งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 326
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายพชร    ฉลาดแหลม
2. เด็กชายวีนัตร์ชัย    จันทร์มนตรี
1. นางสาวมุธิดา    สาธุชาติ
2 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายเพชรมุกดา    ทองขาว
2. เด็กชายทัศนัย    ยืนยั่ง
1. นายณัชฐวัชร์    กลางประพันธ์
3 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    อุปัญญ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ผิวขำ
1. นางสาวพนิตนันท์    แสนโคตร
4 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายภานุพงศ์    พันนุมา
2. เด็กชายธีรวัฒน์    มีแคน
1. นายเจริญศักดิ์    อาจวิชัย
5 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายวรศักดิ์    เบญมาตย์
2. นายวุฒิเดช    เบญมาตย์
1. นายยุธนา    ผิวขำ
6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายปราการ    กำประโคน
2. เด็กชายกิตติพล    กุลวงศ์
1. นายเสน่ห์    กำประโคน
7 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายเศรษฐพลศักดิ์    นาโสก
2. เด็กชายจรรยวรรธ    นาโสก
1. นางสาวนะลิมน    พรมแสง
8 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    ธีระราษฎร์
2. เด็กชายวชิรวัฒน์    นารีนุช
1. นายประพันธ์    พวงใบดี
9 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายวิทยา    เสียงเย็น
2. เด็กชายสรรพวุฒิ    ชลิตพิรัตร
1. นางทัศนีย์กรณ์    บุตรวงษ์
10 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายศุภวัฒน์    ติ๊บแก้ว
2. เด็กชายเกริกชัย    กุลบุตร
1. นางศุุภลักษณ์    ภูนาโคก
11 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายพันธกานต์    เมืองโคตร
2. เด็กชายยุทธนัน    ระนา
1. นายสุ้ศึก    รูปเหลี่ยม
12 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายวาทศิลป์    ปัททุม
2. เด็กชายพงศธร    จำปา
1. นายไพศาล    วงค์กระโซ่
13 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายศรพิชิต    นันทาวงศ์
2. เด็กชายรัตนชัย    ไชยสัจ
1. นายอดุลย์    ช่อวงศ์
14 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายคฑาวุธ    ปัญญาบุตร
2. เด็กชายศรายุทธ    ยาวุธ
1. นายสุจิน    ไทยวงค์
15 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายอดิศักด์    แสนโสม
2. เด็กชายอรรถนนท์    บุญพันธ์
1. นางสาวสวลี    ทาสีเพ็ชร
16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายพีราพัฒน์    ไชยโกษฐ
2. เด็กชายวิฒเณศร์    ศรีใสคำ
1. นางสาวตติญา    ชนะเคราะห์
17 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายถาวร    พลที
2. เด็กชายยุทธนา    แซ่เตีย
1. นายกิตติศักดิ์    ม่อมพะเนาว์
18 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายอัฐพล    มูลพรม
2. เด็กชายธนากร    ศิริวรรณ
1. นายสุวรรณ    อนัน
19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายธีรภัทร    แสนกงชัย
2. เด็กชายวิษณุ    แจ่มปรีชา
1. นายวีรศักดิ์    พันที
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................