งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอภิชญา    สัตยกุล
2. นางสาวกษมา    ใจตรง
3. เด็กหญิงปณาลี    สุนทรส
1. นางรัตนภรณ์    จอมจุมพล
2. นางอมร    ไตรยวงค์
2 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ปัททุม
2. เด็กหญิงศิริรักษ์    โหมดเทศ
3. เด็กหญิงอารียา    สาธุชาติ
1. นางนภัสกร    ภาคภูมิ
2. นางอรไท    ม่อมพะเนาว์
3 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกาญจนา    ชาวนา
2. เด็กหญิงศศิกานต์    นันหมื่น
3. เด็กหญิงกันฑิมา    สุวรรณมงคล
1. นายบุญเลิศ    คำแสนโคตร
2. นางพันธุ์วิรา    ยืนยั่ง
4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    คล่องดี
2. เด็กหญิงอรญา    สมบุตร
3. เด็กหญิงวัลชิดา    กลั่นมา
1. นายวไลลักษณ์    ขันศรี
2. นางสาวเชื่อมศิริ    ศักดิ์ดาวงศ์
5 โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายณรงค์ชัย    ผิวทอง
2. เด็กหญิงนภเกตน์    เผือกนาโพธิ์
3. เด็กหญิงสุนันทา    สิงหา
1. นางสาวณัฐิดา    ซอนพา
2. นางสาวทิพย์ประภา    จันดี
6 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวจารุวรรณ    อุคำ
2. เด็กหญิงศิรดา    เกาะสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุภาวดี    นีรพงษ์
1. นางนิศาชล    บุตรศรีรักษ์
2. นายเมฆสุวรรณ    วังวงศ์
7 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงรัตนมน    ไชยแสง
2. เด็กหญิงสุนิษา    วรโยธา
3. เด็กหญิงวรินทร    สุเววงค์
1. นางสาวบังอร    นิลกิจ
2. นายวิชิต    ราชรามทอง
8 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายอรรถวิท    ยืนยง
2. เด็กหญิงวรางคณา    หลักทองคำ
3. เด็กหญิงกันตนา    ศรีวิชา
1. นางสาวญาภัคศนันท์    สุพร
2. นายเอกรินทร์    ไชยแสง
9 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงพรนิภา    ไชยเพชร
2. เด็กหญิงวรินทร์ธร    ไชยเพชร
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์    คำมุงคุณ
1. นางสาวน้ำฝน    แสงเหลือง
2. นางสาวมาลัยพร    คำมุงคุณ
10 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    วงค์ประพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ    ใจสุข
3. เด็กหญิงอินทิรา    พาลึก
1. นางรัตนา    ผิวขาว
2. นายสู้ศึก    รูปเหลี่ยม
11 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายรังสิวุฒิ    จันปุ่ม
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์    คนหาญ
3. เด็กหญิงชลนิภา    สารทอง
1. นางวิภาวิน    รุ่งฤทธิ์
2. นายสิมมา    กลางประพันธ์
12 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายภควัฒน์    คนขยัน
2. นายภัทร    เจียมธโนปจัย
3. นายพีระพงษ์    สุพรรณโมก
1. นางพัชรินทร์    บรรจมาตย์
2. นายอดุลย์    ช่อวงศ์
13 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ    โพธิคำ
2. เด็กหญิงสินทิวาพร    สุขรี่
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    สุพร
1. นางสาวรุ่งอรุณ    คนขยัน
2. นางอุษา    สุวรรณไตรย์
14 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายธนาวุธ    อินผิว
2. นางสาวสุริสา    อินผิว
3. เด็กหญิงสุจิตรา    ศรีสม
1. นางสาวปุณยาพร    ผิวขำ
2. นางสาวเยาวลักษ์    แสนสุข
15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายทองธรรม    ภูแม่นเขียว
2. เด็กหญิงพรนภา    ทองเถาว์
3. เด็กหญิงฟานิดา    ยืนยั่ง
1. นางสาวตติญา    ชนะเคราะห์
2. นางพิไลพร    แสนสุข
16 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงวนิดา    พันธุพาน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทัศนะภาค
3. เด็กชายวารเทพ    นาโสก
1. นางสาวจิรา    สำรองพันธ์
2. นางสาวรุ่งทิวา    สุวรรณไตรย์
17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงเกวลี    ชัยสงคราม
2. เด็กหญิงสิรินทรา    หรรษาวงศ์
3. เด็กชายรัชชานนท์    วุฒิเศลา
1. นางชนาภา    ประสาททอง
2. นางสาวดวงนารี    อินปาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................