งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวชาญลดา    อาศัยบุญ
2. นางสาวสุพิชฌาย์    ไกยกิจ
3. นางสาวกิตติยาภรณ์    อุคำ
1. นางสาวรำไพ    พรมวงษ์
2. นางสายสมร    ศรียางค์
2 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายวรพงษ์    ศิริกาล
2. นางสาวอาทิตยา    ภาคภูมิ
3. นางสาวกัณฑิมา    สุพร
1. นายนเรศ    ศรีทนษา
2. นางสาวปัทมวรรณ    ปัตตะเน
3 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายฉัตรมงคล    ศรีโยหะ
2. นายสัภยา    ตรงดี
3. นายไวทยา    สมเสนตระกูล
1. นายพนอม    รัชอินทร์
2. นายเสน่ห์    กำประโคน
4 โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวนารีรัตน์    คำนนท์
2. นายจักรภัทร    สันลักษณ์
3. นางสาวปิยะพร    สิงหา
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    พรหมนิล
5 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายวรุฒิม์    แก่นงาม
2. นางสาวรักชนก    เชื้อเมืองแสน
3. นางสาวจุฑาทิพย์    เชื้อเมืองแสน
1. นายสมพร    สุกรรณ์
2. นางสาวเจษศรินทร์    หัวนิล
6 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวชวาลาพร    กะการดี
2. นางสาววัชรีกร    เนาคำแพง
3. นางสาวศุุภิสรา    รุ่งโรจน์ธวัชกิจ
1. นางสาวมินตรา    คำปาน
2. นางสาวสุดารัตน์    โต้ชาลี
7 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวมนฑิรา    จันปุ่ม
2. นางสาวณัฐินี    กลางประพันธ์
3. นางสาวปานฤทัย    แซ่พุย
1. นางสาวนุชติยา    ยอดยศ
2. นายไพศาล    วงค์กระโซ่
8 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวประภาพร    สารบูรณ์
2. นางสาวนิภาพร    คล่องแคล่ว
3. นางสาวสุมินตรา    โพธิ์สิม
1. นางสาวกมลวดี    คิดทวี
2. นายสุจิน    ไทยวงค์
9 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร
10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาววราพรรณ    ชาธิพา
2. นางสาวกัลยา    รุ่งโรจน์
3. นางสาวนิภาวรรณ    ไชยายงค์
1. นางสาวตติญา    ชนะเคราะห์
2. นางสมบัติ    เขตอนันต์
11 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายทัดสิน    คำภู
2. นางสาวอารียา    สรเสนา
3. นางสาวสุวิมล    คนยืน
1. นายกิตติศักดิ์    ม่อมพะเนาว์
2. นายวีระพงษ์    บรรจง
12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวทรายแก้ว    ประคองศรี
2. นางสาวนงรัช    แสบงบาล
3. นางสาวเบญจพร    โหระเวส
1. นางสาวดวงดาว    มงคลสวัสดิ์
2. นางสาวพรพิทักษ์    คนหาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................