สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวไอรัชดา  สีแสง
 
1. นางสุประวีณ์  แก้วดวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นางสาวศิริวรรณ  สืบศิริ
 
1. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงนฤพรรณ  ช่างการ
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายคเนศวร  พลศักดิ์ขวา
2. เด็กหญิงเกษแก้ว  เสน่ห์
 
1. นางสาวนภาพร  สิทธิจันทร์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 75.4 เงิน 7 1. นายวทัญญู  ตรีศรีคอล
2. นางสาวสัณฤห์ทัย  เสาแพง
3. นายสุปัญญา  วงหาจักร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  โกมุทพงษ์
2. นายอภิสิทธิ์  ภูระวงศ์์