หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบัณฑิต วิเท่ห์ ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
2 นายสุรเชษฐ์ ช่างถม ผอ.ชพ. รร.นาดูนประชาสรรพ์ ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
3 นายจิรศักดิ์ ปราณีนิจ ผอ.ชพ. รร.กู่ทองพิทยาคม ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
4 นายประสิทธ์ ชาญศิริ ผอ.ชพ. รร. แกดำวิทยาคาร ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
5 นายธนัฐ มาตชรา รอง ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
6 นายอนิรุทธิ์ สุนทร รองฯ/ชพ. รร.สารคามพิทยาคม รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
7 นายวนัส พรมสว่าง รองฯ/ชพ. รร.นาดูนประชาสรรพ์ รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
8 นายนิคม ปักกาเวสา รอง ชพ. รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
9 นางสาวกาญจนา ปางลีลาศ นศ.รร.สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
10 นายอรรณพ แผ่ตระกูล ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
11 นางพัชราภรณ์ คำเกตุ นศ.รร.สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
12 ดร. ทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
13 นายศักดิ์ดา คำไพรศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ประสานงาน
14 นายอมรเทพ ทองจันทร์ฮาต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ประสานงาน
15 นายมนัสพงษ์ เภกอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ประสานงาน
16 นางสาวปรียานุช สังฆะพิลา นศ.รร.สารคามพิทยาคม ผู้ประสานงาน
17 นายบัญญัติ คำประภา ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม ผู้ประสานงาน
18 นางพัชราภรณ์ คำเกตุ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม ผู้ประสานงาน
19 นางพรรณวดี พิสิษฐิพงศ์ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม ผู้ประสานงาน
20 นางขจรศรี กันทรมงคล ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม ผู้ประสานงาน
21 นายกันตินันท์ ฉิมพลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้ประสานงาน
22 นายนราทิพย์ ครองยุติ นศ.รร.สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
23 นายธีระพล ปะโสทะกัง ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
24 นายนันทิวุฒิ มูลแสง นศ.รร.สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
25 นางสาวโอนี่ กุมารสิทธิ์ พนง. รร.สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
26 นายณัฐพงษ์ มนตรี พนักงาน รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
27 นางสาวปิยะนุช ดุพงษ์ พนง. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
28 นายปราชญ์วิทย์ แก้วเมืองกลาง พนง. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
29 นางสาวกุลธิดา คำทุม พนง. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
30 นางสาวโอนี่ กุมารสิทธฺ์ พนง. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
31 นางสาวปักษา จันทเหว่า พนง. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
32 นายศราวุธ โพธิ์สิงห์ พนง. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
33 นายปราชญ์วิทย์ แก้วเมืองกลาง พนง. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
34 นางสาววชะดา สิริอมตะธรรม พนง. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
35 นางพิมพ์พร อเนกวิทย์ ครู ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
36 นายณัฐพงษ์ มนตรี พนง. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
37 นางสาวปักษา จันทเหว่า พนง. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่เทคนิค
38 นายประเทือง พลเสนา ผอ.โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
39 นางคณาพร เทียมกลาง ผอ.โรงเรียนกันทรวิชัย ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
40 นายอัครกฤษ อรัญชัย รอง ผอ.โรงเรียนกันทรวิชัย รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
41 นางสาวธนาวดี แสนพินิจ รอง ผอ.โรงเรียนกันทรวิชัย รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
42 นายจำรัส หรรษาวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนกันทรวิชัย รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
43 นายวีรวัฒน์ ธรรมสา ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
44 นายวสันต์ เนตรแสงศรี ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
45 นางทองอินทร์ เสนา ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
46 นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณี ครู รร.ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
47 นายบริบูรณ์ หาญณรงค์ ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
48 นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศ พนง. รร.นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
49 นายนิวัฒน์ สารบุญ ครู รร.มัธยมยางสีสุราช เจ้าหน้าที่ตัดสิน
50 นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดี ครู/ชก รร.โกสุมวิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
51 นางพรรณิภา กมลปรีดี ครู รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
52 นางปัญจรัตน์ แซ่ตัง ครู รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
53 นางดาวใจ ศรีสองเมือง ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
54 นางนรินทร์ ศรรินุวัมน์ ครู/ชพ. รร.ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
55 นางสุคนธร คำสีหา ครู/ชพ. รร. มิตรภาพ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
56 นางสาวปิยวรรณ ทะลาสี ครู/ชพ.รร.นาภูพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
57 นางรพีพร นามมุลตรี ครู/ชพ.รร. นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
58 นางสาววรารัตน์ ยัพราษฎร์ ครู รร. โนนแดงวิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
59 นางสาวพรสุดา เอกศิริ ผอ. รร.นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
60 นายอรรณพ แผ่ตระกูล ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
61 นายชาญยุทธ ศรีเฉลียว ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
62 นายพงศธร ปักกาเร ครู.รร. มัธยมยางสีสุราช เจ้าหน้าที่ตัดสิน
63 นางบุษบา สืบสิงค์ ครู/ชพ. รร.ประชาพัฒนา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
64 นางสาวศรัญญา ศรีสมบัติ ครู รร. นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
65 นางพัชราภรณ์ คำเกตุ ครู/ชก. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
66 นายธีรภาพ ตะโคตร ครู/ชก. รร.โนนแดงวิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
67 นายวันชัย ภิบาล ครู รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
68 นางประภาพร ประสงค์ศิลป์ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
69 นางดวงทิพย์ ผโลปกรณ์ ครู รร. สาธิต มมส. เจ้าหน้าที่ตัดสิน
70 นายคุณากร ศรีธรณ์ ครู/ชพ.รร. นาเชือกพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
71 นางแพรทอง ผาสุขเลิศ ครู/ชพ.รร. ปอพานพิทยาคมฯ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
72 นางสาวมยุรี ชินวัง ครู รร.นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
73 นางมะลิวรรณ พลเสน ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
74 นายวีรพล ประทัด ครู รร.วาปีประทุม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
75 นายขวัญชัย ขันสาลี ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
76 นายสุทธิพันธ์ ฮามคำไพ ครู/ชพ. รร. ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
77 นางจิรพรรณ บุญเพ็ญ ครู/ชพ. รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
78 นายพยนต์ บุญเพ็ง ครู/ชพ. รร.นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
79 นางขวัญตา มาพะเนาว์ ครู/ชพ. รร. เขวาไร่ศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
80 นางสาวบุษยรัตน์ ปิตุรงค์ ครู/ชพ. รร.มัธยมยางสีสุราช เจ้าหน้าที่ตัดสิน
81 นางเนาวรัตน์ ปะกินำหัง ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
82 นายสมบัติ โพธิ์หล้า ครู/ชพ. รร. กันทรวิชัย เจ้าหน้าที่ตัดสิน
83 นายนพพล สิงหสุริยะ ครู/ชพ. รร. นาภูพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
84 นางสุชิน จันทร์ทอง ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
85 นางวนิฐา เพ็ชกอง ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
86 นางวรรณจรีย์ เจริญสุข ครู/ชพ. รร. วาปีปทุม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
87 นางกิ่งแก้ว จันทเขต ครู รร. นาเชือกพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
88 นางอุไรวรรณ ทองอุ่น ครู/ชพ. เจ้าหน้าที่ตัดสิน
89 นางสาวสุปรียา ใบสน ครู รร. พระกุมารศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
90 นางวาสนา เอ้ตุโพธ ครู/ชพ. รร. วาปีปทุม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
91 นางสุรัมภา วิเศษวุฒิ ครู/ชพ. รร. เขวาไร่ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
92 นายเชญย์ จาคบุญนาค ครู รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
93 นางเขมณัฏฐ์ วงศ์พัฒนาธนเดช ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
94 นางอัมพร เหล่าวงษา ครู รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
95 นางกรปภา เรี่ยวสกุลชาติ พนง. ประชาพัฒนา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
96 นางนาตยา นาศรีเคน ครู/ชพ. รร. ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
97 นางสาวภานุมาศ มะกา ครู รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
98 นางสุกัญญา บุญจันทร์ศรี ครู/ชพ. รร. พระกุมารศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
99 นายอุดร นามษร ครู/ชพ. รร. ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
100 นางเบญญาภา ไชยเกตุ ครู/ชพ. รร. ประชาพัฒนา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
101 นางประคอง กิ่งแก่นแก้ว ครู/ชพ. รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
102 นายบรรจบ จันทร์แรม ครู/ชพ. รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
103 นางกรรณกร รัตนมนตรี ครู/ชก. รร. มัธยมยางสีสุราช เจ้าหน้าที่ตัดสิน
104 นางมุกดา เมืองนาม ครู/ชพ. รร. บรบืิอ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
105 นางสุดารัตน์ รังเสนา ครู/ชพ. รร. ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
106 นางสาวแพรวไพรินทร์ ปักกาโล ครู รร.นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
107 นางเกศรินทร์ ตรีเดช ครู รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
108 นายทวี พิมพ์สิม ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
109 นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์ ครู/ชพ. รร. วาปีปทุม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
110 นางสาวดวงทิพย์ ผโลปรณ์ ครู รร. สาธิต มมส. เจ้าหน้าที่ตัดสิน
111 นางพิสมัย ไสยลักษณ์ ครู/ชพ. รร. นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
112 นายยุทธชัย ศรบุญลา ครู/ชก. รร.ปอพานพิทยาคมฯ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
113 นายอุทัย เหล่าดี ครู/ชพ. รร. เขื่อนพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
114 นายคมสันต์ ไชยบุดดี ครู/ชพ. รร.ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
115 นางจันทร์ ศิริพรรณ ครู/ชพ. รร. มัธยมยางสีสุราช เจ้าหน้าที่ตัดสิน
116 นางจุฑารัช สมภูมิ ครู/ชพ. รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
117 นายบุญช่วย แก้วอาจ ครู/ชพ. รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
118 นายชาติชาย สุวรรณพันธ์ ครู/ชพ. รร. วาปีปทุม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
119 นายยุทธนา จินดามัย ครู/ชก รร.โกสุมวิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
120 นางปนัดดา ปินะกาโพธิ์ ครู/ชพ. รร. บรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
121 นายกฤษกร แสงปัญญา ครู/ชพ. รร. เขวาไร่ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
122 นายรัตนศักดิ์ ฟักทอง ครู รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
123 นางมาลัย สุปฏิ ครู/ชพ. รร. นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
124 นางวนิดา คำผุย ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
125 นางสาววิมล พัฒนเพ็ญ ครู ปอพานพิทยาคมฯ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
126 นางพัชรินทร์ เทียบพิมพ์ ครู/ชพ. รร. บรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
127 นางลำดวน สง่า ครู/ชพ. รร. ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
128 นางสุมาลย์ ภวภูตานนท์ ครู/ชพ. รร. ประชาพัฒนา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
129 นางกัลยา วงชารี ครู รร. พระกุมารศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
130 นางสาวหทัยพร แสนโคตร ครู รร.หนองม่วงวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
131 นายชรินทร์ สืบเพ็ง ครู/ชพ. รร. ปอพานพิทยาคมฯ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
132 นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์ ครู/ชพ. รร. โกสุมวิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
133 นางอรวรรณ นันสถิตย์ ครู รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
134 นางเกสรา ประเสริฐศิลป์ ครู/ชพ. รร. ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
135 นางอรุณี มะธิตะโน ครู/ชพ. รร. นาเชือกพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
136 ดร. ทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัย ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
137 นางสาวกรรณิการ์ ทองสมบูรณ์ ครู/ชพ. รร. วาปีปทุม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
138 นางภัทรานิ พลลา ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
139 นายกวินธร รัฐอาจ ครู รร. สาธิต มมส. เจ้าหน้าที่ตัดสิน
140 นางกุลณัฏฐา คล่องว่า ครู/ชพ. รร. มิตรภาพ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
141 นางฐิติมา ปฏิเมตตา ครู รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
142 นายฉัตรชัย วิทักษบุตร ครู/ชพ. รร. นาภูพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
143 นางฐิติญารัตน์ คลังพระศรี ครู/ชพ. รร. ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
144 นางสาวญารุณี ศิริกิจ ครู/ชพ. รร.ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
145 นางจันทร์เพ็ญ ทองดวง ครู รร.นาเชือกพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
146 นางสุนทรา ชัยพิพัฒน์ ครู รร.พระกุมารศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
147 นางสาวดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์ ครู รร.ประชาพัฒนา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
148 นายเลียง ขาวธรรมา ครู/ชพ. รร. วาปีปทุม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
149 นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์ ครู/ชพ. รร. นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
150 นายสมพร เหล่าทองสาร ครู รร.ดงบังพิสัยนวการฯ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
151 นางวรรณวิภา วิมลชัยฤกษ์ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
152 นายดุษฎี ศรีสองเมือง ครู รร. สาธิต มมส. เจ้าหน้าที่ตัดสิน
153 นางทิพวรรณ พิลา ครู รร. สาธิต มมส. เจ้าหน้าที่ตัดสิน
154 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครู/ชพ. รร. นาเชือกพิทยาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
155 นายธนัช ภูมิชูชิต ครู/ชพ. รร. วาปีปทุม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
156 นายอุทิศ นนทวงษา ครู/ชพ. รร. นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
157 นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติ ครู รร.นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
158 นางสุพรรณี สุขทองสา ครู/ชพ. รร. โกสุมวิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
159 นายสุนทร สัตโรจน์ ครู/ชพ. รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
160 นายนิพนธ์ ใบสน ครู รร. พระกุมารศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
161 นายวรเทพนันทกิจ สุระศรี ครู รร.ปอพานพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
162 นางสโรชา ชาวพงษ์ ครู/ชพ. รร. ดงใหญ่วิทยาคมฯ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
163 นายพิชิต วิชาทา ครู ชื่นชมพิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
164 นางจิราวรรณ แก้วหาวงษ์ ครู/ชพ. รร. หนองม่วงวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
165 นางพรรณงาม จันอ่อน ครู/ชพ. รร. มิตรภาพ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
166 นางฐิติพร สมศิลา ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
167 นางปิยนาฏ มาคิน ครู รร.ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
168 นางภัทรินทร์ แก่นคำ ครู/ชพ. รร. ประชาพัฒนา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
169 นางลมโชย หารศรีภูมิ ครู/ชพ. รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
170 นางไพรวัลย์ สิงหาปัด ครู/ชพ. รร. โกสุมวิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
171 นายกฤช อุทาภักดี ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
172 นางสาวศุภสิริ ชิณวงศ์ ครู รร.พระกุมารศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
173 ดร.ดาหวัน ทะสา ครู/ชพ. รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
174 นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ ครู/ชพ. รร. นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
175 นายอดิศักดิ์ จันทะเดช ครู/ชพ. รร. โกสุมวิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
176 นางปทุมพร สุพลไทย ครู/ชพ. รร. เขวาไร่ศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
177 นางวัชราภรณ์ เข็มพิลา ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
178 นางคนึงนิจ อุทาภักดี ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
179 นายสมจิต เมืองนาม ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
180 นางราษี สืบโมรา ครู/ชพ. รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
181 นางสาวสายยนต์ เทเวลา ครู/ชพ. รร. นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
182 นายนิพพิชญ์ฌน์ ขรรค์ทัพไทย ครู รร. ราชประชานุเคราะห์ 16 เจ้าหน้าที่ตัดสิน
183 นางรัชนี หมื่นศรี ครู/ชพ. รร. นาเชือกพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
184 นางสาวภัทรวรรณ ไวสาหลง ครู/ชพ. รร. โกสุมวิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
185 นายประดับ รักษานาม ครู/ชพ. รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
186 นางเพลินพิศ นอระศรี ครู/ชพ. รร. เขวาไร่ศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
187 นางประสพพร อันบุรี ครู/ชพ. รร. ผดุงนารีล เจ้าหน้าที่ตัดสิน
188 นายสัญญา วุฒิสาร ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
189 นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลา ครู/ชพ. รร. นาเชือกพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
190 นายประจักษ์ ศิริมุกดากุล ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
191 นายนิคม อุ่นใจ ครู/ชพ. รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
192 นายสุรชัย นทีนาม ครู/ชพ. รร. บรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
193 นางพุทธชาด ปะกิคา ครู/ชพ. รร. วาปีปทุม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
194 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง ครู/ชพ. รร. โกสุมวิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
195 นางปิยนาถ ภิบาลจอมมี ครู/ชพ. รร. นาเชือกพิทยาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
196 นายฤทธิชัย เสนาพรหม ครู รร. นาเชือกพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
197 นางปิยกุล จันทเขต ครู/ชพ. รร. ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
198 นายสุรพล คำปลิว ครู/ชพ. รร. เขวาไร่ศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
199 นางปุณฑริกา น้อยนนท์ ครู/ชพ. รร. เขวาไร่ศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
200 นางศิรินทร์พร ชลารักษ์ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
201 นายพัฒนพงษ์ จันทร์สว่าง ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
202 นายคำสิงห์ ฉิมพลี ครู/ชพ. รร. ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
203 นายอุทัยวรรฌ โลหะบาล ครู ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
204 นายสุขประชัย คำยานุกูล ครู/ชพ. รร. นาเชือกพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
205 นายพรชัย ปานอุทัย ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
206 นางอาภาพร ปัญญาฟู ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
207 นางอัจฉรี สุวรรณาคินทร์ ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
208 นางสิวินีย์ เททะสังข์ ครู/ชก. รร. โกสุมวิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
209 นายสุรพงษ์ ศรีเสรษฐา ครู/ชพ. รร.ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
210 นางพรสวรรค์ พิมพ์พะนิตย์ ครู ชพ. รร. ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
211 นายวิฑูรย์ สืบโมรา ครู/ชพ. รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
212 นายกิตติพล หารสุโพธิ์ ครู/ชพ. รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
213 นางสาวขุศรี ปะสังคะคะเต ครู ชพ. รร. นาดูนประชาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
214 นางสาวอนงค์นาถ พรมพินิจ ครู รร.เขวาไร่ศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
215 นายเจริญ ปินะกา ครู/ชพ. รร. นาเชือกพิทยาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
216 นางจันทรา พูนศิริ ครู ชพ. รร. พยัคฆภูมิภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
217 นายทองหล่อ วันวิเศษ ครู/ชพ. รร. นาโพธิ์พิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
218 นางสาวบังอร บัวบุญ ครู/ชพ. รร.ประชาพัฒนา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
219 นางทองรถ มะกา ครู ชพ. รร. ชื่นชมพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
220 นางธัญพร รักแร่ ครู รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
221 นางวรรณกร แพงคำ ครู เจ้าหน้าที่ตัดสิน
222 นางสาวสายใจ ปินะกาพัง ครู/ชพ. รร.ดงใหญ่วิทยาคมฯ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
223 นายวิรุฬห์ พรมมากุล ครู รร.โนนแดงวิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
224 นายสุรเดช แก้วแสนเมือง ครู ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
225 นายยุทธพนธ์ พูลพุทธา ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
226 นายกิตติศักดิ์ สุมนนอก ครู รร. นาเชือกพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
227 นายสวัสดิ์ วงชารี ครู ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
228 นางสาวอรชุมา บุตรคำโชติ ครู ชก. รร. นาเชือกพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
229 นายชัยวัฒน์ สุบัติคำ ครู ชก. รร. นาดูนประชาสรรค เจ้าหน้าที่ตัดสิน
230 นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธิ์ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
231 นางสาวเอื้อมพร ลาโยธี ครู รร. บรบือวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
232 นางญาติมา โสภานิช ครู/ชพ. รร. ประชาพัฒนา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
233 นายประพันธพงษ์ ไชยจิตร ครู/ชพ. รร. มััธยมยางสีสุราช เจ้าหน้าที่ตัดสิน
234 นายวิชาญ ปะธิโก ครู/ชพ. รร. นาเชือกพิทยาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
235 นางสาวพัชรินทร์ จันทพรม ครู รร.วาปีปทุม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
236 นางสาวภาริณี สุวรรณศรี ครู รร.หนองม่วงวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
237 นายชนะ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ครู ชพ. รร. เขวาไร่ศึกษา เจ้าหน้าที่ตัดสิน
238 นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์ ครู/ชพ. รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
239 นายประยุทธ เทเวลา ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
240 นายเกรียงศักดิ์ บุรีมาตร์ ครู/ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
241 นางสาวสุกัลยา ดอนมิ่งคุณ ครู/ชพ. รร. เขวาไร่ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
242 นายภาณุพันธ์ เฉลิมภัทรกุล ครู ชพ. รร. เชียงยืน เจ้าหน้าที่ตัดสิน
243 นางธัญพร รักแร่ ครู รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
244 นายสราวุธ ภูมิเขตต์ ครู รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
245 นางสาวกัลยนัฐ แสงสุริยา ครู รร.นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
246 นางบังอร สิทธิสาร ครู/ชพ. รร. โกสุมวิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
247 นายสุทัศน์ วีระกิตตินันท์ ครู/ชพ. รร. ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
248 นายยุทธพงษ์ ปะกินำหัง ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
249 นางเสาวณิต ทัพโยธา ครู/ชพ. รร.ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
250 นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว ครู/ชพ.รร.นาภูพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
251 นายบุญทัน โพธิ์สิงห์ ครู ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
252 นางสาวกชพร สุระศรี ครู รร. นาเชือกพิทยาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
253 นางสาวงามตา ถานอาดนา ครู/ชพ. รร. เขวาไร่ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
254 นางสิริพร ภูหัวดอน ครู ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
255 นายสุนทร ใหม่คามิ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
256 นางจินตนา เกิดทะเล ครู ชก. รร. นาเชือกพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
257 นายชัชวาล ศรีโพธิ์ผา ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
258 นายธงชัย จันทร์ปัญญา ครู รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
259 นางสาวสุนิษา บังดง ครู ชพ. รร. ปอพานพิทยาคคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
260 นางพิลมส วัจนสาริกากุล ครู ชพ. รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
261 นายธีรนันท์ สุวรรณมูล ครู/ชก. รร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
262 นายนพรัตน์ ปะวะถี ครู รร. เขวาไร่ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
263 นางพิลมาส วัจนสาริกากุล ครู ชพ. รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
264 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย ใจสุข ครู รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
265 นายภาคภูมิ ไชยแสนท้าว ครู ชก. รร. นาโพธิ์พิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
266 นายโชคชัย แสงสว่าง รองฯ/ชพ. รร.มัธยมยางสีสุราช เจ้าหน้าที่ตัดสิน
267 นายสวัสดิ์ จันทมนตรี ครู ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
268 นายมนูญ เรืองวิเศษ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
269 นางไพวรรณ สารารัตน์ ครู ชพ. รร. บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
270 นายกมล ชายศรี ครู หนองม่วงวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ตัดสิน
271 นางสาวนิภาพร เทียบพิมพ์ ครู/ชพ. รร. นาเชือกพิทยาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
272 นางธรรมภรณ์ ปักกาเร ครู ชก. รร. นาเชือกพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
273 นางสาวจินตนา ชนะพันธ์ ครู/ชก รร.ปอพานพิทยาคมฯ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
274 นายสุขศิลป์ ชมภูพาน ครู รร. นาดูนประชาสรรค เจ้าหน้าที่ตัดสิน
275 นายเสาร์ รัตนเพชร ครู ชพ. รร. ชื่นชมพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
276 นายสนทนา สระมูล ครู/ชพ. รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
277 นายเทพประทาน ขาววิเศษ ครู ชพ. รร. เชียงยืนพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
278 นางเพลินจิต โพธิ์น้อย ครู/ชพ.รร. นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
279 นางนิศาสรัตน์ มูลโพธิ์ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
280 นายวิจิตร ทองเนตร ครู/ชพ. รร.ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
281 นางรัตนา สุทธิธรรม ครู/ชพ. รร. นาเชือกพิทยาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
282 นางมลิวรรณ พวงจำปี ครู/ชพ. รร. นาดูนประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
283 นางสาวถนอมศรี แซเล้า ครู/ชพ.รร. นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
284 นางอาพร คำบับภา ครู/ชก. รร. เขวาไร่ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
285 นางประสพพร อันบุรี ครู/ชพ. รร.ผดุงนารี เจ้าหน้าที่ตัดสิน
286 นายสัญญา วุฒิสาร ครู/ชพ. รร.บรบือ เจ้าหน้าที่ตัดสิน
287 นางชนิวรรณ กุลวัด ครู รร. สารคามพิทยาคม เจ้าหน้าที่ตัดสิน
288 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ./ชช. รร. สารคามพิทยาคม ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
289 ดร.มนูญ เพชรมีแก้ว ผอ/ชพ. รร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
290 นายเทพโกศล มูลไธสง ผอ./ชพ. รร.นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
291 นายทองคำ ชาญศึก รองฯ/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
292 นายอดิศักดิ์ นนทะสี รองฯ/ชพ. รร. นาเชือกพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
293 นายศิริเขต เดชหามาตย์ รองฯ/ชพ. รร.นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
294 นางปราณี ศรีธัญรัตน์ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
295 นายสวัสดิ์ ช่างหล่อ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
296 นางพงษ์ลัดดา กาญจนปภากูล ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
297 นางพิกุล พรมสาเพชร ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
298 นางรภัสสา คำเสนา ครู รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
299 นายวิรัตน์ พลศรี ครู รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
300 นางลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่ง ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
301 นางกาญจนา บุตรโคตร ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
302 นายอภิมุข พิลาแดง ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
303 นายสุนทร พลเรือง ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
304 นายวิรัตน์ พลศรี ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
305 นายธงชัย หมื่นสา ผอ.ชพ. รร. วังยาวศึกษาวิทย์ ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
306 นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ ผอ./ชพ. รร.โนนราษีวิทยา ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
307 นายเหรียญ ม่วงคลา ผอ.ชพ. รร. หนองม่วงวิทยาคาร ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
308 นายประพันธ์ ขันโมลี ผอ.ชพ. รร. มัธยมยางสีสุราช ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
309 นายชารี ทอดแสน รองฯ/ชพ. รร.เหล่ายาววิทยาคาร รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
310 นางเยาวภา ดำเนตร รองฯ/ชพ. รร.โกสุมวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
311 นายปรีชา จันทราช รอง ชพ. รร. วาปีปทุม รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
312 ดร. ตวัญลักษณ์ พวงนิล ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
313 นางปิยธิดา สวรรยาพานิช ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
314 นายสุนทร พลเรือง ครู รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
315 นายบุญทัน โพธิ์สิงห์ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
316 นายสวัสดิ์ จันทมนตรี ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
317 นางนงลักษ์ วรรณประกา ครู ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
318 นางยุพิน พลเรือง ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
319 นางภัทรภร วัฒนราช ครู/ชพ. รร.วาปีปทุม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
320 นางสาวปาณิสรา พิศพาร ครูผู้ช่วย รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
321 นายอาภาพร ปัญญาฟู ครู ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
322 นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธ์ ครู ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
323 นางนภา ไตรวิภาค ครูผู้ช่วย รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
324 นางสาวปาณิสรา พิศพาร ครูผู้ช่วย สารคามพิทยาคาม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
325 นางธีรนุช ลัญจกรสิริพันธ์ ครู ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
326 นายจงกล เวียงสมุทร ผอ./ชพ. รร.ดงใหญ่วิทยาคมฯ ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
327 นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงษ์ ผอ./ชพ. รร.เชียงยืนพิทยาคม ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
328 นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล ผอ./ ชพ. รร.ประชาพัฒนา ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
329 นายสุพจน์ พลหาญ รองฯ/ชพ. รร.สารคามพิทยาคม รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
330 นายสมบัติ เอื้อกิจ รองฯ/ชพ. รร.เชียงยืนพิทยาคม รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
331 นางเบญจพร พลเสนา รองฯ/ชพ. รร.สารคามพิทยาคม รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
332 นายอัครกฤษ อรัญชัย รองฯ/ชพ. รร.กันทรวิชัย รองประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
333 นายขวัญชัย ขวัญสาลี ครู/ชพ. รร.สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
334 นางศุภนุช คงถวิลวงศ์ ครู/ชพ. รร.สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
335 นางสายพิณ สิทธิพล ครู/ชพ. รร.สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
336 นางนวลละดา นนสีลาด ครู/ชพ. รร.สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
337 นางทองใบ มุ่งชู ครู/ชพ. รร.สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
338 ว่าที่ร้อยโท วัฒนสาร ปานเพชร ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
339 นางทองใบ บุตรเจริญตระกูล ครู/ชพ. รร.สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
340 นางพิกุล เอกทัศน์ ครู/ชพ. รร.สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
341 นางประภาพร ประสงค์ศิลป์ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
342 นายสุนทร ไชยวงษา ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
343 นางวรางคณา อุ่นอุดม ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
344 นางฉัตรสุดา เขื่อนธะนะ ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
345 นางปราณี เที่ยงธรรม ครู/ชพ. รร. สารคามพิทยาคม เลขานุการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]