สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนกพร  บุญกระจ่าง
 
1. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายสุริยา  อุปัญญ์
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนีรา  สกุลไทย
 
1. นางอรัญญา  ช่วยวัฒนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุลพร  คนหาญ
 
1. นายนิพันธ์  พันธุกูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเพชรรินทร์  พันธุ์โพธิ์
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสุภา  แก้วดี
 
1. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวมัตติกา  เสนาะเสียง
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  กลางประพันธ์
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โสเสมอ
 
1. นายเรืองฤทธิ์  เรืองศาสตร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ใจทัด
 
1. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนันทิญา  คำมุงคุณ
 
1. นางศิริลักษณ์  สายเชื้อ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณภา  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางฉวีวรรณ  คำผาสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงสิริภัทร  เพ็งพาศ
 
1. นางสาวชนิดา  แสนสุภา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุดาบุตร
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุวรรณไตรย์
 
1. นางวาสนา  สุวรรณไตรย์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปรายฟ้า  อุคำ
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชนิดกุล
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพวงชมพู  ใหม่ก๋งลาย
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุริเตอร์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายสุรเดช  ไชยฤทธิ์
 
1. นางพูนสิริ  อินทร์ภูวา
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวนันธิดา   เงินจันทร์
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริษา  มณีทูล
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรวรรณ  คนเพียร
 
1. นายประกิจ  สาธุชาติ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 23 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีโยหะ
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 24 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  อินทะสร้อย
 
1. นางเมธวีธ์  กุมารสิทธฺ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 24 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ซินเป
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 24 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยาดา  สุวรรณพันธ์
 
1. นางภัสรา  ทันอินทรอาจ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงวันดี  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 28 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายอลงกรณ์  ไชยสัจ
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชรัญญา  สุพร
 
1. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวปนัดดา  พาลุกา
 
1. นางพิชาพร  พรหมกสิกร
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวอภิญญา  บุญพร้อม
 
1. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นางสาวศรีสง่า  พิกุลศรี
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวศิริลักษณ์  เสียงล้ำ
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาววนิดา  คำทอง
 
1. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรัชดาภรณ์  ทองเปลว
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวเพ็ญนภา  ไชยเพชร
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุริเตอร์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  กุลวงค์
 
1. นางประภาพร  กิ่งมลิ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาววิภาวดี  คนคล่อง
 
1. นายนิพันธ์  พันธุกูล
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวรัตนา  อาจหาญ
 
1. นางพูนสิริ  อินทร์ภูวา
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวแก้วตา  ไพทูลย์
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวภักจิรา  ตรงดี
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวสิริยากร  อุคำ
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอารียา  จันทรา
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. นางสาวขวัญชนก  คนเพียร
 
1. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  บุตทศ
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  จันชีรอง
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอนุชิดา  บัวสระ
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาววลัยลักษณ์  ยืนยั่ง
 
1. นางสถาพร  ชาวนา
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวสิริยากร  พิกุลศรี
 
1. นางสาวเบญจพร   พิกุลศรี
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายเอกชัย  เหลาผา
 
1. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  วังวงค์
 
1. นางเมธวีธ์  กุมารสิทธฺ์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวสุดาทิพย์  แสนวิเศษ
 
1. นางศิริลักษณ์  สายเชื้อ
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวศุภากานต์  เชิดทอง
 
1. นายประกิจ  สาธุชาติ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  ไวว่อง
 
1. นายเรืองฤทธิ์  เรืองศาสตร์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวสุนิภา  บุญอุ้ม
 
1. นางภัสรา  ทันอินทรอาจ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวทุติยาภรณ์  พลราษฎร์
 
1. นางสาวพิมพ์พร   พิรักษา
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวรชศุลี  ทองมหา
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปราณปริยา  พ่อวงษ์
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายคุณากร  อุระ
 
1. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ภูมิผักแว่น
 
1. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงพิรญา  พิกุลศรี
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.83 เงิน 5 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิตติมาภรณ์  ละครไทย
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 6 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอุทุมพร  คนซื่อ
 
1. นางสุดารัตน์  วังคะฮาต
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวศิริพรรณ  อาสาเนย์
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.83 เงิน 8 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยริศรา  รูปคม
 
1. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 9 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ดรสมจิตร
 
1. นางศุภลักษณ์  จันทรสาขา
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 10 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงพันนิภา  ซาเสน
 
1. นางวาสนา  ศรีลาศักดิ์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 11 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  คนฟู
 
1. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.16 เงิน 12 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพิราณี  พันสีหะ
 
1. นายบุญสง่า  กลางประพันธ์
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.16 เงิน 12 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   วงค์นารี
 
1. นายอวีนันท์  ธรรมประสาร
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาโสก
 
1. นางภัสรา  ทันอินทรอาจ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 15 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวนิยาพร  เสียงล้ำ
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.16 เงิน 16 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. เด็กหญิงยุพาพิน  คนยืน
 
1. นายฉวีวรรณ  คำผาสุข
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 17 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุญชนิต  ศรีสุข
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 18 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ทองพรม
 
1. นายสุรชัย  พรหมเสนา
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.83 ทองแดง 19 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พลวงค์
 
1. นางอนุรี  อุ่นทะยา
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 20 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัญญาทิพย์
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงวิรากานต์  พันธ์โนเรศน์
 
1. นายสมพงษ์  วรหาร
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงมุขสุดา  เครือเทพ
 
1. นางจารุวรรณ  ใจศิริ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  โคสาราช
 
1. นางจารุวรรณ  ใจศิริ
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เสียงล้ำ
 
1. นางวาสนา  สุวรรณไตรย์
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวพิริยาพร  ศรีหาวงค์
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวสุทธิวรรณ  ติยะบุตร
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเติม
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพัชริดา  สังคะฤก
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวพลอยระรินทร์  จันทพันธ์
 
1. นางวาสนา  ศรีลาศักดิ์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.25 ทอง 7 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวนัฐรียา  บุญเยือง
 
1. นางประไพพิศ  อ่อนตาม
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสิริรัตน์  กงแก้ว
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวธีรนุช  ภาคภูมิ
 
1. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาววราภรณ์  อุระ
 
1. นางภัสรา  ทันอินทรอาจ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 11 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุพัตรา  สิงสุ
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นายวิเชียร  โคตรสะขึง
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 13 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวคัทรียา  ศุภลา
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวรัตนาภรณ์   โพธิ์พันธ์
 
1. นางสุภาภรณ์  จอมคำสิงห์
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวฤทัยรัตน์  มนัส
 
1. นายสุรชัย  พรหมเสนา
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาววีรวรรณ  โต้ชาลี
 
1. นางสถาพร  ชาวนา
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวรัตน์ติยา  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  ลุนบ้านผือ
 
1. นางสาวเบญจพร  พิกุลศรี
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวรื่นนภา  พานโมก
 
1. นายอวีนันท์  ธรรมประสาร
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวสุมิตรา  พันหลา
 
1. นางจิตฏารัศมี  แก้วศรีนวม
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวศิรินณา  ภูภักดี
 
1. นางพิมลพร  เเพงพุฒ
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวดารุณี  ต้นโพธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  พิรักษา
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงจาระวี  เดชภูมิ
 
1. นางสาวกัลยา  วิเศษศรี
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยโคตร
 
1. นางสอางทิพย์  เพชรานนท์
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอุษา  พันที
 
1. นางวนาพรรณ  ผิวบาง
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สิงห์สุต
 
1. นางชญานันท์  คนขยัน
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  พลวงค์
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.83 ทอง 6 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กชายวิรชัย  ลีโคตร
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.83 ทอง 7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนเพียร
 
1. นางสาวอุทิน  ใจมั่น
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.83 ทอง 8 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจน้อย
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.17 ทอง 9 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  พันคูณ
 
1. นางแววสวรรค์  วงค์ศรีทา
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 10 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงมนัญชนก  กลางประพันธ์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 11 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยภูธร
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 12 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกลิกา  จันที
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.83 เงิน 13 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรนุช  รูปสอาด
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.17 เงิน 14 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปรียฉัตร  เกษมสินธุ์
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.17 เงิน 15 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  ธรรมทะ
 
1. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 16 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. เด็กหญิงนิธิศร  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางฉวีวรรณ  คำผาสุข
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 17 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สุราพัก
 
1. นางดวงนภา  ผางพันธ์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 18 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงภคนันท์  จำปา
 
1. นางสาวชนิดา  แสนสุภา
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  เอี่ยมอิ่ม
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายธีรพล  อาจหาญ
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวเยาวรัตน์  สุพร
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวณภัฎฬฎา  กองกมล
 
1. นางสาวอุทิน  ใจมั่น
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.83 ทอง 4 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายปรีชา  สลางสิงห์
 
1. นางวนาพรรณ  ผิวบาง
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาววราภรณ์   วงษ์ชา
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวจิตรานุช  ถิตย์รัศมี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวเพ็ญนภา  ผิวขำ
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวอนันตญา  ไตรยวงค์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายพลายชุมพล  อินานันท์
 
1. นายชัชวาล  วุฒิพรหม
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  อยู่สวัสดี
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายชัยยันต์  ภาวจันทึก
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาววราลักษณ์  เสียงล้ำ
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวศศิธร  สกุลไทย
 
1. นางชญานันท์  คนขยัน
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุนันทา  รูปคม
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวสร้อยสุดา  ขาวฟอง
 
1. นางจิตฏารัศมี  แก้วศรีนวม
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวอุไรวรรณ  รูปดี
 
1. นายทิวากร  บุญใหญ่
 
137 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาพัฒ
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ศรีบุรมย์
3. เด็กหญิงภาคศิริ  ไชยายงค์
 
1. นางสาวศิริพร  ป้องชายชม
2. นางสาวสุชาดา  มะเสนัย
 
138 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายกษมา  อุทธชาติ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ไกรสีห์
3. เด็กหญิงมาชิดา  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี
2. นางอันติกา  กลางประพันธ์
 
139 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชมพูนุท  รื่นภาคเดช
2. เด็กหญิงณัฐญา  บุตรดีวงศ์
3. เด็กหญิงปิยะดา  แท่งทอง
 
1. นางสาวอุทิน  ใจมั่น
2. นางสาววนิดา  ไชยเพชร
 
140 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายปฎิวัติ  คนเพียร
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โทนแก้ว
3. นางสาวอริสษา  สุพร
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
141 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.16 ทอง 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  อินอ่อน
2. เด็กหญิงศกลรัตน์  พันธ์ชัยโย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  เสียงหวาน
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
2. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
142 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูธร
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ  สิงห์ศร
3. เด็กหญิงเกศสุดา  ใจเจริญ
 
1. นางวิจิตรา  เสียงเสนาะ
2. นายสิเนหา  วังคะฮาต
 
143 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.16 ทอง 7 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  สอนพรม
2. เด็กหญิงวริศรา  วายโสภา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  บัวลอย
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
2. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
144 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.9 ทอง 8 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  พระธานี
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงแคทลียาภรณ์  ถิ่นเซโปน
 
1. นายนันทวัฒน์  เสนาช่วย
2. นายเรืองฤทธิ์  เรืองศาสตร์
 
145 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำนนท์
2. เด็กหญิงชนิดา  พันโสม
3. เด็กหญิงศรัญญา  พิกุลศรี
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
2. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
146 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.15 ทอง 10 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรา  โสมศรี
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไชยบัน
3. เด็กหญิงอธิตยา  นนเลาพล
 
1. นายประกิจ  สาธุชาติ
2. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
147 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายธีรวัฒน์  ครีบุรมย์
2. นายนภัทร  บูรพาชัชวาล
3. นายภูรินทร์  ทองโสม
 
1. นางดวงมณี  เพชรสุวรรณษี
2. นางสาวพิมลรัตน์  วังคะฮาต
 
148 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวตรงศร  ไชยสีทา
2. นายวัชรพล  เพ็ญธิสาร
3. นายอานันต์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี
2. นางอันติกา  กลางประพันธ์
 
149 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนัฐติยา  จันปุ่ม
2. นางสาวสุภิดา  คนซื่อ
3. นางสาวอัจฉริยา  อาจวิชัย
 
1. นายบุญสง่า  กลางประพันธ์
2. นางสถาพร  ชาวนา
 
150 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.03 ทอง 4 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายปฏิภาณ  กลางประพันธ์
2. นางสาวมนทกาล  ชัยราช
3. นางสาวเบญจรงค์  ปัจฉิมะ
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
151 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.78 ทอง 5 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจารวี  เครือวัลย์
2. นางสาวณัฐริยา  คำนนท์
3. นางสาวอินถหวา  รูปเหลี่ยม
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
2. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์
 
152 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวกวินนาฏ  บุรวงศ์
2. นางสาวศิรินทร์ธาร  คำหา
3. นางสาวสายขิม  ผาตี
 
1. นายนันทวัฒน์  เสนาช่วย
 
153 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.09 เงิน 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวชลิตา  จิตรบรรจง
2. นางสาววานิษา  ภาคภูมิ
3. นางสาวสุภาลักษณ์  เกิดผล
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
2. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
154 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.31 เงิน 8 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวชัชฎา  พาลึก
2. นางสาวรามนารี  อุปัญญ์
3. นายสุทธิรักษ์  วังคะฮาต
 
1. นางสุดารัตน์  วังคะฮาต
2. นางวาสนา  สุวรรณไตรย์
 
155 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.05 เงิน 9 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  ศรีสุข
2. นางสาวสุุทธิมนต์  กุลบุตร
3. นางสาวเกศศิรินทร์  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
2. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
156 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.22 เงิน 10 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายศุภโชค  แก่นสำโรง
2. นางสาวสุชิน  กองพลวง
3. นางสาวเสาวภา  จันทพันธ์
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
2. นางสาวจาริณี  วังคะฮาต
 
157 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.55 เงิน 11 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์ธิดา  ยศศรีหา
2. นางสาวธนัญญา  ประไพเพชร
3. นางสาวนุชวรา  สมิงราชา
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
158 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 12 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองขันธ์
2. นางสาวนิตยา  จันทะโสม
3. นางสาวไอลัดดา  มูลพรม
 
1. นางวิจิตรา  เสียงเสนาะ
2. นายสิเนหา  วังคะฮาต
 
159 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.03 เงิน 13 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวนัทธมน  พลทะสี
2. นางสาวพิชญา  สุพร
3. นางสาววณิตาภรณ์  สุพร
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
2. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
160 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 14 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  มากเจริญ
2. นางสาวมุธิตา  กาลจักร
3. นางสาวเจนจิรา  อาจวิชัย
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
2. นายอนุชา  บุรัตน์
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปณิดา  ครองศรัทธา
2. เด็กหญิงอุบลพรรณ  พลเยี่ยม
 
1. นางเยาวลักษ์  ศรีภักดี
2. นางอันติกา  กลางประพันธ์
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขราช
2. เด็กหญิงวีรยา  ทองออน
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
2. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คล่องดี
2. เด็กหญิงพาขวัญ  คล่องดี
 
1. นางไพบูลย์  เหมือนสีเลา
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาธุชาติ
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยากร  ไชยายงค์
2. เด็กหญิงตรียาภรณ์  คนซื่อ
 
1. นายกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
2. นายไพรวรรณ์  บุษบงค์
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนัทธพงค์  จันอ่วม
2. เด็กหญิงศสิธร  คำผุย
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
2. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คนเพียร
2. เด็กหญิงอรัญญา  ทองดี
 
1. นางวิภารัตน์  สินพูน
2. นางดวงนภา  ผางพันธ์
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงอทิตยา  พวงทอง
 
1. นางสุดารัตน์  วังคะฮาต
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  บรรยงค์
2. เด็กหญิงสิริทรัพย์  อุประ
 
1. นางกอแก้ว  สีสมบา
2. นางสาวสุวรรณี  วิชัยผิน
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศิริพร  นครลำ
2. เด็กชายไชยวุฒิ  มณีวรรณ
 
1. นางสาวศรัญญา  คำจวนจันทร์
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลพร  ประหยัด
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ศิริกาล
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
2. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพันเครือ  เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงสุภนิดา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวนฤมล  เมษา
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรพร  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงพัชนิดา  สุธะรา
 
1. นางยุภาวรรณ  ใสดี
2. นางพัฒนาพร  มายูร
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  เมืองโคตร
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ใจสุข
 
1. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
2. นางสาวชนิดา  แสนสุภา
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ์  สีสันงาม
2. เด็กหญิงมะลิสา  สุพร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสียงเสนาะ
2. นางอนุรี  อุ่นทะยา
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  ไชยภูธร
2. เด็กชายสุทธิราช  พิกุลศรี
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
2. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงตะวัน  พาหา
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ต้นใหญ่
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
2. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำนนท์
2. นางสาวศิริพรรณ  มหาวงค์
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
2. นายวิทยา  ปัททุม
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายภัทราช  รูปเหมาะ
2. เด็กหญิงภูษนิศา  พัดประดิษฐ
 
1. นางอารยา  อุ่นอารีย์กุล
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุกใส
2. นายโฆษิต  โฆตะมัง
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
2. นางสาวลักคณา  ภาคภูมิ
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวณัฐริกา  ลาภสาร
2. นางสาวมาริษา  แสนกุล
 
1. นางเยาวลักษ์  ศรีภักดี
2. นางอันติกา  กลางประพันธ์
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวณัฐสุดา  ช่อมะลิกุล
2. นางสาวภารดี  อาจวิชัย
 
1. นายไพรวรรณ์  บุษบงค์
2. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวธิดารักษ์  บุตรทองพิมพ์
2. นางสาวพรรัตน์  พันธุโพธิ์
 
1. นางศรีอัมพร  นิ่มมุกดา
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวกรรณิการ์  คุ้นกระโทก
2. นางสาวมะลิวัลย์  พันทะ
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
2. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายชิตชัย  ฤทธิวงษ์
2. นางสาวสิริยา  หนองแคน
 
1. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์
2. นางใจทิพย์  สุยะรา
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภารัตน์  เสียงเย็น
2. นางสาวเจนจิรา  แก่นกายศ
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
2. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวมลธิดา  อาจวิชัย
2. นางสาวสุพรรษา  ไตรยวงค์
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นายชีวิน  บุญรักษ์
2. นางสาวนันทนา  มงคลสุภา
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
2. นางสาวลักคณา  ภาคภูมิ
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ว่องไว
2. นางสาวใกล้รุ่ง  คนยืน
 
1. นางกอแก้ว  สีสมบา
2. นางสาวสุวรรณี  วิชัยผิน
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาววิภาวรรณ  คล่องดี
2. นางสาวสถิตย์ภรณ์  สุขรี่
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวทานตะวัน  กงนะ
2. นายพงษภัทร  นาคกาญจน์กร
 
1. นางวนิดา  ชูคำสัตย์
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นางสาวขวัญดาว  พิกุลศรี
2. นายเจษฎา  ศรีลาศักดิ์
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
2. นางอภันตรี  บุญยืน
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  ภาคภูมิ
2. นางสาววันทนีย์  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
2. นางอังศุมิณย์  พรหมรินทร์
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายธนพงศ์  ปากหวาน
2. นางสาวสัญธยา  ปากหวาน
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
2. นายประสบ  บุรัตน์
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ภูมิมาลา
2. นางสาววัฒนา  คอกกลาง
 
1. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  เมืองโคตร
2. นางสาวสุพัตรา  เผ่าพันธ์
 
1. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
2. นางสาวชนิดา  แสนสุภา
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐกิตติ์   กุลสิทธิ์
2. นางสาววรางคณางค์  รัตนวงศ์
 
1. นางไพบูลย์  เหมือนสีเลา
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาธุชาติ
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรัทธาพันธ์
 
1. นางอัญชลี  คนหมั่น
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงอรนภา  กองพันธ์
 
1. นายเล็ก  จินดามณีมาศ
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพราวนภา  อุปัญญ์
 
1. นายวัชรพล  ห้วยทราย
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมนชยา  ยืนยง
 
1. นายมนตรี  นิโรคะ
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิรมล  เอี่ยมกระจ่าง
 
1. นางสาวทิตย์บังอร  ใจบุญ
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คนไว
 
1. นางมชุณี  อินบุญนะ
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุวรรณศรี
 
1. นางประยงค์  สินพูน
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โคชขึง
 
1. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรุจิกร  สัญจรดี
 
1. นายพรมมินทร์  นครชัย
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  โฉมเฉลา
 
1. นางสาวนริศรา  อาจวิชัย
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  หนองแคน
 
1. นางสาวนันทยา  พรมทา
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  เมืองโคตร
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 13 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีพร  พิกุลศรี
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอารีย์ลักษณ์  สมัทโพง
 
1. นางสาวปพิชญา  คนยืน
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 13 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทวีโคตร
 
1. นางนิตยา  สีหะมงคล
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กชายโสรยา  นาสมใจ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ผิวพรรณงาม
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงนิรันรัตน์  จันทรศรี
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  รอบคอบ
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรยา  รูปสะอาด
 
1. นางนริศา  ทองทั่ว
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เวชภาพ
 
1. นางปริญญา  ติยะโคตร
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวพรศิริ  ศรีแนน
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 21 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมลนาฎ  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายจำรัส  รัตนวิชัย
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ปากหวาน
 
1. นางสุธิดา  ก้อนคำ
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กชายวิรชัย  ลิโคตร
 
1. นายมีชัย  เกตจุนา
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายสรวิศ  จิตรอารี
 
1. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาลือ
 
1. นายศิริวัฒน์  น้อยทรง
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีมูล
 
1. นายพันประสิทธิ์  บางสิริ
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวชฏนันท์  สุวรรณไตรย์
 
1. นายวัชรพล  ห้วยทราย
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายรัฐนันท์  ไตรยวงค์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญศรี
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นายเอกพันธ์  พยุงวงค์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวกนกภรณ์  อุระ
 
1. นางนิตยา  ไร่สงวน
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ทองขัน
 
1. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวสริตา  คูสกุลวัฒน
 
1. นางรัตนาพร  พลลาภ
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวทัศศินา  สุวรรณทิพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาววิภารัตน์  เนินทราย
 
1. นายไพรวรรณ  ผิวขำ
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวปรียาวรรณ  ร่างเจริญ
 
1. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นายชารีฟ  นาโสก
 
1. นางสาวจันทิพย์  สุวรรณพันธ์
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐทิญา  ปากหวาน
 
1. นายนิพิฐพนธ์  สลางสิงห์
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายเนติศักดิ์  ใจสุข
 
1. นายกมล  รูปดี
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายปวรุตน์  น้อยนาดี
 
1. นายผดุง  ชุมแวงวาปี
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐวุฒิ  อุคำ
 
1. นางสาวรัชนี  ประวะกุล
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาววิยดา  คนยืน
 
1. นางสายสมร  อาจวิชัย
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 19 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวพรทิวา  แข็งแรง
 
1. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 19 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวปวีณา  สุพร
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 21 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวพรปวีณ์  วังทะพันธ์
 
1. นางสาวเทพารัตน์  ปักฤทัย
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  พาลึก
 
1. นางวรรณวิมล  กินะรี
 
242 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกุญชรีพร  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงสิรนัดดา  อาจวิชัย
3. เด็กหญิงแพรฟ้า  วรรณเสริฐ
 
1. นายธนู  วรรณเสริฐ
2. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
 
243 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  หาญอาษา
2. นางสาวพรทิพย์  วงค์กระโซ่
3. นางสาวพัชริกา  วงค์กระะโซ่
 
1. นายประเด็จ  ชมพุด
2. นางผกามาศ  ช่างถม
 
244 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายทัศนพล  นาโสก
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  บัวบุญ
3. เด็กหญิงอะคิราห์  ศรีหาจักร
 
1. นายบุญดี  โงชาฤทธิ์
2. นางสาวอารยา  ไม่โศก
 
245 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 4 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงนาตยา  เบิกสีใส
2. เด็กหญิงปณิภา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงรุจิรา  ภูผิวฟ้า
 
1. นายนิติพล  คำปาน
 
246 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 5 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชณัฎดา  พุทธจักร์
2. เด็กชายปฐวี  คนกล้า
3. เด็กหญิงอรญา  คนคล่อง
 
1. นางสาวปพิชญา  คนยืน
2. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์
 
247 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สบายใจ
2. เด็กหญิงพิมชนันท์  มูลแก้ว
3. เด็กหญิงมณฑา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวนิตยา  จันทามี
 
248 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  คำมุงคุณ
2. นางสาวจิราวรรณ  วงค์กระโซ่
3. นายอยุธยา  คำมุงคุณ
 
1. นายคนอง  วงฮาด
2. นางผกามาศ  ช่างถม
 
249 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวธมลวรรณ์  พรหมกสิกร
2. นางสาวนภัสชล  สังชาตรี
3. นางสาวอาติยา  สมสอาด
 
1. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
2. นางสาวมนทกานติ์  ไวว่อง
 
250 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นางสาวทิพทิวา  ราชฐาน
2. นางสาวพรรณทิพา  พิกุลศรี
3. นางสาวศศิพิมพ์  วันโสภา
 
1. นายวัชรา  สุตาวงศ์
2. นายธีระศักดิ์  คนตรง
 
251 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 4 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นายชีวิน   บุญรักษ์
2. นางสาวบุตรศรินทร์  อุปคุณ
3. นางสาววิชสุดา  บับพาน
 
1. นางสุมลทา   ผิวขำ
2. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงค์
 
252 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 5 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวภัททิยา  ยืนยง
2. นางสาวภัทราภร  คำนนท์
3. นางสาววิจิตรา  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวนันทิยา  พรมทา
2. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก
 
253 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม    
254 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวพิมพกานต์  อาจวิชัย
2. นางสาวริยาภรณ์  บุษบงค์
3. นายฤทธิเดช  แสนสุข
 
1. นายธนู  วรรณเสริฐ
2. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
 
255 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาขากิจ
2. นางสาวรัตน์ดาวรรณ  อุระ
3. นางสาวสุปราณี  สิงห์สุ
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
 
256 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กุลวงศ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  อาจวิชัย
3. เด็กหญิงสุนันทา  ผิวขำ
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรยวงศ์
 
257 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  สาธุชาติ
2. นายสิทธิชัย  สุขรี่
3. เด็กหญิงอมรรุ่งฤดี  อุปคุณ
 
1. นางนริศา  ทองทั่ว
2. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
258 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรภา  ศรีแพงมล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โคตรหลักเพชร
3. เด็กชายศุภชัย  ใจคง
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
2. นางสาวทิตย์บังอร  ใจบุญ
 
259 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกณิษฐา  เสียงเย็น
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  วงษ์ชา
3. นางสาววีรภัทรา  เสียงเย็น
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
2. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
260 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 6 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ยืนยง
2. เด็กชายธีระยุทธ  ยืนยง
3. เด็กชายสิทธานต์  แข็งแรง
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
2. นายวัชรา  สุตาวงศ์
 
261 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัชกุล
2. เด็กหญิงมนฤดี  ดวงสีดา
3. เด็กหญิงวิชุดา  ปีกา
 
1. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
2. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
262 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 8 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสิรินภา  น้อยทรง
2. เด็กหญิงสุนิสา  สีดา
3. เด็กหญิงอรณิชา  มณีโชติ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  หนูพันธ์
2. นางมณีวรรณ  อาจวิชัย
 
263 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 9 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงมุกดา  คนเพียร
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  จันทิม
3. เด็กชายอนันตชัย  คนเพียร
 
1. นางสุธิดา  ก้อนคำ
2. นายคำจันทร์  สุขเสมอ
 
264 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวสายธาร  สอดศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  รูปคม
3. นายเอกพล  สมุทร
 
1. นางศิริพร  สุวรรณไตรย์
2. นางประภาศรี  พรทอง
 
265 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  รูปคม
2. นางสาวสกุลรัตน์  อัมโภชน์
3. นางสาวสุวนันท์  สุพร
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
 
266 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ภาคภูมิ
2. นายก้องเกียรติ  ศรีแก้ว
3. นางสาวอรัญญา  ปัญญาวงค์
 
1. นางนริศา  ทองทั่ว
2. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
267 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 4 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวขณิตตา  ผิวผ่อง
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตนวงค์
3. นางสาววัชรียา  ปู่ทา
 
1. นายอุดร  ไชยโคตร
2. นางพจนวิสุทธิ์  จันทร์กองกวิน
 
268 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 5 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวทวินันท์  เบ็ญจมาส
2. นางสาวนิตยา  สลางสิงห์
3. นางสาวอุดมพร  สาโสม
 
1. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
2. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
 
269 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 6 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  กุลวงค์
2. นางสาวพัสนันท์  วังคะฮาต
3. นางสาวเก็จมณี   จันสมัคร
 
1. นายสัมภาษณ์  อุปัญญ์
2. นางสุดารัตน์   ไตรยวงค์
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายทิวากร  ซาเสน
2. เด็กชายศุภชัย  นาคประสงค์
 
1. นางรัตนา  สุคำภา
2. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายปกรณ์  ร่มไทรทอง
2. เด็กชายรพีภัทร  บุญสว่าง
 
1. นางสาวฉันทนา  นามวงษา
2. นางสาวพรปวีณ์  ตาลจรุง
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายครองศักดิ์  เขียนจูม
2. เด็กชายภานุพงษ์  วงค์กระโซ่
 
1. นายประเด็จ  ชมพุด
2. นางผกามาศ  ช่างถม
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.5 เงิน 4 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงอนุสรา  กุลสุทธิ์
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
2. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายบุญส่ง  สีมาเมือง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รสจันทร์
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
2. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายรชต  วิริยะภิรัตน์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ผิวขำ
 
1. นายฉินกานจะนะ  เชื้อคนแข็ง
2. นายอนันต์  อาจวิชัย
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายทินกรณ์  วิริยะกุล
2. เด็กชายอนุกูล  สาระกิจ
 
1. นางสาวณธภัค  ไชยสินภัทร
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เมืองโคตร
2. นายประจักษ์  พิกุลศรี
 
1. นายวิพจน์  แสนสุข
2. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กชายอภิชิต  ทวีโคตร
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ต้องสู้
 
1. นายกมล  รูปดี
2. นางสาวแสงจันทร์  พร้อมสุข
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  แสนโสม
2. เด็กชายเทพนิมิตร   ภูตรี
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรยวงศ์
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชยพล  น้อยอามาตร
2. เด็กชายชวิศ  เติมทรัพย์
 
1. นายอุดร  ไชยโคตร
2. นายชนะชน  จำปา
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์นารี
2. เด็กชายเศรษการ  ทองเฟื่อง
 
1. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
2. นายเวียงสวรรค์  ปัตลา
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงเบญจพร  ทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวดอกอ้อ  บุตรสิงห์
2. นางชนานันท์  จะตุคะมา
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 14 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อุปชัย
2. เด็กหญิงรดาวรรณ  พจนา
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายนวพล  สุคำภา
2. นายพีรพัฒน์  สีดอน
 
1. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์
2. นางรัตนา  สุคำภา
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายภควัติ  ไกยกิจ
2. นายเฉลิมศักดิ์  วุฒา
 
1. นายไกรศรี  ภิรมย์
2. นางไสลา  รูปเหลี่ยม
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐวุฒิ  นุเคราะห์กัน
2. นายบุลกิต  เสียงเย็น
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
2. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายธนพงษ์  พูดเพราะ
2. นายพรเทพ  สุพรรณโมกข์
 
1. นายเวียงสวรรค์  ปัตลา
2. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายปกรณ์เกียรติ  พรมจันทร์
2. นายหาญณรงค์  เผือกจิตต์
 
1. นางพจนวิสุทธิ์  จันทร์กองกวิน
2. นายอภิชาติ  สมประสงค์
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  พาลึก
2. นางสาวลลิตา  ว่องไว
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
2. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวนภสร  วาปี
2. นางสาวสุนันทา  บุตรศิริ
 
1. นางงามตา  กฤตาคม
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นางสาวญานิศา  พิกุลศรี
2. นางสาวนิภาพร  แข็งแรง
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
2. นายวัชรา  สุตาวงศ์
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นายธนวัตร  อุปัญญ์
2. นายสุวัจน์  อุปัญญ์
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรยวงศ์
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายชินดนัย  วิริยะภิรัตน์
2. นายวิษณุ  ศรีสาพันธุ์
 
1. นางศิริพร  สุวรรณไตรย์
2. นายฉินกานจะนะ  เชื้อคนแข็ง
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรณี  สุพร
2. นางสาวรัญชิดา  ปัญญาบุตร
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นายพงศกร  ศิริกาล
2. นายวุฒิวิทย์  สุพร
 
1. นายวิพจน์  แสนสุข
2. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกุลปรียา  โคตรพรม
2. นางสาวปัทมา  ไชยเพ็ชร
 
1. นายประเด็จ  ชมพุด
2. นางสาวเทพารัตน์  ปักฤทัย
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวกัลยกร  จันทรบุตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  ผลบุญ
 
1. นางจำเนียร  ประสงค์สุข
2. นางสาวอรทัย  คนยืน
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยุวะพรหม
 
1. นายกมล  รูปดี
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอธิวดี  โสธรารังษี
 
1. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายกฤติพัฒน์  กฤตาคม
 
1. นางสาวพรทิพา  เมืองโคตร
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายวุฒิพล  เศษแสงศรี
 
1. นายชาญวิทย์  พรหมกสิกร
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  อุดศรี
 
1. นางมนรัตน์  สุพร
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายอัครเดช  คล่องดี
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ทวีโคตร
 
1. นางสุรัตน์ดาวัลย์  ทองเพิ่ม
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวเสาวคนธ์  ยืนยง
 
1. นางสาวสถาพร  พรหมเสนา
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธนา  ผากา
 
1. นายนิติพล  คำปาน
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงเกศวิถี  วายโสภา
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศินิษรา  สาธุชาติ
 
1. นายศิริวัฒน์  น้อยทรง
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กมลรัตน์
 
1. นางกันยา  เทพบุคดี
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ผุยคำสิงห์
 
1. นางประยงค์  สินพูน
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวสุฐิตา  วงค์สมบูรณ์
 
1. นายคนอง  วงฮาด
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐมล  พรทิพย์
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เมืองโคตร
 
1. นางชนานันท์  จะตุคะมา
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  สัญจรดี
 
1. นายพรมมินทร์  นครชัย
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โนรีรัตน์
 
1. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กชายวรทิศ  สุพร
 
1. นายวิพจน์  แสนสุข
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  อุปัญญ์
 
1. นายวัชรพล  ห้วยทราย
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายพงศกร  อุคำ
 
1. นางธีรนุช  ชาวระนอง
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำแก้ว
 
1. นางปริญญา  ติยะโคตร
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ศรีสุข
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ผิวพรรณงาม
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภาคภูมิ
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กชายชัยศิริ  จันทร์เสงี่ยม
 
1. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกรวิทย์  ศรีวิชา
 
1. นายวิรวุฒิ  แสนโสม
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กชายจิรชัย  คนเพียร
 
1. นายคำจันทร์  สุขเสมอ
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกุลนิดา  สุวรรณมาโจ
 
1. นายไกรศรี  ภิรมย์
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายวราโชติ  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  รอบคอบ
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายชัยยันต์  ภาวจันทึก
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญศรี
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายนิพล  พรานเนื้อ
 
1. นางกันยา  เทพบุคดี
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาววรากร  ชาธิพา
 
1. นางวรรณวิมล  กินะรี
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุวนิดา  แก้วสอาด
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายศุภเกียรติ  สาธุวรรณ
 
1. นางงามตา  กฤตาคม
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวพิชชาอร  ดีสี
 
1. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นายพัตน์ภูมิ  เอี่ยมอ่ำ
 
1. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นายธนากร  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสวววรรณ
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายศุภกฤษณ์  ยืนยง
 
1. นายพชกร  โกพลรัตน์
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 12 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายวราวุฒิ  วงค์กระโซ่
 
1. นายคนอง  วงฮาด
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาววราภรณ์์  สายรัตน์
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวพรชิตา  โคตรนาแก
 
1. นางนิตยา  ไร่สงวน
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 14 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายภัควัฒน์  รัดสีหา
 
1. นายไพรวรรณ  ผิวขำ
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 14 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายวัฒนะ  ซาเสน
 
1. นางจำเนียร  ประสงค์สุข
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  อินไชยา
 
1. นายวัชรพล  ห้วยทราย
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายคธาวุฒิ  เบญมาตย์
 
1. นายมีชัย  เกตจุนา
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวกุลนัท  คนเพียร
 
1. นายพันประสิทธิ์  บางสิริ
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นายพีระพงศ์  พิกุลศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล  ซาผู
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นายธนาศักดิ์  พรมอินทร์
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นายอดิศักดิ์  วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นายปฏิภาน  เหล่าเมือง
 
1. นายนิติพล  คำปาน
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นายวรวุฒิ  คนหาญ
 
1. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 24 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาววารุณี  รอดเย็น
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายจิรภัทร  วัฒนเรืองโกวิท
2. เด็กหญิงบัณทิตา  ตันสุ
3. เด็กหญิงไรวิณ  โมทอง
 
1. นางเบญจรัตน์  สุคำภา
2. นายสุพรม  ปัททุม
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พันโนฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โชติบุญ
3. เด็กหญิงศิริพร  จงราช
 
1. นางจินตรา  ญาณสมบัติ
2. นางวาสนา   จันทรสาขา
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลิสรา  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงทัณทิกา  สิริพัฒน์
3. เด็กหญิงวรรณศิกานต์  กำประโคน
 
1. นายวรวุฒิ  ปุณขันธ์
2. นางวไลลักษณ์  ขันศรี
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.09 ทองแดง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงนนทิชา   แก้วทะนงค์
2. เด็กหญิงวัลลิภา  อุทธพันธ์
3. เด็กหญิงสุนทรีย์   ผิวเหลือง
 
1. นางสมรักษ์   พ้นภัย
2. นางสาวพิรัลปวีร์  ผิวเหลือง
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.13 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญเปี่ยม
2. เด็กหญิงศศิภา  ทองดี
3. เด็กชายสหัสวรรษ  บุญศรี
 
1. นางิวิภาวิน  รุ่งฤทธิ์
2. นางเปรมฤดี  บุญศรี
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.38 ทองแดง 6 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงมณี
2. เด็กหญิงกวินธิดา  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณไตรย์
 
1. นางมาลาศรี   สะตะ
2. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.63 ทองแดง 7 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ห้องแซง
2. เด็กชายชนาธิป  ปัททุม
3. เด็กหญิงวนิดา  ไตรยวงค์
 
1. นางพัชรินทร์  บรรจมาตย์
2. นางสาวสุทธิสา  จันปุ่ม
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 8 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชัชชน  มีชัย
2. เด็กชายธีระพันธ์  ห้วยทราย
3. เด็กชายศักดา  เจริญยิ่ง
 
1. นางวาชิณี  สุทธิโสภณ
2. นางสุภาพร  ทาระขจัด
 
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นายชาคริต  รูปดี
2. เด็กหญิงชไมพร  เข็มสุข
3. นางสาวอารยา  ใจสุข
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
2. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐทวีพร  อุคำ
2. นางสาวนพมาศ  จรูญผล
3. นางสาววิภาดา  ยืนยืดวงศ์
 
1. นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ์
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คนเพียร
2. เด็กหญิงนันธิดา  ผากา
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  วงษ์ชา
 
1. นายธวัชชัย  อยู่พุก
2. นายสอนนารินทร์  ปัททุม
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46.75 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงกาญจนา  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงศราวดี  เบญจมาตย์
3. เด็กหญิงศิรินาถ  คำพิลา
 
1. นางภควดี  บุญพอ
2. นางพิไลพร  แสนสุข
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45.88 เข้าร่วม 13 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายธนาวิทย์  แสนวิเศษ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ทองมหา
3. เด็กหญิงรัชยาภรณ์  หลาบคำ
 
1. นายสุรสิทธิ์  ว่องไว
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุวรรณไตรย์
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกัลยา  ทาไธสง
2. นางสาวพรชิตา  สุคำภา
3. นางสาวสุธาทิพย์  พลเยี่ยม
 
1. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
2. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
 
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สุวรรณพันธ์
2. เด็กชายพาทิศ  ราชประโคน
3. เด็กชายศักสิทธิ์  พลชนะ
 
1. นางสาวกาญจนา  สลางสิงห์
2. นางสาวนิตยา  บรรทัดเรียน
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อัมโภง
2. เด็กหญิงมัสลิน  พันธ์เลิศ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  คนขยัน
2. นางอุษา  สวรรณไตรย์
 
366 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุวนันท์  จันทากูด
2. เด็กหญิงประเพียรทอง  ทองชุม
3. เด็กหญิงวนิดา  รูปสอาด
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงสายสมร  โคตรสขึง
2. เด็กชายสิงห์ชัย  ลาธุรี
3. เด็กหญิงอิศริยา  โคตรสขึง
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สกุลโพน
2. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย
 
368 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 19 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ผันผ่อน
2. เด็กชายวันฉัตร  พิกุลศรี
3. นางสาวเบญจวรรณ  คนยืน
 
1. นางปริญญา  สลางสิงห์
2. นายรังสฤษฎ์  พิกุลศรี
 
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวชณัฐชา  สมตน
2. นางสาวปรียภัทร  แสงวุธ
3. นางสาวอริสรา  สลางสิงห์
 
1. นายอภิรมย์  โคสาสุ
2. นางจิตตินันท์  เบญมาตย์
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  คงอินทร์
2. เด็กชายพรเทพฤทธิ์  หว่านทอง
3. เด็กหญิงภานุมาศ  แตงอ่อน
 
1. นายทองคำ  อุนาวรรณ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พรหมนิล
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 22 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กชายปัณณฑัต  ศรีวิชา
2. เด็กชายพงศกร  ปลายด่วน
3. เด็กหญิงศิยามล  คนเพียร
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายกิตติภูมิ  ภาวิขำ
2. นายธีร์ธวัช  ศรัทธาพันธ์
3. นางสาวปิยะธิดา  นาทศรีทา
 
1. นายอนุทิน  พยุงวงษ์
2. นายสมคิด  รูปเหมาะ
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  คำนนท์
2. นางสาวประวรรณรัตน์  สมตน
3. นายศิระ  พลเตชา
 
1. นางสังวาล  กลางประพันธ์
2. นายนิรมิต  สุขคณา
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาววิจิตตรา  เสาเวียง
2. นายศุภณัฐ  ปัญญาพ่อ
3. นายอุกฤษฎ์  มนตรี
 
1. นายณัฐกร  เทพรังศิริกุล
2. นางสาวสุดา  เสงี่ยมศักดิ์
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายธเนศพล  ศรีทอง
2. นางสาวนัททรียา  ใจสุข
3. นางสาวปัทมา  อังคณา
 
1. นายสุรสิทธิ์  ว่องไว
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุวรรณไตรย์
 
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  น้อยทรง
2. นางสาวดารุณี  แข็งแรง
3. นางสาวธิดารัตน์  อาจวิชัย
 
1. นายประเสริฐ  พูลผล
2. นายสิมมา  กลางประพันธ์
 
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  เทพวงษา
2. นายพีระพล  คูรัมย์
3. นางสาวเกศรา  บรรจง
 
1. นางดวงรักษ์  บรรจง
2. นางมยุรี  สิงห์โต
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  แสนโสม
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณไตรย์
3. นายพิทยา  พวงทอง
 
1. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
2. นางมาลาศรี   สะตะ
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวนิดานุช   พุทธจักร
2. นายนิติพงษ์  ทองหนัก
3. นางสาวสมฤทัย  ซอนภา
 
1. นางสุดารัตน์  ศรพรหม
2. นางวรรณภา  วังคะฮาต
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวณัฐยาภรณ์  โพธิ์สุข
2. นางสาวพันธิรา  ถนอมเมฆ
3. นางสาววิภาพร   แจ่มใส
 
1. นางสาวณัฐิดา  ซอนพา
2. นายทองคำ  อุนาวรรณ
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นายจีระศักดิ์  ใจช่วง
2. นายปฏิพัทธ์  พาลึก
3. นางสาวปสิชา  คชสีห์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
2. นางสาวมินตรา  คำปาน
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  ภูนาโคก
2. นางสาวบุุญทิวา  คำมุงคุณ
3. นางสาวเพชรนิดา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวน้ำฝน  แสงเหลือง
2. นางสาวเจษศรินทร์  หัวนิล
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์แรม  ใจเที่ยง
2. นางสาวพาวีนา  ผากา
3. นางสาวมุฑิตา  คำนนท์
 
1. นายธวัชชัย  อยู่พุก
2. นายสอนนารินทร์  ปัททุม
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาววรรณิภา  เบญมาตย์
2. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
3. นางสาวโชควิมล  บุญเรือง
 
1. นายยุธนา  ผิวขำ
2. นายสถิตย์  จันทร์เกษ
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวกนกภรณ์  อุระ
2. นางสาวณัฐสุดา  กลางประพันธ์
3. นายนนธิวัฒน์  สุขสะอาด
 
1. นางต่อศักดิ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล
2. นางสาวพัชราภรณ์  อิทธิวิศิษฏ์
 
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 15 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวภัชธีญา  นาโสก
2. นางสาววรรณภา  นาโสก
3. นางสาวเสาวลักษณ์  นุรักษ์ธราดล
 
1. นางสาวนิตยา  บรรทัดเรียน
2. นางสาวกาญจนา  สลางสิงห์
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 16 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาววรรณอุมา  บำรุงตา
2. นางสาวสไมพร  คำปาน
3. นายอนุรักษ์  บำรุงตา
 
1. นางบุษบา  อาจวิชัย
2. นางสาวนภัสกร  ภาคภูมิ
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  สุวรรณมงคล
2. นางสาวชุติมา  ทาคำดี
3. นางสาวธิดารัตน์  พ่อสียา
 
1. นายธนวรรธน์  หมื่นแพน
2. นางสาวนวลจันทร์  บุญทศ
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  สุพรรณโมก
2. นางสาวสกุลรัตน์  พิกุลศรี
3. นางสาวสุธิดา  พิกุลศรี
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย
2. นางสาวนรินทร์นุช  คนไว
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวจิรวดี  ทองออน
2. นางสาวนิรชา  ไวว่อง
3. นางสาววรกานต์  นามบุตร
 
1. นายจีรศุกดิ์  ศรีบุรมย์
2. นางสาวกมลวดี  คิดทวี
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายประสิทธิพล  สุวพันธ์
2. นางสาวปิยธิดา   สีอัมไพร
3. นางสาวอัจฉรา  คำลือไชย
 
1. นางสาวญาใจ  ใจสุข
2. นางรจนา  ลุสุข
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 21 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นายนัฐพงษ์  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวลลิตา  เทพสุริย์
3. นางสาวอารีญา  คนขยัน
 
1. นายจรัญ  รอดยิ้ม
2. นางสาวสุวดี  พัฒนหิรัณย์กุล
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวนารี  ผากา
2. นางสาวพานตะวัน  ถิ่นมุกดา
3. นางสาวศิริรัตน์  สายมั่น
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 23 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นายภูวเดช  เสียงเย็น
2. นายอภิวัฒน์  เข็มพันธ์
3. นางสาวอินทิวร  สุพรรณโมก
 
1. นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ์
2. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 24 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวจิรารัตน์  รุ่งโรจน์
2. นายพงศกร  ใจตรง
3. นางสาวภัสรา  ยืนยง
 
1. นายคฑาวุธ  เสียงล้ำ
2. นายประสิทธิ์  กุลชาติ
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 25 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  สุพร
2. นางสาวธิดารัตน์  พิมพ์บึง
3. นางสาวเกษร  ไม้พลวง
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
397 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายรัชชานนท์  วุฒิเศลา
2. เด็กหญิงสิรินทรา  หรรษาวงศ์
3. เด็กหญิงเกวลี  ชัยสงคราม
 
1. นางสาวดวงนารี  อินปาว
2. นางชนาภา  ประสาททอง
 
398 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายธนาวุธ  อินผิว
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีสม
3. นางสาวสุริสา  อินผิว
 
1. นางสาวเยาวลักษ์  แสนสุข
2. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
 
399 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกษมา  ใจตรง
2. เด็กหญิงปณาลี  สุนทรส
3. เด็กหญิงอภิชญา  สัตยกุล
 
1. นางอมร  ไตรยวงค์
2. นางรัตนภรณ์  จอมจุมพล
 
400 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกันฑิมา  สุวรรณมงคล
2. เด็กหญิงกาญจนา  ชาวนา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นันหมื่น
 
1. นางพันธุ์วิรา  ยืนยั่ง
2. นายบุญเลิศ  คำแสนโคตร
 
401 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ปัททุม
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  โหมดเทศ
3. เด็กหญิงอารียา  สาธุชาติ
 
1. นางอรไท  ม่อมพะเนาว์
2. นางนภัสกร  ภาคภูมิ
 
402 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรนิภา  ไชยเพชร
2. เด็กหญิงวรินทร์ธร  ไชยเพชร
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวน้ำฝน  แสงเหลือง
2. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
 
403 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ผิวทอง
2. เด็กหญิงนภเกตน์  เผือกนาโพธิ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  สิงหา
 
1. นางสาวณัฐิดา   ซอนพา
2. นางสาวทิพย์ประภา  จันดี
 
404 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สุพร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิคำ
3. เด็กหญิงสินทิวาพร  สุขรี่
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  คนขยัน
2. นางอุษา  สุวรรณไตรย์
 
405 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คล่องดี
2. เด็กหญิงวัลชิดา  กลั่นมา
3. เด็กหญิงอรญา  สมบุตร
 
1. นางสาวเชื่อมศิริ  ศักดิ์ดาวงศ์
2. นายวไลลักษณ์  ขันศรี
 
406 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงค์ประพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ใจสุข
3. เด็กหญิงอินทิรา  พาลึก
 
1. นายสู้ศึก  รูปเหลี่ยม
2. นางรัตนา  ผิวขาว
 
407 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจารุวรรณ  อุคำ
2. เด็กหญิงศิรดา  เกาะสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  นีรพงษ์
 
1. นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ์
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
408 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิภา  สารทอง
2. เด็กชายรังสิวุฒิ  จันปุ่ม
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  คนหาญ
 
1. นายสิมมา  กลางประพันธ์
2. นางวิภาวิน  รุ่งฤทธิ์
 
409 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายทองธรรม  ภูแม่นเขียว
2. เด็กหญิงพรนภา  ทองเถาว์
3. เด็กหญิงฟานิดา  ยืนยั่ง
 
1. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
2. นางพิไลพร  แสนสุข
 
410 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกันตนา  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงวรางคณา  หลักทองคำ
3. เด็กชายอรรถวิท  ยืนยง
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
411 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนมน  ไชยแสง
2. เด็กหญิงวรินทร  สุเววงค์
3. เด็กหญิงสุนิษา  วรโยธา
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
2. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
412 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัศนะภาค
2. เด็กหญิงวนิดา  พันธุพาน
3. เด็กชายวารเทพ  นาโสก
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวจิรา  สำรองพันธ์
 
413 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายพีระพงษ์  สุพรรณโมก
2. นายภควัฒน์  คนขยัน
3. นายภัทร  เจียมธโนปจัย
 
1. นายอดุลย์  ช่อวงศ์
2. นางพัชรินทร์  บรรจมาตย์
 
414 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวชลิตา  เกลี้ยงเกลา
2. นายธนานนท์  โลตภักดิ์
3. นางสาวอธิตา  ไสธรารังษี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  วิชาสาร
2. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห์
 
415 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวปิยะดา  มานะวงศ์
2. นางสาวรัตน์รวี  สายเชื้อ
3. นางสาวอินทุอร  ว่องไว
 
1. นางอัจฉริยา  โสมศรีแพง
2. นางสาวรุจิรา  ทองศรีสุข
 
416 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ยืนยง
2. นางสาวสิริวิภา  โพธิ์ไทรย์
3. นายสุรเชษฐ์   ยลถวิล
 
1. นางอุไรวรรณ  ไชยช่วย
2. นายรังสฤษฎ์  พิกุลศรี
 
417 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 4 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา   จันทร์เเสง
2. นางสาวพรรณิกา  ห้วยทราย
3. นางสาววราภรณ์  มหาวงค์
 
1. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
2. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
418 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.14 ทอง 5 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวพัชรี  เชียงขวาง
2. นางสาววิราวรรณ  รูปดี
3. นางสาวสุพารัตน์  คำจันทร์
 
1. นายอภินันท์  อินลี
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุวรรณไตรย์
 
419 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวพิมพิกา  อายุวัฒน์
2. นายเกริกพงศ์  แสนสุข
3. นางสาวเปรมปรีดิ์  กลางประพันธ์
 
1. นายประเสริฐ  พูลผล
2. นางสาวนุชติยา  ยอดยศ
 
420 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.75 เงิน 7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายกริช  บุญญาพิทักษ์
2. นางสาวขวัญเรือน  สินทรัพย์
3. นางสาวประภากร  บรรจง
 
1. นางสาวพรทิพย์  อาจวิชัย
2. นางมยุรี  สิงห์โต
 
421 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.63 เงิน 8 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวกาญจนา  ขันติจิตร
2. นางสาวปรวตี  แสงอร่าม
3. นางสาวอรอนงค์  แจ่มใส
 
1. นางสาวณัฐิดา  ซอนพา
2. นางสาวทิพย์ประภา  จันดี
 
422 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 9 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวพัชราวดี  ศรีโยหะ
2. นางสาวอัญชลีรัตน์  คนคล่อง
3. นางสาวอารีย์รัตน์  สมัทโพง
 
1. นางจตุพร  บุญเสริม
2. นางสาวนวลจันทร์  บุญทศ
 
423 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.5 เงิน 10 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวขัตติยา  ไชยเพชร์
2. นางสาวชนิกานต์  สุคำภา
3. นางสาวธิติรัตน์  ไชยเพชร
 
1. นางสาวน้ำฝน  แสงเหลือง
2. นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์
 
424 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.25 เงิน 11 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาทิพย์  วังคะฮาต
2. นายทัศนะ  ปากหวาน
3. นางสาวปิยะธิดา  เบ็ญมาตย์
 
1. นายสถิตย์  จันทร์เกษ
2. นายยุธนา  ผิวขำ
 
425 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.88 เงิน 12 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวพรธิพา  สุพร
2. นางสาววารี  นาโสก
3. นางสาวไพรินทร์  สุพร
 
1. นายสุจิณ  ไทยวงค์
2. นางสาวยมลภัทร  ศรีภักดี
 
426 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.25 เงิน 13 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวฐิตินันท์  พานิช
2. นายนราวิชญ์  นาโสก
3. นายอภิสิทธิ์  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  สลางสิงห์
2. นางสาวศริวิมล  แสนสุภา
 
427 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 14 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนสีมา
2. นางสาวจารุวรรณ  แสนวิเศษ
3. นายนฤเบศร์  ฑีฆะ
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
2. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
428 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.71 ทองแดง 15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวกฤษฎาพร  รุ่งโรจน์
2. นายมาโนตย์  วาปี
3. นายสหรัฐ  สิงห์ษร
 
1. นายต่อศักดิ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล
2. นางสมบัติ  เขตอนันต์
 
429 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 16 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ดวงดี
2. นางสาววราภรณ์  ภาคภูมิ
3. นางสาวสุธิตา   ภาคภูมิ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
2. นายนเรศ  ศรีทนษา
 
430 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.86 ทองแดง 17 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวนลินีย์  บุตรทองพิมพ์
2. นางสาวประภัสสร  ศรีหาเวช
3. นางสาวสิริลักษณ์  ใจช่วง
 
1. นางยุภาลักษณ์  ศรัทธามาก
2. นางสาวมินตรา  คำปาน
 
431 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.63 ทองแดง 18 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นายธเนศพล  ศรีทอง
2. นายพงษ์พันธ์  อุคำ
3. นางสาวโสรยา  อุคำ
 
1. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
432 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  วังคะฮาต
2. นางสาวณัฐพร  สุวรรณไตรย์
3. นางสาวเปรมิกา  ผิวขำ
 
1. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
2. นางมาลาศรี   สะตะ
 
433 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายชาคริต  บัวทอง
2. เด็กชายธรรมรัฐ  เชื้อตาเคน
3. เด็กชายเสกสรร  จันทะมาลี
 
1. นางอมร  ไตรยวงค์
2. นางสมถวิล  ทวีโคตร
 
434 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกิตติยา  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงประภัสสร  ดอกอินทร์
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุคำภา
 
1. นางเบญจรัตน์  สุคำภา
2. นางนุชจรี  เบญมาตย์
 
435 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  ปัทวงค์
2. เด็กชายชนะศักดิ์  สาธุชาติ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศิริกาล
 
1. นางอรไท  ม่อมพะเนาว์
2. นางสาวนภัสกร  ภาคภูมิ
 
436 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปัททุม
2. เด็กหญิงปนัดดา  สักการี
3. เด็กชายเจษฎาพร  แสนโคตร
 
1. นายไพศาล  วงค์กระโซ่
2. นายถนอม  น้อยทรง
 
437 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.86 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  เติมผล
2. เด็กหญิงวิยดา  คำพิลา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คงรอด
 
1. นางภควดี  บุญพอ
2. นางพิไลพร  แสนสุข
 
438 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.14 ทอง 6 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เมืองโคตร
2. นางสาวชลดา  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงอัมพร  โพธิสาขา
 
1. นายสุ้ศึก  รูปเหลี่ยม
2. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
 
439 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนิชา  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงนิภาพร  วงค์กระโซ่
3. เด็กหญิงนิศรา  วงค์กระโซ่
 
1. นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์
2. นางสาวเจษศรินทร์   หัวนิล
 
440 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.13 ทอง 8 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ผิวขำ
2. เด็กชายนลธวัฒน์  ปากหวาน
3. เด็กหญิงศศิธร  เบญมาตย์
 
1. นายอภิรมย์  โคสาสุ
2. นางจิตตินันท์  เบญมาตย์
 
441 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรภา  สีบู่
2. เด็กหญิงพัชฎา  สุพร
3. เด็กหญิงแพรวพราว  บุญขันธ์
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  คนขยัน
 
442 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวทรายแก้ว  ประคองศรี
2. นางสาวนงรัช  แสบงบาล
3. นางสาวเบญจพร  โหระเวส
 
1. นางสาวดวงดาว  มงคลสวัสดิ์
2. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ
 
443 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เชื้อเมืองแสน
2. นางสาวรักชนก  เชื้อเมืองแสน
3. นายวรุฒิม์  แก่นงาม
 
1. นายสมพร  สุกรรณ์
2. นางสาวเจษศรินทร์   หัวนิล
 
444 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวชวาลาพร  กะการดี
2. นางสาววัชรีกร  เนาคำแพง
3. นางสาวศุุภิสรา  รุ่งโรจน์ธวัชกิจ
 
1. นางสาวมินตรา  คำปาน
2. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
 
445 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  อุคำ
2. นางสาวชาญลดา  อาศัยบุญ
3. นางสาวสุพิชฌาย์  ไกยกิจ
 
1. นางสายสมร  ศรียางค์
2. นางสาวรำไพ  พรมวงษ์
 
446 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวณัฐินี  กลางประพันธ์
2. นางสาวปานฤทัย  แซ่พุย
3. นางสาวมนฑิรา  จันปุ่ม
 
1. นายไพศาล  วงค์กระโซ่
2. นางสาวนุชติยา  ยอดยศ
 
447 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายจักรภัทร  สันลักษณ์
2. นางสาวนารีรัตน์  คำนนท์
3. นางสาวปิยะพร  สิงหา
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พรหมนิล
 
448 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายฉัตรมงคล  ศรีโยหะ
2. นายสัภยา  ตรงดี
3. นายไวทยา  สมเสนตระกูล
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
2. นายพนอม  รัชอินทร์
 
449 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.57 เงิน 8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวกัลยา  รุ่งโรจน์
2. นางสาวนิภาวรรณ  ไชยายงค์
3. นางสาววราพรรณ  ชาธิพา
 
1. นางสมบัติ  เขตอนันต์
2. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
450 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.14 เงิน 9 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  คล่องแคล่ว
2. นางสาวประภาพร  สารบูรณ์
3. นางสาวสุมินตรา  โพธิ์สิม
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
2. นางสาวกมลวดี  คิดทวี
 
451 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.14 เงิน 10 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวกัณฑิมา  สุพร
2. นายวรพงษ์  ศิริกาล
3. นางสาวอาทิตยา  ภาคภูมิ
 
1. นายนเรศ  ศรีทนษา
2. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
 
452 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67.71 ทองแดง 11 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นายทัดสิน  คำภู
2. นางสาวสุวิมล  คนยืน
3. นางสาวอารียา  สรเสนา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
2. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
453 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม    
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกรวิภา  ดวงจำ
2. เด็กหญิงน้ำริน  จำนรรจ์สิริ
3. เด็กชายเศรษฐวิชญ์  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
 
1. นายวิโรจน์  สิมพร
2. นางสาวทัศนีย์  โคตรพรม
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เนืองทอง
2. เด็กหญิงทิตย์ธิดา  จันทร์ธานี
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  วิริยธนชิต
 
1. นางอมร  ไตรยวงค์
2. นายเจนวิชญ์  รามางกูร
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญกลม
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เมืองพนัส
3. เด็กหญิงอรัญญา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อิทธิวิศิษฏ์
2. นางภควดี  บุญพอ
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.38 ทอง 4 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เนตรวงค์
2. เด็กหญิงวัลลี  แก่นงาม
3. เด็กหญิงศิวลักษณ์  คำมุงคุณ
 
1. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
2. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.29 ทอง 5 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปัญญา
2. เด็กชายพลพัต  คำปัน
3. เด็กชายสิงหนาท  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวจีราทิพย์  คำแก้ว
2. นางสาวอิสราภรณ์  ผิวขำ
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.13 ทอง 6 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงดอกฝ้าย  กมลรักษ์
2. เด็กหญิงอนุศรา  อุคำ
3. เด็กหญิงอรญา  สุเววงค์
 
1. นางพัดศรี  แสนโสม
2. นายไพรัตน์  แสนโสม
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.63 ทอง 7 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์พงษ์
2. เด็กชายปฏิภาน  ศรีเข่ง
3. เด็กหญิงอังสุมารินทร์  น้อยชิน
 
1. นางจตุพร  บุญเสริม
2. นางสาวนวลจันทร์  บุญทศ
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.57 ทอง 8 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  รัตยา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุวรรณไตรย์
3. เด็กชายอัมฤทธิ์  บุ่งหวาย
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
2. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.43 ทอง 9 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิระนันท์  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  จันปุ่ม
3. เด็กหญิงศุภัสษร  คำทวี
 
1. นางวัจนา  ยอดอินทร์
2. นางสาวนุชติยา  ยอดยศ
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.14 ทอง 10 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยชล  ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงรจนา  สุพร
3. เด็กหญิงสรีลนุช  อัมโภชน์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  คนขยัน
2. นางอุษา  สุวรรณไตรย์
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.75 ทอง 11 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกฎชกร  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงฟ้าลดา  อาจวิชัย
3. เด็กหญิงอโนทัย  ยิ่งกำแหง
 
1. นางสาวสุทธิสา  จันปุ่ม
2. นางพัชรินทร์  บรรจมาตย์
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.86 ทอง 12 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวกัณฐิกา  รูปดี
2. เด็กชายดุสิต  แสนวิเศษ
3. นางสาวอภิสรา  ปริปุณะ
 
1. นางสาวญาใจ  ใจสุข
2. นางสาววิทยา  แสนสุข
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.86 ทอง 12 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปรารถนา  เมืองโคตร
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
2. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.57 เงิน 14 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญารัตน์  ทองเภา
2. เด็กหญิงชุติมา  พิกุลศรี
3. เด็กหญิงรุ้งนภา  แข็งแรง
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สกุลโพน
2. นางสาวนรินทร์นุช  คนไว
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 15 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎามินทร์  อินทุใส
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมดี
3. เด็กหญิงวรศุลี  งามมณีรัตน์
 
1. นางอุษา  บุตรดีวงศ์
2. นางสาวระวีวรรณ  อัครวรรณ
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.38 เงิน 16 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพราวริณี  อนันท์
2. เด็กหญิงพิณรัตน์  โสมศรี
3. เด็กหญิงอาภารัตน์  ศรีลาฤทธิ์
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.75 เงิน 17 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงยลดา  มหาวงค์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ละครไทย
3. เด็กหญิงสุมิตรา  นามกา
 
1. นางมยุรี  สุนทรส
2. นายวีรชน  พรมสุรินทร์
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 18 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กชายยุทธนา  วังคะฮาต
2. เด็กชายศักดิธัช  วังคะฮาต
3. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีเฉลิม
 
1. นางมาลาศรี  สะตะ
2. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
 
472 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.75 เงิน 19 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรรณธิภา  สุพร
2. เด็กชายมงคล  สังเกตุ
3. เด็กหญิงสมฤทัย  อาจวิชัย
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
473 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวประภัสสร  ฐานสินพูล
2. นายโชคชัย  คำทวี
3. นางสาวโชติกา  ธนาไสย์
 
1. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ
2. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
 
474 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวนรัญชรินทร์  เพ็งคำ
2. นางสาวนฤมล  โคสะขึง
3. นายษรัญากรณ์  แก้วแสน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทัศมี
2. นางสาวรุจิรา  ทองศรีสุข
 
475 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายชนาธิป  ชูบดินทร์
2. นางสาววิไลวรรณ  มัดชนา
3. นางสาวสุธิดา  อุคำ
 
1. นางวธัญญา  วาปี
2. นางสังวาล  กลางประพันธ์
 
476 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวชลัญกร  ทองออน
2. นางสาวประภาภรณ์  ประทุมมา
3. นางสาวอาทิตยา  ผุยคำสิงห์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อิทธิวิศิษฏ์
2. นางภควดี  บุญพอ
 
477 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.69 ทอง 5 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พรหมเสนา
2. นางสาวศิริกานต์  มิสา
3. นางสาวสุธาทิพย์   ทองชมภู
 
1. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
478 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.97 ทอง 6 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวจิตติรัตน์  คำสุนีย์
2. นางสาวรัตติยา  แสงตะวัน
3. นายศรธิชัย  อาจวิชัย
 
1. นางสาวณัฐิดา  ซอนพา
2. นางสาวทิพย์ประภา  จันดี
 
479 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.85 ทอง 7 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวกัญญารัตน์   ใจสุข
2. นายจรัญ   ปาหลา
3. นางสาวศิริลักษณ์  คำมุงคุณ
 
1. นางญาใจ  ใจสุข
2. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
 
480 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.08 ทอง 8 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวสุวัจนี  ศรีมันตะ
3. นายเริงชัย  ภูมิลา
 
1. นางพัดศรี  แสนโสม
2. นางสุวดี  พัฒนหิรัณย์กุล
 
481 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.53 ทอง 9 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  พันโกฏิ
2. นางสาวมุกดาว  ชาวเวียง
3. นางสาววราภรณ์  สุดช่วย
 
1. นายพิเชษฐ์  เจือจันทร์
2. นายทักษิณ  มวลมนตรี
 
482 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.12 ทอง 10 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกมลรัตน์  คล่องดี
2. นายณรังสรรค์  คนตรง
3. นางสาวปิยะวดี  สุวรรณไตรย์
 
1. นางเกษร  รัชอินทร์
2. นางดวงรักษ์  บรรจง
 
483 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.07 ทอง 11 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวธีมาพร  กิ่งมาลา
2. นางสาวศิรินยา  วิ่งปัญญา
3. นางสาวเจนจิรา  สมตน
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
484 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.41 ทอง 12 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  คนคล่อง
2. นางสาวศิริวรรณ  รัตน์วงค์
3. นายอนุพงษ์  คนหมั่น
 
1. นายธนวรรธน์  หมื่นแพน
2. นางจตุพร  บุญเสริม
 
485 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.3 ทอง 13 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชิตานาถ  แก้วศรีนวม
2. นายสันติภาพ  ป้องศรี
3. นางสาวอารียา  ศรีสะอาด
 
1. นางพัชรินทร์  บรรจมาตย์
2. นางสาวสุทธิสา  จันปุ่ม
 
486 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.29 ทอง 14 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนัทวรรณ  โนลีรัตน์
2. นางสาวลลิตา  จันปุ่ม
3. นางสาวสุสิดา  อาจวิชัย
 
1. นางวัจนา  ยอดอินทร์
2. นางสาวนุชติยา  ยอดยศ
 
487 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวจันทิมา  เมืองโคตร
2. นางสาววรรณกานต์  นามวัน
3. นายวัชระ  เมืองโคตร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
2. นางสาวมินตรา  คำปาน
 
488 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.5 ทอง 16 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นางสาวชมภู่  พิกุลศรี
2. นางสาวศรีสุดา  เพชรรัตน์
3. นางสาวเพชรไพลิน  เพียรงาน
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย
2. นางสาวมลิวัลย์  สกุลโพน
 
489 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.3 ทอง 17 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  คนหาญ
2. นางสาวธัญญารัตน์  คล่องแคล่ว
3. นางสาวภัสสร  สุพร
 
1. นางสาวยมลภัทร  ศรีภักดี
 
490 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.19 ทอง 18 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  สุวรรณพันธ์
2. นายมาวิน  ทาสีเพ็ชร
3. นางสาวศิรินันท์  โกกะพันธ์
 
1. นางมยุรี  สุนทรส
2. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
491 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.18 เงิน 19 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์นิภา  ศรีหาจักร
2. นางสาวภัทราภรณ์  ฤทธิ์ไธสง
3. นายลีนวัฒน์  คนซื่อ
 
1. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
2. นางมาลาศรี  สะตะ
 
492 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.85 เงิน 20 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวมัณฑนา  รูปสอาด
2. นางสาวมุธิกา  ปกครอง
3. นางสาวสร้อยสุดา  ปัดไตร
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
493 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายญาณภัทร  นิคมรักษ์
2. เด็กชายภูมิเทพ  บุตรสาระ
 
1. นางสาวดวงนารี  อินปาว
2. นายมนัส  พันโกฎิ
 
494 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายนิติพงษ์  รอบคอบ
2. เด็กหญิงเปรมปรีดา  ใจบุญ
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
2. นายชูศักดิ์  อินทร์ภูวา
 
495 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  กลางประพันธ์
2. เด็กหญิงชฎาภา  รสจันทร์
 
1. นางเปรมฤดี  บุญศรี
2. นางวิภาวิน  รุ่งฤทธิ์
 
496 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายธนพิชญ์  ศรีสุภา
2. เด็กหญิงปวีณา  สีมา
 
1. นางชลิตา  พันธุ์ออน
2. นายสุนทร  แสนโคตร
 
497 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เศรษฐศึกษา
2. เด็กชายศุภษร  ศรีหนองคุ้ม
 
1. นายสู้ศึก  รูปเหลี่ยม
2. นางยุภาลักษณ์  ศรัทธามาก
 
498 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงบุญศราภรณ์  บุญภู่
2. เด็กหญิงบุุษบา  แสนสุภา
 
1. นางสุกันยา  เนตรวงค์
2. นายไพทูล  รำจวนจร
 
499 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายนิรวิทย์  บุตทศ
 
1. นายวีระพงษ์  บรรจง
2. นายไพรัตน์  แสนโสม
 
500 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุพร
2. นางสาวสุภาพร  สุพร
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
501 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงมอนวิทยาคม    
502 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายวัชรพล  เชื้อเมืองแสน
2. นายวันเฉลิม  ใจสุข
 
1. นายวิชัย  ช่างถม
2. นายสมพร  สุกรรณ์
 
503 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวชริฏาบลูป์  ปาละวงศ์วัลภ์
2. นางสาวศิริประภาพร  โสดา
 
1. นางสาวดวงดาว  มงคลสวัสดิ์
2. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์
 
504 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวสุปภารัตน์  จันทวงศ์
2. นายอดิศร   มานะพร
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พรหมนิล
 
505 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายชุติพันธ์  บรรจง
2. นายสุกฤษฎิ์  บุตรดีวงศ์
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
2. นายพนอม  รัชอินทร์
 
506 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายกิตติวัฒน์  มหาวงค์
2. นายเจษบดินทร์  อาจวิชัย
 
1. นางมยุรี  สุนทรส
2. นายวีรชน  พรมสุรินทร์
 
507 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวพรชิตา  ทุเรียนทอง
2. นางสาวสิริมุกด์  ศรีชมพู
 
1. นางสาวมินตรา  คำปาน
2. นางยุภาลักษณ์  ศรัทธามาก
 
508 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวพชร  สีอ่อน
2. นางสาวพิณธกาญจน์  พั่วแพง
 
1. นางสมถวิล  ทวีโคตร
2. นางสาววิลัยภรณ์  อารมณ์สวะ
 
509 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายชิโนรส  อุปัญญ์
2. นายศิวเขม  อาจวิชัย
 
1. นายถนอม  น้อยทรง
2. นายไพศาล  วงค์กระโซ่
 
510 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวนราทิพย์  ภาคภูมิ
2. นางสาวอรอนงค์  คำพิลา
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
2. นายนเรศ  ศรีทนษา
 
511 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายสมรักษ์  ผุยคำสิงห์
2. นางสาวอรอุมา  ไกยะฝ่าย
 
1. นางสมบัติ  เขตอนันต์
2. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
512 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวพนิดา  แก้วสิงห์
2. นางสาวสิริวิมล  สุพร
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
513 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายทวีสิน  สุคำภา
2. เด็กชายศุภวิชญ  นามนาเมือง
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
 
514 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิรักษา
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  สุวรรณศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
 
515 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76.21 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรพงศ์  วรสาร
2. เด็กชายบุริศชะพงศ์  กุลวงษ์
 
1. นายวิเศษ  ชาวระนอง
 
516 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.31 ทองแดง 4 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เชื่อเงิน
2. เด็กชายเทพฤทธิื  ชาธิพา
 
1. นายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์
 
517 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.94 ทองแดง 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายปิยรัฐ  บุญขาว
2. เด็กชายยศพล  วิชามุข
 
1. นายนิวัฒน์  วรสาร
 
518 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.85 ทองแดง 6 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เมืองโคตร
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ที่รัก
 
1. นายสุ้ศึก  รูปเหลี่ยม
 
519 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กชายชัยศิลป์  วงษ์ศิลป์
2. เด็กชายพนัชกร  ถวิลพรพิพัฒน์
 
1. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
520 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.74 ทองแดง 8 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยณรงค์  นาโสก
2. เด็กชายทัศนันท์  บับภาร
 
1. นางสาวนะลิมน  พรมแสง
 
521 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.53 ทองแดง 9 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนัทกร  โยธานัน
2. เด็กชายอาทิตย์  วงษ์เทราช
 
1. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
522 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.44 ทองแดง 10 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  คนเพียร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขำคม
 
1. นายเจริญศักดิ์  อาจวิชัย
 
523 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.48 ทองแดง 11 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายพงศกร  ล้วนกล้า
2. เด็กชายอิสริยะ  ฤทธิ์วงศ์
 
1. นางสาวมุธิดา  สาธุชาติ
 
524 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.74 ทองแดง 12 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายชวดล  บรรจง
2. เด็กชายนัฐวัฒน์  ทำนุ
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
 
525 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.32 ทองแดง 13 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษบดินทร์  ชาลึง
2. เด็กชายชัยชนะ  สุพร
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
526 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายธีระพันธ์  สุขบัตร
2. เด็กชายศุภนิมิต  แสงเมือง
 
1. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
527 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนิติธร  สิงหาอาจ
2. เด็กชายวิชาฤทธิ์  อาจวิชัย
 
1. นายอดุลย์  ช่อวงศ์
 
528 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปัญญา
2. เด็กชายสิงหนาท  แสงหิรัญ
 
1. นายสุวรรณ  อนัน
 
529 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายภูฉาย  จันปุ่ม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พุทธเสน
 
1. นายไพศาล  วงค์กระโซ่
 
530 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายถาวร  พลที
2. เด็กชายยุทธนา  แซ่เตีย
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
 
531 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายรัตนชัย  ไชยสัจ
2. เด็กชายศรพิชิต  นันทาวงศ์
 
1. นายอดุลย์  ช่อวงศ์
 
532 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายวรศักดิ์  เบญมาตย์
2. นายวุฒิเดช  เบญมาตย์
 
1. นายยุธนา  ผิวขำ
 
533 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มีแคน
2. เด็กชายภานุพงศ์  พันนุมา
 
1. นายเจริญศักดิ์  อาจวิชัย
 
534 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายพชร  ฉลาดแหลม
2. เด็กชายวีนัตร์ชัย  จันทร์มนตรี
 
1. นางสาวมุธิดา  สาธุชาติ
 
535 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ติ๊บแก้ว
2. เด็กชายเกริกชัย  กุลบุตร
 
1. นางศุุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
536 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายคฑาวุธ  ปัญญาบุตร
2. เด็กชายศรายุทธ  ยาวุธ
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
537 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักด์  แสนโสม
2. เด็กชายอรรถนนท์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
538 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวิทยา  เสียงเย็น
2. เด็กชายสรรพวุฒิ  ชลิตพิรัตร
 
1. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
539 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพล  กุลวงศ์
2. เด็กชายปราการ  กำประโคน
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
 
540 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ธีระราษฎร์
2. เด็กชายวชิรวัฒน์  นารีนุช
 
1. นายประพันธ์  พวงใบดี
 
541 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนกงชัย
2. เด็กชายวิษณุ  แจ่มปรีชา
 
1. นายวีรศักดิ์  พันที
 
542 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กชายทัศนัย  ยืนยั่ง
2. เด็กชายเพชรมุกดา  ทองขาว
 
1. นายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์
 
543 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปัญญ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวขำ
 
1. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
 
544 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กชายพันธกานต์  เมืองโคตร
2. เด็กชายยุทธนัน  ระนา
 
1. นายสุ้ศึก  รูปเหลี่ยม
 
545 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กชายจรรยวรรธ  นาโสก
2. เด็กชายเศรษฐพลศักดิ์  นาโสก
 
1. นางสาวนะลิมน  พรมแสง
 
546 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายพีราพัฒน์  ไชยโกษฐ
2. เด็กชายวิฒเณศร์  ศรีใสคำ
 
1. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
547 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  จำปา
2. เด็กชายวาทศิลป์  ปัททุม
 
1. นายไพศาล  วงค์กระโซ่
 
548 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายธนากร  ศิริวรรณ
2. เด็กชายอัฐพล  มูลพรม
 
1. นายสุวรรณ  อนัน
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ช่วยปานพะเนาว์
2. เด็กหญิงนภาพร  หงศ์ษา
3. เด็กหญิงปวิชญา  ทองบพิตร
4. เด็กหญิงพิชชาพร  รัชอินทร์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำงา
 
1. นายเฉลียว  มงคลเกตุ
2. นายพัฒนาชัย  บุทธิจักร
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงคณัญญา  เหล่าจันดา
2. เด็กหญิงชญานิศ  ไข่มุก
3. เด็กหญิงอรัชพร  ทองเทพ
4. เด็กหญิงเปรมวดี  นิจมานพ
5. เด็กหญิงเพ็ญยุภา  วรดิฐสกุลชัย
 
1. นางสาวทิพากร  การสรรพ์
2. นางสาวอรุณรัตน์  ยืนยง
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทนา  ผากา
2. เด็กหญิงปรียานันท์  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงปิยากร  แจ้ชัยภูมิ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีดวงพันธ์
5. เด็กชายเนวิน  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
2. นางสาวนันทิยา  พรมทา
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุพรรณโมกข์
2. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  เชื้อวงค์พรม
3. เด็กหญิงกิตติยา  เขตโสภา
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คนไว
5. เด็กหญิงธนพร  จันทพันธ์
 
1. นางสาวสนอง  ซาเสน
2. นายสุเมฆ  เพ็ชรนนท์
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำศิริ
3. เด็กหญิงชุดาภา  สลางสิงห์
4. เด็กหญิงนริศรา  กลางประพันธ์
5. เด็กหญิงลลิดา  สลางสิงห์
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
2. นายประไมตรี  สลางสิงห์
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 6 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรดำ
3. เด็กหญิงขนิฐา  ก้อนรัตน์
4. เด็กหญิงอริสา  สอนพงษ์
5. เด็กหญิงเกษฤดี  จันทวงศ์
 
1. นางจิราภรณ์  จันทบาล
2. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปนัดดา  โทนทา
2. เด็กหญิงปัทมพิมพ์  กลนาม
3. เด็กหญิงรัตนดา  ลิตะ
4. เด็กหญิงลลิตา  แสนวิเศษ
5. เด็กหญิงสุภาพร  พึ่งพันธ์
 
1. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
2. นายพีระมิตร  อาจวิชัย
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 8 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พาลหนอง
2. นางสาวนริสรา  ห้วยทราย
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  กระจ่างโคกกรวด
4. เด็กหญิงศศวรรณ  สาจันทร์
5. เด็กหญิงอภิญญา  รสจันทร์
 
1. นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย
2. นางสุชาดา  วังวงศ์
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 9 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. เด็กหญิงคฑมาศ  โคชขึง
2. เด็กหญิงทักษพร  พิกุลศรี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ยืนยง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ไทร
5. เด็กหญิงอมราวดี  ใจตรง
 
1. นางสาวสันต์ฤทัย  คนไว
2. นางศณิตาภรณ์  คนไว
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วิบูลย์กุล
2. เด็กหญิงนาตาชา  สุคำภา
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เหง้าโอสา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อคำจันทร์
5. เด็กหญิงฮานาธ   เมย์ แมทธิวส์
 
1. นายวิเชียร  ยมรัตน์
2. นายอภิกร  สมร
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 11 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุพร
2. เด็กหญิงพรพิมล  พลวงศ์
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สาธุชาติ
4. เด็กหญิงสุพรรณษา   สุวรรณทิพย์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วังวงษ์
 
1. นายพีระพล  เปาวนา
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 12 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลวงค์
2. เด็กหญิงชไมพร  ทิพย์รัตน์
3. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ยืนยั่ง
4. เด็กชายรามณรงค์  สาลีแสง
5. เด็กหญิงวาสนา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวละอองดาว  สิมมะลิ
2. นางสาวจินตนา  น้อยทรง
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวกิ่งกมล  ใจเที่ยง
2. นางสาวธีรารัตน์  รูปคม
3. นางสาวนภายุ  มาลาสาย
4. นางสาวเจนจิรา  เสวะนา
5. นางสาวเบญจมาศ  ตรงดี
 
1. นายวิสัย  สมประสงค์
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกุลกันต์  พ่อบาล
2. นางสาวจรรยาลักษณ์  ขำดี
3. นางสาวพรนิตา  สกุลแพง
4. นางสาวศุจีภรณ์  กุลนา
5. นางสาวอนันตญา  กิจันทร์
 
1. นางสาวทิพากร  การสรรพ์
2. นางสาวอรุณรัตน์  ยืนยง
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวคริสมาศ  วังคะฮาต
2. นางสาวชลิตา  ทุ่นทอง
3. นางสาวณัฐนี  กลางประพันธ์
4. นางสาวปรางวิลัย  ศรีคราม
5. นางสาวมนฑิตา  กลางประพันธ์
 
1. นายวิชิต  สุวรรณไตรย์
2. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวจิริพร  สลางสิงห์
2. นางสาวนิติยา  สลางสิงห์
3. นางสาววิลาสินี  บุรัตน์
4. นางสาวอิสรา  เกลียวงาม
5. นางสาวเพ็ญพิชญา  สลางสิงห์
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
2. นายประไมตรี  สลางสิงห์
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.84 ทอง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวกิตติยากรณ์  จันทะกล
2. นางสาวจินตนา  ดอกแค
3. นางสาวมณฑกานต์  แก้วพิจิตร
4. นางสาวมยุรี  คนไว
5. นางสาวศิรินทิพย์  สรเสนา
 
1. นายสุเมฆ  เพ็ชรนนท์
2. นางสาวสนอง  ซาเสน
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ชมลา
2. นายทินกร  แก้วศรีนวม
3. นางสาวภัชรี  ทองมหา
4. นายวุฒิชัย  เสียงล้ำ
5. นางสาวสุพัฒตา  บุญราศรี
 
1. นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย
2. นางสาวปวีณา  สีมืด
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวนริศรา  พิกุลศรี
2. นางสาวประภัสสร  พิกุลศรี
3. นางสาวภัทราวดี  คนยืน
4. นางสาววิจิตรา  ใจตรง
5. นางสาวสุจิตรา  ยืนยง
 
1. นายฤทธิชัย  คนไว
2. นางศณิตาภรณ์  คนไว
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 7 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวมินตรา  ปุเรนเต
2. นางสาวศุภนิดา  วิถารพันธ์
3. นางสาวสิริธิดา  จิตอามาตย์
4. นางสาวเกวลี  วงค์ษาเนา
5. นางสาวเจนจิรา  หาญแก้ว
 
1. นายวศิน  คำรัตน์
2. นายพัฒนาชัย  บุทธิจักร
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.67 ทอง 8 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวกันธิมา  แสงอ่อน
2. นางสาวจิรภา  มามาศ
3. นางสาวนฤมล  ทองบ่อ
4. นางสาวนิภาพร  มุทาพร
5. นางสาววันวิสา  วะนาณิชย์
 
1. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์
2. นางจิราภรณ์  จันทบาล
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.17 ทอง 9 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยารัตน์  อุคำ
2. นายภัควัชร  ศรเพชร
3. นางสาวรัชดา  พานิช
4. นายสุธาเทพ  ต้นชีเปือย
5. นายอนุชา  เสียงเย็น
 
1. นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย
2. นางสุชาดา  วังวงค์
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 10 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เล็กซิโต
2. นางสาวจุรีรักษ์  คนยืน
3. นางสาวพัชริดา  ยั่งยืน
4. นางสาวสุนิตา  ไชยายงค์
5. นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวกิติยา  ราชบุรี
2. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.17 ทอง 11 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวนงนุช  อาจอำนวย
2. นางสาวประพาฬสาย  พวงใบดี
3. นางสาววิราวรรณ  ภาคภูมิ
4. นายวีระชัย  สุวรรณทิพย์
5. นางสาวสิริรัตน์  สาธุชาติ
 
1. นายเอกลักษณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง 12 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวกนกพร  ก้องเสียง
2. นางสาวชมภูนุช  บางทราย
3. นางสาวมานิตา  พรมดี
4. นางสาวศิริลักษณ์  นามโคตร
5. นางสาวศิริลักษณ์  ดีดวงพันธ์
 
1. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
2. นายพีระมิตร  อาจวิชัย
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.34 ทอง 13 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวนภเกตน์  คำแสนโคตร
2. นางสาวนวลจิรา  ทองล้ำ
3. นางสาวปาวีณา  ศรีหนองห้าง
4. นางสาวสุดาพร  วิชุมา
5. นางสาวสุนันญา  จารแก่น
 
1. นางสาวละอองดาว  สิมมะลิ
2. นางสาวจินตนา  น้อยทรง
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.84 ทอง 14 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ไชยเพชร
2. นายชนะศักดิ์  วงค์กระโซ่
3. นายพุฒิพงษ์  เชื้อคำฮด
4. นางสาววิภา  เฮ้าจันทึก
5. นางสาวโสภาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
1. นายวิเชียร  ยมรัตน์
2. นายอภิกร  สมร
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 15 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  มงคลเกตุ
2. นางสาวทิพวรรณ  นามบุตร
3. นางสาวพจนีย์  อุสุพันธ์
4. นางสาวละออรัตน์  ชาลี
5. นางสาวสีรีธร  ชาดง
 
1. นายวิสัย  สมประสงค์
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 16 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกัณฑิกา  ใจมั่น
2. นางสาวสุนิสา  สิงห์ขันธ์
3. นางสาวสุพรรษา  น้อยสวัสดิ์
4. นางสาวเฟื่องลดา  ยืนยั่ง
 
1. นายสมนึก  อ่อนแสง
2. นายสถาพร  อ่อนโนนเขวา
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายกฤตนัย  บุญภาย
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีลาศักดิ์
3. เด็กหญิงรามาวดี  รัตนวงค์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยนาดี
5. เด็กชายเจริญชัย  จันโท
 
1. นางสมร  จรลี
2. นายคณายุทธ  แสนสิทธิ์
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณมงคล
2. เด็กหญิงจินดา  คำมูล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชฎาภร  หมอกวงษ์
4. เด็กหญิงศิริมุกดา  คลื้มค้างพลู
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีหาวงศ์
 
1. นายสมนึก  ิอ่อนแสง
2. นายสมประสงค์  อ่อนแสง
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพลอยมุกดา  แสนโคตร
2. เด็กหญิงพลอยรพี  วิเศษศรี
3. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เจนจบ
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  อาจวิชัย
5. เด็กหญิงเกวลิน  อาจวิชัย
 
1. นางสาวปรีญาภรณ์  นาทุม
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  สุริยวรรณ
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ทวีโคตร
3. เด็กหญิงวรนุช  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงวัลวิษา  เมืองโคตร
5. เด็กหญิงวีนัส  เมืองโคตร
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
2. นายหัฐจักร  ผิวชาว
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มูลพรม
2. เด็กหญิงชลทิชา  ทองมหา
3. เด็กหญิงณัฏฐินิช  กระท้อนกลาง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  นึกชนะ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  นวนใส
 
1. นางสาวภัทรพร  สุริยาชัยวัฒน์
2. นางสาวแสงดาว  โชติผาด
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คนขยัน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  มงคลเกตุ
3. เด็กหญิงนิภาพร  มงคลเกตุ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุพร
5. นางสาวรุ่งนภา  สุพร
 
1. นางปริศนา  รอบคอบ
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกุลสิริ  สิริพงษ์วิเชษฐ์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงธัญญพร  จิตอามาตย์
4. เด็กหญิงนันทัชพร  ประดับศรี
5. เด็กหญิงบุญรักษา  มุกดาประเสริฐ
 
1. นางสุวรรณา  รัตนศรี
2. นางสาวพยอม  เชิดชู
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  บัญชาเมฆ
2. เด็กหญิงดวงทิพย์  แก้วเกตุพงษ์
3. เด็กชายธีระนัย  แสนโคตร
4. เด็กหญิงวรรณิสา  คำภูษา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินผิว
 
1. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
2. นางสาวปวีณา  สีมืด
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คนเพียร
2. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงพรทิพย์  มุ่งร่วมกลาง
4. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พิมพ์พา
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ดีดวงพันธ์
 
1. นายขวัญชัย  แสนขาว
2. นายทนงค์  พลราชม
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 10 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงวิชุอร   คำนนท์
3. เด็กหญิงศิริพร  คำมุงคุณ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีคำ
5. เด็กหญิงอารียา  ตะวังทัน
 
1. นายวิเชียร   ยมรัตน์
2. นายอภิกร   สมร
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 11 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  โพธิ์ไทรย์
2. เด็กชายบัญชา  โพธิ์ไทรย์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจตรง
4. เด็กหญิงอัจฉรา  พิกุลศรี
5. เด็กชายไชยา  ยืนยง
 
1. นางศณิตาภรณ์  คนไว
2. นางสาวจุฑารัตน์  ใคร่ครวญ
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.1 ทอง 12 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  นาโสก
2. เด็กหญิงพรธิตา  สุวรรณไตรย์
3. เด็กหญิงพัชราภา  นันทราช
4. เด็กชายศุภณัฐ  ปัททุม
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ปัททุม
 
1. นางสุธีรา  คันศร
2. นางวาที  วังคะฮาต
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายธนากร  ซามงค์
2. นายมาวิน  ทาสีเพ็ชร
3. นางสาววลินดา  ทองคำ
4. นางสาวศิรินันท์   โกกะพันธ์
5. นางสาวเจนจิรา  โฉมเฉลา
 
1. นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย
2. นางมยุรี  สุนทรส
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  สกุลลิ้ม
2. นางสาวรัตนา  จันทร์งาม
3. นางสาวศิริวรรณ  อินทร์พรหมมา
4. นางสาวสุณิสา  คนไว
5. นางสาวสุปราณี  จันทพันธ์
 
1. นางสมร  จรลี
2. นายคณายุทธ์  แสนสิทธิ์
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวพัชราภรณ์  อยู่สุข
2. นางสาวสุดารัตน์  เขียวขำ
3. นางสาวสุพรรษา  นาใจนึก
4. นางสาวอรพรรณ  แสงสาย
5. นางสาวแสงนภา  นันโท
 
1. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์
2. นางจิราภรณ์  จันทบาล
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.25 ทอง 4 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวดรุณี  พลภูงา
2. นางสาวธนวรรณ  นิมานบูรณวิจิตร
3. นางสาวนิภาพร  สุพร
4. นายประชานาถ  วรสิทธิ์
5. นายวุฒิพงศ์  วังคะฮาต
 
1. นางชญาภาส์  แสนวิเศษ
2. นางสาวชนาภา  ว่องสาริกัน
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.78 ทอง 5 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  วงศ์พนารัตน์
2. นางสาวพิมพ์พิศา  วงค์กระโซ่
3. นางสาวมณฑนีย์  วงค์กระโซ่
4. นางสาวอารียา  ศรีแพง
5. นางสาวเนตรนภา  ตันสมรส
 
1. นายอภิกร   สมร
2. นายวิเชียร   ยมรัตน์
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.83 ทอง 6 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  คล่องดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ดีดวงพันธ์
3. นางสาวธัญชนก  น้อยทรง
4. นางสาวมนทิพย์  วังวงค์
5. นางสาววลัยรัตน์  ปัททุม
 
1. นางวาที  วังคะฮาต
2. นางสุธีรา  คันศร
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.28 ทอง 7 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวชญาณ์ณัชณ์  ปิทชาติ
2. นางสาวมะลิดา  มรรครัสโส
3. นางสาวสุกานดา  รูปสะอาด
4. นางสาวสุพัตรา  สุพร
5. นางสาวอุษณี  มงคลเกตุ
 
1. นางปริศนา  รอบคอบ
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.14 ทอง 8 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวนฤมล  เหล่าบุดสา
2. นางสาวนัทธรวดี  รูปดี
3. นายปรวรรตน์  คนเพียร
4. นางสาววรินทิพย์  ประสมเพชร
5. นางสาววิพามาดี  ใจช่วง
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
2. นางฐาปนีย์  คนเพียร
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวกรกนก  ปาระมีโชค
2. นางสาวปภาวรินท์  คำปัน
3. นางสาวภัคจิรา  ฮามจันทร์
4. นางสาวมยุรี  จันทร์นนท์
5. นางสาวอาทิตยา  วาปีศิริ
 
1. นางสาวภัทรพร  สุริยาชัยวัฒน์
2. นางสาวแสงดาว  โชติผาด
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.57 ทอง 10 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวชไมพร  ยืนยั่ง
2. นางสาวบุญนำ  ไขแสง
3. นางสาวพรนภา  คนขยัน
4. นางสาวหัสทยา  พงษ์จิตภักดิ์
5. นางสาวอุมาพร  ชาวนา
 
1. นายสมนึก  อ่อนแสง
2. นายสมประสงค์  อ่อนแสง
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวนัฏจิราภรณ์  บัวระพา
2. นางสาวนิลาวัณย์  สุพร
3. นางสาวบุษรา  คล่องแคล่ว
4. นางสาววนัสนันท์  จันนา
5. นางสาวศิโรรัตน์  สุพร
 
1. นายยุทธนา  สิงหาบุตร
2. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมุกดาหาร    
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล    
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกฤษณธร  ชุมแวงวาปี
2. นายจตุพล  แก่นจันทร์
3. นางสาวผุสดี  ธิติโยธิน
4. นายรักษ์พงศ์  ไชยสุริย์
5. นางสาวเบญจมาศ  มั่นซิ้ว
 
1. นายภูมิเดช  โนนพิลา
2. นายจิรวัฒน์  อุ่นใจ
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายธีรพล  มีเกิด
2. นางสาวนิชาภา  ทองพูล
3. นายภานุวัฒน์  มูลพรม
4. นางสาววิชุดา  สุขหนา
5. นายสรรเสริญ  คำปัน
 
1. นายทักษิณ   มวลมนตรี
2. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.125 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายคงเพชร  พุทธพันธ์
2. นางสาวดาราวดี  อุ่นดี
3. นางสาวปานตะวัน  พุทธพันธ์
4. นายฤทธิ์เกียรติ  ขันแข็ง
5. นายไมตรี  ขุนโทนิล
 
1. นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย
2. นายวีระชน  พรมสุรินทร์
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.1 ทอง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวชลธิกานต์  พรหมชาติ
2. นางสาวนิรชา  บุญแถว
3. นางสาวปริตตา  ฤกษ์ขาม
4. นายรามิล  แคนติ
5. นางสาววิไลพร  ซาเสน
 
1. นายเริงศักดิ์  ขันพรม
2. นายคณายุทธ  แสนสิทธิ์
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.9 ทอง 5 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกัลยา  เชื้อคำฮด
2. นางสาวจุฑารัตน์  กุลมา
3. นายธีรพงษ์  ราชสีห์
4. นางสาวภัทรจิรา  เชื้อคำจันทร์
5. นางสาวศิริวรรณวรี  เชื้อคำฮด
 
1. นายวิเชียร  ยมรัตน์
2. นายอภิกร  สมร
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.625 ทอง 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  พันธ์พรม
2. นายกีรติกานท์  เสียงเพราะ
3. นายธนาวุฒิ  ภูมิลา
4. นายพันธกานต์  รัตนวงศ์
5. นางสาวภาวริน  เอี่ยมประเสริฐ
 
1. นายแทนไท  สุวรรณไตรย์
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.9 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกวินนาฏ  ศรีสำราญ
2. นายฎลชัย  เบ้าจังหาร
3. นายทักษิณ  สุวรรณไตรย์
4. นางสาวบุศราภรณ์  สารทอง
5. นายวณิชชากร  คำทอง
 
1. นางอรุณี  สายคง
2. นายอภิชาต  ผิวงาม
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกรกนก  สารมานิตย์กุล
2. นางสาวทิพรัตน์  น้อยทรง
3. นายปฏิพล  แสนสุข
4. นางสาววรรณวิภา  อาจวิชัย
5. นางสาวสุดารัตน์  จันทชาติ
 
1. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
2. นางสุธีรา  คันศร
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  คำมุงคุณ
2. นายชนะชัย  โคตมล
3. นายชูศักดิ์  เชื้อคำจันทร์
4. นางสาวญาราภรณ์  สุขพันธ์
5. เด็กหญิงณิชนันท์  ประคองสิน
6. นายถิรวุฒิ  เนาวรัตน์
7. นายธราธร  ผาทอง
8. นางสาวปัทมวรรณ  เชิดกร
9. นายพงษ์นริทร์  ไชยเพชร
10. นางสาวพนารัตน์  แสนกัลยา
11. นายพรหมธาดา  สุคำภา
12. เด็กชายภัทรพล  เหง้าโอสา
13. นางสาวศิริขวัญ  คำมุงคุณ
14. นายสมศักดิ์  วงศ์กระโซ่
15. นางสาวสุภัควรรณ  เหง้าโอสา
16. นางสาวอรกนก  เชื้อวังคำ
17. นางสาวอารีรัตน์  เชื้อกุณะ
18. นายเกริกพล  คำมุงคุณ
19. นายเทวารุธ  รูปงาม
20. นางสาวแอนนา  สุคำภา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย
2. นางกาญจนา  ณ หนองคาย
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ผากา
2. นางสาวขนิษฐา  ใจตรง
3. นางสาวจิราภรณ์  กุลสุทธิ์
4. นางสาวดวงใจ  สุวรรณสุข
5. นายธรรมรักษ์  เอี่ยมลมูล
6. นายธเนศ  ชมเชื้อ
7. นางสาวนนท์ทิยา  นาโสก
8. นางสาวพรรณี  ลาวัลย์
9. นายพิสิษฐ์  คำกอง
10. นางสาวรัตนา  มูลพรม
11. นายวุฒิชัย  ป้อมหิน
12. นางสาวศิริยา  บางทราย
13. นางสาวศุภาภรณ์  แสนสุข
14. นายสิรภพ  เมืองโคตร
15. นางสาวสุพัตรา  ทองพั้ว
16. นายสุรนัย  ทองผา
17. นางสาวสุรีพร  ยืนยง
18. นายอรรถชัย  เมืองโคตร
19. นายโสภณวิชญ์  เลาหตีรานนท์
20. นายไชยสิทธิ์  เมืองโคตร
 
1. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
2. นายพีระมิตร  อาจวิชัย
3. นางสาวแสงดาว  โชติผาด
4. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
5. นางยุวดี  สุวรรณไตรย์
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกันต์ฐิตา  คำมุงคุณ
2. นายชนะชัย  โคตมล
3. นายชูศักดิ์  เชื้อคำจันทร์
4. นายถิรวุฒิ  เนาวรัตน์
5. นายธราธร  ผาทอง
6. นายประกายเพชร  จันทะโสม
7. นายพงษ์นริทร์  ไชยเพชร
8. นายพรหมธาดา  สุคำภา
9. เด็กชายภัทรพล  เหง้าโอสา
10. นางสาวมณฑิรา  สุพร
11. นายวิศรุต  หลาบโพธิ์
12. นายศราวุฒิ   อุตมาตย์
13. นางสาวศิริขวัญ  คำมุงคุณ
14. นายสมศักดิ์  วงศ์กระโซ่
15. นางสาวสุภัควรรณ  เหง้าโอสา
16. นางสาวอรกนก  เชื้อวังคำ
17. นางสาวอารีรัตน์  เชื้อกุณะ
18. นายเทวารุธ  รูปงาม
19. นายเทอดพงษ์  เชื้อวังคำ
20. นางสาวแอนนา  สุคำภา
 
1. นางกาญจนา  ณ หนองคาย
2. นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายกิตติศักดิ์  แข็งแรง
2. นายคชา  ศรีประเสริฐ
3. นายณัฐชัย  สุกใส
4. นายทศพล  ทองโสม
5. นางสาวนารีรัตน์  พรมจารี
6. นายปฏิภาณ  อัคศรี
7. นายปฐมพงษ์  อุคำ
8. นายปริญญา  ทองขันธ์
9. นางสาวพรทิพย์  วงศ์กระโซ่
10. นายภานุวัฒน์  ทองมหา
11. นางสาวมยุรี  นาใจคง
12. นายยศกร  สารมะโน
13. นางสาวศิริพร  วงค์แสนไชย
14. นายศุภกิตติ์  วรรณวิจิตร
15. นางสาวสร้อยสุดา  คำพิลา
16. นางสาวสุดารัตน์  ทวีโคตร
17. นายสุทิวัส  กิ่งมะลิ
18. นางสาวอัญชิตา  แสงแก้ว
19. นายเจษฎา  พาลึก
20. นายเถลิงศิลป์  ทองดี
 
1. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
2. นายพีระมิตร  อาจวิชัย
3. นางยุวดี  สุวรรณไตรย์
4. นางสาวแสงดาว  โชติผาด
5. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงลดารัตน์  ผุดร
 
1. นางวราพร  บุระมุข
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์พุฒิ
 
1. นางชบา  ศรีวิชัย
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษรา  โลนะลุ
 
1. นายเชวงศักดิ์  บรรจง
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ยืนยง
 
1. นางทิพย์วรรณ  ทองจันทร์
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.83 ทอง 5 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำศรี
 
1. นางสุชาดา  วังวงค์
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง 6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. เด็กชายสิรดนัย  ยืนยง
 
1. นางศณิตาภรณ์  คนไว
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  อาจวิชัย
 
1. นางธนภรณ์  ไวนิยมพงศ์
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายบันหา  ธิพรพันธ์
 
1. นางยุวดี  สุวรรณไตรย์
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.83 ทอง 9 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายบัณฑิต  งามโรจน์
 
1. นางสาวใหม่   ทุมสี
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง 10 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กชายอภิวิชญ์  พิกุลศรี
 
1. นางกนกพร  พงศ์ธนากุล
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอัญชีรา  พามา
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  ศาลารักษ์
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 12 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนฤมล  สุทธิบริบาล
 
1. นางพัชราพร  ฐิติวงศาโรจน์
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 13 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กชายจักรี  ธรรมทอง
 
1. นายพีระพล  เปาวนา
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 14 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มอุทัย
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.66 เงิน 15 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  สุกใส
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวราพร  ปัททุม
 
1. นางสาวปรีญาภรณ์  นาทุม
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 17 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวนิดา  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาวจินตนา  น้อยทรง
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.66 เงิน 18 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  เมืองโคตร
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวมิตราภรณ์  สิทธิเดช
 
1. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวภานิดา  ภูมิลา
 
1. นางปริศนา  รอบคอบ
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายเมฆินทร์  โคตรพัฒน์
 
1. นายเชวงศักดิ์  บรรจง
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวอรอุมา  นามสุวรรณ
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง 5 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวนิรันดร์รัตน์  ธรรมรัตน์
 
1. นางวราพร  บุระมุข
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 6 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกันต์จิรา  คำมุงคุณ
 
1. นางกาญจนา  ณ หนองคาย
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวเปรมฤดี  อุปัญญ์
 
1. นายพิรมณ์  คนซื่อ
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวพรรณิภา  โกศล
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  ศาลารักษ์
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 9 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  ผากา
 
1. นางกนกพร  พงศ์ธนากุล
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 10 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวอภิญญา  คล่องแคล่ว
 
1. นางยุวดี  สุวรรณไตรย์
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 10 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวศิรินนา  จันรอง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนฤมล  รูปเหมาะ
 
1. นางสุชาดา  วังวงค์
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 13 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายสุเทพ  เบญมาตย์
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 13 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวสินีนาท  วิเศษการ
 
1. นายไชยา  อุ่นอารีย์กุล
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 15 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกชพร  หลักคำ
 
1. นางสาวใหม่   ทุมสี
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายบารมี   เมืองทองแก้ว
2. เด็กหญิงศสิธร  คุ้มจินดา
 
1. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง
2. นางจุรีภรณ์  บุญศรี
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกันญารัตนื  บางทราย
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ปุเรนเต
 
1. นางจิรภรณ์  โภคสวัสดิ์
2. นายนพดล  พนมอุปถัมภ์
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายพงศกร  แผนพนา
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  หนองสูง
 
1. นางสาวพุทธชาติ  มีธรณี
2. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สารมโน
2. เด็กชายชัชวาล  น้อยทรงค์
 
1. นางสาวสนอง  ซาเสน
2. นางสาวไปรมา  จันทร์คามิ
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชวภูมิ  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงนริศรา  คุรุภัณฑ์
 
1. นางกุสุมาลย์  วังคะฮาต
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กชายศราวุฒิ  แข็งแรง
2. เด็กหญิงอรสา  พิกุลศรี
 
1. นางจิราพรรณ  โลห์คำ
2. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงค์กระโซ่
2. เด็กชายยศธนาพันธ์  บุญวาล
 
1. นางสาวพรฟ้า  ทองโสม
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  พลเมือง
2. เด็กชายธราดล   อาษาศรี
 
1. นางละเอียด  พลหาญ
2. นางสุภัทรา  คล่องดี
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงดุจฤทัย  คนซื่อ
2. เด็กชายพีรภัทร  อุปัญญ์
 
1. นายอภินันท์  สุวรรณไตรย์
2. นายจำปาศักดิ์  คนซื่อ
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใจดี
2. เด็กชายสมาร์ท  มุ่งลา
 
1. นายขวัญชัย  แสนขาว
2. นายทนงค์  พลราชม
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรักษ์ธิดาภัณฑ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายศุภกิจ  เพชรชนากร
 
1. นางมาลินี  กลางประพันธ์
2. นางสุมาลัย  ผิวขำ
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  มงคลเกตุ
2. เด็กชายภานุ  คนหาญ
 
1. นายเอกลักษณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรียา  อาจวิชัย
2. เด็กชายอดิศร  ศรีสุข
 
1. นายภราดร  อาษาศรี
2. นางสินธ์ุใจ  อาษาศรี
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กชายชัยยา  บุรีคำ
2. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีโยหะ
 
1. นายสมัย  ชื่นสำราญ
2. นางกนกพร  พงศ์ธนากุล
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายนิพัฒน์  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุพร
 
1. นางยุพิน  ยืนยั่ง
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายชินพัฒน์  อัคราช
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ชัยมงคล
 
1. นางเบญจวรรณ  พันโกฏิ
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  พงษ์พรหม
2. เด็กชายทวรรณ์ชัย  สุริยันต์
 
1. นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย
2. นางสุชาดา  วังวงค์
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กชายอาคม  ปากหวาน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรภู่
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
2. นายประไมตรี  สลางสิงห์
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจตรง
2. เด็กหญิงสุกาลดา  สกุลไทย
 
1. นางศณิตาภรณ์  คนไว
2. นางสาววิภาพร  ศรีลาศักดิ์
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงคริษฐา  เจียมธโนปจัย
2. เด็กชายฐิติกร  อินทนพ
 
1. นางสาวปรีญาภรณ์  นาทุม
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศกร  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาตา  สุวรรณพันธ์
 
1. นายชาติชาย  เพียสา
2. นายกมล  สุวรรณมาโจ
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  แสนโสม
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิ์น้ำคำ
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงประณิตา  เมืองโคตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นิพลรัมย์
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
2. นางฐาปนีย์  คนเพียร
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิยา  สารไชย
2. เด็กชายอัมรินทร์  รูปเหลี่ยม
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
2. นางพาณิภัค  สมประสงค์
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกิติชัย  ฟุ้งเจริญกุล
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสงขันธ์
 
1. นางสาวเนตรนภา  การเรียง
2. นางสาวจินตนา  น้อยทรง
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวทิชากร  คำปาน
2. นายวรพัฒน์  วังคะฮาต
 
1. นางดวงแข  ประดุจชนม์
2. นายพัฒนาชัย  บุทธิจักร
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวภัทราวรรณ  สงวนสุทธิกุล
2. นายอิฐฐิพณ  มรกต
 
1. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง
2. นางจุรีภรณ์  บุญศรี
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายศิริวัฒน์  ยาวุธ
2. นางสาวสุภรัตน์  สุขรี่
 
1. นางยุพิน  ยืนยั่ง
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.7 ทอง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายพลากร  สังขศิลา
2. นางสาวอรยา  ศรีลาศักดิ์
 
1. นางสาวสนอง  ซาเสน
2. นางสาวไปรมา  จันทร์คามิ
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นายธีระวัฒน์  มหาวงค์
2. นางสาวนารีทิพย์  คำนนท์
 
1. นายทนงค์  พลราชม
2. นายขวัญชัย  แสนขาว
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง 6 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรปวีณ์  ทวีบท
2. นายเฉลิมศักดิ์  จันทร์ทิบุตร
 
1. นางสุภัทรา  คล่องดี
2. นางละเอียด  พลหาญ
 
679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง 6 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวณัฎชยา  บุรัตน์
2. นายวัชรินทร์  เหลี่ยมศรี
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิ์น้ำคำ
 
680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.55 ทอง 8 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  กุลวงค์
2. นายจักรกริช  อุปัญญ์
 
1. นายจำปาศักดิ์  คนซื่อ
2. นายอภินันท์  สุวรรณไตรย์
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.55 ทอง 9 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาววัชราภรณ์  สุพรรณ
2. นายศักรินทร์  กุลทลทัศน์
 
1. นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย
2. นางสุชาดา  วังวงค์
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายกฤติกร  สุระเสียง
2. นางสาวศิริรัตน์  อินทร์แจ้ง
 
1. นางมาลินี  กลางประพันธ์
2. นางสุมาลัย  ผิวขำ
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.05 ทอง 11 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกัญญามาศ  สุวรรณไตรย์
2. นายธนามร  จันพุฒ
 
1. นางกุสุมาลย์  วังคะฮาต
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 12 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นางสาวจารุณี  แข็งแรง
2. นายชัยวัฒน์  พิกุลศรี
 
1. นางจิราพรรณ  โลห์คำ
2. นางสุกัญญา  ว่องไว
 
685 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวทิพรัตน์  แก้ววรรณา
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยสุรีย์
 
1. นางเบญจวรรณ  พันโกฏิ
 
686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.7 ทอง 14 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวเจนจิรา  เม้าราศรี
2. นายโกวิท  โชคชัย
 
1. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
2. นางสาวพุทธชาติ  มีธรณี
 
687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวจริยา  สุดช่วย
2. นายพรภวิทย์  สุพร
 
1. นายภราดร  อาษาศรี
2. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นายจิรศักดิ์  ยืนยง
2. นางสาวพรรณราทิพย์  คนยืน
 
1. นางศณิตาภรณ์  คนไว
2. นางสาววิภาพร  ศรีลาศักดิ์
 
689 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวกุลธิดา  สุวรรณมงคล
2. นายสถาพร  มาตเอี่ยม
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
2. นายประไมตรี  สลางสิงห์
 
690 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.55 เงิน 18 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นายวีระพงศ์  นารีนุช
2. นางสาวอรอนง  บับพาน
 
1. นายชาติชาย  เพียสา
2. นายกมล  สุวรรณมาโจ
 
691 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.15 เงิน 19 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาววิลัยพร  บุญแซม
2. นายสุวัฒน์  หอมจันทร์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
2. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
 
692 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ผากา
2. นายโกวิทย์  พันธ์คูณ
 
1. นายสมัย  ชื่นสำราญ
2. นางกนกพร  พงศ์ธนากุล
 
693 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 20 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวกนกกานต์  เมืองสุวรรณ
2. นายฐิติกร  ไชยเลิศ
 
1. นายเอกลักษณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
694 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประสมทอง
2. นางสาวกุลนิษฐ์   กองแก้ว
3. นางสาวจุฬาภรณ์  หันพะเนิน
4. นางสาวณิชากร  บำรุงศร
5. นางสาวดวงสมร  โภคสวัสดิ์
6. นางสาวปณิตตรา  ศรีพลอย
7. นางสาวภัสราภรณ์  พลไตร
8. นางสาวมินตรา  ปุเรนเต
9. นางสาววริษฐา  บุญมา
10. นางสาวสุมิตตรา  คันธะชัย
 
1. นางรณางค์  ลานขามป้อม
2. นางสาวบุรินทร์พร  ภาลา
 
695 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวชนารดี  บุราณ
2. นางสาวปรารถนา  ปัททุม
3. นางสาวรวิวรรณ  กลางประพันธ์
4. นางสาววนิดา  ละครไทย
5. นางสาววาทิยา  แก้วศรีนวม
6. นางสาววาสนา  นครชัย
7. นางสาวศรสวรรค์  วงค์สุเพ็ง
8. เด็กหญิงสุลัดดา  น้อยทรง
9. นางสาวอินทุอร  นามเหลา
10. นางสาวอุไรวรรณ  จำปา
 
1. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
2. นายวิชิต   สุวรรณไตรย์
3. นางธนภรณ์  ไวนิยมพงศ์
 
696 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวกนกกานต์  จันทรโคตร
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทวีโคตร
3. นางสาวจันจิรา  โมรชาติ
4. นางสาวชลธี  พาลึก
5. นางสาวทัศวรรณ  คนดี
6. นางสาวนิรชา  อุปแก้ว
7. นางสาววิลาวัลย์  จันทรโคตร
8. นางสาววิสสุตา  คงศร
9. นางสาวสุพัตรา  อุคำ
10. นางสาวอภิญญา  อุปโมง
 
1. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
2. นางสาวพุทธชาติ  มีธรณี
3. นางสาวแสงดาว  โชติผาด
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  วังพยนต์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ตรีพาทย์
3. นางสาวธารทอง  สุขรี่
4. นางสาวธิภาวรรณ  สุภาพันธ์
5. นางสาวนางสาววราทิพย์  คนขยัน
6. นางสาวพรนิภา  คนขยัน
7. นางสาวรัชนี  สีดา
8. นางสาวศิรินญา  ปัทวงศ์
9. นางสาวอรปรียา  ศรีลารัก
10. นางสาวอรวรรณ  จันทาทร
 
1. นายสมนึก  อ่อนแสง
2. นายสถาพร  อ่อนโนนเขวา
 
698 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.33 ทอง 5 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกอร  เชียงขวาง
2. นางสาวกนิษฐา  เทอำรุง
3. นางสาวกมลชนก  ศรีแนน
4. นางสาวกมลรัตน์  พันอุด
5. นางสาวชฎาพร  มณ๊วรรณ
6. นางสาวชโลธร  วาปี
7. นางสาวภัทรภรณ์  มงคลสุภา
8. นางสาวสุดารัตน์  ภาคภูมิ
9. นางสาวอรยา  หงษาดี
10. นางสาวอัญชลี  ใจเอื้อ
 
1. นายชุติภาส  ยืนยั่ง
2. นางทัศนีย์  ฤทธิวงค์
3. นายวิสัย  สมประสงค์
 
699 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.66 ทอง 6 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภาคภูมิ
3. เด็กหญิงชนิดา  คล้ายมีปาน
4. เด็กหญิงนริศรา  ภาคภูมิ
5. เด็กหญิงนิราวรรณ  ปัญชา
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญญาพิทักษ์
7. เด็กหญิงมัทนา  นถาการ
8. เด็กหญิงสิริวิภา  จันกง
9. เด็กหญิงอัจฉริยา  ผลพันธ์
10. เด็กหญิงอารยา  ภาคภูมิ
 
1. นายพีระพล  เปาวนา
 
700 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วศรีนวม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  บุญทวีสุข
3. เด็กหญิงชไมพร  แสนโคตร
4. นายณัฐการณ์  จันปุ่ม
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   สอนสกุล
6. เด็กหญิงตติยาภรณ์  สุนทรส
7. เด็กหญิงทิพย์สุดา  จันปุ่ม
8. เด็กชายธนาวุฒิ  แสนสุข
9. เด็กหญิงปิยะดา  แสนโคตร
10. เด็กชายพลวัฒน์  แสนสุข
11. นายวัชรพงษ์  สาวัง
12. เด็กหญิงศาธินี  วัตรสังข์
13. เด็กหญิงอรัญญ่า  แสนสุข
14. นายอัครวินท์  อุคำ
15. เด็กชายเอนก  แสนสุข
 
1. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
2. นางนภามาศ  แสนโคตร
3. นายวีระศักดิ์  อาจวิชัย
 
701 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวขนิษฐา  ปัทธบุตร
2. นางสาวขวัญจิรา  จิตตั้งทรัพย์
3. นายชูพงค์  คนคล่อง
4. นางสาวนฤมล  อุดมเจษฎา
5. นางสาวนิชากร  วังคะฮาต
6. เด็กหญิงนุชรี  อาจหาญ
7. นางสาวพรพรรณ  คนขยัน
8. เด็กหญิงมณีวัลย์  คนคล่อง
9. นางสาวศิรินภา  เสียงเพราะ
10. นางสาวสุธิศา  ยืนยั่ง
11. นางสาวอจิรวดี  คุ้มศักดิ์
12. เด็กหญิงอริษา  ผิวผ่อง
13. นางสาวเข็มอักษร  สุวรรณมงคล
14. เด็กหญิงเจนตระการ  ดู๋สันเทียะ
15. เด็กหญิงโยษิตา  เกษวงษ์
 
1. นางสาวปพิชญา  คนยืน
2. นางสาวดลนภา  กุลวงค์
3. นางสาวจารุวรรณ  เสียงล้ำ
4. นางสาวละอองดาว  สิมมะลิ
 
702 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประวาศรี
2. เด็กหญิงชลดา  คนซื่อ
3. นางสาวชุติมา  วงค์ศรีทา
4. นางสาวฐิติประภา  บุตทศ
5. เด็กหญิงทิพย์เกศร  ชาธิพา
6. นางสาวนิตยา  ชาธิพา
7. เด็กหญิงปภัสสร  ชาธิพา
8. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ผากา
9. นางสาววิลาสินี  ชูบุญ
10. เด็กหญิงศิริมาศ  พันหลา
11. เด็กหญิงสิริรัตน์  วงค์ศรีทา
12. เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ศรีทา
13. นางสาวสุพรรณี  วงค์ศรีทา
14. นางสาวอภัสสรา  ผากา
15. เด็กหญิงอาทิตติยา  สาลีคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราชันย์  เดชคำภู
2. นางแววสวรรค์  วงค์ศรีทา
 
703 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผาสุขขี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เม่นขาว
3. นางสาวฐีติยา  พิกุลศรี
4. นางสาวธวัลหทัย  กมลรักษ์
5. นางสาวธิดาภรณ์  โพธิ์ไทร
6. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยนา
7. นางสาวสวรรยา  ยศสุรีย์
8. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  โพธิ์ไทร
9. นางสาวสิรินยา  โพธิ์ไทรย์
10. นางสาวสุดา  ผาสูงเนิน
11. นางสาวสุรีรัตน์  ยืนยง
12. นางสาวอรพรรณ  โพธิ์ไทรย์
13. นางสาวอรอนงค์  วงศา
14. นางสาวอารีรัตน์  สายเมฆ
15. นางสาวเสาวภา  สุทธิประภา
 
1. นางสาวอรทัย  จันทร์ประทักษ์
2. นายประกาศิต  ศรีลาศักดิ์
3. นางสาวอุำไรวรรณ  ไชยช่วย
4. นางปริญญา  สลางสิงห์
 
704 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวชลดา  โพธิ์ไทร
2. นายธนานนค์  พรมบาง
3. นางสาวธิติญา  พลอยพันธ์
4. นางสาวนิรมล  บุทธิจักร์
5. นางสาวประภาศิริ  คำนันดา
6. นางสาวพัสตราภรณ์  บุทธิจักร
7. นางสาวมะลิวรรณ  อุณวงค์
8. นางสาวรัชดาพร  ซอนพา
9. นางสาวรุ่งนภา   ศรีลาศักดิ์
10. นางสาวศิริลักษณ์  ขานไข
11. นางสาวสุนิสา  ผิวเหลือง
12. นางสาวสุริยาพร  ซาเสน
13. นางสาวอรณ๊  ชมภูราช
14. นางสาวอังคนางค์  จ่าผาย
15. นางสาวอินธิตา  เห็นผลงาม
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
2. นางเกศริน  จันทรสาขา
 
705 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกันยาณี  จันทะรักษ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  มงคลสุภา
3. เด็กหญิงกุลวรรณ  จันทเรือง
4. นายจีระพัฒน์  ภาคภูมิ
5. เด็กหญิงนภาพร  แก้วลาน
6. เด็กหญิงนริศรา  จำปาเทศ
7. เด็กหญิงนลินี  ชาลือ
8. เด็กชายปรีชา  ภาคภูมิ
9. เด็กหญิงรัตติญาพร  สุกใส
10. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีละ
11. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันธี
12. เด็กหญิงศศิธร  ครุธอุดทา
13. เด็กหญิงสาธิตา  จันรอง
14. เด็กหญิงสุจิตรา  พันนา
15. เด็กหญิงอนงลักษณ์  พันอุด
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
2. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
706 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชุตฎมา  สามาอาพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐฐิดา  บุรัตน์
3. เด็กหญิงปัญญดา  ปัททุม
4. เด็กหญิงพิมพ์จุฑา  อ่อนวิจารย์
5. เด็กหญิงภัทราวดี  คามะนา
6. เด็กหญิงวนิดา  จิตรจักร์
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แก้วศรีนวม
8. เด็กชายวีระศักดิ์  ปานทสูตร
9. เด็กหญิงสาวิตรี  กลางประพันธ์
10. เด็กหญิงสิริรัตน์  ไตรยวงค์
11. เด็กหญิงสุพิชชา  คนหาญ
12. เด็กหญิงสุภัสสร  แสนสุข
13. เด็กหญิงสุลักคณา  สุขส่ง
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  โพธิราช
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อาจวิชัย
 
1. นายรัตนกุล  ไตรยวงศ์
2. นายธวัชชัย  ปัททุม
3. นางสาวปรีญาภรณ์  นาทุม
4. นางสาวสุทธิสา  จันปุ่ม
 
707 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายคณาทิป  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพงศกร  บาบุญ
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นางสุภัคชญา  สินพูน
 
708 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปีย์รดา  สุดหล้า
2. เด็กหญิงรัตติยา  ไตรยวงค์
 
1. นางธวัชชัย  ปัททุม
2. นายรัตนกุล  ไตรยวงศ์
 
709 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปรียฉัตร  โสภารัตน์
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  นารีนุช
 
1. นายไพบูรณ์  บรรจง
2. นายยอดเสน่ห์  สิงห์ทอง
 
710 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  กามะพร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชิ้นทอง
 
1. นายธนภัท  เหมะธุลิน
 
711 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภกิจ  นาโสก
2. เด็กหญิงสิทธิณี  นาโสก
 
1. นายเชิดพงษ์  วงษาเนาว์
2. นายชัยธวัช  กมลรัตน์
 
712 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตรา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงนิติยา  จันทร์ฉิม
 
1. นายสุรพรชัย  สุวรรณไตรย์
 
713 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงธนธรณ์  จิตอามาตย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  โซ่เมืองแซะ
 
1. นายสดศาสตร์  กลางประพันธ์
2. นายวีระพรรณ  อินทา
 
714 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐนารี  จันปุ่ม
2. เด็กหญิงปัทมราช  ราชริวงศ์
 
1. นายสุบิน  ไทยวงค์
2. นายสุดกาน  กลางประพันธ์
 
715 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   นิลคำ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สกุลไทย
 
1. นายศรีริปิน  ยืนยั่ง
2. นายศักดิ์สฤษฏิ์   กลางประพันธ์
 
716 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามบุตร
2. เด็กหญิงลักษิกา  อ่อนไธสง
 
1. นายเฉลิมพันธ์  ศรีพรหม
2. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
717 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  อยู่คล้าย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทร์ภิรมย์
 
1. นายสุรชัย  คำพิลา
 
718 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศิลพูน
2. เด็กหญิงอรุณจันทร์  สุขรี่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  อุทัยสาร์
2. นายวินัย  โคตรบรม
 
719 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สันวัง
2. เด็กหญิงวรัญรัตติญา  อรเพชร
 
1. นายคูณศักดิ์  บุตรสีผา
 
720 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 14 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ภูล้นแก้ว
2. นางสาวรติยากร  เทียมไธสง
 
1. นายพรชัย  ขันศรี
2. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
721 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวชลิตา  ไชยสุวรรณ
2. นางสาววรรณภา  สร้อยคำ
 
1. นางพิณทิพย์  ทองจันทร์
 
722 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนวันต์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ประเวทย์
 
1. นายสุริยา  เสียงเย็น
 
723 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นายนันทุวัฒน์  สาธุชาติ
2. นายพีระพงษ์  พรมมา
 
1. นายปฐมพงษ์  ตากกระโทก
 
724 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กชายนากวัฒน์  สลางสิงห์
2. เด็กชายสิทธิกร  คนขยัน
 
1. นายวารศิลป์  เรืองแสน
2. นายประสบ  บุรัตน์
 
725 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลิ่นผกา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกตุเผือก
 
1. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
2. นายนพรัตน์  ผิวสุวรรณ
 
726 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิราวัลย์  ชาลือ
2. เด็กหญิงอริศรา  ชาลือ
 
1. นายรณกร  กาญจนวรางกูร
 
727 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาพร  พันธะ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ราชิวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราชันย์  เดชคำภู
2. นายสมศักดิ์  ชาลี
 
728 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 1. นางสาวจริยา  ข่าชะโปน
2. นางสาวมณีวรรณ  เชื้อคนแข็ง
 
1. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล
2. นายอิสระพงศ์  เนตรวงศ์
 
729 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ลวงสวาท
2. เด็กชายสุริยา  คนยืน
 
1. นายประกาศิต  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ใคร่ครวญ
 
730 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แสนสุข
2. เด็กหญิงสุจิตรตรา  คนหาญ
 
1. นายสมาน  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สุจารี
 
731 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 25 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นายธนายุทธ  พิมพ์น้อม
2. นางสาวบุลวัชร์  คนหาญ
 
1. นายโอฬาร  ใจศิริ
2. นายชาญชัย  อ่อนหวาน
 
732 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกรทิมา  ระดาฤทธิ์
2. นางสาววิลารักษ์  พวงพันธ์
 
1. นางสุภัคชญา  สินพูน
2. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
 
733 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติรัตน์  เสนาพันธ์
2. นางสาวมินตรา  ล้ำเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  อุทัยสาร์
2. นายวินัย  โคตรบรม
 
734 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวชลิดา  นาโสก
2. นางสาววิยะดา  ประทุมดวง
 
1. นายเชิดพงษ์  วงษาเนาว์
2. นายชัยธวัช  กมลรัตน์
 
735 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายพุฒิพงศ์  รัตนศรี
2. นางสาววณิดา  โกวิเชียร
 
1. นายธนภัท  เหมะธุลิน
 
736 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลทิพย์  วรโยธา
2. นางสาวจตุพร  เวชพันธ์
 
1. นายไพบูรณ์  บรรจง
2. นายยอดเสน่ห์  สิงห์ทอง
 
737 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวมณีรัตน์  คนเพียร
2. นางสาวสุณัชฎา  แก้วศรี
 
1. นายพรชัย  วังคะฮาต
2. นายวชิระ  เหมือนสีเลา
 
738 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวศศิธร  หาญเหี้ยม
2. นายอนุชา  เกษมสุข
 
1. นางพิณทิพย์  คำจันทร์
 
739 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  ชาธิพา
2. นายเอเชีย  สารสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  ชาลี
2. ว่าที่ร้อยตรีราชันย์  เดชคำภู
 
740 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายพัฒนศักดิ์  สลางสิงห์
2. นายวาทะศิลป์  สลางสิงห์
 
1. นายวารศิลป์  เรืองแสน
2. นายประสบ  บุรัตน์
 
741 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญจันทร์
2. นางสาวนาตยา  เหล่าถาวร
 
1. นายวีระศักดิ์  อาจวิชัย
2. นางนภามาศ  แสนโคตร
 
742 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวภัทรา  สมประสงค์
2. นางสาวเนตรทราย  ครองทอง
 
1. นายคูณศักดิ์  บุตรสีผา
 
743 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวชุติมน  คนยืน
2. นางสาวศิรินาถ  สุคำภา
 
1. นายลิขิต  หาคุ้มคลัง
2. นายวีระพรรณ  อินทา
 
744 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวปุณยาพร  ยืนยง
2. นางสาววิภาพรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางสาวรุ้งกาญจน์  ปั้นแต่ง
2. นายศักดิ์สฤษฏิ์  กลางประพันธ์
 
745 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 1. นางสาวชมพู  จีนมาก
2. นางสาวทัศนีย์  ขัตติยวงค์
 
1. นายอิสระพงศ์  เนตรวงศ์
2. นางสาวนิชกานต์  ศรีหาพล
 
746 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  เอกทัน
2. นางสาวอภิญญา  ศรีลาศักดิ์
 
1. นางสาวอรทัย  จันทร์ประทักษ์
2. นางสาววิภาพร  ศรีลาศักดิ์
 
747 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  ศรีกระหวัน
2. นางสาวพรรณฑิภา  มหาวงค์
 
1. นายสมาน  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สุจารี
 
748 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  อักคะการ
2. นางสาวอรญา  จำปาเทศ
 
1. นายรณกร  กาญจนวรางกูร
 
749 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 18 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  รุ่งโรจน์
2. นางสาวณัฐริกา  ซาเสน
 
1. นายเฉลิมพันธ์  ศรีพรหม
2. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
750 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศิราภรณ์  อุทัย
2. นายเอกชัย  อินทนพ
 
1. นายรัตนกุล  ไตรยวงศ์
2. นางธวัชชัย  ปัททุม
 
751 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาววัชรินทร์  แดนพันธ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เผ่าพันธ์
 
1. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
2. นายนพรัตน์  ผิวสุวรรณ
 
752 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นางสาวนัทยาพร  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวศิรินภา  โคชขึง
 
1. นายธนพัฒน์  ซามงค์
2. นายวุฒิไกร  จันทร
 
753 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวกัณฑิมา  แสนโสม
2. นางสาวหทัยชนก  หินพรม
 
1. นายสุรพรชัย  สุวรรณไตรย์
 
754 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายมานพ  พาลึก
2. นายอัศฎาวุธ  อรรคศรี
 
1. นายดิเรก  เชียงทอง
 
755 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวนภัสวรรณ  จิระวรรณา
2. นางสาวน้ำฝน  พูดเพราะ
 
1. นายโอฬาร  ใจศิริ
2. นายชาญชัย  อ่อนหวาน
 
756 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวนัฐมล  คนเพียร
2. นางสาวราตรี  บุญเรืองนาม
 
1. นายชาญณรงค์ชัย  กาหาวงศ์
 
757 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  สุพร
2. นายณัฐพล  ภาคภูมิ
 
1. นายปฐมพงษ์  ตากกระโทก
 
758 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวนธิลดา  โคตรพันธ์
2. นางสาววารุณี  อนันต์
 
1. นายวีรชน  เกิดทองคำ
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  เข็มศิริ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงวราพร  รูปสอาด
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิเดช
 
1. นายวิลัย  ไชยพันธุ์
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรชิตา  เกตุกุล
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพุฒิชัย  ละครไทย
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทนา  คนเพียร
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยนาแพง
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจสุข
 
1. นายชัชชัย  อาจวิชัย
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายดัสกร  สุพรรณโมกข์
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวพรรณิดา  กุลวงค์
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาววชิราภรณ์  วังคะฮาต
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวอนุธิดา  เทียนปุระ
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายุสุริยะ  จิตวงษ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาส  สาริโท
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวเกษวรินทร์  ศิริกาล
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายจิตรกร  โพธิ์ไทรวงศ์
 
1. นายชัชชัย  อาจวิชัย
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินธรณ์  มงคลสุภา
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  อุดมศรี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวนฤมล  วรรณกาล
 
1. นายพุฒิพัฒน์   อาจวิชัย
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  คนกล้า
 
1. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนณิศา  คุ้มครองทรัพย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงอธิตยา  ทะนา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แสนสุข
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายจักกฤษ  คำคง
 
1. นายวิลัย  ไชยพันธุ์
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิง พัชราภรณ์  พุฒจันทร์
 
1. นายโชคชัย  รูปเหมาะ
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ศรี  สุขสวัสดิ์
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายทีทัช  หงษ์คงคา
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สาลี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวจิรารัตน์  มงคลสุภา
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวีรัชดาภรณ์  มณีโชติ
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายวรวุฒิ  กลางประพันธ์
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นายชัยรัตน์  แย้มสรวล
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาววิยะดา  ศรีหาวงศ์
 
1. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  อาจวิชัย
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวอาภาภรณ์  สมประสงค์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวรัชนีภรณ์  ทองกาล
 
1. นายชัชชัย  อาจวิชัย
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจีรา  ศรีโยธะ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงทรรศน์มล  เขียวเขิน
 
1. นายวิลัย  ไชยพันธุ์
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงนริศรา  สีจันดา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงพรนภา  ศรียากุล
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนงค์  ดวงสิน
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  พันธ์วงศ์
 
1. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวเดือนฉาย  ไสวเวียง
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิณี  สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธนินท์ธา  วงค์นารี
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวชนิกานต์  พลายแก้ว
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวสายทิพย์  สายยศ
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวนันทกานต์  แสนโสม
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวพรนภา  ศรีโยหะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวมาลีรัตน์  อุทัย
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายกัมปนาท  ไวว่อง
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิดา  พลสงคราม
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายนฤทธิ์ชัย  พิกุลศรี
 
1. นายวิลัย  ไชยพันธุ์
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  อุทธศรี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกรานติยา  ศิริชัยวัฒนกุล
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง 4 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีจันดา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงญาธิพันธ์  ศรีโยหะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งลัดดา  ปัญญาวงค์
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
817 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 7 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กชายคามินทร์  กะนุวงศ์
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  ศรีวิชา
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายฐาปกรณ์  สู่เสน
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
820 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิญาดา   อุปัญญ์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
821 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวปรียานุช  แสงเลิศเจริญ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
822 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีสุนนท์
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
823 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
824 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองเสริม
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
825 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายณพวัฒน์  จันปุ่ม
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
826 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายณัฐพงศ์  ปัญญาวงค์
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
827 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิรัตน์  อรเพชร
 
1. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
828 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวภนิดา  ไตรยวงศ์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
829 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. นายสกาวเพชร  รูปเหมาะ
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
 
830 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงวไลภรณ์   ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงเกื้อกมล  โสดา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
831 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธนพร  ทวีโคตร
2. เด็กหญิงนัทมล  ตรุวรรณ
 
1. นายชัชชัย  อาจวิชัย
 
832 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ธรรมลี
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
833 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงมินตรา  พรรโมก
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
834 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 5 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพนาขวัญ  จันทร์เต็ม
2. เด็กหญิงวรรณพร  อาจวิชัย
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
835 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.15 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงช่อผกา  น้อยทรง
2. เด็กหญิงรักษิณา  น้อยทรง
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
2. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
836 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.14 ทองแดง 7 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสิริกัญจน์  นิติวงศ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  คนเพียร
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
2. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
837 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.13 ทองแดง 8 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายกิติศักดิ์  โคตรสุโพธิ์
2. เด็กชายฤทธิพร  คนขยัน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
838 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.12 ทองแดง 9 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงศศินา  เพ็งพารา
2. เด็กหญิงอาภัสรา  รอบคอบ
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
2. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
839 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.11 ทองแดง 10 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงสถาพร  น้อยชิน
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
840 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.1 ทองแดง 11 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เทพสุรีย์
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
841 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวสุมิตรา  เรียบภูเขียว
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
842 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงวลัยพร  ผิวทอง
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
843 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่านายอ
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93.1 ทอง 4 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กชายอัฐชัย  บุญรักษา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณพันธ์
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
846 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  พาลุกา
 
1. นายชัชชัย  อาจวิชัย
 
847 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายวจนพงษ์  ศรีมุงคุณ
 
1. นายวิลัย  ไชยพันธุ์
 
848 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
849 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.14 เงิน 9 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ปัททุม
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
850 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.13 เงิน 10 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาจหาญ
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.12 เงิน 11 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  รัตนวงศ์
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.11 เงิน 12 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  อุปัญญ์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
853 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.1 เงิน 13 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองมหา
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
854 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุชิต  ศรีหาวงค์
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
855 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66.1 ทองแดง 15 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 1. เด็กชายโยธิน  อุดมพันธ์
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
856 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66.1 ทองแดง 15 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายภมร  ศิริโสม
 
1. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
857 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สมฤทธิ์
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายเจษฎา  อ้วนไตร
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
859 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาววิรัชยา  สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
860 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวสิริยากร  พิละมาตย์
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวบุญบารมี  แข็งแรง
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
862 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวบุษบา  คนไว
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
863 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวอภิศิริ  อาจวิชัย
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวปริศนา  มอญเก่า
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
865 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายอัมฤทธิ์  ดีดวงพันธ์
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายกิตติคุณ  โสสุด
 
1. นายธีระพงษ์   อาจวิชัย
 
867 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายศาสตราวุธ  เนินทอง
 
1. นายชัชชัย  อาจวิชัย
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  รูปดี
 
1. นายสุรชัย  วังทะพันธ์
 
869 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวบุษราคัม  แข็งแรง
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
870 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 13 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. นายนัฐพงษ์  ลัดติพันธ์
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
 
871 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายบุญสถิตย์  บุตรวงษ์
 
1. นายโชคชัย  รูปเหมาะ
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายเอกชัย  ขัตติยะวงษ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
873 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายตรัย  ห้วยทราย
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
874 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 17 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 1. นางสาวนราพร  จินตยาศวิน
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
875 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 17 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวดรุณี  ศรีตระการ
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
876 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์    
877 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงมอนวิทยาคม    
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร    
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายจตุพร  สุมานิชย์
2. นายบุญแสงเทียน  คำนนท์
3. นางสาววารุณี  หินอ่อน
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์
 
880 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กชายบวรฤทธิ์  สลางสิงห์
2. เด็กชายวรวิทย์   งอนสวัน
3. เด็กชายวิชัย  เสาศิริ
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางสาววิทยา  แสนสุข
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กชายชลศักดิ์  ไตรยสิงห์
2. เด็กชายสมชาย  วงค์ศรีทา
3. เด็กชายสุภัทร  พันธะ
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กชายธีรพล  ฑีฆะ
2. เด็กชายรัชภูมิ  อานนท์
3. เด็กชายสิทธิชัย  สาโสม
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
2. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายคุณากร  เขรภูมิ
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  สุพันธ์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  แก่นจันทร์
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
884 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พลช่วย
2. เด็กหญิงวริศรา  พยอม
3. เด็กหญิงอัญธิกา  อาจหาญ
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
2. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
885 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กชายต่อเขต  เมืองโคตร
2. เด็กชายพรภพ  พุทธโธเจริญ
3. เด็กชายพิชิต  จิตรอามาตร์
 
1. นายสุรชัย  วังทะพันธ์
2. นางชวันรัตน์  สุอริยพงษ์
 
886 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายจีระวัฒน์  ทองผา
2. นายธนรัฐ  ไชยายงค์
3. นายนิรัตน์  อุทาวงค์
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางสาวญาใจ  ใจสุข
 
887 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายณัฐวุฒิ  โภคทรัพย์
2. นายสัญลักษณ์  กุจิรพันธ์
3. นายไวทยา  คำนนท์
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
888 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นายคฑากร  เมืองโคตร
2. นายพสิทธิ์  เมืองโคตร
3. นายเจนณรงค์  โงนมะณี
 
1. นายสุรชัย  วังทะพันธ์
2. นางชวันรัตน์  สุอริยพงษ์
 
889 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยยงค์
2. นายพจน์พงษ์  แสนโคตร
3. นายอดิศร  ปัททุม
 
1. นายกิมยานนท์  วังคะฮาต
2. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
890 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายนพรัตน์  สุพร
2. นายประชานาถ  รัฐวานิชย์
3. นายวีระยุทธ  คนหาญ
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
891 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายภูบดินทร์  ศรีสาพันธ์
2. นางสาววรางคณางค์  บุตรดีวงศ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  แสงจันดา
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
2. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายรชานนท์  บุญพุทธ
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์สุ
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงอสมา  แสงฤทธิ์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีโชค
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธัญญาพร  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณธวลี  ปาวงค์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายดำรงฤทธฺิ์  ฤทธิ์อิ่ม
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกวินนาฏ  ศรีสำราญ
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์สุ
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นายธนวัตน์  ผิวขำ
 
1. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงเปรมสุดา  แก้วร่องคำ
 
1. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายธีรวัฒน์  ศรีบุรมย์
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสิริกานต์  สนิทนวล
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์สุ
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุธิตา   เพ็ชรมา
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายพลวัต  พานวัน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายกัมปนาท  ไวว่อง
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นายปริวรรษ  อ่อนนอก
 
1. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายคมกริช  ธิพรพันธ์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุธาริณี  ศรีคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวศิริกัญญา  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวสุมิตรา  สิงห์ขันธ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐกุล  โคตรสขึง
2. เด็กชายพีรพล  ธนะพจน์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญนิมิตร
4. เด็กชายฤทธิเกียรติ  สุพร
5. เด็กชายวิโรชน์  ชาลือศรี
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ราชวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายชัชนันท์  บับพาน
2. นายณัฎฐกิตต์  พุทธา
3. นายณํฐวุฒิ  อุปแก้ว
4. เด็กชายธนวัฒน์  เบญมาตย์
5. เด็กชายรักษิต  อวิรุทธพาณิชย์
 
1. นายจำรัก  สุวรรณไตรย์
2. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายกิตติพัฒน์  เณธิชัย
2. นายชัยฤทธิ์  คำปิตะ
3. นายทินกร  วงศ์กระโซ่
4. นายวรวิทย์  มีมาตร
5. นายเอกชัย  พ่อนามแดง
 
1. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น
2. นางปุณยนุช  สุวรรณไตย์
3. นางจารุวรรณ  ใจศิริ
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายจรัสรวี  สีโส
2. เด็กชายธนวิทย์  ปริปุรณะ
3. เด็กชายธัญวิทย์  คำสุนันท์
4. นางสาวนริศรา  สายธนู
5. เด็กชายวิษณุ  ศรีลาศักดิ์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายกิตติพันธ์  ปัญญาวงค์
2. นายนันทวัฒน์  สีวงษ์
3. นายภาณุวัฒน์  ใจเที่ยง
4. นายสิทธิโชค  ศิริกาล
5. นายเอกราช  ลอนดอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวธัญชนก  อุปัญญ์
3. นายปริวัฒน์  อ่อนนอก
4. นายเนติเกียรติ  สุวรรณไตรย์
5. นางสาวแพรวรรณ  สีมาศ
 
1. นายยงยุทธ  สวัสดิ์วงค์ไชย
2. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีชมชื่น
2. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวะอุไร
3. นายกันตพงษ์  นามเหลา
4. นางสาวกาลัญญุตา  แสนโคตร
5. นายจักกฤษ  โทหล้า
6. เด็กหญิงจันทิมา  จินตการ
7. เด็กหญิงจินตนา  คนหาญ
8. เด็กหญิงจิรภา  พุทธระสุ
9. เด็กหญิงชญานิศ  ราชิวงศ์
10. เด็กหญิงชลิตา  นรบุตร
11. นางสาวณัฐฐา  เย็นใจ
12. เด็กหญิงณััทริตา  ทองจันทร์
13. เด็กชายธนพร  โตสัจจะ
14. เด็กชายธนวิทย์  มากสิน
15. เด็กชายนราวิชญ์  พิลศรี
16. นายปฏิภัทร  ขันแข็ง
17. เด็กหญิงประภาพร  นวลทูน
18. นางสาวปรียานุช  ช่องวารินทร์
19. เด็กหญิงปิยะรัตน์  คำจันทร์
20. เด็กหญิงปุณฑริกา  ทูลอ่อง
21. เด็กหญิงพรสิริ  ใยวังหน้า
22. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คนขยัน
23. เด็กหญิงพิชชาพร  อรรคศรีวร
24. นายพุทธภูมิ  นาคอ่อน
25. เด็กหญิงฟาติมา  สมบัติหอม
26. เด็กหญิงภทรอร  จันทรเสนา
27. เด็กหญิงภัททิญา  ราชิวงศ์
28. นายรัฐธรรมนูญ  คุ้มโพน
29. นางสาววราภาณ์  ปาหลา
30. นายวิชยุตม์  สุพร
31. นายวีรพงษ์  เชาว์เชี่ยวชาญ
32. นางสาวศิริประภา  จันทาทุม
33. เด็กหญิงสิริมันต์  วงศ์หาโคตร
34. นายสุภานุพงศ์  คนซื่อ
35. นายสุรวุฒิ  กลางประพันธ์
36. นายสุรศักดิ์  พรมเมือง
37. นางสาวสโรชา  เวียงสมุทร
38. เด็กชายอริยะ  อุ่นอารีย์กุล
39. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญล้ำเลิศ
40. เด็กชายเชษฐา  แก้วคำพันธ์
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
2. นายนพดล  ขันแข็ง
3. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายกิตติพัฒน์  เณธิชัย
2. นางสาวจีระวรรณ  เชื้อคำจันทร์
3. นายฉลอง  ไชยเพชร
4. นางสาวชฏาพร  ไชยเพชร
5. นางสาวชลดา  โซ่เมืองแซะ
6. นางสาวชลดา  เชื้อคำฮด
7. นายชัยฤทธิ์  คำปิตะ
8. นางสาวณัฐชา  ศิริกาล
9. นายณัฐวุฒิ  สุคำภา
10. นายธนากร  พรมจารึก
11. นางสาวธิดาพร  พ่อชาวนา
12. นางสาวนางสาวสมิตา  เหง้าโอสา
13. นางสาวปภัสร  เหง้าโอสา
14. นายพิสิฐพงศ์  เนตรวงศ์
15. นายพุฒิพงษ์  เชื้อคำอด
16. นายภานุวัฒน์  เชื้อคำฮด
17. นางสาวมินตรา  เชื้อวังคำ
18. นางสาวรัตติญา  โคชขึง
19. นางสาวรัตติมา  แสงฤทธิ์
20. นายรัตนพล   บินจรัญ
21. นายวรวิทย์  มีมาตร
22. นางสาววรัญญา  เชื้อคำจันทร์
23. นายวุฒิไกร  เชื้อคำจันทร์
24. นางสาววไลลักษณ์  โซ่เมืองแซะ
25. นายศราวุฒิ  วงศ์กระโซ่
26. นางสาวสายธาร  วงศ์กระโซ่
27. นางสาวสุกัญญา  แสงแก้ว
28. นางสาวสุพรรณิการ์  ไชยเพชร
29. นางสาวสไบทิพย์  คำมุงคุณ
30. นายอภิวัฒน์  เชื้อคำจันทร์
31. นางสาวอรนภา  เชื้อคำจันทร์
32. นายเจษฎาพล  ไชยบัน
33. นายเมธา  สุคำภา
 
1. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
2. นางจารุวรรณ  ใจศิริ
3. นางถิรวรรณ   ชมพุด
4. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายธนทัต  แก้วดี
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายโบนัส  วงษ์ตาเทพ
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กชายนันธวัฒน์  บุญญาพิทักษ์
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.87 ทอง 4 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กชายปฎิวัติ  สลางสิงห์
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายเชษฐา  แก้วคำพันธ์
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสุริโย  สุพร
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.75 เงิน 7 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพล  ชนะพจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 8 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอรรถชัย  พรมขันธ์
 
1. นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นายโชคชัย  นาโสก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  ปาปะกะ
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายภานุพันธ์  แสงทอง
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  ผิวขำ
 
1. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายเอกมงคล  ศรีประสงค์
 
1. นางพิณทิพย์  คำจันทร์
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายเกียรติชัย  อาจหาญ
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายสุธาวัชร์  ปานเงิน
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายธนวิชย์  วิสินชัย
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นายวุฒิชัย  สังขะฤกษ์
 
1. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นายศรีวิเศษ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายพงษ์สิทธิ์  ยุติรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นายตติกาล  พันธ์สงค์
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 1. นายเรืองฤทธิ์  สุลำนาจ
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  ศรศิลป์
 
1. นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายธวัชชัย  บับพาน
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา    
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร  ผะอบ
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เทียนทอง
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวสุพัตรา  โยทะกาลี
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสุข
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงโญตินันท์  วาปี
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะนุช  นาโสก
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริยากร  บำรุงตา
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญธิกา  เหมือนงาม
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสุชัญญา  จิบทอง
 
1. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรัญญา  มิคราช
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวาริน  อินโพธิ์
 
1. นายอัครเรศ  ยืนยั่ง
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอนัญพร  กาบบัวทอง
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงไพลิน  ผลาผล
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์สุภา  ชาติดร
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
961 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  โพธิสาร
 
1. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
 
962 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ภิบาลวงษ์
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวยุวดี  แพงพุฒ
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวฝนทอง  ยืนยง
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวสุพัตรา  สุขรี่
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจานุรัตน์  อินอ่อน
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาววทันยา  คนยืน
 
1. นางแววดาว  จันทพันธ์
 
968 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวสร้อยสุดา  คำนนท์
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
969 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุธิตา  เพ็ชรมา
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
970 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุพัฒตรา  มีลา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวสุณิสา  พันธ์ุภักดิ์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวณัฐนรี  ทองใบ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวมุกดาว  ชาวเวียง
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวสุรัสวดี  สาลือสี
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาว อินทิรา  สีจันดา
 
1. นางพิณทิพย์  คำจันทร์
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจิริญญา  อินทุพันธ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 15 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวมณีนุช  คนเพียร
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 16 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวสุนทรี  สลางสิงห์
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์   สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวอุรัสยา  สุขรี่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวศิริประภา  จันทาทุม
 
1. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  แก้วเข็ม
 
1. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  โสมาสุข
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวสุนิตา  เมืองโคตร
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายกษิดิศ  ศิทธิ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  รูปคม
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายอัษฎาวุธ  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวราวุฒิ  คำนนท์
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
989 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายยุทธนา  สารขันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์    
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายกันตพล  อุปัญญ์
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นายวุฒิชัย  สังขะฤกษ์
 
1. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นายพรอนันต์  พันโยศรี
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นายฐกร  วงศ์มะลิ
 
1. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายสุรยุทธ  แสนสุข
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายเจษฎา  พันธ์คูณ
 
1. นายนิรมิต  สุขคณา
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นายจิระพล  สุวรรณไตรย์
 
1. นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายสาโรช  พาษี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 1. นายนเรศ  แสงกล้า
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  อรบุตร
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอนุสรา  สุขรี่
 
1. นายอัครเรศ  ยืนยั่ง
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีนวล
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  นาโสก
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โสเสมอ
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  ครุธอุดทา
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเจียซิน  ลี
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวดาริณี  ลิดจันทึก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวสุนิษา  โสภาเพียร
 
1. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสิรินาถ  บุญประเสริฐ
 
1. นายนิรมิต  สุขคณา
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวทิมณฑา  อรรคนิตย์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวนิภาพร  มุทาพร
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวนลิตา  สุภาพันธ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  สาฤษี
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวอารดา  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวภัทฐิชา   ตรุพิมาย
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. นางสาววัฒนา  คอกกลาง
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาววิริยาพร  คำนนท์
 
1. นายวีระพงษ์  บรรจง
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวสุริญญา  กงนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวปณิตา  โชติพงษ์
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวนริศรา  สายธนู
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวสุรัตนา  แซ่อื้อ
 
1. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 1. นางสาววัชรี  เชื้อคำฮด
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กชายเริงฤทธิ์  เสียงล้ำ
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายธนทัต  แก้วดี
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายวรากร  มุกดาประเสริฐ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายภูวดล  ภูโททิพย์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นายนันทวัฒน์  คนเพียร
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
1032 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกุลวิชญ์  อินสรรค์
 
1. นางโศภิษฐ์  ไมยละ
 
1033 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  ผิวขำ
 
1. นางสาวปณพร  สุวรรณไตรย์
 
1034 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นายเนติเกียรติ  สุวรรณไตรย์
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
1035 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายฐานวัตร  คำลือ
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
1036 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายสิทธิชัย  เสนาดี
 
1. นางนลินี  ไวว่อง
 
1037 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายจักรรินทร์  ชื่นชม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
1038 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายเกริก  สุวรรณไตรย์
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงโญตินันท์  วาปี
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
1040 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปาณิศา  ผาชา
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
1041 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรา  อินไชยา
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภิชญา  โคสาสุ
 
1. นางกุลชา  ก้อนใจจิตร
 
1043 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งศิริกาญจน์  โกศลศักดิ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
1044 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.1 ทอง 6 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงวรกมล  ระมั่งทอง
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจพร  บุญชาลี
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตติกา  สียางนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  ศรีมันตะ
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โสเสมอ
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวเรืองรำไพ  ปลอบเมือง
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 1. นางสาวฤดี  สุมามาลย์
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
1051 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีทอง
 
1. นางโศภิษฐ์  ไมยละ
 
1052 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวดาริณี  ลิดจันทึก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
1053 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวชไมพร  ยืนยั่ง
 
1. นางสาวปณพร  สุวรรณไตรย์
 
1054 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวศิริยากร  เบญมาตย์
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
1055 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวนิภาพร  ปัตสาลี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
1056 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวพรนภา  ไวว่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
1057 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวนันทิยา  ไชยเพชร
 
1. นางนลินี  ไวว่อง
 
1058 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุธิตา  เพ็ชรมา
 
1. นางเกษศิรินทร  ภิรมย์
 
1059 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาววรรณกาณต์  คุณสิทธิ์
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
1060 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
1061 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวรุ่งอรุณ  รูปสอาด
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
1062 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณไตรย์
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
1063 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวราวุฒิ  คำนนท์
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
1064 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายพัทยา  วงศ์จันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
1065 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายวรชาติ  เหล่าดี
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
1066 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายกษิดิศ  สิทธิ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
1067 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายภูวดล  ภูโททิพย์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
1068 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายศรชัย  ทองบ่อ
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
1069 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายพิพัฒน์พล  ห้วยทราย
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
1070 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นายนันทวัฒน์  คนเพียร
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
1071 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายธิตินันท์  งามศิริ
 
1. นางสาววิทยา  แสนสุข
 
1072 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายฐานวัตร  คำลือ
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
1073 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายนพพล  สีดา
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
1074 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นายสิมิลัน  ดีประเสริฐ
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
1075 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายทศพล  ทองโสม
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
 
1076 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายโกวิท  ดาราก้านตรง
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
1077 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นายโชคชัย  นาโสก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
1078 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายจตุพล  มงคลสุภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
1079 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาลัย  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงโศธิดา  ผากา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
1081 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพิไลรัตน์  นาโสก
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
1082 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  บรรจง
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
1083 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.1 ทอง 5 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงเมทินี  ศรีโคตร
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
1084 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัทธิรา  สิงห์ศร
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
1085 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรทัย  มณีวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
1086 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันธี
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
1087 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวยุวดี  แพงพุฒ
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
1088 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  วีระพันธ์ุ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
1089 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาววิไลพร  บุญดก
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
1090 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวนิภาพร  ปัตสาลี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
1091 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอริษา  โคตรสุโพธิ์
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
1092 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุพัฒตรา  มีลา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
1093 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  สาฤษี
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
1094 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะณัฐ  บับพาน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
1095 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจิริญญา  อินทุพันธ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
1096 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวมลธิตา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางพิณทิพย์  คำจันทร์
 
1097 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวนิภาพร  มุทาพร
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
1098 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวพรรณิภา  จำปา
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
1099 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 1. นางสาวพิมพ์วิภา  สังเกตกิจ
 
1. นายขงเขต  ท้าวสบาย
 
1100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวภูษณิศา  กลิ่นดอกไม้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
1101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  พันโกฏิ
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
 
1102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวเกสร  สีดา
 
1. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
1103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาววรรณศิริ  พาลึก
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
1104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวผกามาศ  ฉวนฉาย
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
1105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงกัลยา  สุพร
3. เด็กชายจิรายุ  แสนมี
4. เด็กชายชัชพิมุข  กุรัตน์
5. เด็กชายธงชัย  ยลสุข
6. เด็กชายธนบูรณ์  วงค์กษัตริย์
7. เด็กชายธนากร  วงจักร
8. เด็กหญิงธิดา  สาฤษี
9. เด็กหญิงธิดาพร  เอี่ยมอิ่ม
10. เด็กชายนครินทร์  คนไว
11. เด็กชายนพรัตน์  นนท์ชี
12. เด็กหญิงนวินดา  แสนมี
13. เด็กหญิงนิตยา  พันนุมาน
14. เด็กหญิงบุญชนิต  ศรีสุข
15. เด็กชายปิยะ  นามเสาร์
16. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีวิชา
17. เด็กชายพงศกร  ปลายด่วน
18. เด็กหญิงพินันต์ญา  ถิ่นมุกดา
19. เด็กชายมงคล  สังเกตุ
20. เด็กหญิงรัชฎาพร  ศรีสุข
21. เด็กชายวรายุส  อุทาวงค์
22. เด็กชายวัฒนา  เพ็ญพิชัย
23. เด็กชายวีระพงษ์  สุพร
24. เด็กชายวุฒิชัย  ขาวพรวน
25. เด็กหญิงศศิธร  คำผุย
26. เด็กชายศักดิ์ดา  พันธ์สวัสดิ์
27. เด็กหญิงศิยามล  คนเพียร
28. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองชัย
29. เด็กชายสิทธ์ศกะ  ผากา
30. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีโยหะ
31. เด็กหญิงสุธิดา  อาสาจิตร
32. เด็กชายสุรพล  เรียงมา
33. เด็กชายสุริยันต์  ผิวขำ
34. เด็กชายสุริโย  สุพร
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสุข
36. เด็กชายอัมรินทร์  พรมกัณฑ์
37. เด็กชายอิทธิมนต์   จันเขียว
38. เด็กชายเกียรติพงษ์  คนเพียร
39. เด็กหญิงแก้วมุกดา  ยุติธรม
40. เด็กหญิงโศธิดา  ผากา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
2. นางสาวกรรณิการ์  พันพั่ว
3. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
4. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
5. นายภราดร  อาษาศรี
6. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
7. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
8. นายวิรวุฒิ  แสนโสม
 
1106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมิลา
2. เด็กหญิงกาญจนา  หรั่นจันทึก
3. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีมูล
4. เด็กหญิงจิรวัลย์  สุพร
5. เด็กหญิงนิตยา  สุขรี่
6. เด็กหญิงพัชราวรรณ  สาฤาษี
7. เด็กชายพิชัยยุทธ์  คล่องแคล่ว
8. เด็กหญิงภัทราพร  พลสงคราม
9. เด็กชายภานุเดช  แสนมอม
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  สิงห์สอน
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วันคำกูด
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เดือนเพ็ง
13. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  นาโสก
14. เด็กหญิงสุทธิดา  ตรงดี
15. เด็กหญิงสุรดา  ทองจันทร์
16. เด็กหญิงสุริตา  จันรอง
17. เด็กชายอนุชิต  สุพร
18. เด็กชายอนุวัฒน์  ฉันทญมัด
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  อัคศรี
20. เด็กหญิงอัสรียา  พันธ์หมุด
21. เด็กหญิงอาทิตยา  สีสมโภชน์
22. เด็กหญิงอาภัสรา  รวมรส
23. เด็กหญิงอิสริยา  คานศรี
24. เด็กหญิงอุบลรัตน์  สุขรี่
25. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขทวี
26. เด็กหญิงเทียนน้ำผึ้ง  สามนคร
27. เด็กหญิงเอมมิกา  พันอุด
28. เด็กชายไกวัล  ศรีวรรณชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายวินัย  โคตรบรม
3. นางหนึ่งฤทัย  ซาเสน
4. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
5. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
1107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายคฑา  คล่องแคล่ว
2. นางสาวจันทิมา  สุขรี่
3. นางสาวจิราภรณ์  นาโสก
4. นายฉัตรชัย  รอบคอบ
5. นายชนายุทธ  สุพร
6. นางสาวณัฐยาน์  ปัญญาบุตร
7. นายณัฐวุฒิ  ศุภลา
8. นางสาวดาลิณี  วรสิงห์
9. นางสาวตรีทิพยนิภา  สีดา
10. นายธีระวัฒน์  พันธ์โคตร
11. นายนคริน  ปัญญาบุตร
12. นางสาวนภาวรรณ  สุพร
13. นายนันทวัฒน์  ภูมิลา
14. นางสาวนิศาชล  ซองซะยะ
15. นางสาวบังอร  ชาลี
16. นางสาวพัฒน์สรณ์  สีขาพิมพ์
17. นายพัสกร  ทองออน
18. นายพิริยะ  ชาลี
19. นายพุฒิพงษ์  สุขรี่
20. นางสาวภูษณิษา  กลิ่นดอกไม้
21. นางสาวรุ่งฤดี  ชาลี
22. นางสาวลลิตา  ชาลือ
23. นางสาววรารักษ์  พันอุด
24. นางสาววลาวัลย์  ศรีสัน
25. นายวัชรพงษ์  คนเพียร
26. นางสาวศิริลักษณ์  กงนะ
27. นางสาวศิโรรัตน์  ใจเอื้อ
28. นายศุภกิจ  ปัญญาบุตร
29. นายสมชาย  พันธี
30. นางสาวสมพิศ  มงคลสุภา
31. นางสาวสุดารัตน์  สิงห์สุ
32. นายสุภกิจ  คนคล่อง
33. นายสุริยา  ชัยสงค์
34. นายอนิรุตน์  เอี่ยมเมี้ยน
35. นายอนุรักษ์  ประดับวงค์
36. นายอำนาจ  พันโกฎฺิ
37. นายเกรียงศักดิ์  อุปสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
3. นายวินัย  โคตรบรม
4. นางนิลวรรณ  กำประโคน
5. นางสาวขวัญเรือน  จูมแพง
 
1108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จันทร์ศรี
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  คลองห้วยบง
4. เด็กชายพงศกร  ผดุงกลิ่น
5. เด็กชายวัชรกร  สิงห์ศร
6. เด็กชายศิริโชค  นาโสก
7. เด็กหญิงสุภัสธิรา  สุภจันทร์
8. เด็กหญิงเสาวนีย์  นาโสก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
2. นางกุลชา  ก้อนใจจิตร
3. นางอังคณา  อุปัญญ์
 
1109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจารุเดช  จำปา
2. เด็กชายชลภัทร  คำนนท์
3. เด็กชายธนัตถ์  คำนน์
4. เด็กชายปฏิภาณ  ไผ่โสภา
5. เด็กชายวัชรินทร์  แก้วดวงศรี
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อุคำ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใช้สงวน
8. เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีสุข
9. เด็กหญิงสุรนาถ  จอมสว่าง
10. เด็กหญิงอารยา  ทองแล่ง
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
2. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
3. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
1110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุพร
3. เด็กชายณัฐดนัย  มะสันเทียะ
4. เด็กชายปฏิวัติ  สลางสิงห์
5. เด็กหญิงปิยวดี  พงษ์ศิริ
6. เด็กหญิงวนิดา  ปากหวาน
7. เด็กชายวันชัย  ปากหวาน
8. เด็กชายอภินันท์  ปากหวาน
 
1. นางสาวกุราวดี  พรมลิจันทร์
2. นางคำพา  สลางสิงห์
3. นางประไพ  เบญมาตย์
 
1111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.83 ทอง 4 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวจิตรานุช  ใจดี
2. นายจุฬาลักษณ์  สันลักษณ์
3. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
4. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
5. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
6. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
7. นายพุทธพร  แก้วปัน
8. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
9. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
10. นายแสงชัย  คำนนท์
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
1112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  วงษ์ชา
2. นางสาวฉัตรทริกา  สีงาม
3. นายณัฐพงษ์  ปัญญาวงษ์
4. นายถิรยุทธ์  พุทธอินทรา
5. นายปรีชา  สลางสิงห์
6. นางสาววาสนา  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวสุดารัตน์  หนองแคน
8. นางสาวสุภัสสร  บัวเหมือน
9. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์ชา
10. นายเจษฎา  พันธ์คูณ
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
2. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
3. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
1113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  สมตน
2. นายธนากร  สลางสิงห์
3. นางสาวนัทธ์หทัย  พรมลิจันทร์
4. นายนันทวัฒน์  ห้วยทราย
5. นางสาวนิติยา  สลางสิงห์
6. นายพงษ์สิทธิ์  เบ็ญมาตย์
7. นายพิพัฒน์พล  ห้วยทราย
8. นางสาวสัญญลักษณ์  สุภาพันธ์
9. นางสาวสุทธิดา  ปากหวาน
10. นางสาวสุวนันท์  เบญมาตย์
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
2. นางสุวารี  อาจวิชัย
3. นางสาวกุราวดี  พรมลิจันทร์
 
1114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายจุฬาลักษณ์  สันลักษณ์
2. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
3. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
4. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
5. เด็กหญิงธาราพร  ใจดี
6. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
7. นายพุทธพร  แก้วปัน
8. นายวชิรวิทย์  สังเกต
9. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
10. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
1115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายจุฬาลักษณ์  สันลักษณ์
2. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
3. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
4. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
5. นางสาวธาราพร  ใจดี
6. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
7. นายพุทธพร  แก้วปัน
8. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
9. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
10. นายแสงชัย  คำนนท์
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
1116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 71.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายจุฬาลักษณ์  สันลักษณ์
2. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
3. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
4. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
5. นางสาวธาราพร  ใจดี
6. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
7. นายพุทธพร  แก้วปัน
8. นายวชิรวิทย์  สังเกต
9. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
10. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
1117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ซูซูกิ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญภาย
3. เด็กหญิงปานจันทร์  มุทาวัน
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  กุลวงค์
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คูเมือง
6. เด็กหญิงสุมินตรา  พึ่งทรัพย์
7. เด็กหญิงสุวพัชร  คูสกุล
8. เด็กหญิงเด็กหญิงณฐฤทัย  ไชยสุนันท์
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
 
1118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
2. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
3. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
4. เด็กหญิงธาราพร  ใจดี
5. นายพุทธพร  แก้วปัน
6. นายวชิรวิทย์  สังเกต
7. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
8. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
1119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญพร  วุฒิกุล
2. นางสาวฉัตราพร  กมลรัตน์
3. นางสาวทิพย์สุดา  ราชิวงศ์
4. นางสาวธนิลดา  โคตรพันธ์
5. นางสาวภัคจิรา  อมรวงศ์
6. นางสาวรัชฎา  พวงพันธ์
7. นางสาววิมลศิริ  ปิดตานัง
8. นางสาวสุภัศรา  ผดุงศักดิ์
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
 
1120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
2. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
3. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
4. นางสาวธาราพร  ใจดี
5. นายพุทธพร  แก้วปัน
6. นายวชิรวิทย์  สังเกต
7. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
8. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
1121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  จตุรธรรมศิริ
2. นายพีรธัช  คนยืน
3. เด็กชายมานพ  ไชยเทพ
4. นางสาววิลาวัณย์  ศรีลาศักดิ์
5. นางสาวอรุณทิพ  ชมภูราช
 
1. นายเชิงชาญ  ลุนชิตร
2. นางสาววิจรรยา  โพธิ์เข็ม
 
1122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลาลับ
2. เด็กชายธนายุทธ  ลุณบุตร
3. นายธรรมวิทย์  สุขโข
4. นางสาววนิดา  โพธิ์ไทร
5. เด็กชายเทวฤทธิ์  ศรีมะวงษ์
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
1123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัค  โพธิ์ไทรย์
2. นางสาวจันทมณี  โพธิ์ไทรย์
3. นางสาวจันธิมา  นันทะน้อย
4. นางสาวจิรารัตน์  ระวัตร
5. นางสาวสุทธิดา  พันทะปิว
 
1. นายวชิราวุธ  ชื่นนิรันดร์
2. นางอุไรวรรณ  ไชยช่วย
 
1124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.6 เงิน 4 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ตาลสมรส
2. เด็กชายดนัย  รูปคม
3. นางสาวภาวิณี  จันรอง
4. เด็กหญิงไพรินทร์  พรมแสน
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
 
1125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายประกาศิต  ยืนยั่ง
2. นายพันธกานต์  รัตนวงศ์
3. นายพีระณัฐ  สิงห์บุญใหญ่
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
2. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
1126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธยา  ศิริกาล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญาวงค์
3. นางสาวดุษิตา  กวนศรี
4. นางสาวมณีรัตน์  อุทาวงค์
5. เด็กชายวรทิศ  สุพร
 
1. นายเอกลักษณ์  เกื้อหนองขุ่น
 
1127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์    
1128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวกรกมล  ราชาวัง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เปล่งปลื้ม
3. นางสาวสุรัตนา  สุขรี
4. นางสาวอังศุวีร์  ขอพิมาย
5. เด็กหญิงอารยา  รักสะอาด
 
1. นางพาณิภัค  สมประสงค์
2. นางนิตยา  จิบทอง
 
1129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวละอองดาว  ตะวังทัน
2. นางสาวอนัญญา  ศรีจันดา
 
1. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
2. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
 
1130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนุจจิรา  จันกง
2. เด็กหญิงมาลิณี  จันรอง
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
 
1131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สถิรภูมิชัย
 
1. MissCaitlin   O'Connor
 
1132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายพันกร  สิงห์ด้วง
 
1. นายสุขสันต์  สารบรรณ์
 
1133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกุลจิรา  บุญห่อ
 
1. นางบงกช  สุทธิประภา
 
1134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชมภูนุช  เบญมาตย์
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
1135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คนขยัน
 
1. Mr.Maverick  A.Cabulera
 
1136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คนยืน
 
1. นางษมล  ขุนศรี
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายสหสวรรษ  วังคะฮาต
 
1. นางนงเยาว์  ชุติมันตานนท์
 
1138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงจริชยา  ใจทัศน์
 
1. นางอรอุมา  ศรีลาศักดิ์
 
1139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณัฐ  สุวรรณไตรย์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  สุวรรณไตรย์
 
1140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวันวิษา  แขสว่าง
 
1. นายวีระศักดิ์  คงจันทร์
 
1141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เจริญผล
 
1. นางจริยา  ศรีโยหะ
 
1142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวพัชรวรรณ  เครือพันธ์
 
1. นายสุุวิวัชย์  สมมาตย์
 
1143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกัลยรัตน์  ศิริสิทธิ์
 
1. นางโศภิษฐ์  ไมยละ
 
1144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวรวิษฎา  แสนโคตร
 
1. นางดวงสมร  ไตรยวงค์
 
1145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายดนัย  อุปลา
 
1. นายวีระศักดิ์  คงจันทร์
 
1146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 5 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวศิรดา  ห้วยทราย
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
1147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวนุชจิรา  เสียงล้ำ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  สุวรรณไตรย์
 
1148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 54.66 เข้าร่วม 7 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  เรืองสกุล
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
1149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 48.66 เข้าร่วม 8 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  บุตทศ
 
1. นางนงค์นุช  ดีดวงพันธ์
 
1150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  ไชยเพชร
 
1. นางสาวสุพิชชา  คิดค้า
 
1151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายคมกริช  พาลุกา
 
1. นายสุขสันต์  สารบรรณ์
 
1152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร    
1153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นางมะลิวัลย์  บุรัตน์
 
1154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงปรารถนา  จันทพันธ์
 
1. นางพัชรินทร์  วรรณอำไพ
 
1155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงริญญารัตน์  อัครฉัตร์เจริญ
 
1. นางสาวยุพิน  ภาคภูมิ
 
1156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  รัชอินทร
 
1. นางอุุลิยา  ศรีบุรมย์
 
1157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวกนิฏฐา  กลางประพันธ์
 
1158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 6 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  นาโสก
 
1. นางสาวจินตหรา  บริสุทธิ์
 
1159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมุกดา  ไขแสง
 
1. นางสาวยุวดี  หัตถกิจ
 
1160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คนขยัน
 
1. นางจารุวรรณ  เสียงล้ำ
 
1161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมัฐมล  เข็มเพชร
 
1. นางสาวจิดาภา  โคตรพันธ์
 
1162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กชายธนศักดิ์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวณัฐภควดี  พันธุ์โพธิ์
 
1163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พูลเพิ่ม
 
1. นางเดือนเพ็ญ  สุวรรณไตรย์
 
1164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนริศรา  เชิดนอก
 
1. นางสาวพิลากร  วังคะฮาต
 
1165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิตติกร  สิงหาจุลเกตุ
 
1. นางเกษศิรินทร  ภิรมย์
 
1166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  พิกุลศรี
 
1. นางสุนันทา  ใจตรง
 
1167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจริยา  สารีพันธ์
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
1168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวรุ่งรัตน์  สุกใส
 
1. นางภัณฑิฏา  สุวรรณพันธ์
 
1169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิรากร  สุพร
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิวงค์
 
1170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงมุกรินทร์  มองบุญ
 
1. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
1171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวสุจิตรา  วงศ์เสนา
 
1. นางสาววาทินี  เวียงวิเศษ
 
1172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายเควิน  วิลด์ฮาร์เบอร์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  วาลีพัฒน์
 
1173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวอรุณี  พ่ออามาตย์
 
1. นายกมล  แก่นจันทร์
 
1174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินยา  ปัญญาวงค์
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
 
1175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพชรมณี  อาษานอก
 
1. นางนงค์นุช  ดดวงพันธ์
 
1176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายนนท์ธวัช  เมืองศรี
 
1. นางสาวสิริณ  จำนรรจ์สิริ
 
1177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายไวทยา  มุ่งรักษ์กิจ
 
1. Mr.Calum  Stokess
 
1178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  หนันเมาผาง
 
1. นางสาวกนิฏฐา  กลางประพันธ์
 
1179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวประภัสสร  คนขยัน
 
1. นางอุุลิยา  ศรีบุรมย์
 
1180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน 5 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวนันทวรรณ  ศรีวิชา
 
1. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
1181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน 5 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวปภาพินท์  พรหมเสนา
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
1182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวเบญจวัลย์  พาดี
 
1. นางเบญจวรรณ  ศัตรูพ่าย
 
1183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  ดีดวงพันธ์
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
1184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายวรวุฒิ  สอนศรี
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิวงค์
 
1185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวจิริพร  สลางสิงห์
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
1186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวดาวมะลิลา  จันกง
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
1187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 12 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉริยา  สุวรรณไตรย์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  สุวรรณไตรย์
 
1188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 12 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นางสาวลดาวัลย์  โคตรสะขึง
 
1. นางนงค์พิลา  สิงห์ขัน
 
1189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาววริศรา  เมืองโคตร
 
1. นางสาวณัฐภควดี  พันธุ์โพธิ์
 
1190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายอนุชัย  นาโสก
 
1. นางสาววรรณวิศา  ลีทอง
 
1191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอัจนา  เสียงเย็น
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
 
1192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นายประกาศิต  นาโสก
 
1. นางสาวจินตหรา  บริสุทธิ์
 
1193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวพรนิภา  บุญจันทร์
 
1. นางสาววาทินี  เวียงวิเศษ
 
1194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจตรง
 
1. นางสุนันทา  ใจตรง
 
1195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวลัดดาวัลย์  รูปสะอาด
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  คนซื่อ
 
1196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวอนุสรา  ผันผ่อน
 
1. นางสาวพิลากร  วังคะฮาต
 
1197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวภัทรฎาภรณ์  ศิริพันธ์
 
1. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
1198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายศิริวัฒน์  มีสุข
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณศรี
 
1199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมพ์แก้ว
 
1. นางเมธินี  สุวรรณไตรย์
 
1200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  กลางประพันธ์
 
1. นางจงกล  ใจบุญ
 
1201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นายโฆษิต  โฆตะมัง
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
1202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมทิตา  อัญฤาชัย
 
1. นางจริยา  ศรีโยหะ
 
1203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  สุพร
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
 
1204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สะพานแก้ว
 
1. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
 
1205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยบัน
 
1. นางนลินี  ไวว่อง
 
1206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษกร  รอบคอบ
 
1. นางสาวขวัญเรือน  จูมแพง
 
1207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พิกุลศรี
 
1. นางษมล  ขุนศรี
 
1208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กชายไตรภพ  คนเพียร
 
1. นางสาวศิริกัญญา  จันปุ่ม
 
1209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชริดา  อาจวิชัย
 
1. นางสาวจิดาภา  โคตรพันธ์
 
1210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงสุธิตา  ใจสุข
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาดี
 
1211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  ไชยแสง
 
1. นางนิตติยา  ชาญเฉลิม
 
1212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวพิชามญช์  เมืองโคตร
 
1. นายสัมพันธ์  ซาเหลา
 
1213 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภิญโญ  ล้วนหาญ
 
1. นางวิริยา  เชี่ยวชาญ
 
1214 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงไฮดี้  โฮฟแมนด์บรุนน์
 
1. นางดลนภา  กุลวงค์
 
1215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์   คนเพียร
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
1216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงอุมาพร  อุระ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  วโรดมดำรง
 
1217 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุญทริกา  คล่องดี
 
1. นางมยุรา  เมืองฮาม
 
1218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศรีแสง
 
1. นางชญานิษฐ์  เนืองทอง
 
1219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายอธิวัฒน์  พัฒนกิจดำรงค์
 
1. Mr.ฺBenjoe   Salamamca Laforteza
 
1220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวสุชานาถ  ปานอีเม้ง
 
1. นางเมธินี  สุวรรณไตรย์
 
1221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  เสียงหวาน
 
1. นางนงเยาว์  ชุติมันตานนท์
 
1222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุดาพร  เมืองโคตร
 
1. นางภัณฑิฏา  สุวรรณพันธ์
 
1223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวพัสรา  คนขยัน
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
1224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.66 ทอง 6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรธิดา  ปัญญาวงค์
 
1. นางขวัญเรือน  จูมแพง
 
1225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวพฤกษา  ศรีอุบล
 
1. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
1226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวศิรินันท์  บุญคล้อย
 
1. นางษมล  ขุนศรี
 
1227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.66 ทอง 9 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นางสาวปรมาภรณ์  ดาลัย
 
1. นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย
 
1228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 10 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวจุุฑามณี  มุกธวัตร
 
1. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน
 
1229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 10 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวปวีณา  เสียงล้ำ
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
1230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.33 ทอง 12 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกัลยา  อ้วนลาน
 
1. นางนลินี  ไวว่อง
 
1231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายเทพพิทักษ์  ทองทัด
 
1. นางจิตราวันท์  ยืนยง
 
1232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.66 ทอง 14 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายธวัชชัย  สิงห์สุ
 
1. นางชญานิษฐ์  เนืองทอง
 
1233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.66 ทอง 14 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวคติยา  ราชประโคน
 
1. นางวิริยา  เชี่ยวชาญ
 
1234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 16 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาววราภรณ์  สุริยะบุตร
 
1. นายสัมพันธ์  ซาเหลา
 
1235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.33 เงิน 17 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวทิพวรรณ  คนคล่อง
 
1. นางจารุวรรณ  เสียงล้ำ
 
1236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.33 เงิน 18 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวดลยา  บุญมี
 
1. นางสาวมยุรา   เมืองฮาม
 
1237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.33 เงิน 19 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  สุวรรณศรี
 
1. นางหวานใจ  พันธุวรรณ
 
1238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวสุธิดา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
 
1239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 21 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวอรอุมา  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  คนซื่อ
 
1240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวน้ำทิพย์  ปัตถะทุม
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
 
1241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวชาลิสา  บางทราย
 
1. นางสาวปภาดา  มณีวรรณ
 
1242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวภัทร์ภรณ์  ศิริพันธ์
 
1. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
1243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวจันทร์ทิวา  ชายทวีป
 
1. นางดวงใจ  นะดาบุตร
 
1244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงญาณินท์  บุตรยศ
 
1. นายศักรินทร์  คนหมั่น
 
1245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายกษิดิศ  สายสุข
 
1. นางสาวสุภัทรา  พิสัยสวัสดิ์
 
1246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สกุลไทย
 
1. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
 
1247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พิเคราะห์
 
1. นางสาวมะลิจันทร์  มัยวงค์
 
1248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ขันตี
 
1. นางสุเทีวี  กลางประพันธ์
 
1249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวภาร์ฝัน  ห้วยทราย
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
1250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเขมิกา  เสียงเย็น
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
1251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายอรรถพล  วิบูลย์กุล
 
1. นายสุทธี  เรืองศรี
 
1252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  คนหาญ
 
1. นางนงเยาว์  ชุติมันตานนท์
 
1253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงมอนวิทยาคม    
1254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวญาดา  บุตรยศ
 
1. นายสุุวิวัชย์  สมมาตย์
 
1255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวสิรินทิพย์  อริยเมธานนท์
 
1. นางสมพักตร์  ลิ้มวัฒนา
 
1256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายภักดิ์ภูมิ  อัฐนาค
 
1. นางอ่อนดี  วรรณเสริฐ
 
1257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  วงคะสุ่ม
 
1. นางสุเทวี   กลางประพันธ์
 
1258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  นิลดำ
 
1. นางบริสุทธิ์  ศิริปี
 
1259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวอดิภา  สี่แสน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
1260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายคมกริช  พาลุกา
 
1. นางอำนวยพร  ภูกุดแก้ว
 
1261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวณัฐริญา  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางสาวสุพิชชา  คิดค้า
 
1262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  ชายทวีป
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
1263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนารีรัตน์  ตาลสมรส
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
 
1264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  เสน่ห์วงศ์
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
1265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวเกษสุดา  โกมล
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
1266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายนวพล  อุระ
 
1. นางสาวอัญชุลีกร  หัตถกิจ
 
1267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 14 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวนิภานันท์  มงคลสุภา
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
 
1268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายคุปตเชษฐ์  ทองมนต์
2. เด็กหญิงปุณยิกา  กุลตังวัฒนา
3. เด็กหญิงศุทธินี  ดงขาว
4. เด็กชายสิทธิพงษ์  โล่สุนทรเดช
5. เด็กชายสิรภพ  กออิสรานุภาพ
 
1. นางบรรจบ  โนนพิลา
2. MissEmele  Portalibre
 
1269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธิติมา  สายตา
2. เด็กหญิงนบชุลี  อ้นมา
3. เด็กหญิงปัทมาพร  ทองเภา
4. เด็กหญิงพรนภา  ศรีลาศักดิ์
5. เด็กชายวราวุธ  คำสีทา
 
1. นางสาววัชรีพร  ธนพุทธิวิโรจน์
 
1270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  คนซื่อ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  ไตรยวงค์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ป้อมหิน
4. เด็กหญิงสุพรรษา  จะยันรัมย์
5. เด็กชายไกรวิชญ์  นามศรี
 
1. นางอ่อนดี  วรรณเสริฐ
2. Mrs.Melcha  E.Motia
 
1271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวินันท์   ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  บันตะบอน
3. เด็กชายปิยวัฒน์  หงส์ภูมี
4. เด็กหญิงวรลักษณ์  ผิวเหลือง
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  ลืออำนาจ
 
1. นายประสิทธิ์  เครือแตง
2. นางอรอุมา  ศรีลาศักดิ์
 
1272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยธวัช  คนขยัน
2. เด็กหญิงธนพรรณ  เนินทราย
3. เด็กชายอินทร์ธร  พรรณา
4. เด็กชายไพรวัลย์  รูปเหมาะ
 
1. Mr.Ernest Rey  Salarza
 
1273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิฑาทิพย์  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงจินตนา  ณ บัณทิต
3. เด็กหญิงปาล์มปภัส  จั่นเผือก
4. เด็กชายฤทธิ์ภูมิ  ผินสู่
5. เด็กชายอดิศร   มีแสง
 
1. Mr.Michale  M. Suarez
2. นางอนุลี  ศรีชัย
 
1274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวธัญรดา  เกษแสนวงษ์
2. นางสาวนวพร  พันธ์คูณ
3. นางสาวนิภาพร  แข็งแรง
4. นายวรภัทร  โชคสวัสดิ์นุกุล
5. นางสาวอารียา  กลิ่นพยอม
 
1. Mr.Gelito  Deleon Rodriguez
2. นางบรรจบ  โนนพิลา
 
1275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกชกร  บางจาก
2. นางสาวกมลวรรณ  สุวรรณไตรย์
3. นายชัชชัย  จันเต็ม
4. นางสาวต้องตา  กลางประพันธ์
5. นายศุภวิชญ์  จันปุ่ม
 
1. นางดวงสมร  ไตรยวงค์
2. นายอิสราวุธ  จันปุ่ม
 
1276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวตรงกมล  มีธรรม
2. นายธนากร  สุวรรณกูฎ
3. นายนนทวัฒน์  พันธ์ทอง
4. นางสาวนวกชมล  กุลวงศ์
5. นางสาวมินตรา  ผิวผ่อง
 
1. Mr.Ernest Rey  Salarza
 
1277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.1 ทอง 4 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  ไชยยศ
2. นางสาวทัดดาว  สมชาติ
3. นายนที  กุโบลา
4. นางสาวประภัสสร  บรรลือหาญ
5. นางสาวรัฐฎาเดือน  คำพิลา
 
1. นางสาววัชรีพร  ธนพุทธิวิโรจน์
 
1278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.3 ทอง 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัค  โพธิ์ไทรย์
2. นางสาวจันทมณี  โพธิ์ไทรย์
3. นางสาวจันธิมา  นันทะน้อย
4. นางสาวจิรารัตน์  ระวัตร
5. นางสาวสุทธิดา  พันทะปิว
 
1. นางจิตรานุช  คนไว
2. นางสาวจุฑามาศ  ไทยานนท์
 
1279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แสนโสม
2. นางสาวชฎาพร  เสียงล้ำ
3. นางสาวน้ำฝน  แสงบัว
4. นางสาวบุปผา  เสียงล้ำ
5. นางสาวอัจฉริยาพร  สวัสดิ์วงศ์ไชย
 
1. Mr.Michale  M. Suarez
2. นางอนุลี  ศรีชัย
 
1280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวศุภลักษณ์  ยืนยั่ง
2. นางสาวสุดารัตน์  คนหาญ
3. นายอนุสิทธิ์  แก้วหาวงค์
4. นางสาวเบญจวรรณ  นาโสก
5. นางสาวเมธิณี  ศรีบุดดา
 
1. นางจารุวรรณ  เสียงล้ำ
2. นางดลนภา  กุลวงค์
 
1281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ยืนยง
 
1. Mr.Ying  Wang
 
1282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัชชา  ชาลือ
 
1. MissLi  Yaniiu
 
1283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาววรณัน  พินิศนภดล
 
1. Mr.Bi   Fukuai
 
1284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายกฤษตภาส  แซ่โง้ว
 
1. MissHuang  Shenyan
 
1285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงดุสิตา  ศรีชัย
 
1. นางเชาวนี  อุปัญญ์
 
1286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาววนิดา  ชนะพันธ์
 
1. นางปณพร  สุวรรณไตรย์
 
1287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 7 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายสหัสวรรษ  สุวรรณไตย์
 
1. Mr.CAO  JIN BAO
 
1288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71.5 เงิน 8 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กชายเสกสันต์   มงคลเกตุ
 
1. MissYu Mei  Jin
 
1289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โกมล
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
 
1290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายพิพากษา  ศรีลาศักดิ์
 
1. MissHuang   Shenyan
 
1291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวณิชกุล  น้อยทรง
 
1. MissHuang  Hui Qiong
 
1292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐริกา  โพธิ์ไทร
 
1. นางสาวจามจุรี  ทีเก่ง
 
1293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวศิราณี  ศรีบุรมย์
 
1. MissXiaoyu  Hu
 
1294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวปาลิตา  มณีวรรณ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  มิตรวิจารณ์
 
1295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.5 เงิน 6 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  อระบุตร
 
1. นางสาวLiu  Xie
 
1296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุพร
 
1. Mr.Li  Rongze
 
1297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวสุธาสินี  บุญเลิศ
 
1. MissYu Mei  Jin
 
1298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวศิริพักตร์  แสนจันทะ
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
 
1299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวอาทิตยา  อินอ่อน
 
1. นางสาวปณพร  สุวรรณไตรย์
 
1300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายประชา  พรมท้าว
 
1. นางสาวขวัญลดา  ถันทอง
 
1301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  สบายครบุรี
 
1. นายสุจิน  นามสทอน
 
1302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวฉัตรแก้ว  ครูวิวัฒนานนท์
 
1. Miss Aiko  Fukai
 
1303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวอารรีรัตน์  กัลยกรสกุล
 
1. นางสาวขวัญลดา  ถันทอง
 
1304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายจักรี  คำจันทร์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  วงศ์พา
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
2. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
 
1305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายสิทธา  สุนทราวาณิชกูล
2. เด็กชายเธียรพงศ์  เจริญวงศ์
 
1. นางสาวสิริณ  จำนรรจ์สิริ
2. Dr.Fer Livette   M.Badic-Kileste
 
1306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายชัชพิมุข  ชาววัง
2. เด็กหญิงประภัสสร  เรืองรองวรรษ
 
1. นายสุภชัย  ชาววัง
2. Mr.Jens  Felix Ruether
 
1307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงสุดาพร   พูลเพิ่ม
 
1. นางอนุลี  ศรีชัย
2. Mr.Michale  M. Suarez
 
1308 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวชนกสุดา  บัวเมือง
2. นางสาวสุภาพร  ห้วยทราย
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
2. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
1309 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. เด็กชายธีระพิพงษ์  สลางสิงห์
2. เด็กชายพงศธร  ยืนยง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ไทยานนท์
2. นางจิตรานุช  คนไว
 
1310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวพิกุลแก้ว  อุทาวงค์
2. นายพิพัฒน์  ใจสุข
 
1. นายสุจิน  นามสทอน
2. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
 
1311 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสารีธร  นารีนุช
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  อาคเนย์
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
2. นางปภาดา  สมประสงค์
 
1312 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายศุภดิตถ๋  แข็งแรง
 
1. นางหวานใจ  พันธุวรรณ
 
1313 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดากาญจน์  ลีจันทึก
2. เด็กหญิงทิภานันท์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางบังอร  สุวรรณพันธ์
 
1314 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วิสุเวส
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สลางสิงห์
 
1. นางอุษา  หอมสุดใจ
 
1315 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายธีระพันธ์  โคตรพันธ์
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  พันธ์อุด
 
1. นางขวัญเรือน  จูมแพง
2. นางขนิษฐา  สุพร
 
1316 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุญรักษ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วดี
 
1. นางสาวศิริกัญญา  จันปุ่ม
2. นายนัฐภูมิ  อุดมพร
 
1317 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  ห้วยทราย
2. เด็กหญิงรีรารัตน์  สี่แสน
 
1. นางสาวยุวดี  หัตถกิจ
2. นางประภัสสร  ศรีพันดอน
 
1318 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายพงษ์กร  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงภัทรดา  รินนอก
 
1. นางนลินี  ไวว่อง
2. นายสุทธี  เรืองศรี
 
1319 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุพร
2. เด็กหญิงบุษบา  สาธุชาติ
 
1. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
2. นางสาวจุรีรัตน์  คนซื่อ
 
1320 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุทธิจักร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขเจริญ
 
1. นางพรรณทิพา  เกิดทองคำ
 
1321 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกีรติกา  นามเหลา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นันทาวงค์
 
1. นางเกษศิรินทร  ภิรมย์
 
1322 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัวศรี  คำสาร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
2. นางษมล  ขุนศรี
 
1323 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณภา  บุญราชสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  กลางประพันธ์
 
1. นางเชาวนี  อุปัญญ์
2. Miss้Huang  Hui Qiong
 
1324 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  สิงห์ศร
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โสมศรี
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
1325 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวสุธาสินี  แสงคำ
2. นางสาวเกศสุดา  ปาวงค์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
2. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
 
1326 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวพรทิพย์  มั่นทับ
2. นางสาววัชรา  พรรณา
 
1. นางอุษา  หอมสุดใจ
 
1327 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกนกพร  ทองเจริญบัวงาม
2. นางสาวพิมพ์พิชฌา  สาระไชย
 
1. นายสุภชัย  ชาววัง
2. Mr.Jens  Felix Ruether
 
1328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวภัทชิรา  คล่องแคล่ว
2. นายอัฐพงศ์  ทองมหา
 
1. นายสุจิน  นามสทอน
2. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
 
1329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายณัฐปคัลภ์  จุฑาสาษ์
2. นายพงศ์พิสิทธิ์  ทองปุ้ม
 
1. นางสาวสิริณ  จำนรรจ์สิริ
2. Dr.Fer Livette   M.Badic-Kileste
 
1330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  กันพิพิช
2. นายสุจินดา  หน่อคำ
 
1. นางจริยา  ศรีโยหะ
2. นางบริสุทธิ์  ศิริปี
 
1331 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวปิยะนันท์  แก่นจันท์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ทองชุม
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
1332 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองนิ่ม
2. นางสาวอัมพวัน  จันปุ่ม
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
2. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
1333 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  พิมพ์อ่อน
2. นางสาววริสรา  นีระนิตย์
 
1. นางบังอร  สุวรรณพันธ์
 
1334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  สาธุชาติ
2. นางสาวเบญจวรรณ  พันโกฎิ
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิวงค์
2. นางหนึ่งฤทัย  ซาเสน
 
1335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. สามเณรนันทวัฒน์  แก้วดี
2. นางสาวศศิอัยย์  เมษา
 
1. นางสาวศิริกัญญา  จันปุ่ม
2. นายชยังกูร  วงษ์ช้าง
 
1336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชวาลา  ทัศดร
2. นางสาวรวีกานต์  ชโยกันตาภิรมย์
 
1. นางจิตราวันท์  ยืนยง
2. นางสุนิจ  โนรีรัตน์
 
1337 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  ละภูเขียว
2. นายนันทวัฒน์  วงศ์เสนา
 
1. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน
2. นางพาณิภัค  สมประสงค์
 
1338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวจิตวรรณ  โซ่เมืองแซะ
2. นางสาวอรทัย   กองคำ
 
1. นายสุทธี  เรืองศรี
2. นางนลินี  ไวว่อง
 
1339 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวพิกุล  อุปัญญ์
2. นายโอรส  ปากหวาน
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
2. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
1340 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวฐาปภรณ์   คนเพียร
2. นางสาวเกตุมณี  สุวรรณไตรย์
 
1. Mr.Michael  M. Suarez
2. นางอนุลี  ศรีชัย
 
1341 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวนุชจิรา  ภาคภูมิ
2. นางสาวอัจฉรา  สุพร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  คนซื่อ
2. นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข
 
1342 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวมาริษา  นนท์ชี
2. นางสาววิลาวัณย์  บุญรักษ์
 
1. นายภราดร  อาษาศรี
2. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
1343 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นางสาวชุติกาญจน์  วุฒิปราณี
2. นายอุดมศักดิ์  บุตรกาล
 
1. นางอรุณสุดา  แก้วศรีนวม
 
1344 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวมิ่งขวัญ  แสนสุข
2. นางสาววราภรณ์  แก้วชัยยะ
 
1. นางเกษศิรินทร  ภิรมย์
 
1345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวลลิตา  พิกุลศรี
2. นางสาวสุภาพร  ว่องไว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ไทยานนท์
2. นางจิตรานุช  คนไว
 
1346 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  พินิดพาหะนะ
2. นางสาวศิริลักษณ์  นวลศรี
 
1. นางษมล  ขุนศรี
2. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
1347 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวภัชริดา  น้อยทรง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  น้อยทรง
 
1. นางเชาวนี  อุปัญญ์
2. MissHuang  Hui Qiong
 
1348 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  สุวรรณไตรย์
2. นายณัฐภัทร  ขจรฤทธิ์
3. นายดุลยวัฒน์  แซ่พุย
4. นายบุรินทร์  สมฤทธิ์
5. นายศิริชาติ  อาจวิชัย
6. นายสรศักดิ์  อาจวิชัย
7. นายเกียรติธนา  ผิวขำ
8. เด็กชายเอกรัฐ  ลีโคตร
 
1. นายประจิม  วังคะฮาต
2. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
3. นายพิรมณ์  คนซื่อ
 
1349 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกลวัชร  ไชยอุป
2. นายกิตติศักดิ์  บุรัตน์
3. นายชนัญชนัย  บุญขาว
4. เด็กชายชนินทร์  ไตรยวงค์
5. นายชานนท์  อาจวิชัย
6. นายธนากร  อาจวิชัย
7. เด็กชายภัสกร  อุ้ยปัดฌาวงศ์
8. นายสหัสวรรษ  ดอกเกี๋ยง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญศรี
2. นายรัตนกุล  ไตรยวงศ์
3. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย
 
1350 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายจตุรวิชญ์  อาจวิชัย
2. นางสาวณัฐกานต์  แสนโคตร
3. นายณัฐกิตติ์  นาโสก
4. นายณัฐพงษ์  นามธรรม
5. นางสาวสุรีย์รัตน์  เสียงหวาน
6. นายไชยยา  จันประทัด
 
1. นายประจิม  วังคะฮาต
2. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
3. นายพิรมณ์  คนซื่อ
 
1351 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  เชื้อคำฮด
2. นายปกรณ์  สุคำภา
3. นายพุทธินันท์  คำมุงคุณ
4. นายอรรถวิทย์  โซ่เมืองแซะ
5. นายเจตพล  โคระดา
6. นายเนติพงษ์  สุคำภา
 
1. นายสุทธี  เรืองศรี
2. นายสมพร  สุกรรณ์
3. นายสดศาสตร์  กลางประพันธ์
 
1352 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวชุลิดา  ทาคำห่อ
2. นายนพชัย  ใจมั่น
3. นางสาวปิยะนุช  ศรีปราช
4. นายพงศกร  รอบคอบ
5. นางสาวสุพิชญา  วุ่นพ่วน
6. นางสาวสุภาพร  ผิวผ่อง
7. นางสาวอทิตยา  สมสวาท
8. นางสาวอนัญพร  ประดับพันธ์
9. นางสาวอาภรณ์  อาจวิชัย
10. นางสาวเสาวภา  ประดับพันธ์
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
2. นายสมนึก  อ่อนแสง
3. นางอุษา  บุตรดีวงศ์
 
1353 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวณัชชา  รัตนนิคม
2. นายธีระศักดิ์  ภาคภูมิ
3. นางสาวนรีรัตน์  ประจงจิตร
4. นางสาวภัทรีญา  สะอาดเอี่ยม
5. เด็กชายศุภกฤต  สุริย์
6. นายศุภวิชญ์  แสนคำ
7. นางสาวสุทธิตา  สวัสดิ์วรวงศ์
8. นายอดิศร  ทองผา
9. นายอนิวรรต  เผ่าภูไทย
10. นางสาวอาทิมา  กลางประพันธ์
 
1. นางสาวสุขุมมาลย์  แสงกล้า
2. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
3. นางสาวสุพัตรา  เพียราช
 
1354 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  คนแคล่ว
2. นายฐิติพันธ์  คนคล่อง
3. นายธนพล  ยืนยั่ง
4. นางสาวนริศรา  อาจหาญ
5. นางสาวนิธิมาศ  อาจหาญ
6. นางสาวปวีณา  คนคล่อง
7. นายพงศกร  พลวงค์
8. นางสาวสุรีพร  คนขยัน
9. นางสาวอรอนงค์  คนคล่อง
10. นางสาวอิศราพร  คนคล่อง
 
1. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์
2. นายอัครเรศ  ยืนยั่ง
3. นายบุญเลิศ  คำแสนโคตร
 
1355 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยามล  สุกใส
2. นางสาวชลดา  สุพร
3. นางสาวณัฐณิตรา  จันทุม
4. นางสาวนิยากร  สันทะเนือง
5. นางสาวนิราพร  สีลาดหา
6. นางสาวนุชนาถ  สุวรรณมงคล
7. นางสาวประภัสสรา  ทองออน
8. นางสาวพัชธิดา  พันธ์โคตร
9. นางสาวสุวัจนี  กงนะ
10. นางสาวอนุธิดา  โทนสิมมา
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
2. นายยุทธนา  สิงหาบุตร
3. นางยุพิน  ยืนยั่ง
 
1356 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา   แสนโคตร
2. นางสาวปิยะนันท์  อาจวิชัย
3. นางสาวพนิดา  กลางประพันธ์
4. นายภานุมาศ  ภูมิลา
5. นางสาวรัตนาภรณ์  ร้อยเสาร์
6. นางสาวสุพัตรา  จุลัธษเฐียน
7. นางสาวอมรรัตน์  บุรัตน์
8. นางสาวอรอุมา  แก้วศรีนวม
9. นางสาวเขมมิกา  น้อยทรง
10. นายไพโรจน์  ทองใจ
 
1. นายประจิม  วังคะฮาต
2. นางธนภรณ์  ไวนิยมพงศ์
3. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
 
1357 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายชะตาฟ้า  ผิวงาม
2. นายทรงยศ  เจริญศรี
3. นางสาวธีรนุช  ศรีลาศักดิ์
4. นางสาวนันทนา  อุประ
5. นางสาวปัณวรรธน์  อุปรี
6. นางสาวพนัชญา  ภูสดสูง
7. นางสาวพิลาวัลณ์  แสนสุข
8. นายภัคพล  พ่วงพร
9. นางสาวรุ่งขวัญ  คนไว
10. นางสาวศรินญา  สีคุณ
 
1. นายสุชาติ  วิเศษโวหาร
2. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
 
1358 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.4 ทอง 7 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เนาคำแพง
2. นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณไตรย์
3. นายณิชพน  โสภาพ
4. นายลิขิต  ตาปนานนท์
5. นายสิทธิพงษ์  พาลึก
6. นางสาวสุดารัตน์  ปัชชา
7. นางสาวสุุภิษ  ภูครองหิน
8. นายอาชว์  ว่องไว
9. นายโกวิท  โชคชัย
10. นางสาวไอลดา  มาตย์คม
 
1. นายพีระมิตร  อาจวิชัย
2. นายสุรสิทธิ์  ว่องไว
 
1359 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยืนยง
2. เด็กหญิงชฎาพร  พาลึก
3. เด็กหญิงณัฐชา  ราชิวงศ์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงนันท์
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุญเรืองนาม
 
1. นางสาวณธภัค  ไชยสินภัทร
2. นางสาวพุทธชาติ  มีธรณี
 
1360 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกรณิศา  มากปาน
2. เด็กหญิงชุติมา  ติ่งแสง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ครองยุติ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัสร์  อัดโดดดร
5. เด็กหญิงอภิญญา  ตาลสาร
 
1. นางสาวสมใจ  ต่อทองหลาง
2. นางสาวนุชจลี  จันทรังษี
 
1361 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  โชติบุญยศักดิ์
2. เด็กชายชิตพล  ทองเหลือง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  จินตนะกูล
4. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีพลอย
5. เด็กหญิงอภิษฎา  จึงตระกูล
 
1. นางมาริสา  อินลี
 
1362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบัว  คนดี
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ปัทวงค์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แก่นวงค์
4. เด็กหญิงอ่อนศรี  กงนะ
5. เด็กหญิงเกวลิน  สุพร
 
1. นางกรวิกา  คุณชื่น
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
1363 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  จำปา
2. เด็กชายภูชาติ  รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงมานิตา  คนหาญ
4. เด็กหญิงสุพิชชา  คำโกแก้ว
5. เด็กชายเอกสิทธิ์  จันปุ่ม
 
1. นางภาณิชา  โพธิ์เมือง
2. นาย(ไพรัตน์)นันทฉัตร  นันทศิริ
 
1364 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายนราธิป  พระภูมิจำนงค์
2. นางสาวอัจฉราพร  พลซื่อ
3. นายอาชีวัฎฐ์  สุวรรณพันธ์
4. นายเกริก  สุวรรณไตรย์
5. นายไชยานนท์  วาจาสัตย์
 
1. นางสาวสมใจ  ต่อทองหลาง
2. นางสาวนุชลี  จันทรังษี
 
1365 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวชุติกาญจน์  สารคาม
2. นางสาวปริฉัตร  ทองบพิตร
3. นางสาวยศวดี  นพรุจิกุล
4. นางสาววิชุดา  พิกุลศรี
5. นายอรรถชัย  จันทร์มนตรี
 
1. นางมาริสา  อินลี
 
1366 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวกิ่งกมล  กงนะ
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปดี
3. นางสาวสัพปสร  ภูมิชัย
4. นางสาวสุปรียา  หาโกสีย์
5. นางสาวอัจฉราพร  สรรพทรัพย์
 
1. นางสาวณธภัค  ไชยสินภัทร
2. นางสาวพุทธชาติ  มีธรณี
 
1367 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  คนคล่อง
2. นางสาวปวีณา  ภูมิลา
3. นางสาวปิยะมาศ  แสนสุข
4. นางสาววันวิสา  อาจวิชัย
5. นางสาวอนิตา  แสนสุข
 
1. นาย(ไพรัตน์)นันทฉัตร  นันทศิริ
2. นางภาณิชา  โพธิ์เมือง
 
1368 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  คงประโคน
2. นางสาวนิธิพร  โพธินาม
3. นางสาวนิภาพร  สุพร
4. นางสาวบุศริน  สองทอง
5. นายพงศธร  สุพร
 
1. นางกรวิกา  คุณชื่น
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
1369 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายรังสฤษฎ์  รูปเหมาะ
2. เด็กชายสิทธิพล  ตรงดี
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  โคตรพันธ์
 
1. นางนิ่มนวล  รอบรู้
2. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
1370 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงซัสซาน่า  มงคลดี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประจงจิตร
3. เด็กหญิงเมษณี  ทวีโคตร
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
1371 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  คนยืน
2. เด็กหญิงปาวิณา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงเกดนรินทร์  ซาเสน
 
1. นางยุภาวรรณ  ใสดี
2. นางพัฒนาพร  มายูร
 
1372 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วังคะฮาต
2. เด็กหญิงปวีณา  กลางประพันธ์
3. เด็กหญิงผกาวดี  ปัตถาทุม
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
2. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
1373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  พาลึก
2. เด็กหญิงออรญา  พรมทอง
3. นางสาวเยาวเรศ  แสนวิเศษ
 
1. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
2. นางรจนา  ลุสุข
 
1374 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพรนภา  พลมาตร
2. เด็กหญิงพฤกษา  สิงหบุตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำปาน
 
1. นางวนิดา  เที่ยงวงษ์
2. นางวิจิตรา  เสียงเสนาะ
 
1375 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  คนขยัน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุพร
3. เด็กหญิงภูริชญา  สุจารี
 
1. นางดวงนภา  ผางพันธ์
2. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
1376 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  วังวงค์
2. นางสาวชลธิชา  อาจวิชัย
3. นางสาวริรงรอง  อาจวิชัย
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
1377 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุคำภา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เหง้าโอสา
3. เด็กหญิงสุธิดา  เหง้าโอสา
 
1. นางจิรวัฒน์  คำมุงคุณ
2. นางสาวนฤมล  เมษา
 
1378 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงมลทิรา  แสนสุข
2. เด็กหญิงรจนา  ห้องเเซง
3. เด็กหญิงศศิธร  ไตรยวงค์
 
1. นางเมธวีธ์  กุมารสิทธิ์
2. นางพิมลพร  แพงพุฒ
 
1379 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุคำ
2. เด็กหญิงมัจฉา  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงลาวัณย์  คำนนท์
 
1. นายณรงค์  นาริต
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
1380 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยพรรณ  ชาธิพา
2. เด็กหญิงวลัยพร  วงศ์ศรีทา
3. เด็กหญิงศิวพร  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
1381 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวนิภารัต  ปากหวาน
2. นางสาวพรรณิภา  เบ็ญมาตย์
3. นางสาวยลดา  ปากหวาน
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
2. นางสุวารี  อาจวิชัย
 
1382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐริกา  ผิวผ่อง
2. นายวุฒิพงษ์  คนขยัน
3. นายอธิศักดิ์  พลวงค์
 
1. นางวิมลรัตน์  ดวงใจ
2. นางมนรัตน์  สุพร
 
1383 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  บัวขาว
2. เด็กหญิงรินรดา  แสนโสม
3. เด็กหญิงอารียา  แสนโสม
 
1. นางประภาพร  กิ่งมลิ
2. นายพิชญ์  สุวรรณไตรย์
 
1384 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  สายมั่น
2. เด็กหญิงปณิดา  สุพร
3. เด็กหญิงพินันญา  ถิ่นมุกดา
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
2. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
 
1385 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงมอนวิทยาคม    
1386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาววรรณิภา  สุพร
2. นางสาววิภาวัลย์  มงคลสุภา
3. นางสาวอรพรรณ  ปัญญาดี
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
2. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
 
1387 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวภัทราภรณ์  ชาติขูรู
2. นางสาวลิปิการ์  รื่นภาคเดช
3. นางสาวอาภาภัทร  ประหยัด
 
1. นางนิ่มนวล  รอบรู้
2. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
1388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวกฤษติยา  ผ่องใส
2. นางสาวฐิติรัตน์  สุดเฉียว
3. นางสาวนิตยา  พาลึก
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
2. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
 
1389 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  เชี่ยวชาญ
2. นางสาวพนมพร  จูมแพง
3. นางสาวศสิวิภา  วงษ์เจริญ
 
1. นางสถาพร  ชาวนา
2. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
1390 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวจิราวรรณ  สิงห์สุ
2. นางสาวสุลิตา  คำคูณ
3. นางสาวอาธิติยา  พันธ์นรัตน์
 
1. นางวนิดา  เที่ยงวงษ์
2. นางสาวศรัญญา  คำจวนจันทร์
 
1391 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  คำทอง
2. นางสาวพิชญานิน  โคตรลุย
3. นางสาวอมรรัตน์  ทองสว่าง
 
1. นางพิมลพร  แพงพุฒ
2. นางสาวนริศรา  ชุมศรี
 
1392 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐชยา  ยืนยั่ง
2. นางสาวนฤมล  คณะวงค์
3. นางสาวสวรรยา  อุตสาหะวงศ์
 
1. นายณรงค์  นาริต
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
1393 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายระพีพัฒน์  ศรีรักษา
2. นางสาวลลิตา  ปัญญา
3. นางสาวเบญจาพร  สิงห์นาง
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
1394 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวบุญอรัญ  ไวยะพันธ์
2. นางสาวประกายรัตน์  หนองแคน
3. นางสาวพัชรมัย  เปรมจิต
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
2. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
1395 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรัตนา  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวศิริญา  เสียงล้ำ
3. นางสาวสิรินพร  ไตรยวงค์
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
1396 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวกัตติกา  เสียงล้ำ
2. นางสาวชนาทิพย์  เสียงล้ำ
3. นางสาวธัญญลักษณ์   สุวรรณไตรย์
 
1. นางประภาพร  กิ่งมลิ
2. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
 
1397 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นางสาวพัชรา  โสมอินทร์
2. นางสาวสุชานรี  ศรีสุข
3. นางสาวอุมาพร  จันทมงคล
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
2. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
 
1398 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 1. นายจิเดช  ปติทัง
2. นางสาวนิตยา  ไชยสุนันท์
3. นางสาวบุญชู  เชื้อกระโซ่
 
1. นายปรีชา  จันหา
2. นายประดิษฐ์  ข้าตะโปน
 
1399 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวปรานัดดา  ศรีวิชา
2. นางสาวรัตติญา  คำนนท์
3. นางสาวอรนรี  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
1400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจิราพร  จันรอง
2. นางสาวนันทนา  มงคลสุภา
3. นางสาวรัมภา  แสนจักร
 
1. นายพงษ์ดนัย  โคตรภักดี
 
1401 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายพรชัย  ไชยเพชร
2. นายพัชระ  คำมุงคุณ
3. นายลำพูน  คำมุงคุณ
 
1. นางจิรวัฒน์  คำมุงคุณ
2. นางสาวนฤมล  เมษา
 
1402 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวชนารดี  ห้วยทราย
2. นางสาววิลาวัณย์  นารีนุช
3. นางสาวศิริวรรณภา  ทองสุข
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
2. นางสุวารี  อาจวิชัย
 
1403 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงมอนวิทยาคม    
1404 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกฤติกา  เจดีย์
2. เด็กหญิงมุกครินทร์  เกตุปาน
3. เด็กหญิงสิริยากร  คนไว
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
1405 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงบงกช  ชำนาญไพร
2. เด็กหญิงปฐิมาภรณ์  พิทักษ์โยธี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีเพชร
 
1. นางวนิดา  เที่ยงวงษ์
2. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
 
1406 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กองไธสงค์
2. เด็กชายต่อลาภ  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศุภรการณ์  ผิวขำ
 
1. นางประภาพร  กิ่งมลิ
2. นายยอดชาย  อุปัญญ์
 
1407 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยา  สุพร
2. เด็กหญิงวิสุดา  ศรีวิชา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไชยชาลี
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
2. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
 
1408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงมอนวิทยาคม    
1409 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวณัฐณิกา  สมฤทธิ์
2. นางสาววิชุดา  จตุวิสัย
3. นางสาวสุธิดา  จินาวรณ์
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
1410 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  บาดตาสาว
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  วงศ์กะโซ่
3. นางสาวอุไรวรรณ  วงค์กะโซ่
 
1. นางถิรวรรณ  ชมพุด
 
1411 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวณัชชา  อาจวิชัย
2. นางสาวมุทิตา  ไตรยวงค์
3. นางสาววิชุดา  รัตนคำ
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
2. นางสาวสุทธิสา  จันปุ่ม
 
1412 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวฐิตาภรณ์  กงนะ
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยวงค์
3. นางสาวอรญา  คำจันทร์
 
1. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
2. นางวนิดา  เที่ยงวงษ์
 
1413 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงมอนวิทยาคม    
1414 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณิชา  งอกข้าวนก
2. เด็กหญิงพิชญา  ศรศักดา
 
1. นางบรรจบ  โนนพิลา
2. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณศรี
 
1415 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิฌา  พรมรัตน์
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
2. นางษมล  ขุนศรี
 
1416 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชำนาญเถื่อน
2. เด็กหญิงกมลชนก  ประดับพันธ์
 
1. นางดลนภา  กุลวงค์
2. นางจารุวรรณ  เสียงล้ำ
 
1417 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายคณิตกรณ์  พงษ์เพชร
2. เด็กชายสุธี  น้อยทรง
 
1. นางอรอุมา  ศรีลาศักดิ์
2. นางพัชรินทร์  วรรณอำไพ
 
1418 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงฐานิดา  โสมณวัฒน์
2. เด็กหญิงวิภาวี  ร่วมสุข
 
1. นายคมสรรค์  ศัตรูพ่าย
2. นายศักรินทร์  คนหมั่น
 
1419 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  อายุวัฒน์
2. เด็กชายเทอดเกียรติ  อาจวิชัย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  แช่มชื่น
 
1420 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กชายอังคณา  มาตรขาว
2. เด็กหญิงเมทินี  ศรีโคตร
 
1. นางดวงใจ  นะดาบุตร
 
1421 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวรุ่งรัตน์  สุกใส
2. นายโฆษิต  โฆตะมัง
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
1422 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชมภูนุช  เบญมาตย์
2. นางสาวชุดาภา  สลางสิงห์
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
2. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
1423 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เจริญผล
2. เด็กหญิงเมทิตา  อัญฤาชัย
 
1. นางจริยา  ศรีโยหะ
2. นางบริสุทธิ์  ศิริปี
 
1424 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  ราชาวัง
2. เด็กหญิงทรงอัปสร  รูปเหลี่ยม
 
1. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน
2. นายณัฐวัตร  เขียวดี
 
1425 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกอปรกาญจน์  โนนพิลา
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณศรี
 
1426 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจีนันดา  โคตรสขึง
 
1. นางจารุวรรณ  เสียงล้ำ
 
1427 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายสรวิศ  รักประชา
 
1. นางสุนิจ  โนรีรัตน์
 
1428 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวนิลาวัลย์  แสนสุข
 
1. นางพัชรินทร์  วรรณอำไพ
 
1429 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวชญากาณฑ์  ศัตรูพ่าย
 
1. นายคมสรรค์  ศัตรูพ่าย
 
1430 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นายธีระวัฒน์  เนตรกัณหา
 
1. นางแจ๊กลิน  มีชัย
 
1431 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวอัจฉราพร  กุลวงค์
 
1. นางสาวมยุรา  เมืองฮาม
 
1432 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวอาภาพร  หว่านทอง
 
1. นางดวงใจ  นะดาบุตร
 
1433 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวดรุณี  ศรีตระการ
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
1434 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวอดิภา  สี่แสน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
1435 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  กันพิพิช
 
1. นางบริสุทธิ์  ศิริปี
 
1436 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นายศักดิ์ชัย  พรหมเสนา
 
1. นางนงค์พิลา  สิงห์ขัน
 
1437 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวจุฑามณ๊  มุกธวัตร
 
1. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน
 
1438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงค์โหง่น
2. เด็กหญิงนภาภัทร  แสนโสม
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
 
1439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรือน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คนไว
 
1. นางมชุณี  อินบุญนะ
2. นางสาวกรรณิกา  บำรุงบ้านทุ่ม
 
1440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐลดา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงสุวิมล  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวนันทิยา  พรมทา
2. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก
 
1441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วิทยาวัฒนกุล
2. เด็กชายธัญธร  สาระปลั่ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จงราช
2. นางสาวนริศรา  แสนสุข
 
1442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  พันนุมา
2. เด็กชายวัชระ  ผากา
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
2. นายเนรมิต  กฤตาคม
 
1443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วิเศษศรี
2. เด็กชายธนพล  อาจวิชัย
 
1. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
2. นางหนึ่งฤทัย  สุวรรณไตรย์
 
1444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงทอแสง  ลี้สงวน
2. เด็กหญิงอารยา  ทรงมงคลรัตน์
 
1. นางพรทิพย์  จันปุ่ม
2. นางสาวสุจิตรา  นิธิเจริญ
 
1445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เพชรนิน
2. เด็กชายวรพล  เหลี่ยมศรี
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
1446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แจ่มอุทัย
2. เด็กชายพนมไพร  บินจรัญ
 
1. นายคนอง  วงฮาด
2. นางผกามาศ  ช่างถม
 
1447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชรัณญา  สุพร
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุพร
 
1. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
1448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กชายชัยณรงค์  พยุงวงค์
2. เด็กชายฤทธิเดช  ช่วยสุข
 
1. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
2. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
1449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายพงศธร  ศิริกาล
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสววรรณ
 
1450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คนตรง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปานพรม
 
1. นางสาวปพิชญา  คนยืน
2. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์
 
1451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุคำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมฤทธิ์
 
1. นางปิยะวรรณ  นาริต
2. นางสาวรัชนี  ประวะกุล
 
1452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  พิกุลศรี
2. เด็กหญิงสุทารันต์  เกษรราษฎร์
 
1. นางสาวสถาพร  พรหมเสนา
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล  ซาผู
 
1453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวธันยารัตน์  ปัญญารัตน์
 
1. นายอำนวยชัย  ศรีโยธี
 
1454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวอารีรัตน์  ตระกูลศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล  ซาผู
 
1455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวพรสินี  ัมัธยม
 
1. นายสุชาติ  วิเศษโวหาร
 
1456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวธิติยา  คนดี
 
1. นางงามตา  กฤตาคม
 
1457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวพัชริดา  ธรรมปัญญา
 
1. นายจิิระ  โภคสวัสดิ์
 
1458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นายก้องเกียรติ  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ไสววรรณ
 
1459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ทองขัน
 
1. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์
 
1460 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศศิธร  วรวงษ์
 
1. นางปิยะวรรณ  นาริต
 
1461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นายเอกพันธ์  พยุงวงค์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
1462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  มาจอมศรี
 
1. นายจำรัส  รัตนวิชัย
 
1463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวภัททิยา  ยืนยง
 
1. นางสาวนันทิยา  พรมทา
 
1464 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายณพวัฒน์  จันปุ่ม
 
1. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
 
1465 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวรัญชิดา  ปัญญาบุตร
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
 
1466 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวนนลยา  บรรจง
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
 
1467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายฉัตรเพชร  สุริยวงค์
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
1468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กชายโยธาวัฒน์  แสนโคตร
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
2. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
1469 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวเหมือน
2. เด็กหญิงเขมมิกา  แสงบุญ
 
1. นายอาเซีย  รัชอินทร์
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
1470 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมรัตน์
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  ปลั่งกลาง
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
2. นางยุภาวรรณ  ใสดี
 
1471 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  สิงห์ศร
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โสมศรี
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
 
1472 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันเต็ม
2. เด็กหญิงสุมินตรา  นาถบำรุง
 
1. นางพิมลพร  แพงพุฒ
 
1473 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุกดา  วงเดือน
2. เด็กหญิงอาริตา  คนเพียร
 
1. นางแววสวรรค์  วงค์ศรีทา
 
1474 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศุภธิดา  สาธุวรรณ
2. เด็กหญิงอนุศรา  ราชฐาน
 
1. นางศิริลักษณ์  สายเชื้อ
 
1475 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงมุขสุดา  จันทรมาลัย
2. เด็กหญิงอริสรา  ต้นลำภู
 
1. นายชัชวาล  วุฒิพรหม
 
1476 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏจิราภรณ์  บัวระพา
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  ล้ำเลิศ
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
1477 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพาขวัญ  คล่องดี
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
1478 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  โคตรสขึง
2. เด็กชายวุฒิชัย  จ่าผาย
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
2. นางอภันตรี  บุญยืน
 
1479 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายภูธเนศร์  อาจวิชัย
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
1480 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาววิภาวรรณ  คล่องดี
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
1481 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวโสมณรี  อัมโพด
 
1. นางอรัญญา  ช่วยวัฒนะ
 
1482 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวญาดา  บุญยศ
 
1. นายอาเซีย  รัชอินทร์
 
1483 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวปรียานุช  ในชัยภูมิ
 
1. นางศิริลักษณ์  สายเชื้อ
 
1484 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกุลณัฐ  ชุมศรี
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
1485 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 1. นางสาวสร้อยสุดา  ยืนยง
 
1. นางแววสวรรค์  วงค์ศรีทา
 
1486 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  สุริยะศรี
 
1. นางพัฒนาพร  มายูร
 
1487 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวเสาวภา  จันทพันธ์
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
1488 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นายกิตติกร  แข็งแรง
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
1489 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงอรนภา  กองพันธ์
 
1. นางสาวมนทกานติ์  ไวว่อง
 
1490 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  กิจันทร์
 
1. นางสาวอุไรรัก  พันโกฏิ
 
1491 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยืนนาน
 
1. นายไพรวรรณ  ผิวขำ
 
1492 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  วิเศษศรี
 
1. นางหนึ่งฤทัย  สุวรรณไตรย์
 
1493 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บับพาน
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
1494 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงตา
 
1. นายวิพจน์  แสนสุข
 
1495 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสายพิณ  ยืนยั่ง
 
1. นางสาวปพิชญา  คนยืน
 
1496 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงรวิพร  ผิวเหลือง
 
1. นางมชุณี  อินบุญนะ
 
1497 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกรวิทย์  ศรีวิชา
 
1. นายวิรวุฒิ  แสนโสม
 
1498 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองใจ
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์