หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประดิษฐิ์ศักดิ์ ภักดีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
2 นายฉลอง บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
3 นายจีรชัย วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
4 นายส่งเสริม เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
5 นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
6 นายจิรัฐติศักดิ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
7 นายทศพล อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
8 ว่าที่พ.ท บุยเทศก์ บุษยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
9 นายยอดรักษ์ บุระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
10 นายประกาศ อ่อนตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
11 นายส่งเสริม เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
12 นายณรงค์ ไชยสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
13 นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
14 นายสุรชัย ติยะโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวมินทราชูทิศ อีสาน รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
15 นายพรชัย ตังควานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
16 นายชนินทร์ วงษ์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
17 นางสาวมณีวรรณ ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
18 นางกนกนุช เขียวเขิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
19 นางพิชาพร พรหมกสิกร ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
20 นางสุภลักษณ์ จันทรสาขา ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
21 นางกอแก้ว สีสมบา ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
22 นางชญานันท์ คนขยัน ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
23 นายนันทวัฒน์ เสนาช่วย ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
24 นางสาวสุวรรณี วิชัยผิน ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
25 นายประสาน สุคำภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
26 นายพรชัย ศิลาแยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
27 นายเฉลียว กัลยาณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
28 นายนิรันตร์ สุยะรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
29 นายสวาสดิ์ สมประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
30 นายวรวิทย์ เมืองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
31 นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
32 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
33 นางวนิดา ชูคำสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
34 นายวิชัย ช่างถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
35 นายจำรัส รัตนวิชัย ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
36 นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัย ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
37 นายคนอง วงฮาด ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
38 นายประเด็จ ชมพุด ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
39 นางสาวสายสมร อาจวิชัย ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
40 นางมณีวรรณ อาจวิชัย ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
41 นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
42 นางนิตยา สีหะมงคล ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
43 นางสาวสุรัตน์ดาวัลย์ ทองเพิ่ม ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
44 นางสาวนุศรา สุพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
45 นางพัทธนันท์ แก้ววิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
46 นายพิเชษฐ์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
47 นางวนิดา ชูคำสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
48 นายพรชัย ทวีโคตร ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
49 นายวิชาญ วาปี ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
50 นายศราวุธ จอมใจทิปิ ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
51 นางนิภาพร ไชยเพชร ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
52 นายทักษิณ มวลมนตรี ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
53 นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวมินทราชูทิศ อีสาน กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
54 นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวมินทราชูทิศอีสาน กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
55 ดร.มาลินี กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียคำชะอีวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
56 นายวศิน คำรัตน์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
57 นายสุรชัย สุคำภา ครูโรงเรียนนวมิทราชูทิศ อีสาน กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
58 นางเบญจวรรณ พันโกฎิ ครูโรงเรียนนวมิทราชูทิศ อีสาน กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
59 นางสมประสงค์ อ่อนแสง ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
60 นายเชวงศักดิ์ บรรจง ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
61 นายแทนไท สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
62 นางวาสนา ศรีลาศักดิ์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
63 นางสาวอรวรรณ ดอนชัย ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ  
64 นางผกามาศ ช่างถม ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
65 นางขวัญใจ ศรีประสงค์ ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ  
66 นายสมนึก อ่อนแสง ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ  
67 นางดวงมณี เพชรสุวรรณรังสี ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
68 นายเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตร์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
69 นางอนุรี อุ่นทะยา ครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
70 นางปิยะวรรณ นาริต ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
71 นางสาวแสงจันทร์ ลายบุตรศรี ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
72 นางงามตา กฤตาคม ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
73 นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์ ครู โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
74 นางทิพย์วรรณ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนนวมิทราชูทิศ อีสาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
75 นางสุมาลัย ผิวขำ ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
76 นางสาวกิ่งแก้ว บุญจันทร์ กรรมการฝ่ายกรอกข้อมูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
77 นางสาวชนากาญจน์ ปัททุม กรรมการฝ่ายกรอกข้อมูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
78 นางสาวภัชริดา น้อยทรง กรรมการฝ่ายกรอกข้อมูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน  
79 นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน  
80 นายเจษบดินทร อินทสงค์ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0868554371 Email : krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]