หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lei2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาววิยาพร อินทะสุระโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พิมพ์สารีโรงเรียนผาน้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา ติสวัสดิ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางศิรประภา พานิคมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ แวงหินกองโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายสมัย สายลาดโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวีรยา โสศรีโรงเรียนหนองหินวิทยากรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ สุรินทร์โรงเรียนเอราวัณวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ นครขวางโรงเรียนราชประชนุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวเฟื่องฟ้า ตรีวิเศษโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ เพชรฤาชาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ไกรรบโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศ์พล บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายอภิวัสฌ์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปราณี ยายืนโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
6. นายลดาวัลย์ พิมพ์เขตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายดำรง คำมงคุณโรงเรียนหองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ดวงดีโรงเรียนสันติวิยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ จันทนาโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณศรี แก้วสังหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นายวิระพงศ์ คุณประทุมโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุณีย์ ธรรมกุลโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา สิมสวัสดิ์โรงเรียนผาสามยอดวิทยากรรมการ
3. นางสายทอง โกษารักษ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพบูลย์ แสงเดือนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางลักเล่ห์ ศรีลุนทองโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรพักตร์ วรชัยพิทักษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายองอาจ แก้วอ้นโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา สิมสวัสดิ์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. ส.ต.ท.วัลลภ อำนาจโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางวรภรณ์ ชูพันธ์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นางวาสนา ทองพูลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้าโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพรินทร์ สุบินรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอริษา มาตาโรงเรียนหนองหินวิทยากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ มีปากดีโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ จำปาศิริโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพิไล ปานขำโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งสกุล เที่ยงภักดิ์ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรศรี ศรีพรรณ์ โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางอรทัย พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวเณริศา ประจันตเสนโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวละแนง โลขันสา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราณี ปราบหลอด โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางณัฏฉรียา ศรีหนารถ โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางทิชากร เห็มทองโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กรรมการ
5. นางสาวศิริพร วุทธนู โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา สิงห์ทองลา โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุตมรังสี ไกรศรีสุนทรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพยา สมัครวงศ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสายยนต์ คำมงคุณโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ แก้วก่าโรงเรียนอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันทาคำ โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางโสภิดา ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม กรรมการ
4. นางคัธรินทร์ ขุ่มด้วงโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางนวมนตร์ ไชยสุทธิ์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายเฉลิมพิพัฒน์ สอนศรี โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
7. นางเพิ่มพูล สิงห์สถิตย์ โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
8. นางหอมหวน สุวรรณชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
9. นายทวีวัฒน์ ริดชัยนาม โรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
10. นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา สืบสายโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ แก้วอ้น โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ภูชุม โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสิทธิชัย บุตรมาตย์ โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวรำเพียร น้อยเชียงคูณโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรอุมา ศรีเมือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
7. นางสาวปภัสสร แก้วพิลารมย์ โรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
8. นายศักดา พรมกุลโรงเรียนวรราชวิทยา กรรมการ
9. นางรัตนาภรณ์ พลซา โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วอุดรโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรวย ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพรวณี จันทะคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ชำนาญเพชรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการ
6. นางสาวสมพร สิมมาสุดโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
7. นางยุวเรศ พิลาแดง โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เณระโต โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกุลเชษฐ ศรีพล โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ไชยแสนโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภัค หงส์คะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นายอนันตพูล บุญแก้วโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
6. นางโชติมา ชิตวรโชติโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วอุดร โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิดา บุญชูธัญนพ โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายจรวย ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพรวณี จันทะคุณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางสาวสมพร สิมมาสุดโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา ชำนาญเพชรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการ
7. นางยุวเรศ พิลาแดง โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เณระโตโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกุลเชษฐ ศรีพล โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ไชยแสนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม กรรมการ
4. นางสุภัค หงส์คะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นายอนันตพูล บุญแก้วโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
6. นางโชติมา ชิตวรโชติโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี พรหมมาศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ บุญหลายโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ ชมวงศ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก พันธ์งามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางหรรษมน มีมะจำ โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวบรรจง ประสงค์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย นันทะผา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชัย สุชาดา โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางขวัญใจ ทองนาม โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางจรรยา นาวาเรือนโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิดา โพธิ์สาราช โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม กรรมการ
3. นายอานนท์ แสนแก้ว โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปักษา พิมคีรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนันท์ ปัสสา โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางปริยามญชุ์ สรรพการโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
7. นางสาวศรัญญา ลุนภา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม กรรมการ
8. นางณัฎฐณิชา จำปาอ่อน โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นายเอกพงศ์ สุวรรณคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
10. นางเยาวลักษณ์ ผาจิระวัฒนชาติ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เชื้อบุญมีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริยา ลาสุธรรม โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจีระนันท์ พิมพุฒิโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุทธการ เหล่ามะลอโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นายอดิพล มูลอามาตย์ โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายคุณานนต์ พรมบุตร โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กรรมการ
7. นายยุทธศักดิ์ อารยภัทรวงศ์ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
8. นายชัยยัน วิจารณรงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
9. นายมนต์ชัย เกษทองมาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สกุลใจตรง โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางโชติกา แก้วนิสสัย โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวอิสริยารักษ์ ยศสุภาพ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางคำไพย กำพรม โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริโย สุขสมบูรณ์ โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
6. นางบัวหลัน คำประมวล โรงเรียนเซไลวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวสุภดา ตาปราบ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
8. นายบรรพต ตะไก่แก้ว โรงเรียนหนองหินวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปาริชาติ เทพภูเขียว โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร ราชพัฒน์ โรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุกฤษฎิ์ ฤกษ์สว่างโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุธน สมัครวงศ์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวจุติพร เริ่มรักษ์ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม กรรมการ
6. นายทีปกร หาญวิสุทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 กรรมการ
7. นางพัชรี ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุดาวัลย์ ปันทะมา โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ จิตรซ้ายโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์เวียน โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาววลัยรักษ์ บุญทวี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 กรรมการ
5. นายภูวนัย กุลบุตร โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม กรรมการ
6. นางกฤติยา ตะไก่แก้วโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายทรงกรด ยศสภาโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ หมีกุละ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวนัจรีภรณ์ สิมมารุณ โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางวรรณิศา อารยภัทรวงศ์ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการ
5. นายสุริโย ประสงค์สุข โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุจิราพร ยวนหมื่น โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติทัต บอนสิทธิ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรภัทร พาเสนา โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน เทพา โรงเรียนเขาหลวงวิทยา กรรมการ
4. นายธงศักดิ์ มาศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคม กรรมการ
5. นางลดา เข็มจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นางวิยะดา ศรีบุรินทร์ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางวรากร ศรีดัน โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติทัต บอนสิทธิ์ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรภัทร พาเสนา โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน เทพา โรงเรียนเขาหลวงวิทยา กรรมการ
4. นายธงศักดิ์ มาศรี โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางลลดา เข็มจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 กรรมการ
6. นางวิยะดา ศรีบุรินทร์ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางวรากร ศรีดัน โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยภากรณ์ กรมทองโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิระวรรณ พรมวงษาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแพรวพรรณ นาลาโรงเรียนเอราวัณวิทยาคนกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ มูลสารโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ บุพศิริโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
6. นางดาราพร พรมดีโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
7. นายวิทศรุทธิ์ ดาเหล็กโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางชุติกาญจน์ ศักดิ์สิงห์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี พิมพ์เขตโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายยุพา แสนเมืองโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางบังอร มะโนแก้วโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
5. นายเริงสันต์ ธรรมขันธ์โรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
6. นายเบียร์ ดีละมัยโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ สุขใจโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัย กองสิงห์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ กันพนมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายธีรพงษ์ จะโนรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรยุทธ มุงคุณโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางขวัญตา อะโนศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
6. นายชาญชัย บุษบาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสิริวรรณ ตลับนาคโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายสิรณัฎฐ์ วงเวียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นายสมใจ โพธิ์ศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัย กองสิงห์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ กันพนมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายนายธีรพงษ์ จะโนรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
4. นายธีระยุทธ มุงคุณโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางขวัญตา อะโนศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
6. นายชาญชัย บุษบาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสิริวรรณ ตลับนาคโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
8. นายสิรัณัฎฐ์ วงเวียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นายสมใจ โพธิ์ศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนวมินทร์ เดชบำรุงโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร์ ปุญญาโรงเรียนภูกระดึงวิทยามกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สารีแก้วโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาวรรณ พลเวียงธรรมโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนวมินทร์ เดชบำรุงโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร์ ปุญญาโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
3. นายสุวิทย์ สารีแก้วโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาวรรณ พลเวียงธรรมโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา แก้วกุลบุตรโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญสิริ ทุ่งจันทร์โรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
3. นางสมควร ดานะโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยอดรัก คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวบังอร ศรีโยธาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุชิตชาญชัย เทียนสถาพรโรงเรียนเลยสว่างวิยาคมกรรมการ
3. นางวรกานต์ สิงอุดมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอุทัยเรือง อธิสุมงคลโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิมล จันทิหล้าโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณี วิชาธรรมโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
3. นางสุดใจ สุทธิศรีสมบูรณ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางจงรักษ์ เพ็ชรจิตร์โรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
5. นางสุดารัตน์ กมลรัตน์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายประณีต ซุมมาตย์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
7. นายเรวัตร์ จตุพรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอุบล คำมาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ คำสมจิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัตร์ แสงวันโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกิตติ ชายศรีโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายพงพิสุทธิ์ เทวะดาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
6. นางรัชนีกร แก้วเขียวโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
7. นางสาวปิยทิพย์ บุญหนักโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิ อนุอันโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ดานาโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริยากร จำปาสิมโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา แสนสุวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวุฒิ อนุอันโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ดานาโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
3. นางสิริยากร จำปาสิมโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา แสนสุวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายบุญธนภัทร นามนุษย์ศรีโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นางสาวสรญา เหตุเกษโรงเรียนเลยสว่างวิยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีกร แก้วเขียวโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายบุญธนภัทร นามนุษย์ศรีโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุวรรณคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นางสาวสรญา เหตุเกษโรงเรียนเลยสว่างวิยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีกร แก้วเขียวโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัญญา คำไล้โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพัตร แก่นจันทร์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางไพรัช ขอสูงเินโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
4. นายจุฑาทอง ปลัดทองโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลพร พรมวันโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุวาณี วรศักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
7. นางสาวรุจิมาพร สมภารโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางลดาวัลย์ โสกัณทัตโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญธรินทร นามนุษย์ศรีโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุบิน ประชุมวรรณโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
4. นายพิทยา วงศ์คำแก้วโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาววิรัตดา ศรีวงษาโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
6. นางสาววิไลพร พรมผันโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางเกรียงจันทร์ เกษทองมาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุไพรี กองมณีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนวกาญจน์ ประทุมวันโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
3. นางวิรตา ไชยหาญโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวฐิติกาญน์ ศรีทานนท์โรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
5. นางณัฏฐ์เณรี สุรดีวิราพันธ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางงามตา เขียวทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภิสา มาลาแสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
3. นายสิงห์ชัย ละราคีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรวิพร ภูเพ็กซี่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
5. นางบุษบา วรรณปะเกโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายเผด็จ โยทานันท์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนวย อะโนศรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
3. นางระมัด ไขหินตั้งโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางปาลิดา สุวรรณผูโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุพจน์ ทำจ้อมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญโชค กลางประพันธ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายพลัฏฐ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา นามทองดีโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฏฐพงษ์ พลมุขโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐพงศ์ พลมุขโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
8. นายภูวไน พานิคมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจะเด็จ สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธัญญาพัฒน์ คำสีหาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางจารุณีย์ สิงห์ทองลาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจษฎาภรณ์ โนนุชโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายวีระพงษ์ ศรีสะอาดโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
6. นายอิศราวุธ ศรีคูณโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
7. นายนิกร บุญตาโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางเตือนใจ เคนโยธาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญาพัฒน์ คำสีหาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายบันเทิง ขวัญต่อโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย โสภารักษ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายกิตติพัฒน์ พิมพ์เขตโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางวศิณี ทองคำโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นางจุฑาทิพย์ ศรีอรรคพรหมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคเชนทร์ ผางทุมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ โพธิดอกไม้โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคเชนทร์ ผางทุมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ โพธิดอกไม้โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แสงชมภูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แสงชมพูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แสงชมภูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แสงชมพูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แสงชมภูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แสงชมพูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคเชนทร์ ผางทุมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ โพธิดอกไม้โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แสงชมภูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ แสงชมพูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคเชนทร์ ผางทุมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ โพธิดอกไม้โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคเชนทร์ ผางทุมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราลักษณ์ โพธิดอกไม้โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นายนิตินัย สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายนิตินัย สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายนิตินัย สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายนิตินัย สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายนิตินัย สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาววรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาตโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายนิตินัย สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายนิตินัย สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายนิตินัย สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางปพร พลซาโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายนิตินัย สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาต สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติพันธุ์ เฮืองใส่ส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญภัก พลซาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
8. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติพันธุ์ เฮืองใส่ส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญภัก พลซาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
8. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติพันธุ์ เฮืองใส่ส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญภัก พลซาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
8. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติพันธุ์ เฮืองใส่ส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญภัก พลซาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
8. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติพันธุ์ เฮืองใส่ส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญภัก พลซาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
8. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติพันธุ์ เฮืองใส่ส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญภัก พลซาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
8. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติพันธุ์ เฮืองใส่ส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญภัก พลซาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
8. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติพันธุ์ เฮืองใส่ส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญภัก พลซาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
8. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติพันธุ์ เฮืองใส่ส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญภัก พลซาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
8. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรานีณ์ จงจิตรโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุติพันธุ์ เฮืองใส่ส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญภัก พลซาโรงเรียนวรราชวิทยากรรมการ
8. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมพร หัสรินทร์ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา บุญมาก โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวปิยมาลย์ สุขแก้ว โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม กรรมการ
4. นางยุวธิดา ชื่นนอกโรงเรียนครูโรงเรียนวรราชวิทยา กรรมการ
5. Miss MBUA ESTHER Dangโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
6. นางจิตนิภา ภูคำตา โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา แก้วพันธ์ช่วง โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา แถลงกันณฑ์ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการ
3. นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
4. Mr. Kan Websterโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา นันตาฤทธิ์ โรงเรียนวรราชวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาววรุณี ทองแลง โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ประธานกรรมการ
2. Miss Dasiree P. Roque โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางนภัทธนันท์ ทวีวุฒิ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา สาริภา โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นางเกศรา สิทธิพรมมา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวนิตยา กาวล โรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา แพมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
8. นางมนต์นภา เคนหาญ โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายอัครา สีพูแพน โรงเรียนาสามยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา แถลงกัณฑ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา ทุมจันดาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางลัดดา เดชแพง โรงเรียนภูหลวงวิทยา กรรมการ
5. นางนิสากร เลิศภักดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. Miss DESIREE P. ROQUEโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
7. นางสาวอารยา สิมมา โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนภาพร กุลบุตร โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Miss Mary V. Sabejonโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กรรมการ
3. นายกิติพงษ์ พรมบ้านเปลือย โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการ
4. นางรัชนี จุลวิถี โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นางกรชนก สุจันทร์ศรี โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพล โรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสิริจรรยา ราชแข็งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายศิรวิชญ์ จันทร์เกตุโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ยลสุข โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสิรินทรา บุญประคม โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางสาวปิยะพร สีที โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางศรัญญา ศรีสุธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กรรมการ
6. นางกนกพร อยู่ครบ โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสามารถ มูลกองศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อินทิแสนโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
4. Mr. Besong Orockโรงเรียนสันติวิทยาสรรถ์กรรมการ
5. นางสาวลมณี ประเมลัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางกิติยา คำมะณีจันทร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร โนนุชโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อินทจันทร์โรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวละมัย สุมังเกษตรโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. Mr.Graham Hayhustโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นายไพโรจน์ ลิภาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางณัฐอร สุวรรณสิงห์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Allen Dazoโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ กมลรัตน์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. Miss Mantan Belindaโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางบุญแนม ศักดิ์ดีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. Miss Mantan Belindaโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ แก้วคำโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวชลิดา ศิริพงศ์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวารุณี มูลกองศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Kunimitsu Nmaiโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. Mr.Muki Valentineโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
4. นายชัชวาลย์ วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. Miss Mantan Belindaโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นางจันทนา ไตรฟื้นโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางบุญญาภรณ์ วงศ์โสภาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. Miss Shen Xion yanโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. Miss Chen Rumeiโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยากรรมการ
4. Miss Wu Jingโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. Miss Zeng Diโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
6. Mrs. GUO YIN PEIโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
7. Miss Xiang Le junโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาววรนุช สว่างนพคุณชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
9. Miss Wang Meng Jiaoโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุชานันท์ แพงดีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางบุญญาภรณ์ วงศ์โสภาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. Miss Shen Xion yanโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. Miss Chen Rumeiโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. Miss Wu Jingโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. Miss Zeng Diโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
6. Mrs.GUO YIN PEIโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววรนุช สว่างนพคุณชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
8. Miss Wang Meng Jiaoโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. Miss Xiang Le junโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นายชัชวาลย์ จันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นางสาวสุชานันท์ แพงดีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางวารุณี มูลกองศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Numai Kunimitswโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. Mr.Muki Valentineโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
4. นายชัชวาลย์ วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางจันทนา ไตรฟื้นโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางวารุณี มูลกองศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr. Kunimitsu Nmaiโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. Mr. Muki Valentineโรงเรียนภูกระดึงวิทยากรรมการ
4. นายชัชวาลย์ วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางจันทนา ไตรฟื้นโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางฐิติกานต์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญญา กงภูธรโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้มโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดาว หลาบหนองแสงโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. Miss Mary V.Sabajonโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นางพรศิลป์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงเดือน กันแจ่มโรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพรรณ บันหารโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางหทัยกาญจน์ จันทิหล้าโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นางพรตวัน พิมเห็มโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิธร เดชไทยโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไกร มาลาแสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษกร ศรีประจงโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาศ พลซาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายบุญเที่ยง คนกล้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ศรีพันธบุตรโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นางสาวจีรพรรณ จันทรังษีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายไกร มาลาแสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกฤษกร ศรีประจงโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางบุญเที่ยง คนกล้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา มนตรีศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางจุฑามาศ พลซาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
6. นางสาวจีรพรรณ จันทรังษีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเมธี ทิพย์รักษ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเอี่ยมศิริ สวัสดิธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กรรมการ
3. นางณัฐพัชร์ เจริญรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นางสาวสุมณา กตุศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายเมธี ทิพย์รังสีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐพัชร์ เจริญรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยกรรมการ
3. นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมณา เกตุศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิตยา ละอองศรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายเมธี ทิพย์รักษ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางณัฐพัชร์ เจริญรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นางสาวนิตยา ละอองศรีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมณา กตุศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิช ทับทิมธงไชยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางชนัดดา พรบุญโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางรสิตา นามวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเยาวนิช ทับทิมธงไชยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางชนัดดา พรบุญโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางรสิตา นามวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิช ทับทิมธงไชยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางชนัดดา พรบุญโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางรสิตา นามวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางเยาวนิช ทับทิมธงไชยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางชนัดดา พรบุญโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
4. นางรสิตา นามวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายุวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52ประธานกรรมการ
2. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นายนิตินัย สุวรรณผูโรงเรียนวรราชวิทยา กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นายนพวรรณ รัตนนิมิตโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นายนพวรรณ รัตนนิมิตโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศุภกฤต สุขะลีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา วันณาโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทาโรงเรียนวรราชวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพลกฤต บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเด่นนภา ยอยบุปผาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวนุจรี คำภูธรโรงเรียนหนองหินวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอิภิชาติ ป้องสีดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ มั่งคำโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นายจิตกร กองลาแซโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางละอองดาว ปะโพธิงโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤดี ราชาโรงเรียนเอราวัณวิทยากรรมการ
3. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสัญญา โทรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย เมืองทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ มุ่งต่อมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรสีห์ บุญศาสตร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรัตน์ ทองสันโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ มุ่งต่อมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพรัตน์ ทองสันโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายนักรบ กองมณีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัลยา ดานาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางวนิดา สิมาชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุกัลยา ดานาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นางวนิดา สิมาชัยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนักรบ กองมณีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูเบศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายประจวบ ดานาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต ป้องสีดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกมล เสนานุชโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นายนักรบ กองมณีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสลักจิตร ผลเรืองโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวิชัย ผาน้ำคำโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพิน พระสุนีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกฤดากร ทิพนนท์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายมานัส สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นายแสงบุญ รีพิมพ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสลักจิตร ผลเรืองโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวิชัย ผาน้ำคำโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพิน พระสุนีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกฤดากร พิมพ์นนท์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายมานัส สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นายแสงบุญ รีพิมพ์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ชนก อ่อนอาจโรงเรียนผาสามยอดวิยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร คำมะณีจันทร์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายธนรัฐ บุตรแสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิ่นเพชร ไชยสุทธิ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ค้ำมาโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
6. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตรโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ชนก อ่อนอาจโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร คำมะณีจันทร์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นายธนรัฐ บุตรแสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิ่นเพชร ไชยสุทธิ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายวิรัฐ ค้ำมาโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิ่งแก้ว ศรีบุตรโรงเรียนเอราวัณวิทยามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ โสดาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ สีตื้อโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพ์กานต์ สัตตาคมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางระเบียบ โสดาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ สีตื้อโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมกานต์ สัตตาคมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางณัฐวดี นนทโคตรโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสำเภา ทิพย์สุวรรณาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายบันเทิง บุญแจ้งโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา จันทรบุบผาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพรรณี อ้อไธสงโรงเรียนภูระดึงวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงวิภา ประโสทะนังโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิไล วรพันธ์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรชัย แก้วพิภพโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์ จุตะโนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ สุกใสโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
5. นายสถาพร พุทธวอร์โรงเรียนหนองหินวิทยากรรมการ
6. นายสหรัญ เต็มวงค์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวิไล วรพันธ์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรชัย แก้วพิภพโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์ จุตะโนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงสักดิ์ สุำกใสโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุถาพร พุทธวอร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายสหรัฐ เต็มวงค์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ทรงทันตรักษ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ลุนนระวงศ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสารภี พุทธวอร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวรีย์ หิรัญวัฒ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางกิติราภรร์ จันทะวันโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ ทรงทันตรักษ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสารภี พุทธวอร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางกิติราภรณ์ จันทะวันโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจาลินิล คนขยันโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจาลินิล คนขยันโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจาลินิล คนขยันโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจาลินิล คนขยันโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโืทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ โสดาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ สีตื้อโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมกานต์ สัตตาคมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางระเบียบ โสดาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ สีตื้อโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมกานต์ สัตตาคมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]