สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ห้วยไทสงค์
 
1. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิพย์  พึ่งเจริญ
2. นางสาวศานตมล  อินทองขาว
3. นางสาวสุกัญญา  เสือแก้ว
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายวัชระ  ศรีพานิช
 
1. นางเกษมะณี  ลาปะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อาทร
2. เด็กชายเสริมเกียรติ  จันทะ
 
1. นายวันชัย  ศรีสุทัศน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวดวงตะวัน  เซาะจอหอ
2. นายอภิวัฒน์  สระพรม
 
1. นายวันชัย  ศรีสุทัศน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภาภัค  คูณแก้ว
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจำปี  ตาลชัยภูมิ
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอดิศร  บุญวิจิตร
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีวัฒนา
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายตรงจิต  เทพโภชน์
 
1. นายสรายุทธ์  พลากุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติภูมิ  แก้วคำมี
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายทศพล  ดวงหล้าเสิศ
2. เด็กชายอนุชา  นามตะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิทักษ์พงษ์
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันท์  สิงห์เหล่าแถม
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิระดา  วิริยะพันธ์
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวเบญจมาศ  ภารสงวน
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกร  สร่างโศก
2. นายสุปัญญา   วงหาจักร
 
1. นายวันชัย   ศรีสุทัศน์
2. นางสาวอรวรรณ   พวงกันยา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภัทตรา  คำจันดา
2. เด็กหญิงวารุณี  แก้วคำมี
3. เด็กหญิงวาสนา  ปะวะลัง
4. เด็กชายศราวุธ  กรรณลา
5. เด็กหญิงสุภาพร  หาญพล
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พันรักษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พวงกันยา
2. นางสุประวีณ์  แก้วดวง
3. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 5 1. นางสาวจันทร์ธิมา  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวทิพพานัน  ศรีหงษา
3. นายวัชระ  ศรีพานิณ
4. นางสาวสุนิตา  เฮียงหล้า
5. นางสาวอมร  โพชะราช
6. นายไกรธิน  ลาดบัวขาว
 
1. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
2. นางสุประวีณ์  แก้วดวง
3. นางสาวอรวรรณ  พวงกันยา