สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายธรณินทร์  พันติมิตร
 
1. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัชร์  สอนสุภาพ
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสุมลทา   วันทองสังข์
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ยศปัญญา
 
1. นางสาวสุดาวดี  ดาวังปา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  ทองใบ
 
1. นายประภากร  วังคีรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อบุญมี
 
1. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวธาริณี  กมลรัตน์
 
1. นางสาวสุดาวดี  ดาวังปา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายเชิญ  สุทธิอาจ
 
1. นายประภากร  วังคีรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวจุรีรัตน์  วงค์คำโสม
 
1. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวปทุมมา  วังคีรี
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำแปลง
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีบุรินธนาภรณ์
 
1. นางขนิษฐา  วงคำโสม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทุอุดม
 
1. นางสาวพัตราภรณ์  กันธุ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปรารถนา  สีแสง
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวบัวบูชา  มหารักษิต
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวมลพิวา  ปงเมืองแก้ว
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวปรางค์วลัย  สีบุ
 
1. นางสาวพัตราภรณ์  กันธุ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวปภัสสร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวสมจิตร  ทิพรส
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นนทะโคตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงเนตรธิดา  โพธิ์ศรีงาม
 
1. นางศิริพร  กุวัง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  เศษโถ
 
1. นางขนิษฐา  วงคำโสม
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงดัชนียา  รัตนศิริ
 
1. นายประชิด  หัสนิสสัย
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายภาสกร  สุทธิพรรณกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวจิตตา  อรรคสูรย์
 
1. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวศศิธร  ศรีบุรินทร์
 
1. นายประชิด  หัสนิสสัย
 
26 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรธิราภรณ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงวชรภรณ์  เผือกชาวนา
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  คำยี่
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
2. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
27 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวจริญญา  จำปานิล
2. นางสาวสุลักษณ์  บุราณ
3. นางสาวอาภัสรา  โฮมประเสริฐ
 
1. นางประเทือง  มิคะมา
2. นายสันธิเวชช์  มงคลชัย
 
28 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สุธงษา
2. นางสาวนุชนาฎ  โสประดิษฐ์
3. นางสาวพรลดา  อินทะบุญศรี
 
1. นางสาวสมจิตร  ทิพรส
2. นางสาวฐิติกานต์  แก้วยาศรี
 
29 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวธิติภรณ์  เสนานุช
2. นางสาวปภาดา  เนตรผง
3. นางสาวพุทธรักษา  ศิลปบูรณะ
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
2. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีแสด
2. เด็กหญิงชลลดา  เชื้อบุญมี
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
2. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชาญฉลาด
2. เด็กหญิงภาณุมาส  แซ่ก๊วย
 
1. นางขนิษฐา  วงคำโสม
2. นางสาวนฤทัย  นามปัญญา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำแก้ว
2. เด็กหญิงลัดดา  โสประดิษฐ
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
2. นายประชิด  หัสนิสสัย
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวปรัชญาพร  สุทธิ
2. นางสาวเพชรลดา  มหารักษิต
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
2. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวดวงมณี  สิงห์เดชะ
2. นางสาวพิมชนก  จันทร์ท้าว
 
1. นางสาวสมจิตร  ทิพรส
2. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวปัญชญา  เนธิบุตร
2. นางสาวสุทานิต  พรมมาวัน
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
2. นายประชิด  หัสนิสสัย
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงอรกานต์  ยศปัญญา
 
1. นางกชพร  พาลีวัน
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญน์  รักษามั่น
 
1. นางสาวญาณิศา  เสนานุช
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อุทธังชายา
 
1. นางสาวนฤมล  ซอลี
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงเพียงฤทัย  ศิริรักษ์
 
1. นางสุพัตรา  มนตรีศรี
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายธนายุติ  เนธิบุตร
 
1. นางสาววิจิตรา  กรมทอง
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เกตกรม
 
1. นางเสงี่ยม  วิจิตรปัญญา
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  แสงปัญญา
 
1. นางอมรรัตน์  สารวิจิตร
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวนิตยา  ศรีพรหม
 
1. นางสาวธิวาภรณ์  เชื้อกษัตริย์
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิณพัฒน์  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงสุชาดา  บุญประสพ
3. เด็กหญิงอรไท  อุ่นแก้ว
 
1. นางกมลพร  อุประ
2. นางสาวธิวาภรณ์  เชื้อกษัตริย์
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงภัทรา  แก้วแสนทิพย์
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  พันทวี
 
1. นางชลรส  ไหลภาภรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  คุณโพธิ์
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวรวิภา  วิจิตรปัญญา
2. นางสาวรัชนี  ถาลายคำ
3. นางสาววราภรณ์  ตัญญาภักดิ์
 
1. นางสาวสายพิน  สีทาสังข์
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงนุชจิพร  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงอรไพลิน  สิงห์รักษ์
 
1. นางสุพัตรา  มนตรีศรี
2. นางสาวแคทรียา  อะทะโน
 
48 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวกนกอร  ประสมทรัพย์
2. นางสาวพิมพิลัย  สีบุตรา
3. นางสาวภัสรา  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวจิตรดาวัลย์  นนทะโคตร
2. นางสาวชญาณินท์  พัดสร้อย
3. นางสาวชนิดาภา  ตุ่นนิ่ม
 
1. นางสุพัตรา  มนตรีศรี
2. นางอมรรัตน์  สารวิจิตร
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายธีรโชติ  ไชยเจริญ
2. นางสาวนัฐธิดา  สุวรรณชัย
3. นางสาวภัทราภรณ์  สุทาผา
 
1. นางชลรส  ไหลภาภรณ์
2. นางพูนสุข  ไชยสีหา
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงมลธิดา  โสประดิษฐ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ยมดำ
2. นางสาวหทัยกาญจน์  พอค้ำ
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวศรฤทัย  วันลีลา
2. นางสาวสโรชา  อาจสมบาล
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
2. นางสาวสายพิน  สีทาสังข์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายสุรพัฒน์  จุลวิถี
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงผกาวัลย์  เขจรสิทธิ์
 
1. นางสาวญาณิศา  เสนานุช
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงพรรนราย  ฤทธิศักดิ์
 
1. นายวีรชน  แข็งแรง
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาสินี  อินทร์แพง
 
1. นายสมบัติ  แลบัว
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายเสน่ห์รุ่ง  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวแคทรียา  อะทะโน
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวกันจนพร  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวสุภาลักษณ์  เนธิบุตร
 
1. นายวีรชน  แข็งแรง
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายรามมายส์  แก้วมิตร
 
1. นางสุพัตรา  มนตรีศรี
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวบงกช  ยศคำแหง
 
1. นางสาวธิวาภรณ์  เชื้อกษัตริย์
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายปราโมทย์  ราชวัตร
 
1. นางสาววิจิตรา  กรมทอง
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวนิศรา  สุวรรณสิงห์
2. นางสาวศรวณีย์  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูสถาน
 
1. นางดวงพร  พรมน้ำอ่าง
2. นายอรรคพล  มนตรี
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สายบุญเที่ยง
2. เด็กหญิงธนัญญา  ตาชูชาติ
3. เด็กหญิงอุมาวดี  แสงโพธิ์
 
1. นางศรีวิไล  ประทุม
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เดชกระจ่าง
2. เด็กชายวรชิต  ฤทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวสมพร  คำบุญเกิด
2. นายสุรพล  พิมคีรี
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีกุม
2. เด็กชายชัยชาญ  ราชเพียแก้ว
3. เด็กหญิงอริสรา  ศรีคำ
 
1. นางนุชจรีภรณ์  จันทศร
2. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุบรรเทิง
2. เด็กหญิงสุภาสินี  อินทร์แพง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  พรหมดี
 
1. นางกิ่งกาญจน์  พรหมจักร
2. นางสาวรัชฎา  อุประ
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์จิตตะ
2. นางสาวช่อทิพย์  พรหมรักษา
3. นายณรงค์ยศ  เหลาพรหม
 
1. นางสาวนัฐพร  แสนประสิทธิ์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคุณ
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ผักเทา
2. นายวรัญญู  เนตรแสงสี
3. นางสาวแพรวา  พิมจันทึก
 
1. นายอัมพร  วิจิตรปัญญา
2. นางณัฐวดี  พรหมรักษา
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาววรรษมล  เหมือนศรีชัย
2. นางสาวศุภวารี  บุญไชยสิทธิ์
3. นางสาวเจนจิรา  แสงปัญญา
 
1. นางนุชจรีภรณ์  จันทศร
2. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวภัสติญา  เนตรแสงศรี
2. นายวุฒิชัย  สารวิจิตร
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  เนตรแสงศรี
 
1. นายสุรพล  พิมคีรี
2. นางอังคณา  แพงจันทร์
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวปิยะดา  แถวอุทุม
2. นางสาวสุภาพร  วังคำ
3. นางสาวเอมวิภา  บุญจิตร
 
1. นางกิ่งกาญจน์  พรหมจักร
2. นางสาวสุกัญญา  เครือชัยสุ
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงนาฎิยาพร  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนุชราพร  พรมรักษา
3. เด็กหญิงสุทธิษา  นนทะโคตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  เครือชัยสุ
2. นางสาวรัชฎา  อุประ
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนัญญา  พงษ์พาน
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เสนานุช
3. เด็กหญิงอิสริยา  เหล่างาม
 
1. นายไพรแก้ว  รัตนไตรศรี
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชยพล  พันธ์โสดา
2. เด็กชายอดิสิทธิ์  บุตรพรม
3. นางสาวอัญชลี  ศรีทานนท์
 
1. นางสาวศุภลักษมี  พลเสนา
2. นางสาวอาลิสา  แปยอ
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  กาญจนสาร
2. เด็กหญิงธารานันท์  กมลรัตน์
3. เด็กหญิงวิมลมณี  กุลศิริ
 
1. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
2. นางนุชจรีภรณ์  จันทศร
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวชลนภา  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวอรวรรณ  ทุมมาลา
3. นางสาวเบญจพร  วันทองสังข์
 
1. นางสาวพิมลจิต  สิงห์สถิต
2. นางสาวศุภมาศ  ศรีบุตตา
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวจิรพร  กันยาประสิทธิ์
2. นางสาวธนัญญา  โสประดิษฐ์
3. นางสาวปยุดา  เพชรสีโชติ
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคุณ
2. นางสาวนุจรินทร์  บุตรดี
 
79 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายวรวิช  เชื้อบุญมี
2. นางสาววารุณี  พรมดี
3. นายไวยวุฒิ  ไกรษร
 
1. นางสาวสุกัญญา  เครือชัยสุ
2. นางกิ่งกาญจน์  พรหมจักร
 
80 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวฐิฏิญา  อุ่นแก้ว
2. นางสาวสุภารัตน์  ศิริ
3. นางสาวอาภาพร  สีบุ
 
1. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
2. นางนุชจรีภรณ์  จันทศร
 
81 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงจิณจุฑา  จันทะคุณ
2. เด็กชายชนายุส  จันทะคุณ
3. เด็กชายชัยชาญ  ราชเพียแก้ว
 
1. นางศิริพร  แสนบุดดา
2. นายปริญญา  วงษ์นอก
 
82 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  วันทองสุข
3. เด็กหญิงรุจิรดา  แก้วเกษศรี
 
1. นางศรีวิไล  ประทุม
 
83 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังโพนงามวิทยา    
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายพงษ์ศักดิ์  ธรรมวงษ์
2. นางสาวฤดีนารถ  วังคีรี
3. นางสาวสิรินยา  โสประดิษฐ
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
2. นายโชคชัย  สุขผล
 
85 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ชำนาญ
2. นางสาวธีระนันท์  จิตตะ
3. นายนัฐวุฒิ  จันทะคุณ
 
1. นางศิริพร  แสนบุดดา
2. นายปริญญา  วงษ์นอก
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  พลมีศักดิ์
2. นางสาวประนิจธีร์  เชื้อบุญมี
3. นางสาวสโรชา  เสนานุช
 
1. นางสาวพิมลจิต  สิงห์สถิต
2. นางสาวศุภมาศ  ศรีบุตตา
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงพรวิมล  สารพันธ์
2. เด็กหญิงรวิภา  สุกางโฮง
3. เด็กหญิงสุดาพร  พอค้ำ
 
1. นายวัชรินทร์  อาจสมบาล
2. นางสาคร  มูลอามาตย์
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปรียามาศ  สุขศรี
2. เด็กหญิงมนธิรา  วงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงเมทินี  สุทธิ
 
1. นางณัฐวดี  พรหมรักษา
2. นางสาวอุทุมพร  ภูเงิน
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายชาญชล  เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงรัตติญา  ผันพรี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สารมะโน
 
1. นางอังคณา  แพงจันทร์
2. นางสาวสมพร  คำบุญเกิด
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สาระมะโน
2. เด็กชายสราวุธ  ยาบูฮา
3. เด็กหญิงอุไรพร  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
2. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หอมนาน
2. เด็กหญิงจามจุรีย์  พรรื่นเริง
3. เด็กหญิงณัฐชริดา  ตันตะสุตร
 
1. นางสาวรัชฎา  อุประ
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวทิพยา  วันทองสุข
3. นางสาววิจิตรา   อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวสันทนี  จอดนอก
2. นางสาวนุจรินทร์  บุตรดี
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายธนพล  นนทะโคตร
2. นายพิทักษื  กาพุด
3. นางสาวศิริธร  นครศรี
 
1. นางณัฐวดี  พรหมรักษา
2. นางสาวอุทุมพร  ภูเงิน
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายทักษ์ดนัย  นันทา
2. นางสาวปัณฑิตา   ธัญญารักษ์
3. นางสาววิภาดา  สารมะโน
 
1. นางอังคณา  แพงจันทร์
2. นางสาวสมพร  คำบุญเกิด
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายทัตพงษ์  ประมวลมา
2. นางสาววราพิณ  ยาบูฮา
3. นางสาวสิริกัลยา  จันอักษร
 
1. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
2. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายขุนพล  เนตรแสงศรี
2. นายพลวัต  บุญนะ
 
1. นางศิริพร  แสนบุดดา
2. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายประวัติชัย  ยศสุวรรณ
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  จันทกุล
 
1. นายไพรแก้ว  รัตนไตรศรี
2. นางศรีวิไล  ประทุม
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  หินเธาว์
2. นายธีรรักษ์  นามปัญญา
 
1. นางศิริพร  แสนบุดดา
2. นายปริญญา  วงษ์นอก
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายกริชนรินทร์  อินสัญจร
2. นายเดโชชัย  เอกรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวพิมลจิต  สิงห์สถิต
2. นางสาวศุภมาศ  ศรีบุตตา
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวจีระยา  อุปปันนะ
2. นางสาวมุกการินทร์  วังคีรี
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
2. นายโชคชัย  สุขผล
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายชัยนันท์  ศรีดวงจันทร์
2. นางสาวรสชนก  จันทะรัก
 
1. นายสุรพล  พิมคีรี
2. นางอังคณา  แพงจันทร์
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธนากร  โบราณมูล
2. เด็กชายวินัย  ศรีบุรินทร์
 
1. นายชัยทัต  จันโทภาศ
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายอนุศร  โสประดิษฐ์
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  อาจสมบาล
2. เด็กชายชัชพงศ์  สารมะโน
 
1. นายสุรพล  พิมคีรี
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.39 เงิน 4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายขุนพล  เนตรแสงศรี
2. เด็กชายยสพล  สีหะวงศ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.19 เงิน 5 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายปฎิภาณ  สิงห์ภา
2. เด็กชายปวีณ์กร  เชื้อบุญมี
 
1. นายไพรแก้ว  รัตนไตรศรี
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายวุฒิไกร  สารมะโน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิ
 
1. นายเดชา  ป่ารั่นทม
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายยุทธภูมิ  วันทองสุข
2. นายวิชิต  กาวน
 
1. นางสาวสมพร  คำบุญเกิด
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎาพงษ์  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายฤทธินนท์  จันสีดา
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78.78 เงิน 4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายพงษ์นรินทร์  พรหมรักษา
2. เด็กชายสิทธิพร  มีเนียม
 
1. นายมนตรี  วังพิลา
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72.05 เงิน 5 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายขุนพล  เนตรแสงศรี
2. เด็กชายศาสตรา  แสงรัตน์
 
1. นายศรายุทธ  แสงคำ
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  จันดาหาร
2. นางสาวณัฐธิดา  กันธุ
3. นางสาวพัชราภรณ์  วันหากิจ
4. นางสาวภารดา  สิงหารักษ์
5. นายสุวิทย์  นามปัญญา
 
1. นางสาวอุทุมพร  อาจแก้ว
2. นายวุฒิชัย  พรมใจ
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เห็มบุรุษ
2. เด็กหญิงนฤมล  อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงนฤมล  ผิวสุวรรณ
4. เด็กหญิงสุธิดา  ใจคำ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อินจัน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรหม
2. นางสาวสุนีย์  ดำทรัพย์
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณภษา  ธรฤทธิ์
2. เด็กหญิงมลธิดา  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  พิลึก
4. เด็กหญิงศิราภรณ์  แก้วยิ้ม
5. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมพ์สารี
 
1. นายณัฐศักดิ์  กล้าหาญ
2. นางสาวนารีรัตน์  เต็มบุญ
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวกนิดา  ทุมนาหาด
2. นางสาวกันยารัตน์  จันดาหาร
3. นางสาวมัทนา  เสวิสิทธิ์
4. นางสาวศศินิภา  เชื้อบุญไทย
5. นายสุทัศน์  สุขเสริม
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  กรมทอง
2. นางสาวอุทุมพร  อาจแก้ว
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ทูลพุทธา
2. นางสาวกวินนา  ทาคินี
3. นางสาวณัฏฐพร  สุคงเจริญ
4. นางสาวประนิจธีร์  เชื้อบุญมี
5. นางสาวพรชิตา  เขตสถาน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรหม
2. นางสาวสุนีย์  ดำทรัพย์
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์มณี  วันทองสุข
2. เด็กหญิงทิพากร  จันทะแสน
3. เด็กหญิงวรรณพา  กันหาอาจ
4. เด็กหญิงสุวภัทร  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงเกสรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายวรานนท์  วังคีรี
2. นางกนกพร  ดาบสุวรรณ
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  กมลรัตน์
2. เด็กหญิงพริ้มเพรา  ศิริ
3. เด็กหญิงศวิตา  กุลศิริ
4. เด็กหญิงอชิรญา  พรมใจ
5. เด็กหญิงเกษกมล  จันทะคุณ
 
1. นายวุฒิชัย  พรมใจ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  กรมทอง
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมโน
2. เด็กหญิงพนิดา  ตันตุลา
3. เด็กหญิงราชภัฎ  มีศรี
4. เด็กหญิงวสพร  กุลรัตน์
5. เด็กหญิงสุพัฒศรา  สุวรรณชัย
 
1. นางสาวสุนีย์  ดำทรัพย์
2. นางจุไรรัตน์  มชะศรี
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญสุรสกุล
2. เด็กหญิงดัชนียา  รัตนศิริ
3. เด็กหญิงนุชราพร  พรมรักษา
4. เด็กชายพีระศักดิ์  วังคีรี
5. เด็กหญิงอวัสดา  อินปลัด
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เต็มบุญ
2. นายณัฐศักดิ์  กล้าหาญ
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทะคุณ
2. นางสาวณัฐริยา  บุญยิ่ง
3. นายพรรณเทพ  สอนลา
4. นางสาวพััชรพร  พรหมรักษา
5. นายวรพัฒน์  ไชยนอก
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรหม
2. นางสาวสุนีย์  ดำทรัพย์
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวกรรณฑิมา  จันทะคุณ
2. นางสาวกฤษติกา  ตันตุลา
3. นายปฏิภาณ  วงศ์โสภา
4. นายพลศิวะ  ทองจันดา
5. นายวุฒติพงษ์  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  กรมทอง
2. นางสาวสุมาลี  กันธุ
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกษมา  กาศกระโทก
2. นางสาวธนิสสรา  ศรีบุรินทร์
3. นางสาวปฏิมาพร  เณรจิบ
4. นางสาวศศิธร  นวลเลิศ
5. นางสาวอรินดา  จีดอกซ้อน
 
1. นายวรานนท์  วังคีรี
2. นางกนกพร  ดาบสุวรรณ
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวกนกพร  อิตุพร
2. นางสาวกัณจนัส  สุขเกษม
3. นางสาวปาริชาติ  อุทคำ
4. นางสาวสุธิตา  นนคนมั่น
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีภูเขียว
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เต็มบุญ
2. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายชนะศักดิ์  ศรีบุรินทร์
2. นายณัฐพงษ์  สินสวัสดิ์
3. นายรุ่งโรจน์  นิรติศัย
4. นายสนธยา  เนธิบุตร
5. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณชาติ
 
1. นายวรานนท์  วังคีรี
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สายกุลทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงอุทุมพร  ช่อลำเจียก
 
1. นางสาวสุมาลี  กันธุ
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายวงตะวัน  บูรณวิชิต
 
1. นางจิราภรณ์  มูลทรา
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณภษา  ธรฤทธิ์
 
1. นายณัฐศักดิ์  กล้าหาญ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายเริงรัก  ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นางจิราภรณ์  มูลทรา
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวเพชรรัตน์  พรมวัน
 
1. นางสาวทิพเนตร  น่วมหมวด
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายวุฒติพงษ์  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวอุทุมพร  อาจแก้ว
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวอธิติยา  อินทรปลัด
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เต็มบุญ
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกิริยา  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายพงศกร  อันทะปัญญา
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  มรกต
 
1. นายสุรชัย  วันทองสังข์
2. นางสาวศิริสุดา  คณะศิริวงษ์
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐพร  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายพรชัย  พรมรักษา
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เต็มบุญ
2. นายณัฐศักดิ์  กล้าหาญ
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.62 ทอง 4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  ประเสริฐสาร
2. เด็กหญิงศศิธร  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางสาวสุมาลี  กันธุ
2. นางสาวอุทุมพร  อาจแก้ว
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.62 ทอง 5 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณโชติ
2. เด็กชายอชกร  ศรีบุตรตา
 
1. นางสาวสุนีย์  ดำทรัพย์
2. นางจุไรรัตน์  มชะศรี
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  มูลหล้า
2. นายประกิต  อรรคสูรย์
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายจักรตรา  สารมะโน
2. นางสาววิลาวัลย์  ศรีบุตรตา
 
1. นายสุรชัย  วันทองสังข์
2. นางสาวศิริสุดา  คณะศิริวงษ์
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวศุภมาศ  สีหะวงษ์
2. นายสุทิวัส  จันทะคุณ
 
1. นางสาวสุมาลี  กันธุ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  กรมทอง
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.87 ทอง 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวสุวลี  วังคีรี
2. นายไชยา  เสนานุช
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เต็มบุญ
2. นายณัฐศักดิ์  กล้าหาญ
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายพงษ์นริศส์  นนทะโคตร
2. นางสาวศันสนีย์  ศรีธรรมมา
 
1. นางสาวสุนีย์  ดำทรัพย์
2. นางจุไรรัตน์  มชะศรี
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวณิชนันท์  แก้วกุดเลาะ
3. นางสาวนฤมล  สุขคะโรค
4. นางสาวนุชประวีณ์  สีหะวงษ์
5. นายปัดทวี  จันทร์กวด
6. นายวารินทร์  แถวอุทุม
7. นางสาววิภาพรรณ  อินทร์ธรรม
8. นายวีรชน  พิมพ์สารี
9. นางสาวศิรินยา  แก้วทองรักษ์
10. นายสรวิศ  บุญวิเศษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
2. นางสาวพรเพ็ญ  เสนานุช
3. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันธ์  ยางคำ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยนอก
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
2. นายประทีป  ศรีวารี
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  กาญจนสาร
2. เด็กหญิงวิมลมณี  กุลศิริ
 
1. นายศรายุทธ  แสงคำ
2. นายสถาพร  แสงรัตน์
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ธัญญารักษ์
2. เด็กหญิงอทิตยา  จันลีลา
 
1. นายพีรพล  สารมะโน
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  หอมจู
2. นางสาวธัญญาภรณ์  อุทธังชายา
 
1. นายสุุริยา  เทพวันดี
2. นางกรรณิกา  เทพวันดี
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  ปะหุปะโมง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ชัยมงคล
 
1. นายคธาวุฒิ  สารมะโน
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวรักชนก  ฤทธิศักดิ์
2. นางสาวศศิประภา  สมสนุก
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
2. นายประทีป  ศรีวารี
 
151 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวธนาพร  จันทะคุณ
2. นางสาวภาสินี  วรรณศรี
 
1. นายศรายุทธ  แสงคำ
2. นายสถาพร  แสงรัตน์
 
152 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายจตุรงค์  ลีพรม
2. นางสาวอุไรพร  เนตรแสงศรี
 
1. นายพีรพล  สารมะโน
 
153 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวจารุวัลย์  เสนะ
2. นายอานนท์  การด
 
1. นายคธาวุฒิ  สารมะโน
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวลลิตา  เพลียเขมร
2. นางสาวเกศินี  อินทร์อักษร
 
1. นายสุุริยา  เทพวันดี
2. นางกรรณิกา  เทพวันดี
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายสุภัชชัย  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ประสมสมัย
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  บรรหาร
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  วังคีรี
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  โพธิจารย์
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงมาลิสา  สีบุ
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐพร  พิมพ์เสนา
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวอัญมณี  วังคีรี
 
1. นางเสาวรี   เที่ยงตรง
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดาพร  เนตรแสงศรี
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวชฎาพร  จันดาหาร
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวหัทยา  สนธิกา
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายปิยะ  ศรีบุรินทร์
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงสุภานันท์  ศรีแสงรัตน์
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เห็มสมัคร
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายฤทธินนท์  จันสีดา
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ศรีบุตรตา
 
1. นางเสาวรี   เที่ยงตรง
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวดวงใจ  เนตรแสงศรี
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายนันทวัฒน์  จันทะคุณ
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวอธิติยา  อินทรปลัด
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐติยา  สุคงเจริญ
 
1. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชนายุทธ  สิงห์ลอ
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายคามิน  วงเอี่ยม
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายเทวฤทธิ์  แถวอุทุม
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายธีรนนท์  ทองสาดี
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงลักษณพร  สุวรรณชาติ
2. เด็กชายสุรัตน์  บุราณ
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
2. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงญาณี  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  บาริสี
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
2. นายปริญญา  วงษ์นอก
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พรหมมาวัน
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายอรรพล  คำแก้ว
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  บัวระพา
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายพีระภัทร  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์   พรหมดี
 
1. นางเสาวรี   เที่ยงตรง
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายวรัตถ์  เนตรแสงศรี
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดาพร  เนตรแสงศรี
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายประวิทย์  รื่นนุสาร
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  อินทรปลัด
 
1. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายคามิน  สีหะวงษ์
2. เด็กชายปริญญา  ปัญญาคำ
3. เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  บุญพรหม
 
1. นายปริญญา  วงษ์นอก
2. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวชฎาพร  จันดาหาร
2. นางสาวชไมพร  โทจำปา
3. นายวัฒนา  จันทะคุณ
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายจักร์กฤษ  รองชัย
2. นายณัฐวุฒิ  ทองปั้น
3. นายณัฐวุฒิ  สิงห์ศักดา
4. นายทินวัฒน์  นามพุทธา
5. นายมนัสชนม์  ยืนวงษ์
6. นายเกริกไกร  ระบือสันเทียะ
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
2. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายกิตติภพ   แก้วปิ่นตา
2. นายณัฐกร   สิงห์สถิต
3. นายนพเดช   เชื้อบุญมี
4. นางสาวปฎิมาภรณ์   จันทะจร
5. นายร่มธรรม   ศรีณรงค์ฤทธิ์
6. นายเดโชชัย   เอกรุ่งโรจน์
 
1. นายกฤษฎากรณ์   อ่อนตาแสง
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายอติชาด  แสงรัตน์
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายทิชานนท์  บุญอภัย
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โนนอินทร์
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายวรพัฒน์  ไชยนอก
 
1. นายกฤษฎากร  อ่อนตาแสง
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายมนัสชนม์  ยืนวงษ์
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายปิยชนน์  แก้วนอก
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงลัดดา  พิมพ์เสนา
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงคา
 
1. นายกฤษฎากรณ์   อ่อนตาแสง
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นานิล
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุตรพา
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงรสลิน  พวนทา
 
1. นางนุชจรีภรณ์  จันทศร
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาววริศรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวรสชนก  จันทรัก
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวมานัสษา  คำเนียม
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวพรเพชร  มั่นมา
 
1. นางนุชจรีภรณ์  จันทศร
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายอติชาด  แสงรัตน์
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายประจักษ์  พงสิมมา
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายไชยยุทธ  ชำนาญ
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายเกริกไกร  ระบือสันเทียะ
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายกัมปนาท  เรืองใสส่อง
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชนรดี  จันทร์อัมพร
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงทิพรดา  น้ำกระจาย
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  ลีพรม
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พลธิแสง
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  ศาลางาม
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวนัจรินทร  เนตรแสงศรี
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวทินธงชัย  คำอาจ
 
1. นางนุชจรีภรณ์  จันทศร
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวนารี  วังคีรี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายวิชชากร  ศรีบุรินทร์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายปัญจกร  โสประดิษฐ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  แก้วทองรักษ์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  ผดุงโกเม็ด
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายปัญจกร  โสประดิษฐ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โนนอินทร์
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายภาณุมาส  แซ่ก๊วย
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายเกรียงไกร  โพธิ์รอด
 
1. นายกฤษฎากรณ์   อ่อนตาแสง
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวเกวลิน  นวลจันทร์
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงทิพรดา  น้ำกระจาย
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  สิงห์ทองลา
 
1. นายกฤษฎากรณ์   อ่อนตาแสง
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงภาณุมาส  แซ่ก๊วย
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงสุภานันท์  ศรีแสงรัตน์
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  มีบัง
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวเกวลิน  นวลจันทร์
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวนัจรินทร  เนตรแสงศรี
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวนารี  วังคีรี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวทินธงชัย  คำอาจ
 
1. นายสมปอง  นักการอง
 
241 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงจิลาพร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายธนกร  จงใจกลาง
5. เด็กหญิงภาวิณี  เขียวสิงห์
6. เด็กชายราศี  สงครามมา
7. เด็กชายวิศรุตน์  แปะโส
8. เด็กหญิงเมธิกา  จันศรีอ่อน
 
1. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
2. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
 
242 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุธงษา
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เหล็กกลมประดิษฐ์
3. เด็กหญิงทิวาวรรณ  สารมะโน
4. เด็กหญิงวราภรณ์  วังคีรี
5. เด็กหญิงสุนิตา  สุขใจ
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กันหาธรรม
7. เด็กหญิงอริสา  อุ่นแก้ว
8. เด็กหญิงอัญชิสา  โสประดิษฐ
9. เด็กหญิงเพนนาวิน  ทางดี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
243 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีทานนท์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ดงเย็น
3. เด็กชายธนดล  สิงห์เดชะ
4. นางสาวลลิดา  แซ่โค้ว
5. นายวรากร  สุทธิประภา
6. นายวัชรกิตติ  มีเล่ห์
7. เด็กชายอภิเชษฐ์  เดชเสน
8. เด็กหญิงอาริศรา  วงษ์หอม
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
2. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
 
244 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สาจักร
2. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  วัฒนศัพท์
4. เด็กหญิงปทุมทิพย์   นนทะโคตร
5. เด็กหญิงพณัชวรี  พรหมรักษา
6. เด็กหญิงยลดา  รอดแก้ว
7. เด็กหญิงศิริยากร  บุดดาหาร
8. เด็กหญิงสนธยา  ตันตุลา
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
3. นางจิราพรรณ  แสวงผล
 
245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจิลาพร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  หอมชื่น
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงณัฐกมล  ดงเย็น
5. เด็กหญิงภาวิณี  เขียวสิงห์
6. เด็กหญิงรักษิกา  สอนสุภาพ
7. เด็กหญิงรัชนี  ศรีทานนท์
8. เด็กหญิงเมธิกา  จันทร์ศรีอ่อน
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
2. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
 
246 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุธงษา
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เหล็กกลมประดิษฐ์
3. เด็กหญิงทิวาวรรณ  สารมะโน
4. เด็กหญิงวราภรณ์  วังคีรี
5. เด็กหญิงสุนิตา  สุขใจ
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กันหาธรรม
7. เด็กหญิงอริสา  อุ่นแก้ว
8. เด็กหญิงอัญชิสา  โสประดิษฐ
9. เด็กหญิงเพนนาวิน  ทางดี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
247 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์เสนา
2. นางสาวจันทิมา   ศรีคำ
3. นางสาวญาณิศา  ภักดีสาร
4. เด็กชายบุษยากรณ์  แก้วกัณหา
5. เด็กหญิงพณัชวรี   พรหมรักษา
6. เด็กหญิงยลดา  รอดแก้ว
7. นางสาวรุ้งตะวัน   อรุณแสงศิลป์
8. เด็กหญิงศิริยากร   บุดดาหาร
9. นางสาวอารียา  เจริญทรัพย์
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
3. นางจิราพรรณ  แสวงผล
 
248 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  พรหมมาวัน
3. นางสาวกาญญาลักษณ์  ทุมมาลา
4. นางสาวจิตตรา  สุดสูงเนิน
5. นางสาวธิดารัตน์  จันทะคุณ
6. นางสาวพรญาณี  แถวอุทุม
7. นางสาวยลดา  วังคีรี
8. นางสาววราภรณ์  วังคีรี
9. นางสาววิภาวัน  โสประดิษฐ
10. นางสาววิลาภรณ์  วงค์มานิตย์
11. นางสาวอมรรัตน์  พรมมาวัน
12. เด็กหญิงเจนจิรา  ทางดี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
249 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุธงษา
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เหล็กกลมประดิษฐ์
4. เด็กหญิงทิวาวรรณ  สารมะโน
5. เด็กหญิงวราภรณ์  วังคีรี
6. เด็กหญิงสุนิตา  สุขใจ
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กันหาธรรม
8. เด็กหญิงอริสา  อุ่นแก้ว
9. เด็กหญิงอัญชิสา  โสประดิษฐ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ทางดี
11. เด็กหญิงแพนนาวิน  ทางดี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
250 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สาจักร
2. นางสาวกาญจนา  พิมพ์เสนา
3. นางสาวจันทิมา   จันทศร
4. นางสาวจันทิวา   ศรีคำ
5. นางสาวจุฑามาศ  กันยาประสิทธิ์
6. นางสาวญาณิศา  ภักดีสาร
7. เด็กชายณัฐพล   คำแก้ว
8. นางสาวดาริน   พรหมรักษา
9. นางสาวบุษยากรณ์  แก้วกัณหา
10. เด็กหญิงพณัชวรี  พรหมรักษา
11. นายภานุวัฒน์   กิ่งขจร
12. เด็กหญิงยลดา  รอดแก้ว
13. นางสาวรุ้งตะวัน   อรุณแสงศิลป์
14. นายวรพัฒน์  ไชยนอก
15. เด็กหญิงศิริยากร  บุดดาหาร
16. นางสาวอารียา  เจริญทรัพย์
 
1. นายนายพีระพงษ์   กองสิงห์
 
251 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  พรหมมาวัน
3. นางสาวกาญญาลักษณ์  ทุมมาลา
4. นางสาวจิตตรา  สุดสูงเนิน
5. นางสาวธิดารัตน์  จันทะคุณ
6. นางสาวพรญาณี  แถวอุทุม
7. นางสาวยลดา  วังคีรี
8. นางสาววราภรณ์  วังคีรี
9. นางสาววิภาวัน  โสประดิษฐ
10. นางสาววิลาภรณ์  วงค์มานิตย์
11. นางสาวอมรรัตน์  พรมมาวัน
12. เด็กหญิงเจนจิรา  ทางดี
 
1. นายนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธนารักษ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพรศิริ  ไอ๊ซิม
 
253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสายป่าน  คำต๊ะ
 
1. Ms.Jasmin  F. Marcelo
 
254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญธรรม
 
1. นางรัชนีวรรณ  นามกันยา
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาววิรันธร  ตรงดี
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวมนัสนันท์  ศรีบุรินทร์
 
1. Mr.Michael  Hugins
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวพัชรา  ประสมทรัพย์
 
1. Ms.Jasmin  F. Marcelo
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชูลิขสิทธิ์
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันทะศรี
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายเจษฎากร  ชินระนาถ
 
1. นางชินีนินท์  อินปาน
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สารแสง
 
1. นางธัญญารัตน์  อุ่นแก้ว
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงอรอนงค์  แถวอุทุม
 
1. นางสุพิศ  สุนันทะ
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายรุจโรจน์  สนธิวัฒน์ตระกูล
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันทะศรี
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวชนิดาภา  ตุ่นนิ่ม
 
1. นางธัญญารัตน์  อุ่นแก้ว
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวกัณจนัส  สุขเกษม
 
1. นางสุพิศ  สุนันทะ
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เชื้อบุญมี
 
1. นางพัชรา  พิทักษ์สฤษดิ์
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงเสน่หา  เตชาชินรักษ์
 
1. นางสาวภัณฑิรา  สิมลีย์
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลาลด
 
1. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายสุกฤษณ์  สีหะวงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ  นามกันยา
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  ศรีดวงจันทร์
 
1. นางรัชนีวรรณ  นามกันยา
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  สารมะโน
 
1. นางวราวรรณ  ศรีธนะชาติ
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวอมรรัตน์  เขื่อนเชียงสา
 
1. นางสาวภัณฑิรา  สิมลีย์
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวรัฐธิดา  บุญศรีภูมิ
 
1. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายอนันตรัฐ  วังคำ
 
1. นางพัชรา  พิทักษ์สฤษดิ์
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  อินปลัด
 
1. นางบุษกร  ใจมั่น
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวนริศรา  ยศปัญญา
 
1. นางจีระภา  เกลี้ยงไทยสงฆ์
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุทองรัตน์
 
1. นายทองใบ  ทองภูบาล
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายจิรัฏฐ์   ยิ่งยงวัฒนกิจ
 
1. นางบุษกร  ใจมั่น
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  เหี้ยมเหิน
 
1. นายทองใบ  ทองภูบาล
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายภาณุวัฒน์  จุลวิถี
 
1. นางวราวรรณ  ศรีธนะชาติ
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71.5 เงิน 4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายอันชนะ  ผางมา
 
1. นางสาวนภาพร  อินทร์ตะ
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71.5 เงิน 4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวฤทธินันท์  สีที
 
1. นางจีระภา  เกลี้ยงไทยสงฆ์
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ธรรมสาร
3. เด็กหญิงสุมินฌา  อินปลัด
4. เด็กหญิงอโนชา  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  บุญศรีภูมิ
 
1. MissCindy   D. Mojares
2. นางอัญชลีพร  พฤฒิสาธิกรณ์
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธีรกานต์  บุญรอด
2. เด็กหญิงปทิตตา  ยันต์เลิศ
3. เด็กชายวานิด  อินอุ่นโชติ
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โยเรือง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญน้อย
 
1. นางพัชรา  พิทักษ์สฤษดิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์แสงสี
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายคิรากร  บุญกล่ำ
2. นายจิรัฏฐ์   ยิ่งยงวัฒนกิจ
3. นางสาวชนิสรา  บูรณะศักดิ์
4. นางสาววริศรา  ศรีบุรินทร์
5. นางสาววลัยลักษณ์  วังคีรี
 
1. MissAnael  S. Gilonga
2. นางอัญชลีพร  พฤฒิสาธิกรณ์
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวกุสุมา  กันยะหา
2. นายภาณุวัฒน์  จุลวิถี
3. นางสาววิมลลักษ์  สงมา
4. นางสาวเรืองระดา  ผิวศิริ
5. นางสาวเสาวรส  กาวน
 
1. นางวราวรรณ  ศรีธนะชาติ
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายนวพล  แก้วเกษศรี
2. นางสาวผาตินรี  สารมโน
3. นางสาววณิชชา  เครือหงษ์
4. นางสาวอาทิตยา  ปริ่มพิมาย
5. นางสาวอารียา  อาวาส
 
1. นางสาวนภาพร  อินทร์ตะ
2. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์แสงสี
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  โสประดิษฐ
 
1. MissWu Ling  Ping
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  การด
 
1. Ms.Wu  Wanming
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธีรภัทร์  บุญรอด
 
1. MissYang  Cui
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวศศิพร  ศรีบุรินทร์
 
1. MissXie  Mengyi
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาววรรณวิษา  นนทะโคตร
 
1. Ms.Wu  Wanming
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาววรัญญา  วังคีรี
 
1. MissYan  Jingting
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  พรมภักดิ์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ร่องจิก
 
1. นางอัญชลีพร  พฤฒิสาธิกรณ์
2. MissCindy  Mojares
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงขณิษฐา  เห็มสมัคร
2. เด็กหญิงอริสรา  ศรีคำ
 
1. นางธัญญารัตน์  อุ่นแก้ว
2. นางจีระภา  เกลี้ยงไทยสงฆ์
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงมุทิตา  สรรพช่าง
2. เด็กหญิงอารียา  มงคลทรง
 
1. นายจักรกฤษ  ปะกิระเค
2. นางสาวสุพัตรา  ฮาดนิล
 
296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  พิมพ์สารี
2. เด็กชายสืบศักดิ์  นิ่มวิลัย
 
1. นายทองใบ  ทองภูบาล
2. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  โสประดิษฐ์
2. นางสาววัชรีภรณ์  เนตรแสงศรี
 
1. นายทองใบ  ทองภูบาล
2. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวธาริณี  กมลรัตน์
2. นางสาววิภัทรษา  ลายสนธ์
 
1. นางธัญญารัตน์  อุ่นแก้ว
2. นางรัชนีวรรณ  นามกันยา
 
299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวบุญยนุช  นันทะพรม
2. นางสาวสุพัตรา  วังคีรี
 
1. นางสาวนภาพร  อินทร์ตะ
2. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์แสงสี
 
300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวละออ  จุตตะโน
2. นางสาววิรินญา  วรรณทองสุข
 
1. นางอัญชลีพร  พฤฒิสาธิกรณ์
2. MissAneal  Gilonga
 
301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  มณีศรี
2. เด็กชายชนาธิป  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายทินกร  ศรีหะสุทธิ์
4. เด็กชายวชิรวิทย์  คำแก้ว
5. เด็กชายสมัตถ์  เพชรสีโชติ
6. เด็กชายสันติภาพ  สัตยธรรมรังษี
7. เด็กชายสุวรรณพงษ์  บุตรพรม
8. เด็กชายอดิศร  สีทาสังข์
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายวีรชาติ  สมอุปฮาด
3. นายธีรพงศ์  บัวละคร
 
302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายนันทกร  สารมะโน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  คำภาแก้ว
3. เด็กชายพัฒติพงษ์  ไพรสุรินทร์
4. เด็กชายพิษณุพล  นนทะการ
5. เด็กชายวรัญญู  โสประดิษฐ์
6. เด็กชายวุฒินันท์  สุวรรณชาติ
7. เด็กชายศรัญ  ประสมทรัพย์
8. เด็กชายสิทธิพงษ์  คำแก้ว
 
1. นายสมบัติ  แลบัว
2. นางสาววิจิตรา  กรมทอง
 
303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  วังคีรี
2. นายนัทธพงศ์  มุลทากุล
3. นายปรีชา  ผดุงโกเม็ด
4. นายวรากร  จันทร์แต่งผล
5. นายสถาพร  พรหมรักษา
6. นายสมชาย  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสันธิเวชช์  มงคลชัย
2. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
3. นางสาวพรศิริ  ไอ๊ซิม
 
304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายจิรายุทธ  สุคงเจริญ
2. นายฐิติวัสส์  พิมพ์สารี
3. นายปิยพงษ์  พรหมมาวัน
4. นายอัตพร  รูปน้อย
5. นายเสกสรรค์  วันทองสังข์
6. นายไกรวิชญ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวพรรณนิภา  สามศรี
2. นางกิ่งกาญจน์  พรหมจักร
 
305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวณัชนี  ตาสาย
2. เด็กหญิงรวิสรา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ชัยขุน
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
2. นางสาวสุกานดา  สารวิจิตร
 
306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธรรมชนก  บูรณวิชิต
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ฝอยทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์ศรี
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
2. นางยุพยงค์   แสงพรม
 
307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทุอุดม
2. เด็กหญิงละอองดาว  กมลรัตน์
3. เด็กหญิงโสรยาพร  สารแสง
 
1. นางศิริพร  กุวัง
2. นางสาวสุดาวดี  ดาวังปา
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อุทคำ
2. เด็กหญิงพรมพร  พรมภักดิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คำแปง
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
2. นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวปรางค์วลัย  สีบุ
2. นางสาวปิญาพร  ปัสล้าง
3. นางสาวสุพัตรา  เหล่าฮ้อ
 
1. นางศิริพร  กุวัง
2. นางสาวพัตราภรณ์  กันธุ
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  สารมะโน
2. นางสาวชุณีพร  เรืองใสส่อง
3. นางสาวปภาอร  วัฒนปชาโชติ
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
2. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวพนิดา  ต้นพนม
2. นางสาววรดา  ศรีบุรินทร์
3. นางสาวสุทธิดา  เสนานุช
 
1. นางสาวสมจิตร  ทิพรส
2. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวปทุมมา  วังคีรี
2. นางสาวสุทานิต  พรมมาวัน
3. นางสาวเอื้องพร  โสประดิษฐ์
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
2. นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงงามศิริ  โยทะพล
2. เด็กหญิงวรากร  แสนคำสอ
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวนิภา  วันทองสุข
2. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนันภรณ์  โพธิพรม
2. เด็กหญิงประภาพร  ษรจันทร์
3. เด็กหญิงวราพร  ชัยสถาน
 
1. นางอาภรณ์จิต  รัตนไตรศรี
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายนิกร  วงษพันธ์
2. นางสาวระนิดา  รักจิตร์
3. นางสาวศศิวรรณ  นวลเลิศ
 
1. นางสาวนิภา  วันทองสุข
2. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวพลอยไพลิน  ไตรพรหมมา
2. นางสาวมนทิพย์  มาระวัง
3. นางสาวโชติกา  นวลด่อน
 
1. นางอาภรณ์จิต  รัตนไตรศรี
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สีทาสังข์
2. เด็กชายวีระยุทธ  สีทาสังข์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  เสนานุช
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวจิริญญา  นิวาสวงค์
2. นายพิพัฒน์  สารมะโน
 
1. นางวราวรรณ  ศรีธนะชาติ
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงรพีพรรค์  น้อยคุ้ม
2. เด็กหญิงรัตนากร  วังคีรี
 
1. นางเดือนเพ็ญ  คุ้มภัย
2. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลาลด
 
1. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายปัดทวี  จันทร์กวด
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  เสนานุช
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายภาณุวัฒน์  จุลวิถี
 
1. นางสาววราวรรณ  ศรีธนะชาติ
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายเดโชชัย  เอกรุ่งโรจน์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  คุ้มภัย
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  โสประดิษฐ์
 
1. นายทองใบ  ทองภูบาล
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  วังคีรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังคีรี
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  พอค้ำ
2. นางสาวนิศารัตน์  ยมดำ
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เดชกระจ่าง
2. เด็กชายสุรพัฒน์  จุลวิถี
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รักษามั่น
2. เด็กหญิงผกาวัลย์  เขจรสิทธิ์
 
1. นางสาวญาณิศา  เสนานุช
2. นางสาวธิวาภรณ์  เชื้อกษัตริย์
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาสินี  อินทร์แพง
 
1. นางสาววิจิตรา  กรมทอง
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายธนายุต  เนธิบุตร
 
1. นางสาววิจิตรา  กรมทอง
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายสิทธิชัย  ขิมลาภ
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  พอค้ำ
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายกรวิชญ์  วิชัย
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นัยติ๊บ
2. เด็กหญิงอินทิรา  สารมะโน
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
2. นางสาวสุกานดา  สารวิจิตร
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาวัส  เชื้อบุญจันทร์
2. เด็กหญิงพิรยา  แกล้วเกษตรกรณ์
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
2. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผางมา
 
1. นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง
 
335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  วังคะฮาต
 
1. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
 
336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  สุทธแก้ว
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวอธิติยา  อินทรปลัด
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
 
338 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงศุภร  ไชยคินี
 
1. นางเสงี่ยม  วิจิตรปัญญา
 
339 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงอรกานต์  สุคงเจริญ
 
1. นางกชพร  พาลีวัน
 
340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงรุจิรดา  แก้วเกษศรี
 
1. นางสาวญาณิศา  เสนานุช
 
341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายฐิติวัฒน์  พิลึก
 
1. นางกชพร  พาลีวัน
 
342 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาววริศรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางวรัชญา  วงศ์ใหญ่
 
343 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สิงห์เดชะ
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
344 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายชัยรัตน์  จันทรี
 
1. นายกฤษฎากรณ์   อ่อนตาแสง
 
345 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายอภิรักษ์  วังคีรี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
346 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  สิงห์คะ
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
347 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญภรณ์  สนิทสตรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดั้นชัยภูมิ
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายศรายุทธ  เสนานุช
 
348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธันยาภัทธ์  ธีรชาติธนาศิลป์
2. เด็กหญิงวรรณภา  สุขสะอาด
 
1. นางสาวพนมพร  แสงขาว
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
349 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายพัฒนมงคล  เหมือนศรีไชย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนทรัพย์
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
350 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐปกรณ์   จันโทมา
2. เด็กชายยุทธิชัย  คลังนาค
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
 
351 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายปฏิพล  สีหะวงศ์
2. เด็กชายเจษฎา  นนทะโคตร
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
352 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คันนู
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  สุธงษา
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นายศรายุทธ  เสนานุช
 
353 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายวุฒิเชษฐ์  อินทรปลัด
2. เด็กหญิงสุมลทา  วันทองสัง
 
1. นางสาวพรรณนิภา  สามศรี
 
354 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายชนาทิป  หอมทรัพย์
2. นายเจษฏาพร  สิงห์สถิตย์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
 
355 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายวรัญญู  วังคีรี
2. นายศุภณัฐ  หิรัญโท
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นายสัตยา  ยศพิมพ์
 
356 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายธนพล  ยาบูฮา
2. นายนรากร  ยาบูฮา
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
357 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายกวิน  เรืองใสส่อง
2. นายกัมปนาท  เรืองใสส่อง
 
1. นางสาวพรรณนิภา  สามศรี
 
358 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชูเกียรติ  แถวอุทุม
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  พรมดี
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
 
359 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายนนท์ธิชัย  ศรีพรหม
2. เด็กชายภูวดล  เติมภูเขียว
 
1. นางสาวพนมพร  แสงขาว
2. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
 
360 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายธนาวุฒิ  นาบรรดิฐ
2. นางสาวสุจิตรา  ผดุงโกเม็ด
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นายสัตยา  ยศพิมพ์
 
361 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายร่มธรรม  ศรีณรงฤทธิ์
2. นายเจษฎา  นวลตาล
 
1. นางสาวพนมพร  แสงขาว
2. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
 
362 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  สุวรรณโชติ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อู่อรุณ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
363 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กมลรัตน์
2. เด็กหญิงชลดา  แก้วสุวรรณ
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
364 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายปรเมฆ  แถวอุทุม
2. เด็กชายอดิศร  โกษาจันทร์
 
1. นางดาวใจ  ทำทิพย์
2. นายสัตยา  ยศพิมพ์
 
365 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุคงเจริญ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผางมา
 
1. นางสาวพรรณนิภา  สามศรี
 
366 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายนภัส  บุญเกิด
2. เด็กชายเมธี  ยิ่งยงวัฒนกิจ
 
1. นางดาวใจ  ทำทิพย์
2. นายอัทธถสิทธิ์  ศรีฉลวย
 
367 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เนธิบุตร
2. นายอานนท์  ดีบุรี
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
368 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์รักษ์
2. เด็กหญิงอารีวรรณ  นาคนชม
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
369 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทะศรี
2. นางสาววรรณวิภา  จำปาจวบ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
370 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายคมสัน  สีทาสังข์
2. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีพระจันทร์
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายสัตยา  ยศพิมพ์
 
371 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงอาริตา  นาคนชม
2. เด็กหญิงอารียา  นาคนชม
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
372 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายพิพัฒน์  สารมะโน
2. นายพุฒิชัย  ถาลายคำ
 
1. นายณัฐพล  อนุมาตย์
 
373 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาววรดา  สิทธิมงคล
2. นางสาวอักษรสวรรค์  ศรีธรรมมา
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
374 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  แก้วคำแสน
2. นางสาววิภาลักษณ์  ทิพมา
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายอัทธถสิทธิ์  ศรีฉลวย
 
375 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  กมลรัตน์
2. นางสาวดวงตะวัน  สิงห์รักษ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
376 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  วังคีรี
2. นางสาวละอองดาว  แสงเสนา
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นายธีรวัฒน์  หลวงวงค์
 
377 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายวชิรวิทย์  ศรีบุตรตา
2. นายสรวิชญ์  แสงศิริ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
378 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวสุชีรา  แสงรัตน์
2. นางสาวอรปรีญา  หุมคำ
 
1. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
2. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
 
379 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายพรพิชิต  ภูละคร
2. นายฤทธิชัย  ศรีบุตรตา
 
1. นายณัฐพล  อนุมาตย์
 
380 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายกัมปนาท  เพียรวิทยา
2. นายนัสธนันท์  วังคำ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
 
381 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายทนงศักดิ์  อัมพร
2. นางสาวศุภรัตน์  พรมมาวัน
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นายธีรวัฒน์  หลวงวงค์
 
382 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวชญาณี  คนฉลาด
2. นายธนพล  ยาบูฮา
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
383 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  พรหมมาวัน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วันทองสุข
3. นางสาวเบญจพร  พรหมมาวัน
 
1. นางสาวอรอุมา  อินปลัด
2. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
 
384 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวดวงเดือน  ขำวิไล
2. นางสาววราภรณ์  โสประดิษฐ์
3. นางสาวสุธิดา  ลือชา
 
1. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
385 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกันตาภา  ศรีชมษร
2. นางสาวศศิวิมล  จำปานิล
3. นางสาวศิริพร  เสนานุช
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นางสาวอรอุมา  อินปลัด
 
386 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวกิตติมา  แก้วนาค
2. นางสาวจิตรดาวัลย์  นนทะโคตร
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
387 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายณัฐชา  อรรคสูรย์
2. นายนันทวัฒน์  โกษาจันทร์
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นางดาวใจ  ทำทิพย์
 
388 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวภัทรสุดา  กุลาชัย
2. นายสันติสุข  ลังกาวงศ์
 
1. นางสาวพนมพร  แสงขาว
2. นางสาวยุวดี  โสกัณทัต
 
389 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายกวิน  เรืองใสส่อง
2. นายกัมปนาท  เรืองใสส่อง
 
1. นางสาวพรรณนิภา  สามศรี
 
390 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  พรมมาวัน
2. นายชาญณรงค์  ศรีบุรินทร์
3. นางสาวพัชรี  สารมะโน
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
 
391 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายบัญญวัตร  จุตตะโน
2. นายสิทธินนท์  จันทร์สีมาวรรณ
3. นายอิงครัต  เพียคำลือ
 
1. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
2. นายสันธิเวชช์  มงคลชัย
 
392 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  เนตรแสงศรี
2. เด็กชายวรเมธ  ตุ้มภาร์
3. เด็กชายศรพิชัย   เนตรแสงศรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายคเชนทร์  นาคสุวรรณ
 
393 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายปฎิภาณ  สุวรรณชาติ
2. นายอธิคม  ดีสุทธิ
3. นายอนุรักษ์  เชื้อบุญมี
 
1. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
2. นายวีรชาติ  สมอุปฮาด
 
394 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายจีระศักดิ์  โพธิ์ทอง
2. นายวรากร  แสนประสิทธิ์
3. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิศักดิ์
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายเพชรสยาม   แพงจันทร์
 
395 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เพียยศ
2. เด็กหญิงลลิกา  เชื้อบุญมี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีชามก
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
396 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายกิตติพงศ์  เนตรแสงศรี
2. นายธนายุทธ  สารมะโน
3. นายศราวุธ  เนตรแสงศรี
 
1. นายคเชนทร์  นาคสุวรรณ
 
397 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สิงห์รักษ์
2. เด็กชายธีระพัฒน์  เสนานุช
3. เด็กชายนายวรรณวนัช  มหาพรหม
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นายศรายุทธ  แสงคำ
 
398 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายพงศ์นริศร์  นนทะโคตร
2. นายพัชรพล  พันธวิทย์
3. นายวิชิตชัย  สิงห์สถิตย์
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
399 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายจักรกฤษ  เนตรแสงศรี
2. นายอานนท์  สารมะโน
3. นายไพศาล  เนตรแสงศรี
 
1. นายเพชรสยาม   แพงจันทร์
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายกษิดิษ  ยศปัญญา
2. นายดุษฎี  สีหะวงษ์
3. นายนันทชัย  พรมใจ
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นายศรายุทธ  แสงคำ
 
401 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงณัฐมล  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  จันทะคุณ
4. เด็กหญิงมัทนา  แสนคำ
5. เด็กหญิงวรากร  กันธุ
6. เด็กชายเจนจิรา  จันอุตสาห์
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
3. นางสาวสุมาลี  กันธุ
 
402 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันอุทะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วันทองสุข
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีทาสังข์
4. เด็กหญิงวิสุดา  แก้วนอก
5. เด็กชายสุพัตรา  ประสมทรัพย์
6. เด็กหญิงอภิญญา  วังคีรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แสวงผล
2. นางศรีวิไล  ประทุม
3. นางกฤติมา  แรมลี
 
403 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงจุุฑารัตน์  เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นัอยรุณ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ชัชวาลย์
4. เด็กหญิงวารุณี  ศิริวรรณ
5. เด็กหญิงสุุดารัตน์  วันทองสุข
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  สารพันธ์
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายคเชนทร์  นาคสุวรรณ
3. นางสาวสมพร  คำบุญเกิด
 
404 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  กัลยาลักษณ์
2. นางสาวฐิติพร  รักประสงค์
3. นางสาวประภาศิริ  สุขเสริม
4. นางสาวปวีณา  อาจคำชัย
5. นางสาวเกศราภรณ์  ก้อนพันธ์
6. นางสาวเบญจวรรณ  ราชอินตา
 
1. นางสาวจิราพรรณ  แสวงผล
2. นางศรีวิไล  ประทุม
3. นางกฤติมา  แรมลี
 
405 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายทินกร  ศรีบุรินทร์
2. นายธนวัฒน์  อินทปลัด
3. นางสาวมณีรัตน์  โยธา
4. นายรามิล  บุตรพรม
5. นายสิทธพล  ปัญญาประสิทธ์
6. นายเกียรติศักดิ์  โกษาจันทร์
 
1. นางกุสุมา  เสนานุช
2. นางสาวทิพเนตร  น่วมหมวด
 
406 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวจันทร์นภา  นามปัญญา
2. นางสาวรัชนี  แสนคำ
3. นางสาววริศรา  เพลงสมยา
4. นางสาววิภาวรรณ  แสนสมบัติ
5. นางสาวอรญาดา  จันทะคุณ
6. นางสาวโสลิญา  บุญไชยสิทธิ์
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  กรมทอง
3. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
 
407 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวนิตยา  คุณมี
2. นางสาวนิภากรณ์  สารมะโน
3. นางสาวพรชนิตร์  เนตรแสงศรี
4. นางสาวสกาวเดือน  แสนคำสอ
5. นางสาวอาราดา  ตัญญาภักดิ์
6. นางสาวเมรียา  สายทรัพย์
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายเพชรสยาม   แพงจันทร์
3. นางสาวสมพร  คำบุญเกิด
 
408 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โม้หิน
2. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  เขื่อนสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุกัลยา  ตันตุลา
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
409 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายบุญทวี  อรรคสูรย์
2. นางสาวพิมพิศา  เนตรแสงศรี
3. นางสาวอารยา  เครือหงษ์
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
410 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวชุติพร  สุจจ่าชารี
2. นางสาวสุดารัตน์  สารมะโน
3. นางสาวเก็จแก้ว  สมสนุก
 
1. นางกุสุมา  เสนานุช
2. นายแทนทรนงค์  พรมหน้ำอ่าง
 
411 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายวิชชากร  สารมะโน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สารมะโน
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ศรีบุตรตา
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายณัฐพล  อนุมาตย์
 
412 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์   ฝ้ายอิ่ม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หงษ์จีน
3. เด็กหญิงบุษกร  นามเสนาะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์สถิตย์
2. นางจุไรรัตน์  มธะศรี
 
413 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายจิตริน  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายวุฒินันท์  วังคีรี
 
1. นายคมสัน  มุลทากุล
2. นายแทนทรนงค์  พรมน้ำอ่าง
 
414 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายพงศกร  พลวัน
2. นายวัชรพงษ์  เนตรแสงศรี
3. นายอภิวัช  เนตรแสงศรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายณัฐพล  อนุมาตย์
 
415 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  วันทองสังข์
2. นางสาวธนัชพร  แสงแดง
3. นางสาววิลาภรณ์  วงค์มานิตย์
 
1. นางกรีไข  พรหมรักษา
 
416 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงพัทรินทร์  จันทะรี
2. เด็กหญิงมัณทณา  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  นามปัญญา
 
1. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
2. นางขวัญหทัย  อินมา
 
417 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  ยศปัญญา
2. นางสาวอรณี  จันทะคุณ
3. นางสาวอรทัย  จันทะคุณ
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
 
418 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวกาญญาลักษณ์  ทุมมาลา
2. นางสาวเข็มอักษร  วังคีรี
3. นางสาวเจตศราภรณ์  โสดา
 
1. นางกรีไข  พรหมรักษา
 
419 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  น้ำนวล
2. เด็กหญิงนัตธิฌา  เนตรแสงศรี
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  คำปูน
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายณัฐพล  อนุมาตย์
 
420 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวฐายินี  พรมดี
2. นางสาวพรนภา  เชื้อบุญมี
3. นางสาวศยามล  แก้วมูล
 
1. นางกรีไข  พรหมรักษา
 
421 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  เชื้อบุญมี
2. นางสาวฐิติรัตน์  นาราศรี
3. นายปรัชญา  สีหาสุทธิ์
 
1. นางกุสุมา  เสนานุช
2. นางสาวทิพเนตร  น่วมหมวด
 
422 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  แถวอุทุม
2. เด็กชายพงศักดิ์  ศรีกุม
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  ผัดเหวิ้น
 
1. นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง
2. นางสาวรัชดา  อุประ
 
423 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สรสูงเนิน
2. เด็กชายจิรภัทร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พาคำ
 
1. นายแทนทรนงค์  พรมน้ำอ่าง
2. นางดวงพร  พรมน้ำอ่าง
 
424 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายพลวัต  วงศ์ดี
 
1. นายแทนทรนงค์  พรมน้ำอ่าง
 
425 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายไชยา  โสประดิษฐ
 
1. นางสาวรัชฎา  อุประ
 
426 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  เขาลาด
2. เด็กชายสมบูรณ์  แนวบุตร
 
1. นายแทนทรนงค์  พรมน้ำอ่าง
2. นางดวงพร  พรมน้ำอ่าง
 
427 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  แถวอุทุม
2. เด็กชายวินัย  แสนคำ
 
1. นางสาวรัชฎา  อุประ
2. นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง