รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายธรณินทร์  พันติมิตร
 
1. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อบุญมี
 
1. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำแปลง
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวบัวบูชา  มหารักษิต
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นนทะโคตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายภาสกร  สุทธิพรรณกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรธิราภรณ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงวชรภรณ์  เผือกชาวนา
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  คำยี่
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
2. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สุธงษา
2. นางสาวนุชนาฎ  โสประดิษฐ์
3. นางสาวพรลดา  อินทะบุญศรี
 
1. นางสาวสมจิตร  ทิพรส
2. นางสาวฐิติกานต์  แก้วยาศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีแสด
2. เด็กหญิงชลลดา  เชื้อบุญมี
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
2. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวปรัชญาพร  สุทธิ
2. นางสาวเพชรลดา  มหารักษิต
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
2. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงอรกานต์  ยศปัญญา
 
1. นางกชพร  พาลีวัน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายธนายุติ  เนธิบุตร
 
1. นางสาววิจิตรา  กรมทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงภัทรา  แก้วแสนทิพย์
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  พันทวี
 
1. นางชลรส  ไหลภาภรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  คุณโพธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวกนกอร  ประสมทรัพย์
2. นางสาวพิมพิลัย  สีบุตรา
3. นางสาวภัสรา  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงมลธิดา  โสประดิษฐ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ยมดำ
2. นางสาวหทัยกาญจน์  พอค้ำ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวศรฤทัย  วันลีลา
2. นางสาวสโรชา  อาจสมบาล
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
2. นางสาวสายพิน  สีทาสังข์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายสุรพัฒน์  จุลวิถี
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวกันจนพร  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวนิศรา  สุวรรณสิงห์
2. นางสาวศรวณีย์  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูสถาน
 
1. นางดวงพร  พรมน้ำอ่าง
2. นายอรรคพล  มนตรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์จิตตะ
2. นางสาวช่อทิพย์  พรหมรักษา
3. นายณรงค์ยศ  เหลาพรหม
 
1. นางสาวนัฐพร  แสนประสิทธิ์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคุณ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงนาฎิยาพร  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนุชราพร  พรมรักษา
3. เด็กหญิงสุทธิษา  นนทะโคตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  เครือชัยสุ
2. นางสาวรัชฎา  อุประ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวชลนภา  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวอรวรรณ  ทุมมาลา
3. นางสาวเบญจพร  วันทองสังข์
 
1. นางสาวพิมลจิต  สิงห์สถิต
2. นางสาวศุภมาศ  ศรีบุตตา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิณจุฑา  จันทะคุณ
2. เด็กชายชนายุส  จันทะคุณ
3. เด็กชายชัยชาญ  ราชเพียแก้ว
 
1. นางศิริพร  แสนบุดดา
2. นายปริญญา  วงษ์นอก
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายพงษ์ศักดิ์  ธรรมวงษ์
2. นางสาวฤดีนารถ  วังคีรี
3. นางสาวสิรินยา  โสประดิษฐ
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
2. นายโชคชัย  สุขผล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงพรวิมล  สารพันธ์
2. เด็กหญิงรวิภา  สุกางโฮง
3. เด็กหญิงสุดาพร  พอค้ำ
 
1. นายวัชรินทร์  อาจสมบาล
2. นางสาคร  มูลอามาตย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวทิพยา  วันทองสุข
3. นางสาววิจิตรา   อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวสันทนี  จอดนอก
2. นางสาวนุจรินทร์  บุตรดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายขุนพล  เนตรแสงศรี
2. นายพลวัต  บุญนะ
 
1. นางศิริพร  แสนบุดดา
2. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  หินเธาว์
2. นายธีรรักษ์  นามปัญญา
 
1. นางศิริพร  แสนบุดดา
2. นายปริญญา  วงษ์นอก
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธนากร  โบราณมูล
2. เด็กชายวินัย  ศรีบุรินทร์
 
1. นายชัยทัต  จันโทภาศ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายวุฒิไกร  สารมะโน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิ
 
1. นายเดชา  ป่ารั่นทม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  จันดาหาร
2. นางสาวณัฐธิดา  กันธุ
3. นางสาวพัชราภรณ์  วันหากิจ
4. นางสาวภารดา  สิงหารักษ์
5. นายสุวิทย์  นามปัญญา
 
1. นางสาวอุทุมพร  อาจแก้ว
2. นายวุฒิชัย  พรมใจ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวกนิดา  ทุมนาหาด
2. นางสาวกันยารัตน์  จันดาหาร
3. นางสาวมัทนา  เสวิสิทธิ์
4. นางสาวศศินิภา  เชื้อบุญไทย
5. นายสุทัศน์  สุขเสริม
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  กรมทอง
2. นางสาวอุทุมพร  อาจแก้ว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์มณี  วันทองสุข
2. เด็กหญิงทิพากร  จันทะแสน
3. เด็กหญิงวรรณพา  กันหาอาจ
4. เด็กหญิงสุวภัทร  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงเกสรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายวรานนท์  วังคีรี
2. นางกนกพร  ดาบสุวรรณ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทะคุณ
2. นางสาวณัฐริยา  บุญยิ่ง
3. นายพรรณเทพ  สอนลา
4. นางสาวพััชรพร  พรหมรักษา
5. นายวรพัฒน์  ไชยนอก
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรหม
2. นางสาวสุนีย์  ดำทรัพย์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายชนะศักดิ์  ศรีบุรินทร์
2. นายณัฐพงษ์  สินสวัสดิ์
3. นายรุ่งโรจน์  นิรติศัย
4. นายสนธยา  เนธิบุตร
5. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณชาติ
 
1. นายวรานนท์  วังคีรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สายกุลทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายเริงรัก  ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นางจิราภรณ์  มูลทรา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกิริยา  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายพงศกร  อันทะปัญญา
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  มูลหล้า
2. นายประกิต  อรรคสูรย์
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวณิชนันท์  แก้วกุดเลาะ
3. นางสาวนฤมล  สุขคะโรค
4. นางสาวนุชประวีณ์  สีหะวงษ์
5. นายปัดทวี  จันทร์กวด
6. นายวารินทร์  แถวอุทุม
7. นางสาววิภาพรรณ  อินทร์ธรรม
8. นายวีรชน  พิมพ์สารี
9. นางสาวศิรินยา  แก้วทองรักษ์
10. นายสรวิศ  บุญวิเศษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
2. นางสาวพรเพ็ญ  เสนานุช
3. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันธ์  ยางคำ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยนอก
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
2. นายประทีป  ศรีวารี
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวรักชนก  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวศศิประภา  สมสนุก
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
2. นายประทีป  ศรีวารี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายสุภัชชัย  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  วังคีรี
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวอัญมณี  วังคีรี
 
1. นางเสาวรี   เที่ยงตรง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายปิยะ  ศรีบุรินทร์
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ศรีบุตรตา
 
1. นางเสาวรี   เที่ยงตรง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐติยา  สุคงเจริญ
 
1. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายเทวฤทธิ์  แถวอุทุม
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงลักษณพร  สุวรรณชาติ
2. เด็กชายสุรัตน์  บุราณ
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
2. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายอรรพล  คำแก้ว
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายวรัตถ์  เนตรแสงศรี
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายคามิน  สีหะวงษ์
2. เด็กชายปริญญา  ปัญญาคำ
3. เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  บุญพรหม
 
1. นายปริญญา  วงษ์นอก
2. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวชฎาพร  จันดาหาร
2. นางสาวชไมพร  โทจำปา
3. นายวัฒนา  จันทะคุณ
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายจักร์กฤษ  รองชัย
2. นายณัฐวุฒิ  ทองปั้น
3. นายณัฐวุฒิ  สิงห์ศักดา
4. นายทินวัฒน์  นามพุทธา
5. นายมนัสชนม์  ยืนวงษ์
6. นายเกริกไกร  ระบือสันเทียะ
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
2. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายอติชาด  แสงรัตน์
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายวรพัฒน์  ไชยนอก
 
1. นายกฤษฎากร  อ่อนตาแสง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงลัดดา  พิมพ์เสนา
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาววริศรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายอติชาด  แสงรัตน์
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายเกริกไกร  ระบือสันเทียะ
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชนรดี  จันทร์อัมพร
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  ศาลางาม
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายวิชชากร  ศรีบุรินทร์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  แก้วทองรักษ์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  ผดุงโกเม็ด
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายปัญจกร  โสประดิษฐ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายเกรียงไกร  โพธิ์รอด
 
1. นายกฤษฎากรณ์   อ่อนตาแสง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงทิพรดา  น้ำกระจาย
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวเกวลิน  นวลจันทร์
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงจิลาพร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายธนกร  จงใจกลาง
5. เด็กหญิงภาวิณี  เขียวสิงห์
6. เด็กชายราศี  สงครามมา
7. เด็กชายวิศรุตน์  แปะโส
8. เด็กหญิงเมธิกา  จันศรีอ่อน
 
1. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
2. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีทานนท์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ดงเย็น
3. เด็กชายธนดล  สิงห์เดชะ
4. นางสาวลลิดา  แซ่โค้ว
5. นายวรากร  สุทธิประภา
6. นายวัชรกิตติ  มีเล่ห์
7. เด็กชายอภิเชษฐ์  เดชเสน
8. เด็กหญิงอาริศรา  วงษ์หอม
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
2. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สาจักร
2. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  วัฒนศัพท์
4. เด็กหญิงปทุมทิพย์   นนทะโคตร
5. เด็กหญิงพณัชวรี  พรหมรักษา
6. เด็กหญิงยลดา  รอดแก้ว
7. เด็กหญิงศิริยากร  บุดดาหาร
8. เด็กหญิงสนธยา  ตันตุลา
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
3. นางจิราพรรณ  แสวงผล
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์เสนา
2. นางสาวจันทิมา   ศรีคำ
3. นางสาวญาณิศา  ภักดีสาร
4. เด็กชายบุษยากรณ์  แก้วกัณหา
5. เด็กหญิงพณัชวรี   พรหมรักษา
6. เด็กหญิงยลดา  รอดแก้ว
7. นางสาวรุ้งตะวัน   อรุณแสงศิลป์
8. เด็กหญิงศิริยากร   บุดดาหาร
9. นางสาวอารียา  เจริญทรัพย์
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
3. นางจิราพรรณ  แสวงผล
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุธงษา
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เหล็กกลมประดิษฐ์
4. เด็กหญิงทิวาวรรณ  สารมะโน
5. เด็กหญิงวราภรณ์  วังคีรี
6. เด็กหญิงสุนิตา  สุขใจ
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กันหาธรรม
8. เด็กหญิงอริสา  อุ่นแก้ว
9. เด็กหญิงอัญชิสา  โสประดิษฐ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ทางดี
11. เด็กหญิงแพนนาวิน  ทางดี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สาจักร
2. นางสาวกาญจนา  พิมพ์เสนา
3. นางสาวจันทิมา   จันทศร
4. นางสาวจันทิวา   ศรีคำ
5. นางสาวจุฑามาศ  กันยาประสิทธิ์
6. นางสาวญาณิศา  ภักดีสาร
7. เด็กชายณัฐพล   คำแก้ว
8. นางสาวดาริน   พรหมรักษา
9. นางสาวบุษยากรณ์  แก้วกัณหา
10. เด็กหญิงพณัชวรี  พรหมรักษา
11. นายภานุวัฒน์   กิ่งขจร
12. เด็กหญิงยลดา  รอดแก้ว
13. นางสาวรุ้งตะวัน   อรุณแสงศิลป์
14. นายวรพัฒน์  ไชยนอก
15. เด็กหญิงศิริยากร  บุดดาหาร
16. นางสาวอารียา  เจริญทรัพย์
 
1. นายนายพีระพงษ์   กองสิงห์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธนารักษ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพรศิริ  ไอ๊ซิม
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาววิรันธร  ตรงดี
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชูลิขสิทธิ์
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันทะศรี
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายรุจโรจน์  สนธิวัฒน์ตระกูล
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันทะศรี
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เชื้อบุญมี
 
1. นางพัชรา  พิทักษ์สฤษดิ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  ศรีดวงจันทร์
 
1. นางรัชนีวรรณ  นามกันยา
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายอนันตรัฐ  วังคำ
 
1. นางพัชรา  พิทักษ์สฤษดิ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายจิรัฏฐ์   ยิ่งยงวัฒนกิจ
 
1. นางบุษกร  ใจมั่น
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ธรรมสาร
3. เด็กหญิงสุมินฌา  อินปลัด
4. เด็กหญิงอโนชา  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุญศรีภูมิ
 
1. MissCindy   D. Mojares
2. นางอัญชลีพร  พฤฒิสาธิกรณ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายคิรากร  บุญกล่ำ
2. นายจิรัฏฐ์   ยิ่งยงวัฒนกิจ
3. นางสาวชนิสรา  บูรณะศักดิ์
4. นางสาววริศรา  ศรีบุรินทร์
5. นางสาววลัยลักษณ์  วังคีรี
 
1. MissAnael  S. Gilonga
2. นางอัญชลีพร  พฤฒิสาธิกรณ์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  โสประดิษฐ
 
1. MissWu Ling  Ping
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวศศิพร  ศรีบุรินทร์
 
1. MissXie  Mengyi
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  พรมภักดิ์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ร่องจิก
 
1. นางอัญชลีพร  พฤฒิสาธิกรณ์
2. MissCindy  Mojares
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  โสประดิษฐ์
2. นางสาววัชรีภรณ์  เนตรแสงศรี
 
1. นายทองใบ  ทองภูบาล
2. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  มณีศรี
2. เด็กชายชนาธิป  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายทินกร  ศรีหะสุทธิ์
4. เด็กชายวชิรวิทย์  คำแก้ว
5. เด็กชายสมัตถ์  เพชรสีโชติ
6. เด็กชายสันติภาพ  สัตยธรรมรังษี
7. เด็กชายสุวรรณพงษ์  บุตรพรม
8. เด็กชายอดิศร  สีทาสังข์
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายวีรชาติ  สมอุปฮาด
3. นายธีรพงศ์  บัวละคร
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  วังคีรี
2. นายนัทธพงศ์  มุลทากุล
3. นายปรีชา  ผดุงโกเม็ด
4. นายวรากร  จันทร์แต่งผล
5. นายสถาพร  พรหมรักษา
6. นายสมชาย  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสันธิเวชช์  มงคลชัย
2. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
3. นางสาวพรศิริ  ไอ๊ซิม
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวณัชนี  ตาสาย
2. เด็กหญิงรวิสรา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ชัยขุน
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
2. นางสาวสุกานดา  สารวิจิตร
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวปรางค์วลัย  สีบุ
2. นางสาวปิญาพร  ปัสล้าง
3. นางสาวสุพัตรา  เหล่าฮ้อ
 
1. นางศิริพร  กุวัง
2. นางสาวพัตราภรณ์  กันธุ
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงงามศิริ  โยทะพล
2. เด็กหญิงวรากร  แสนคำสอ
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวนิภา  วันทองสุข
2. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายนิกร  วงษพันธ์
2. นางสาวระนิดา  รักจิตร์
3. นางสาวศศิวรรณ  นวลเลิศ
 
1. นางสาวนิภา  วันทองสุข
2. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  วังคีรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังคีรี
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  พอค้ำ
2. นางสาวนิศารัตน์  ยมดำ
 
98 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สิงห์เดชะ
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
99 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายชัยรัตน์  จันทรี
 
1. นายกฤษฎากรณ์   อ่อนตาแสง
 
100 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  สิงห์คะ
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญภรณ์  สนิทสตรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดั้นชัยภูมิ
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายศรายุทธ  เสนานุช
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐปกรณ์   จันโทมา
2. เด็กชายยุทธิชัย  คลังนาค
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายชนาทิป  หอมทรัพย์
2. นายเจษฏาพร  สิงห์สถิตย์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชูเกียรติ  แถวอุทุม
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  พรมดี
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายธนาวุฒิ  นาบรรดิฐ
2. นางสาวสุจิตรา  ผดุงโกเม็ด
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นายสัตยา  ยศพิมพ์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  สุวรรณโชติ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อู่อรุณ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายนภัส  บุญเกิด
2. เด็กชายเมธี  ยิ่งยงวัฒนกิจ
 
1. นางดาวใจ  ทำทิพย์
2. นายอัทธถสิทธิ์  ศรีฉลวย
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทะศรี
2. นางสาววรรณวิภา  จำปาจวบ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาววรดา  สิทธิมงคล
2. นางสาวอักษรสวรรค์  ศรีธรรมมา
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  วังคีรี
2. นางสาวละอองดาว  แสงเสนา
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายธีรวัฒน์  หลวงวงค์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายกัมปนาท  เพียรวิทยา
2. นายนัสธนันท์  วังคำ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
 
112 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  พรหมมาวัน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วันทองสุข
3. นางสาวเบญจพร  พรหมมาวัน
 
1. นางสาวอรอุมา  อินปลัด
2. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
 
113 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวดวงเดือน  ขำวิไล
2. นางสาววราภรณ์  โสประดิษฐ์
3. นางสาวสุธิดา  ลือชา
 
1. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวกิตติมา  แก้วนาค
2. นางสาวจิตรดาวัลย์  นนทะโคตร
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  พรมมาวัน
2. นายชาญณรงค์  ศรีบุรินทร์
3. นางสาวพัชรี  สารมะโน
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายบัญญวัตร  จุตตะโน
2. นายสิทธินนท์  จันทร์สีมาวรรณ
3. นายอิงครัต  เพียคำลือ
 
1. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
2. นายสันธิเวชช์  มงคลชัย
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายปฎิภาณ  สุวรรณชาติ
2. นายอธิคม  ดีสุทธิ
3. นายอนุรักษ์  เชื้อบุญมี
 
1. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
2. นายวีรชาติ  สมอุปฮาด
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เพียยศ
2. เด็กหญิงลลิกา  เชื้อบุญมี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีชามก
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายพงศ์นริศร์  นนทะโคตร
2. นายพัชรพล  พันธวิทย์
3. นายวิชิตชัย  สิงห์สถิตย์
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงณัฐมล  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  จันทะคุณ
4. เด็กหญิงมัทนา  แสนคำ
5. เด็กหญิงวรากร  กันธุ
6. เด็กชายเจนจิรา  จันอุตสาห์
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
3. นางสาวสุมาลี  กันธุ
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  กัลยาลักษณ์
2. นางสาวฐิติพร  รักประสงค์
3. นางสาวประภาศิริ  สุขเสริม
4. นางสาวปวีณา  อาจคำชัย
5. นางสาวเกศราภรณ์  ก้อนพันธ์
6. นางสาวเบญจวรรณ  ราชอินตา
 
1. นางสาวจิราพรรณ  แสวงผล
2. นางศรีวิไล  ประทุม
3. นางกฤติมา  แรมลี
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โม้หิน
2. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  เขื่อนสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุกัลยา  ตันตุลา
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายบุญทวี  อรรคสูรย์
2. นางสาวพิมพิศา  เนตรแสงศรี
3. นางสาวอารยา  เครือหงษ์
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายวิชชากร  สารมะโน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สารมะโน
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ศรีบุตรตา
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายณัฐพล  อนุมาตย์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายพงศกร  พลวัน
2. นายวัชรพงษ์  เนตรแสงศรี
3. นายอภิวัช  เนตรแสงศรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายณัฐพล  อนุมาตย์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงพัทรินทร์  จันทะรี
2. เด็กหญิงมัณทณา  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  นามปัญญา
 
1. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
2. นางขวัญหทัย  อินมา
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  ยศปัญญา
2. นางสาวอรณี  จันทะคุณ
3. นางสาวอรทัย  จันทะคุณ
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวฐายินี  พรมดี
2. นางสาวพรนภา  เชื้อบุญมี
3. นางสาวศยามล  แก้วมูล
 
1. นางกรีไข  พรหมรักษา
 
129 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  แถวอุทุม
2. เด็กชายพงศักดิ์  ศรีกุม
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  ผัดเหวิ้น
 
1. นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง
2. นางสาวรัชดา  อุประ
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายพลวัต  วงศ์ดี
 
1. นายแทนทรนงค์  พรมน้ำอ่าง
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  เขาลาด
2. เด็กชายสมบูรณ์  แนวบุตร
 
1. นายแทนทรนงค์  พรมน้ำอ่าง
2. นางดวงพร  พรมน้ำอ่าง