หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2557   12 ก.ย. 2557   13 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 0 ห้อง 502 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 501 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 11 ก.ย. 2557 13.00-15.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 11 ก.ย. 2557 13.00-15.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421,422 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423,424 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้อง ห้องมิตรภาพเคียงโขง 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคารหอประชุม ชั้น ม.1-3 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ใต้ถุนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลานน้ำพุ ชั้น ม.1-3 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคารศูนย์กีฬาชั้นบน ชั้น ม.1-3 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลานน้ำพุ ชั้น ม.1-3 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สนามฟุตบอล ชั้น ม.1-3 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สนามฟุตบอล ชั้น ม.1-3 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ิอาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 - 133 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 - 135 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม ห้อง ด้านทิศเหนือ 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม ห้อง ด้านทิศใต้ 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ห้องราชพฤกษ์ 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
6 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 129 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
7 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
8 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ใต้ถุนอาคารสุขศึกษาและพลศึกษา 11 ก.ย. 2557 09.00 เ็ป็นต้นไป
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคารศูนย์พลศึกษา ห้อง ห้อง ICT 1 11 ก.ย. 2557 13.00-16.30
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง ห้องสมาร์ทชาย 11 ก.ย. 2557 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 421 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 422 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 423 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 424 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 425 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
10 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
11 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
12 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
13 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
14 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
15 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
16 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
17 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ซุ้มเวทีข้างอาคาร2 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
18 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ซุ้มเวทีข้างอาคาร2 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
19 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ซุ้มเวทีข้างอาคาร2 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
20 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ซุ้มเวทีข้างอาคาร2 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
21 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร รถโมบายข้างอาคารศิลปะ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
22 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร รถโมบายข้างอาคารศิลปะ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
23 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร รถโมบายข้างอาคารศิลปะ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
24 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร รถโมบายข้างอาคารศิลปะ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
25 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร รถโมบายข้างอาคารศิลปะ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 11 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
3 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 11 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 , 334 , 335 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้อง SEAR 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331, 332 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 , 326 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมหลังใหม่ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมหลังใหม่ 11 ก.ย. 2557 13.00-16.30
7 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 11 ก.ย. 2557 09.00-16.30
8 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 ก.ย. 2557 13.00-16.30
10 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม MEP (323 - 324) 11 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง (สนามตะกร้อ) 11 ก.ย. 2557 08.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง (สนามตะกร้อ) 11 ก.ย. 2557 08.00-12.00
3 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 6 , 7 (326 ,327) 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3 , 4 (333 , 334) 11 ก.ย. 2557 08.00-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3 , 4 (333 , 334) 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 , 2 , 3 (311 , 312 , 313) 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
7 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หอสมุด 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
8 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หอสมุด 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
9 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 1 (331) 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
10 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5 (335) 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
11 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6 (336) 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรี 11 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
5 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง com 1 11 ก.ย. 2557 09.00-14.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง com 2 11 ก.ย. 2557 09.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง com 2 11 ก.ย. 2557 09.00 - 14.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง com 1 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง com 1 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
6 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง com 1 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
7 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง com 1 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
8 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 3 ห้อง บริเวณหน้าห้องสมุด 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
9 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 3 ห้อง บริเวณหน้าห้องสมุด 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 11 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 11 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 1 11 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง บริเวณหลังอาคาร 1 11 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคารชั่วคราว ห้อง บริเวณหน้าอาคารชั่วคราว 11 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 11 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 11 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 11 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 1 11 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
2 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3 11 ก.ย. 2557 08.30-14.3o

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 4 11 ก.ย. 2557 10.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 422 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 422 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 422 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 422 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 422 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง com 1 11 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง com 1 11 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง com 1 11 ก.ย. 2557 09.00 น. - 12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0868554371 Email : krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]