งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    วิริยธนชิต
2. เด็กหญิงณัฐชยา    เนืองทอง
3. เด็กหญิงทิตย์ธิดา    จันทร์ธานี
1. นางอมร    ไตรยวงค์
2. นายเจนวิชญ์    รามางกูร
2 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายศักดิธัช    วังคะฮาต
2. เด็กชายเกรียงไกร    ศรีเฉลิม
3. เด็กชายยุทธนา    วังคะฮาต
1. นางสาวพนิตนันท์    แสนโคตร
2. นางมาลาศรี    สะตะ
3 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายปฏิภาน    ศรีเข่ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    พิมพ์พงษ์
3. เด็กหญิงอังสุมารินทร์    น้อยชิน
1. นางจตุพร    บุญเสริม
2. นางสาวนวลจันทร์    บุญทศ
4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงวรศุลี    งามมณีรัตน์
2. เด็กหญิงชฎามินทร์    อินทุใส
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    พรมดี
1. นางสาวระวีวรรณ    อัครวรรณ
2. นางอุษา    บุตรดีวงศ์
5 โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงชุติมา    พิกุลศรี
2. เด็กหญิงรุ้งนภา    แข็งแรง
3. เด็กหญิงกิตติญารัตน์    ทองเภา
1. นางสาวนรินทร์นุช    คนไว
2. นางสาวมลิวัลย์    สกุลโพน
6 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายอัมฤทธิ์    บุ่งหวาย
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    สุวรรณไตรย์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    รัตยา
1. นางณัฏฐกานต์    โภคทรัพย์
2. นางสาวบังอร    นิลกิจ
7 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสมฤทัย    อาจวิชัย
2. เด็กหญิงพรรณธิภา    สุพร
3. เด็กชายมงคล    สังเกตุ
1. นางสาวญาภัคศนันท์    สุพร
2. นายเอกรินทร์    ไชยแสง
8 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงวัลลี    แก่นงาม
2. เด็กหญิงพิชชาภา    เนตรวงค์
3. เด็กหญิงศิวลักษณ์    คำมุงคุณ
1. นางสาวมาลัยพร    คำมุงคุณ
2. นางศุภลักษณ์    ภูนาโคก
9 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายศิรสิทธิ์    เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปรารถนา    เมืองโคตร
3. เด็กหญิงธัญชนก    เมืองโคตร
1. นางรัตนา    ผิวสุวรรณ
2. นางสาวสุดารัตน์    โต้ชาลี
10 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์    จันปุ่ม
2. เด็กหญิงจิระนันท์    พละศักดิ์
3. เด็กหญิงศุภัสษร    คำทวี
1. นางสาวนุชติยา    ยอดยศ
2. นางวัจนา    ยอดอินทร์
11 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอโนทัย    ยิ่งกำแหง
2. เด็กหญิงกฎชกร    อาจวิชัย
3. เด็กหญิงฟ้าลดา    อาจวิชัย
1. นางพัชรินทร์    บรรจมาตย์
2. นางสาวสุทธิสา    จันปุ่ม
12 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปิยชล    ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงสรีลนุช    อัมโภชน์
3. เด็กหญิงรจนา    สุพร
1. นางสาวรุ่งอรุณ    คนขยัน
2. นางอุษา    สุวรรณไตรย์
13 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงยลดา    มหาวงค์
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ละครไทย
3. เด็กหญิงสุมิตรา    นามกา
1. นางมยุรี    สุนทรส
2. นายวีรชน    พรมสุรินทร์
14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอรัญญา    ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงสุพิชชา    เมืองพนัส
3. เด็กหญิงสิรินทรา    บุญกลม
1. นางสาวพัชราภรณ์    อิทธิวิศิษฏ์
2. นางภควดี    บุญพอ
15 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวกัณฐิกา    รูปดี
2. เด็กชายดุสิต    แสนวิเศษ
3. นางสาวอภิสรา    ปริปุณะ
1. นางสาวญาใจ    ใจสุข
2. นางสาววิทยา    แสนสุข
16 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงดอกฝ้าย    กมลรักษ์
2. เด็กหญิงอนุศรา    อุคำ
3. เด็กหญิงอรญา    สุเววงค์
1. นางพัดศรี    แสนโสม
2. นายไพรัตน์    แสนโสม
17 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงพราวริณี    อนันท์
2. เด็กหญิงพิณรัตน์    โสมศรี
3. เด็กหญิงอาภารัตน์    ศรีลาฤทธิ์
1. นางสาวฐิติภัสร์    ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์    ธนะเธียรานันท์
18 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายสิงหนาท    แสงหิรัญ
2. เด็กชายพลพัต    คำปัน
3. เด็กชายณัฐพงษ์    ปัญญา
1. นางสาวจีราทิพย์    คำแก้ว
2. นางสาวอิสราภรณ์    ผิวขำ
19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายเศรษฐวิชญ์    เอื้อวงษ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงกรวิภา    ดวงจำ
3. เด็กหญิงน้ำริน    จำนรรจ์สิริ
1. นางสาวทัศนีย์    โคตรพรม
2. นายวิโรจน์    สิมพร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................