หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lei1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา ยายืนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางนัฐกานต์ วันนาจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสาวกมลพรรณ บุตรโสมตาธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลญา ด้วงแพงเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ชาญกันนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี ป้องศิริเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุธะนะ พามนตรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางภิญญาภัทร เกษหอมคอนสาวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวมาลีวรรณ มินดาทองเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางถนอมจิตร แสงสว่างเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มีบุญน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ สิงห์แดงคอนสาวิทยากรรมการ
6. นางนารี พามนตรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ ผิวขมเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
8. นางซึ้งฤดี นวลประเสริฐเชียงคานกรรมการ
9. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางถนอมจิตร แสงสว่างเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มีบุญน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ สิงห์แดงคอนสาวิทยากรรมการ
6. นางนารี พามนตรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ ผิวขมเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
8. นางซึ้งฤดี นวลประเสริฐเชียงคานกรรมการ
9. นางสาวรัตติมา ไมตรีสวัสดิ์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์พร บำรุงราชหิรัณย์เลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี พรหมทองดีเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายพีรภัทร สะเดาเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ สารเงินเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ศรีมนตรีนาด้วงวิทยยากรรมการ
3. นางวงเดือน โปทาหนักเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางเพชราภรณ์ โสลำภาจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นางพรรณิภา น้อยตาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางทับทิม ภายศรีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยี่ยมลักษณ์ เอี่ยมศิริจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา นาหัวนินเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางสาวดุจฤดี อ้วนคำท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ สายจันทร์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรทัย แก้วมณีวัฒน์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวริศรา ทันหานาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายคุ้มครอง บุญช่วยเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางศวัสพร ปานกลางเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ ภาโนชิตเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ อาษารินทร์ปากชมวิทยากรรมการ
3. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางกมลชน กรวยทองเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางวิภาวรรณ เอกทัตรเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ สุกใสจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางยุพาพร พรมศิลาเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัต ศรีจันทาเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางกฤษณา จารุรักษ์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัญญารัตน์ พุทธิมาเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา บังกิโลเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางปิยะนุช จิตรประเสริฐธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายปกรณ์ ชมวงศ์เชียงคานกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ ศรีรักษาเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายจำเนียร มินทะขัดเชียงกลมวิทยากรรมการ
7. นางพะยอม โปรนะนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นายดาวเด่น เหลาผาจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา สุวรรณสิงห์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนจันทร์ รายวันท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางนนท์ คำดีเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายสุชา เวียงบ่อแกคอนสาวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชัยวงษ์เชียงคานกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ จันปัดถาจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางจงจิต ภิญโญชีพเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรัตน์ แก้วสมบัตินาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางวัจรีภรณ์ บุสดีปากชมวิทยากรรมการ
4. นางแจ่มจิตร นนทการเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางนาถนริทร์ บุญธิมาจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายภควัต เทศน์ธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ศรียงศ์โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายศักรินทร์ ขูรีรังโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวพัชนี พันธุวันโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนทรีย์ บับภาวันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวมลฤดี มหาพรหมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางจงจจิต ภิญใญชีพโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรตน์ แก้วสมบัตฺิโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางวัจรีภรณ์ บุสดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นางแจ่มจิตร นนทการโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางนาถนรินทร์ บุญธิมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายภควัต เทศน์ธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ศรียงศ์โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายศักรินทร์ ขูรีรังโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวพัชนี พันธุวันโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนทรีย์ บับภาวันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวมลฤดี มหาพรหมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา อินพินิจโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทัย เวียงธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ โพนสิมโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายอไนท์ แน่นอุดรโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายอุนุพงศ์ สอนพรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา อินพินิจโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทัย เวียงธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ โพนสิมโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายอไนท์ แน่นอุดรโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นายอุนุพงศ์ สอนพรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเกษราภรณ์ อุ่นท้าวโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา เกษดาโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายอภินันท์ หาดทะวายการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสุมาลี ไกลเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นางสาวบุญจีน วิรัตติยาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นางสมใจ สิงห์คะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
7. นางฉันทนา ชาวนาแปนโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
8. นายโชคชัย แร่นาคโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางเกลียวพันธุ์ ใจตรงโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
10. นางสาวณัฐปานี สนิทสตรีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
11. นางจุฑารัตน์ นาคะรังสีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอำไพวรรณ สุขผุยโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ขันธีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสุมีตรา คล้างามโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นางวนิดา ใจนวนโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสุจิตรา ประภาวุฒิโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางสุภาลักษณ์ วิไลวงศ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ นันทกรโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นางปิยะพร ทะภาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางธนัชชา รามศิริโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวปิยะธิดา ศรีบุรินทร์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นางรุ่งรัตน์ คงใจมั่นโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
12. นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวดารณี ไชยเวชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอำไพวรรณ สุขผุยโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ขันธีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมีตรา คล้างามโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นางวนิดา ใจนวนโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสุจิตรา ประภาวุฒิโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางสุภาลักษณ์ วิไลวงศ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ นันทกรโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นางปิยะพร ทะภาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางธนัชชา รามศิริโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวปิยะธิดา ศรีบุรินทร์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นางรุ่งรัตน์ คงใจมั่นโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
12. นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวดารณี ไชยเวชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจรินยา นาพัวนินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรพรรณ สาระทัศนานันท์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงค์จิตร พิลากุลโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอชิตาญา ทุมมาลาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางวรัญญา ทองหาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ หงษาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางลำยอง อินใยโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นางสุพัตรา ไชยจันหอมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
9. นางทวีพร ไชยอุตม์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
10. นางมวลตรา สิงห์อรโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุรจิตา เศรษฐภักดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางจรินยา นาพัวนินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรพรรณ สาระทัศนานันท์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงค์จิตร พิลากุลโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอชิตาญา ทุมมาลาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางวรัญญา ทองหาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ หงษาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางลำยอง อินใยโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
8. นางสุพัตรา ไชยจันหอมโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
9. นางทวีพร ไชยอุตม์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
10. นางมวลตรา สิงห์อรโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุรจิตา เศรษฐภักดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรองรัตน์ สวยจันทร์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทองใส จันทร์สว่างโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายชยพล พรมมาปีโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ คงใจมั่นโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายถาวร พลยุทธโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางนงลักษณ์ ศิริหล้าโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวบุญจันทร์ ประดับศรีโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
10. นายภูสิทธิ์ จันทนาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุภาพร พิเมยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
12. นายศุภชัย ดวงนาน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
13. นางน้ำผึ่ง สุพรมอินทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ บุญธิมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางรองรัตน์ สายจันทร์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทองใส จันทร์สว่างโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายชยพล พรมมาปีโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายอภินันท์ ศรีกุลวงค์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ คงใจมั่นโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายถาวร พลยุทธโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ ศิริหล้าโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวบุญจันทร์ ประดับศรีโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
10. นายภูสิทธิ์ จันทนาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุภาพร พิเมยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
12. นายศุภชัย ดวงนาน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
13. นางน้ำผึ่ง สุพรมอินทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
14. นายสุรศักดิ์ บุญธิมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจิภาคา ดวงท้าวเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรียาวรรณ จันสดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสุทธินี แร่นาคโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายภานุกานต์ บุดดาเหลาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางนริสรา สุวะเสนโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุ่งอรุณ นามกองโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
7. นางจารุวรรณ โพธิ์ชัยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
8. นางเฉลิมพร ราศรีชัยโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
9. นางสาวบุหงา บัวระพาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
10. นางจิราพร นิลเศรษฐ์โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
11. นางประภัสสร แก้วแสนเมืองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายศรสนั่น นนทีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางจิภาคา ดวงท้าวเศษโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรียาวรรณ จันสดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสุทธินี แร่นาคโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายภานุกานต์ บุดดาเหลาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางนริสรา สุวะเสนโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุ่งอรุณ นามกองโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
7. นางจารุวรรณ โพธิ์ชัยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
8. นางเฉลิมพร ราศรีชัยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวบุหงา บัวระพาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
10. นางจิราพร นิลเศรษฐ์โรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
11. นางประภัสสร แก้วแสนเมืองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายศรสนั่น นนทีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต ดาวงษาโรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชณี หยินอยู่โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวโสภาพร ทะโพนชัยโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางอรัญญา ศรีทัดจันทาโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนิจวรรณ พิมคีรีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรียาดา เพชรเวียงโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
7. นางภัทรา คำสีทาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
8. นางสาวปัทมราช พิมพ์พงษ์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
9. นางสาวชิโรบล วรรณธะนะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
10. นางวลัยพรรณ สุวรรณชาติธนดีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
11. นายสงกรานต์ บุตตะวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิชิต ดาวงษาโรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชณี หยินอยู่โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวโสภาพร ทะโพนชัยโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นางอรัญญา ศรีทัดจันทาโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนิจวรรณ พิมคีรีโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรียาดา เพชรเวียงโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
7. นางภัทรา คำสีทาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
8. นางสาวปัทมราช พิมพ์พงษ์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
9. นางสาวชิโรบล วรรณธะนะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
10. นางวลัยพรรณ สุวรรณชาติธนดีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
11. นายสงกรานต์ บุตตะวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายราตรี จันทะมลโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
2. นายกำพล สุวรรณโคตรโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายวิฑูรย์ สุระอุดรโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสนอง รุ่งเรืองโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นายปฏิณญา โคตรวงศ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นายศิริสวัสดิ์ ราชมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายราตรี จันทะมลโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำพล สุวรรณโคตรโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายวิฑูรย์ สุระอุดรโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสนอง รุ่งเรืองโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นายปฏิณญา โคตรวงศ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นายศิริสวัสดิ์ ราชมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนราพร โรจนกุลโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพรรณ บุญพรมโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสุทธิวรรณ นาสินส่งโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นางบุญสืบ วางอภัยโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางพรชนิตว์ อินทะผิวโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางบุษบา พูลทวีศิลป์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นายปรีชา นานนท์โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ น้อยจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนราพร โรจนกุลโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพรรณ บุญพรมโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสุทธิวรรณ นาสินส่งโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นางบุญสืบ วางอภัยโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางพรชนิตว์ อินทะผิวโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางบุษบา พูลทวีสินโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นายปรีชา นานนท์โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ น้อยจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกฤศนรัตน์ พุทธเสนโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ โคตรมหาโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางกฎพร ศิริเกษโรงเรียนเลยกรรมการ
4. นางเรี่ยมศรี ดอนนอกโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ แสนใจวุฒิโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
7. นายมนตรี ผ่านสุขโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นางรัตติรัตน์ บุญนัยน์รัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกฤศนรัตน์ พุทธเสนโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ โคตรมหาโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางกฎพร ศิริเกษโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางเรี่ยมศรี ดอนนอกโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ แสนใจวุฒิโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
7. นายมนตรี ผ่านสุขโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นางรัตติรัตน์ บุญนัยน์รัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจารุวร สาระทัศนานันท์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจันทร์หล้า นิวงษาโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. นายจิราวิชช์ บุญนัยน์รัตน์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายอุทัย โกยชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายจารุวร สาระทัศนานันท์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจันทร์หล้า นิวงษาโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. นายจิราวิชช์ บุญนัยน์รัตน์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายอุทัย โกยชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. ดร.สุมณฑา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรจนา โพธิสมพรโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวอรญา จันทะมีเจริญกิจโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายจิตรกร เหมี่ยะโกโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางมิตธิดา ปางชาติโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางบัวสวรรค์ จันทะแพนโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎากร อินทร์แปลงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. ดร.สุมณฑา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรจนา โพธิสมพรโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวอรญา จันทะมีเจริญกิจโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายจิตรกร เหมี่ยะโกโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางมิตธิดา ปางชาติโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางบัวสวรรค์ จันทะแพนโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎากร อินทร์แปลงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญพามา ดวงวังปาโรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภานุมาศ ดีบุรีโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางภัทรทิรา บุญงามโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางบรรจง บุญชูโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสมศรี ประเศรษฐสุตโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางใจทิพย์ พานทองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นางบังอร มูลโพธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบุญพามา ดาวังปาโรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภานุมาศ ดีบุรีโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางภัททิรา บุญงามโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางบรรจง บุญชูโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสมศรี ประเศรษฐสุตโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางใจทิพย์ พานทองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นางสาวบังอร มูลโพธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ สุทธิแพทย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรมิตา อินหันต์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางธัญวลัย แสงอาทิตย์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางพยูรณี ตันมิ่งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวธนพร กองมณีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ แสนใจวุฒิโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางศุภมาส ไชยปะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ สุทธิแพทย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรมิตา อินหันต์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางธัญวลัย แสงอาทิตย์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางพยูรณี ตันมิ่งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวธนพร กองมณีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ แสนใจวุฒิโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางศุภมาส ไชยปะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางวิไลพร วิรัตติยาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวัลย์ จันทะคำแพงโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายพีรภาส อามาตมุลตรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ธรรมรังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ สายจันทร์เชียงคานประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ บุญงามจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายนพดล วราหกิจน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเศรษฐ์ คุณทาบุตรเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ อองภาเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวสกาวเดือน ควันไชยนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นายจงรักษ์ ทิพรสเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายกำจร นุชมาคอนสาวิทยากรรมการ
3. นายทวีป วิชาราชปากชมวิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ ไชยคีนีเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายเจษฎา นาสินส่งเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นายสยาม พรมกัลยานาด้วงวิทยากรรมการ
7. นายวิสูตร คำปัญโญเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
8. นายชัยเวช สุวรรณวงษ์เลยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชนม์นิภา สายจันทร์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ บุญผ่องศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายกำจร นุชมาคอนสาวิทยากรรมการ
3. นายทวีป วิชาราชปากชมวิทยากรรมการ
4. นายสุวรรณ ไชยคีนีเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายเจษฎา นาสินส่งเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นายสยาม พรมกัลยานาด้วงวิทยากรรมการ
7. นายวิสูตร คำปัญโญเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
8. นายชัยเวช สุวรรณวงษ์เลยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชนม์นิภา สายจันทร์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพัชรี จันทร์ดาบุญเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรายุวรรธน์ วรนามเจริญจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางลิสา อาจทองเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางพัชรี จันทร์ดาบุญเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรายุวรรธน์ วรนามเจริญจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางลิสา อาจทองเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ บุพศิริเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายพลชัย แก้วยาศรีท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ประกอบกุลเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ บุพศิริเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายพลชัย แก้วยาศรีท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ประกอบกุลเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายหวัน แสนใจวุฒิเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนีนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์ท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายไพรรัตน์ ภูธรศรีเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุภูษณี พรมกัลยานาด้วงวิทยยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายหวัน แสนใจวุฒิเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนีนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์ท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายไพรรัตน์ ภูธรศรีเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุภูษณี พรมกัลยานาด้วงวิทยยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายหวัน แสนใจวุฒิเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนีนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์ท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายไพรรัตน์ ภูธรศรีเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุภูษณี พรมกัลยานาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายหวัน แสนใจวุฒิเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนีนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์ท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายไพรรัตน์ ภูธรศรีเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุภูษณี พรมกัลยานาด้วงวิทยยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจินดา หล้าพันธ์ธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ พลฤทธิ์คอนสาวิทยากรรมการ
3. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์เชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพลชัย แก้วยาศรีท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เมฆศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนวย ลือเดชเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกังสดาล รามศิริเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพลชัย แก้วยาศรีท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เมฆศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนวย ลือเดชเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกังสดาล รามศิริเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช นามจริงเทศบาล5ประธานกรรมการ
2. นายสถิต วิเศษสัตย์เลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายอำนวย ลือเดชเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช นามจริงเทศบาล5ประธานกรรมการ
2. นายสถิต วิเศษสัตย์เลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายอำนวย ลือเดชเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางสาวอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ มั่งสาครเชียงคานกรรมการ
3. นายวิชิต สี่มี่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางอลิศรา ปุรันน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นายสถิต วิเศษสัตย์เลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นายสถิต วิเศษสัตย์เลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นายสถิต วิเศษสัตย์เลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นายสถิต วิเศษสัตย์เลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธัญพิศิษฐ์ น้อยตาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ แสนคำบ้านคกงิ้วกรรมการ
3. นายอัธยา วิชาเป็งเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธัญพิศิษฐ์ น้อยตาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ แสนคำบ้านคกงิ้วกรรมการ
3. นายอัธยา วิชาเป็งเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นายสถิต วิเศษสัตย์เลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นายสถิต วิเศษสัตย์เลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ คงเนียมนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพฒนพล คงเนียมท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์นาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีภูธรเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ แสนกลางเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ แสนกลางเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ แสนกลางเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ แสนกลางเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ แสนกลางเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ แสนกลางเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ แสนกลางเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองเข้าแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ แสนกลางเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสวัสดี สุธรรมมาศึกษานิเทศก์ สพม.19ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ภาโนมัยเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายนายวีรชัย โสกัณฑัตเชียงคานกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ ทิพรสเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสวัสดี สุธรรมมาศึกษานิเทศก์ สพม.19ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ภาโนมัยเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายวีรชัย โสกัณฑัตเชียงคานกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ ทิพรสเชียงคานกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางดุษณีย์ นิยะโมสถนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางน้ำริน รัตนสีหาเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายดนัย รัตนะคอนสาวิทยากรรมการ
4. MissJeanette M.Flovresเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นางลักขณา บริบูรณ์วัฒน์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางเฉลียว ปัทมาลัยเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัศมี กามลจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางชาคริยา พรมมาปีเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. Mr.Alix Arcanioนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายอลงกรณ์ ระวังชัยสงค์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเรณู ตระกูลทองเสนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายณัษฐชานนท์ เนสุสินธุปากชมวิทยากรรมการ
3. นางนงค์นุช พุทธมาตย์เลยพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Lutz Pruessenเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวปราญชรี นนตรีท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางศกุนตลา เอื้อประเสริฐเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ โสระสิงห์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายทรรศกร วงจันทร์เขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. MissCielito P.Ronquillo (Thumsongkram)เชียงคานกรรมการ
5. นางสาวจิราพร ยะคำป้อเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจริยา ศรีขันซ้ายเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางพนิดา แซ่ลิ้มเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางธิติมา สุทธิสานนท์นาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมลจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ แถลงการณ์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. MissJessica Norleen Barbosaเชียงคานกรรมการ
7. นางจุฑาณัฐ ปานทะยักน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางเสาวภาค บุญชิตเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิริไพบูลย์ ชัยโยแสงธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐชนก ชัยศรีนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางพิกุล พุทธมาตย์เชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายถนัด นนทะปะท่าลี่วิทยากรรมการ
6. MissCatherine P.Daconesเชียงคานกรรมการ
7. นางสาวลัดดาภรณ์ ไชยสุระเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญแข จันทะผาเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสารภี เหลืองสุวรรณเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ยาบุษดีนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายศิริชัย บัวกองเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. MissCatherine P.Daconesเชียงคานกรรมการ
6. นางน้ำผึ้ง ใจศิริคอนสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางวิลาสินี อ้วนคำเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ เนสินธุปากชมวิทยากรรมการ
3. นางนพมาศ ไทยภักดีจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. Mr.Edward Antonie S.Mazoเชียงคานกรรมการ
5. นางเพียงกาญจน์ พรามนิลท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางสาววาธินี แก้วยาศรีเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางหัสดี ภูมิภาคเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญพิชชา สุพรมอินทร์เชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางพลอยนภัส ไสยโยธานาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางขวัญเรือน นิกรสุขเลยพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Lutz Pruessenเชียงคานกรรมการ
6. นางขวัญหล้า ผาหอมสุขเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางปิยะนุช สิงห์สถิตย์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภมาศ โสวรรณาปากชมวิทยากรรมการ
3. นางวงเดือน จันทนาเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ประจันตเสนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. Mr.Peter Hannahเชียงคานกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นามนนท์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์มาศ บุญลือเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.John Brettนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissMa Nalishaนาด้วงวิทยากรรมการ
3. MissFan Leiนาอ้อวิทยากรรมการ
4. MissAnalyn Romones-passionธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. MissYu Meiranเชียงคานกรรมการ
6. นางจุรณี อ้นคงเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissMa Nalishaนาด้วงวิทยากรรมการ
3. MissFan Leiนาอ้อวิทยากรรมการ
4. MissAnalyn Romones-passionธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. MissYu Meiranเชียงคานกรรมการ
6. นางจุรณี อ้นคงเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวธิติมา ศิริขันธ์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สาครจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวธิติมา ศิริขันธ์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สาครจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ แก้วขาวใสเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ แดนดีนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางวารุณี ประฮาดไชยนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ฆ้องคำปากชมวิทยากรรมการ
5. MissJessica Norleen Barbosaเชียงคานกรรมการ
6. นางสาวจรัมย์ภา อินทารามเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ วชรมงคลสินเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ทาคีรีเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ธนิกกุลธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Peter Hannahเชียงคานกรรมการ
5. นายปนิก สิทธิเลยพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันสุดา บุตรมาตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา สุขผุยเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพูนสิน คัมภ์บุญยอนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์นาอ้อวิทยากรรมการ
4. นายชาติชาย พิมพ์ศรีเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญเพ็ง ด่านผ่องศรีเชียงคานกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ เหมือนสนิทเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ดา สุขผุยเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพูนสิน คัมภ์บุญยอนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์นาอ้อวิทยากรรมการ
4. นายชาติชาย พิมพ์ศรีเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญเพ็ง ด่านผ่องศรีเชียงคานกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ เหมือนสนิทเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายบัวแวว โคตรนรินทร์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยิ้มชื่นเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศราวุฒิ จันทร์มาเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยอด กามลเชียงคานกรรมการ
5. นายอัธยา วิชาเป็งเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายบัวแวว โคตรนรินทร์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยิ้มชื่นเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศราวุฒิ จันทร์มาเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยอด กามลเชียงคานกรรมการ
5. นายอัธยา วิชาเป็งเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายบัวแวว โคตรนรินทร์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม พรมกัลยานาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวปภัสรา เตียงพลกรังเชียงคานกรรมการ
4. นางเรือนแก้ว ตันมิ่งเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายบัวแวว โคตรนรินทร์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม พรมกัลยานาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวปภัสรา เตียงพลกรังเชียงคานกรรมการ
4. นางเรือนแก้ว ตันมิ่งเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิศเพลิน มณีวรรณเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัต ศรีจันทาเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวอัญชลีรัตน์ ศรีวงษาเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นางสาวสุเมษา จำรูญศิริท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางมิตธิดา ปางชาติเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางกฤษณา จารุรักษ์เชียงคานกรรมการ
9. นางณัฐปภัสร์ สายจันทร์เชียงคานกรรมการ
10. นางพรรณิภา น้อยตาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพิศเพลิน มณีวรรณเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัต ศรีจันทาเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวอัญชลีรัตน์ ศรีวงษาเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นางสาวสุเมษา จำรูญศิริท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางมิตธิดา ปางชาติเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางกฤษณา จารุรักษ์เชียงคานกรรมการ
9. นางณัฐปภัสร์ สายจันทร์เชียงคานกรรมการ
10. นางพรรณิภา น้อยตาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพิศเพลิน มณีวรรณเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัต ศรีจันทาเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวอัญชลีรัตน์ ศรีวงษาเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นางสาวสุเมษา จำรูญศิริท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางมิตธิดา ปางชาติเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางกฤษณา จารุรักษ์เชียงคานกรรมการ
9. นางณัฐปภัสร์ สายจันทร์เชียงคานกรรมการ
10. นางพรรณิภา น้อยตาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพิศเพลิน มณีวรรณเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัต ศรีจันทาเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวอัญชลีรัตน์ ศรีวงษาเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
6. นางสาวสุเมษา จำรูญศิริท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางมิตธิดา ปางชาติเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางกฤษณา จารุรักษ์เชียงคานกรรมการ
9. นางณัฐปภัสร์ สายจันทร์เชียงคานกรรมการ
10. นางพรรณิภา น้อยตาเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉกาจ จารีรัตน์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางสุมามาลย์ รัตนโกสุมเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉกาจ จารีรัตน์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางสุมามาลย์ รัตนโกสุมเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉกาจ จารีรัตน์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางสุมามาลย์ รัตนโกสุมเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉกาจ จารีรัตน์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางสุมามาลย์ รัตนโกสุมเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉกาจ จารีรัตน์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางสุมามาลย์ รัตนโกสุมเชียงคานกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางศิรินันท์ จุลกาญจน์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี พรมโคตรค้าโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายนิติวุฒิ เสริมทรงโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มาแสนจันทร์โรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ วอหาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา มาตราโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา มาแสนจันทร์โรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ วอหาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา มาตราโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ กาษีโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายบัณฑิต เหมือดอดทนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ กาษีโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายบัณฑิต เหมือดอดทนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพรพิศ ิอิ่มเอิบโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา บูรณเวชโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิงหา วิชัยโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีบุรินทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสมร ตาระพันธ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยโชคโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ศรีสร้อยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายองอาจ เกตะวันดีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกีรติ มูลเมืองโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายองอาจ เกตะวันดีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกีรติ มูลเมืองโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางวิภาวี วีระสุโขโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรพงค์ สงเคนโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายพิทยา พรหมปัญญาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรา สุขร่ำไปโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายสุทิน ดาหอมโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุวัชร์ สวัสดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เจดีย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติวุฒิ เสริมทรงโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพิษณุวัชร์ สวัสดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เจดีย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติวุฒิ เสริมทรงโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ไชยโชคโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นายสุราษฎร์ ตาติจันทร์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี วรรณปะเกเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัยปากชมวิทยากรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางพรรณี พรมพุทธาเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางจินดาภา ชัยโยแสงธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี วรรณปะเกเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัยปากชมวิทยากรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางพรรณี พรมพุทธาเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางจินดาภา ชัยโยแสงธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ธนะสูตรนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายดิศพล นาคเสนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายพวงพันธ์ จันทนาเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์เลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ธนะสูตรนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายดิศพล นาคเสนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายพวงพันธ์ จันทนาเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเย็นจิตร คำครูเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทอง มงคลวัจน์นาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ อามาตมุลตรีเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุมล แสนใจวุฒิปากชมวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์ฐิศาภรณ์ ไป่ทาฟองเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเย็นจิตร คำครูเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิ่นทอง มงคลวัจน์นาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ อามาตมุลตรีเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุมล แสนใจวุฒิปากชมวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์ฐิศาภรณ์ ไป่ทาฟองเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางปรารถนา โพธิ์ทองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบงกฎ ตัณฑะกูลนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายนิเวศ มิ่งมงคลเมืองเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายสุริยา ชาวน้ำปาดท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลิ้มปรารถนาศักดิ์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางปรารถนา โพธิ์ทองเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบงกฎ ตัณฑะกูลนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายนิเวศ มิ่งมงคลเมืองเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายสุริยา ชาวน้ำปาดท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลิ้มปรารถนาศักดิ์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางรพีพรรณ ชีพพานิชเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสิริลภัสร์ เศรษฐบุปผาธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิรดา วงษ์ลาเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพจน์ มูลถวิลเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหยาดฟ้า วิชาพรคอนสาวิทยากรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ วิเชียรนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ พินิจนึกเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ สุรทรัพย์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางรัตนาภรณ์ พินิจนึกเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ สุรทรัพย์เลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบุญเสริม จักรไชยเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วงษ์เวชนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางลักขณา พลซาเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางบุญเสริม จักรไชยเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วงษ์เวชนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางลักขณา พลซาเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางบุญเสริม จักรไชยเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วงษ์เวชนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางลักขณา พลซาเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางบุญเสริม จักรไชยเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วงษ์เวชนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางลักขณา พลซาเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญาภัค สายปัญญาท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร มิ่งมงคลเมืองนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายวีระพล ไป่ทาฟองเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชญาภัค สายปัญญาท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร มิ่งมงคลเมืองนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายวีระพล ไป่ทาฟองเชียงคานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน คีรีมังคละท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์พร บุสดีเชียงคานกรรมการ
4. นางสาวอรษา โรจน์ทิพย์สถิตย์เชียงคานกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]