หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2557   12 ก.ย. 2557   13 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421,422 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423,424 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้อง ห้องมิตรภาพเคียงโขง 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคารหอประชุม ชั้น ม.4-6 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ใต้ถุนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4-6 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลานน้ำพุ ชั้น ม.4-6 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคารศูนย์กีฬาชั้นบน ชั้น ม.4-6 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลานน้ำพุ ชั้น ม.4-6 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ห้องราชพฤกษ์ 12 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
2 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
3 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม 12 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 12 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
5 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ห้องเฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 421 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 422 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 423 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 424 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 425 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ซุ้มเวทีข้างอาคาร2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ซุ้มเวทีข้างอาคาร2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ซุ้มเวทีข้างอาคาร2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ซุ้มเวทีข้างอาคาร2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร รถโมบายข้างอาคารศิลปะ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร รถโมบายข้างอาคารศิลปะ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร รถโมบายข้างอาคารศิลปะ 12 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
11 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร รถโมบายข้างอาคารศิลปะ 12 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
12 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร รถโมบายข้างอาคารศิลปะ 12 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
5 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
6 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
7 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 12 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 , 334 , 335 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้อง SEAR 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331, 332 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 , 326 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 12 ก.ย. 2557 09.00-16.30
6 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม MEP (323 - 324) 12 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 , 2 , 3 (311 , 312 , 313) 12 ก.ย. 2557 08.00-16.00
2 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 1 (331) 12 ก.ย. 2557 08.00-16.00
3 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5 (335) 12 ก.ย. 2557 08.00-16.00
4 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6 (336) 12 ก.ย. 2557 08.00-16.00
5 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 7 (337) 12 ก.ย. 2557 08.00-16.00
6 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 8 (338) 12 ก.ย. 2557 08.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง com 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง com 1 12 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง com 1 12 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง com 1 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง com 2 12 ก.ย. 2557 09.00 - 14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 1 12 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง บริเวณหลังอาคาร 1 12 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคารชั่วคราว ห้อง บริเวณหน้าอาคารชั่วคราว 12 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 12 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 12 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 12 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 1 12 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3 12 ก.ย. 2557 08.00-14.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0868554371 Email : krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]