หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2557   6 ต.ค. 2557   7 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523,524 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
4 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533,534,535 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525,526 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 1-3 ห้อง อาคารโดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 4-6 ห้อง อาคารโดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 1-3 ห้อง อาคารโดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
4 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 4-6 ห้อง อาคารโดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 1-3 ห้อง อาคารโดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
6 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 4-6 ห้อง อาคารโดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
7 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สนามฟุตบอล ชั้น ม. 1-3 ห้อง สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
8 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สนามฟุตบอล ชั้น ม. 1-3 ห้อง สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-325 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
2 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ห้องประชุม 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 100 ปี 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
3 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคารคหกรรม1 ชั้น 1 ห้อง 1 5 ต.ค. 2557 09.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคารคหกรรม2 ชั้น 1 ห้อง 2 5 ต.ค. 2557 09.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 5 ต.ค. 2557 09.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ต.ค. 2557 09.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 5 ต.ค. 2557 09.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332 5 ต.ค. 2557 09.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง ห้องอุคสาหกรรม 5 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 722 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
11 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 722 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
12 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี เวทีสนามฝึกพละ 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
13 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี เวทีสนามฝึกพละ 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
14 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
15 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
16 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี เวทีอาคาร 6 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
17 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี เวทีอาคาร 6 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี เวทีลานพระพุทธฯ อาคาร 1 5 ต.ค. 2557 08.30-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี เวทีลานพระพุทธฯ อาคาร 1 5 ต.ค. 2557 08.30-12.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี เวทีลานพระพุทธฯ อาคาร 1 5 ต.ค. 2557 13.00-16.30
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี เวทีลานพระพุทธฯ อาคาร 1 5 ต.ค. 2557 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 1 เก็บตัว 436 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 เก็บตัว 432 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 2 เก็บตัว 433 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 เก็บตัว 437 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
5 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุมอาคาร5 เก็บตัว 411-418,511-518 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557 09.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 5 ต.ค. 2557 09.00
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 5 ต.ค. 2557 09.00
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 124 5 ต.ค. 2557 09.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล ห้องสมุด 5 ต.ค. 2557 09.00
7 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 2 ชั้น 1 ห้อง 213 5 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 721 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 722 5 ต.ค. 2557 09.00-14.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 723 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอม 714 5 ต.ค. 2557 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล หอประชุม 5 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล หอประชุม 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล หอประชุม 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล หอประชุม 5 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล หอประชุม 5 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล หอประชุม 5 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อาคาร2 5 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
8 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อาคาร2 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
9 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร หอประชุม 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
10 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร หอประชุม 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00 น.
11 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร หอประชุม 5 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.
12 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร หอประชุม 5 ต.ค. 2557 08.30-12.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]