งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวพิณธกาญจน์    พั่วแพง
2. นางสาวพชร    สีอ่อน
1. นางสาววิลัยภรณ์    อารมณ์สวะ
2. นางสมถวิล    ทวีโคตร
2 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวอรอนงค์    คำพิลา
2. นางสาวนราทิพย์    ภาคภูมิ
1. นายนเรศ    ศรีทนษา
2. นางสาวปัทมวรรณ    ปัตตะเน
3 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายชุติพันธ์    บรรจง
2. นายสุกฤษฎิ์    บุตรดีวงศ์
1. นายพนอม    รัชอินทร์
2. นายเสน่ห์    กำประโคน
4 โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวสุปภารัตน์    จันทวงศ์
2. นายอดิศร    มานะพร
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    พรหมนิล
5 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายวันเฉลิม    ใจสุข
2. นายวัชรพล    เชื้อเมืองแสน
1. นายวิชัย    ช่างถม
2. นายสมพร    สุกรรณ์
6 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวพรชิตา    ทุเรียนทอง
2. นางสาวสิริมุกด์    ศรีชมพู
1. นางสาวมินตรา    คำปาน
2. นางยุภาลักษณ์    ศรัทธามาก
7 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายชิโนรส    อุปัญญ์
2. นายศิวเขม    อาจวิชัย
1. นายถนอม    น้อยทรง
2. นายไพศาล    วงค์กระโซ่
8 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวพนิดา    แก้วสิงห์
2. นางสาวสิริวิมล    สุพร
1. นายสุจิน    ไทยวงค์
9 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายเจษบดินทร์    อาจวิชัย
2. นายกิตติวัฒน์    มหาวงค์
1. นางมยุรี    สุนทรส
2. นายวีรชน    พรมสุรินทร์
10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายสมรักษ์    ผุยคำสิงห์
2. นางสาวอรอุมา    ไกยะฝ่าย
1. นางสาวตติญา    ชนะเคราะห์
2. นางสมบัติ    เขตอนันต์
11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวศิริประภาพร    โสดา
2. นางสาวชริฏาบลูป์    ปาละวงศ์วัลภ์
1. นางสาวดวงดาว    มงคลสวัสดิ์
2. นางสาวอัจฉรา    วันฤกษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................