สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วาปีปทุม 54 27 17 98 93 10 2 1 105
2 ผดุงนารี 51 36 26 113 111 15 6 6 132
3 สารคามพิทยาคม 49 34 10 93 91 7 2 1 100
4 โกสุมวิทยาสรรค์ 41 27 7 75 67 4 5 2 76
5 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 34 35 19 88 87 18 5 8 110
6 เขวาไร่ศึกษา 31 14 12 57 44 11 2 10 57
7 ชื่นชมพิทยาคาร 29 20 11 60 46 16 6 9 68
8 บรบือวิทยาคาร 28 11 13 52 57 12 3 5 72
9 นาดูนประชาสรรพ์ 20 30 19 69 69 23 4 2 96
10 นาเชือกพิทยาสรรค์ 19 26 13 58 65 14 4 8 83
11 เชียงยืนพิทยาคม 18 25 5 48 35 15 1 5 51
12 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 13 11 8 32 35 4 1 4 40
13 มัธยมยางสีสุราช 13 10 10 33 40 18 6 8 64
14 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 13 6 6 25 19 7 6 8 32
15 บรบือ 12 21 15 48 54 13 9 5 76
16 พระกุมารศึกษา 11 8 8 27 22 7 4 2 33
17 ประชาพัฒนา 7 4 10 21 29 9 6 8 44
18 มัธยมวัดกลางโกสุม 6 4 5 15 11 10 5 8 26
19 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 3 7 15 19 16 10 7 45
20 มหาชัยพิทยาคาร 4 5 7 16 20 8 8 7 36
21 เขื่อนพิทยาสรรค์ 4 4 6 14 7 8 8 7 23
22 ยางวิทยาคม 4 4 5 13 17 11 9 6 37
23 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 8 8 19 20 12 1 7 33
24 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 3 5 5 13 16 9 7 5 32
25 นาภูพิทยาคม 3 3 3 9 12 12 7 6 31
26 โนนแดงวิทยาคม 3 2 4 9 12 8 5 8 25
27 แกดำวิทยาคาร 3 2 1 6 14 4 8 5 26
28 วังยาวศึกษาวิทย์ 3 0 3 6 7 2 3 3 12
29 กันทรวิชัย 2 4 3 9 13 10 4 7 27
30 โนนราษีวิทยา 2 2 6 10 16 5 3 3 24
31 กุดรังประชาสรรค์ 2 1 1 4 3 1 2 2 6
32 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 6 7 14 17 5 3 7 25
33 เหล่ายาววิทยาคาร 1 5 2 8 15 6 10 7 31
34 มิตรภาพ 1 5 2 8 13 3 5 8 21
35 มหาวิชานุกูล 1 4 3 8 11 5 4 6 20
36 โพนงามพิทยานุกูล 1 3 3 7 4 3 8 3 15
37 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1 1 0 2 3 1 0 1 4
38 วรัญญวิทย์ 1 0 0 1 1 2 2 1 5
39 กู่ทองพิทยาคม 0 3 2 5 3 1 6 4 10
40 หนองม่วงวิทยาคาร 0 2 2 4 8 4 4 6 16
41 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 1 1 2 5 3 2 1 10
42 วัดป่านาเชือก 0 0 2 2 8 3 6 3 17
43 มัธยมชาญวิทยา 0 0 1 1 5 3 4 1 12
44 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 497 422 298 1,217 1,244 358 206 221 1,808