งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายฉัตรมงคล    พันโนฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริพร    จงราช
3. เด็กหญิงณัฐวดี    โชติบุญ
1. นางจินตรา    ญาณสมบัติ
2. นางวาสนา    จันทรสาขา
2 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนิกานต์    คนเพียร
2. เด็กหญิงนันธิดา    ผากา
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์    วงษ์ชา
1. นายธวัชชัย    อยู่พุก
2. นายสอนนารินทร์    ปัททุม
3 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสุปรียา    สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงกวินธิดา    สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ดวงมณี
1. นางสาวพนิตนันท์    แสนโคตร
2. นางมาลาศรี    สะตะ
4 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวปรียภัทร    แสงวุธ
2. นางสาวอริสรา    สลางสิงห์
3. นางสาวชณัฐชา    สมตน
1. นางจิตตินันท์    เบญมาตย์
2. นายอภิรมย์    โคสาสุ
5 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงวรรณศิกานต์    กำประโคน
2. เด็กหญิงทัณทิกา    สิริพัฒน์
3. เด็กหญิงกุลิสรา    เสียงล้ำ
1. นายวรวุฒิ    ปุณขันธ์
2. นางวไลลักษณ์    ขันศรี
6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวเบญจวรรณ    คนยืน
2. เด็กชายวันฉัตร    พิกุลศรี
3. เด็กหญิงพิรุณรัตน์    ผันผ่อน
1. นางปริญญา    สลางสิงห์
2. นายรังสฤษฎ์    พิกุลศรี
7 โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายสิงห์ชัย    ลาธุรี
2. เด็กหญิงสายสมร    โคตรสขึง
3. เด็กหญิงอิศริยา    โคตรสขึง
1. นางสาวมลิวัลย์    สกุลโพน
2. นางสาวเบญจรัตน์    ห้วยทราย
8 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายพาทิศ    ราชประโคน
2. เด็กชายนันทวัฒน์    สุวรรณพันธ์
3. เด็กชายศักสิทธิ์    พลชนะ
1. นางสาวกาญจนา    สลางสิงห์
2. นางสาวนิตยา    บรรทัดเรียน
9 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงนนทิชา    แก้วทะนงค์
2. เด็กหญิงสุนทรีย์    ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงวัลลิภา    อุทธพันธ์
1. นางสาวพิรัลปวีร์    ผิวเหลือง
2. นางสมรักษ์    พ้นภัย
10 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายธีระพันธ์    ห้วยทราย
2. เด็กชายชัชชน    มีชัย
3. เด็กชายศักดา    เจริญยิ่ง
1. นางวาชิณี    สุทธิโสภณ
2. นางสุภาพร    ทาระขจัด
11 โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายชัยณรงค์    คงอินทร์
2. เด็กชายพรเทพฤทธิ์    หว่านทอง
3. เด็กหญิงภานุมาศ    แตงอ่อน
1. นายทองคำ    อุนาวรรณ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    พรหมนิล
12 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวนพมาศ    จรูญผล
2. นางสาววิภาดา    ยืนยืดวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐทวีพร    อุคำ
1. นางนิศาชล    บุตรศรีรักษ์
2. นายเมฆสุวรรณ    วังวงศ์
13 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายพงศกร    ปลายด่วน
2. เด็กหญิงศิยามล    คนเพียร
3. เด็กชายปัณณฑัต    ศรีวิชา
1. นางสาวญาภัคศนันท์    สุพร
2. นายเอกรินทร์    ไชยแสง
14 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นางสาวกัลยา    ทาไธสง
2. นางสาวสุธาทิพย์    พลเยี่ยม
3. นางสาวพรชิตา    สุคำภา
1. นางสาวมาลัยพร    คำมุงคุณ
2. นางศุภลักษณ์    ภูนาโคก
15 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. นายชาคริต    รูปดี
2. นางสาวอารยา    ใจสุข
3. เด็กหญิงชไมพร    เข็มสุข
1. นางรัตนา    ผิวสุวรรณ
2. นางสาวสุดารัตน์    โต้ชาลี
16 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายสหัสวรรษ    บุญศรี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    บุญเปี่ยม
3. เด็กหญิงศศิภา    ทองดี
1. นางิวิภาวิน    รุ่งฤทธิ์
2. นางเปรมฤดี    บุญศรี
17 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงวนิดา    ไตรยวงค์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ห้องแซง
3. เด็กชายชนาธิป    ปัททุม
1. นางพัชรินทร์    บรรจมาตย์
2. นางสาวสุทธิสา    จันปุ่ม
18 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสุพรรษา    เสียงเพราะ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    อัมโภง
3. เด็กหญิงมัสลิน    พันธ์เลิศ
1. นางสาวรุ่งอรุณ    คนขยัน
2. นางอุษา    สวรรณไตรย์
19 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกาญจนา    รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงศราวดี    เบญจมาตย์
3. เด็กหญิงศิรินาถ    คำพิลา
1. นางพิไลพร    แสนสุข
2. นางภควดี    บุญพอ
20 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงประเพียรทอง    ทองชุม
2. เด็กหญิงวนิดา    รูปสอาด
3. เด็กหญิงชุวนันท์    จันทากูด
1. นางสาวฐิติภัสร์    ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์    ธนะเธียรานันท์
21 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายธนาวิทย์    แสนวิเศษ
2. เด็กหญิงมัลลิกา    ทองมหา
3. เด็กหญิงรัชยาภรณ์    หลาบคำ
1. นางสาวรุ่งทิวา    สุวรรณไตรย์
2. นายสุรสิทธิ์    ว่องไว
22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กหญิงไรวิณ    โมทอง
2. เด็กหญิงบัณทิตา    ตันสุ
3. เด็กชายจิรภัทร    วัฒนเรืองโกวิท
1. นายสุพรม    ปัททุม
2. นางเบญจรัตน์    สุคำภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................