งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายชาคริต    บัวทอง
2. เด็กชายธรรมรัฐ    เชื้อตาเคน
3. เด็กชายเสกสรร    จันทะมาลี
1. นางสมถวิล    ทวีโคตร
2. นางอมร    ไตรยวงค์
2 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายชนะศักดิ์    สาธุชาติ
2. นางสาวจารุวรรณ    ปัทวงค์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์    ศิริกาล
1. นางสาวนภัสกร    ภาคภูมิ
2. นางอรไท    ม่อมพะเนาว์
3 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายนลธวัฒน์    ปากหวาน
2. เด็กหญิงกรวรรณ    ผิวขำ
3. เด็กหญิงศศิธร    เบญมาตย์
1. นางจิตตินันท์    เบญมาตย์
2. นายอภิรมย์    โคสาสุ
4 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงนิชา    คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงนิภาพร    วงค์กระโซ่
3. เด็กหญิงนิศรา    วงค์กระโซ่
1. นางสาวนิภาพร    เนตรวงศ์
2. นางสาวเจษศรินทร์    หัวนิล
5 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอัมพร    โพธิสาขา
2. นางสาวกาญจนา    เมืองโคตร
3. นางสาวชลดา    เมืองโคตร
1. นางรัตนา    ผิวสุวรรณ
2. นายสุ้ศึก    รูปเหลี่ยม
6 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ปัททุม
2. เด็กหญิงปนัดดา    สักการี
3. เด็กชายเจษฎาพร    แสนโคตร
1. นายถนอม    น้อยทรง
2. นายไพศาล    วงค์กระโซ่
7 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงจีรภา    สีบู่
2. เด็กหญิงพัชฎา    สุพร
3. เด็กหญิงแพรวพราว    บุญขันธ์
1. นางสาวรุ่งอรุณ    คนขยัน
2. นายสุจิน    ไทยวงค์
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงวิยดา    คำพิลา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    คงรอด
3. เด็กหญิงปรียารัตน์    เติมผล
1. นางพิไลพร    แสนสุข
2. นางภควดี    บุญพอ
9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกิตติยา    จันทร์แสง
2. เด็กหญิงเกวลิน    สุคำภา
3. เด็กหญิงประภัสสร    ดอกอินทร์
1. นางนุชจรี    เบญมาตย์
2. นางเบญจรัตน์    สุคำภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................