สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัวพิทยาคาร 117 5 1 0 123
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 96 3 1 0 100
3 โนนสังวิทยาคาร 68 9 6 0 83
4 กุดดู่พิทยาคม 66 12 4 0 82
5 ยางหล่อวิทยาคาร 62 8 2 0 72
6 พิชญบัณฑิต 46 15 2 0 63
7 บ้านขามพิทยาคม 39 11 5 0 55
8 หนองสวรรค์วิทยาคาร 38 5 4 0 47
9 โนนเมืองวิทยาคาร 33 8 3 0 44
10 หนองเรือพิทยาคม 31 9 8 0 48
11 จริยานุสรณ์ 30 8 6 0 44
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 29 14 12 0 55
13 กุดสะเทียนวิทยาคาร 23 9 3 0 35
14 กุงแก้ววิทยาคาร 18 5 3 0 26
15 นากอกวิทยาคาร 15 8 5 0 28
16 อนุบาลภูบดินทร์ 5 3 3 0 11
รวม 716 132 68 0 916