งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวอินทุอร    ว่องไว
2. นางสาวปิยะดา    มานะวงศ์
3. นางสาวรัตน์รวี    สายเชื้อ
1. นางสาวรุจิรา    ทองศรีสุข
2. นางอัจฉริยา    โสมศรีแพง
2 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาววราภรณ์    ภาคภูมิ
2. นางสาวสุธิตา    ภาคภูมิ
3. นางสาวจิราภรณ์    ดวงดี
1. นายนเรศ    ศรีทนษา
2. นางสาวปัทมวรรณ    ปัตตะเน
3 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวเปรมิกา    ผิวขำ
2. นางสาวณัฐพร    สุวรรณไตรย์
3. นางสาวจุฑามาศ    วังคะฮาต
1. นางสาวพนิตนันท์    แสนโคตร
2. นางมาลาศรี    สะตะ
4 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายทัศนะ    ปากหวาน
2. นางสาวชฎาทิพย์    วังคะฮาต
3. นางสาวปิยะธิดา    เบ็ญมาตย์
1. นายยุธนา    ผิวขำ
2. นายสถิตย์    จันทร์เกษ
5 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวพัชราวดี    ศรีโยหะ
2. นางสาวอัญชลีรัตน์    คนคล่อง
3. นางสาวอารีย์รัตน์    สมัทโพง
1. นางจตุพร    บุญเสริม
2. นางสาวนวลจันทร์    บุญทศ
6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายกริช    บุญญาพิทักษ์
2. นางสาวประภากร    บรรจง
3. นางสาวขวัญเรือน    สินทรัพย์
1. นางสาวพรทิพย์    อาจวิชัย
2. นางมยุรี    สิงห์โต
7 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวสิริวิภา    โพธิ์ไทรย์
2. นายสุรเชษฐ์    ยลถวิล
3. นางสาวธิดารัตน์    ยืนยง
1. นายรังสฤษฎ์    พิกุลศรี
2. นางอุไรวรรณ    ไชยช่วย
8 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายนราวิชญ์    นาโสก
2. นายอภิสิทธิ์    จันทร์ศรี
3. นางสาวฐิตินันท์    พานิช
1. นางสาวกาญจนา    สลางสิงห์
2. นางสาวศริวิมล    แสนสุภา
9 โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวกาญจนา    ขันติจิตร
2. นางสาวปรวตี    แสงอร่าม
3. นางสาวอรอนงค์    แจ่มใส
1. นางสาวณัฐิดา    ซอนพา
2. นางสาวทิพย์ประภา    จันดี
10 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายธเนศพล    ศรีทอง
2. นางสาวโสรยา    อุคำ
3. นายพงษ์พันธ์    อุคำ
1. นางทัศนีย์กรณ์    บุตรวงษ์
2. นางนิศาชล    บุตรศรีรักษ์
11 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวกัญญารัตน์    แสนสีมา
2. นางสาวจารุวรรณ    แสนวิเศษ
3. นายนฤเบศร์    ฑีฆะ
1. นางณัฏฐกานต์    โภคทรัพย์
2. นางสาวบังอร    นิลกิจ
12 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวชนิกานต์    สุคำภา
2. นางสาวขัตติยา    ไชยเพชร์
3. นางสาวธิติรัตน์    ไชยเพชร
1. นางสาวนิภาพร    เนตรวงศ์
2. นางสาวน้ำฝน    แสงเหลือง
13 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวนลินีย์    บุตรทองพิมพ์
2. นางสาวประภัสสร    ศรีหาเวช
3. นางสาวสิริลักษณ์    ใจช่วง
1. นางสาวมินตรา    คำปาน
2. นางยุภาลักษณ์    ศรัทธามาก
14 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวพิมพิกา    อายุวัฒน์
2. นางสาวเปรมปรีดิ์    กลางประพันธ์
3. นายเกริกพงศ์    แสนสุข
1. นางสาวนุชติยา    ยอดยศ
2. นายประเสริฐ    พูลผล
15 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวพรธิพา    สุพร
2. นางสาวไพรินทร์    สุพร
3. นางสาววารี    นาโสก
1. นางสาวยมลภัทร    ศรีภักดี
2. นายสุจิณ    ไทยวงค์
16 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาววราภรณ์    มหาวงค์
2. นางสาวกาญจนา    จันทร์เเสง
3. นางสาวพรรณิกา    ห้วยทราย
1. นางสาวปุณยาพร    ผิวขำ
2. นางสาวสวลี    ทาสีเพ็ชร
17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายมาโนตย์    วาปี
2. นายสหรัฐ    สิงห์ษร
3. นางสาวกฤษฎาพร    รุ่งโรจน์
1. นายต่อศักดิ์    วิริยะศักดิ์ไพศาล
2. นางสมบัติ    เขตอนันต์
18 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาววิราวรรณ    รูปดี
2. นางสาวพัชรี    เชียงขวาง
3. นางสาวสุพารัตน์    คำจันทร์
1. นางสาวรุ่งทิวา    สุวรรณไตรย์
2. นายอภินันท์    อินลี
19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวชลิตา    เกลี้ยงเกลา
2. นางสาวอธิตา    ไสธรารังษี
3. นายธนานนท์    โลตภักดิ์
1. นางสาวพัชราภรณ์    วิชาสาร
2. นางมีนารัตน์    วงศ์เสน่ห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................