สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัวพิทยาคาร 49 29 27 105 118 5 1 0 124
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 41 30 13 84 96 3 1 0 100
3 กุดดู่พิทยาคม 25 18 13 56 71 12 4 0 87
4 โนนสังวิทยาคาร 17 11 15 43 68 9 6 0 83
5 หนองสวรรค์วิทยาคาร 10 15 4 29 41 5 4 0 50
6 บ้านขามพิทยาคม 5 9 6 20 39 11 5 0 55
7 พิชญบัณฑิต 5 6 13 24 46 15 2 0 63
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 5 2 7 14 29 14 12 0 55
9 โนนเมืองวิทยาคาร 4 8 4 16 34 8 3 0 45
10 หนองเรือพิทยาคม 4 5 5 14 31 9 8 0 48
11 ยางหล่อวิทยาคาร 2 15 16 33 62 8 2 0 72
12 กุงแก้ววิทยาคาร 2 1 2 5 18 5 3 0 26
13 กุดสะเทียนวิทยาคาร 1 1 4 6 23 9 3 0 35
14 นากอกวิทยาคาร 1 1 2 4 15 8 5 0 28
15 อนุบาลภูบดินทร์ 1 0 1 2 5 3 3 0 11
16 จริยานุสรณ์ 0 3 4 7 30 8 6 0 44
รวม 172 154 136 462 726 132 68 0 926