งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายอุกฤษฎ์    มนตรี
2. นางสาววิจิตตรา    เสาเวียง
3. นายศุภณัฐ    ปัญญาพ่อ
1. นายณัฐกร    เทพรังศิริกุล
2. นางสาวสุดา    เสงี่ยมศักดิ์
2 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายอนุรักษ์    บำรุงตา
2. นางสาวสไมพร    คำปาน
3. นางสาววรรณอุมา    บำรุงตา
1. นางสาวนภัสกร    ภาคภูมิ
2. นางบุษบา    อาจวิชัย
3 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวพาวีนา    ผากา
2. นางสาวมุฑิตา    คำนนท์
3. นางสาวจันทร์แรม    ใจเที่ยง
1. นายธวัชชัย    อยู่พุก
2. นายสอนนารินทร์    ปัททุม
4 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวกัญญารัตน์    สุวรรณไตรย์
2. นางสาวกรรณิกา    แสนโสม
3. นายพิทยา    พวงทอง
1. นางสาวพนิตนันท์    แสนโคตร
2. นางมาลาศรี    สะตะ
5 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวโชควิมล    บุญเรือง
2. นางสาววรรณิภา    เบญมาตย์
3. นางสาววัชราภรณ์    เบญมาตย์
1. นายยุธนา    ผิวขำ
2. นายสถิตย์    จันทร์เกษ
6 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวธิดารัตน์    พ่อสียา
2. นางสาวกาญจนา    สุวรรณมงคล
3. นางสาวชุติมา    ทาคำดี
1. นายธนวรรธน์    หมื่นแพน
2. นางสาวนวลจันทร์    บุญทศ
7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายพีระพล    คูรัมย์
2. นางสาวจุฬารัตน์    เทพวงษา
3. นางสาวเกศรา    บรรจง
1. นางดวงรักษ์    บรรจง
2. นางมยุรี    สิงห์โต
8 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายพงศกร    ใจตรง
2. นางสาวจิรารัตน์    รุ่งโรจน์
3. นางสาวภัสรา    ยืนยง
1. นายคฑาวุธ    เสียงล้ำ
2. นายประสิทธิ์    กุลชาติ
9 โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวสกุลรัตน์    พิกุลศรี
2. นางสาวสุธิดา    พิกุลศรี
3. นางสาวขวัญฤดี    สุพรรณโมก
1. นางสาวนรินทร์นุช    คนไว
2. นางสาวเบญจรัตน์    ห้วยทราย
10 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวภัชธีญา    นาโสก
2. นางสาวเสาวลักษณ์    นุรักษ์ธราดล
3. นางสาววรรณภา    นาโสก
1. นางสาวกาญจนา    สลางสิงห์
2. นางสาวนิตยา    บรรทัดเรียน
11 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายนิติพงษ์    ทองหนัก
2. นางสาวนิดานุช    พุทธจักร
3. นางสาวสมฤทัย    ซอนภา
1. นางวรรณภา    วังคะฮาต
2. นางสุดารัตน์    ศรพรหม
12 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายกิตติศักดิ์    คำนนท์
2. นายศิระ    พลเตชา
3. นางสาวประวรรณรัตน์    สมตน
1. นายนิรมิต    สุขคณา
2. นางสังวาล    กลางประพันธ์
13 โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาววิภาพร    แจ่มใส
2. นางสาวพันธิรา    ถนอมเมฆ
3. นางสาวณัฐยาภรณ์    โพธิ์สุข
1. นางสาวณัฐิดา    ซอนพา
2. นายทองคำ    อุนาวรรณ
14 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายภูวเดช    เสียงเย็น
2. นางสาวอินทิวร    สุพรรณโมก
3. นายอภิวัฒน์    เข็มพันธ์
1. นางทัศนีย์กรณ์    บุตรวงษ์
2. นายเมฆสุวรรณ    วังวงศ์
15 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวนารี    ผากา
2. นางสาวพานตะวัน    ถิ่นมุกดา
3. นางสาวศิริรัตน์    สายมั่น
1. นางสาวญาภัคศนันท์    สุพร
2. นายเอกรินทร์    ไชยแสง
16 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวณัฐชยา    ภูนาโคก
2. นางสาวเพชรนิดา    คำมุงคุณ
3. นางสาวบุุญทิวา    คำมุงคุณ
1. นางสาวน้ำฝน    แสงเหลือง
2. นางสาวเจษศรินทร์    หัวนิล
17 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายปฏิพัทธ์    พาลึก
2. นางสาวปสิชา    คชสีห์
3. นายจีระศักดิ์    ใจช่วง
1. นางสาวมินตรา    คำปาน
2. นางสาวสุดารัตน์    โต้ชาลี
18 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวธิดารัตน์    อาจวิชัย
2. นางสาวดารุณี    แข็งแรง
3. นางสาวจุฬารัตน์    น้อยทรง
1. นายประเสริฐ    พูลผล
2. นายสิมมา    กลางประพันธ์
19 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาววรกานต์    นามบุตร
2. นางสาวนิรชา    ไวว่อง
3. นางสาวจิรวดี    ทองออน
1. นางสาวกมลวดี    คิดทวี
2. นายจีรศุกดิ์    ศรีบุรมย์
20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายนนธิวัฒน์    สุขสะอาด
2. นางสาวกนกภรณ์    อุระ
3. นางสาวณัฐสุดา    กลางประพันธ์
1. นางต่อศักดิ์    วิริยะศักดิ์ไพศาล
2. นางสาวพัชราภรณ์    อิทธิวิศิษฏ์
21 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวปิยธิดา    สีอัมไพร
2. นายประสิทธิพล    สุวพันธ์
3. นางสาวอัจฉรา    คำลือไชย
1. นางสาวญาใจ    ใจสุข
2. นางรจนา    ลุสุข
22 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวอารีญา    คนขยัน
2. นางสาวลลิตา    เทพสุริย์
3. นายนัฐพงษ์    ดีดวงพันธ์
1. นายจรัญ    รอดยิ้ม
2. นางสาวสุวดี    พัฒนหิรัณย์กุล
23 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวเกษร    ไม้พลวง
2. นางสาวธิดารัตน์    พิมพ์บึง
3. นางสาวณัฐธิดา    สุพร
1. นางสาวฐิติภัสร์    ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์    ธนะเธียรานันท์
24 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายธเนศพล    ศรีทอง
2. นางสาวนัททรียา    ใจสุข
3. นางสาวปัทมา    อังคณา
1. นางสาวรุ่งทิวา    สุวรรณไตรย์
2. นายสุรสิทธิ์    ว่องไว
25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายธีร์ธวัช    ศรัทธาพันธ์
2. นายกิตติภูมิ    ภาวิขำ
3. นางสาวปิยะธิดา    นาทศรีทา
1. นายสมคิด    รูปเหมาะ
2. นายอนุทิน    พยุงวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................