หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nbp4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวิมล ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายจูมพจน์ จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ชาวดรครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ เนาแสงครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินาถ รัตพลที ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางกิตติกา อามาตย์มนตรีครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางจุฬาลักษณ์ บุญไชยครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นางศศิธร แสงพาครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
9. นางอธิชา สอนลาครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวธิตินันท์ กัญญานาม ครูโรงเรียนอนุบำลภูบดินทร์กรรมการ
11. นางกิ่งแก้ว ป้านภูมิครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางวิมล ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายจูมพจน์ จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางประไพศรี คำมูลครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนันทนา ไชยแสงครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาว สุขิมตา พรหมมีครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
6. นายคงเดช แก้วมาตร์ครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเพียงพิศ ศิริธนพงศ์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวเบญจวรรณ อุ่นบุญเรืองครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางสาวอิงดาว สีเชียงสาครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวิมล ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายจูมพจน์ จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา จำปาแก้วครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางสาวอรนภา บรมโคตรครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางชมพู่ อินทรเพชร ครูโรงเรียนกุดสะเทียนกรรมการ
7. นางสาวปิยะนุช ศรีวะวงค์ครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นางกุสุมา อินตะวิชัยครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม กรรมการ
9. นายวิชิต จุ้ยพุทธาครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวพิกุล อ่อนศรีไพรครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นางสาวน้ำทิพย์ ดามะนาวครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางวิมล ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายจูมพจน์ จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา จำปาแก้วครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางสาวอรนภา บรมโคตรครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางชมพู่ อินทรเพชรครูโรงเรียนกุดสะเทียนกรรมการ
7. นางสาวปิยะนุช ศรีวะวงค์ครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นางกุสุมา อินตะวิชัยครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
9. นายวิชิต จุ้ยพุทธาครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวพิกุล อ่อนศรีไพร ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นางสาวน้ำทิพย์ ดามะนาวครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวิมล ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายจูมพจน์ จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจงกลณี งามวงศ์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุดา เกตุไรครูโรงเรียนจริยาณุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุขิมตา พรหมมีครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวธนาภรณ์ แสงไกรครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวจุไรรัตน์ พิมพิศาลครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวลินดา ศรีวิพัฒครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
9. นางจุฑาทิพย์ พงษาครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวประครอง เครือชมภูครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวิมล ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายจูมพจน์ จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจงกลณี งามวงศ์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายสุณี มีปัดมาครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริชัย หอมดวงครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวช่อลดา สาการินทร์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายจุฑาทิพย์ พงษาครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิมล ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายจูมพจน์ จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐญดา จันทร์ดำครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิกุล อ่อนศรีไพรครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายเลียง โทคำเวชครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวโสภาพรรณ สุจริตจันทร์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางมินตรา สุรภีร์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายสิทธิชัย ภคภัทรครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
9. นางโชติมา หล้ามาชนครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
10. นางปุณยวีร์ ธรรมเจริญครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวิมล ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายจูมพจน์ จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐญดา จันทร์ดำครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิกุล อ่อนศรีไพรครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายเลียง โทคำเวชครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวโสภาพรรณ สุจริตจันทร์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางมินตรา สุรภีร์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายสิทธิชัย ภคภัทรครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
9. นางโชติมา หล้ามาชนครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
10. นางปุณยวีร์ ธรรมเจริญครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางวิมล ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประธานกรรมการ
2. นายจูมพจน์ จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพรรณ คำเฮ้าครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ อาษารินทร์ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ พงค์ไพรครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวฝนทิพย์ อาจสมบูรณ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาววีรวรรณ จันอักษรครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายถวิล บัวพาครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางวิมล ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯประธานกรรมการ
2. นายจูมพจน์ จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเสรี ไวจำปาครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางลั่นทม พลงามครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ พงค์ไพรครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจิราพร เรืองประเสริฐครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางแสงอรุณ อัมพรัตน์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวผู้อำนายการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล ศรีภูธรรองผู้อำนายการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปริมประภา นาสมชัยครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวลัดดา อุบลชัยครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุขุม อะโนวันครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพรนภา คำมาดีครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจรรยาภรณ์ อยู่สอนครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวเฟื่องฟ้า สุทำมาครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นายธีระพงษ์ คำพระธิกครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวชลธิชา ผาสุกครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล ศรีภูธรครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา แทบศรีครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางชลกนก สีหะวิมลครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายวรพงศ์ ประดาศรีครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายสถิตย์ ปัชชาเขียวครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนิตยา มาลาวาดครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจรรยาภรณ์ อยู่สอนครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางสาวจิฬาภรณ์ ศรีวิลัยครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
10. นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุทธิดา ผาแดงครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล ศรีภูธรครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระวัฒน์ เพ็งคำศรีครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์พิชิต พรมสิทธิ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางอัฉริยา สุวอครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนิตยา มาลาวาดครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายทิวากร แสนบริสุทธิ์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล ศรีภูธรครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระวัฒน์ เพ็งคำศรีครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์พิชิต พรมสิทธิ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางอัฉริยา สุวอครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนิตยา มาลาวาดครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายทิวากร แสนบริสุทธิ์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล ศรีภูธรครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา สุวอครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ อิ่มใจครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ทุมดีครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางศรีสุข บุตรรัตนะครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสุภาพร ดวงจันทร์ศรีครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นางสาวปรียาภรณ์ ณ รังศรีครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล ศรีภูธรครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ อิ่มใจครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ทุมดีครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางศรีสุข บุตรรัตนะครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ดวงจันทร์ศรีครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นางสาวปรียาภรณ์ ณ รังศรีครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล ศรีภูธรครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ โพธิ์รัตน์ครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นางคณิตา สาลีครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชัชญาภา อาจนนท์ลาครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายสถาพร ทรัพย์สมบัติครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นายจุลจักร วงศ์หาจักรครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวปานใจ แรงโสมครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล ศรีภูธรครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายทองม้วน แก้วก่าครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพนิดา พันชะโกครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุพงษ์ วิเศษบรรเทาครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนิตนา ศรีดาราครูโรงเรียนกุุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปานใจ แรงโสมครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายจุลจักร วงศ์หาจักรครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
9. นางรัชนีย์ ชนะพาลครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล ศรีภูธรครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ สุขจันดีครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางวริทยา เรียนทัพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางเบญจพร เหลาบับภาครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิสันต์ จันละครครูโรงเรียนศรีบุุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา จอดนอกครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
8. นายอธิก อินจันทร์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววิภารัตน์ จะดีครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
10. นางนิตยา สหายฟ้าครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการ
11. นางสาวนฤมล ภูพวกครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววิไลวรรณ พลศิริครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวชลธิชา ผาสุกครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล ศรีภูธรครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ สุขจันดีครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกมลธิญา หงษาครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางบุญธิดา ประดาศรีครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นางจินตนา จันละครครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายปัญญา สมคำพีครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
8. นายอธิก อินจันทร์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคารกรรมการ
9. นางนิตยา สหายฟ้าครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
10. นางสาววิไลวรรณ พลศิริครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุธิดา ผาแดงครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคริต เตชะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิรมล กรมทำมาครูโรงเรียนบ้านขามพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี วุฒิสารครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอัลิปรียา จันทร์กลิ่นครูโรงเรียนหนองเรือพิยาคมกรรมการ
6. นางลักษณ์คณา มั่งมีครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสมสง่า บุญนอกครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางพรพรรณ ศิลาครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวสาวิตรี โพธิ์แข็งครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
10. นายสวัสดิ์ ชาญอุประการครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคารกรรมการ
11. นายชลพรรณ์ จีระพรพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
12. นางสาวกฤตติกาล อุประถาครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
13. นางนปภา ยางศรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
14. นางสาววันนิสา พันธ์ลีครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
15. นางสาวปัทมาวดี อากาศไชยครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคริต เตชะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพิมลจิรา ศรีนามเอ็มครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ชาญนราครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางลักษณ์คณา มั่งมีครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
6. นายตระกูลศักดิ์ ทนทานครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพนมพร รักษาภักดีครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเกษมครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายวัชรินทร์ สุพรครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกฤตติกาล อุประถาครูโรงเรียนพิทญบัณฑิตกรรมการ
11. นางนปภา ยางศรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการ
12. นางสาวอรอุมา จำปาเเก้วครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
13. นายณรงศักดิ์ บุญพุ่มครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคริต เตซะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร นามแก้วครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปรียานันท์ ชัยชนะครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิรมล ไชยโครตครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพักตรวิภา สุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ สมภารสิงห์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นางจตุพร อินทร์พิมพ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
9. นางสาวแขไข บูชาอินทร์ครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
10. นางสาวสาริสา ปราเมตครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
11. นางบุษรากร ขนันทองครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคริต เตซะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอิสยาภรณ์ ภูนาเหนือฐิติครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวภคธนัน แสนโฮมครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรัจนา ภิญโญทรัพย์ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทองเนียนครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นางจตุพร อินทร์พิมพ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
8. นางสาวพรรณี สิริธนพงศ์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคริต เตซะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประจักษ์ หล้าสีดาครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาาคารกรรมการ
4. นางอาสรา คัวอักเถิงครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิโรจน์ อินทนิลครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ โต้ะชาลีครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายวีระยุทธ ภูมิภาคครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
8. นายอานนท์ สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
9. นายจรัญ เฉิดฉายครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคริต เตซะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ พวงกันยาครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาาคารกรรมการ
4. นายวุฒิภัทร ชาติภูทรครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางปทิตตา โต้ะชาลีครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายพสธร เพ็ชรแก่นครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระยุทธ ภูมิภาคครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
8. นายจักรพงษ์ สมชารีครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคริต เตชะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางประกายแก้ว ทองจันทร์ครูโรงเรียนบ้านขามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์บุญครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายอำพล อรอินทร์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวภัสรา ทิพย์ลมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสุทธิดา สุขาวาปีครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นางสาวนงค์ใย สุดตาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
9. นางจรรยา ตองสุพรรณ์ครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
10. นางพรธิดา โพธิ์สิงห์ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
11. นางนันทกา คันธิยงค์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคริต เตชะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางประกายแก้ว ทองจันทร์ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนเสฎฐ์ ภูนาเหนือฐิติครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นายธวัชชัย แสงเสงี่ยมชัยครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมณีณัฐกาญจน์ คณาจันทร์ครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสุทธิดา สุขาวาปีครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นางสาวนงค์ใย สุดตาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
9. นางมัทนา นูนาเหนือครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวสุริยะพร ยอดสง่าครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคริต เตชะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช อะโนวันครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางประภัสสร เป้งไชยโมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายประวัติ บุญแจ่มครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมัทนา นูนาเหนือครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวประริชาต สิทธิสารครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคริต เตชะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกิตนุรัตน์ พฤกษชาติครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบุญถิ่น อินทร์วิเศษครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกมลวัน วิริยะกุลครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นางมยุรี บุญเเจ่มครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
7. นายนิเวศน์ ชารีครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคริต เตชะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุธ อินทมนต์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายมงคล เสนามนตรีครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาคม ป้องเรือครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายคงฤทธิ์ บุญกว้างครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางอมร เชียรรัมย์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมคริต เตชะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุธ อินทมนต์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายมงคล เสนามนตรีครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาคม ป้องเรือครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายฤทธิ์ณรงค์ บุญกว้างครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางอมร เชียรรัมย์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิรัศรา พัฒนงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเสงี่ยม เจริญใจครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายธะวัช มันทะราครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรติ จันทรสุริยะศักดิ์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นายอิศเรศ ชอบสร้างสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นางสาวศศิธร บัวทรัพย์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิรัศรา พัฒนงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพลูศรี นามบุญลือครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ โพธิ์ยั่งยืนครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอิศเรศ ชอบสร้างสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
6. นายธะวัช มันทะรำครูโรงเรียนยำงหล่อวิทยำคำรกรรมการ
7. นายวุฒินันท์ สาครขันครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิรัศรา พัฒนงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางบุศริณทร์ เรืองฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางหอมจันทร์ ทรเทพครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวยุวรี เพชรภูวงศ์ครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายชัยสิทธิ์ คำภูครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิรัศรา พัฒนงามรองผู้อำนวยโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางธิยาพร พัฒนาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เมฆวันครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ประพงษ์ครูโรงเรียนนากอกวิทยาคมกรรมการ
6. นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายพรมดี สาลีโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
8. นางระเบียบ บุญกว้างครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิรัศรา พัฒนงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ดอมไธสงครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี กันธุครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร หินแก้วครูโรงเรียนโนนเมืองพิทยาคารกรรมการ
6. นางกานติมา ศรีชนะครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
7. นางรัศมี ทองผิวครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาววิภาภรณ์ ชูกลิ่นครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิรัศรา พัฒนงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางกรกนก เมฆศรีครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร หินแก้วครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายฐกฤตธรณ์ สัมลีครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุพัฒตา พิมพ์ทรายมูลครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายอนุชา พลสุดครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางกัญญาณัฐ เกษมสุขครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
9. นายอิศเรศ ชอบสร้างสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิรัศรา พัฒนงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเกษมณี ลาปะครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายฐกฤตธรณ์ สัมลีครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายจิตรกร แดงนาครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุพัฒตา พิมพ์ทรายมูลครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นางเกศิณี มังครัดครูโรงเรียนหนองบัวพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิรัศรา พัฒนงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ ห้าวหาญนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
4. นางปวันรัตน์ สมบูรณ์ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางมลิวรรณ สุวรรณศรีครูโรงเรียนขามพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีพุทธคุณ จำปาน้อยครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวบัวไข วิเศษศรีครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายวันชัย ศรีสุทัศน์ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิรัศรา พัฒนงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ ห้าวหาญนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
4. นางดวงเดือน สุขันธ์ครูโรงเรียนขามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร ศรีวงษ์รักษ์ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวบัวไข วิเศษศรีครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นางหอมจันทร์ ทรเทพครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสุเมธ ปานะถึกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิรัศรา พัฒนงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายภิญญา เมฆวันครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายคำพันธ์ ภาดีครูโรงเรียนยางหล่อพิทยาคารกรรมการ
5. นายวันชัย ศรีสุทัศน์ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางภัชราภรณ์ เกิดศักดิ์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระพงศ์ พรมพลเมืองโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุวัฒน์ เถาแก้วครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ประภาส ขามรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนกฤต แก้วมุนินทร์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นายจีระเดช สุวรรณพรหมครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณแสงครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นายเอกนรินทร์ ไชยจราครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ ศรีจันทะครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายกรีฑาพล นามคำพนักงานราชการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายวสันต์ ศรีสะอาดครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
10. นายลือคำหาญ ทองเขียนครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม พาพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ประภาส ขามรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายลือคำหาญ ทองเขียนครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายจำเนียร ศรีภูธรครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล นิตยารสครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายจีรเดช สุวรรณพรหมครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวฤดี บุญประคมครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ นพวัฒน์ครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
9. นายอดิศักดิ์ โฉมเฉลาครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
10. นายวิทยาศักดิ์ สุวรรณแสงครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
11. นายกรีฑาพล นามคำพนักงานราชการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายสุชาติ ประเทศเสนาครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
13. นายนิรัน ปักษาครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
14. นายยงยุทธ จันจุ่นโชติครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
15. นายกล้าณรงค์ พรหมประโคนครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุขเกษม พาพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ประภาส ขามรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายลือคำหาญ ทองเขียนครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายจำเนียร ศรีภูธรครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล นิตยารสครูโรงเรียนศรีบุญเรืองพิทยาคารกรรมการ
6. นายจีรเดช สุวรรณพรหมครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวฤดี บุญประคมครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ นพวัฒน์ครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
9. นายอดิศักดิ์ โฉมเฉลาครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
10. นายวิทยาศักดิ์ สุวรรณแสงครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
11. นายยงยุทธ จันจุ่นโชติครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายสุชาติ ประเทศเสนาครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
13. นายกรีฑาพล นามคำพนักงานราชการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
14. นายนิรัน ปักษาครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
15. นายกล้าณรงค์ พรหมประโคนครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิธิทอง ทองเหลารองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์ครูโรงเรียนพิชญบัณทิตกรรมการ
9. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
10. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายวีระธรรม จำปาบุรีครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
12. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
13. นางนิตยา บริบูรณ์ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
14. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ศรีภูธรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลครูโรงเรียนศีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นางนิตยา บริบูรณ์ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
12. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิธิทอง ทองเหลารองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์ครูโรงเรียนพิชญบัณทิตกรรมการ
9. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
10. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายวีระธรรม จำปาบุรีครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
12. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
13. นางนิตยา บริบูรณ์ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
14. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ศรีภูธรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อิเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิธิทอง ทองเหลารองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์ครูโรงเรียนพิชญบัณทิตกรรมการ
9. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
10. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายวีระธรรม จำปาบุรีครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
12. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
13. นางนิตยา บริบูรณ์ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
14. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ ศรีภูธรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ จัทะสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงษ์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นางนิตยา บริบูรณ์ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
12. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิธิทอง ทองเหลารองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี อิ่มเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
8. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางจีรนันท์ สุทธิโครตครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
10. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายวีระธรรม จำปาบุรีครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
13. นางนิตยา บริบูรณ์ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
14. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ศรีภูธรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิธิทอง ทองเหลารองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อิ่มเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางจีรนันท์ สุทธิโครตครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
12. นายวีระธรรม จำปาบุรีครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
13. นางนิตยา บริบูรณ์ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
14. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิธิทอง ทองเหลารองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อิ่มเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางจีรนันท์ สุทธิโครตครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
12. นายวีระธรรม จำปาบุรีครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
13. นางนิตยา บริบูรณ์ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
14. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ศรีภูธรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ โครตมงคลครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ จันทสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิธิทอง ทองเหลารองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อิ่มเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางจีรนันท์ สุทธิโครตครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
12. นายวีระธรรม จำปาบุรีครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
13. นางนิตยา บริบูรณ์ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
14. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธารา พิลาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ศรีภูธรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายวิเชียร จุลม่วงครูโรงเรียนกุดดุ่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาย ศรีประเสริฐครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายราชันย์ จันทราลักษณ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายเรวัตร นุชิตครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายพงศกร สุวรรณศรีครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ แทบศรีครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายเรวัตร นุชิตครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิยาคมกรรมการ
8. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒ์ อิ่มนางโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สีพาราโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาราครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือวิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกรียรติกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนสุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคารกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคารกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนายการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโนงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะท้อนเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียนดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะท้อนเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดงครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนาง รองผู้อำนวยการโัรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจริตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายนายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคารกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจริตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ศรีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคารกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
9. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒ์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์รีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาราครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
10. นางช่อเพรช เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทีนมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนายการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงการนต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อิ่มนาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสงการนต์ นนท์ตรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ปะยะดังครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายสายัณ พันธ์สุขครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นายช่อเพรช เทียมดวงแขครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายประพันธ์ นาชัยเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนภวรรณ ศรีภูธรผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภูเงิน บุตรเคนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา พลไชยครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภัทราวดี ศรีโนนยางครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิรมล ทาวงษ์ครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายศรุต จงอบกลางครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมครูโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนภวรรณ ศรีภูธรผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภูเงิน บุตรเคนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา พลไชยครูโครงเรียนคำแสนวิทยาสรรทร์กรรมการ
4. นางนิรมล ทาวงษ์ครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายศรุต จงอบกลางครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางจันทิรา ศรีซุยครูโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
7. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมครูโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนภวรรณ ศรีภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภูเงิน บุตรเคนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็นประภา พลไชยครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภัทราวดี ศรีโนนยางครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิรมล ทาวงษ์ครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายศรุด จงอบกลางครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมครูโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนภวรรณ ศรีภูธรผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภูเงิน บุตรเคนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็นประภา พลไชยครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภัทราวดี ศรีโนนยางครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิรมล ทาวงษ์ครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายศรุด จงอบกลางครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมครูโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนภวรรณ ศรีภูธรผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภูเงิน บุตรเคนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา พลไชยครูโรงเรียนคำเเสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภัทราวดี ศรีโนนยางครูโรงเรียนคำเเสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิรมล ทาวงษ์ครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายศรุต จงอบกลางครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมครูโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางนภวรรณ ศรีภูธรผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภูเงิน บุตรเคนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา พลไชยครูโรงเรียนคำเเสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภัทราวดี ศรีโนนยางครูโรงเรียนคำเเสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิรมล ทาวงษ์ครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายศรุต จงอบกลางครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมครูโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนภวรรณ ศรีภูะรผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภูเงิน บุตรเคนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา พลไชยครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภัทราวดี ศรีโนนยางครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิรมล ทาวงษ์ครูโรงเรียนนางวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายศรุต จงอบกลางครูโรงเรียนนางวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมครูโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา พลไชยโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายศรุต จงผาจวงโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางนภวรรณ ศรีภูธรผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภูเงิน บุตรเคนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา พลไชยครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภัทราวดี ศรีโนนยางครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิรมล ทาวงษ์ครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายศรุต จงอบกลางครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมครูโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นายสุระ ล้วนกล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจรีภรณ์ โพธิ์อ่องครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายอนัตนงค์ เถื่อนโทสารครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจามรีลักษณ์ อามาตร์สมบัติครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพรวิภา ปาละปินครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
7. Ms.Rosemarie Glare Gaamiครูโรงเรียนจริยานุสรน์กรรมการ
8. นางสาวนันทิยา หนันตะครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นายมาวิน วุฒิสารครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางพิกุล ตรีกุลผุ้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นายสุระ ล้วนกล้ารองผุ้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจรีภรณ์ โพธิ์อ่องครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางอนัตนงค์ เถื่อนโทสารครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจามรีลักษณ์ อามาตร์สมบัติครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพรวิภา ปาละปินครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
7. Ms.Rosemarie Glare Gaamiครูโรงเรียนจริยานุสรน์กรรมการ
8. นางสาวนันทิยา หนันตะครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นายมาวิน วุฒิสารครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นายสุระ ล้วนกล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุภลักษ์ ชาญอุประการครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางเกษร รักเมืองครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายเด่นชัย วงษ์หาจักรครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ เมฆวิลัยครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพลอยรัชญ์ ผาแดงครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายฐิติพงษ์ บุญประคมครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
9. Mr.Gillberto Ronquilloครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางสาวอังศุมาลย์ พรมมหาชัยครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
11. Mr.Chris Allenครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
12. นางงามผกา อินทปัญญาครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัญฑิตประธานกรรมการ
2. นายสุระ ล้วนกล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุภลักษณ์ ชาญอุประการครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางเกษร รักเมืองครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายเด่นชัย วงษ์หาจักรครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ เมฆวิลัยครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพลอยรัชญ์ ผาแดงครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายฐิติพงษ์ บุญประคมครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
9. Mr.Giberto Ronquilloครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางสาวอังศุมาลย์ พรมมหาชัยครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
11. Mr.Chris Allenครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
12. นางงามผกา อินทปัญญาครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นายสุระ ล้วนกล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา ทุมชะครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดวงสุดา สุปมาครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวภัทราวดี สุวรรณดีครูโรงเรียนโนนเมืงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอมรพรรณ คำหนักครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระพันธ์ โสเมืองฮามครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิฆัมพร อุ่นจันทีครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวจันทพร ปัญญาโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางสาวชาลินี กอผจญครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวอารยวราพร ภูกองชัยครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพิกุล ตรีกุลผุ้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นายสุระ ล้วนกล้ารองผุ้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจันทพร ปัญญาครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นางรัตนา ทุมชะโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดวงสุดา สุปมาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวภัทราวดี สุวรรณดีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอมรพรรณ คำหนักโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นายวีระพันธ์ โสเมืองฮามโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวทิฆัมพร อุ่นจันทีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวชาลินี กอผจญครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวอารยวราพร ภูกองชัยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นายสุระ ล้วนกล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายทัสมัน วงศ์กาฬสินธุ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายคงศักดิ์ รีวงษ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายเอราวัณ เจริญยุทธครูโรงเรียนเฉลิมพระเกีรติฯกรรมการ
6. นางสมบูรณ์ ฮวดหลีครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายปัญญา จันทูครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นางเพ็ญศรี สุปัญญาครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. Mrs.Evangeling S. llagaโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางสาวสุภารัตน์ คำอ่อนครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
11. นางเพียรจิต สำรวมจิตครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุระ ล้วนกล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายทัสมัน วงศ์กาฬสินธุ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายคงศักดิ์ รีวงษ์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายเอราวัณ เจริญยุทธครูโรงเรียนเฉลิมพระเกีรติฯกรรมการ
6. นางสมบูรณ์ ฮวดหลีครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายปัญญา จันทูครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นางเพ็ญศรี สุปัญญาครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. Mrs.Evangeling S. llagaโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นางสาวสุภารัตน์ คำอ่อนครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
11. นางเพียรจิต สำรวมจิตครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางบรรฤทธิ์ พรมพลเมืองครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุชญา แสงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
6. นายสายยนต์ โพธิ์เสนาครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนันธิญา ขันทสิทธิ์โรงเรียนหนองเรือกรรมการ
8. นางสาวสกุนา คำพรมครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางพิกุล ตรีกุลผุ้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมตามารองผุ้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบรรฤทธิ์ พรมพลเมืองครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุชญา แสงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
6. นายสายยนต์ โพธิ์เสนาครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสกุนา คำพรมครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพศร สามขาครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. MissFan Yifeiครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. MissYang Qiudiครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายสุทธิพงษ์ สุงสันเขตครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพศร สามขาครูโรงเรียนศรีบูญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. MissFan Yifeiครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. MissYang Qiudiครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายสุทธิพงษ์ สุงสันเขตครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัญฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Taiki Matsukaครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอรพิณ นิลศิริวิทยากรพิเศษกรรมการ
5. นางสาวอรทัย แก้วโสภาครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวเกียรติสุดา สุวรรณสนครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบูญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เหมยนรินทร์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Taiki Matsukaครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรพิณ นิลศิริวิทยากรพิเศษกรรมการ
6. นางสาวอรทัย แก้วโสภาครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวเกียรติสุดา สุวรรณสนครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัญฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อนมาตารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอังศินา สิทธิพูนอนุภาพครู โรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพุทธชาติ รัตนบุตรครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางจันจิรา พิจูลย์ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นางฐิญาฌา อะวันนาครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุลธิดา พัฒนาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการ
8. Mr.Jeremy Oattsครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. นางสมลักษณ์ ประชามาตย์ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกรรณิกา สีหาโคตรครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสาวิตรี จิตเจริญครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร กรรมการ
12. นางสาวชลธิดา สุขันธุ์ครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางพิกุล ตรีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอังศินา สิทธิพูนอนุภาพครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพุทธชาติ รัตนบุตรครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางจันจิรา พิจุลย์ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นางฐิญาฌา อะวันนาครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุลธิดา พัฒนาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการ
8. Mr.Jeremy Oattsครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. นางสมลักษณ์ ประชามาตย์ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกรรณิกา สีหาโคตรครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสาวิตรี จิตเจริญครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวชลธิดา สุขันธุ์ครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายขยัน คตธมาตย์ครูโรงเรียนบ้นขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยเดช วรรณกลางครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์ สีไชยครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายทวี ไชยบุรมณ์ครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวปวริศา นามสีพันธ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายขยัน คตธมาตย์ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางตรึงตรา โครตเวียงครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุขุม อะโนวันครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ ทับจันทร์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปวริศา นามสีพันธ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย เรืองเพ็ญครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรีพร แก้วอุดรครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ อ่อนละมุลครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นายขยัน คตธมาตย์ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายเอกลักษณ์ ทัพจันทร์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุปัญญารองผู้อานวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย เรืองเพ็ญครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรีพร แก้วอุดรครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ อ่อนละมุลครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นายขยัน คตธมาตย์ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นางตรึงตรา โคตรเวียงหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายเอกลักษณ์ ทัพจันทร์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอธิชา สอนลาครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมัสยา พิลาศรีครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
6. นางสาวธัชกร อาจนนท์ลาครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสุภักดี ศรีเชียงสาครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสายรุ้ง เสมอใจครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเบญจวรรณ อุ่นบุญเรือง ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นายปราโมทย์ ศรีปัญญาครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสุจิตรา รินเพ็งครูโรงเรียนนอกกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดาลักษณ์ อัมพรัตน์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางอธิชา สอนลาครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ โครตรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
6. นางสาวธัชกร อาจนนท์ลาครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสุภักดี ศรีเชียงสาครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวเบญจวรรณ อุ่นบุญเรืองครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางสาวสายรุ้ง เสมอใจครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
10. นายปราโมทย์ ศรีปัญญาครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสุจิตรา รินเพ็งครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา แก้วก่าครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางปดิวรัดดา ศรีบุรินทร์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ มาตชัยเคนครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
6. นางศุภาตา สุนนท์ชัยครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางพอฤทัย มั่นคงครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวศิริพร มีมะจำครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ สุปัญญารองผู้อานวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางศุภาตา สุนนท์ชัยครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพอฤทัย มั่นคงครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเนตรภา แก้วก่าครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นางปดิวรัดดา ศรีบุรินทร์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ มาตชัยเคนครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศิริพร มีมะจำพนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒ์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายเรวัตร นุชิตครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายพงศกร สุวรรณศรีครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒ์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายเรวัตร นุชิตครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายพงศกร สุวรรณศรีครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒ์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายเรวัตร นุชิตครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายพงศกร สุวรรณศรีครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายฐาปนา นิตย์คำหาญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒ์ อิ่มนางรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สีพาลาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายเรวัตร นุชิตครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์์ โพธิ์สิงห์ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นายพงศกร สุวรรณศรีครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์ เอกกัณหารองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพีรดา เอกกัณหาครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพรัตน์ โพธินามครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวหัทยา มีโพนทองครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายกิตติภพ คัทรมารศรีครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายสถาพร ดีหอมครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายจักรพงษ์ ทองสว่างครูโรงเรียนพิชญบัณทิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์ เอกกัณหารองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพีรดา เอกกัณหาครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพรรัตน์ โพธินามครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวหัทยา มีโพนทองครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายกิตติภพ คัทรมารศรีครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายจักรพงษ์ ทองสว่างครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิติศักด์ เอกกัณหารองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพีรดา เอกกัณหาครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพรัตน์ โพธินามครูโรงเรียนนากอกวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวหัทยา มีโพนทองครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายกิตติภพ คัทธมารศรีครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายสถาพร ดีหอมครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายจักรพงษ์ ทองสว่าครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์ เอกกัณหารองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพีรดา เอกกัณหาครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพรัตน์ โพธินามครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวหัทยา มีโพนทองครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายกิตติภพ คัทรมารศรีครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายสถาพร ดีหอมครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายจักรพงษ์ ทองสว่างครูโรงเรียนพิชญบัณทิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์ เอกกัณหารองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพีรดา เอกกัณหาครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นายไพรัตน์ โพธินามครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวหัทยา มีโพนทองครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นายกิตติภพ คัทรมารศรีครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายสถาพร ดีหอมครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายจักพงษ์ ทองสว่างครุโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย พรหมมาหล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายศุภชัย บัวขาวครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา จักรโนวันครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายอัครเดช โพธิญาณ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวปิยพร จตุรงค์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรน์ประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย พรหมมาหล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพุทธา สุวรรณละครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายประเสริฐบุญญา หลักหาญครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร กรรมการ
5. นายสมคิด จันทะวงค์ครูโรงเรียนกุดดู่พิยาคมกรรมการ
6. นางสาวมณีวรรณ ภูมิภาคครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรเดช พรมคำครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวอนุสรา รัตนภูมีครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางสาวฉัตรชนก ภูบุญคงครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
10. นายภานุพล ประจวบแท่นครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย พรหมมาหล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายศุภชัย บัวขาวครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา จักรโนวันครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายอัครเดช โพธิญาณ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวปิยพร จตุรงค์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย พรหมมาหล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายศุภชัย บัวขาวครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา จักรโนวันครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายอัครเดช โพธิญาณ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวปิยพร จตุรงค์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย พรหมมาหล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายศุภชัย บัวขาวครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา จักรโนวันครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายอัครเดช โพธิญาณ์ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวปิยพร จตุรงค์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรน์ประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย พรหมมาหล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพุทธา สุวรรณละครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายประเสริฐบุญญา หลักหาญครูโรงเรียนนางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมคิด จันทะวงค์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมณีวรรณ ภูมิภาคครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรเดช พรมคำครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวอนุสา คัตนภูมิครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางสาวฉัตรชนก ภูบุญคงครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
10. นายภานุพล ประจวบแท่นครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรน์ประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย พรหมมาหล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพุทธา สุวรรณละครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายประเสริฐบุญญา หลักหาญครูโรงเรียนนางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมคิด จันทะวงค์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมณีวรรณ ภูมิภาคครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรเดช พรมคำครูโรงเรียนจริยานุสรน์กรรมการ
8. นางสาวอนุสรา คัตนภูมีครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นายฉัตรชนก ภูบุญคงครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
10. นายภานุพล ประจวบแท่นครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมงคลชัย พรหมมาหล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพุทธา สุวรรณละครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายประเสริฐบุญญา หลักหาญครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมคิด จันทะวงค์ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมณีวรรณ ภูมิภาคครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรเดช พรมคำครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวอนุสรา รัตนภูมีครูโรงเรียนพิทยบัณฑิตกรรมการ
9. นางสาวฉัตรชนก ภูบุญคงครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
10. นายภานุพล ประจวบแท่นครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรน์ประธานกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์ เอกกัณหารองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอมร เชียรรัมรัมย์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายอนนท์ กอโพธิ์ศรีครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิษณุ มุ่งงามครูโรงเรียนจริยานุสรน์กรรมการ
6. นางกัญญาณัฐ เกษมสุขครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ศรีคุฒนพรมครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ นครชัยผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์ เอกกัณหารองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอมร เชียรรัมย์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายอนนท์ กอโพธิ์ศรีครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิษณุ มุ่งงามครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางกัญญาณัฐ เกษมสุขครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ศรีคัตนพรมครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ นุดสมบัติครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภัย แงวกุดเรือครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายพลกฤษณ์ พิมพ์สุดครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ ภูระวงษ์ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นายอารุญ คุณมีครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ นุดสมบัติครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภัย แงวกุดเรือครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ ภูระวงษ์ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นายพลกฤษณ์ พิมพ์สุดครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญน้อม อองภาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ บุญจำนงค์ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ จันทร์บุญ ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ ภูระวงษ์ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นายนพพร ไชยขันธุ์ครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายสุนัน สีพันครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางบุญน้อม อองภาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ บุญจำนงค์ครูโรงเรียนหนองบัววพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุทธิรักษ์ จันทร์บุญ ครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ ภูระวงษ์ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
7. นายนพพร ไชยขันธุ์ครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายสุนัน สีพันครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ ไชยโยครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทวัน ชำนาญกิจครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายปกร วงศ์มีแก้วครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายพิทยา จันทร์สำราญครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคมกรรมการ
7. นายสัปดาห์ อองภาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
8. นางเบญจวรรณ ภูเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. นางอรดี ชาวดรครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนพพร ไชยขันธุ์ครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ ไชยโยครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทวัน ชำนาญกิจครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายปกร วงค์มีแก้วครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายพิทยา จันทร์สำราญครูโรงเรียนโนนสังพิทยาคารกรรมการ
7. นายสัปดาห์ อองภาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
8. นางเบญจวรรณ ภูเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. นางอรดี ชาวดรครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนพพร ไชยขันธุ์ครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ ไชยโยครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทวัน ชำนาญกิจครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายปกร วงค์มีแก้วครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายพิทยา จันทร์สำราญครูโรงเรียนโนนสังพิทยาคารกรรมการ
7. นายสัปดาห์ อองภาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
8. นางเบญจวรรณ ภูเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. นางอรดี ชาวดรครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนพพร ไชยขันธุ์ครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ ไชยโยครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทวัน ชำนาญกิจครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายปกร วงค์มีแก้วครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายพิทยา จันทร์สำราญครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายสัปดาห์ อองภาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
8. นางเบญจวรรณ ภูเงินครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. นางอรดี ชาวดรครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
10. นายนพพร ไชยขันธุ์ครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอำพร ไอ๊ซิมครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ ภูระวงษ์ครูโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นายปกร วงศ์มีแก้วครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายอภัย แงวกุดเรือครูโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
7. นายนิรันดร์ บุ้งทองครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวกรรณิกา สีหาโคตรครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
9. นายวุฒิภัทร์ เพชรเวียงครูโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชารี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอำพร ไอ๊ซิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสืทธิ์ ภูระวงษ์โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นายปกร วงศ์มีแก้วโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายอภัย แงวกุดเรือโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
7. นายนิรันด์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวกรรณิกา สีหาโคตรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
9. นายวุฒิภัทร์ เพชรเวียงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา คตธมาตย์ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒินันท์ สีหาราชครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางบุญน้อม อองภาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวหฤทัย ชัยสงค์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ กัปโกครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา คตธมาตย์ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒินันท์ สีหาราชครูโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางบุญน้อม อองภาครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวหฤทัย ชัยสงค์ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร กรรมการ
7. นางวิไลวรรณ กัปโกครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นางบุญน้อม อองภาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ กัปโกโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายชาตรี วงเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นางบุญน้อม อองภาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ กัปโกโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนผุ้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นางบุญน้อม อองภาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ กัปโกโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]