สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 111 15 6 6 132
2 วาปีปทุม 93 10 2 1 105
3 สารคามพิทยาคม 91 7 2 1 100
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 87 18 5 8 110
5 นาดูนประชาสรรพ์ 69 23 4 2 96
6 โกสุมวิทยาสรรค์ 67 4 5 2 76
7 นาเชือกพิทยาสรรค์ 65 14 4 8 83
8 บรบือวิทยาคาร 57 12 3 5 72
9 บรบือ 54 13 9 5 76
10 ชื่นชมพิทยาคาร 46 16 6 9 68
11 เขวาไร่ศึกษา 44 11 2 10 57
12 มัธยมยางสีสุราช 40 18 6 8 64
13 เชียงยืนพิทยาคม 35 15 1 5 51
14 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 35 4 1 4 40
15 ประชาพัฒนา 29 9 6 8 44
16 พระกุมารศึกษา 22 7 4 2 33
17 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 20 12 1 7 33
18 มหาชัยพิทยาคาร 20 8 8 7 36
19 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 19 16 10 7 45
20 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 19 7 6 8 32
21 ยางวิทยาคม 17 11 9 6 37
22 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 17 5 3 7 25
23 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 16 9 7 5 32
24 โนนราษีวิทยา 16 5 3 3 24
25 เหล่ายาววิทยาคาร 15 6 10 7 31
26 แกดำวิทยาคาร 14 4 8 5 26
27 กันทรวิชัย 13 10 4 7 27
28 มิตรภาพ 13 3 5 8 21
29 นาภูพิทยาคม 12 12 7 6 31
30 โนนแดงวิทยาคม 12 8 5 8 25
31 มัธยมวัดกลางโกสุม 11 10 5 8 26
32 มหาวิชานุกูล 11 5 4 6 20
33 หนองม่วงวิทยาคาร 8 4 4 6 16
34 วัดป่านาเชือก 8 3 6 3 17
35 เขื่อนพิทยาสรรค์ 7 8 8 7 23
36 วังยาวศึกษาวิทย์ 7 2 3 3 12
37 มัธยมชาญวิทยา 5 3 4 1 12
38 ราชประชานุเคราะห์ 16 5 3 2 1 10
39 โพนงามพิทยานุกูล 4 3 8 3 15
40 กู่ทองพิทยาคม 3 1 6 4 10
41 กุดรังประชาสรรค์ 3 1 2 2 6
42 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 3 1 0 1 4
43 วรัญญวิทย์ 1 2 2 1 5
44 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 0
รวม 1,244 358 206 221 1,808