งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 298
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปวีณา    สีมา
2. เด็กชายธนพิชญ์    ศรีสุภา
1. นางชลิตา    พันธุ์ออน
2. นายสุนทร    แสนโคตร
2 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร
3 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายนิติพงษ์    รอบคอบ
2. เด็กหญิงเปรมปรีดา    ใจบุญ
1. นายชูศักดิ์    อินทร์ภูวา
2. นายเสน่ห์    กำประโคน
4 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงบุญศราภรณ์    บุญภู่
2. เด็กหญิงบุุษบา    แสนสุภา
1. นางสุกันยา    เนตรวงค์
2. นายไพทูล    รำจวนจร
5 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายศุภษร    ศรีหนองคุ้ม
2. เด็กชายวชิรวิทย์    เศรษฐศึกษา
1. นางยุภาลักษณ์    ศรัทธามาก
2. นายสู้ศึก    รูปเหลี่ยม
6 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงชฎาภา    รสจันทร์
2. เด็กหญิงกฤติมา    กลางประพันธ์
1. นางวิภาวิน    รุ่งฤทธิ์
2. นางเปรมฤดี    บุญศรี
7 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    สุพร
2. นางสาวสุภาพร    สุพร
1. นายสุจิน    ไทยวงค์
8 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายจักรพันธ์    ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายนิรวิทย์    บุตทศ
1. นายวีระพงษ์    บรรจง
2. นายไพรัตน์    แสนโสม
9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายญาณภัทร    นิคมรักษ์
2. เด็กชายภูมิเทพ    บุตรสาระ
1. นางสาวดวงนารี    อินปาว
2. นายมนัส    พันโกฎิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................