หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lei3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางยุพยงค์ แสงพรมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประเทือง มิคะมาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดาวดี ดาวังปาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางยุพยงค์ แสงพรมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประเทือง มิคะมาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดาวดี ดาวังปาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ตาริยะโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันธิเวชช์ มงคลชัยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัตราภรณ์ กันธุโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร ตาริยะโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันธิเวชช์ มงคลชัยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัตราภรณ์ กันธุโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา วงคำโสมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายประชิด หัสนิสสัยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางศิริพร กุวังโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา วงคำโสมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายประชิด หัสนิสสัยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางศิริพร กุวังโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร ทิพรสโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดาวดี ดาวังปาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางญาณี ชัยพันธ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมจิตร ทิพรสโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดาวดี ดาวังปาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางญาณี ชัยพันธ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ตาริยะโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายประชิด หัสนิสสัยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางศิริพร กุวังโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร ตาริยะโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายประชิด หัสนิสสัยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางศิริพร กุวังโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย สาระทัศนานันท์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ซอลีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุายพิน สีทาสังข์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาววิจิตรา กรมทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวแคทรียา อะทะโนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย สาระทัศนานันท์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม วิจิตรปัญญาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสุายพิน สีทาสังข์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาววิจิตรา กรมทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวแคทรียา อะทะโนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ สารวิจิตรโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางชลรส ไหลภาภรณ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายชล สายเหมยโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางกชพร พาลีวันโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางนาถชญา อังศุเดชาไชยโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ สารวิจิตรโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข ไชยสีหาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายชล สายเหมยโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางกชพร พาลีวันโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางกมลพร อุประโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวนิศารัตน์ ยมดำโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุายพิน สีทาสังข์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ แลบัวโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวแคทรียา อะทะโนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยกาญจน์ พอค้ำโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุายพิน สีทาสังข์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ แลบัวโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวแคทรียา อะทะโนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา มนตรีศรีโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรชน แข็งแรงโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาววิจิตรา กรมทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวญาณิศา เสนานุชโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสายชล สายเหมยโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา มนตรีศรีโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรชน แข็งแรงโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาววิจิตรา กรมทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวญาณิศา เสนานุชโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสายชล สายเหมยโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร พรมน้ำอ่างโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสมพร คำบุญเกิดโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ พรหมจักรโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางณัฐวดี พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนุชนาถ ยศปัญญาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอัมพร วิจิตรปัญญาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐพร แสนประสิทธิ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพร คำบุญเกิดโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ พรหมจักรโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางศิริพร แสนบุดดาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนุชจรีภรณ์ จันทศรโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะคุณโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสุรพล พิมคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เครือชัยสุโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร ภูเงินโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมลจิต สิงห์สถิตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษมี พลเสนาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสุรพล พิมคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เครือชัยสุโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางนุชจรีภรณ์ จันทศรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายไพรแก้ว รัตนไตรศรีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาคร มูลอามาตย์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางอังคณา แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางศิริพร แสนบุดดาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายไพรแก้ว รัตนไตรศรีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรินทร์ บุตรดีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางอังคณา แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางนุชจรีภรณ์ จันทศรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศรีวิไล ประทุมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสันทนี จอดนอกโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางอังคณา แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชฏา อุประโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญญรัศท์ สุุภษรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางศรีวิไล ประทุมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสันทนี จอดนอกโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางอังคณา แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชฏา อุประโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญญรัศท์ สุภษรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร แสนบุดดาโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชา ป่ารั่นทมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสุรพล พิมคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายโชคชัย สุขผลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภมาศ ศรีบุตรตาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริพร แสนบุดดาโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชา ป่ารั่นทมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสุรพล พิมคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายโชคชัย สุขผลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภมาศ ศรีบุตรตาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชัยทัต จันโทภาศโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสมพร คำบุญเกิดโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี วังผิลาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนุชนาถ ยศปัญญาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอัมพร วิจิตรปัญญาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยทัต จันโทภาศโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพร คำบุญเกิดโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายศรายุทธ แสงคำโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุกรี ยางคำโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริสุดา คณะศิริวงษ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร อาจแก้วโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุกรี ยางคำโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริสุดา คณะศิริวงษ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร อาจแก้วโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกนกพร ดาบสุวรรณโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริสุดา คณะศิริวงษ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกนกพร ดาบสุวรรณโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริสุดา คณะศิริวงษ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรานนท์ วังคีรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสุรชัย วันทองสังข์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิชัย พรมใจโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ มูลทราโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง เบาะแฉะโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสุรชัย วันทองสังข์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายณัฐศักดิ์ กล้าหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุมาลี กันธุโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ มูลทราโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพเนตร น่วมหมวดโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสุรชัย วันทองสังข์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายณัฐศักดิ์ กล้าหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุมาลี กันธุโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประภาวรรณ สุขทองสาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริสุดา คณะศิริวงษ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมาลี กันธุโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ ดำทรัพย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประภาวรรณ สุขทองสาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริสุดา คณะศิริวงษ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมาลี กันธุโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ ดำทรัพย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง เบาะแฉะโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ ดำทรัพย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย พรมใจโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุริยา เทพวันดีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายพีรพล สารมะโนโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายคธาวุฒิ สารมะโนโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสถาพร แสงรัตน์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประทีป ศรีวารีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา เทพวันดีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายพีรพล สารมะโนโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายคธาวุฒิ สารมะโนโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายสถาพร แสงรัตน์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
2. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
2. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
2. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ วรรณทองสุกโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ วรรณทองสุกโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ วรรณทองสุกโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ วรรณทองสุกโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศิริ ไอ๊ซิมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. MissJasmin F. Marceloโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางพัชรา พิทักษ์สฤษดิ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ นามกันยาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวพรศิริ ไอ๊ซิมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. MissJasmin F. Marceloโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางพัชรา พิทักษ์สฤษดิ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ นามกันยาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางธัญญารัตน์ อุ่นแก้วโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา ขันทะศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสุพิศ สุนันทะโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ แถวประทุมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางธัญญารัตน์ อุ่นแก้วโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเพ็ญ เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสุพิศ สุนันทะโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ แถวประทุมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัณฑิรา สิมลีย์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ สุทธิพรรณกุลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางชิณีนินท์ อินปานโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ นามกันยาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวภัณฑิรา สิมลีย์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ สุทธิพรรณกุลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางชิณีนินท์ อินปานโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ นามกันยาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางบุษกร ใจมั่นโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายทองใบ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. MissLeah Pyronโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางจีระภา เกลี้ยงไทยสงฆ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางบุษกร ใจมั่นโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายทองใบ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. MissLeah Pyronโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางจีระภา เกลี้ยงไทยสงฆ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร อินทร์ตะโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. MissAnael S. Gilongaโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสุพิศ สุนันทะโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาพร อินทร์ตะโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. MissCindy D. Mojaresโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสุพิศ สุนันทะโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissXie MenGyiโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. MissWu Wanmingโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. MissCui Yangโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissXie MenGyiโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. MissWu Wanmingโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. MissJing Ting Yanโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางชิณีนินท์ อินปานโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลีพร พฤฒิสาธิกรณ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายทองใบ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ อุ่นแก้วโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางชิณีนินท์ อินปานโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลีพร พฤฒิสาธิกรณ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายทองใบ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ อุ่นแก้วโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
2. นายสาโรจน์ จันทร์แจ่มโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางกิ่งกาญจน์ พรหมจักรโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ บำรุงแนวโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางญาณี ชัยพันธ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรี อุ้ยเลิศโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา เจริญทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร กุวังโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางญาณี ชัยพันธ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร กุวังโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์จิต รัตนไตรศรีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัตราภรณ์ กันธุโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์จิต รัตนไตรศรีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัตราภรณ์ กันธุโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ บุตรดาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวพนมพร แสงขาวโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย รักษามั่นโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย รักษามั่นโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ บุตรดาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวพนมพร แสงขาวโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวพนมพร แสงขาวโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางดาวใจ ทำทิพย์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรภา ยศปัญญาบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางดาวใจ ทำทิพย์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายธงชัย รักษามั่นโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ บุตรดาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางนิศรา รักษามั่นโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ บุตรดาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย รักษามั่นโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ บุตรดาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย รักษามั่นโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวยุวดี โสกัณทัตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุวดี โสกัณทัตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุวดี โสกัณทัตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวใจ ทำทิพย์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุวดี โสกัณทัตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย รักษามั่นโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ คนยั้งโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายเรืองชัย ราชพัฒน์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ คนยั้งโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายเรืองชัย ราชพัฒน์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมสัน มุลทากุลโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายบุญช่วย อามาตย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมสัน มุลทากุลโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายบุญช่วย อามาตย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสายพิน สีทาสังข์พระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
5. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
2. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ คนยั้งโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ธรรมสารโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ คนยั้งโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ธรรมสารโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมสัน มุลทากุลโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายบุญช่วย อามาตย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ คนยั้งโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ธรรมสารโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายคเชนทร์ นาคสุวรรณโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกุสุมา เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายคเชนทร์ นาคสุวรรณโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี อุ้ยเลิศโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา เจริญทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร กุวังโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวอาทิตยา เจริญทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
2. นางศิริพร กุวังโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชฏา อุประโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
4. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางดาวใจ ทำทิพย์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชฏา อุประโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวพนมพร แสงขาวโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]