งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 325
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายอิสริยะ    ฤทธิ์วงศ์
2. เด็กชายพงศกร    ล้วนกล้า
1. นางสาวมุธิดา    สาธุชาติ
2 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายเทพฤทธิื    ชาธิพา
2. เด็กชายณัฐพงษ์    เชื่อเงิน
1. นายณัชฐวัชร์    กลางประพันธ์
3 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายฐิติพงศ์    คนเพียร
2. เด็กชายสิทธินนท์    ขำคม
1. นายเจริญศักดิ์    อาจวิชัย
4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายชวดล    บรรจง
2. เด็กชายนัฐวัฒน์    ทำนุ
1. นายเสน่ห์    กำประโคน
5 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายชัยณรงค์    นาโสก
2. เด็กชายทัศนันท์    บับภาร
1. นางสาวนะลิมน    พรมแสง
6 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายธีรพงศ์    วรสาร
2. เด็กชายบุริศชะพงศ์    กุลวงษ์
1. นายวิเศษ    ชาวระนอง
7 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายอาทิตย์    วงษ์เทราช
2. เด็กชายนัทกร    โยธานัน
1. นางทัศนีย์กรณ์    บุตรวงษ์
8 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายทวีสิน    สุคำภา
2. เด็กชายศุภวิชญ    นามนาเมือง
1. นายพินิจ    ภูนาโคก
9 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    เมืองโคตร
2. เด็กชายทรงวุฒิ    ที่รัก
1. นายสุ้ศึก    รูปเหลี่ยม
10 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายภูฉาย    จันปุ่ม
2. เด็กชายอนุวัฒน์    พุทธเสน
1. นายไพศาล    วงค์กระโซ่
11 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายนิติธร    สิงหาอาจ
2. เด็กชายวิชาฤทธิ์    อาจวิชัย
1. นายอดุลย์    ช่อวงศ์
12 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายชัยชนะ    สุพร
2. เด็กชายกฤษบดินทร์    ชาลึง
1. นายสุจิน    ไทยวงค์
13 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายชัยศิลป์    วงษ์ศิลป์
2. เด็กชายพนัชกร    ถวิลพรพิพัฒน์
1. นางสาวสวลี    ทาสีเพ็ชร
14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายธีระพันธ์    สุขบัตร
2. เด็กชายศุภนิมิต    แสงเมือง
1. นางสาวตติญา    ชนะเคราะห์
15 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์    โพธิรักษา
2. เด็กชายณรงฤทธิ์    สุวรรณศรี
1. นายกิตติศักดิ์    ม่อมพะเนาว์
16 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ปัญญา
2. เด็กชายสิงหนาท    แสงหิรัญ
1. นายสุวรรณ    อนัน
17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายปิยรัฐ    บุญขาว
2. เด็กชายยศพล    วิชามุข
1. นายนิวัฒน์    วรสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................