หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 116 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 116 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 115 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 115 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมจันทน์ผา 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมจันทน์ผา 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง ห้องภาษาไทย 19 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง ห้องภาษาไทย 19 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 114 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 114 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 325 18 ก.ย. 2557 10.30-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง 325 18 ก.ย. 2557 10.30-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
-
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 326 18 ก.ย. 2557 10.30-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง 326 18 ก.ย. 2557 10.30-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 19 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 19 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง ชีววิทยา 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง เคมี 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง วิทยาศาสตร์กายภาพ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง วิทยาศาสตร์กายภาพ 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง วิทยาศาสตร์กายภาพ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง วิทยาศาสตร์กายภาพ 19 ก.ย. 2557 13.00 น. เป็นต้นไป
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง เคมี 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง ชีววิทยา 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมเก่า 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมเก่า 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 336 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง 336 18 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 126 19 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 127 19 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง จริยธรรม 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 344 19 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง 344 19 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง จริยธรรม 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง จริยธรรม 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 อาคาร 3 ห้อง จริยธรรม 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
-
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 113 19 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 113 19 ก.ย. 2557 13.00 น. - 15.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
-
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
-
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
-
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
-
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
-
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
-
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
-
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
-
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
-
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เวทีกลางหอประชุม 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เวทีกลางหอประชุม 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
-
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
-
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ 19 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
-
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
-
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 14.00 น. เป็นต้นไป
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 13.30 น. เป็นต้นไป
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 14.30 น. เป็นต้นไป
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 15.00 น. เป็นต้นไป
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 16.00 น. เป็นต้นไป
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 15.30 น. เป็นต้นไป
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 16.30 น. เป็นต้นไป
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีกลางหอประชุม 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ 19 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีกลางหอประชุม 19 ก.ย. 2557 09.30 น. เป็นต้นไป
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวทีกลางหอประชุม 19 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีกลางหอประชุม 19 ก.ย. 2557 11.30 น. เป็นต้นไป
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวทีกลางหอประชุม 19 ก.ย. 2557 11.00 น. เป็นต้นไป
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีกลางหอประชุม 19 ก.ย. 2557 11.00 น. เป็นต้นไป
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวทีกลางหอประชุม 19 ก.ย. 2557 11.00 น. เป็นต้นไป
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 หอประชุมใหม่ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 214 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 214 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 214 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 214 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 212 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 212 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 217 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 217 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ห้องประชุมจันทน์ผา 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ห้องประชุมจันทน์ผา 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 211 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 211 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 211 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 211 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล 2 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล 2 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 116 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 116 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 หอประชุมเก่า 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 หอประชุมเก่า 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 หอประชุมเก่า 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 หอประชุมเก่า 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
5 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
-

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 14.00 น.
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 19 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 19 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 14.00 น.
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 14.00 น.
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 18 ก.ย. 2557 11.00 น. - 14.00 น.
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 18 ก.ย. 2557 11.00 น. - 14.00 น.
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 18 ก.ย. 2557 11.00 น. - 14.00 น.
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 18 ก.ย. 2557 11.00 น. - 14.00 น.
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 18 ก.ย. 2557 11.00 น. - 14.00 น.
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 18 ก.ย. 2557 11.00 น. - 14.00 น.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 19 ก.ย. 2557 09.00 น. - 14.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 112 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 เต๊นท์โรงฝึกงาน 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 เต๊นท์โรงฝึกงาน 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
5 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ห้องสมุด 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
6 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ห้องสมุด 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
-
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
-
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
-
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
-
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
-
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
-
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 ห้องสมุด 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]