หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเชียงคาน จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยงยุทธ ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายบรรจง ปัทมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอิทธิพล ศรีมังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
7 นายบุญแช่ม ดู่ป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
8 ว่าที่ ร.ต.บัญชา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
9 นางวรากร มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
13 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยโรงเรียนธาตุพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
14 นายยงยุทธ ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายบรรจง ปัทมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายอิทธิพล ศรีมังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายบุญแช่ม ดู่ป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
21 ว่าที่ ร.ต.บัญชา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางวรากร มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายทวีศักดิ์ ใจนวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
24 ว่าที่ ร.ต.ยุทธชาติ ไชยบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
26 ว่าที่ ร.ต.เสกสรร ตาสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยโรงเรียนธาตุพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายพยุง โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางเกษราภรณ์ อุ่นท้าว ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายเรืองยศ ครองตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]