ประกาศด่วน....เรื่องแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูเพื่อความถูกต้องก่อนเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรและส่งข้อมูลระดับภาค
ขณะนี้ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูก่อนเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรและส่งข้อมูลระดับภาค ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบและขอแก้ไขรายชื่อผ่านระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สามารถแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูกรณีพิมพ์ผิด พิมพ์ตก ได้ทุกคน ไม่อนุญาตให้แก้ไขเป็นคนใหม่ 2. กรณีต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและต้องแนบเอกสาร ::เอกสารแนบ
3. กรณีต้องการเปลี่ยนตัวครูผู้ควบคุมต้องแนบเอกสารยินยอมจากครูคนเดิม :: เอกสารแนบ
*** หมายเหตุ เปิดระบบให้แก้ไขจนถึงวันพุธที่ 24 กันยายน 2557
*** หมายเหตุ โรงเรียนใดที่เรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ทันที
วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 08:51 น.