งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายษรัญากรณ์    แก้วแสน
2. นางสาวนรัญชรินทร์    เพ็งคำ
3. นางสาวนฤมล    โคสะขึง
1. นางสาวรุจิรา    ทองศรีสุข
2. นางสาวสุภาวดี    ทัศมี
2 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายลีนวัฒน์    คนซื่อ
2. นางสาวพิมพ์นิภา    ศรีหาจักร
3. นางสาวภัทราภรณ์    ฤทธิ์ไธสง
1. นางสาวพนิตนันท์    แสนโคตร
2. นางมาลาศรี    สะตะ
3 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายอนุพงษ์    คนหมั่น
2. นางสาวศิริวรรณ    รัตน์วงค์
3. นางสาวศิริลักษณ์    คนคล่อง
1. นางจตุพร    บุญเสริม
2. นายธนวรรธน์    หมื่นแพน
4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวกมลรัตน์    คล่องดี
2. นางสาวปิยะวดี    สุวรรณไตรย์
3. นายณรังสรรค์    คนตรง
1. นางดวงรักษ์    บรรจง
2. นางเกษร    รัชอินทร์
5 โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวเพชรไพลิน    เพียรงาน
2. นางสาวชมภู่    พิกุลศรี
3. นางสาวศรีสุดา    เพชรรัตน์
1. นางสาวมลิวัลย์    สกุลโพน
2. นางสาวเบญจรัตน์    ห้วยทราย
6 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวสุธิดา    อุคำ
2. นางสาววิไลวรรณ    มัดชนา
3. นายชนาธิป    ชูบดินทร์
1. นางวธัญญา    วาปี
2. นางสังวาล    กลางประพันธ์
7 โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวจิตติรัตน์    คำสุนีย์
2. นางสาวรัตติยา    แสงตะวัน
3. นายศรธิชัย    อาจวิชัย
1. นางสาวณัฐิดา    ซอนพา
2. นางสาวทิพย์ประภา    จันดี
8 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวธีมาพร    กิ่งมาลา
2. นางสาวศิรินยา    วิ่งปัญญา
3. นางสาวเจนจิรา    สมตน
1. นางสาวบังอร    นิลกิจ
2. นายวิชิต    ราชรามทอง
9 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวชลธิชา    พรหมเสนา
2. นางสาวศิริกานต์    มิสา
3. นางสาวสุธาทิพย์    ทองชมภู
1. นางสาวมาลัยพร    คำมุงคุณ
2. นางศุภลักษณ์    ภูนาโคก
10 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายวัชระ    เมืองโคตร
2. นางสาวจันทิมา    เมืองโคตร
3. นางสาววรรณกานต์    นามวัน
1. นางสาวมินตรา    คำปาน
2. นางสาวสุดารัตน์    โต้ชาลี
11 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวลลิตา    จันปุ่ม
2. นางสาวนัทวรรณ    โนลีรัตน์
3. นางสาวสุสิดา    อาจวิชัย
1. นางสาวนุชติยา    ยอดยศ
2. นางวัจนา    ยอดอินทร์
12 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายสันติภาพ    ป้องศรี
2. นางสาวอารียา    ศรีสะอาด
3. นางสาวชิตานาถ    แก้วศรีนวม
1. นางพัชรินทร์    บรรจมาตย์
2. นางสาวสุทธิสา    จันปุ่ม
13 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวธัญญารัตน์    คล่องแคล่ว
2. นางสาวภัสสร    สุพร
3. นางสาวกาญจนา    คนหาญ
1. นางสาวยมลภัทร    ศรีภักดี
14 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายมาวิน    ทาสีเพ็ชร
2. นางสาวศิรินันท์    โกกะพันธ์
3. นางสาวบุษกร    สุวรรณพันธ์
1. นางมยุรี    สุนทรส
2. นางสาวสวลี    ทาสีเพ็ชร
15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวชลัญกร    ทองออน
2. นางสาวประภาภรณ์    ประทุมมา
3. นางสาวอาทิตยา    ผุยคำสิงห์
1. นางสาวพัชราภรณ์    อิทธิวิศิษฏ์
2. นางภควดี    บุญพอ
16 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายจรัญ    ปาหลา
2. นางสาวกัญญารัตน์    ใจสุข
3. นางสาวศิริลักษณ์    คำมุงคุณ
1. นางญาใจ    ใจสุข
2. นางสิริลักษณ์    อินทสงค์
17 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวสุทธิดา    ดีดวงพันธ์
2. นายเริงชัย    ภูมิลา
3. นางสาวสุวัจนี    ศรีมันตะ
1. นางพัดศรี    แสนโสม
2. นางสุวดี    พัฒนหิรัณย์กุล
18 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวมุธิกา    ปกครอง
2. นางสาวมัณฑนา    รูปสอาด
3. นางสาวสร้อยสุดา    ปัดไตร
1. นางสาวฐิติภัสร์    ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์    ธนะเธียรานันท์
19 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาววราภรณ์    สุดช่วย
2. นางสาวกาญจนา    พันโกฏิ
3. นางสาวมุกดาว    ชาวเวียง
1. นายทักษิณ    มวลมนตรี
2. นายพิเชษฐ์    เจือจันทร์
20 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวประภัสสร    ฐานสินพูล
2. นางสาวโชติกา    ธนาไสย์
3. นายโชคชัย    คำทวี
1. นายธีระวุฒิ    จันทะพันธ์
2. นางสาวพรพิทักษ์    คนหาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................