หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mkm26

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายเกษม ไชยรัตน์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พิมลมีปโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาภา เรืองวิเศษโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวศิรินาฎ กางโหลนโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางกัญญา ร้อยลาโรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางอัจฉรา พาลาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางยุพี ภิรมย์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นายปฏิภาณ ปะติเกโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
9. นางนิชนันท์ ไชยรัตน์โรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายเกษม ไชยรัตน์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พิมลทีปโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางคำพวน ประสงค์สันต์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางอัจฉริยา ธรรมแสงโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางรติยา แสนหะวานนท์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางเอมอร มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
7. นายแก้วเพชร มะปะเขโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
8. นางนวพร ศรแก้วทุมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
9. นางนิชนันท์ ไชยรัตน์โรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายเกษม ไชยรัตน์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พิมลทีปโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสายน้ำผึ้ง ผิวเรืองโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางสาวอำนวย นันทะแสนโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวภิรมยา โพธิ์รินทร์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางบุญมี ทองภูธรณ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯกรรมการ
7. ดร.ชินะพัฒน์ ชื่นแดชุ่มโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
8. นางลัดดาวัลย์ จันละครโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุรีพรรณ ชูประทีปโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นางไกรศรี โพธิ์สิงห์โรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายเกษม ไชยรัตน์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พิมลทีปโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางบรรจง นรสารโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางเปรมยุดา คลังแสงโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายวรนารถ เพ็งพุฒโรงเรียนปอพานฯกรรมการ
6. นางวิมลรัตน์ คุณเวียนโรงเรียนดงบังพิสัยฯกรรมการ
7. นางเพ็ญศิริ จำเริญศรีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสุรีพรรณ ชูประทีปโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นางไกรศร โพธิ์สิงห์โรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ ผลชูโรงเรียนปอพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุรัชช์ แสงมหาชัยโรงเรียนบรบือรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพิมพ์สอโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางกาญจนา สวนประดิษฐ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางชนิดา รังเสนาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางนวลจันทร์ ภูครองแง้โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอัจฉรียา จันจ่ายโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
9. นางไกรศรี โพธิ์สิงห์โรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นางวราลี นิลนนท์โรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายไพรวัลย์ ผลชูโรงเรียนปอพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุรัชช์ แสงมหาชัยโรงเรียนบรบือรองประธานกรรมการ
3. นางสุทราพันธ์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุบผา เสนาคำโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางช่อผกา มะทิตะโนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางอัมพร วงวาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นางกาญจนาภรณ์ คำมูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
8. นางไกรศรี โพธิ์สิงห์โรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
9. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
10. นางรัตนาภา เรืองวิเศษโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.พิสมัย จำนงพิศโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรละเอียด ดวงกลางโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพัชชรัศม์ กิติภพสวัสดิ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางอรนุช คำสิงห์โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ ปัดตาเนย์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นายเสถียร ทามแก้วโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางทรงศรี ศรีคุณแก้วโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นายกัปน์ติพัฒน์ เกียดนอกโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
9. นางมยุรี บุญริ้วโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นางไกรศรี โพธิ์สิงห์โรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ดร.พิสมัย จำนงพิศโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรละเอียด ดวงกลางโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภูวนารถ มาตบุรมโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางชุลีพร พินิจพลโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรณพ อันปัญญาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุทิน สุทธิเจริญโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางดาวไสว ศรีชัยทองโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นางยุพดี ดงเรียงราชโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
9. นางมยุรี บุญริ้วโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นางไกรศรี โพธิ์สิงห์โรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ ผลชูโรงเรียนปอพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุรัชช์ แสงมหาชัยโรงเรียนบรบือรองประธานกรรมการ
3. นางสังวาลย์ ชาญศึกโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิจิตรา สรรพทรัพย์โรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางสาวพรชนก นนยะโสโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางพิกุล ไกรตรีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นางจินดารัตน์ เพียรรอดวงษ์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
9. นางกฤษณา เสนาวงษ์โรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นางสาวนงลักษณ์ วิเศษศรีโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายไพรวัลย์ ผลชูโรงเรียนปอพานพิทยาคมกรรมการ
2. นางจารุรัชช์ แสงมหาชัยโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางศิริวรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางมยุรา พรมอ้วนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางประไพ ไชยพรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นางเพ็ญพัตรา ไชยบังโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นางปุญกานต์ คำทองโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ พรมทองโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางคณาพร เทียมกลางผอ.โรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส หรรษาวงศ์รอง ผอ.โรงเรียนกันทรวิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ คลังแสงครู/ชพ. โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางวีรวรรณ คุรุพันธ์ุภักดีครู/ชพ. โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. ดร.หงษ์ทอง ประนัดศรีครู/ชพ. โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางปราณี พายุพลครู/ชพ. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุเทพ กาบคำภาครู/ชพ. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายกู้ อิศรางกูรครู/ชพ. โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางทองอินทร์ เสนาครู/ชพ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นางสมถวิล สรรพอาษาครู/ชพ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประเทือง พลเสนาผอ. โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอัครกฤษ อรัญชัยรอง ผอ. โรงเรียนกันทรวิชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวลมณี อ้วนละมัยครู/ชพ. โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ครู/ชพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นางสมทรง ลาหนองแคนครู/ชพ. โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางรัตนา สุขกำเนิดครู/ชพ. โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรพล สิทธิจันทร์เสนครู/ชพ. โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
8. นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณครู/ชพ. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นายวีรวัฒน์ ธรรมสาครู/ชพ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นายศักดิ์ดา คำไพรศรีนศ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางคณาพร เทียมกลางผอ. โรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวดี แสนพินิจรอง ผอ. โรงเรียนกันทรวิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายอวิรุทธ์ อวิรุทธไพบูลย์ครู/ชพ. โรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ต่างสมบัติครู/ชพ. โรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายไพบูลย์ ลือทองจักรครู/ชพ. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสมทรัพย์ จันทร์แก้วครู/ชพ. โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นายธารา วรรณเสริฐครู/ชพ. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางรัตนาภรณ์ สุวรรณแสนทวีครู/ชพ. โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
9. นายวสันต์ เนตรแสงศรีครู/ชพ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นายอมรเทพ ทองจันทร์ฮาตนศ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ลาสุนนท์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายทศพล หงศาลาโรงเรียนบรบือประสานงาน
5. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ลาสุนนท์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายทศพล หงศาลาโรงเรียนบรบือประสานงาน
5. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประสานงาน
6. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประสานงาน
6. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนโพนงามวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ พันแดงโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายดอน สัจจาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประสานงาน
5. นางอิสราพร ตั้งตระกูลโรงเรียนบรบือประสานงาน
6. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรคืประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ เครือแดงโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางสาวปุญญนุช ไชยมูลโรงเรียนมิตรภาพประสานงาน
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประสานงาน
6. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนโพนงามวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ พันแดงโรงเรียนบรบือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายดอน สัจจาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประสานงาน
5. นายอิสราพร ตั้งตระกูลโรงเรียนบรบือประสานงาน
6. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรคืประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ เครือแดงโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางสาวปุญญนุช ไชยมูลโรงเรียนมิตรภาพประสานงาน
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประสานงาน
6. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภาโรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายนิรันคร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประสานงาน
5. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประสานงาน
6. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภาโรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายนิรันคร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประสานงาน
5. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประสานงาน
6. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภาโรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายนิรันคร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประสานงาน
5. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประสานงาน
6. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภาโรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายนิรันคร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประสานงาน
5. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประสานงาน
6. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ยศดาโรงเรียนดงบังพิสัยฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ลาสุนนท์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประสานงาน
6. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประสานงาน
7. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประสานงาน
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ยศดาโรงเรียนดงบังพิสัยฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ลาสุนนท์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประสานงาน
6. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประสานงาน
7. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประสานงาน
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ยศดาโรงเรียนดงบังพิสัยฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ลาสุนนท์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประสานงาน
6. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประสานงาน
7. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประสานงาน
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ยศดาโรงเรียนดงบังพิสัยฯประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ลาสุนนท์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประสานงาน
6. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประสานงาน
7. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประสานงาน
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย จำนงพิศโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภาโรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารประสานงาน
6. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประสานงาน
7. นายอภัวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมประสานงาน
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย จำนงพิศโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นายอภัวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย จำนงพิศโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภาโรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารประสานงาน
6. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประสานงาน
7. นายอภัวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมประสานงาน
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย จำนงพิศโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภาโรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประสานงาน
6. นายอภัวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมประสานงาน
7. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารประสานงาน
6. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารประสานงาน
6. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ สืบศรีโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นางปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประสานงาน
6. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประสานงาน
7. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารประสานงาน
8. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ สืบศรีโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นางปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประสานงาน
6. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประสานงาน
7. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารประสานงาน
8. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ สืบศรีโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นางนิชุตา เทศาพรมโรงเรียนบรบือประสานงาน
6. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประสานงาน
7. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ สืบศรีโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นางฉัตรฉวี พัสดุรีนนท์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประสานงาน
6. นางนิชุตา เทศาพรมโรงเรียนบรบือประสานงาน
7. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประสานงาน
8. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีัเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี รัตนธรรมโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์โรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือประสานงาน
5. นางสาวพรทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประสานงาน
6. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
7. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางปราณี รัตนธรรมโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์โรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือประสานงาน
5. นางสาวพรทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประสานงาน
6. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
7. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี รัตนธรรมโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์โรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดีโรงเรียนวาปีปทุมประสานงาน
6. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทบาสรรพ์ประสานงาน
7. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประสานงาน
8. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางปราณี รัตนธรรมโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์โรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดีโรงเรียนวาปีปทุมประสานงาน
6. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทบาสรรพ์ประสานงาน
7. นายกฤษฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประสานงาน
8. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ดร.มีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายชวยศ วิริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ มูลวันดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
8. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
9. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ดร.มีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นายชวยศ วิริยินทะโรงเรียนผดุงนาีรีกรรมการ
4. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ มูลวันดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
8. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
10. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
11. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
12. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. ดร.มีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์โรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรี สิงห์สู่ถำ้โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัทธนีย์ สัมพันธ์โรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางสาวศุภนิชญ์ ตรีประทุมโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรจรัส อันชำนาญโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. นางประภากร คุตไชยกุลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. Mrs.Nancy Donwichaโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นายสุเมธ เทียงดาห์โรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. ดร.มีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ดร.ภัักดี เอื้อราษฎร์โรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ สุจันทร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางประภัสสร ปะวะโทโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. Mr.Antonio Agudo Sugoyโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นายสาคร แก้วก่ำโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
8. นางบุษราภรณ์ ชาวทองโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ขันหนองจอกโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายพงศักดิ์ ถวิลไพรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.นิตยประภา จันทปัสสาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสมจริยา เนื่องศรีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Gary Ryanโรงเรียนผกรรมการ
5. นางเรืองอุไร ธรรมวัฒน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุทธิรักษ์ ปะริตวาโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
7. นางมลฤดี วิวรรณพงษ์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นางยุพาพร วงค์ไชยาโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
9. นางเรไร สุปัญบุตรโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายพงศักดิ์ ถวิลไพรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.นิตยประภา จันทปัสสาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Stephen Patchโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายประพันธุ์ ธรรมวัฒน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลานีญา หนอสีหาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกขวัญเมือง สิทธิจันทร์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิชชาภรณ์ จันวิทย์โรงเรียนสาธิต มรภ.มค.กรรมการ
9. นางสาววิชุตา ไลออนโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. ดร.มีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์โรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางวันทนา สุขนาโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. Mr.David Stasiakโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวจันทมรี ไปหนี้โรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุวัจนา สาทองขาวโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
7. นางละออง เหล่าจูมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นางภัทรานที ชูเสนโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
9. นางสาวจิตรานันท์ นนจันทร์โรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. ดร.มีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ดร.ภักดี เอื้อราษฎร์โรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ อรรถเวทินโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มงคลมะไฟโรงเรียนสาธิต มรภ.มค.กรรมการ
5. นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวขนิตฐา อิ่มสำอางค์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นายสุพจน์ ยะปะพันธ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
8. Mr.Roylan Saquinโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
9. นางดัชนี จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายพงศักดิ์ ถวิลไพรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.นิตยประภา จันทปัสสาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล สมจรโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. Mr.Raymond Thomasโรงเรียนสาธิต มรภ.มค.กรรมการ
5. นางสาวตาราไตร จะดีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นายปรีชา พุทธลาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายเฉลิมวุฒิ สาคำนะโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
8. นางดวงใจ บุตรคำโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
9. นางจิรฉัตร เกี่ยสุวรรณศิลป์โรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายพงศักดิ์ ถวิลไพรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.นิตยประภา จันทปัสสาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสังวร ปรางประโคนโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นายสมยง ดงเรียงราชโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางพรพิศ คุดไชยกุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. Mr.Malcolm Sidaโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
8. นางสาวการต์รวี นูวบุตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
9. นางจิรฉัตร เกี่ยสุวรรณศิลป์โรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายพงศักดิ์ ถวิลไพรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.นิตยประภา จันทปัสสาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวัชรยุทธ สุมะหาโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายธนานัติ เปรมบุญโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา สืบสอนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. Mr.Ronando D.Garon Jr.โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นายอนุชาติ ขันโยธาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นางชลธิชา พานเมืองโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายสุเมธ เทียงดาห์โรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายพงศักดิ์ ถวิลไพรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.นิตยประภา จันทปัสสาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรียา เสาหินโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
4. นางแสงเดือน โยมไธสงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนันทพร ภาวะลีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. Mr.Manulito Lasola Tubleโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายกชพรรณ แสนสุวรรณโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นางวาสนา เหล่าดวงดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวจินตนา โทนไทยโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ดร.นิพนธ์ ยศดาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยธนกฤต เสนามาตย์โรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะ แก้วหลวงโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวกุลขวัญ โอษะคลังโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. Mr.Cedric Collachotโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวสายสมร ทองก้านเหลืองโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
7. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
8. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ดร.นิพนธ์ ยศดาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยธนกฤต เสนามาตย์โรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ มะลิซ้อนโรงเรียนสาธิต มรภ.มค.กรรมการ
4. นางสาวยลรดา กระแสโสมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายมนตรี บุญสิทธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางทัศนีย์ ลามิโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. Mr.Xu Yong Fuโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
8. Mr.Jame Wuโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
9. นางพิมลพรรณ ศรีสารคามโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.นิพนธ์ ยศดาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยธนกฤต เสนามาตย์โรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. MissWan Yuanโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. Mr.Zhenlong Liโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. MissWu Hung Lienโรงเรียนสาธิต มรภ.มค.กรรมการ
6. MissSu Entaoโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวสุภาวดี น้อยหาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
9. นางพิมลพรรณ ศรีสารคามโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ดร.นิพนธ์ ยศดาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยธนกฤต เสนามาตย์โรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Hayama Hiroyasuโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุภาวดี นามหล้าโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางจิราพร จันทรเจริญโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
7. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีที่ปรึกษา
8. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. ดร.นิพนธ์ ยศดาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยธนกฤต เสนามาตย์โรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Hayama Hiroyasuโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุภาวดี นามหล้าโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางนภาพร หลี่โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางจิราพร จันทรเจริญโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
7. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
8. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. ดร.นิพนธ์ ยศดาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยธนกฤต เสนามาตย์โรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางสายสมร เพาพานโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายอภิเดช พันธุ์แซงโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางเสียงขิม อุ่นพิกุลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นางเกษวลี กองทองโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวเจริญศรี ปัตตังระพาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
8. นางสุชีรา เทศาพรหมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจิตรานันท์ นนจันทร์โรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. ดร.นิพนธ์ ยศดาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยธนกฤต เสนามาตย์โรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณฐริกา ถาวรจันทร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. Mr.Kevin Harrisonโรงเรียนสาธิต มรภ.มค.กรรมการ
5. นางจาฬุพรรณ เค้าคำโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางศุภวรรณ บัวบุญ ลิ้มมั่นโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวสุชาดา สามสวัสดิ์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
8. นายประสพสุข เหล่าสะพานโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา พลอาษาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
10. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
11. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เนื่องโนราชโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน ใหม่คามิโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางนิภาพร อาจอารีย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางพูลทรัพย์ สินเธาว์โรงเรียนบรบือกรรมการ
6. นางมยุรี งามวิเศษโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
7. นางทองรถ มะกาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
8. นายนายอนันท์ สำเภาทองโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายมนูญ เพชรมีแก้วโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนบดี สีขาวอ่อนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ สินเธาว์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางรินจง กาญจนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสุกัลยา ดอนมิ่งคุณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
6. นางศิริพร ลุนสมบัติโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
7. นายคำดี สารจันทร์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
8. นางเมตตา ติดวงษาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางอิศราพร พุดหล้าโรงเรียนบรบือรองประธานกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางประทุมพร เคนหวดโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางนภัทร แช่มไล่โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางนวลจันทร์ ภูครองแง้โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางวาสนา สินไธสงโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
8. นางสาวสภัทรา ทะบันแดนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
9. นางสาวสิรินาฎ กางโหลนโรงเรียนบรบือกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชยโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางเกศินี วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นายประทึป แสงแก้วโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางสาวพัชราวดี ริโยธาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ภูครองแง้โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นายบัณฑิต สุวรรณเพ็งโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายธนัฐ มาตชราโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ โยธาจันทร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสุจิตรา ภูคำวงศ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลัย ปะติเพนังโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
6. นายวิจิตร ทองเนตรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
7. นางวัลย์วิภา ภูสีคุณโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
8. นางเพียร ประจันศรีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ์ ช่างถมโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางธันวภรณ์ สารผลโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสมพร พลขันธ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญพิศ บุญพิคำโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเวโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
7. นางนภัสนันท์ เที่ยงโยธาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
8. นายเสาร์ รัตนเพชรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
9. นางฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
10. นายสำลี บุญสิทธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีโรงเรียนโพนงามวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมประสานงาน
6. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประสานงาน
7. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประสานงาน
8. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีโรงเรียนโพนงามวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมประสานงาน
6. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประสานงาน
7. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประสานงาน
8. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีโรงเรียนโพนงามวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
5. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมประสานงาน
6. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประสานงาน
7. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประสานงาน
8. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีโรงเรียนโพนงามวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นางเพ็ญพิสุทธิ์ โชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีัประสานงาน
5. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมประสานงาน
6. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประสานงาน
7. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประสานงาน
8. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ดร.มีศิลป์ ชินภักดีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายนิคม วิทาโนโรงเรียนผดุงนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
4. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมประสานงาน
5. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีประสานงาน
6. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประสานงาน
7. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประสานงาน
8. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีเจ้าหน้าที่เทคนิค

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนัฐ มาตชรารอง ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณครู/ชพ. โรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
4. นายสมจินต์ นนท์ศรีราชครู โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนัชชา ศรีเกินครู โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสนครู/ชพ. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางขนิษฐา เตชะนอกครู/ชพ. โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
8. นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคมครู/ชพ. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายนิมิต นวลจันทร์ครู/ชพ โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
10. นางสำเนียง มาพรครู/ชพ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
11. นางสาววิไลพร แสงมุขนศ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผอ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนัฐ มาตชรารอง ผอ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณครู/ชพ. โรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
4. นายสมจินต์ นนท์ศรีราชครู โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายนัชชา ศรีเกินครู โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสนครู/ชพ. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางขนิษฐา เตชะนอกครู/ชพ. โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
8. นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคมครู/ชพ. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายนิมิต นวลจันทร์ครู/ชพ โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
10. นางสำเนียง มาพรครู/ชพ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
11. นางสาววิไลพร แสงมุขนศ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผอ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนัฐ มาตชรารอง ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณครู/ชพ. โรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
4. นายสมจิตต์ นนสีลาดครู โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายนัชชา ศรีเกินครู โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสนครู/ชพ. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางขนิษฐา เตชะนอกครู/ชพ. โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
8. นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคมครู/ชพ. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสำเนียง มาพรครู/ชพ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นายอติชาติ เรืองสมบัตินศ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผอ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนัฐ มาตชรารอง ผอ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณครู/ชพ. โรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
4. นายสมจิตต์ นนสีลาดครู โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายนัชชา ศรีเกินครู โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสนครู/ชพ. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางขนิษฐา เตชะนอกครู/ชพ. โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
8. นายชัยพฤกษ์ ศรีนาคมครู/ชพ. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสำเนียง มาพรครู/ชพ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นายอติชาติ เรืองสมบัตินศ. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนัฐ มาตชรารอง ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประยูร ทวชารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายนริศ ชินวิศวกรโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางยุวดี กันทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นายพิจักษ์ สุทธิเพภโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นายวิชัย ราชมุลตรีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
8. นายสุชาติ แสงตันชัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสำเนียง มาพรโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นายอติชาต เรืองสมบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนัฐ มาตชรารอง ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนิรชร ปรุงฆ้องครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายนริศ ชินวิศวกรครู/ชพ โรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางกุสุมา พรหมคุณครู/ชพ โรงเรียนสาธิต มมส.กรรมการ
6. นายกุลเชษฐ์ แพงลายครู/ชพ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายประสิทธิ์ ปักกาเวสาครู/ชพ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
8. นายสุชาติ แสงตันชัยครู/ชพ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายโชดก สามารถครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นางสาวกฤษติยา ภิบาลจอมมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนัฐ มาตชรารอง ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ศรีภูมั่นครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายกรุงศรี ศิริปะกะครู/ชพ โรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายพิจักษ์ สุทธิเภทครู/ชพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นายวิโรจน์ อุตมะคร/ชพ โรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิทยา ศรีศาลาครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
8. นายทวีป บุตรโคตรครู/ชพ โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
9. นางณัฐรญา สารการครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นางสาวธิดารัตน์ ก้านจักรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนัฐ มาตชรารอง ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ศรีภูมั่นครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายกรุงศรี ศิริปะกะครู/ชพ โรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายพิจักษ์ สุทธิเภทครู/ชพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นายวิโรจน์ อุตมะครู/ชพ โรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิทยา ศรีศาลาครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
8. นายทวีป บุตรโคตรครู/ชพ โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
9. นายสมชิต ภูวนารถครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นางสาวธัญญารัตน์ ศรีชมชื่นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. ดร.อ่างทอง บุญเสริมผอ.โรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ลุนสมบัติรอง ผอ.โรงเรียนบรบือรองประธานกรรมการ
3. นางละเมียด สง่าครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางวาสนา พรหมรักษาครู/ชพ โรงเรียนดงใหญ่พิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางอำนวย สมบัติชัยแสงครู/ชพ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ ช่างถมครู/ชพ โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางอำไพ จันทะเหล่าครู/ชพ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นางวิไลวรรณ อุทรสครู/ชพ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
9. นางวิไลวรรณ จักรไชยครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นางสาวอรชุน ใสสุดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. ดร.อ่างทอง บุญเสริมผอ.โรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ลุนสมบัติรอง ผอ.โรงเรียนบรบือรองประธานกรรมการ
3. นางพิชณ์สุกานณ์ แสงโทโพธิ์ครู/ชพ โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางวาสนา พรหมรักษาครู/ชพ โรงเรียนดงใหญ่พิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสุภาพ สุทธะพินธุครู/ชพ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ ช่างถมครู/ชพ โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางกาญจนา ไชยเสนาครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
8. นางสารภี สว่างทิศครู/ชพ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
9. นางนับทอง เทศบุตรครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นางสาวนลินี บำรุงเมืองนักศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผอ.ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนัฐ มาตชรารอง.ผอ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี ไม้หอมครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายไชยวุธ สุนทรครู/ชพ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
5. นางเฉลา ทามแก้วครู/ชพ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางภุมรี ทิพย์ปัญญาวุฒิครู/ชพ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายจรินทร์ ศรีเทียมเงินครู/ชพ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
8. นางสาวยุวดี กัณหาครู/ชพ โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
9. นางวัลย์วิภา ภูสีคุณครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นางสาวปริยากร ไชยสงค์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนัฐ มาตชรารอง ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒนะ ศิริพรรณครู/ชพ โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางพิมพ์วิไล ศรีสุภักดิ์ครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายนารถ พรรณะครู/ชพ โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางพรพิศมัย บุญญะครู/ชพ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายรัตนวิทย์ ชัยเสนาครู/ชพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
8. นางพรทิพย์ มณีรัตน์ครู/ชพ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางรตินันท์ รังเสนาครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นางสาวเนตรนภา กระวันนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผอ.ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนูญ บุญไชยรอง ผอ. โรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจรินทร์ แสนบุดดาครู/ชพ โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวุฒิ คำเพราะครู/ชพ โรงเรียนหนอม่วงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ กางไธสงครู/ชพ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายบุญส่ง โพธิสัยครู/ชพ โรงเรียนประชาพฒนากรรมการ
7. นางปลิวทอง ทิมาสารครู/ชพ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิยาคารกรรมการ
8. นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ครู/ชพ โรงเรียนบรบือกรรมการ
9. นางรัตติยา สมบัติภักดีรัตน์ครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นายบรรจบ สายสมบัติครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผอ.ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนูญ บุญไชยรอง ผอ.โรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจรินทร์ แสนบุดดครู/ชพ โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวุฒิ คำเพราะครู/ชพ โรงเรียนดงใหญ่พิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ กางไธสงครู/ชพ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสมงษ์ บุุญญะครู/ชพ โรงเรียนพยัฆูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายผดุงสิน เรืองสุวรรณครู/ชพ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
8. นางเกษณีพร เพียรธารธรรมครู/ชพ โรงเรียนผดุนารีเลขานุการ
9. นางเกศรินทร์ วงศ์พิมพ์ครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นายธิติพงษ์ จริยนรวิชช์ครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสมาน เรืองฤทธิ์ผอ.โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุุมาลี สุขรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี ไม้หอมครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสุชานันท์ เวียงคำครู/ชพ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชรนันท์ ปักคำวงสังข์ครู/ชพ โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางนิตยา วิบูลย์คำครู/ชพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางอมร ปั้นอยู่ครู/ชพ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
8. นางทองทิพย์ ดรหลักคำครู/ชพ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางระเบียบ บังคมเนตรครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นายธนานัติ เปรมบุญครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
11. นางสมหมาย นันทจักร์ครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายสมาน เรืองฤทธิ์ผอ.โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สุขรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี ไม้หอมครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสุชานันท์ เวียงคำครู/ชพ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชรนันท์ ปักคำวงสังข์ครู/ชพ โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางนิตยา วิบูลย์คำครู/ชพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางอมร ปั้นอยู่ครู/ชพ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
8. นางทองทิพย์ ดรหลักคำครู/ชพ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางระเบียบ บังคมเนตรครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นายธนานัติ เปรมบุญครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
11. นางสมหมาย นันทจักร์ครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสมาน เรืองฤทธิ์ผอ.โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สุขรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอวยพร วงษ์โตครู/ชพ โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิวรรณ แสนตรงครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาครู/ชพ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางศุภวรรณ นิยากรครู/ชพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นายสมาน โอษะคลังครู/ชพ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลครู/ชพ โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
9. นางละเมียด สง่าครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
10. นางเพลินทิพย์ ขุ่มด้วงครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
11. นางเพ็ญพิศ บุญพิคำครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
12. นายธิวากร โมฆะรัตน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
13. นางสาวยลธิดา แท่นนิลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายสมาน เรืองฤทธิ์ผอ.โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สุขรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอวยพร วงษ์โตครู/ชพ โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิวรรณ แสนตรงครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาครู/ชพ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางศุภวรรณ นิยากรครู/ชพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นายสมาน โอษะคลังครู/ชพ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุลครู/ชพ โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
9. นางสาวละเมียด สง่าครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
10. นางเพลินทิพย์ ขุ่มด้วงครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
11. นางเพ็ญพิศ บุญพิคำครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
12. นายธิวากร โมฆะรัตน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
13. นางสาวยลธิดา แท่นนิลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสมาน เรืองฤทธิ์ผอ.โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สุขรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลมัย ทัพเจริญครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ มณีจันทร์ครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นางอภิรดี เป้าน้อยครู/ชพ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางบังอร นนต์ตาครู/ชพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางทองทิพย์ ดรหลักคำครู/ชพ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางพรรณอร โอษะคลังครู/ชพ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
9. นางพิลสา สิทธิหาโคตรครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นายภานุวัฒน์ ศรีอุทาครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
11. นางสาวอรอนงค์ โกสรทองนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายสมาน เรืองฤทธิ์ผอ. โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สุขรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลมัย ทัพเจริญครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางอภิรดี เป้าน้อยครู/ชพ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ มณีจันทร์ครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
6. นางบังอร นนท์ตาครู/ชพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางพรรณอร โอษะคลังครู/ชพ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
8. นางทองทิพย์ ดรหลักคำครู/ชพ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางพิลสา สิทธิหาโคตรครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
10. นายภานุวัฒน์ ศรีอุทาครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
11. นางสาวอรอนงค์ โกสรทองนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสมาน เรืองฤทธิ์ผอ.โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สุขรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิรพรรณ สนทนาครู/ชพ โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ตลับทองครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสุภาพ สุทธะพินธุครู/ชพ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางบังอร นนท์ตาครู/ชพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางวิสสุตา พลเยี่ยมครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
8. นายเรืองศิลป์ ภูคำวงศ์ครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประสานงาน
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสมาน เรืองฤทธิ์ผอ.โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สุขรัตน์รอง ผอ.โรงเรียนยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิรพรรณ สนทนาครู/ชพ โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ตลับทองครู/ชพ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายพูนศักดิ์ อารพลครู/ชพ โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ ช่างถมครู/ชพ โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางปาริฉัตร ภาษีภักดีครู/ชพ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
8. นางสาววิไลพร แสงมุขนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประสานงาน

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]