เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ต.ค. 2557
6 ต.ค. 2557
7 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 

แจ้งไปยังโรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขันทุกโรงเรียน ขอให้แก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู กรรมการตัดสิน ให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่ 24  ต.ค.  57 

โดยเข้าไปที่ระบบบันทึกคะแนน  เพื่อที่จะได้ส่งรายชื่อไประดับภาค ในวันที่ 27 ต.ค. 57  เป็นลำดับต่อไป

 
 

แจ้งไปยังโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร 

กำหนดการแข่งขันเริ่ม วันที่  9-12 ธันวาคม 2557 รายละเอียดแต่ละกิจกรรม ตามเว็บไซต์ www.esan64.sillapa.net/sm-center

 

 
 

 
 

ลำดับที่ในการแข่งการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย

 
 

คำสั่งคณะกรรมการตัดสินฯพิ่มเติม/แก้ไขคำสั่ง

 
 

แจ้งไปยังคุณครูผู้ควบคุมทีมกิจกรรมเรียนร่วมทุกกิจกรรม ขอให้ถ่ายนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งในวันแข่งทุกกิจกรรมนะครับ

 
 

ประกาศลำดับการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น-วงโปงลาง

1.โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

2.โรงเรียนวาปีปทุม

3.โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

4.โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

5.โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

6.โรงเรียนยางวิทยาคม

7.โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

8.โรงเรียนกันทรวิชัย

9.ผดุงนารี

 
 

กิจกรรมมายากล เปลี่ยนวันแข่งขันจาก วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 6 ตุลาคม 2557 

กิจกรรมวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง เปลี่ยนเวลาแข่งขัน เป็น 8.30 น. (วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เช่นเดิม)

 
 

ประกาศ การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

  1. ผู้ควบคุมวงโปงลาง ประชุมก่อนแข่งขัน เวลา 08.10 น. ที่ห้องรับรองข้างห้องประชุมเวทีแข่งขัน
  2. ให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโปงลางนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
 
 

แจ้งหัวแข่งอาขยานทำนองเสนาะ

ม.ต้น

1.บทพากย์เอราวัณ

2.บทเสภาสมัคคี เสวก ตอน วิศวกรรมา

3.โคลงโลกนิติ

4.บุพการี

5.วัฒนธรรม

6.พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

ม.ปลาย

1.อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง

2.มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

3.กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมเรือกระบวน

4.นิราศนรินทร์

5.สามัคคีเภทคำฉันท์ (บทเลือก)

6.สวรรค์ชั้นกวี

 

 
 

แจ้งหัวข้อในการแข่งขันทักษะกิจกรรมทัศนศิลป์

ศิลป์สร้างสรรค์,วาดภาพระบายสี,เขียนภาพลายเส้น,สร้างสรรค์งานปะติด,ประติมากรรม  ทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้ใช้หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1.เศรษฐกิจพอเพียง

2.วิถีชีวิต

3.อาเซียน

โดยกรรมการจะทำการจับฉลากในวันแข่งขันเพียง 1 หัวข้อ ส่วนการเขียนภาพไทยประเพณี ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้เลือกเขียนภาพประเพณี

ตามถนัด 1 ประเพณี  

การเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ให้เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ตามถนัด

กิจกรรมวาดภาพระบายสี มีรางวัลจากชมรมคนรักในหลวง โดยหัวข้อในการแข่งขันทางชมรมฯจะกำหนดในวันแข่งขัน 

 
 

หัวข้อในการแข่งทำหนังสือเล่มเล็ก 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง        1. ค่านินม 12 ประการ      2. เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อเรื่อง    1.ค่านิยม 12 ประการ    2.ประเพณีวัฒธรรม      3.เศรษฐกิจพอเพียง

 
 

ขอเชิญ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนหรือผู้ที่รับผิดระบบการรายงานผลการแข่งขันของโรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขัน

โรงเรียนสารคามพิทยาคม ,โรงเรียนผดุงนารี,โรงเรียนมหาวิชานุกูล,โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร

ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนและการรายงานผลการแข่งขัน ในวันที่ 3  ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ สพม.26  เวลา 13.30 น. (โรงเรียนละ 2 คน )

 
 

แจ้งไปยังโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระบบจะให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน-ครู ได้ถึงเวลา 16.00 น.

ของวันที่ 2 กันยายน  2557 เท่านั้น นะครับ เนื่องจากโรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขันจะได้ดำเนินการพิมพ์เอกสารแข่งขัน

ถ้าหลังจาเวลาดังกล่าวข้างต้น ขอให้โรงเรียนทำหนังสือขอเปลี่ยนตัว ส่งคณะกรรมการตัดสินในวันแข่งขันเลยนะครับ 

 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ *** ฉบับปรับปรุง 02/10/2557

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน

รายชื่อกรรมการผู้ทรงวุฒิตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่

ประกาศรายชื่อกรรมการติดสินการแข่งขัน

 
 

 
 

ดาวน์โหลดโลโก้งาน

 
 

แจ้ง เปลี่ยนวัน เวลา สถานที่แข่งขันกิจกรรมของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ - งานอาชีพ

ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบตารางการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ด้วยนะครับ

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 46
จำนวนทีม 2,406
จำนวนนักเรียน 5,681
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,501
จำนวนกรรมการ 965
ครู+นักเรียน 9,182
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,147
ประกาศผลแล้ว 193/217 (88.94%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 32
เมื่อวาน 43
สัปดาห์นี้ 289
สัปดาห์ที่แล้ว 559
เดือนนี้ 520
เดือนที่แล้ว 1,096
ปีนี้ 11,912
ทั้งหมด 249,011