หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mdh3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอันติกา กลางประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ช่วยวัฒนะโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ สายเชื้อโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ คำผาสุกโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
5. นางพิมพ์พกาญจน์ คุ้มนายอโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตร์โรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิชาพร พรหมกสิกรโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางยุวชน ปากหวานโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางลัคน์สิริ ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
5. นางพัฒนาพร มายูรโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิภารัตน์ สินพูนโรงเรียนผึ่งแดดกรรมการ
7. นางสาวพรทิภา มากมูลดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวมารศรี เมืองโคตรโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิพร จิตรามาตย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วังคะฮาตโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นางประไพพิศ อ่อนตามโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวรัชนีพร แจนโทนดีโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นายสุรชัย พรหมเสนาโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล วุฒิพรหมโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ศรีภักดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
3. นางภัสรา ทันอินทรอาจโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชไมพร จิตรจักรโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางวาสนา ศรีลาศักดิ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางจีรพร ไชยบันโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
7. นางจารุวรรณ ใจศิริโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสอางทิพย์ เพชรานนท์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางวนาพรรณ ผิวบางโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางอภันตรี บุญยืนโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรัญญา คำจวนจันทร์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายสมพงษ์ วงหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
6. นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นางชญานันท์ คนขยันโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศรีอัมพร นิ่มมุกดาโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางคำพา สลางสิงห์โรงเรียนคำบกวิทยากรรมการ
3. นายทิวากร บุญใหญ่โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางลัดดา สิริพัฒน์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชนิดา แสนสุภาโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวกัลยา วิเศษศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอนุรี อุ่นทะยาโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา เสียงเสนาะโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวกานต์พิชชา สุริเตอรีโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ เสนาช่วยโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางดวงมณี เพชรสุวรรณรังษีโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางใจทิพย์ สุยะราโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางชุกันดา เดชแพงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
4. นางวาสนา สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพันธ์ พันธุกุลโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางอนุรี อุ่นทะยาโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางอารยา อุ่นอารีย์กุลโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ดนัย โคตรภักดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางนาฏยา นัยจิตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
4. นางสาวนิธิวดี ยืนยงโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล เมษโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี วิชัยผินโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางกอแก้ว สีสมบาโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภาพร กิ่งมะลิโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ เสียงเสนาะโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ช่องวารินทร์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางจิตฏารัศมี แก้วศรีนวมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ เมืองโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผดุง ชุมแวงวาปีโรงเรียนดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพรวรรณ ผิวขำโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทิตย์บังอร ใจบุญโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายเล็ก จินดามณีมาศโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางรัตนาพร พลลาภโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นายพิชัย วาจาสัตย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
8. นางสาวปพิชญา คนยืนโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวนภัสกร ภาคภูมิโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุภัคสินี บุตดีวงค์โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นายนิพิฐพนธ์ สลางสิงห์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
12. นายพันประสิทธิ์ บางสิริโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
13. นางมชุณี อินบุญนะโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
14. นางสาวทัศนาวลัย รอบคอบโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
15. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
16. นางวรรณวิมล กินะรีโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ เมืองโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผดุง ชุมแวงวาปีโรงเรียนดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพรวรรณ ผิวขำโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
4. นางสาวทิตย์บังอร ใจบุญโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายเล็ก จินดามณีมาศโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางรัตนาพร พลลาภโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นายพิชัย วาจาสัตย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
8. นางสาวปพิชญา คนยืนโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวสุภัคสินี บุตดีวงค์โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายนิพิฐพนธ์ สลางสิงห์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
11. นายพันประสิทธิ์ บางสิริโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
12. นางมชุณี อินบุญนะโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
13. นางสาวทัศนาวลัย รอบคอบโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
14. นางสาวนภัสกร ภาคภูมิโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
16. นางวรรณวิมล กินะรีโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายส่งเสริม เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันปุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ คูณคำตาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายบุญดี โงชาฤทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวอรทัย คนยืนโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายสุชาติ วิเศษโวหารโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางสุมลทา ผิวขำโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางนริศรา ทองทั่วโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
9. นางศิริพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
10. นางประภาศรี พรทองโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
11. นางสุดารัตน์ ไตรยวงค์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
12. นายธนู วรรณเสริฐโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายส่งเสริม เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันปุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ คูณคำตาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายบุญดี โงชาฤทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวอรทัย คนยืนโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายสุชาติ วิเศษโวหารโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางสุมลทา ผิวขำโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางนริศรา ทองทั่วโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
9. นางศิริพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
10. นางประภาศรี พรทองโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
11. นางสุดารัตน์ ไตรยวงค์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
12. นายธนู วรรณเสริฐโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายส่งเสริม เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันปุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ คูณคำตาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายบุญดี โงชาฤทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวอรทัย คนยืนโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายสุชาติ วิเศษโวหารโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางสุมลทา ผิวขำโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางนริศรา ทองทั่วโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
9. นางศิริพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
10. นางประภาศรี พรทองโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
11. นางสุดารัตน์ ไตรยวงค์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
12. นายธนู วรรณเสริฐโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายส่งเสริม เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันปุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ คูณคำตาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายบุญดี โงชาฤทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวอรทัย คนยืนโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายสุชาติ วิเศษโวหารโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางสุมลทา ผิวขำโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางนริศรา ทองทั่วโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
9. นางศิริพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
10. นางประภาศรี พรทองโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
11. นางสุดารัตน์ ไตรยวงค์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
12. นายธนู วรรณเสริฐโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเนรมิต กฤตาคมผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสิงหะ เดชฤทธิ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา สุคำภาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็งโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิพจน์ แสงสุขโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรทิพา เมืองโคตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
7. นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายอภิชาติ ปากดีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
9. นางสาวแสงจันทร์ พร้อมสุขโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
10. นางงามตา กฤตาคมครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
11. นายประเด็จ ชมพุดครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเนรมิต กฤตาคมผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสิงหะ เดชฤทธิ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา สุคำภาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็งโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิพจน์ แสงสุขโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรทิพา เมืองโคตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
7. นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายอภิชาติ ปากดีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
9. นางสาวแสงจันทร์ พร้อมสุขโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
10. นางงามตา กฤตาคมครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
11. นายประเด็จ ชมพุดครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พละพรผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายไกรศรี ภิรมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรพล ห้วยทรายโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสันติ จันทร์ศรีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายชาญวิทย์ พรหมกสิกรโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นายพชกร โกพลรัตน์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นางชนานันท์ จะตุคะมาโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางจำเนียร ประสงค์สุขโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
9. นายศาศวัต คุณชื่นโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
10. นายอนันต์ อาจวิชัยโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวชุดาวรรณ พลวงค์โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
12. นางสาวฑิฆัมพร กฤตาคมโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
13. นายวิรวุฒิ แสนโสมโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
14. นางอุไรรัก พันโกฎิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ซาผูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
16. นายศิริวัฒน์ น้อยทรงโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
17. นางสาวสุนิสา ไสววรรณโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
18. นายมีชัย เกตุจุนาโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
19. นางสาวเบญจมาศ ผิวพรรณงามโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
20. นายเปรมมินทร์ จันกองกวินโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
21. นายกมล รูปดีโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
22. นายอนุชา บุรัตน์โรงเรียนร่มเกล้าพืทยาสรรค์กรรมการ
23. นายสุรศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการ
24. นายจำรัส รัตนวิชัยครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
25. นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ์ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ พละพรผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายไกรศรี ภิรมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรพล ห้วยทรายโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสันติ จันทร์ศรีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายชาญวิทย์ พรหมกสิกรโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นายพชกร โกพลรัตน์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นางชนานันท์ จะตุคะมาโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางจำเนียร ประสงค์สุขโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
9. นายศาศวัต คุณชื่นโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
10. นายอนันต์ อาจวิชัยโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวชุดาวรรณ พลวงค์โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
12. นางสาวฑิฆัมพร กฤตาคมโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
13. นายวิรวุฒิ แสนโสมโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
14. นางอุไรรัก พันโกฎิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ซาผูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
16. นายศิริวัฒน์ น้อยทรงโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
17. นางสาวสุนิสา ไสววรรณโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
18. นายมีชัย เกตุจุนาโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
19. นางสาวเบญจมาศ ผิวพรรณงามโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
20. นายเปรมมินทร์ จันกองกวินโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
21. นายกมล รูปดีโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
22. นายอนุชา บุรัตน์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
23. นายสุรศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการ
24. นายจำรัส รัตนวิชัยครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
25. นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ์ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิภาวิน รุ่งฤทธิ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตรา ญาณสมบัติโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สลางสิงห์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนา ผิวสุวรรณโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวกมลวดี คิดทวีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นางวาชิณี สุทธิโสภณโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวตติญา ชนะเคราะห์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
8. นางฐิตินันท์ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
9. นางพัชรินทร์ บรรจมาตย์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสมรักษ์ พ้นภัยโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
11. นายสุพรม ปัททุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐกร เทพรังศิริกุลโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายนิรมิต สุขคณาโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา บรรทัดเรียนโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางมยุรี สิงโตโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสังวาล กลางประพันธ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวนุชติยา ยอดยศโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาววิไลลักษณ์ ไชยยายงค์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นายสอนนรินทร์ ปัททุมโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองคำ อุนาวรรณโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
10. นายสถิตย์ จันทร์เกษโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
11. นายสุรสิทธิ์ ว่องไวโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายสมคิด รูปเหมาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรัตนภรณ์ จอมจุมพลโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ โต้ชาลีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางพันธ์ุวิรา ยืนยังโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิชิต ราชรามทองโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นายสุวรรณ อนันโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายเชิงชาญ ลุนชิตรโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางเบญจรัตน์ สุคำภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสมบัติ เขตอนันต์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นางรจนา ลุสุขโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางยุภาลักษณ์ ศรัทธามากโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ไชยช่วยโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
5. นางณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์โรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นางสาวจีราทิพย์ คำแก้วโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางจตุพร โกศัลวัฒน์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
8. นางวรรณภา วังคะฮาตโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
9. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเรวดี นันทิกะโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางภควดี บุญพอโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิทยา แสนสุขโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
4. นายสู้ศึก รูปเหลี่ยมโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายรังสฤษฏ์ พิกุลศรีโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
6. นายสุจิน ไทยวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวบังอร นิลกิจโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
8. นางสาวภัทราวรรณ ฤทธิวงศ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
9. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ พูลผลโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ชาวระนองโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ ไชยแสงโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวมินตรา คำปานโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ สกุลโพนโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
6. นายเสน่ห์ กำประโคนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสมร ศรียางค์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
8. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิษณุกร จันทราโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมร ไตรยวงค์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คนขยันโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนรินทร์นุช คนไวโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางสาวมินตรา คำปานโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางณัฏฐกานต์ โภคทรัพย์โรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
7. นางสาววจิรา สำรองพันธ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวยาใจ ใจสุขโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
9. นายภัทรานิษฐ์ ธนเธียรานันท์โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางวัจนา ยอดอินทร์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายยุธนา ผิวขำโรงเรียนคำบกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ โต้ชาลีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางจตุพร บุญเสริมโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวเบญจรัตน์ ห้วยทรายโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
6. นางบุษบา อาจวิชัยโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
7. นางจุฑามาส ทวีบุตรโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางสาวบังอร นิลกิจโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
9. นางสาววิจิตตรา ไชยฤทธิ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวพัชราภรณ์ อิทธิวิศิษฏ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
11. นายวิโรจน์ สิมพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จรลีโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปริญญา สลางสิงห์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมุธิดา สาธุชาติโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางนุชจรี เบญมาตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงดารา เจริญวงศ์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสิมมา กลางประพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุขุมมาลย์ แสงกล้าโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายพิชัยศักดิ์ เจริญศรีโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางชนาภา ประสาททองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางวไลลักษณ์ ขันศรีโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล ทวีโคตรโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายไพศาล วงค์กระโซ่โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายนิวัฒน์ วรสารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางวไลลักษณ์ ขันศรีโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ พันธุ์พรหมโรงเรียนโชคชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ พวงใบดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรำไพ พรมวงษ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นายไพศาล วงค์กระโซ่โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายอดุลย์ ช่อวงศ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเกศริน จันทรสาขาโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นายวีรศักดิ์ พันทีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชิต สุวรรณไตรย์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมฆ เพช็รนนท์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นายทศพล เมืองฮามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายภราดร อาษาศรีโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นายประสบ บุรัตน์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว มงคลเกตุโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรวัลย์ สุวะไกรโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพากร การสรรพ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นางสาววิภาพร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
5. นายสถาพร อ่อนโนนเขวาโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรชัย สุคำภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมประสงค์ อ่อนแสงโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรพร สุริยาชัยวัฒน์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวใหม่ ทุมสีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางปริศนา สุพรโรงเรียนผึ่งแดดวิทยากรรมการ
5. นางสุวรรณา รัตนศรีโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นายขวัญชัย แานขาวโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
7. นางสมร จรลีโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวาที วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชญาภาส์ แสนวิเศษโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นายคณายุทธ์ แสนสิบโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวละอองดาว สิมมะลิโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ ใคร่ครวญโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
6. นางสุกัญญา ว่องไวโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
7. นางสาววิลาวัลย์ สุคำภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางอรุณี สายคงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ อุ่นใจโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นายวิเชียร ยมรัตน์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายไชยรักษ์ ทองขันธ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายเริงศักดิ์ ขันพรมโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางอภัญญา หารสูงเนินโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายหัฐจักร ผิวขาวโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายแทนไท สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัฒน์สุคนธ์ อาจวิชัยโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธนา ภู่ถนนนอกโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา สิงหาบุตรโรงเรียนผึ่งแดดวิทยากรรมการ
6. นายฤทธิชัย คนไวโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
7. นายภูมิเดช โนนพิลาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายวิสัย สมประสงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคายโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา ณ หนองคายโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นางยุวดี สุวรรณไตรย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา การเรียงโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสันต์ฤทัย คนไวโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
7. นางฐาปนีย์ คนเพียรโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
8. นางสาวปรีญาภรณ์ นาทุมโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวิสัย สมประสงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคายโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา ณ หนองคายโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นางยุวดี สุวรรณไตรย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา การเรียงโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสันต์ฤทัย คนไวโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
7. นางฐาปนีย์ คนเพียรโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
8. นางสาวปรีญาภรณ์ นาทุมโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธนภรณ์ ไวนิยมพงศ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะบุตร จิตรช่วยโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ฉัตรแก้วชูไทยโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา น้อยทรงโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นางพัชราพร ฐิติวงศาโรจน์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยากรรมการ
7. นางสุชาดา วังวงค์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายเชวงศักดิ์ บรรจงโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอภินันท์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชบา ศรีวิชัยโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางวราพร บุระมุขโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวมะลิสด ศรีสุวะโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา จิบทองโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นายนิเทศ ศรีโจมรักโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นายราชันย์ แวงวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจิรภรณ์ โภคสวัสดิ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ยืนยั่งโรงเรียนผึ่งแดดวิทยากรรมการ
3. นางศณิตาภรณ์ คนไวโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
4. นางสาวไปรมา จันทร์คามิโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายไชยญา พ่อป้องขวาโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางจุรีภรณ์ บุญศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางดวงแแข ประดุจชนม์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสวรรค์ทอง อาจวิชัยโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ฤทธิ์น้ำคำโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายทนงค์ พลราชมโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิกร สมรโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
6. นางสุมาลัย ผิวขำโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวจิตรลดา ยุงไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางรณางค์ ลานขามป้อมโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นางปริศนา สุขเกษมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสถาพร อ่อนโนนเขวาโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายชุติภาส ยืนยั่งโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นายสำรวย คำมุงคุณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอดิศร คันธโรรสโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิณทิพย์ คำจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางนภามาศ แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ พงษ์ศิลป์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
5. นายชาญชัย อ่อนหวานโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางธวัชชัย ปัททุมโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายศักดิ์สิทธิ์ ปุ่งคำน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมจิต ราชิวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย โคตรบรมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
3. นายรัตนกุล ไตรยวงค์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุรพรชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยา เสียงเย็นโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายเชิดพงษ์ วงษาเนาว์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
7. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธนิต ทองอาจโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุบิน ไทยวงค์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวาระศิลป์ เรืองแสนโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นายยอดเสน่ห์ สิงห์ทองโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ชาลีโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัยธวัช กมลรัตน์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
7. นายคณศักดิ์ บุตรสีผาโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
8. นายรณกร กาญจนวรางกูลโรงเรียนนาวาราชกิจวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ อุทัยสาร์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
10. นางสุภัคชญา สีนพูนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไล ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
11. นางหัทยา วงศ์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไล ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
11. นางหัทยา วงศ์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไล ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
11. นางหัทยา วงศ์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไล ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
11. นางหัทยา วงศ์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไล ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
11. นายหัทยา วงศ์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไล ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
11. นางหัทยา วงศ์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไล ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
11. นางหัทยา วงศ์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไล ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
11. นางหัทยา วงศ์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวิภา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
3. นายธีระพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
4. นายพุฒิพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุรชัย วังทพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
7. นายขงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมัคลาภิเษกกรรมการ
8. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวิภา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
3. นายขงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมัคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายสุรชัย วังทพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวิกา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
3. นายคงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายอภิรมณ์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
6. นายพุฒิพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
7. นายทรงศักดิ์ บุญกระจ่างโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายสุรชัย วังทพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
10. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวิภา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
3. นายขงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมัคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายสุรชัย วังทพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวิภา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
3. นายขงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมัคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายสุรชัย วังทพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนพดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายวชิราวุธ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนพดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายวชิราวุธ ชื่นนิรันทร์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
6. นายดำรงห์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นายนพดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นายนพดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นายนพดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นายนพดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นายนพดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมประสงค์ พลราชมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
5. นางศุภรดา ปิติรัชอนันต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมประสงค์ พลราชมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
5. นางศุภรดา ปิติรัชอนันท์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมประสงค์ พลราชมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
5. นางศุภรดา ปิติรัชอนันท์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสมประสงค์ พลราชมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์ ไชยจินดาโรงเรียนอุดทวิทย์กรรมการ
5. นางศุภรดา ปิติรัชอนันต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมประสงค์ พลราชมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
4. นางศุภรดา ปิติรัชอนันท์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมประสงค์ พลราชมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
4. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางศุภรดา ปิติรัชอนันต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสมประสงค์ พลราชมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
3. นางศุภรดา ปิติรัชอนันต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมประสงค์ พลราชมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
5. นางศุภรดา ปิติรัชอนันท์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
6. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจิตราวันท์ ยืนยง โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบงกช สุทธิประภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน จูมแพงโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลาง โรงเรียนป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
5. Ms.Melcha Mutiaโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. Mr.Jens Felix Ruetherโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นายสุขสันต์ สารบรรณ์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวจุฑามาศ ตังควานิชโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางโศภิษฐ์ ไมยละ โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิวัชย์ สมมาตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รองประธานกรรมการ
3. นายนายวีระศักดิ์ คงจันทร์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการ
4. Mr.Maverick Cabulera โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
5. MissAmy Hillโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางดวงสมร ไตรยวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจุฑามาศ ตังควานิชโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางมะลิวัลย์ บุรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี แช่มชื่นโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุลิยา ศรีบุรมย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการ
5. นางดลนภา กุลวงค์ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ กรรมการ
6. นางหนึ่งฤทัย ซาเสน โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวจิดาภา โคตรพันธ์โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรมการ
8. นางพัชรินทร์ วรรณอำไพโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ
9. นายณดิษ เรืองรุ่งสินโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน กรรมการ
10. Mr.David De Cock โรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ
11. นางประภัสสร ศรีพันดอนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวยุพิน ภาคภูมิโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวช่อผกา บุทธิจักร์โรงเรียนดอนตาลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริณ จำนรรจ์สิริโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสินธุ์ใจ อาษาศรีโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรมการ
4. นางนงค์พิดา สิงห์ข้น โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางอรุณสุดา แก้วศรีนวมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน กรรมการ
6. นางสาวกนิฎฐา กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ
7. Mr.David De Cock โรงเรียนมุุกดาหารกรรมการ
8. นางทัศนีย์ ฤทธิวงค์ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววรรณวิศา ลีทองโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ ชุติมันตานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธีนี สุวรรณ์ไตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ไทยานนท์ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการ
4. นางพาณิภัค สมประสงค์โรงเรียนโชคชัยวิทยา กรรมการ
5. นางสาวมยุรา เมืองฮามโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการ
6. Mr.Calum Stokes โรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ
7. นางสาวปภาดา สมประสงค์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพัชรียา โพธิสารโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ สุวรรณศรีโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา เมืองฮามโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปภาดา สมประสงค์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางชนากานต์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. MissKathalin Litche โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางเบญจวรรณ ศัตรูฝายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน กรรมการและเลขานุการ
7. นางเกษศิรินทร ภิรมย์ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายชูชัย อาจวิชัยโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุเทวี กลางประพันธ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิจันทร์ มัยวงค์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. Mr.Andrew Skett โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. Mr.Eric Dze Kwokomโรงเรียนมุุกดาหารกรรมการ
6. นางอ่อนดี วรรณเสริฐโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางฉันท์สินี เชาว์สิริกรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุภัทรา พิสัยสวัสดิ์ โรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสมพักตร์ ลิ้มวัฒนา โรงเรียนมุกดาหาร ประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร ภูกุดแก้วโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล รองประธานกรรมการ
3. นางอ่อนดี วรรณเสริฐ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ
4. Mr.Katoto Galgani โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. Mr.Elvis Enow โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นายอชิรวิชญ์ ผิวละมุลโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
7. นายศักรินทร์ คนหมั่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางบรรจบ โนนพิลา โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา รองประธานกรรมการ
3. Mr.Emest Rey Basilio Salazaโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการ
4. Mr.Gelito De Leon Rodriguezโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ
5. นางสาววัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางอนุลี ศรีชัย โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางบรรจบ โนนพิลาโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา รองประธานกรรมการ
3. Mr.Emest Rey Basilio Salazaโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการ
4. Mr.Nicomedes O’ Ugat โรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ
5. นางอนุลี ศรีชัย โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. MissHuang Shenyanโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ
3. Mr.Li Rong Zeโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Bi Fu Kuaiโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ
5. Mr.Ma Lin โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. Mr.Zhang Xuโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน กรรมการ
7. นางสาวปณพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาววัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. MissHuang Shenyanโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ
3. MissLi Yanliu โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. MissZhang Xuโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน กรรมการ
5. MissHuiqiong Huang โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. MissHe jia โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. Mr.Hou Qianโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ
8. นางสาวปณพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกลีบกุหลาบ เครือวัลย์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายสุจิน นามสทอนโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. Mr.Kesuke Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชลัย กรรมการ
4. MissEmiko Iwata โรงเรียนธาตุพนม กรรมการ
5. นางสาวขวัญลดา ถันทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกลีบกุหลาบ เครือวัลย์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสุจิน นามสะทอนโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. Mr.Kesuke Kimura โรงเรียนปิยะมหาราชลัย กรรมการ
4. MissEmiko Iwata โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาวขวัญลดา ถันทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางจงกล ใจบุญโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. Dr.Fer Livette M.Badic Kilesteโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ
3. MissRuby Yeatsโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางรัชฎา ห้วยทรายโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
5. นางจารุวรรณ เสียงล้ำ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ กรรมการ
6. นางอุษา หอมสุดใจ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสุภัทรา อินทรพรหมมาโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางจงกล ใจบุญโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. Dr.Fer Livette M.Badic Kilesteโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กรรมการ
3. MissRuby Yeats โรงเรียนมุกดาหาร กรรมการ
4. นางขนิษฐา สุพร โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนภาวรรณ โสพวันโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ
6. นางรัชฎา ห้วยทรายโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
7. นางเชาวนี อุปัญญ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางอุษา หอมสุดใจโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสุภัทรา อินทรพรหมมาโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอดิศร คันธโรรสผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายควรคิด สินสวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายไพวรรณ์ บุษบงค์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายเมฆสุวรรณ วังวงค์ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอดิศร คันธโรรสผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายควรคิด สินสวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายไพวรรณ์ บุษบงค์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายเมฆสุวรรณ วังวงค์ครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศาศวัต คุณชื่นครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไชยา สุวะไกรครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเดชา คเณศโยธินครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายประภาส หมั่นเรียนครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายณัฐกร สอนวงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาริสา อินลีครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางนงนุช คำเพ็งครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร สุพรครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมใจ ต่อทองหลางครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นางสาววัลย์นิภา มะลิซ้อนครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางภานิชา โพธิ์เมืองครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางสาวนุชลี จันทรังษีครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายณัฐกร สอนวงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาริสา อินลีครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางนงนุช คำเพ็งครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร สุพรครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมใจ ต่อทองหลางครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นางสาววัลย์นิภา มะลิซ้อนครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางภานิชา โพธิ์เมืองครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางสาวนุชลี จันทรังษีครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิรันตร์ สุยะรารองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ อินทสงค์ครูโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
3. นางดวงนภา ผางพันธ์ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางพนิดา พิพัฒยานนท์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นาริตครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางนิ่มนวล รอบรู้ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนิรันตร์ สุยะรารองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ อินทสงค์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
3. นางดวงนภา ผางพันธ์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางพนิดา พิพัฒยานนท์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นาริตครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางนิ่มนวล รอบรู้โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา เที่ยงวงษ์ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางประภาพรรณ พั่วแพงครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางนงนุช โคตรพันธ์ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางอรทูรย์ ไวว่องครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
6. นางขวัญใจ อุทัยสาครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายสวาสดิ์ สมประสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา เที่ยงวงษ์ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางประภาพรรณ พั่วแพงครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางนงนุช โคตรพันธ์ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางอรทูรย์ ไวว่องครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
6. นางขวัญใจ อุทัยสาครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว กัลยาณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ สุวรรณศรีครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางดวงใจ นะดาบุตรครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่ายครูโรงเรียนจุฬาภรรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นางสุนิจ โนรีรัตน์ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว กัลยาณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ สุวรรณศรีครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ คเณศโยธินครูโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
4. นางดวงใจ นะดาบุตรครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
5. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่ายครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นางสุนิจ โนรีรัตน์ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายภักดี สมคะเณย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา แสนสุขครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ จงราชครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวสถาพร พรหมเสนาครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
5. นางปิยะวรรณ นาริตครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายภักดี สมคะเณย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสถาพร พรหมเสนาครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวปพิชญา คนยืนครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวดวงจันทร์ วงศ์จำปาครูโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวนริศรา แสนสุขครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ จงราชครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นางปิยะวรรณ นาริตครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง บุตรกาลผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตร ศรีเมืองครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกันยารัตน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอาเซีย รัชอินทร์ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายฉลอง บุตรกาลผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสิเนหา วังคะฮาตครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร ศรีเมืองครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางกันยารัตน์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายอาเซีย รัชอินทร์ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายภักดี สมคะเณย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา สลางสิงห์ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกันยา เทพบุดดีครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ไม่โศกครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวมนทกานต์ ไวว่องครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นายไพรวรรณ ผิวขำครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายภักดี สมคะเณย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐา สลางสิงห์ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกันยา เทพบุดดีครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอารยา ไม่โศกครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวมนทกานต์ ไวว่องครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นายไพรวรรณ ผิวขำครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายนพดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายนพดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายนพดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นายดำรงห์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายนพดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายนพดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ สิงห์สุโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นายปรีดี ศรีประเสริฐโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นายดำรงห์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกัณตภณ โปวังสาชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉายเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
3. นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์มุกดาหารกรรมการ
4. นายรณชัย มีระหงส์ดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นายณัฐวัตร เขียวดีโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นายสุระชัย แสนเสิกผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางภควดี อาจวิชัยหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิติกร ชุติมันตานนท์หนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์มุกดาหารกรรมการ
3. นายสำเนียง สืบสาชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกันจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิติกร ชุติมันตานนท์หนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์มุกดาหารกรรมการ
3. นายสำเนียง สืบสาชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกันจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ บุทธิจักรดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์คำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นางจรรยวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวพรรณิการ์ เมืองโคตรหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ บุทธิจักรดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์คำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นางจรรยวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวพรรณิการ์ เมืองโคตรหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจารุณี ฤทธิ์วงศ์เหล่าประชาอุทิศกรรมการ
2. นางร่มพร บุญสุขนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
3. นายศุภกฤต วังคะฮาตพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางพิชพร วงษ์วิรัติคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นางราตรี อาบสุวรรณมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปรียา พ้นภัยดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศาสตร์ แสนโคตรคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์มุกดาหารกรรมการ
4. นายไพรัตน์ แสนโสมดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษบดินทร อินทสงค์ผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายคมกริช ศรีชัยหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพชรอุมา ราชริวงษ์โพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ทัศครดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุิรัชยาพร ทองลือคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววัชรี ศรีทองผาเทิบวิทยากรรมการ
6. นายทักษิณ มวลมนตรีมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายคมกริช ศรีชัยหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพชรอุมา ราชริวงษ์โพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ทัศครดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรัชยาพร ทองลือคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววัชรี ศรีทองผาเทิบวิทยากรรมการ
6. นายทักษิณ มวลมนตรีมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายคมกริช ศรีชัยหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ หาญจริงคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ พันธ์พรมผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายถนอมศักดิ์ ปากหวานเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายไชยา สุวะไกรคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนคร เวฬุวนารักษ์อุดมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุภัชชา ทองกาลจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นายยุทธนา ภู่ถนนนอกโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายศราวุธ จอมใจทิปิมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภลิต หล้าเชียงขวางผาเทิบวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ บุญมาศจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นางศิราณี กลางประพันธ์หนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายภนุวัฒน์ สุดาชมดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์มุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภลิต หล้าเชียงขวางผาเทิบวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ บุญมาศจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นางศิราณี กลางประพันธ์หนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์มุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายปรียา พ้นภัยดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ หาญจริงคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายโกสินทร์ เหง้าโอสาดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์นวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
5. นายอภิชาติ ผิวงามจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายคมกริช ศรีชัยหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ วาปีมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายมนัส น้อยชื่นมุกดาหารกรรมการ
4. นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์นวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
5. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นายยุทธพล ฤาชาผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์มุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช ศรีชัยหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล ฤๅชาผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิชาญ วาปีมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายมนัส น้อยชื่นมุกดาหารกรรมการ
5. นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์นวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
6. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
7. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์มุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจิรัฐติศักดิ์ สุวรรณศรีเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ ดวงใจชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางดารุณี รัตนวิชัยดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายภูศิษฏ์พงษ์ โจนลายดาโชคชัยวิทยากรรมการ
5. นางนิภาพร อุปนิจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นายพรชัย ทวีโคตรมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายจิรัฐติศักดิ์ สุวรรณศรีเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนฉาย ชารีผายนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ ดวงใจชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางเพชรไพรินทร์ เจาะจงผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางดารุณี รัตนวิชัยดงหลวงวิทยากรรมการ
6. นายภูศิษฏ์พงษ์ โจนลายดาโชคชัยวิทยากรรมการ
7. นางนิภาพร อุปนิจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายพรชัย ทวีโคตรมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพิทยา บุญโสมมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสนิท กลางประพันธ์คำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายประไมตรี สลางสิงห์คำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นายสัญลักษณ์ ปริยัติพงษ์หนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายคุณากร ซาเสนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายยุทธพล ลือซาผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา ปิดฝ่ายจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพิทยา บุญโสมมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสนิท กลางประพันธ์คำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายประไมตรี สลางสิงห์คำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นายสัญลักษณ์ ปริยัติพงษ์หนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายคุณากร ซาเสนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา ปิดฝ่ายจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ ศรีประสงค์มุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจรีพร วงษ์คำเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
3. นางจินตนา จูมแพงชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสัมฤทธิ์ วิมลเศรษฐผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุวารี อาจวิชัยคำบกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวธัญญารัตน์ แสนคำดงมอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางขวัญใจ ศรีประสงค์มุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจรีพร วงษ์คำเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
3. นางจินตนา จูมแพงชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ วิมลเศรษฐผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุวารี อาจวิชัยคำบกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวธัญญารัตน์ แสนคำดงมอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสีสวาสดิ์ แสนมาโนชนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายชัยยนต์ สิงห์บุญนาโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นายยอดชาย อุปัญญ์คำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นางอาลัย จันทร์กระจ่างหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางเพชรไพรินทร์ เจาะจงผาเทิบวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสีสวาสดิ์ แสนมาโนชนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายชัยยนต์ สิงห์บุญนาโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นายยอดชาย อุปัญญ์คำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นางอาลัย จันทร์กระจ่างหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางเพชรไพรินทร์ เจาะจงผาเทิบวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ มานิตย์มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ แสนยศคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ อาจวิชัยพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวนิดา อาจวิชัยหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายเพิ่มพงศ์ นาชัยเวียงคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพรสิทธิ์ ราชริวงษ์โพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
7. นางสิวลี วงษ์โตหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชัยชนะ มานิตย์มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ แสนยศคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ อาจวิชัยพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวนิดา อาจวิชัยหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายเพิ่มพงศ์ นาชัยเวียงคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพรสิทธิ์ ราชริวงษ์โพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
7. นางสิวลี วงษ์โตหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมยุรี กินลาดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอังคณา อุปัญญ์นาโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นางลลดา อินทร์สดอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวเมรี ทุยบึงฉิมโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
5. นายประสพสุข อุปัญญ์คำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมยุรี กินลาดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอังคณา อุปัญญ์นาโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นางลลดา อินทร์สดอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวเมรี ทุยบึงฉิมโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรุณี วังคะฮาตคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี เจริญศรีมุกดาหารกรรมการ
3. นายอุดมชัย จันทพรหมเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ วงศ์กระโซ่ดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นางนิภาพร ไชยเพชรมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอรุณี วังคะฮาตคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี เจริญศรีมุกดาหารกรรมการ
3. นายอุดมชัย จันทพรหมเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ วงศ์กระโซ่ดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นางนิภาพร ไชยเพชรมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางฟ้าหยาด วังคะฮาตคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจจิตา ทองธรรมชาติมุกดาหารกรรมการ
3. นางปราณี สุขรีดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางรัตนา สมคะเณย์คำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางฟ้าหยาด วังคะฮาตคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจจิตา ทองธรรมชาติมุกดาหารกรรมการ
3. นางปราณี สุขรีดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางรัตนา สมคะเณย์คำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรีประไพ สุรพันธ์พิชิตมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางปัญจมา คล่องดีคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกองทรัพย์ ผิวงามดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางสุพร ทองอาจนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศรีประไพ สุรพันธ์พิชิตมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางปัญจมา คล่องดีคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกองทรัพย์ ผิวงามดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางสุพร ทองอาจนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนาฏยา นัยจิตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สิริพัฒน์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางชญานันท์ คนขยันโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวจีรพร ไชยบันโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนาฏยา นัยจิตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สิริพัฒน์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางชญานันท์ คนขยันโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวจีรพร ไชยบันโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิรันตร์ สุยะรารองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค ประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ อินทสงค์ครูโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
3. นางดวงนภา ผางพันธ์ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นายณรงค์ นาริตครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางพนิดา พิพัฒยานนท์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางนิ่มนวล รอบรู้ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายนิรันตร์ สุยะรารองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ อินทสงค์ครูโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
3. นางดวงนภา ผางพันธ์ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นายณรงค์ นาริตครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางพนิดา พิพัฒยานนท์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางนิ่มนวล รอบรู้ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจีรชัย วังคะฮาตผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ ช่างถมครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัยครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไล ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
11. นางหัทยา วงษ์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไล ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
11. นางหัทยา วงษ์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว กัลยาณ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายกัณตภณ โปวังสาโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉายโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
3. นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายรณชัย มีระหงส์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นายณัฐวัตร เขียวดีโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นายสุระชัย แสนเสิกโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางภควดี อาจวิชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายกัณตภณ โปวังสาโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉายโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
4. นายรณชัย มีระหงส์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นายณัฐวัตร เขียวดีโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นายสุระชัย แสนเสิกโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางภควดี อาจวิชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายกัณตภณ โปวังสาโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉายโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
3. นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายรณชัย มีระหงส์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นายณัฐวัตร เขียวดีโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นายสุระชัย แสนเสิกโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางภควดี อาจวิชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0868554371 Email : krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]