รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเสาวรัตน์  สายหยุด
 
1. นางนุชนาฎ  นาชัยดูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงชลันดา  พรมศิลป์
 
1. นางรัตนาภา  เรืองวิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำผา
 
1. นางสาวศศิรดา  จอมทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวปวีณา   ลุงไธสง
 
1. นายปฏิภาณ  ปะติเก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นางสาวอัมรา  นุยเมิน
 
1. นางเอมอร  มูลจันที
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวธีร์จุฑา   อันอาน
 
1. นางสาวบุญญาพร  ทองจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิภาวรรณ  สิมลา
 
1. นางมธุกร  สีทะนารัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกันยารัตน์  พัฒนะแสง
 
1. นายบุญสาย  มั่งมี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญกิจ
 
1. นางสาวอำนวย  นันทะเสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวภัทรพร  วงษ์ทะ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คำแสนพันธ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธาร  ยะวรรณ
 
1. นางมธุกร  สีทะนารัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวอุษาวณี  ซากัน
 
1. นางสาวอำนวย  นันทะเสน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชฎาพร  สีลาโคตร
 
1. นางมินตรา  กาหลง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิสุทธิดา  พันธุ์แซง
 
1. นางสังวาลย์  ชาญศึก
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปทุมวัน
 
1. นายพินิจ  ทบด้าน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวมัชฌิมา  สีลาดหา
 
1. นายไชยยันต์  ดรสุวรรณดี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธัญพิสิษฐ์  อุตรี
 
1. นางสังวาลย์  ชาญศึก
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวฑิฆัมพร  ไชยะโม
 
1. นางอัมพร  วงวาศ
 
19 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสกร  โคตรจันทึก
2. เด็กหญิงวารินนารถ  บูระณะกิติ
3. เด็กหญิงอังคณา  นาถเหนือ
 
1. นางจงใจ  สัตยธีรานนท์
2. นางมยุรา  พรมอ้วน
 
20 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงชรินธร  ภูเฮืองแก้ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไทยโกสุม
3. เด็กหญิงวราลักษ์  ดวงประเทศ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรก้อน
 
21 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทูลธรรม
2. เด็กหญิงอมลธีรา  สอนวงแก้ว
3. เด็กหญิงอารยา  กะตะศิลา
 
1. นายอรรณพ  อันปัญญา
2. นางสาวนิภาพร  ซารีดี
 
22 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  เจียศิริสมบูรณ์
2. นายพงศธร  นาทันตอง
3. นางสาวสุภาวดี  นนลือชา
 
1. นางชุลีพร  พินิจพล
2. นางวาสนา  สำราญพัฒน์
 
23 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวนลินรัตน์  ทับทิมไสย
2. นางสาวสุปรียา  ใจสนิท
3. นายอัษฎา  สีพาแลว
 
1. นายประทีป  แสงแก้ว
 
24 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  มติกรกุล
2. นางสาวนันทศิริ  สุขโสม
3. นายวัลลภ  โคตรภูมี
 
1. นายอรรณพ  อันปัญญา
2. นางสาวศศิรดา  จอมทอง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  นันทเสน
2. เด็กหญิงภิญญดา  มูลแก้ว
 
1. นางนงนารถ  มิสาโท
2. นางศิริวรรณ  รัตนพันธุ์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวปิยะฉัตร  โพธิ์ศรี
2. นางสาววิลาวัน  ศิรินทร์
 
1. นางพิกุล  ไกรตรี
2. นางลัดดาวัลย์  จันละคร
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงน้องนุช  มะปะเข
2. เด็กหญิงออมสิน  มั่งมี
 
1. นางกาญจนา  สวนประดิษฐ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  ทองยศ
2. นายธนาวัฒน์  ชนะมาร
 
1. นางมยุรา  พรมอ้วน
2. นางสาวรัตนาพร  พรสีมา
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนุจรินทร์  ลาหนองแคน
2. นางสาวพทราวดี  มโนวรรณ์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีสารคาม
2. นายอรรณพ  อันปัญญา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจินทภา  เสาวรส
2. นางสาววลีภรณ์  โชคบัณฑิต
 
1. นางสาวนงคราญ  ซาตัน
2. นางทัศนีย์  รัตรองใต้
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายเอกดนัย  อันปัญญา
 
1. นางจิรัชยา  ปวงประชัง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายพิชัย  เรืองบุญ
 
1. นายวรศิลป์  อักกะมานัง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพสิษฐ์  เกียรติมานะโรจน์
 
1. นายเรืองศักดิ์  มัททวีวงศ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายภควรรธก์  ต่อสกุลแก้ว
 
1. นายพนมพงศ์  สุวรรณสิงห์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  โคตรจันทร์
 
1. นายประวัติ  เกตษา
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรประภา   ใจหาญ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงธารารัตน์  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวจินตนา   เกิดทะเล
2. นายเจริญ   ปินะถา
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวชนิกานต์  แสนหัวห้าว
2. นางสาวสาวิตรี  สาระ
3. นายอรรณพ  จบปาน
 
1. นายธงชัย  จันทร์ปัญญา
2. นางสาวอาภาภรณ์  สอนทะเดช
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวณัฐญา  คำหารพล
2. นางสาวณัฐริณีย์  เอกอนันต์ไชย
3. นางสาวหทัยชนก  งามผิวเหลือง
 
1. นายสวัสดิ์  จันทมนตรี
2. นางสุดารักษ์  นรินทร์รัมย์
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษกร  ปริชัยยะ
2. นายคำพล  เทียงคาม
3. นายอนุชา  พรมดอนยาง
 
1. นางธรรมภรณ์  ปักกาเร
2. นายวิชาญ  ปะธิโก
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวปรียากรณ์  คชสิงห์
2. นายพิชิตชัย  ชุ่มอภัย
3. นายเอกราช  ไชยหงษ์
 
1. นายเสาร์  รัตนเพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธชัย  ใจสุข
 
41 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์    
42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  นาชัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อาจชมภู
3. เด็กหญิงปวรวรรณ  ไชยเสนา
 
1. นายชัชวาล  ศรีโพธิ์ผา
2. นางสาวปาณิสรา  พิศพาร
 
43 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวจิตลดา  แปชน
2. นางสาววนารี  วงศ์งาม
3. นางสาวสุทธิดา  หล้าโฉม
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
2. นางทองรถ  มะกา
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนันทวรรณ  ทัดไพร
2. นายวิทวัฒน์  ช่วยเจริญ
3. นางสาวสุดารัตน์  คำโคกกลาง
 
1. นางเมตตา  ติดวงษา
2. นางจารีย์ภัค  เรืองสมบัติ
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวญาสุมินทร์  เกินจันทร์
2. นางสาวนริศรา  ทาโยหา
3. นางสาวโสรยา  โพธิเสน
 
1. นางสิริพร  ภูหัวดอน
2. นางวัลลภา  บุญหล้า
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  โคตวงศ์
 
1. นายชัชวาล  ศรีโพธิ์ผา
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  พ่วงพี
2. เด็กหญิงบุษบา  วิเชียร
 
1. นางสาวงามตา  ถานอาดนา
2. นายนพรัตน์  ปะวะถี
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพีระยุทธ  ปานา
2. เด็กชายสมพร  สุทธิสา
 
1. นายประจักษ์  อะนันทา
2. นางพิชญ์สิรี  พิไลวงศ์
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แซ่อึ้ง
2. นางสาวกรกนก  เรียงพรม
 
1. นางยุพิน  พลเรือง
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวมินตรา  เทเวลา
2. นางสาวสิริญาณ์  วงษาไฮ
 
1. นางภัทรภร  วัฒนราช
2. นายสันติ  อุดคำ
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรนภา  ถาไชยลา
2. นางสาวมีนา  อ่อนจันทร์
 
1. นายทรงศักดิ์  รัตนคุณศาสน์
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายพัทธพล  ชูใส
 
1. นางสาวสุภาพร  เกษไธสง
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายภูมินทร์  บุษบง
 
1. นายสยาม  อันทรบุตร
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  คำดี
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพอาษา
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ราชเจริญ
 
1. นายไพฑูรย์  จันทะนาม
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายนคเรศ  ขัตติยะนนท์
 
1. นางสาวศุภวรรณ  โคตรท่าน
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายสุเมธ  หนูนาค
 
1. นายอมรพรรณ  จรนามล
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายอาทิตย์  สุวรรณศรี
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายคณิศร  เรืองแสน
2. เด็กหญิงทอรุ่ง  สายรัด
3. เด็กหญิงบุญยอร  อุดมเวช
 
1. นางสาวอรอุมา  ศรีสารคาม
2. นางพงษ์ลดา  กาญจนปภากูล
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. นางสาวจิรภัทร์  บุดดีคง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  จันวงษา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  มะเสนา
 
1. นางกัลยา  วงชารี
2. นายนรินทร์พิภัทร  วงศ์วัฒนาวิจิตร
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธัญญา  โคตรวงษ์ทอง
2. นางสาวปิยฉัตร  ปราณศักดิ์
3. นางสาวพุทธิชา  ทบวงษ์
 
1. นางศินันท์ธีรา   บัวริวัน
2. นายพรสวรรค์  เหล่าดวงดี
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายณภัทร  จันทะหาร
2. นางสาวนุจริยา  พิมพา
3. นางสาวบุษบา  กุสลา
 
1. นางเพียงพิศ   ชื่อพิบูลย์
2. นางสาวสุธาสินี  ไชยศึก
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวกุลธิดา  ภูนิลวาลย์
2. นางสาวจุฑาธร  สินแสง
3. นางสาวสุทธินันท์  ไชยนา
 
1. นางกนกวรรณ  รัตนพลแสน
2. นางสาวณิชาพัฒณ์  จิรพันธุ์กุลชาติ
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวพันธกานต์  ป้องขวาเลา
2. นายพุฒิพงษ์  ไปนา
3. นายศักดิ์สิทธิ์  พรสวรรค์
 
1. นายนพอนันต์  สุนทรพสิษฐ์
2. นายธนัช  ภูมิชูชิต
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิเรืองรอง  เตี้ยชัยสง
2. เด็กหญิงศศิธร   พรมรัต
3. เด็กหญิงอินอร  ดวงพันนา
 
1. นางไพรวัลย์  สิงหาปัด
2. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวลัย  ลาหนองแคน
2. เด็กหญิงนิพาดา  ชิณโคตร
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แพงพงมา
 
1. นายนรินทร์พิภัทร  วงศ์วัฒนาวิจิตร
2. นางกัลยา  วงชารี
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงชลกานต์  แสนสุข
2. เด็กชายอนันตพงษ์  เถาว์ชาลี
3. เด็กหญิงอภิญญา  พวงทวี
 
1. นางปิยนาฏ  มาคิน
2. นางปิยกุล  จันทเขตต์
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชญานันท์   วรฉันท์
2. นางสาวชฎาทิพย์  โพธิ์ระกัน
3. นางสาวณัฐนันท์  สีตะ
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
2. นางสาวภัทรวรรณ  ไวสาหลง
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนฤกานต์  กิ่งแก้ว
2. นางสาวสุพรรณสา  โสจันทร์
3. นางสาวเบญญทิพย์  มาศงามเมือง
 
1. นางอารีวรรณ  ธาตุดี
2. นางสาวพรทิพย์  ปัดตาเคนัง
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกุลธิดา  กุลสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรินทร์  อุ่นเจริญ
3. นางสาวเจนจิรา  เกิดน้อย
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  โพธิจักร
2. ดร.นิดา  กิจจินดาโอภาส
 
71 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อันตระกูล
2. เด็กชายปกรณ์  ปะติตังโข
3. เด็กหญิงศุภธิดา  กุมชาด
 
1. นางพุทธชาติ  ปะกิคา
2. นางขวัญใจ  เปลวเฟื่อง
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจิดาภา  รังคะวิภา
2. เด็กหญิงพิชญาภัด  บัวบานค่ำ
3. เด็กชายเจษฎากร  ลาชุม
 
1. นางปิยกุล  จันทเขตต์
2. นางปิยนาฎ  มาคิน
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  หีบแก้ว
2. นายชัยชนะ  ลาโยธี
3. นายธนากร  จันทะสำโรง
 
1. นางอภัยศรี  วาทโยธา
2. นายภิรมย์  มาตย์คำมี
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  ขันอุดทา
2. นางสาวกัญญารัตน์  เวียงสิมา
3. นางสาวแก้วกรรณิการ์  แซ่อยู่
 
1. นายฤทธิชัย  เสนาพรหม
2. นายสาคร  แสนยากุล
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นายทรงวุฒิ  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สมอคำ
3. นางสาวศิรินันท์  บุษบง
 
1. นายทองหล่อ  วันวิเศษ
2. นางปิยวรรณ  วันวิเศษ
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวธัญสุดา  ผังดี
2. นางสาววัชราภรณ์  อสุรินทร์
3. นางสาวศิริพร  เหมสมัคร
 
1. นางทวี  ภวภูตานนท์
2. นางอัจฉรี  สุวรรณนาคินทร์
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูศรี
2. เด็กชายอณุวัตร  คงนุ่น
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันยาวงค์
 
1. นายนิมิมตร  โยวะผุย
2. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จริงประโคน
2. เด็กชายธนพงษ์  ศรีทา
3. เด็กชายปฏิวัติ  สายสินธิ์
 
1. นางกัลยา  วงชารี
2. นายนรินทร์พิภัทร  วงศ์วัฒนาวิจิตร
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกุลยาดา  ทาโว
2. เด็กชายอฐิวัฒ  ตรีเดช
3. เด็กหญิงอิชยา  ปุยฝ้าย
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เถื่อนคำแสน
2. นางสาวสุญาดา  ศรฤทธิ์
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวดรุนี  โสบุญ
2. นางสาวสมฤทัย  รัตนพร
3. นางสาวสิรินยา  แก้วกอน
 
1. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
2. นายนิมิตร  โยวะผุย
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวณิชากร  บุตรเนียร
2. นางสาวปิติธิดา  จันทร์แทน
3. นางสาวศิริลักษณ์  มิทราวงศ์
 
1. นางสาวอรอุมา  ศรีสารคาม
2. นางศิรินทร์พร  ชลารักษ์
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรทิพา  อันศิริรังกูล
2. นางสาวศิริลักษณ์  ปีนะกะเส
3. นางสาวอนุสรณ์  สายไพสงค์
 
1. นายดำเนิน  มหาสะโร
2. นางสาวนิตยา  ทิพศรีราช
 
83 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ทองหลง
2. เด็กหญิงสุชาดา  ประทุมสัน
 
1. นายสุขประชัย  คำยานุกูล
2. นายกิตติศักดิ์  สุมนนอก
 
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัญญ์วรา  ปาระเขียว
2. นายภูมิณภัทร  ทัพธานี
 
1. นางประสพพร  อันบุรี
 
85 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงภิตดา  โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงมินท์ตา  ทานะแจ่ม
 
1. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสิวินีย์  เททะสังข์
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพร้อมหทัย  เจริญศรี
2. นางสาววชิราภรณ์  อัปปะมะโน
 
1. นายทรงศักดิ์  โฉมเฉลา
2. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายพิทักษ์  โพธิ์น้อย
2. นางสาวรัชนก  อ่อนจันทร์
 
1. นายคำสิงห์  ฉิมพลี
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายธนกฤต  ไชยวึด
2. นายอภิสิทธิ์  โคตรจันทร์
 
1. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
2. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายณัฐพล  คำสอนพันธ์
2. เด็กชายธีรพงษ์  เตชะจันทร์
 
1. นางสาวอรุณรัศมี  จันทพรม
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายภูมินทร์  ทินช่วย
2. เด็กชายโชคทวี  แสนแก้ว
 
1. นายพัฒนวงศ์  ดอกไม้
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายมงคล  สายเตร
2. เด็กชายสรศักดิ์  คำทิพย์
 
1. นายอภิภพ  จันทะเดช
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายอภิวรรธน์  นะโส
2. เด็กชายเอกรักษ์  สกุลโพน
 
1. นางสาวพิชชานันท์  จันทพรม
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายบุญฤทธิ์   ศรีภาเลิศ
2. นายพงศกร  คำแสน
 
1. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายบรรยวัสถ์  สุขุนา
2. เด็กชายพิทักษ์สันต์  พัวอุดมเจริญ
 
1. ส.ต.ท.มงคลเดช  วรรณปะเก
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรลภัส  ภิบาล
2. นางสาววิลาสิณี  โคตรจันทร์
3. นางสาวสุชาลินี  จันทะรักษ์
4. นางสาวอรอุมา  โคตรโสภา
5. นางสาวอัญชนา  จิตหาญ
 
1. นางลัดดาวรรณ  ธีรัชปรีชา
2. นางนงเยาว์  สีใส
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงปยุดา  สิทธิเสือ
2. เด็กหญิงวริศรา  อุทาทิพย์
3. เด็กหญิงษิมารักษ์  บุญตรา
4. เด็กหญิงอภิญาพร  สิทธิจันทร์
5. เด็กหญิงเมลิษา  ศิริเลิศปราณีกุล
 
1. นางประภาพร  ประสงค์ศิลป์
2. นางทองใบ  บุตรเจริญตระกูล
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุุญคุ้ม
2. เด็กหญิงจรัสภรณ์  ศักดิ์ศรีกรม
3. เด็กหญิงปุสยา  สมศรี
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่น้า
5. เด็กหญิงวายุภักษ์  ศรีโท
 
1. นายประสิทธิ์  อรรถโยโค
2. นายบพิธ  วังหนองเสียว
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวนัจนันท์  พิลาสี
2. นางสาวนัฎฐรินีย์  รินสุด
3. นางสาวศิรินยา  ปะทังคะติ
4. นางสาวศิริรัตน์  ภิรมย์รักษ์
5. นางสาวแสงรวี  พิมพ์เหล่าหนาด
 
1. นายพยนต์  บุญเพ็ง
2. นางสาวมยุรี  ชิณวัง
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวนิตยา  คงอินทร์
2. นางสาวนิตยา  พะเลียง
3. นางสาวภัคควดี  สุทธิสำราญ
4. นางสาววารุณี  สมภักดี
5. นางสาวสุพัฒน์  ดอกสิงห์
 
1. นางขวัญตา  มาพะเนาว์
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวชลธิรศน์  บุระคำ
2. นางสาวปวีณสุดา  ป้องจันทร์
3. นางสาวมณฑาทิพย์  จากผา
4. นางสาวรัฎฎา  เจริญทรัพย์
5. นางสาวอารยา  กิตติจารุภักดี
 
1. นายขวัญชัย  ขันสาลี
2. นางนวลละดา  นนสีลาด
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุติรัตน์  ปิดตังนาโพธิ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ปริวันตา
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  อัปมะโน
4. เด็กชายสิทธิชัย  พิมพะการ
5. เด็กหญิงอังคณา  ดีพิจารณ์
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทเขต
2. นางสาวพยอม  ภูหัวไร่
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  น้ำทิพย์
2. นางสาวชนินาถ  เทียงดีฤทธิ์
3. นางสาวณัฐสุดา  วินทะไชย
4. นางสาวรัตติยา  คำภูจูม
5. นางสาววรัญญา   แก้วตา
 
1. นางสาวรัตนพันธ์   ศรีเคนขันธ์
2. นายอธิการ  สุขศรี
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรวิชัย 1. นางสาวจรัสรวี  อ่อนโพธา
2. นางสาวจิตรลดา  บุญผง
3. นางสาวพัชรี  บัวผัน
4. นางสาวพิริยา  ผาสุก
5. นางสาววิภาวดี  แสงเพ็ง
 
1. นายสมบัติ  โพธิ์หล้า
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกมลฉัตร  บุญเรือง
2. นายณัฐกานต์  ประทุมทอง
3. นางสาวธีวรา  แถลงธรรม
4. นางสาวบุศราภรณ์  สืบสุนทร
5. นางสาวลัทธพร  หัตถสินธุ์
 
1. นางกรทิพย์  ปัญโญ
2. นางพีชญา  พุ่มโกสุม
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรัญญวิทย์ 1. เด็กชายจัตตุพล  ประวันทา
2. เด็กชายชนินทร  ช่างสากล
3. นายสุทธิภรณ์  วรัญญวิทย์
4. เด็กชายอภิชัย  บรรยง
 
1. นายพีระ  ปะวะถา
2. นายสุรศักดิ์  เทพวงค์
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายกีรติ  บังลาด
2. นางสาวนภารัตน์  นครเรียบ
3. นางสาวนันทิตา  ฐานะกอง
4. นายวุฒิปรีชา  ดวงสีดา
5. นางสาวแพรพิไล  พิมพาภรณ์
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
2. นายขวัญชัย  ขันสาลี
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนรีรัตน์  วงษาเคน
2. นายยุทธมา  วิจิตร
3. นายวัชรพงษ์  ช่วยรักษา
4. นายสิทธิชัย  ปักษา
5. นางสาวอัญภัทร  วิลาหา
 
1. นางสนธยา  พลรัตน์
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพัชราภรณ์   นรินยา
2. นางสาวมณฑิชา  ดวงเจริญเขตต์
3. นายวันเฉลิม   ประภากรเกียรติ
4. นางสาวศิรินทร์รัตน์   รัตนพร
5. นายสุรัตน์  แก้วเมือง
 
1. นายสุวิทย์  การะน้อย
2. นางละมุล  เลิศวิชากุล
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายจักราวุธ  ชิณราช
2. นายณัฐวุฒิ  สุขบาล
3. นายธนพงษ์  โพธิ์ไพร
4. นายธนะพล  พานิช
5. นายธวัธชัย  เกลี้ยงไธสง
6. นายธีรภัทธ์  ยอดมงคุณ
7. นายนายอิษฎา  แดงทุมมา
8. นายบูรฉัตร  ชาธงไชย
9. นายปกรณ์  ผจวบโชค
10. นายปริญญา  พูนศิริ
11. นายพงศ์กร  แก้วบุตรสา
12. นายฤทธิชัย  บุตรสิม
13. นายวิทวัส  ชนะชัย
14. นายวีระ  กฤษเชิด
15. นายวุฒิชัย  อุทปา
16. นายศุภวัฒน์  รุดโถ
17. นายสัตยา  ลันไธสง
18. นายสุรพงษ์  แว่นจันลา
19. นายอาธร  ล้อมไธสง
20. นายเกษมสันต์  นามวงษา
 
1. นายทรงเกียรติ  ปักเคทา
2. นายประคอง  สระหนองห้าง
3. นางบุญช่วย  แก้วอาจ
4. นางประภาพร  แสงรัตน์
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกุลนาถ  สีหาบุญทอง
2. นายจักรภพ  คุณพระเนตร
3. นายจิตรภานุ  สุขเกษมศิลป์
4. นางสาวจิตรา  ทองปาน
5. นายณรงค์ฤทธิ์  อุ่นเจริญ
6. นายณัฐพร  วัฒนบุตร
7. นายธนวัฒน์  ประมาคะเต
8. นางสาวนิธิพร  ศิริสำราญ
9. นางสาวปิยธิดา  เลิงฮัง
10. นางสาวปิยรัตน์  สัตถา
11. นางสาวพลอยพรรณ  ทิ้งโคตร
12. นายภาคภูมิ  แปนมา
13. นางสาวมัณฑนา  หาญพยอม
14. นางสาวลักษณา  บุระเวทายัง
15. นายวัชรัตน์  แสนแก้ว
16. นางสาววิราวรรณ  ชาวหนอง
17. นางสาวศิริพร  จันทะมณี
18. นางสาวสนทยา  สุดพันธ์
19. นายอดิศักดิ์  วรรณศิลป์
20. นางสาวเบ็ญจวรรณ  สีกรม
 
1. นางวรรณจรีย์  เจริญสุข
2. นางนงค์รัก  พินทะปะกัง
3. นางนงลักษณ์  ศิริคะเณรัตน์
4. นางสุมาลา  สุวรรณพันธุ์
5. นายชาติชาย  สุวรรณพันธุ์
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศรีหารัตน์
 
1. นางมารศรี  วงค์ช่าง
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายเดชา  ขามโนนวัด
 
1. นางสุกัญญา  บุญจันทร์ศรี
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินทฤทธิ์
 
1. นางทักษิณา  เจริญศักดิ์
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวอมรศิริรัตน์  ดาหลวงมาตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุศิษฏ์   อันทะปัญญา
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววิศิษฏ์ธชา  ระพิณพิทักษ์
 
1. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวภัทรภร  เชิดตะคุ
 
1. นางกมลวรรณ  ดวงอ่อนนาม
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดวงนามล
2. เด็กชายณัฐพล  สืบมา
 
1. นางศุภนุช  คงถวิลวงศ์
2. นางวรางคณา  อุ่นอุดม
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. เด็กหญิงประภัสสร   สีลาดหา
2. เด็กชายยุทธนา   พาโนมัย
 
1. นายพิบูล  สาคร
2. นายชลพต  เดชบุรัมย์
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายพงศภัค  มูลหา
2. เด็กหญิงศศิธร  ก้อมมังกร
 
1. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
2. นางสุกัญญา  บุญจันทร์ศรี
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ถนอมแนว
2. นายพีรพงค์  คำภูแสน
 
1. นางกัลยา  นูวบุตร
2. นางวาสนา  สำราญรมย์
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวปวันรัตน์  ฤทธิพิชัยวัฒน์
2. นายอดุลย์เดช  ขันมา
 
1. นางเทวีรัศมิ์  สองหลวง
2. นางฉัตรสุดา  เขื่อนธะนะ
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ศรีสันติสุข
2. นายดนุรุต  ปะระทัง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทองสมบูรณ์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  ชัยอินทร์
2. นางสาวจิราพร  อะปะมะเย
3. นางสาวภานุมาศ  หารโกทา
4. นางสาวรุจิรดา  ตะวัน
5. นางสาวศสินา  หงษ์คาร
6. นางสาวศิริวรรณ  ละอองทอง
7. นางสาวสุนิษา  ปุริโสตะโย
8. นางสาวสุพรรณษา  คำจันวงษา
9. นางสาวสุภาพร  หวังรวนกลาง
10. นางสาวสุภาพร  ขันตี
 
1. นายปิยะ  แก้วหลวง
2. นายรักศักดิ์  ไสยลักษณ์
3. นายสุรศักดิ์  วิบูลย์คำ
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายจตุรงค์  ลาศรีทัศน์
2. นางสาวชนารีย์  โคตรประทุม
3. นางสาวณัฐวดี  ราษี
4. นางสาวธัญพิชชา  ตุงคะศิริ
5. นายพงศกร  ประพันธมิตร
6. นายรัฐธรรมนูญ  ปุริเส
7. นางสาววนิษฐา  ทิพย์รักษ์
8. นายอาณัติ  คำสิงห์
9. นายเฉลิมชัย  อยู่สินธุ์
10. นางสาวเรนุกา  บุษบง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ละมูลตรี
2. นางปราณี  เทียงทำ
3. นางสาวรัศมี  ทองเจริญ
 
125 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกณิศนันท์  อินทเคน
2. เด็กหญิงธวิกา  บุญบุตตะ
3. เด็กชายธัญวุฒิ  จ้ายหนองบัว
4. นางสาวนวรัตน์  ศรีธรราษฎร์
5. นางสาวนัฐฐินันท์  งามใสย์
6. เด็กหญิงบุษบา  ผิวเหลือง
7. นายปณิธาน  อันละคร
8. นางสาวประภาพร  พรรณพราว
9. นางสาวภัคจิรา   พรรณพราว
10. นางสาวภัทราภรณ์  พลลาภ
11. นางสาวรัชต์กนก  เงาบัดชา
12. นางสาววัลนภา  สนิทลุน
13. นางสาวศิริรัตน์  ทิพพิชัย
14. นางสาวสุมินตรา  นรินยา
15. นางสาวอรอนงค์  ทองขันธ์
 
1. นางวัลลภา  พงษ์ศิริ
2. นายสิทธิชัย  สาระมัย
3. นายวรวัฒน์  เมฆเสน
4. นายมนูญศักดิ์  พรมคุณ
 
126 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายคงตะวัน  ปทุมรุ่ง
2. นายจาตุรงค์  พรมแพน
3. นายชัยโย  วงษ์หาร
4. นายณัฐชัย  แจ่มแจ้ง
5. นายตุลา  สุปะติ
6. นายธนพงษ์  อังคะ
7. นายพิริยพงษ์  พิเมย
8. นายภาสกร  ศรีวิเศษ
9. นายภูวดล  อาระหัง
10. นายวัชรินทร์  อะมะมูล
11. นายสมพร  สืบสิงห์
12. นายสาธิต  กงจันดา
13. นายอภิเดช  บุญพันธ์
14. นายเอกรัตน์  เอกศิริ
15. นายเอกรินทร์  จิตวิต
 
1. ดร.หงษ์ทอง  ประนัดศรี
2. นายสมทรัพย์  จันทร์แก้ว
3. นายเกษมสันต์  คุ้มสุวรรณ
 
127 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   โพธิ์แสงดา
2. นางสาวจารวี   เหลาสา
 
1. นายนิวัฒน์   จีระออน
2. นายปรัชญา   นนทะสี
 
128 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวขวัญจิรา  ทองมา
2. นางสาวอภิญญา  ทองจำปา
 
1. นางสุจินดา  ขำดำรงเกียรติ
 
129 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจตุพร  สุสวดโม้
2. นางสาวเอมิกา  รัตน์รองใต้
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กันทำ
2. นางสาวสุจิตรา  สีคาม
 
130 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวชลธิชา   กันหาสียา
2. นางสาวเสาวลักษณ์   สุวรรณศรี
 
1. นายนิวัฒน์   จีระออน
2. นายปรัชญา   นนทะสี
 
131 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวนัทมน  หลอดเพ็ชร
2. นายพงษ์เดช  กุศล
 
1. นายประเสริฐ  คลังแสง
 
132 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจันทร์จิรา  ดวงชาคำ
2. นางสาวปติมา  สุคำวัน
 
1. นายมโน  มาพะเนาว์
2. นางสังวาลย์  ราชมุลตรี
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  ขันตรี
 
1. นายธิติพงศ์  จริยนรวิชช์
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงแคทรินทร์  บ่งกาวงษ์
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  โคตรโสภา
 
1. นางอนุสรา  ผลชู
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายนครินทร์  ดวงหาโคตร
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  หินแก้ว
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวพรพิมล  ปัดตานัง
 
1. นางสาวจิตวิสุทธิ์  การิโก
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายภีรวัตน์   เอกตาแสง
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงกนกอร  วังคะวิง
 
1. นางวริทยา  ประภาศรี
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงอรดา  ธรรมสา
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายไพรัตน์  ทองบุตร
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. นายธวัชชัย  สายสมบัติ
 
1. นายธิติพงศ์  จริยนรวิชช์
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวภัทรธิดา  พันธ์เสนา
 
1. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย   เทียบพรม
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญสูตร
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวอัญชลี  ใจเพชร
 
1. นางสาวเกศรินทร์  สวาสดิ์วงค์
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายวัชรวุฒิ  สุทธิประภา
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  ไชยทัพ
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวประภัสสร  ไชยพล
 
1. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายรชตะ  วิชาชัย
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาบจันทร์สิงห์
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายกันต์ธร  บุบผา
 
1. นางสาวกุสุมา  สมศรี
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  อุทัยแพน
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายรังสิต  บุญมา
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายอุกฤษฏิ์  แก้วก้อย
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงพิสมัย  สิงห์โคตร
2. เด็กหญิงภัคจิรา  คำไสสุข
 
1. นางเพ็ญพิสุทธิ์  ไชยมาตย์
2. นางคัดนางค์  รองหานาม
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เที่ยงตา
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ศรีอำนวย
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
2. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นางสาวจารุภา  นาจุมจัง
2. นายธนากร  สีละออ
 
1. นางณัฐวดี  อุปนันท์
2. นายประสิทธิ์  ภาระบาล
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำวิจารณ์
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. เด็กชายสรนาถ  มณีเลิศ
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสิริรักษ์   ภมรพล
 
1. นางกิ่งดาว   วิกยานนท์
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพรอักษร  ชนะภักดิ์
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  แสนบุตร
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นายวชิระพงษ์  เขตตวิทย์
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายณัฐกร  เกตุมาลา
2. เด็กชายยศรินทร์  พรมรอด
3. เด็กชายศตพร  รินทรึก
 
1. นายเจริญ  อินศร
2. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นายรัชชานนท์   รอดเรืองฤทธิ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์   แหล่ป้อง
3. นายอนิรุต   ผลาจันทร์
 
1. นายสมรัตน์  อามาตร์
2. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายจิตรกร  เพียพยัคฆ์
2. เด็กชายชนาเมธ  บุตรวิชา
3. เด็กชายศุภวิชญ์  คำขุลี
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มีจอม
2. นางสาวปริญา  วิศวพงษ์
3. นางสาวศุภาพิชญ์  โครตวงศ์
 
1. นายสุรเนตร  รังเสนา
2. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นายพงษ์พิพัฒน์   ราชดำเนิน
2. นายพรสวัสดิ์   ถาไพรเฮือง
3. นายอรรถชัย   ถุงสมบัติ
 
1. นายสมรัตน์  อามาตร์
2. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชาญชัย  จันดีกระยอม
2. นายธนากร  คำพระวงศ์
3. นายสรรเพชร  นระสาร
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายนนทชัย  อามาตย์มนตรี
 
1. นางณัชชา  ศรีเศรษฐา
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์แก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวศิรินญา  บุญอาจ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายพิชัย  ดำรงชาติ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววราภรณ์  ปีคูณ
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ขวัญอ่างทอง
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาววชิราภรณ์  สุนทรศีลคุณ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวภัทราวลี  วิไลแก้ว
 
1. นายวิสิษฐ์  สุขวิชัย
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาววชิราภรณ์  สุนทรศีลคุณ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1. นายวินัย  มะโนราช
 
1. นายจักรกฤษ  นิลขำ
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาหอม
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงชนานันท์  แซ่หล่อ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวทัศนีย์  จุปะมะนัย
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐาณิยากร  เทพทำ
2. เด็กชายธนพร  เพิ่มพูน
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชัยสิทธิ์
4. เด็กชายนพรัตน์  ดีโม้
5. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงไชย
6. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ขวัญอ่างทอง
7. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ขวัญอ่างทอง
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาหอม
9. เด็กชายภูผา  พรมโคตร
10. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรียนรู้
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธ์ปลาโด
12. เด็กหญิงศศิกานต์  นนทวงศ์
13. เด็กหญิงสิริลักษณ์  หงษ์สุวรรณ
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  จอมจะโป๊ะ
15. เด็กชายอิทธิเดช  ชัยสิทธิ์
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
2. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
3. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
4. นางวันเพ็ญ  มูลดี
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายกรกฏ  บุษบง
2. เด็กชายจตุพล   กลมลี
3. เด็กชายบุญญากร   อินกอง
4. เด็กชายยุทธภูมิ  ขันแข็ง
5. เด็กชายวรพงศ์   โคตะมะ
6. เด็กหญิงอัญมณี  โพธิ์อ่อน
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. นายพงษ์นรินทร์  พิมพ์ศรี
3. นายนราธิป  อุุทรังษ์
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนสิทฎ์  วงษ์รัมย์
2. เด็กชายชัยอนันท์  พงษ์สวัสดิ์
3. เด็กชายชาญชัย  ทองดวง
4. เด็กชายณฐพล  เนื่องไชยยศ
5. เด็กชายพงศธร  ทองสุก
6. เด็กชายสุรชัย  ชื่นตา
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
2. นายจำรัส  ปะทังวา
3. นายโอภาส  วงศ์สง่า
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  ไชยทัพ
2. นายชาญณรงค์  แสงหิม
3. นายธนากร  กันทำ
4. นายปฏิภาณ  ซุงหล้า
5. นายภูวรินทร์  ช่วยเกิด
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
2. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายกรกฎ  ทองเปาว์
2. นายจอมพล  บุปผา
3. นายชญานนท์  ภาณุเวศน์
4. นายธนวัฒน์  ศรีรักษา
5. นางสาวศศิวิมล  ทองไพร
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
2. นายภูวนาถ  ภูนาเหนือ
3. นายวีระศักดิ์  นามบุญเรือง
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายจิตติ   เลิศนา
2. นายณัฐวิชช์  อธิโรจน์ธนสาร
3. นางสาวปรียานุช  โคกสีนอก
4. นายวิทวัฒน์  แก้วสีไว
5. นายศราวุธ  ปะริวันตัง
6. นายอิสระ  สุโทวา
 
1. นายไมตรี  ปะวะเสนะ
2. นายพงศธร  ผ่านสำแดง
3. นายนครินทร์  ภูยืด
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกนกพร  สุขจิต
2. นางสาวกันติยา  วิโรง
3. นางสาวกานติมา  เกิดสีทอง
4. นายชินวัฒน์  พรมลี
5. นายณัฐนันท์  แสงโชติ
6. เด็กหญิงธนภรณ์  พิมบูลย์
7. เด็กหญิงนรินทิพย์  ปักเขตานัง
8. เด็กหญิงนันท์ชพร  ทาเภา
9. นางสาวนันธิยา  พวงบุรี
10. นางสาวบุษดี  เดชวงษา
11. เด็กหญิงประภาภรณ์  เจนจุด
12. เด็กหญิงปิยธิดา  ปะนะพุดโต
13. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตะชา
14. เด็กชายพงศธร  แข็งแรง
15. เด็กหญิงพรพรรณ  ดงพระจันทร์
16. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ไขศรี
17. นายภาคภูมิ  ปัจจังคะตา
18. นางสาวมงคลกร  พุฒธะพันธ์
19. นางสาวรัชนีวรรรณี  คำลัยวงค์
20. นายรัชพงศ์  พันเดชา
21. นายลิขิต  ชัยสุนทร
22. นางสาววรรณิภา  ปลายขอก
23. นางสาววรรณิษา  วัฒนราช
24. เด็กหญิงวรัญญา  ชารีโย
25. นางสาววิชุดา  แสงเกตุ
26. นางสาววิภาวดี  อินทโชติ
27. นางสาววิภาวินี  รัตนไพร
28. เด็กชายวุฒิพงศ์  ปะมาถา
29. นางสาวอธิตยา  สุวาหลำ
30. เด็กหญิงอนันญา  โสภากุล
31. นายอนันทวัฒน์  ยางนอก
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปะวันโน
33. นางสาวอรญา  หนันดี
34. เด็กหญิงอรนิสา  แสงเดช
35. เด็กหญิงอาทิตยา  ปนัดสาโก
36. เด็กหญิงอินทร์ทิรา  จันทวะฤทธิ์
37. นางสาวเกศิณีย์  สุนทร
38. เด็กชายเดชนา  วรรณี
39. นายเอกบุรุษ  สุคันธรังษี
40. นายไกรวิชญ์  บัวรัตน์
 
1. นายวิชรัตน์   ยะสานติทิพย์
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เศรษฐภักดี
2. นางสาวกนกอร  นามบุตรดี
3. นางสาวกฤติยา  บุรีนอก
4. นายกฤษฎา  ศรีทรงฮาต
5. นางสาวกลิ่นบุปผา  ทบด้าน
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีขันตี
7. นายจักรกฤษ  แสนโสภาวัน
8. เด็กชายจักรินทร์  ลาสิทธิ์
9. เด็กชายชัชวาล  สุวรรณแก้ว
10. นายณัฐดนัย  บรรณวงษา
11. นายณัฐวุฒิ  ถามูลเลศ
12. นายทินกร  บุญฤทธิ์
13. นางสาวทินมณี  พูลทรัพย์
14. นายธนายุทธ  สุพรรณนอก
15. นายธีระพงศ์  ถามูลแสน
16. นายนครินทร์  สารสวัสดิ์
17. นายนันทวัฒน์  สุวรรณจร
18. นางสาวปรียาภัทร  สุวรรณสุข
19. นายปิยะพงษ์  โพธิ์กลาง
20. นางสาวฝันฤดี  โสธิฤทธิ์
21. นางสาวพิไลวรรณ  อินตา
22. นางสาวยศวดี  เนื่องโคตะ
23. นายวสันต์  รักนิสัย
24. นายศาสตรา  ศรีวิลัย
25. นางสาวศิรินันท์  แก้วโนนทอง
26. นายศุภกฤษ  อัดธนสิน
27. นางสาวสกุลกานต์  สอนโกยะวัฒน์
28. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  ศรีสมภาร
29. เด็กหญิงสุมารินทร์  คำวีระ
30. นายสุรศักดิ์  เตชะสี
31. นายอชิรวิทย์  คูนาแก
32. นายอนุพล  คอนโพธิ์ชัย
33. นายอนุวัฒน์  ลาสุนนท์
34. นายอภิสิทธิ์  หอมหวล
35. นางสาวอมรพันธุ์  ปานชูสิงห์
36. นางสาวอรยา  ท้าวยศ
37. เด็กชายอาชา  เรียนพิษ
38. เด็กหญิงอินทิรา  วีตาชัย
39. นายอโนชา  ศิริโยธา
40. นางสาวไพลิน  สถิยะตะวัตร์
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
2. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
3. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
4. นายสุชาติ  ศรีบุรี
5. นายคธาวุธ  ภักดี
6. นางสาวสมนึก  ศิริเคน
7. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
8. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวคูณดี  ยอดวงกอง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชะช้างรัมย์
3. นางสาวณัฏฐนิช  ปินะษา
4. เด็กชายณัฐกร  วงษ์สีสา
5. นางสาวณัฐธิดา  ปะติตัง
6. นายดุลยวัฒน์  กล่ำภาภรณ์
7. นายทรงพล  บุญธรรม
8. นายธรรมนูญ  เวฬุวัน
9. นางสาวนัฐนันท์  สุขแจ่ม
10. นายนัฐพล  มะลาไวย์
11. นายนิติรัฐน์  นามสิงห์
12. นางสาวบุษบา  วงษ์สมศักดิ์
13. เด็กชายปฐมพร  สาวันดี
14. นางสาวปภิญญา  ศรีสมศักดิ์
15. นายปริญญา  แก้วอัคคะฮวด
16. นายพงศธร  แพงพงษ์มา
17. นายพงษ์สิทธิ์  ต้นโพธิ์
18. นางสาวพรพิมล  วรรณวิจิตร
19. เด็กหญิงพลากร  พลพิทักษ์
20. เด็กชายภูมิรินทร์  นาสินส่ง
21. เด็กชายมหัคฆพันธ์  สังเสวี
22. นายยุทธพล  สีทองสา
23. เด็กหญิงรจนา  โคทาสี
24. นางสาววัชรีภรณ์  สิมสีดา
25. เด็กชายวิศรุจน์  ประกอบกิจ
26. นางสาวศิรินยา  อัปมะโห
27. เด็กชายศุภวิชญ์  ภาระโข
28. นางสาวสยุมพร  ปัดตาราโพธิ์
29. เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณ์
30. นางสาวสุธิดา  ทุมโจ้
31. นางสาวอรยา  สงทะลา
32. เด็กชายอรรคพล  บุญแผน
33. นางสาวอริสา  ทาโม้
34. นางสาวอาภาพร  สำโรงแสง
35. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มุกดาตระกูล
36. นายเพชรประพันธ์  จูงกล้า
37. นางสาวเพ็ญศิริ  เชื้อพลบ
38. นางสาวเยาวเรศ  ศัพท์พันธ์
39. นายโยธิน  อภัยไธสง
40. เด็กชายไกรวิชญ์  ชาชำนาญ
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
2. นายพรมมา  ประทังวา
3. นางภคอร  เสถียรธาราจาร
4. นางศุภวรรณ บัวบุญ  ลิ้มมั่น
5. นายวัชรินทร์  ติดวงษา
6. นางสาววิทยาภรณ์  สืบสวน
7. นางสาวเกศรินทร์  สวาสดิ์วงค์
8. นางสาวจิตวิสุทธิ์  การิโก
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทับคำมูล
2. เด็กหญิงชมภูนุช  พื้นทอง
3. เด็กหญิงญาณาธิป  ชะศรี
4. นางสาวฐิติพร  อันทะแสง
5. นายณรงศ์กรณ์  ยศพล
6. เด็กชายณัฐกานต์  คำวิชิต
7. เด็กหญิงณัฐพร  จิตบรรจง
8. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทจร
9. เด็กชายธนดล  พงษ์วงษ์
10. นางสาวธิดารัตน์  ภูตะดา
11. เด็กชายธเนศพล  ธรรมบัวชา
12. นายนนทวัศ  เสริมนอก
13. นางสาวนภิสา  ไชยรงศรี
14. เด็กหญิงนิลรัตน์  เขียวกลม
15. นางสาวนิษฐ์ธญาภรณ์  โมครัตน์
16. เด็กหญิงนุชรินทร์  คำแสนวงศ์
17. เด็กหญิงบุษยามาศ  หลำใจซือ
18. เด็กหญิงปลายฟ้า  สุดชะเน
19. เด็กหญิงผกาพรรณ  แก้วสิงห์
20. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขันธ์
21. นางสาวพันธิวา  สนิทนิตย์
22. นางสาวพันธิวา  สนิทนิตย์
23. เด็กชายพีรภัทร์  อินทวัฒน์
24. นายรัฐเมตต์  แก้ววิเชียร
25. นางสาวรางค์รัตน์  ฤทธิ์ถาพรม
26. เด็กหญิงลาวัลย์  ทัพภูเดช
27. นางสาววราภรณ์  ทัพสมบัติ
28. เด็กหญิงสริญญา  รักษาภักดี
29. นายสิงหบดี  ตันเสดี
30. นางสาวสุณิสา  ศรดิลก
31. เด็กหญิงสุนิสา  พลวัน
32. นายสุวัฒน์  ทองภู
33. นายอดิศักดิ์  แก้วทะชาติ
34. นางสาวอรยา  สิทธิจันทร์
35. นายอรรคพล  มาตรพัตร์
36. เด็กหญิงอังค์วรา  สมพิพัฒน์
37. นางสาวเกษราภรณ์  ยะโส
38. นายเกียรติศักดิ์  วิเท่ห์
39. นางสาวเดือนฉาย  อโนราช
40. นายไกรวิชญ์  วังหอม
 
1. นายวรยุทธ  จันทมูล
2. นางนาตยา  นาศรีเคน
3. นางวัลภา  ภูมิศรี
4. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
5. นางกรรณิการ์  ค่ายหนองสวง
6. นายชวยศ  วีริยินทะ
7. นายเชษฐา  ผาจันทา
8. นายกานต์  แสนตรี
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ฮาดภักดี
 
1. นายวิชรัตน์   ยะสานติทิพย์
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายปิยราช  พันตะคุ
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายศรราม  ประทุมเพชร
 
1. นายวิชรัตน์   ยะสานติทิพย์
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายคุณากร  พันเทศ
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาววรรณิษา  วัฒนราช
 
1. นายวิชรัตน์   ยะสานติทิพย์
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสวงดี
 
1. นางอิสสราพร  ตั้งตระกูล
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงภูษิตา  นามศักดิ์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภาพร   สินธุบัว
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1. นางสาวพฤกษา  รุ่งโชติ
 
1. นายสุรภานุพงศ์  สุนทรา
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  พลหนองหลวง
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายณภัทร  อุ่นทานนท์
 
1. นางพีระพร  แก้วดี
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายสุพจน์  ถิระภาค
 
1. นายวิชรัตน์   ยะสานติทิพย์
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. นายพงศกร  อันพันลำ
 
1. นายธิติพงศ์  จริยนรวิชช์
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายศิวิวัฒน์  ดวงชาคำ
 
1. นายไวพจน์  ภักดี
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สีสมเตรียม
 
1. นายรักศักดิ์  สุ่มมาตย์
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภิรมย์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงชนานันท์  แซ่ล่อ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวมินตรา  ธูปน้ำคำ
 
1. นายเสกสิทธิ์  สัังฆะมณี
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภาพร  สินธุบัว
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกันติยา  วิโรง
 
1. นายวิชรัตน์   ยะสานติทิพย์
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายขวัญชัย   อันทะปัญญา
 
1. นายสุพจน์  ยะปะพันธ์
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายพงษ์ศักดิ์  ทาสีแก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายรัฐนันท์  อินขัด
 
1. นางทัศนีย์  ประสงค์สุข
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายเอนก  แว่นจันลา
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงศิริพัฒน์  เพ็งคูณ
 
1. นายวิทยา  แผ่นผา
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิราพร  หวะสุวรรณ
 
1. นายวีรศักดิ์  รักสุทธี
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงนงนภัส  สามงามยา
 
1. นางรัศมี  อัคราช
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวทัศนีย์  จุปะมะนัย
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวภัคจีรา  โพธิพรณ์
 
1. นางนิชนันท์  สุนทรโรจน์
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  พลหนองหลวง
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินทแสง
 
1. นายวิทยา  แผ่นผา
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชาญชัย  ทองดวง
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. นายดนัย  น้อยตาแสง
 
1. นายธิติพงศ์  จริยนรวิชช์
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายอดิศักดิ์  แสงจันทร์
 
1. นายไวพจน์  ภักดี
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นายสมรัตชัย  ปุริมาโน
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงนงนภัส  สามงามยา
 
1. นางรัศมี  อัคราช
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัญมณี  โพธิ์อ่อน
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงชนานันท์  แซ่ล่อ
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นางสาวสุดารัตน์  วรรณโคตร
 
1. นางรัศมี  อัคราช
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวมินตรา  ธูปน้ำคำ
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภาพร  สินธุบัว
 
1. นางสาวพิสมัย  รัังเพลีย
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาระดล
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  คุรุทานัง
3. นางสาวกรวรรณ  บังลอย
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ติลาโพธิ์
5. นางสาวกาญจนา  นิมะลา
6. เด็กชายจีรศักดิ์  ของดี
7. นางสาวชลธิชา  บาริศรี
8. นางสาวชลลดา  ประโปตินัง
9. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปะนัดตานัง
10. นายณัฐกิตติ์  จิตราพิเนตร
11. นางสาวณัฐนารถ  นามมนตรี
12. เด็กชายณัฐพงษ์  สีงกพลี
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กองพิธี
14. นายนนทนันท์  เดชสุภา
15. เด็กหญิงนาถฤดี  สุขวงศ์
16. เด็กหญิงบุญฑริก  บุญศรี
17. เด็กหญิงพอฤทัย  ปาปะเถ
18. เด็กหญิงพิมพ์กมล  มงคล
19. นายพีระพัฒน์  ฮาดภักดี
20. เด็กหญิงภคนันท์  สีสงนาง
21. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญซ้อน
22. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  ทบง่อม
23. นางสาววรรณพร  ศรีบุญมา
24. เด็กหญิงวรรณิษา  เลิศสีดา
25. นางสาววิรากานต์  อุปนิตย์
26. นางสาววิลาสิณี  นันทเสนา
27. เด็กหญิงวิสัชนา  ปาสาใน
28. เด็กชายศิขรินทร์  ศรีสุนนท์พันธ์
29. เด็กหญิงศิรดา  ประทุมแสง
30. เด็กหญิงศุภสุตา  นครศรี
31. นางสาวสุกัญญา  แสงโทโพธิ์
32. เด็กหญิงสุพัตรา  จั้นบัวลุน
33. นางสาวหนึ่งฤทัย  ประภาวิชา
34. นายอชิตพล  สวัสดิ์จิตต์
35. เด็กหญิงอนฌา  ปะวันทา
36. นายอภิราช  พิราลัย
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกติกา  มารศรี
2. เด็กชายกรกฏ  บุษบง
3. เด็กหญิงกรวินท์  มีนาสันติรักษ์
4. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภิรมย์
5. เด็กหญิงกาญจนา  ชัยชนะ
6. เด็กหญิงก้อนทิพย์  นนฤาชา
7. เด็กชายจตุพล  กลมลี
8. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
9. เด็กชายณัฐรัตน์  ชัยชนะ
10. เด็กหญิงณัตฌริกา   ประทาน
11. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ดวงพิมต้น
12. เด็กชายธีระพงศ์  ธุระธรรม
13. เด็กชายนันทวัช   อินธิแสน
14. เด็กหญิงนิจวรรณ  ทองเย็น
15. เด็กชายบุญญากร   อินกอง
16. เด็กชายประพัทธ์พงศ์  บุญเรือง
17. เด็กหญิงปลายฟ้า   แดนสีแก้ว
18. เด็กหญิงพรสุดา  พลกันยา
19. เด็กชายพลวัฒน์  กุลหงษ์
20. เด็กหญิงพิสมัย  ไชยเสนา
21. เด็กหญิงมัทรี  โคตรบุดดี
22. เด็กชายมิติใหม่  อินเสนา
23. เด็กชายยุุทธภูมิ  ขันแข็ง
24. เด็กชายฤทธิพันธุ์  ธรรมวัฒน์
25. เด็กหญิงลักษ์คณา   จันคำ
26. เด็กชายลาภโสภณ  คำเดช
27. เด็กชายวรพงศ์  โคตะมะ
28. เด็กหญิงวรรณกรณ์  ภูผา
29. เด็กชายวสุพล  โฉมงาม
30. เด็กหญิงวิมลรัตน์   เต็มจิตต์
31. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีพนาม
32. เด็กชายศราวุธ  เศษตะ
33. เด็กชายศุภกิจ  หมื่นสีดา
34. เด็กหญิงศุภวารี  ชาวเหนือฟ้า
35. เด็กหญิงสิริกัลยา   สีแดงชาติ
36. เด็กหญิงสิริรัตน์   แสงทอง
37. เด็กชายอนุพงศ์  เปภักดี
38. เด็กหญิงอรทัย  อินอาน
39. เด็กหญิงอัญมณี  โพธิ์อ่อน
40. เด็กหญิงอานิตา  ชูจิตร
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  สังฆะมณี
3. นายทศพร  ทองดี
4. นายวสิษฐ์  สมจิตศรีปัญญา
5. นายชัยยา  ปุริสมัย
6. นายชัชวาลย์  แก้วเกิน
7. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
8. นางวันเพ็ญ  มูลดี
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกรกนก  สาตาธิคุณ
2. นายกฤษฎา  รักษาพล
3. นางสาวกัญญารัตน์  กงเพชร
4. นางสาวกัญญารัตย์  แสงสุก
5. นายกิตติพงษ์  วงศ์วิริยะ
6. นางสาวจุรีมาศ  นวลไธสง
7. นายชัยโย  วงษ์หาร
8. นางสาวฐิติมาพร  กุลอุปราด
9. นางสาวณัฐกรัณฑ์  ศรีสันติสุข
10. นางสาวณัฐวดี  การค้า
11. นางสาวธารทิพย์  ปิดสายะ
12. นายนลธวัช  จัตวี
13. นายบุญญฤทธิ์  จำเริญโชค
14. นางสาวปณิดา  ไขสาร
15. นางสาวปิยะดา  ศรีหารัตน์
16. นายพงสิทธิ์  ตาสี
17. นายพลวัฒน์  รามสีดา
18. นางสาวพิชญดา  ปะกิระตัง
19. นายภาคภูมิ  บุตรศรีภูมิ
20. นายมหกิจ  ปางวิภาศ
21. นายวสันต์  สมวงษ์
22. นางสาววัชรินทร์ยา  พุฒิศรี
23. นายวุฒิกร  ปักการะนัง
24. นายศรราม  ประทุมเพชร
25. นางสาวศศิธร  ทอนโพธิ์แก้ว
26. นางสาวศศิธร  ทาทิพย์
27. นางสาวศิริวิมล  บุญเข้ม
28. นางสาวศิวรินทร์  พูลวงษ์
29. นางสาวสปัฐมาวรรณ์  นิกุล
30. นายสิทธิพล  จันสนิท
31. นางสาวสุกัญญา  แก้วจันทร์
32. นายสุพจน์  ภิระภาค
33. นางสาวสุภาพร  อันทะหวา
34. นายอนุชา  บุญมาพิลา
35. นางสาวอัจฉริยา  ปินะสา
36. นางสาวอิศราพร  ไชยศรีสุทธิ์
37. นางสาวอุบลรัตน์  ขวัญกิจสิริกุล
38. นางสาวเจนจิรา  หอมหนองโจด
39. นายเทวิน  จันทนุภา
40. นายโชคชัย  ยศลำลือ
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายกฤษณกร   ครเมือง
2. นายกฤษณะ  มาตรี
3. นางสาวกัลญา  อำโพธิ์
4. นายกิตติพศ  พรหมพันใจ
5. นางสาวกิติยา  ผาสุขสม
6. นายคุณากร  ลำเหลือ
7. นายชาคร  คำป้อง
8. นายฐนันด์รรัตน์   จันทร์ศรี
9. นายนตวัรษ์  ชัยชนะ
10. นางสาวนภดารา  พิมพ์ภูธร
11. นางสาวปริศนา  นัดทะยาย
12. นายปิยราช  พันตะคุ
13. นายพงษ์เดช   เรืองไตรนาถ
14. นางสาวพรรณภา  ขันรักษา
15. นางสาวพิชญธิดา   อริยพฤกษ์
16. นางสาวภัทรพร   พิบูลแถว
17. นางสาวมินตรา  ธูปน้ำคำ
18. นางสาววรนัน  โพธิ์สิม
19. นางสาววิศัลยา  โอษฐ์ยิ้มพราย
20. นายวิษณุเทพ   เหล่าสุโพธิ์
21. นายวีรศักดิ์  อ่อนน้อย
22. นายศตพล  ปิยะบงการ
23. นายศักรินทร์  ซิซา
24. นางสาวศิริวรรณ  สืบมา
25. นายศุภวิชญ์   เดชประสาท
26. นางสาวสรันยา  สีมารักษ์
27. นางสาวสุนิสา  สมอ่อน
28. นางสาวสุภนิดา  ปัตตานัง
29. นางสาวสุรีรัตน์  นามมุงคุณ
30. นางสาวหฤทัย  หาสุข
31. นางสาวอณัญญา  วิแสง
32. นายอภิสิทธิ์  จันทร์ศรี
33. นายอิทธิพล  เรืองสา
34. นายเดชานนท์  ชุมพล
35. นางสาวเภาวรินทร์  สุวรรณกาโร
36. นางสาวเมธาวี  พลบรรจง
37. นางสาวเสาวภาคย์  ซายอง
38. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขชารี
39. นางสาวแพรวพร  ทำดี
40. นายไปรวิทย์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  สังฆะมณี
3. นายเทพฤทธิ์  คำมา
4. นายอำนาจ  เมืองขวา
5. นายอนุสรณ์  มลัยจันทร์
6. นายมนูญ  บุญไชย
7. นางสาววนิดา  นนฤาชา
8. นายบรรลุ  สุขุนา
 
244 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เทศแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์อินจันทร์
3. เด็กหญิงบุษยา  กันยุบล
4. เด็กหญิงบุษยา  กันยุบล
5. เด็กชายรัตน์ดนัย  อ่อนน้อย
6. เด็กหญิงวริศรา  โยธาทูน
7. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาดง
8. เด็กชายสมภพ  พานิชานุรักษ์
9. เด็กหญิงหทัยชนก  แสนเสร็จ
 
1. นางละเอียด  มูลวิไล
2. นายสยาม  อันทระบุตร
3. นายวิทยา  แผ่นผา
 
245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายกันทราภรณ์  วรไวย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  วันทา
3. เด็กชายณัฐภูมิ  แก้วสิงห์
4. นายธีรภัทร  แสงสีสม
5. เด็กหญิงวราพร  แซ่ตัน
6. เด็กหญิงอารียา  นนทวงศ์
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลเตมา
8. เด็กหญิงเพชรลัดดา  นิลเขตร์
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
246 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายจักรกฤษณ์  ทองดี
2. นางสาวจันทร์จิรา   มาเย็น
3. นางสาวจุฑาทิพย์   พรรษา
4. นางสาวชวิษา   บุนรสิงห์
5. เด็กชายพงษกร   น้อยจันวงษ์
6. นายสันติ   จั้นพลแสน
7. เด็กหญิงหัทยา   ไชยโก
8. เด็กชายอนุรินทร์  สร้างนานอก
 
1. นายสุรเดช   พรหมวิอินทร์
2. นางสาวปรียาภรณ์   ยอดแก้ว
3. นางสาวอภิญญา   โพธิ์แสงดา
 
247 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุรีรัตน์  ติสาวัน
2. นางสาวณัฐพร  เรือนจันทร์
3. นายนนทวัฒน์  ทองดวง
4. นายนันทวุฒิ  ดงแสนแก้ว
5. นายปฏิภาณ  ธรรมโส
6. นางสาวภัทรวดี  อาบสุวรรณ
7. นางสาววิลัยวรรณ  ณะสีแสง
8. นายสุทธินันท์  หงษ์สีทอง
9. นางสาวสุภานิช  ทองพูล
10. นายอภิสิทธิ์  บรรยง
 
1. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
2. นายวิระศักดิ์  ชัยผง
3. นายโอภาส  วงศ์สง่า
 
248 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิราพร  จ่าบาล
2. นายตะวัน  บุราณดี
3. นายทวีป  สุวรรทา
4. นายภูวนาท  ขุนบาล
5. นายวรายุทธ  ศรีสุวอ
6. นางสาวศิริลักษณ์  กันทะพันธ์
7. นางสาวสิรินาถ  ตันวัฒนะ
8. นางสาวสุวรรณา  ทานาม
 
1. นายสยาม  อันทระบุตร
2. นางละเอียด  มูลวิไล
3. นายวิทยา  แผ่นผา
 
249 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายจตุพล  ซุ้มอภัย
2. นายชัชพล  โนนสมบัติ
3. นางสาวฐานิดา  งามลม
4. นางสาวดวงกมล  พลโภชน์
5. นางสาวธัญชนก  ไกรเพ็ชร
6. นายนภกร  การกิจธรรม
7. นายพิชญะ  ทระทึก
8. นางสาวลดาวัลย์  หาฉวี
9. นางสาวสุนัญญา  ทายัง
10. นายอาทิตย์  แก้วคำใต้
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
250 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกมล  พิลาแดง
2. เด็กหญิงชุติมา  หลงสอน
3. เด็กหญิงวิชิตา  อิติบุดตา
4. เด็กหญิงอารียา  ทนุนาจารย์
5. เด็กหญิงเบญภรณ์  วงศ์ประเมตฐ์
6. เด็กหญิงโชติกา  โพนเงิน
 
1. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีพิมาย
3. นางสาวกุสุมา  สมศรี
4. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
 
251 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  แสนสด
2. เด็กหญิงดรุณี  เพสาลี
3. เด็กชายทัศนัย  ศรีวิลัย
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มหาชัย
5. เด็กหญิงสิริขวัญ  จันทกุล
6. เด็กหญิงสุภาวดี  มนชะอุ่ม
7. เด็กหญิงอวรี  สีนามหวด
8. เด็กหญิงอินทิรา  อันทะปัญญา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
252 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชะช้างรัมย์
2. นางสาวณัฏฐนิช  ปินะษา
3. นางสาวณัฐธิดา  ปะติตัง
4. นางสาวบุษบา  วงษ์สมศักดิ์
5. นางสาวสยุมพร  ปัดตาราโพธิ์
6. นางสาวสุทธิดา  ทุมโจ้
7. นางสาวอริสา  ทาโม้
8. นางสาวอาภาพร  สำโรงแสง
9. นางสาวเพ็ญศิริ  เชื้อพลบ
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
2. นางภคอร  เสถียรธาราจาร
3. นายพรมมา  ประทังวา
4. นางศุภวรรณ บัวบุญ  ลิ้มมั่น
 
253 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวดวงกมล  พลโภชน์
2. นางสาวธัญชนก  ไกรเพ็ชร
3. นางสาวปวินันท์  ปธิเก
4. นางสาวภัสรา  มาพร
5. นางสาวรินรดี  เจ๊ะอาแว
6. นางสาวอภิสรา  มหารส
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
254 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงชลธิชา  วันทา
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  อินทะคม
3. เด็กหญิงพรชิตา  พิมเภา
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองสุข
5. เด็กหญิงวราพร  แซ่ตัน
6. เด็กหญิงสรินญา  หม่องคำ
7. เด็กหญิงอารียา  นนทวงศ์
8. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ฉลเขตร์
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
255 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงดรุณี  เพสาลี
2. เด็กหญิงทิพภาภรณ์  แสนพล
3. เด็กหญิงนิชากร  แก้วสาธร
4. เด็กหญิงมัณทณา  ครองยุติ
5. เด็กหญิงรัชฎาพร  สุ่ยหา
6. เด็กหญิงรารีรัตน์  เลพล
7. เด็กหญิงวริศรา  แสนคำ
8. เด็กหญิงวิภาดา  สุวรรณหงส์
9. เด็กหญิงศิรวรินทร์  จระคร
10. เด็กหญิงสุชาดา  คำสีขาว
11. เด็กหญิงืทิพย์เกสร  สุระรัศมี
12. เด็กหญิงเพชรมณี  สีพลแสน
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
256 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุาญจนา  แจ้งไพร
2. เด็กหญิงจัิราวรรณ  โพดพันธ์
3. เด็กหญิงชุติมา  หลงสอน
4. เด็กหญิงพรทิพา  หกประเสริฐ
5. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กามุตเสน
6. เด็กหญิงวิชิตา  อิติบุดตา
7. เด็กหญิงวิรดา  สมศรี
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ฮั่น
 
1. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีพิมาย
3. นางสาวกุสุมา  สมศรี
4. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
 
257 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวดวงกมล  พลโภชน์
2. นางสาวธัญชนก  ไกรเพ็ชร
3. นางสาวปวินันท์  ปธิเค
4. นางสาวภัสรา  มาพร
5. นางสาวรินรดา  เจ๊ะอาแว
6. นางสาวรินรดี  เจ๊ะอาแว
7. นางสาวลดาวัลย์  หาฉวี
8. นางสาวอภิสรา  มหารส
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
258 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวฉัตรญาดา  ศรีสุใบ
2. นางสาวชุติมา  กลูรัตน์
3. นางสาวภัทริดา  บูราณศรี
4. นางสาววราทิพย์  ปะเสระกัง
5. นางสาวสิริลักษณ์  นามสมบูรณ์
6. นางสาวสุชานันท์  ปาสานะโก
7. นางสาวสุชานาถ  ปาสานะโก
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
259 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกชกร  ดอกแขมกลาง
2. เด็กหญิงกรกนก  ส่องรส
3. เด็กหญิงชรัญญา  ทบแก้ว
4. เด็กหญิงญาณิศา  พลศรี
5. เด็กหญิงธัญรัตน์  ปาปะกี
6. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชาวบ้านใน
7. เด็กหญิงปภัสสร  ประทุมแสง
8. นางสาววิยดา  สมศิริ
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปวงปะชัน
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิกขา
11. เด็กหญิงอริยา  ลันสี
12. เด็กหญิงไตรทิพย์สุดา  ปักเคเต
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
260 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวจิระภา  ไชยสมบัติ
2. นางสาวจุฑามณี  สีโพธิ์
3. เด็กชายณัฐพล  แสนสด
4. เด็กชายทัศนัย  ศรีวิไลย์
5. นางสาวธิติมา  สีทาเรือ
6. นางสาวปนัดดา  จาจันทะ
7. นายพงษ์ศักดิ์  ประตังมาโล
8. นางสาวยศวดี  พร่ำสอนง่าย
9. นายวิวัฒน์  มานะศรี
10. นางสาวสวนันท์  ศรีจันมา
11. นางสาวสิริกาญจน์  อุปถัมภ์
12. นางสาวสุนิสา  สุวรรณดี
13. นางสาวสุนีรัตน์  มาตรงามเมือง
14. นางสาวอธิติญา  กองเพชร
15. นางสาวอนุตตรี  ฟ้าคพะนอง
16. นายอรุณ  ชิณแสน
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
261 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวชนิสรา  บุญบุตตะ
2. นางสาวดวงกมล  พลโภชน์
3. นางสาวธัญชนก  ไกรเพ็ชร
4. นางสาวปวินันท์  ปธิเก
5. นางสาวภัสรา  มาพร
6. นางสาวรินรดา  เจ๊ะอาแว
7. นางสาวรินรดี  เจ๊ะอาแว
8. นางสาววิชุดา  หาญนา
9. นางสาวอภิสรา  มหารส
10. นางสาวอารีญา  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
2. นางปุณิกา  เข็มพิลา
 
262 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีเหล่าขาม
2. นางสาวชมพูนุช  ปะติเพนัง
3. นางสาวชุฎาภรณ์  วังสาร
4. นางสาวชุติมา  กูลรัตน์
5. นางสาวณัฐติยา  สืบสุนทร
6. นางสาวพรนภา  ปาปะเข
7. นางสาวพิชชาพร  นามสมบูรณ์
8. นางสาวพิมพ์ชนก  ปัดโต
9. นางสาวภัทรสุดา  ปะริเตนัง
10. นางสาวภัทริดา  บูราณศรี
11. นางสาวยุวดี  สิกขา
12. นางสาววรรณภา  ชารีโย
13. นางสาววราทิพย์  ประเสระกัง
14. นางสาวสุชานันท์  ปาสานะโก
15. นางสาวสุชานาถ  ปาสานะโก
16. นางสาวอรญา  แสไพศาล
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
263 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกิติมา  มโนแสง
2. นายฉัตรชัย  หงษ์สีทอง
3. นายนันทวุฒิ  เหล่าจูม
4. นายปกรณ์  ขันทะมูล
5. นายพงษ์ศักดิ์  พิมแพงรักษ์
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
264 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายจิรายุ  ภักดีสุวรรณ
2. นายณัฐพงศ์  ตะวัน
3. นายพงศธร  สุเสนา
4. นายศราวุธ  แสงสุวรรณ
5. นายสิทธิชัย  คารมหวาน
 
1. นายสุรเนตร  รังเสนา
2. นายวิทยา  ศรีศาลา
 
265 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤษราช  ปาปะไม
2. นางสาวกิตติพร  อ่อนจันทึก
3. นายนิมิต  ปุริตัง
4. นางสาวบัณฑิตา  ดงกาวัน
5. นางสาวเจนจิรา  นนทคำจันทร์
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
266 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายปรเมศว์  หันตุลา
2. นางสาวพัชรินทร์  ปล้องทอง
 
1. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
2. นางพิรุฬห์ลักษณ์  หันตุลา
 
267 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายพัฒนพงษ์  สีหานารินทร์
2. นางสาววนิดา  นาทองบ่อ
 
1. นางวิไลวรรณ  นิรุธติคุณ
2. นางสาวประกาย  เชื้อนิจ
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอวัสดี  แสนบุรี
 
1. นางสาวศิลนภา  ปัญญาพิม
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวปวริศา  บุตรโชติ
 
1. Mrs.Retsel Faye  Nevaliza Escalona
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  คำกอง
 
1. นายวิกรณ์  มากดี
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายศุภโชค  มากร
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  นิรงค์บุตร
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณิชาภัทร  รัตนติสร้อย
 
1. Mr.Antonio  Agudo Sugoy
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 99.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายวศิน  ทอนมาตย์
 
1. นายวิกรณ์  มากดี
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทอนนุสะ
 
1. นางเรืองอุไร  ธรรมวัฒน์
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  แสนเมือง
 
1. นางมลฤดี  วิวรรณพงษ์
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวชลลดา  กุมภวาปี
 
1. นางสาวกนิษฐา  โพธิ์นางรอง
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวพิมพ์นิภา   ทุมดี
 
1. นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  หงษ์สีทอง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกขวัญเมือง  สิทธิจันทร์
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายดนัย  วิไลแก้ว
 
1. นายวิกรณ์  มากดี
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงนภัทร  ปาละจินต์
 
1. นายสกล  มาบุญธรรม
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวสุวัจนา  สาทองขาว
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงลัดดาพร  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางยุวดี  รัชพันธ์
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนวลลออ  วิชัยวงค์
 
1. นางวาสนา  เหล่าดวงดี
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวชาลิสา  ยอดสระเทิน
 
1. นางสาวขนิษฐา  อิ่มสำอางค์
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวณิฎิยากร  ทับชา
 
1. นางเกศิณี  กิจสาลี
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายพงศกร  ศิริสุรักษ์
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  สาคำนะ
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายมหินทร  โพธิวรรณ
 
1. นายวิกรณ์  มากดี
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงชนิตา  สัมพันธ์
 
1. นายอธิพงษ์  จันทร์เปล่ง
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิรุกข์
 
1. นางชลธิชา  พานเมือง
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนภัสกร  อุ่นพิกุล
 
1. นางพรพิศ  คุตไชยกุล
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนาฎลีสิรินทร์  นาคทองคำ
 
1. นายวิกรณ์  มากดี
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวรัตน์
2. เด็กชายชนาธิป  มณีทัพ
3. เด็กชายธนารัชจ์กร  ประโคทัง
4. เด็กหญิงนฤมล  ผิวทอง
5. เด็กหญิงภูริชญา  จงเกษกรณ์
 
1. Mr.Ronaldo  D.Garon Jr.
2. นายเทพเทวัญ  ดวงดี
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงภวิตา  อันบุรี
2. เด็กชายภาคภูมิ  สิทธิ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วคำ
4. เด็กหญิงเลิศนภา  ลือชา
5. เด็กหญิงไอยดา  ไชยสมคุณ
 
1. นายณรัฐ  จันทจร
2. นางดัชนี  จันทจร
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  อ่อนนาม
2. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วหล่อน
3. เด็กหญิงวิรวรรณ  โอตพล
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไวเสนา
5. เด็กชายเสกสรรค์  อันอ่อน
 
1. นางเกิดพร  ทองเปาว์
2. นางยุวดี  รัชพันธ์
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณิชกานต์  ประพฤตินอก
2. นายนิมิตร  กุมวาปี
3. นายปณิธาน  นาคมี
4. นางสาวพรกนก  จันโทสุทธิ์
5. นางสาวรัตนาภรณ์  คำหงษา
 
1. นางนันทพร  ภาวะลี
 
296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจิตตวดี  ผิวผุย
2. นางสาววนัญญา  ก้อนทอง
3. นายวรเชษฐ์  เหล่าทอง
4. นายอนุรักษ์  อนุอัน
5. นางสาวอรวรา  พิมพะปะตัง
 
1. นางสุชิดา  สาตารม
2. นางสาวจินตนา  โทนไทย
 
297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวสโรชา  งามเมือง
 
1. นางสาวกุลขวัญ  โอษะคลัง
 
298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  สุดพรม
 
1. นายปิยะ  แก้วหลวง
 
299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายนพกานต์  โคธิสาร
 
1. Mr.Xu  yong fu
 
300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายอิสรภาพ  เหลืองอุดมชัย
 
1. นางสาวกิตติญานี  นิติกานต์การุณ
 
301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชลนิฌา  เกตุสันเทียะ
 
1. นางสาววรารัตน์  อนุสัตย์
 
302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายวิทูร  ปาปะสิม
 
1. นางสาวพิราวรรณ  สุพร
 
303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวศิริกานต์  สาพิมาน
 
1. นางทัศนีย์  ลามี
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวบุษกร  แหล่งสนาม
 
1. MissHuang  Chun ju
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงสุวรรณประภา  เวียงนนท์
 
1. นางสาวมัณฑนา  สุขสงค์
 
306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวธยานี  ดีเชียง
 
1. นางปรีชาภรณ์  อาณารัตน์
 
307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชนัญชิดา  โพธิ์เงิน
 
1. นางสุภาวดี  นามหล้า
 
308 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวมนัญชยา  ซาชิโย
 
1. นางสาวมลฤดี  สีบัวบุญ
 
309 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธนิชา่  ศรีธรรมบุตร
2. นางสาวปัณณิตา  หมั่นการ
 
1. นางสาวมัลลิกา  รักษาภักดี
2. นางสมควร  สิทธิจันทร์เสน
 
310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  มีคำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สติใหม่
 
1. นางสาวจิตรานันท์  นนจันทร์
 
311 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงนัฏฐริกา  สัตบุตร
2. เด็กหญิงปรัชญาพร  รุ่งนิยม
 
1. นายอธิพงษ์  จันทร์เปล่ง
2. นางสุกัญญา  บุญจันทร์ศรี
 
312 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาดวง  ทองแก้ว
2. นางสาวเบญจมาศ  ผุยหัวดง
 
1. นางเปรมฤดี  บัตรศิริมงคล
2. นางสาวมลิวัลย์  พลเสน
 
313 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาววราพร  อุตริ
2. นางสาวศิรินาถ  กิจขุนทด
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ทองล้วน
 
314 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิราณี  ศิริภูธร
2. นางสาวศิริพร  เหล่าทองสาร
 
1. นางกนกวรรณ  พงสุพันธ์
2. นางพูลศิลป์  บุญยัสสะ
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายชานนท์  ไชยศิลป์
2. เด็กชายชิณวัตร  ทัพธานี
3. เด็กชายณัฐพงศ์  สีนอก
4. นายธนวัฒน์  ขาลเกตุ
5. นายพิชยดนย์  พะวฤทธิ์
6. เด็กชายศรัณ  ทัพขวา
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปวงชาติ
8. เด็กชายศุภากร  นนท์อามาตย์
 
1. นางสีญวน  แฝงสาเคน
2. นายสุเมธ  เทียงดาห์
3. นางวัชนี  สิทธิสา
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจักรรินทร์  คงสัตย์
2. เด็กชายณัฐพล  วังดง
3. เด็กชายธนะชัย  พิมสาร
4. เด็กชายพงศกร  หิตายะโส
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทับสุขา
6. เด็กชายวรพัฒน์  วังมี
7. เด็กชายวิษนุ  ไพรชนะ
8. เด็กชายอดิศร  ทำดี
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายจารุวัฒน์  ปัตตานัง
3. นายบัณฑิต  มัชปะโม
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  นามโคตร
2. เด็กชายกิตกกุล  บุญทองเถิง
3. เด็กชายพชระ  รัตนพร
4. เด็กชายพลากร  วิลัยพิศ
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ดียะตาม
6. เด็กชายอธิปัตย์  บุษบง
7. เด็กชายอนุชา  เกตุเสนา
8. เด็กชายอยุทธพล  แสงงาม
 
1. นายประสงค์  สิทธิสุรินทร์
2. นายทองหล่อ  วันวิเศษ
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธีรวัฒน์  ปาธิสัตย์
2. นายธีระพงษ์  ทองภูธรณ์
3. นายพรหมเมศร์  บัวพรมมา
4. นายพีระพงษ์  สาลีกุล
5. นายสรศักดิ์  สุวรรณปะกา
6. นายอนุรักษ์  ฤกษ์ดี
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายจารุวัฒน์  ปัตตานัง
3. นายบัณฑิต  มัชปะโม
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายกฤษณะ  จันทรัตน์
2. นายฉัตรชัย  มีกุญชร
3. นายณัฐพล  เกิดนาน้อย
4. นายอาภานุ  กัลยานาม
5. นายเทพฤทธิ์  เจริญกุล
6. นายไชยวัฒน์  พิมพ์เนาว์
 
1. นายกฤษณ์  สืบเมืองซ้าย
2. นายณัฐกรณ์  ราชมูล
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. นายจตุพล  โสภา
2. นายพันนา  ศรีคูณ
3. นายพิเชษ  แผงอ่อน
4. นายสิทธิพงษ์  ศิริโอฐ
5. นายอนุพงษ์  ทาจันทร์
6. นายเชิดศักดิ์  เทียบปัด
 
1. นายนราธิป  แสนยันต์
2. นายสุพัฒน์พงษ์  ละสุวรรณ
3. นายประยุง  ภูศรี
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายจิรยุทธ์  สุดสังข์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  อินทะสร้อย
3. นางสาวบุษกร  กุลไธสง
4. นางสาวพรภิชา  เถื่อนฤาชัย
5. นางสาวพิมลวรรณ  ดรวิชา
6. นางสาวศนิตา  ดอกทองหอม
7. นางสาวศิรินันท์  พิกุลศรี
8. นางสาวสิริญาภรณ์  ถานกางสุ่ย
9. นางสาวอริสรา  คุณแสง
10. นางสาวอุบล  ดรละคร
 
1. นายสุนทร  ถานอาดนา
2. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายจิระศักดิ์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวชนัญญา  กุลจันทร์
3. นางสาวชุติกาญจน์  ประวันทะกัง
4. นางสาวฐิตาภา  แก้วพูล
5. นางสาวทิพวรรณ  ตาติจันทร์
6. นายภานุพงศ์  จ้อยบุญมี
7. นางสาวศิริลักษณ์  แหล่ป้อง
8. นางสาวสุทธิดา  เทียงภักดิ์
9. นางสาวสุมิษา  ภารประสาท
10. นางสาวอุไรวรรณ  ยอดไธสง
 
1. นายเชษฐพงษ์  โพธิ์แสง
2. นายคุณากร  ศรีธรณ์
3. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายจักรพรรดิ์  ปัตธุลี
2. นางสาวจิตอารี  ศรีสมบูรณ์
3. นายนันทวัฒน์  ประดิษฐจา
4. นางสาวปวีณา  ไร่ประสงค์
5. นายพฤติการ  อุทัยเพ็ชร
6. นางสาวพิมผกา  ภารกุล
7. นายภัทรกฤต  ขันตีณพล
8. นางสาวสุภิศา  ทัพทะมาตย์
9. นางสาวสุิรินญา  คำวิสิทธิ์
10. นายเชิดตระกูล  ตะวัน
 
1. นางปิยนาฎ  มาคิน
2. นายดุสิต  วรวัฒนธรรม
3. นายสุรพงษ์  ศรีเศรษฐา
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประทุมโต
2. เด็กหญิงซูเซินท์  เกร็กกอรี่
3. เด็กหญิงวาสนา  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงเนตนภา  ปะริโต
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โยธาพัน
 
1. นางลำใย  นามวิชา
2. นางสาวสุลัดดา  อะเวลา
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันตยะ  ศรีโคตร
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  จุ้ยสกุล
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ดวงจันทร์โชติ
4. เด็กชายวนัสพงษ์  กลางสุโพธิ์
5. เด็กชายอิทธิกร  จันทราศรี
 
1. นางวราพร  หล้ากำ่
2. นางสาวระพีพร  พยอม
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงจันฑมาศ  เหล่ามงคล
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีโพธิ์อุ่น
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พิพิธกุล
4. เด็กหญิงสุนิษา   เมธา
5. เด็กหญิงสุภิสรา  สุวรรณคาม
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
2. นางศิริสุดา  โพธิ์ศรี
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวจรัสพรรณ  มีชัย
2. นางสาวบุศรินทร์  หมวกซา
3. นางสาวยุวดี  ช่างยันต์
4. นางสาวเดือนดารา  คำโฮง
 
1. นางวราพร  หล้ากำ่
2. นางสาวระพีพร  พยอม
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจิรารัตน์  ทอนฮามแก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์  ศรีหาใต้
3. นางสาววรดา  อันมาก
4. นางสาวสิรินยา  สุวรรณสม
5. นางสาวอรวี  มุงคุณมณี
 
1. นางอาพร  คำบับภา
2. นายชวลิต  ปฐพีเลิศสุวรรณ
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพัฒนพงษ์  ปาระสิน
2. นายภัทรเวท  บัวระบัดทอง
3. นางสาวศิริวรรณ  ศรีมงคล
4. นางสาวสุกัญญา  ประจักกะตา
5. นางสาวสุภาภรณ์  สุดใด
 
1. นางสาวสมจิตร  สุทธินันท์
2. นางลภัสรดา  บุพโชติ
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงกันทรากร  ใจชุ่ม
2. เด็กหญิงสุพรรณี  สุวรรณปา
3. เด็กหญิงอรญา  บรรทร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรก้อน
2. นางสุพัตรา  อาจวงษา
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  พีละ
2. เด็กหญิงพัชรา  กาดกอง
3. เด็กหญิงสุพัชราภรณ์  เสนาจันทร์
 
1. นางดวงแข  ภูแล่นกี่
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตย์  ทอนนุสะ
2. เด็กหญิงกิติยากร  พลเวียง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สมรูป
 
1. นางกัญญา  ร้อยลา
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวปณิดา  อาจมูลลา
2. นางสาวศินินาถ  ศรีไชยทอง
3. นางสาวศิรินภา  แก้วสะอาด
 
1. นางประทุมพร  เคนหวด
2. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวสุนิสา  ไพรหนู
2. นางสาวสุมิตรา  แกละแม
3. นางสาวอุบลวรรณ  ศรีภักดี
 
1. นางอิศราพร  พุดหล้า
2. นางเปรมยุดา  คลังแสง
 
335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  มะสีผา
2. นายธนปกรณ์  จันทะสอน
3. นางสาวเกศรินทร์  ผจวบโชค
 
1. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
2. นางสาวศิริวรรณ  คำแสนพันธ์
 
336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงพรลภัส  บัวนาค
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ  จันสม
3. เด็กหญิงอริสา  บุตรสาพันธ์
 
1. นางนิ่มอนงค์  ราศรี
2. นางรัชนี  อัคฮาตศรี
 
337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวญาสุมินทร์  สุทธิวรรณ
2. นางสาวสุดารัตน์  สิทธิพัฒน์
3. นางสาวเจนนิสา  ถานสีนาม
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
2. นางนวพร  แกล้วกล้า
 
338 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ระถี
2. เด็กหญิงนลิน  ปิดตานัง
3. เด็กหญิงอรปฏิมา  สวาทพงษ์
 
1. นางสาวพรชนก  นนยะโส
2. นางอัจฉรา  พาลา
 
339 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจันทร์จิรา  สาโสก
2. นางสาวพรรณราย  ปานเนาว์
3. นางสาวสุจิตรา  แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรก้อน
2. นางสุพัตรา  อาจวงษา
 
340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวปริญญาพร  น้อยแดง
2. นางสาววาทินี  รัตหน
3. นางสาวอรธิภา  ลาโคตร
 
1. นางนิ่มอนงค์  ราศรี
2. นางรัชนี  อัคฮาตศรี
 
341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวธิติสุดา  สีคง
2. นางสาวปิยธิดา  พลแก้ว
3. นางสาวสุดาลักษณ์  ปริวันตา
 
1. นางสาวพรชนก  นนยะโส
2. นางสาวปริฉัตร  เที่ยงดี
 
342 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายฉัตริน  ปัดวิชัย
 
1. นายวิระศักดิ์  ชัยผง
 
343 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายทัตพล  ศักดินาเกียรติกุล
 
1. นายชูชาติ  ชัยอาสา
 
344 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายจักรรินทร์  สุขบันเทิง
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
345 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายลิขิต  รัตนเพชร
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
346 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายวิสา  บัวบุญ
 
1. นายประเพียร  ลดาวัลย์
 
347 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายโกสิต  ศรีโนรินทร์
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
 
348 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นายปัญญาพล  พยุงวงศ์
 
1. นายแก้ว  พูลศิลป์
 
349 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นายกฤษดาพงษ์   ลามาตร์
 
1. นายสมรัตน์  อามาตร์
 
350 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายฉัตรมงคล  เดชกวินเลิศ
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
 
351 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัยณรงค์  อรัญสุทธิ์
 
1. นายทรงศักดิ์  สุขบรรเทิง
 
352 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายอุกฤษฏ์  แก้วก้อย
 
1. นายภาคิน  บุตรศรีภูมิ
 
353 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายธนะภัทร์  นพวารศรี
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
354 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ดรเมือง
2. เด็กชายกิติวัฒน์  สัตถาวะโห
3. เด็กหญิงชลลดา  คำดี
4. นายชาญชัย  ภาคเพียร
5. เด็กหญิงชื่นกมล  อุทัยแสน
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หีบแก้ว
7. นางสาวญาสุมินทร์  สินนา
8. เด็กชายณัฐนนท์  วรรณขันธ์
9. เด็กหญิงณัฐนรี  วงษ์ไพรัช
10. นายทัตพล  ศักดินาเกียรติกุล
11. เด็กหญิงทิพยรัตน์  โพธิ์ศรี
12. เด็กชายธนันชัย  นิลนนท์
13. นางสาวธิติมา  นนทภา
14. นายนภกร  กิจการธรรม
15. เด็กหญิงนารีนาฏ  แพนสมบัติ
16. เด็กชายปฏิพาน  จันทร์ตา
17. เด็กหญิงปวีณา  แผลงมนต์
18. เด็กหญิงปุษยธิดา  เหล่าสิงห์
19. เด็กชายพงศกร  อินทพรม
20. เด็กชายพงศธร  เพ็งมีค้า
21. เด็กหญิงพรพรรณ  สร้อยทอง
22. เด็กหญิงพรสุพัฒน์  แก้วเมืองกลาง
23. เด็กชายพิพัฒน์  จันทกล
24. เด็กชายภัทรพงษ์  เหล่าพิเดช
25. นายศราวุธ  ยะวร
26. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ทองคำ
27. นายสมพงษ์  สุมงคล
28. เด็กชายสินธนา  งามดี
29. นางสาวสุนทิยา  จันทร
30. นางสาวอนัญญา  วิลัยแก้ว
 
1. นายชูชาติ  ชัยอาสา
2. นายสกล  มาบุญธรรม
3. นางสาวลดาวรรณ  สุทธิสินธุ์
4. นางสาวศศิธร  เกิดบุญมี
5. นางสาวสมนิตย์  สิงหาอาจ
6. นายเชษฐา  ผาจันทา
7. นายศิริวัฒน์  เหล่าดี
 
355 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  อนันต์
2. เด็กหญิงกันตยา  แทนคร
3. นายจิรวัฒน์  ปะทุมสาย
4. นางสาวจิราภรณ์  การะหัตต์
5. เด็กหญิงจุติพร  การสัย
6. นางสาวจุรีรัตน์  ติสาวัน
7. นายฉัตริน  ปัดวิชัย
8. เด็กชายชนะพล  สีแพน
9. นางสาวณัฐพร  เรือนจันทร์
10. นายณัฐพล  ปิดตาระโต
11. นายธนาชัย  แก้วลาด
12. เด็กหญิงนริศรา  บูรภักดิ์
13. นายนันทวุฒิ  ดงแสนแ้ก้ว
14. นางสาวนางสาวสุภัชรี  โพธิ์คำ
15. นายพิทักษ์  จันทศิลป์
16. นายพิศุทธิ์  ลงคำ
17. นางสาวภัทรวดี  อาบสุวรรณ
18. เด็กชายภานุวัฒน์  เที่ยงโยธา
19. นางสาววิภาดา  วิกรัยพัฒน์
20. นางสาววิลัยวรรณ  ณะสีแสง
21. นางสาวศุภานิช  ทองพูล
22. นายสยาม  ปริกาถานัง
23. นายสุทธินันท์  หงษ์สีทอง
24. นายอภิศาสตร์  ปุเรทะตัง
25. นายอภิสิทธิ์  บรรยง
26. เด็กหญิงอมาตา  ราชาโคตร
27. เด็กหญิงอรจิรา  จันดา
28. นายอรรณพ  ปะสาวะนัง
29. นางสาวอาทิศยา  นีละสมิต
30. เด็กหญิงอารียา  ปินะโต
 
1. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
2. นายวิระศักดิ์  ชัยผง
3. นายโอภาส  วงศ์สง่า
4. นางมนทกานต์  คำยา
5. นางสุธาสินี  บุญมา
 
356 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรนิภา  สีดาช่วย
2. เด็กหญิงจิดาภา  พนาสนธ์
3. เด็กหญิงจิตรัตฎา  สังขะทิพย์
4. เด็กหญิงจิรติกานต์  แสงแก้วเขียว
5. นางสาวจุฑาภรณ์  ไชยปราบ
6. นางสาวณัฐชนา  แสนทะวงศ์
7. นางสาวณัฐมล  สีสุรี
8. เด็กชายทิณภัทร  ดรศรีจันทร์
9. นายธนวัตร  ศรีภา
10. นางสาวนุสบา  แสงชัย
11. เด็กชายปริญญา  อันสังหาร
12. เด็กชายปิยะ  ฮาตระวัง
13. นางสาวพิมลพรรณ  ราศรี
14. นางสาวมุกดา  โคธนู
15. นายรัฐพล  ไตรนาวี
16. เด็กชายวสุพล  เผ่าหอม
17. เด็กชายศรัญญู  สอาดดี
18. เด็กหญิงศศิกานต์  วงฮาด
19. เด็กชายศิวะ  เพิ่มขึ้น
20. นางสาวสกาวเดือน  บุุญกลาง
21. นายสากล  นภากาศ
22. นายสิทธิกร  สุภักดี
23. นางสาวสุดารัตน์  ด้านวังขวา
24. นางสาวสุปรียา  หั้วเหี้ยง
25. นายอดิศร  สมศรีลัย
26. เด็กชายอนันต์ยศ  มุ้งส่าง
27. นายอนุรุต  วันหมด
28. เด็กหญิงอัญชเกศ  ศรีจุ้ยซ้าย
29. เด็กหญิงอิสริยา  สีสวด
30. นายเมทนี  รวิวงค์
 
1. นายเรืองเดช  ดรศรีจันทร์
2. นางนงเยาว์  สีใส
3. นางสาวปราณี  พันธุ์ยางน้อย
4. นางกัลยา  นูวบุตร
5. นางดวงตา  ดวงศรี
6. นางละมุล  เลิศวิชากุล
7. นางนิภาพรรณ  ศรีทรัพย์
 
357 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกมลรัชต์  คำยา
2. เด็กหญิงเกศกนก  ดีพรม
 
1. นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี
2. นางสาวญารุณี  ศิริกิจ
 
358 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงบรรษา  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงสุนันทรา  เฮงชัยภูมิ
 
1. นางพรรณิภา  กมลปรีดี
2. นายธนวุฒิ  พิมทา
 
359 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงกรรธิมา  โพธิ์แสงดา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วิไธสง
 
1. นายนิวัฒน์   สารบุญ
2. นางสาวกิตติยา   อาจสาระมนต์
 
360 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกนกพร  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงชลธาร  แสนสุข
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นายนิรันดร์  กิริยาดี
 
361 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงฤทธิ์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูสีน้ำ
 
1. นางรพีพร  นามุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
362 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายศุภณัฐ  คุ้มสุวรรณ
2. นางสาวสิริลักษณ์  ศึกนอก
 
1. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
2. นายธีระวัฒน์  นามปะเส
 
363 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวนิสากร  ยางป้อม
2. นางสาวมยุริญ  ชินบุตร
 
1. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
2. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
 
364 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวปัทมพร  วงส์สามารถ
2. นางสาวมาลินี  ปินะสา
 
1. นางสาวพรสุดา  เอกศิริ
 
365 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีตระกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จูปรางค์
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
366 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายธนากร  ศรีสารคาม
2. เด็กชายปณิธาน  เอกปณิธานพงศ์
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นายพิชญะ  โชคพล
 
367 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีหาบุญมี
2. เด็กชายวรรณพงษ์  แก้วภา
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นายชัยยศ  จระเทศ
 
368 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายณฐพล   ปริปุนณะ
2. เด็กชายอาชวาธิป  สีเนหะ
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
2. นางสาวกนกพร  รักษาเคน
 
369 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวพรรณวดี  เพียงเกต
2. นางสาวอัญชลี  ศรีพระนาม
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
 
370 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิตติยา  แก้วกองนอก
2. นายอนุชา  เสือนิน
 
1. นางจุฬาลักษณ์   พนาลิกุล
2. นายสมปอง   สระหนองห้าง
 
371 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายณรงค์ศึก  เตชะศรี
2. นายแผ่นดินทอง  ถุงแก้ว
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางสุรัมภา  วิเศษวุฒิ
 
372 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงปรัชญาวรรณ  ทาสุธรรม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วพิลา
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา  ใบสน
 
373 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันวงษา
2. นายปราโมทย์  อาบทอง
 
1. นางฐิติมา  ปฏิเมต
2. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ศรี
 
374 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ร้ิวทอง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญสิทธิ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ปะกินำหัง
 
375 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  สีสุระ
2. นายภคพล  แสงยศ
 
1. นางสุภาวดี  ศรีทำบุญ
2. นางสาวจิราภรณ์  จันทจร
 
376 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายภารดร  สงวนรัตน์
2. เด็กชายวีรภัทร  พิเชษผล
 
1. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
 
377 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  เผื่อนภิญโญ
2. เด็กชายศักดิ์ศิริ  ลีหล้าน้อย
 
1. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
2. นายธีระวัฒน์  นามปะเส
 
378 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายฉันทพล  อาจพลไทย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ปริพล
 
1. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ
 
379 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  พรนิคม
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  แสงโนลาด
 
1. นางฐิติมา  ปฏิเมตา
2. นายวันชัย  ภิบาล
 
380 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุษบงค์
2. เด็กชายพลวัฒน์  หนูตอ
 
1. นางภัทรานี  พลลา
2. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
 
381 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายชูชัย  ใจบุญ
2. นายพงศกร  ศรเทพา
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
382 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ลุนดาพร
2. นางสาวชุตินันท์  ปัดตาเนย์
 
1. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ
2. นายอุทิศ  นนทวงษา
 
383 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นายพงษ์นภา  เภาศรี
2. นายเจษฎา  อินทะพันธ์
 
1. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
2. นางดาวใจ  ศรีสองเมือง
 
384 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวรัชดาพร  กล้วยภักดี
2. นายวรินธร  ชมแสง
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
385 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายธีรพงศ์  วรรณา
2. นายพงษ์พันธ์  สุขี
 
1. นางสาวญารุณี  ศิริกิจ
2. นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี
 
386 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจิดาภา  ปัตตานัง
2. นายธนากร  ดียิ่ง
 
1. นายศรวุธ  บูรพันธ์
2. นายชัยยศ  จระเทศ
 
387 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายนายปรเมศว์  หันตุลา
2. นายพิสิทธิ์  สิทธิปุน
 
1. นายพัฒนพงษ์   บุตรภักดี
2. นายโชติ  วิชัยชาญสกุล
 
388 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวกาญจนพัสส์  มณีวรรณ
2. นายสิรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธ์ุ
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
389 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายมงคลเทพ  ประกิระนัง
2. นายสุธีมนต์  ปาปะแพ
 
1. นายศรวุธ  บูรพันธ์
2. นายชัยยศ  จระเทศ
 
390 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายพลาธิป  มณี
2. เด็กหญิงภิรมย์รัตน์  อุ่นสิงหา
3. เด็กหญิงเพชรมณี  โถมนาการ
 
1. นางปัญจรัตน์  แซ่ตัง
 
391 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  นันทเสน
2. เด็กชายสหเทพ   สุระพล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สิมมาลา
 
1. นายชนะวงศ์   มุ่งชู
2. นางสาวปัทมาพร   พูนศิริ
 
392 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาววราภรณ์  พลรัตน์
2. นางสาววิชญาดา  ประสารยา
3. นางสาวสิรอร  นาคนชม
 
1. นางสาวญารุณี  ศิริกิจ
2. นายพิชญะ  โชคพล
 
393 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกัญญาวีร์  เพลินใจ
2. นางสาวณัฐกัญญา  แปลงมาลย์
3. นางสาวพันวษา  ศรีสถิตย์
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นายชัยยศ  จระเทศ
 
394 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกกร  วงษ์จันดา
2. นางสาวอมิตา  ตะถา
3. นางสาวเบญจรัตน์  แทนกลาง
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
395 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวปานตะวัน  รัตนทิพย์
2. นายเจษฎา  ตรีเดช
 
1. นางนางอัมพร   เหล่าวงษา
2. นางพรรณิภา  กมลปรีดี
 
396 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายภานุพงษ์  น้อยบุดดี
2. นายอภิสิทธิ์  ปะวันเตา
 
1. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ
2. นายอุทิศ  นนทวงษา
 
397 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายชัยพงศ์  แสนศักดิ์
2. นายชาคริต  ทัพพันธ์
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญโสม
2. นายอาทิตย์  สุริฝ้าย
 
398 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนิตพล  สิทธิจันทร์เสน
2. เด็กชายพงศธรณ์  สิทธิจันทร์เสน
3. เด็กชายภาณุ  สีแก้วนิตย์
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นางสาวเขมนันท์  ทาโยธี
 
399 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกุลธนิต  ปามุทา
2. นายครรชิต  ระแหง
3. นายเจษฎา  โพธิราช
 
1. นางขนิษฐา  เตชะนอก
2. นางไอลัดดา  ปามุทา
 
400 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายภูมิพะฒน์  เอมโอช
2. นายวุฒิพงษ์  แสนบุญโท
3. เด็กชายอานุภาพ  พินิจเมือง
 
1. นายสมจินต์  นนท์ศรีราช
2. นายสุทธินันท์  จิณาบุญ
 
401 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายธนัท  พิมพา
2. นายนิตินัย  บุตรแสนโคตร
3. นายสมบัติ  กันยาเถื่อน
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นางสาวเขมนันท์  ทาโยธี
 
402 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายธีรวัฒน์   ปินะถา
2. นายศราวุธ  เสนานุช
3. นายโพธิสาร  ศรีรักษา
 
1. นายประพันธ์พงษ์   ไชยจิตร
2. นางสาวนัชชา   ศรีเกิน
 
403 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายปริวัฒน์  โคตรศรี
2. นายศิวกร  รัตนะ
3. นายอภิชาติ  กลิ่งกล้า
 
1. นายสมจินต์  นนท์ศรีราช
2. นายนิมิต  นวลจันทร์
 
404 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ม่วงทำ
2. เด็กชายพันธกร  วิปราด
3. เด็กชายศฤงคาร  อินทร์นอก
 
1. นายสมโภชน์  ใจดี
2. นายสากล  ชาวสน
 
405 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  มหาวงษ์
2. เด็กหญิงนัฐฏิกาล  พรมมานอก
3. เด็กหญิงพวงเพชร  สุจันทร์
 
1. นายประยูร  ทวะชารี
2. นางนิรชร  ปรุงฆ้อง
 
406 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  เงินเก่า
2. เด็กชายภูวนาถ  วงศ์ฮาต
3. เด็กชายสภัทร  พลรัตน์
 
1. นายทนุวงศ์  ไชยะดา
2. นายทรงพล  ไชยอุย
 
407 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาวบุผา    บรรจบ
2. นางสาวหนึ่งตะวัน   แสงเศวตร์
3. นายอภินนท์   ดวงพันนา
 
1. นายปรีชา  ศรีแก้วทุม
2. นางพัฒนา  สืบเมืองซ้าย
 
408 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายคมสัน  คงดี
2. นายจักรพงษ์  ภูพันหงษ์
3. นายพัชรพล  โสสุด
 
1. นายพิเชษฐ  ทัพโยธา
2. นายสมจินต์  นนท์ศรีราช
 
409 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายวิรัตน์   ดอนไธสง
2. นายอนาวิน  ปิดตังถาเน
3. นายอภิรักษ์   หล่าหนูเหม่า
 
1. นายประสิทธิ์   ปักกาเวสา
2. นางสุลาวัลย์   ปักกาเวสา
 
410 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองหล่อ
2. เด็กชายศุภเสกข์  กองทองนอก
3. เด็กชายอนุรักษ์  ชินธุวงษ์
 
1. นายวิโรจน์  อุตมะ
2. นางศิริพร  อุตมะ
 
411 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กลบรัตน์
2. เด็กชายนภสินธ์  พิลาพันธ์
3. เด็กชายวิสิษฎ์  หมวดนา
 
1. นายพิจักษณ์  สุทธิเภท
2. นายรัตนวิทย์  ชัยเสนา
 
412 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1. นายคมกริช  แสนสุภา
2. นายยุทธนา  สวาทวงค์
3. นายวินัย  มะโนราช
 
1. นายวิโรจน์  อุตมะ
2. นางศิริพร  อุตมะ
 
413 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววิมลศิริ   กลับสุข
2. นางสาวสมใจ   คำมูลตรี
3. นางสาวสุภาภรณ์   นะราช
 
1. นางสุชานันท์    เวียงคำ
2. นายอภิชาติ   ทดราช
 
414 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงพัชรา  นามบุดดี
3. เด็กชายวีระพงษ์  แสงมุข
4. เด็กหญิงสุจิตรา  มาลาหอม
5. เด็กหญิงสุมนพร  อนุราช
6. เด็กชายเด่นชัย  ผิวนวล
 
1. นางดาหวัน  ชินณะวงศ์
 
415 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายถวัลย์  พันธฤทธิ์
2. เด็กชายธีระภัทธ์  ชนะอรรถ
3. เด็กหญิงศศิตาภรณ์  อ่อนปุย
4. เด็กหญิงศศิมา  สีลา
5. เด็กหญิงอรพรรณ  เขียวอ่อน
6. เด็กหญิงอ้อมใจ  พานเมือง
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
 
416 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายกฤษดา  ปะกิระนา
2. นายก่อเกียรติ  ทัรัพย์คำจันทร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  แพรนาพันธุ์
4. เด็กหญิงภาริณี  อรัญนารถ
5. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขภู่
6. เด็กหญิงวรัญญา  สังฆมณี
 
1. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
2. นางยุวดี  กันทา
3. นางสาวพัชรนันท์  ปักคำวงษ์สังข์
 
417 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวญัฐญา  โพธิ์ศรีอุ่น
2. นางสาวณัฐสุดา  ดอนไชยสีหา
3. นางสาวนันทินี  ดวงเพียราช
4. นางสาวยุพาวรรณ  เดยะดี
5. นางสาววริศรา  ทับวิชิน
6. นางสาวศิริลักษณ์  โวลา
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
 
418 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกรรณิการ์  สมพิทักษ์
2. นางสาวณัฐกานต์  บุญสูตร
3. นางสาวดวงรัตน์  คำผาย
4. นางสาวทัศนีย์  สีแสนซุย
5. นายธีรนัย  ทดคุย
6. นางสาวรัชนี  วโรภาษ
 
1. นางกาญจนา  ไชยเสนา
2. นางนิ่มอนงค์  อินทรักษ์
 
419 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจิราวรรณ  โครตสีเขียว
2. นายตรีเพชร  สุขแสน
3. นางสาวบุษราณี  ปักเขตานัง
4. นายพัชระ  สังฆมณี
5. นางสาวมินตรา  บุตรมาตร
6. นางสาวเจนจิรา  สมน้อย
 
1. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
2. นางยุวดี  กันทา
3. นางสาวพัชรนันท์  ปักคำวงษ์สังข์
 
420 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายยติกรณ์  สิทธิจันดา
2. เด็กชายองค์อาจ  หล่มศรี
3. เด็กชายเจษฎา  บัวผาง
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
 
421 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกริชฐชัย  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงพิยะดา  ภูสีสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิจันทร์
 
1. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
2. นางพรรณี  ไม้หอม
 
422 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยะดา  จงษา
2. นางสาวสุทิยา  ปิดตามานัง
3. นางสาวสุรีรักษ์  ประทุมตรี
 
1. นางเฉลา  ทามแก้ว
2. นายเสถียร  ทามแก้ว
 
423 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นายพายุเดช  สุพรรณนอก
2. นางสาวรัตติกร   ศรีทองสุข
3. นางสาวรัศมี  แจ้งสว่าง
 
1. นายปรีชา  ศรีแก้วทุม
2. นายปัญญา  ประวรรณะ
 
424 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวบุษบา  มะทะวงศ์
2. นางสาวผกาทิพย  ภักดีทา
3. นางสาวสุทธิพร  มาสิม
 
1. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
2. นางพรรณี  ไม้หอม
 
425 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  ภูมินา
2. นางสาวมนิดา  บุญยัสสะ
3. นายสนธยา  ภูสำเภา
 
1. นายสมพงษ์   บุญญะ
2. นางพรพิศมัย   บุญญะ
 
426 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  สร้างประโคน
2. เด็กหญิงนรารัตน์  ปาณศรี
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ไชยรบ
 
1. นายจรินทร์  แสนบุดดา
2. นางปัทมา  แสนบุดดา
 
427 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินภา   ชาตาธิคุณ
2. เด็กหญิงอรสุดา   พลศักดิ์เดช
3. เด็กหญิงเมธาวี   มณีสุวรรณ์
 
1. นางปลิวทอง   ทิมาสาร
2. นายสมพงษ์   บุญญะ
 
428 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวพัชราภรณ์  วิเวศน์
2. นางสาวศรัณญา  ศรีจำปา
3. นางสาวศิริญากรณ์  พลหมอ
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางสารภี  สว่างทิศ
 
429 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวปิยะนันท์  ศรีพรมใต้
2. นางสาวสายธาร  แซ่โคว้
3. นายเกรียงศักดิ์  คุณเศษ
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
2. นางยุพิน  ภูกัลป์
 
430 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาภัค  ป้องรัตไสย
2. นางสาวปารวี  มาโชค
3. นางสาววรรณิษา  พิมพ์ภักดี
 
1. นายสมพงษ์   บุญญะ
2. นางภูมรี  ทิพย์ปัญญาวุฒิ
 
431 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิดา   เทียบพินิจ
2. เด็กหญิงบุษยา   พิมพล
3. เด็กหญิงวิภาวี   ไผ่งาม
 
1. นางสุชานันท์   เวียงคำ
2. นางพรพิสมัย  บุญญะ
 
432 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจุฏิภรณ์  ครุฑเข็ม
2. เด็กหญิงนริศรา  สังขวิสิษฎ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  พลเหลา
 
1. นางพรรณี  ไม้หอม
2. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
 
433 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวพลอยไพลิน  บุญบาล
2. นางสาวอารียา  หล้ามะโฮง
3. นางสาวโสรยา  วันน้อย
 
1. นางอมร  ปั้นอยู่
2. นางวิไลวรรณ  อุทรส
 
434 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวกนกพร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวชญานันท์  ชาญชำนิ
3. นางสาววราพร  สิทธิด่าง
 
1. นางอมร  ปั้นอยู่
2. นางวิไลวรรณ  อุทรส
 
435 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวณัชชา  ประทุมไชย
2. นางสาววราพร  เขียวสุรรณภูมิ
3. นางสาวอรสุดา  ไชยสุระ
 
1. นางพรรณี  ไม้หอม
2. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
 
436 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลฎา  รองศักดิ์
2. เด็กหญิงปวันณา  ตติยรัตน์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  นาถมทอง
 
1. นางอวยพร  วงษ์โต
2. นางอัมพวัน  กาญจนัษฐายี
 
437 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงญาณิษา   ผาลารักษ์
2. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  สุภาพันธ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ตาติจันทร์
 
1. นางสาวสุนิษา  บัวดง
2. นางเกศริน  ปะสาวะกัง
 
438 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ภูครองหิน
2. นางสาววนิดา  ปาสาริกัง
3. นางสาววิทิตา  กิ้นโบราณ
 
1. นางนิตยา  วิบูลย์คำ
2. นางบังอร  นนท์ตา
 
439 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัลยารัตน์  วรรณุเสน
2. นางสาวกิ่งแก้ว  คุณาวัตร
3. นางสาวพัชรี  ดวงพรม
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
2. นางกรรณิการ์  ตลับทอง
 
440 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แดงทุมมา
2. เด็กหญิงนนธิชา  บุตรวิเศษ
3. เด็กหญิงรุจิรดา  ตรีเมฆ
 
1. นางอภิรดี  เป้าน้อย
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
441 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงศุภัทรียา  บุญสูตร
2. เด็กหญิงศุลีพร  บุญแลบ
3. เด็กหญิงอรทัย  คำพิพจน์
 
1. นางลมัย  ทัพเจริญ
2. นางเกษณีพร  เพียรธารธรรม
 
442 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  สีโพธิ์ทา
2. นางสาวอัจรา  ยังจันทร์
3. นางสาวอาภาภรณ์  พันสุเทพ
 
1. นางอภิรดี  เป้าน้อย
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
443 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวทิพย์สุดา  แก้วสียา
2. นางสาวปนัดดา  ราชบุญโย
3. นางสาวอามีน่า  อากาวี
 
1. นางลมัย  ทัพเจริญ
2. นางนิรชร  ปรุงฆ้อง
 
444 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เย็นไโสง
2. นางสาวปาริฉัตร  พิษณุแสง
3. เด็กหญิงอารียา  คำปาบู่
 
1. นางจิรพรรณ  สนทนา
2. นายปรีดา  เดชศิริ
 
445 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมณฑกานต์   หนูริพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณพร   แก้วปัญญา
3. เด็กหญิงศรัญพร   อรรถโยโค
 
1. นางสุภาพ   สุทธะพินทุ
2. นางอำนวย   สมบัติชัยแสง
 
446 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวพัชรี   ธนูรักษ์
2. เด็กหญิงรุจิรา   นามอาษา
3. นางสาววิมลวรรณ  ศรีมูลเขียว
 
1. นางสารภี  สว่างทิศ
2. นางมะลิ  ชีวาจร
 
447 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  ชูคันหอม
2. นางสาววิลัยพร  เย็นไธสง
3. นางสาวอรยา  ศรีจันทร์
 
1. นางจิรพรรณ  สนทนา
2. นายปรีดา  เลิศศิริ
 
448 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นางสาวสิริมา  บุรานรม
2. นางสาวสุนันทา  วงษ์ภา
3. นางสาวสุปรียา  อาจนนลา
 
1. นายพูนศักดิ์  อารพล
 
449 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีคุณ
 
1. นางจิตตรา  พิกุลทอง
 
450 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีจำนงค์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยงไธสง
 
451 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรวิชัย 1. เด็กชายพงศกร  ภูเงิน
 
1. นางปฤษณา  ทาโว
 
452 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กางเกตุ
 
1. นางศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์
 
453 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพ็งแสน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ระพันธ์
3. เด็กหญิงพัสภรณ์  แสนงาม
 
1. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
2. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
 
454 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมาริสา  โพนหลวง
2. เด็กหญิงระติญา  ละมุลตรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์คำ
 
1. นางสาวธิติยา  เชียรชนะ
2. นางชม  ไชยรส
 
455 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกัณรญา  บุตรพันธ์
2. นายปฏิภาณ  อาจดวงดี
3. นางสาวยุพา   รอดดงบัง
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
2. นางมะลิ  ชีวาจร
 
456 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงสุข
2. เด็กชายพงศธร  วันทาแดง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  หารีย์
2. นางนงรักษ์  โพธิ์ศรี
 
457 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายชาญยุทธ  กันคำแหง
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุวรรณวงศ์
 
1. นายเสาร์  รัตนเพชร
2. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
458 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิชา  ชินวงษ์
 
1. นางชลิตา  จังพล
 
459 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หูตาชัย
 
1. นางสาวนิตยา  อันทะนัย
 
460 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายคุณากร  ทุมทอง
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
 
461 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายจุฬาพงษ์  ไผ่ล้อมทำเล
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
462 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวพูนพิน  สุวรรณมณี
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
463 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิรชา  เรืองเลื่อย
 
1. นางสาวพณาสันต์  เกษจ้อย
 
464 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวอรัญญา  วิเชียรรัมย์
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
465 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กชายพงษธร  มันทาแดง
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
466 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายทินวัฒน์  เสถียรเขต
 
1. นายภาคิน  บุตรศรีภูมิ
 
467 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. นางสาวสายฝน  บุญคำมูล
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
468 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1. เด็กชายชนินทร์  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวณัฐการณ์  สรรพสอน
 
1. นางสาวนิตยา  อันทะนัย
2. นายยุทธนา  นรสาร
 
469 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายธนพล  จันทะโสม
2. เด็กชายมินทดา  ปาปะกี
 
1. นางสาวปิยนัฏ  โพนสิม
 
470 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศิริสม
2. เด็กชายพลภักดิ์  เทียบซิง
 
1. นายธีรภาพ  ตะโคตร
2. นางสาววรารัฐ  ยัพราษฎร์