หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประธาน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
2 นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
3 นายฐาปนา นิตย์คำหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
4 นายสุเมธ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
5 นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
6 นายสุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
7 นางวิมล ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
8 นางนภวรรณ ศรีภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
9 นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
10 นายชาตรี วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
11 นายกิตติชัย การโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
12 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
13 นางพิกุล ตรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
14 นางภูเงิน บุตรเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
15 นายพิเชษฐ นครชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
16 นางนิรมัย พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
17 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
18 นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
19 นายภานุวัฒน์ อิ่มนาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
20 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
21 นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายพิเชษฐ นครชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายสุนธะรา กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายบุญเลิศ จันทรกอง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายเกียรติศักดิ์ ขาวขำ ช่างไม้โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายสมศักดิ์ วรรณคีรี ช่างไฟฟ้าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
28 นายสุรพล พลรอด ช่างไม้โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
29 นายวิรัตน์ สุวรรณสถิตย์ พนักงานขับรถยนต์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
30 นางอรทัย จันทา พนัก งานธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นางกอบแก้ว มีนา พนักงานธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นางสิริมา สุวรรณสถิตย์ พนักงานธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายพยุง ยืนยัง พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นายเทอดชัย คอนดี ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นายจตุรภุช ศรีภูมั่น ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
37 นายสุทัศน์ สุปัญญา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
38 นายพงศ์พันธุ์ ภูมิพานิชย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
39 นายธาตรี เขียวรื่นรมย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
40 นักศึกษาวิชาทหาร 10 คน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
41 นายสมชาย ชมภูแดง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
42 นายทศพร ภูมิพานิชย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
43 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบเเสง เสียง และ ICT
44 นายธานินทร์ ไวทยินทร์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบเเสง เสียง และ ICT
45 นายธาตรี เขียวรื่นรมย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบเเสง เสียง และ ICT
46 นายรังสรรค์ ศรีหาบัติ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบเเสง เสียง และ ICT
47 นักเรียนชุมนุมถ่ายภาพ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบเเสง เสียง และ ICT
48 นายชัยเดช วรรณกลาง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบเเสง เสียง และ ICT
49 นายสวรรค์ วิบูลย์กุล ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบเเสง เสียง และ ICT
50 นายวรพจน์ วงศ์รัตนะ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบเเสง เสียง และ ICT
51 นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงศ์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบเเสง เสียง และ ICT
52 นายนิธิทอง ทองเหลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบเเสง เสียง และ ICT
53 นายนิเวศน์ ชารี ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบเเสง เสียง และ ICT
54 นางนิรามัย พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
55 นายทรงกลด ภูมิพานิชย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
56 นายจรัญ เฉิดฉาย ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
57 นายเจริญศักดิ์ วรแสน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
58 นางจรีภรณ์ โพธิ์อ่อง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
59 นางสาวกมลวรรณ ทองล้น ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
60 นางตรึงตรา โคตรเวียง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
61 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
62 นางเบญจวรรณ ภูเงิน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
63 นางลัดดาวัลย์ บุญจำนงค์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
64 นางกมลวรรณ ทองล้น ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
65 นางบวรจิต พลขันธ์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
66 นางนันท์นภัส อันอาษา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
67 นางงามผกา อินทปัญญา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
68 นางสาวอนันตญา ศิริมนูญ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
69 นางสาวภัทรา พิลาเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
70 นางสาวปัทมาวดี อากาศไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
71 นางสาวนงลักษณ์ ประสมทรัพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
72 นางสาวชลดา ยมดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
73 นางสาวสิริลักษณ์ ณรงค์ชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
74 นางสาวศรสวรรค์ ฤทธิวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
75 นางสาวสิริกร เรืองจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
76 นางสาวจรีพรรณ มีศิลป์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
77 นางสาวณฐพร คำหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
78 นางสาวบรรจงจิตร ปรางค์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
79 นางสาวพัชรา วงศ์คำศักดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
80 นางสาวณัฐสุดา พากุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
81 นางสาวบุษยา เหง้าปูน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
82 นางสาวชิราพร ค่าภูเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
83 นางสาวศิริวรรณ ทับจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
84 นางสาวศรารัตน์ สิงห์น้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
85 นางสาวชณิกา พันลำภักดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
86 นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
87 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
88 นายจักรพงษ์ สมชารี ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
89 นางกันยพัชญ์ ทองโคตร ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
90 นายเจริญศักดิ์ วรแสน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
91 นายกฤษดา นิลพัฒน์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
92 นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
93 นายชาตรี วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
94 นางสาวพรรณ๊ สิริธนพงศ์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
95 นางสุจิตรา ผลธุระ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
96 นางสาวชัชญาภา อาจนนท์ลา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
97 นางสาววัชรี โพธิยา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
98 นางสาววราภรณ์ หัสโก ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
99 นางสาวประริชาติ สิทธิสาร ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
100 นางสาวดวงสุดา สุปมา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
101 นางสมคิด ชินนะ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
102 นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
103 นางสาวติยาวรรณ มหาวงค์ ครูธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
104 นางนิรามัย พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
105 นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
106 นายมงคลชัย พรหมมาหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
107 นางสาวพรพรรณ เจริญชัย ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
108 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
109 นางเบญจวรรณ นุชิต ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
110 นางมนวิภา อาจหาญ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
111 นางสาวรัชฎ์ฐนันท์ คัตธมาตย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
112 นายล้านณรงค์ พรหมประโคน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
113 นางสาวศศิธร เงินคง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
114 นายธารา พิราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
115 นายสุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
116 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
117 นางบุษรากร ขนันทอง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
118 นางนันทกา คันธิยงค์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
119 นางทิวารัตน์ ภูมิพานิชย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
120 นางกรณ์ญาฏิกิต วิบูลย์กุล พนักงานข้าราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
121 นางพรทิพา อัคชาติ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
122 นางนงนุช ภูขาว ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]