หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 6 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 6 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523,524 6 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523,524 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533,534,535 6 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533,534,535 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525,526 6 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525,526 5 ต.ค. 2557 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]