หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 1-3 ห้อง ห้อง 421,422,423,424 6 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ครูผู้ประสานงาน นางพรรณวดี พสิษฐพงษ์ 081-99419354
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 4-6 ห้อง ห้อง 432,434,444 6 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ครูผู้ประสานงาน นายสวัสน์ ช่างหล่อ 085-0002969
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 1-3 ห้อง อาคารโดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ครูผู้ประสานงาน นางลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่ง 081-2618501
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 4-6 ห้อง อาคารโดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ครูผู้ประสานงาน นางกาญจนา บุตรโคตร 083-4047047
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 1-3 ห้อง อาคารโดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ครูผู้ประสานงาน นางศิรินทร์พร ชลารักษ์ 087-8613316
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 4-6 ห้อง อาคารโดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ครูผู้ประสานงาน นาายอภิมุข พิลาแดง 087-2307706
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 1-3 ห้อง อาคารโดม 7 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ครูผู้ประสานงาน นางพงษ์ลดา กาญจนปภากูล 086-2183262
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม หน้าอาคาร4 ชั้น ม. 4-6 ห้อง หน้าอาคาร4 7 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ครูผู้ประสานงาน นางพิกุล พรหมสาเพชร 088-5001259
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 1-3 ห้อง อาคารโดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ครูผู้ประสานงาน นางรภัสสา คำเสนา 081-9748336
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาคารโดม ชั้น ม. 4-6 ห้อง อาคารโดม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ครูผู้ประสานงาน นางปิยดา สวรรยานิช 085-4794251
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สนามฟุตบอล ชั้น ม. 1-3 ห้อง สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ครูผู้ประสานงาน นายสุนทร พลเรือง 084-2783331
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สนามฟุตบอล ชั้น ม. 1-3 ห้อง สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557 09.00-16.30 ครูผู้ประสานงาน นายวิรัตน์ พลศรี 086-2197107


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]