สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 106 15 6 6 127
2 วาปีปทุม 91 10 2 1 103
3 สารคามพิทยาคม 87 7 2 1 96
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 86 18 5 8 109
5 นาดูนประชาสรรพ์ 68 23 4 2 95
6 โกสุมวิทยาสรรค์ 65 4 5 2 74
7 นาเชือกพิทยาสรรค์ 61 13 4 8 78
8 บรบือ 54 13 9 5 76
9 บรบือวิทยาคาร 54 12 3 5 69
10 เขวาไร่ศึกษา 44 11 2 10 57
11 ชื่นชมพิทยาคาร 43 16 6 9 65
12 มัธยมยางสีสุราช 38 18 6 8 62
13 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 35 4 1 4 40
14 เชียงยืนพิทยาคม 32 14 1 5 47
15 ประชาพัฒนา 27 9 6 8 42
16 พระกุมารศึกษา 22 5 4 2 31
17 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 20 12 1 7 33
18 มหาชัยพิทยาคาร 20 8 8 7 36
19 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 19 16 10 7 45
20 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 19 7 6 8 32
21 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 17 5 3 7 25
22 ยางวิทยาคม 16 11 9 6 36
23 โนนราษีวิทยา 16 5 3 3 24
24 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 15 9 7 5 31
25 เหล่ายาววิทยาคาร 15 6 10 7 31
26 แกดำวิทยาคาร 14 3 8 5 25
27 มิตรภาพ 13 3 5 8 21
28 นาภูพิทยาคม 12 12 7 6 31
29 โนนแดงวิทยาคม 12 8 5 8 25
30 กันทรวิชัย 11 10 4 7 25
31 มหาวิชานุกูล 11 5 4 6 20
32 มัธยมวัดกลางโกสุม 10 10 5 8 25
33 หนองม่วงวิทยาคาร 8 4 4 6 16
34 วัดป่านาเชือก 8 3 6 3 17
35 เขื่อนพิทยาสรรค์ 7 8 8 7 23
36 วังยาวศึกษาวิทย์ 7 2 3 3 12
37 มัธยมชาญวิทยา 5 3 4 1 12
38 ราชประชานุเคราะห์ 16 5 3 2 1 10
39 โพนงามพิทยานุกูล 4 3 8 3 15
40 กู่ทองพิทยาคม 3 1 6 4 10
41 กุดรังประชาสรรค์ 3 1 2 2 6
42 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 3 1 0 1 4
43 วรัญญวิทย์ 1 2 2 1 5
44 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 0
รวม 1,207 353 206 221 1,987