รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ,โรงเรียนอนุกูลนารี,โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนร่องคำ.....
ระหว่าง วันที่ .11-13 เดือน .พฤศจิกายน. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทุอร  แสนสำโรง
 
1. นางพิศมัย  เฉลิมแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงภูิรมยาดา  เบ้าจังหาร
 
1. นางสุภาวดี  ทุมวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  โคตรุชัย
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวอนัญญา  แก้วจิตตะ
 
1. นางสาวทิพย์อุทัย  ชาคำเรือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายจิระพนธ์  ขันชารี
 
1. นางเกศนีย์  ภูทองนาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวกนกอร  คำแสนโคตร
 
1. นางสาวณิชาภา  นามวงษ์ไชย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายคมสันต์  แสนแก้ว
 
1. นางรังษี  พลโคกก่อง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชื่นนภา  ชมภูเลิศ
 
1. นางสุชานฏ  วรรณพฤกษฺ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนลักษณ์  สีไชยทอง
 
1. นางพิณทอง  ศรีปัญญา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวรมิตา  กองคำ
 
1. นายบันเทิง  ภวภูตานนท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวอภิญญา  บุตรผา
 
1. นางสาวรัชนิดา  อุตะโม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุริโย
 
1. นางนพวรรณ  สาระฆัง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนัทธมน  ภูกองเมฆ
 
1. นางสาววิรากานต์  พันธุ์ผาด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุมินตร  รังกะริน
 
1. นางสายทอง  อินธุโสภณ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  หมอนทอง
 
1. นางประภาพร  คลังบุญครอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวสมัชญา  จอมทรักษ์
 
1. นางตรีทิพย์  ไพรัตน์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายวุฒิชัย  ภูล้นแก้ว
 
1. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  จารุสานต์
 
1. นางปภาดา  จันทะยุทธ
 
19 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นรินทร์รัมย์
2. เด็กหญิงปรียานันท์  วรรณทอง
3. เด็กหญิงภูริชญา  ภูผิวแก้ว
 
1. นางปิยะธิดา  ขัณฑ์ชลา
2. นางเครือวัลย์  ปัญญามี
 
20 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปลือยหนองแข้
2. เด็กหญิงปิยนันท์  เกลี้ยงไธสง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชนะอุดม
 
1. นางลมโชย  ด่านขุนทด
2. นายทินกร  ประสพศิลป์
 
21 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชนะพล  ประสงค์สุข
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุณหงส์
3. เด็กชายอรรถพล  นารินทร์
 
1. นางสาวนฤมล  นนลือชา
 
22 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายภัคพงษ์  อรรถประจง
2. นายวัสพล  ไชยผา
3. นางสาวสุภัทรา  สารพันธ์
 
1. นางอรสา  ศรีเวียง
2. นายถวิล  ดลอารมณ์
 
23 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกัลยาณี  ภูงามตา
2. นางสาวรัชชา  ถิตย์เรขา
3. นางสาวอินธิพร  นาทันเลิศ
 
1. นางเพชรินทร์  นาทศรีทา
2. นางสาวดวงแก้ว  ภูกองชนะ
 
24 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนงค์นิตย์  รัตประเสริฐ
2. นางสาวพัชรีรัตน์  พละสุข
3. นางสาวสุพิณดา  งามชัยภูมิ
 
1. นางกมลรส  โมฆรัตน์
2. นางบุญล้อม  ภูขามคม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัญวรา  รัศมิงแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  การไร่นอก
 
1. นางชลิตา  สัมพันธ์
2. นางอาณัตญา  ทองสุพรรณ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกาญจนมาศ  กงอินทร์
2. เด็กหญิงพรรนิพร  น้อยชื่น
 
1. นางกาญจนา  ฆารชม
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายณัฐพล  ดีประวี
2. เด็กหญิงภาลิตา  นามนิตย์
 
1. นายทำเนียบ  คะอังกุ
2. นางนางเกษรินทร์  ดลอารมณ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวกมลรัตน์  บุญพันธ์
2. นายสุริเยนต์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวประสพสุข  เขตอนันต์
2. นางสาวฐาปนี  โพธิ์เปี้ยศรี
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญามาศ  หาดแมน
2. นางสาวดารุณี  คำปิว
 
1. นางทองเพชร  ศักดิ์คำดวง
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวกิตติยา  กองไธสง
2. นางสาววัชรี  ไชยบุตร
 
1. นายถนอม  แก้วสะอาด
2. นางไพบูลย์  บุญรัตน์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงสุปราณี  หัดจรวย
 
1. นายอรรถพล  โทไข่ษร
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายปฏิพงษ์  ศรีวิบูลย์
 
1. นางจิตราภรณ์  นาชัยธง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายศุภวัฒน์  พงษ์นุ่มกุล
 
1. นายอภิชาติ  บัวเกิด
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวจารุวัลย์  สิทธิ
 
1. นางจินตนา  สวัสดี
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายเนติธร  รชตะฐิติพงศ์
 
1. นายสถาพร  คำพะวงศ์
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนุชนาถ   ราชมณี
2. เด็กหญิงสิริยากร  กิจนิกร
3. เด็กหญิงสุธีรา  ยอดมงคล
 
1. นายสุรบดินทร์  ใจเย็น
2. นางอัจฉรา  เหลือผล
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันสิม
2. เด็กหญิงธัญลดา  สุขมูล
3. เด็กชายนราชัย  พานิสุด
 
1. นางนาถนภา  สารทะวงศ์
2. นางจุฑาภรณ์  วิเชียรภักดิ์
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวสาริญา  ภูเฉลิม
2. นางสาวสุปวีณ์  ภูเขม่า
3. นางสาวสุภาพ  แฝงจันดา
 
1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
2. นางสาวชมัยพร  ทองคำห่อ
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวกมลทิพย์  อักษรศักดิ์
2. นางสาวชนกนันท์  สุขรี
3. นายสิรวิชญ์  หอมหวล
 
1. นางคิณธนา  พุ่มศรี
2. นายอโศก  หอมหวล
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวธินันพร  ประภารแก้ว
2. นางสาวสุธาทิพย์  คำธานี
3. นางสาวอรยา  ภูจำปา
 
1. นายสงวนศักดิ์  โกสินันท์
2. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีบานชื่น
 
41 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวธนพลอย  ขุนทิพย์ทอง
2. นางสาวภัทรินทร์  ไลสันเทียะ
3. นางสาวอัจฉรียา  แสงเพชร
 
1. นางสาธนา  ขุนทิพย์ทอง
2. นายสิทธิชัย  ยุบลวัฒน์
 
42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  สันประภา
2. เด็กหญิงชโลชา  จันทรคุณ
3. เด็กหญิงเมวิญา  หัดจรวย
 
1. นางสาวจิรัชญา  จารพันธ์
2. นางสาวสุกันยา  ภาโสม
 
43 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  อาทะวิมล
2. เด็กหญิงชุติมา  ทุมมาวัฒน์
3. เด็กหญิงนิลยา  ขันผนึก
 
1. นางสาวลัดดา  คำภิรมย์
2. นางสาวอุบล  มูลเจริญ
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  ภูสังข์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  โคตรบุญมี
3. เด็กหญิงศิริยากร  ชาวประสันต์
 
1. นางอัมพร  ม่วงจันอัด
2. นายลิขิต  พันโยศรี
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวสุนิชา  ชมมิ
2. นางสาวอรอนงค์  อิ่มประสงค์
3. นางสาวเบญจมาพร  พละดล
 
1. นางสาวอนุธิดา  อิ่มจำรอง
2. นายเกรียงไกร  บุญตาแสง
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายปิยวัฒน์  ศรีพาฤทธิ์
2. นางสาววนิดา  โสวพันธ์
3. นางสาวอภิญญา  มาตรา
 
1. นายวสันต์  ภูคงคา
2. นางกนกอร  ภูนาสูง
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวชลนิชา  เชื้อหลง
2. นางสาวธัญเรศ  วิชาสาร
3. นางสาวสุกัญญา  เตรียมกลม
 
1. นางเกณฑ์ทอง  สังกะเพศ
2. นางจรรยา   แก้วเขียวงาม
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติภูมิ  โนรินทร์
2. เด็กชายวีรพงษ์  นันทะเขต
 
1. นายวีระยุทธ  มณีโคตร
2. นายจิระเดช  แก้วกัณหา
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนกร  กำจรเมนุกูล
2. นางสาวสุทธิดา  พุทไธสง
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  อาจวิชัย
2. นางสาวกัลยา  ศิริแสงสกุล
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลันธร  โคตะวินนท์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงด้วง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คำหงษา
2. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายนารินทร์  บรรณสาร
2. นางสาวพรรษพร  เครือแวงมล
 
1. นางพรพิมาน  ยุบลวัฒน์
2. นายชาญณรงค์  เขตอนันต์
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นายนรินทร์  ปัญญา
2. นายเนติพงษ์  พลดงนอก
 
1. นายจักรพงษ์  ตาลศรี
2. นายสุวิทย์  สังข์ชาตรี
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  ธรรมประชา
 
1. นางสาวลัดดา  คำภิรมย์
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลจรัส
2. เด็กหญิงศิริตา  ภูงามดาว
3. เด็กหญิงอัฎชราภรณ์  ภูยอดพลอย
 
1. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
2. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  รับงาม
2. เด็กหญิงปาเจรา  อิ่มประเสริฐ
3. เด็กชายโกเมศ  นามโคตร
 
1. นางสาวรัตติยา  ภูบุญเติม
2. นางสาวสุภาพร  อาคะราช
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงทัศยาภรณ์  ไทยทะนุ
2. เด็กหญิงวัลยา  ผาชาตา
3. เด็กหญิงเภานภา  ศรีประไหม
 
1. นางนันทา  มีฤทธิ์
2. นางมะลิวัลย์  เจริญตะคุ
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวณัติธิวรรณ  ทองขัน
2. นางสาวศิรินภา  สุลำนาจ
3. นางสาวศิริวรรณ  บาลเพชร
 
1. นางหฤทัย  นวลบัตร
2. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  สีแลง
2. นางสาวพัชริดา  ภูปัง
3. นางสาววิจิตรา  มาตรชรา
 
1. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน
2. นางประภัสศรี  ภิรมย์
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพรรณิภา  อุดมพันธ์
2. นางสาวมธุรดา  คุณวงศ์วิวัฒน์
3. นายอภิชาติ  ถิตย์ประไพ
 
1. นายนฤเทพ  รุ่งระวีวิลาศ
2. นางขวัญจิตต์  เชาว์พานิช
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  โต้หนองแปน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ธนิตกุล
3. เด็กหญิงสุขฤทัย  ภูน้ำย้อย
 
1. นางลินดา  เขจรแข
2. นางสาวณัฐริกา  ฉายสถิตย์
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทร์คำลอย
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  เกษี
3. เด็กหญิงพรทิพา  วิไลรัตน์
 
1. นางณิชากร  สงวนกลิ่น
2. นางศุภลักษณ์  ปะเสระกัง
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ภูสมพงษ์
2. นางสาวนุสรา  บุรีมาศ
3. นางสาวศิรินันท์  อัศวภูมิ
 
1. นางปราณี  เค็งชัยภูมิ
2. นายอรรถกร  ศรีเสมอ
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกมลชนก  มูลมานัด
2. นางสาวดวงกมล  สละกุล
3. นางสาวรัตติยาภรณ์  บุญเพ็ง
 
1. นางสาววินิจฉัย  ไชยขันธ์
2. นางสาวเปรมจิต  ตาลอุทัย
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ม่วงนาครอง
2. นางสาวปวิตรา  จันทะสอน
3. นางสาวศิริภักดิ์  เทาศิริ
 
1. นายชุมพล  ชารีแสน
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายธนาธิป  ภูผารส
2. นางสาวพัดชา  นามโส
3. นายอภิสิทธิ์  ลายน้ำเงิน
 
1. นางชลธิชา  คำศิลา
2. นางสาวสุชาดา  พ่อไชยราช
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กหญิงนันทพร  ระดาเขต
2. เด็กหญิงปนิษฐา  มะอาจเลิศ
3. เด็กหญิงภาวิณี  มารัศมี
 
1. นางเกษร  สุขชารี
2. นางไข่มุก  สุชะไตร
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวกัญชณัฐ  วารีศรี
2. นางสาวกาญจนา  โนนอรัญ
3. นายวีระพล  โอภาษ
 
1. นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
2. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวชุติพร  ศรีสิงห์
2. นางสาวธิติมา  เทียบถึง
3. นายพิชญุตม์  นิลหงษ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ปะเสระกัง
2. นางณิชากร  สงวนกลิ่น
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มุละสิวะ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โปร่งไธสง
3. เด็กหญิงเบญจพร  สืบทอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทพาศิริ
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  มาตย์ภูธร
2. เด็กชายตะวัน  เจริญอินทร์
3. เด็กหญิงศิรินธร  เฉิดเจิม
 
1. นางรดา  สินธุศิริ
2. นางสาวญานษา  สุวรรณรักษ์
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ศรีบัว
2. นางสาวรินลดา  สกุลจำรัส
3. นางสาวศศิพร  กุลพันธุ์
 
1. นางศิริมา  ดอนแสง
2. นางสาวรจนา  บุญสาร
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปริชญา  วินทะไชย
2. นางสาววิศรุตา  ศรีวาจา
3. นางสาวศศิประภา  สัจจะธง
 
1. นางสาวญานษา  สุวรรณรักษ์
2. นางรดา  สินธุศิริ
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายภัสกร  บัวอาจ
2. นางสาวรัตนพร  คำไสว
3. นางสาวสุพรรณษา  ตันศิริเลิศ
 
1. นางวราภรณ์  ยนต์ชัย
2. นางพรพิมล  เฉลิมชาติ
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวณัชชา  นาไชโย
2. นางสาวนุชยา  นาไชโย
3. นางสาวเบญจวรรณ  ค่ายเพชร
 
1. นางสาวบัวลอย  กินะรี
2. นางสาวสิริพร  ศรีสุข
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายธนบัตร  สิทธิจันทร์
2. เด็กชายอนิรุต  ภูจอมขำ
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงพุธิดา  บุตรคำ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  อรรถประจง
 
1. นางธันยพร  ป้องกัน
2. นางศิริมา  ดอนแสง
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงวนิดา  นาชัยเพิ่ม
2. เด็กหญิงอรพิน  บุญเรื่องลือ
 
1. นายประเดิม  วรรณทอง
2. นางชมพูนุช  จำปาอ่อน
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  ปาลา
2. นางสาววริศรา  พรมโสภา
 
1. นายสุริยา  เฉลิมชาติ
2. นางสาวชลดา  วรรณทอง
 
79 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายศิวดล  นาสินส่ง
2. นางสาวเพ็ญสุดา  ยุบลพริ้ง
 
1. นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
2. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
 
80 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธรายุทธ  หอมพรมมา
2. นายนที  ภูผาบ
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. เด็กชายนฤเบศน์  บุญขัน
2. เด็กชายนัทธวุฒิ  จรทะผา
 
1. นายอภิรักษ์  แสงใส
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายบารมี  ปทุมวัน
2. เด็กชายศักดา  ภูคงน้ำ
 
1. นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แจ่มปรีชา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นันเชียงเครือ
 
1. นายวชิรวิทย์  รัตนสีหภูมิ
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. เด็กชายกฤษดา  พระอังคาร
2. เด็กชายโซดา  ภูรี
 
1. นายอภิรักษ์  แสงใส
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. เด็กชายนนทกรานต์  ศรีวะสุข
2. เด็กชายวิระเดช  เขจรสิทธิ์
 
1. นายอดุลย์  แจ้งภูเขียว
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายฤทธิเดช  เตชาธนาภัทร์
2. เด็กชายศักดิ์ธนนท์  เสือแก้ว
 
1. นายนพคุณ  สดใส
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อุปจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญปทุม  ภูวานคำ
3. เด็กหญิงต้นฝน  ศรีบรรดิษ
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  มีบุญ
5. เด็กหญิงวรางคณา  คำภักดี
 
1. นายอาคม  วิชัยศร
2. นายโกวิทย์  มีตา
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงประภาศรี  ไชยบุดดี
2. เด็กหญิงปรีดิยากร  พรมสวะนา
3. เด็กหญิงพรนภา  ปัดทุม
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหล่ามาลา
5. เด็กหญิงศุภากร  แก้วประกอบ
 
1. นางนงคราญ  กองปัญญา
2. นายวัชรินทร์  ไพสอน
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หมอกวงศ์
2. เด็กหญิงนันธิดา  รักษาภักดี
3. เด็กหญิงนิดานุช  กาญจนวุฒิ
4. เด็กหญิงปิยะพร  สิงหาโคตร
5. เด็กหญิงลักคณา  ล่องเซ่ง
 
1. นางเบญจมาศ  อรรถเนติกุล
2. นางสมสมัย  เทพพร
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชนิตา  เพชรมณี
2. นางสาวนฤมล  ภูทะวัง
3. นางสาวนิรันรัตน์  อ่อนสว่าง
4. นางสาววาสนา  นิระพันธ์
5. นางสาวศิริวรรณ  ภูนพผา
 
1. นายเทอด  เทพบาท
2. นางผาสุข  เจริญศักดิ์
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  ทรงคะรักษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  ชิณบุตร
3. นางสาวสุนิตา  อรัญเสนาะ
4. นางสาวเชาวริน  ชะริชน
5. นางสาวเสาวนีย์  เถาเมฆ
 
1. นายชาติชาย  ศรีวรสาร
2. นางสาววัชนี  อ่อนเขียว
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวช่อผกา  มลาวรรณ์
2. นางสาวปณิตา  เรืองสวัสดิ์
3. นางสาวมณฑิตา  ทินรัตน์
4. นางสาวศศิธร  จอมทรักษ์
5. นางสาวสิริยากร  โพธิ์ศรีรัตน์
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นางสาวชญานี  อาจวิชัย
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงปวรรัชม์  พันเทศ
2. เด็กหญิงมัตสยา  อุระแสง
3. เด็กหญิงวันทนีย์  ฉัตรเมืองปักษ์
4. เด็กหญิงอารยา  ภูตะวัน
5. เด็กหญิงแอน  เจริญวัย
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธยาน์  มณีโคตร
2. นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เรียงแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพย์  อสุนี ณ อยุธยา
3. นางสาวมณีรัตน์  เวินชุม
4. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญแสน
5. นางสาวเกศรินทร์  ไวแพน
 
1. นางนิวาวรรณ  ศรีประไหม
2. นางนิตยา  ตรัสศรี
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  จากมา
2. นางสาวสุดารัตน์  เจติธรรม
3. นายสุริยชัย  บุญเพชร
4. นายอภิสิทธิ์  กั้วเฟื้อง
5. นางสาวเกวลิน  การรัตน์
 
1. นายประยูร  จริตน้อม
2. นายมาพิชิต  วรสาร
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวทิพารัตน์  แสงเพ็ง
2. นายธนภัทร  ภารสุวรรณ
3. นางสาววิชุดา  เครือจันทร์ตา
4. นางสาวสุภาวดี  จังโกฏิ
5. นางสาวอนันตญา  ภูทองเทียม
 
1. นางปิยรัตน์  วันทา
2. นางบรรเทิง  คล้ายจินดา
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวกนกวรรณ  เหลื่อมศรี
2. นางสาวณัฐริกา  อิ่มอุรัง
3. นางสาวณิชาพัชร์  อัดโดดดร
4. นางสาวปิยนุช  วรรณทอง
5. นายภราดา  เหล่าหว้าน
 
1. นายอโนชา  บุญเรือง
2. นายสุภาพ  วรสาร
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิติพงษ์  พุทธิกานนท์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สุพรม
3. เด็กชายมาโนช  ค้อชากุล
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูขีด
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฮุยประโคน
 
1. นายบุญยกฤต  หนองเสนา
2. นายฉัตรชัย  ขันธวุธ
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายฉัตริน  ภูช่างทอง
2. นายฐาปกรณ์  ปรีวาสน์
3. นางสาวนัฐยา  บุญเลี้ยง
4. นายอรรคราธร  วุฒิสาร
5. นางสาวเยอรดีน  แวดอุดม
 
1. นายบุญยกฤต  หนองเสนา
2. นายถวัลย์  สารการ
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวนภัสชล  ภิรมย์
2. นายองอาจ  สารคาม
3. นายอนุพงษ์  สีลุน
4. นางสาวอภิญญา  ทาระจีน
5. นางสาวแพรวฤดี  ภูผาผิว
 
1. นายสราวุฒิ  พลตื้อ
2. นางอมรรัตน์  มาตรา
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  โนวะ
2. นางสาวจริยา  ปรึกไธสง
3. นายนวพล  แสนปากดี
4. นายสหภาพ  สุรเสียง
5. นางสาวอรุณลักษณ์  ฆารละออง
 
1. นางสาวเมตตา  ผาละกัน
2. นางสาวสกาวเดือน  การสรรพ์
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายจักรพงษ์  คุทธยัง
2. นางสาวจารุวรรณ  สุวรัตน์
3. นายจิรวัฒน์  น้อยอามาตย์
4. นางสาวธนิดา  แก้วชารี
5. นายธราพงษ์  มลาชู
6. นางสาวนัฐกรณ์  บุตรพรหม
7. นางสาวนัตติยา  โคตรพิมพ์
8. นางสาวนาถยา  หน่ายโย
9. นางสาวพรนภา  ลาดกุดลิง
10. นายพิทักษ์  อาริยพิพัฒน์
11. นางสาวภัณฑิรา  ไชยโคตร
12. นายภูมินิรันดร์  ประดับเสริฐ
13. นางสาวยศวดี  พงษ์สวัสดิ์
14. นายวัฒนา  จงเรียน
15. นางสาววิไลวรรณ  ศรีชัย
16. นายวีระพันธุ์  กะอาจ
17. นางสาวสุดารัตน์  บำรุงรัตน์
18. นางสาวอัมพวา  ใจใส
19. นายเจิมศักดิ์  มุสิกา
20. นางสาวแคทรียา  จันทพรมชู
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายกฤษฎา  วารีรัตน์
2. นางสาวกัญญรัฐ  มะเสนา
3. นางสาวจารุวรรณ  สุวรัตน์
4. นางสาวจิริญาภรณ์  โพธิ์ไชยศรี
5. นางสาวณัฐพร  ผะกากอง
6. นางสาวณัฐพรณ์  บุตรพรม
7. นายณัฐวุฒิ  มลานวน
8. นายธราพงษ์  มลาชู
9. นางสาวพรนภา  ลาดกุดลิง
10. นางสาวภัณฑิรา  ไชยโคตร
11. นายภานุพงษ์  คำลัยวงศ์
12. นางสาวฤดีวัลย์  พลประสิทธิ์
13. นางสาววิไลวรรณ  ศรีชัย
14. นายศราวุฒิ  อรัญโชติ
15. นายศราวุฒิ  ขนันแข็ง
16. นางสาวสิริกัญญา  บุดดารมย์
17. เด็กหญิงอิ๋ว  รัศมี
18. นางสาวเกษร  ภักดีหาร
19. นายเกียรติศักดิ์  รำพึงจิตร
20. นายเจิมศักดิ์  มุสิกา
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวดารุณี  สกุลโพน
 
1. นางสาวดวงสมร  อัฐนาค
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คำภาพันธ์
 
1. นายรณยุทธ  หาญประชุม
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพัชราพร  ปรีจำรัส
 
1. นางฉวีวรรณ  กองทอง
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายอภิรักษ์  เทียมภักดี
 
1. นายเทอด  เทพบาท
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวอินทิวา  จันทะโสต
 
1. นางอิ่มทอง  ปัญญา
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวอัมพวา  ใจใส
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวบัวชมพู  ภูนาแร่
2. นายรักเกียรติ  ศรีรักษา
 
1. นางเบญจมาศ  เรืองชาญ
2. นางสุภาภรณ์  โคตะรุชัย
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูสนิท
2. เด็กหญิงมะลิซ้อน  โพนสาลี
 
1. นางประดับศิลป์  อินทร์พรหม
2. นางสาวสุภาพร  ภูนาโคก
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงลลิตา  คำเลิศ
2. เด็กชายอภิชาติ  หินจันทร์
 
1. นางสุพัตรา  บุญเจื่อง
2. นางวิไลวรรณ  วรสาร
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายฉัตราวรวุฒิ  จอมวรวงศ์
2. นางสาววรดา  แซ่โง้ว
 
1. นางสุพัตรา  บุญเจื่อง
2. นางวิไลวรรณ  วาสาร
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาววนาลี  สมนึก
2. นายศุภกร  รุ่งมณีลักษณ์
 
1. นางสาวลัดดา  นาสมบัติ
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ชะโยปัน
2. นายธนากร  ฤทธิ์รุ่ง
 
1. นางนงนุช  มีตา
2. นางสาวอาริสา  ผิวขำ
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  วิลาชัย
2. นางสาวณัฏฐริณี  กลีบมะลิ
3. นางสาวณัฐรียา  ศิลาไสล
4. นางสาวดาราชนก  พิทักษ์วงศ์ศร
5. นางสาวปิยาพร  บุญหล้า
6. นางสาวพิมพกานต์  ภูบุญทน
7. นางสาวมาริสา  ดอนสามารถ
8. นางสาวรัตติยากรณ์  ชาญสิทธิ์
9. นางสาววิภาพร  รวดทรง
10. นางสาวไพรินทร์  จีระสมบัติ
 
1. นางนพรัตน์  ขันธุ์พิมูล
2. นางสาวกัลยาณี  ชูศรีวัน
3. นางศศินา  ลาภบุญเรือง
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวประภัสสร  ภูนารี
2. นางสาวปรารถนา  สุระทิพย์
3. นางสาวมณฑิตา  ภูแล่นนา
4. นางสาวรัตติกาล  อุปนันท์
5. นางสาวศิริรัตน์  โสภาที
6. นางสาวสุรีฉาย  ไชยมาตย์
7. นางสาวอนิศรา  กุมภวงศ์
8. นางสาวอรญา  ภูเก้าแก้ว
9. นางสาวอรอุมา  ภูชะนาม
10. นางสาวเบญจมาศ  ภูนามมา
 
1. นายนรินทร์  พุดลา
2. นางกัญชฎา  ภูหานาม
3. นายสาโรช  คุ้มครอง
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  จันทะวิชัย
2. นางสาวจิรารัตน์  บันนามน
3. นางสาวนภาฉาย  แก้วพิกุล
4. นายนัฐพงษ์  พันธ์เสถียร
5. นางสาวปนัดดา  สงตลาด
6. นางสาวพรรณิการ์  เจริญศรี
7. นางสาววรรณกนก  ยาย่อ
8. นางสาวสุพัตรา  ระวิวรรณ
9. นายสุวัณณ์  ผ่องอ่วย
10. นางสาวแพรวรินทร์  ราศา
 
1. นายพจกร  แจ่มสุวรรณ์
2. นางจิราภรณ์  ศรีวรสาร
3. นายชาติชาย  ศรีวรสาร
 
119 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกองกาญจน์  บุญโกบุตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูหงษ์ชัย
3. เด็กหญิงดรุณี  เกิดแก้ว
4. เด็กหญิงดรุณี  ภูจำเนียร
5. เด็กหญิงพนิดา  พวงพันธุ์
6. เด็กหญิงพรชิตา  นาชัยพลอย
7. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เพียรสร้าง
8. เด็กหญิงมุกลิน  ยาไทยสงค์
9. เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูผาสุข
10. เด็กหญิงรัตทิกาล  ภูช่างทอง
11. เด็กหญิงสุธิดา  ภูวัด
12. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ชินบุตร
13. เด็กหญิงหนูนา  แตงสีนวล
14. เด็กหญิงอินทุอร  แสนสำโรง
15. เด็กหญิงเบญญา  เสนาจันทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองบูรณ์
2. นายสนั่น  คำม่วงไทย
 
120 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวชมพูนุช  สมัครนิล
2. นางสาวณัฐวดี  ยันทะแย้ม
3. นางสาวนันทวัน  อุทรักษ์
4. นางสาวปริญดา  โชติบุญ
5. นางสาวปริยา  ทิวาพัฒน์
6. นางสาวพลอยไพลิน  นามเผ้า
7. นางสาวพิชญาพร  เอกบุตร
8. นางสาวพิมผกา  บุปผา
9. นางสาวพิมพา  ธรรมศิล
10. นางสาวพิมใจ  ธรรมศิล
11. นางสาววาลิสา  บาลศรี
12. นางสาวสาธิตา  ยิ้มแย้ม
13. นางสาวสุพิชชา  วิศรียา
14. นางสาวอมนรัตน์  แสงพิศาล
15. นางสาวเบญจิรา  แช่มชื่น
 
1. นายชุมพล  นิยมวรรณ
2. นายวิทยา  เลาหะวิวัฒน์
3. นายสุกรรจ์  โมลาขาว
 
121 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  อาษาพนม
2. เด็กชายธนวัฒน์  การจักร
 
1. นายวรสิทธิ์  พรหมมา
2. นางสาวรจนา  พันธุ์นิล
 
122 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนภสร  ภูเลียงแก้ว
2. นางสาวอริสา  ภูอาลัย
 
1. นายสมมิตร  ธรรมโหร
2. นางรัตนาพร  สีเล
 
123 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวสมัชญา  ระดาไสย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  นิลคุณ
 
1. นายปราโมทย์  ชุมนุ้ย
2. นายไชยา  จันทร์เรือง
 
124 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนวรัตน์  สีเสน
2. นางสาวศิริพร  ภูยอดตา
 
1. นายสมมิตร  ธรรมโหร
2. นางรัตนาพร  สีเล
 
125 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวดลญา  ปิ่นเมือง
2. นายสงกรานต์  ปัณะกา
 
1. นายประกาศิต  ฉายจรัส
2. นายเจริญ  โทไข่ษร
 
126 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นายทเนตร  ใบบ้ง
2. นายวิริยะ  ดวงคำเหลา
 
1. นายธนพล  เฉิดเจริญ
2. นางสมาพร  ศรีอ่อนจันทร์
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปัญจะ
 
1. นายกฤษฏาคม  ปัญจะ
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ธรรมโส
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงศวรรยา  แสงงาม
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายภัทรพงษ์  อัดโดดดร
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุมลทา  ภูเต้านิล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวจิราภา  ยุบลวัฒน์
 
1. นายทวี  เห็มศรี
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  คลองประสงค์
 
1. นางปรารถนา  ทักษิมา
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัช  เหมกุล
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทาทิพย์  รินทราช
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิรภากร  มัยคุณอุปถัมป์
 
1. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายปรีชา  บุญเข็ม
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายวีระยุทธ  ดุพงษ์
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายทักษิณ  พัสดร
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวพรประภา  โชติประเสริฐ
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายศุภกรณ์  ไวสาริกรรม
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายมณฑล  แซ่ตั้ง
 
1. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  ภูกองไชย
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายอภิธนา  ศรมณื
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายภูธนดล  พรกนกโสภณ
 
1. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนโศก
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายพัทรนันท์  การสะอาด
 
1. นางลักขณา  จตุรพงษ์ภักดี
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  นิตยโรจน์
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวจิราวรรณ  วินทะไชย
 
1. นายสุชาติ  พิพัฒน์
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายดนุเดช  เกตุโส
 
1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงอรัญญา  เชื้อนาหว้า
2. เด็กหญิงเฟื่องลัดดา  นามโยธา
 
1. นางสาวอรพรรณ  ดวงจันทร์
2. นางสาววิระนุช  ศรฤทธิ์
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  นันดิลก
2. เด็กชายพงศธร  เฉิดพันธ์
 
1. นางสุภาพร  หีบทอง
2. นายชวโรจน์  หีบทอง
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวปิยะฉัตร  ภูดินทราย
2. นายวัชรพล  พัสดร
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
2. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงสุธิตา  บุตรวัง
 
1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาวรัญ
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงพิชชาดา  โคตะนนท์
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายเจตชริน  ภานุรักษ์
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1. นายชลธร  แก้วใส
 
1. นางอรพินท์  อุตระ
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายวัชระ  สุมุลละ
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. เด็กชายจตุพล  นามมูลตรี
2. เด็กชายปิยะพงษ์  พ่วงพี
3. เด็กชายวราวุฒิ  บุตรดีคำ
 
1. นายอุทัย  น้อยตาแสง
2. นายทวี  พรมมา
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ภูยืด
2. เด็กชายปฐมพร  นระแสน
3. เด็กชายรวิชัย  อินทะศรี
 
1. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
2. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายวศิน  เตรียมกรม
2. เด็กชายสรศักดิ์  โชติประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรศยา  ผาระขันธ์ุ
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
2. นางอภาภรณ์  วรรณสวัสดิ์
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายธนาพงษ์  ไชยชาติ
2. นายวสันต์  สมนึก
3. นายเนติพงษ์  ปลากระโทก
 
1. นายเรศ  แสงทอง
2. นางดวงจันทร์  คลังแสง
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายวชิระ  วิชาผง
2. นายสุภณัฐ  ลาภบุญเรือง
3. นายอนุชิต  ดอนสามารถ
 
1. นายสุรวิทย์  ลาภบุญเรือง
2. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นายวรพงษ์  วงศ์สุวรรณ์
2. นายเทวฤทธิ์  วิเศษชู
3. นางสาวเบญจมาศ  แก่นภักดี
 
1. นายวัชรพล  โป๊ะตะคาร
2. นายวิทยา  ภูวงษ์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กชายศราวุฒิ  สุนทรเทวิน
 
1. นางสาวสายพิณ  สุนทรเทวิน
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  รัตนธรรม
2. เด็กชายปรมินทร์  รัดศรีสม
3. เด็กชายพรลภัส  ยิ่งยงยุทธ
4. เด็กชายวัชรพงษ์  ชาติไชยเชียร
5. เด็กชายสุวพิชญ์  ช่างทองมะดัน
 
1. นายคฤหัสถ์  ทรายหมอ
2. นายวีระศักดิ์  ศุขศานต์
3. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. นายจิรวุฒิ  ศรีภาเลิศ
2. เด็กชายธนากร  เหมกุล
3. เด็กชายสักกาย  ปัตตา
4. เด็กชายสันติ  ศรีโนนโคตร
5. เด็กชายอภินัท  นัยลี
6. นายอภิสิทธิ์  รัตนพล
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
2. นายสุทธินันท์  เสนฤทธิ์
3. นายวิโรจน์  ภูนนทา
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกนกพล  ศรีเรือง
2. เด็กชายธนโชติ  ยลชม
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ประกอบแก้ว
4. นางสาววิลัยลักษณ์  โพธิขาว
5. เด็กชายอธิพงศ์  ดงประเสริฐ
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  กลุ่มศรี
3. นางฉวีวรรณ  อุทัยวัฒน์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายทศพล  กาฬโอฆะ
2. นายทินกร  แก้วขอนยาง
3. นายนพรุจ  คำไสย
4. นายพชรพล  นาทองคำ
5. นายวัชฎาพร  เฮียงโฮม
6. นายวุฒิชัย  ศิริกุล
 
1. นายสุทธิพงษ์  คำยุทา
2. นายอนุลักษณ์  วรามิตร
3. นายกฤษฏาคม  ปัญจะ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายฐิติ  ชูช่วย
2. นายฐิติพงษ์  ปัญหา
3. นายณรงค์เดช  ภูกองไชย
4. นายประธาน  ภูประวิง
5. นายอรรถพล  กุดกังวล
6. นางสาวอินทิลา  พุดลา
 
1. นายวิทยา  ภูครองหิน
2. นายโกศล  ภูพลอย
3. นายชินวุฒิ  หวายฤทธิ์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกาญจนวิทย์  แจ่มพงษ์
2. นายชวนากร  แสงสว่าง
3. นายณัฐวัฒน์  เทศารินทร์
4. นายทรงพล  อรัญมาลา
5. นายปรัฐพงษ์  นาคป้อมฉิน
6. นางสาวสุภัสสร  วันชูพริ้ง
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  กลุ่มศรี
3. นางฉวีวรรณ  อุทัยวัฒน์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายกิตติศักดิ์  ไสยโอฬาร
2. นางสาวจันทนา  นาชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงกันยา
4. นายชนาธิป  สุภี
5. นายชนาธิป  โพนกองเส็ง
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  พลศรี
7. นายดนัยพร  วรามิตร
8. นายธนวัฒน์  เข้าใจการ
9. เด็กหญิงนภาพร  ไสยมรรคา
10. เด็กหญิงนันทิตา  เลื่อนสกุล
11. นายบดินทร์  พรมสินธุ์
12. นางสาวปวีณา  เขตมนตรี
13. นางสาวปิยะฉัตร  โพจิกจับ
14. เด็กชายปุณณรัตน์  สระกลาง
15. นางสาวพรทิพย์  พลลาภ
16. เด็กหญิงพรศิริ  โมฆรัตน์
17. นายพัสกร  จงมีเดช
18. นายพิชิต  ดอนสามารถ
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไกรสุข
20. นางสาวพิมพ์ลภัช  ไชยภักดี
21. นางสาวพีระรัตน์  ทนารี
22. นายมนูญ  แวงวรรณ
23. นางสาวมาริษา  สุระภา
24. นางสาวรติยา  วิชระพล
25. นางสาวลลิตา  งามงอน
26. นางสาววริศรา  ไชยบูรณ์
27. เด็กหญิงวิชญาพร  พวงรัตน์
28. นายวิชยา  เหล่าพงศ์พิชญ์
29. นางสาววิภาดา  โจมเสนาะ
30. นายวิษณุ  คำไพเราะ
31. นางสาวศวิตา  บุญแสน
32. นายศุภชัย  คงมั่น
33. นายสรยุติ  จัทรนคร
34. นางสาวสุกัญญา  ภูมิผักแว่น
35. นางสาวสุรีพร  พงษ์สงวนจันทร์
36. เด็กหญิงสุวาดา  ทาสะโก
37. นางสาวอรัญญา  แจ่มเสียง
38. เด็กชายอัครชัย  ฤาชา
39. นายอาทิตย์  กองทรัพย์
40. นางสาวอารายา  ไชยศรีหา
 
1. นายทองพูน  วารีไสย์
2. นางเณศรา  วารีไสย์
3. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
4. นายวิวัฒน์  กล้าวิจารณ์
5. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
6. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  หอมบุญ
2. เด็กหญิงกาญธิดา  นาไชยเวศน์
3. นางสาวกานดา  ศรีหะ
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  ญาณสาร
5. เด็กหญิงขนิษฐา  สีสด
6. นายจักรกฤษ  เวียงกมล
7. นายชัยวัฒน์  เพ็ญประชุม
8. นายณัฐวุฒิ  รุ่งฤทธิ์
9. นายธเนศวร  มีโชติ
10. เด็กหญิงนราวัลย์  นิกุล
11. นางสาวนฤมล  หินประกอบ
12. เด็กหญิงนาตาชา   ภูถิ่นดร
13. นายบุญญา  ลิ้มตระกูล
14. เด็กหญิงบุษบา  ภูทองทิพย์
15. นายปรมินทร์  รีดสีสม
16. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุญถาวร
17. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ชาติไชยภูมิ
18. นายพรลภัส  ยิ่งยงยุทธ
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภูแพร
20. เด็กหญิงพัสสา  สมรูป
21. เด็กหญิงมาลีวัลย์  ปรีประสาท
22. เด็กหญิงวรรณา  วงค์ละคร
23. นายวิษณุ  ศรีโยธา
24. นายวีรชน  ภูพันหงษ์
25. นางสาววีรญา  กรทิพย์
26. เด็กชายสหรัตน์  สุวรรณชาติ
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฆารธง
28. นายสุภทัต  ถิตย์เจริญ
29. นายสุวพิชญ์  ช่างทองมะดัน
30. นายอนิรุทธ์  คำหงษา
31. เด็กหญิงอรปรียา  ภูผันผิน
32. เด็กหญิงอารยา  ไร่สงวน
33. เด็กหญิงอิงอร  ภูแย้มไสย์
34. นางสาวเอรวดี  ญาติประชุม
35. นายโชคชัย  ภูน้ำใส
36. นายไกรษร  ผลาปรีย์
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
2. นายคฤหัสถ์  ทรายหมอ
3. นายวีระศักดิ์  ศุขศานต์
4. นางเยาวเรศ  สีพรมติ่ง
5. นางชนัฎฎา  จำเริญสรรพ์
6. นางพัชรากร  น่วมมะโน
7. นางปราณี  ภูช่างทอง
8. นางรุณณี  รุ่งระวีวิลาศ
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงคณิตสรณ์  นิตยาชิต
2. เด็กชายจตุพล  ดอนปากเพ็ง
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูคงกิ่ง
4. นายจิระศักดิ์  พิชัยช่วง
5. นางสาวจิรารัตน์  งามบาง
6. นางสาวณัฐฐาพร  มาเต
7. นางสาวดวงฤทัย  ภูครองแง่
8. เด็กหญิงดวงสุรีย์  เสียสี
9. นายทรายธง  ภูลายขาว
10. นายธนายุทธ  ไชยสีหา
11. นายธวัชชัย  พิชัยช่วง
12. นางสาวนิภาพร  ทองมี
13. นางสาวนิลาวรรณ  บุญหล้า
14. นางสาวน้ำทิพย์  ใยดี
15. นางสาวบุษกร  สุขพุดซา
16. นางสาวปานตะวัน  โสภาราษฎร์
17. เด็กหญิงปิยะนันท์  เนินสี
18. เด็กหญิงพรสุตรา  ภูสีดิน
19. เด็กชายระติพงษ์   พิชัยช่วง
20. นายรัชพล  ตันเจริญ
21. เด็กหญิงรัตนา  พิมโสดา
22. นางสาววนิดา  สิมมะลา
23. เด็กชายวรรณวิศา  ศรีไตรลืม
24. เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรีมาลา
25. เด็กหญิงวรวรรณ  ภูแช่มโชติ
26. เด็กหญิงวริสรา  สมน้อย
27. เด็กหญิงวิภาดา  สุริยะวงษ์
28. เด็กชายวีระยุทธ  สีลานุกูล
29. เด็กชายวุฒิชัย  ภูลายขาว
30. เด็กชายวุฒิชัย  ภูแช่มโชติ
31. นางสาวศรินยา  พิชัยช่วง
32. เด็กชายศุภกิจ  มาเต
33. นายศุภกิจ  ศรีคาเม
34. เด็กหญิงสุภาณี  ภูแช่มโชติ
35. เด็กหญิงสโรชา  เนินสี
36. เด็กชายอรรถชัย  อาจดวงดี
37. เด็กชายอาทิตย์  อาจดวงดี
38. นางสาวเกมตุรี  ศรีเมือง
39. นายเกียรติศักดิ์   ค่ำจุล
40. นายเขมรินทร์  มูลอัต
 
1. นายสถิตย์  ศรีบัวระบาล
2. นางกฤษณา  ศรีบัวระบาล
3. นางสุรีพร  ศิรินามมนตรี
4. นางนุชรี  สุริสาร
5. นางกุหลาบ  ไชยจำนงค์
6. นางจรัส  ภูปานนิล
7. นายประยุทธ  คาวีวงศ์
8. นายประสาร  แสงพระจันทร์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. นายสหรัฐ  วงแสนสุข
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายพุฒิพงษ์  กัสมัง
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายนนธวัช  สารจันทร์
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นายตฤณ  จันพิพัฒน์
 
1. นายวัฒนา  ขมวดทรัพย์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายรัชพล  อินทะเสน
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. นายวรวุฒิ  รูปสูง
 
1. นายศรีศักร  ศรีสุมาตย์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. เด็กหญิงอนิษา  ยศพล
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ระวาดศรี
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรติรส  อุทโท
 
1. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวทิพย์ติมาศ  ฉวีวงค์
 
1. นายสุริยา  ศุภวิเศษ
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวอุไรวรรณ  ภูมิพนา
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. นางสาวอุทิตย์  มณีจักร
 
1. นายเอนก   อันพาพรม
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายทวีศักดิ์  รัตนธรรม
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุธ  ถวิลคำ
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์  ใหญ่ล้ำ
 
1. นายเอนก   อันพาพรม
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายปรัชญา  แจ่มถนอม
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายชัชวาลย์  นาสมใจ
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐวัตร  เทพวงษา
 
1. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงอุทุมพร  เศษฤทธิ์
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นายธีระศักดิ์  ใจเอื้อ
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงออน  รัตน์วิชัย
 
1. นายวิวัฒน์  กล้าวิจารณ์
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรัชฎา  พินิจนึก
 
1. นายอนุรักษ์  วรามิตร
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เวียงนนท์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปิยวรรณ  ผ่องโสภา
 
1. นางดุสิดา  ศรีเมือง
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นายธนรรณพ  ทองนาค
 
1. นางวิไล  ไชยช่วย
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายวัฒนา  คำฤชา
 
1. นางเพียงประภา  วรรณทอง
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายอนุกูล  อุ่นทะยา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายเมธาวุธ  ทะวงษา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายชัยยากร  ปัททุม
 
1. นางเด่นสุดา  จงใจรักษ์
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญหมื่นไวย์
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นายธีระศักดิ์  ใจเอื้อ
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิยดา  จรรักษา
 
1. นายชนะศึก  บุญศรีนาค
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสร  วันชูพริ้ง
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  สินธร
 
1. นายนเรศ  พิมพะสอน
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวนุสบา  อนุพันธ์
 
1. นายอภิเดช  พรมขันธ์
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วบุญมา
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. เด็กชายพัฒนะ  เพชรชม
 
1. นายบัญชา  จันทร์เปล่ง
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายพรพจน์  ทองพาด
 
1. นางสาวภัทริกา  ศรีขอดเขต
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายศุภทัต  ถิตย์เจริญ
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายชาติชาย  กั้วเจริญ
 
1. นายบรรลุศิลป์  ภูมิสิทธิ์
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายก้องกิดากร  วิเท่ห์
 
1. นายศราวุุฒิ  พุทธตรีชน
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา   1. นายบรรลุศิลป์  ภูมิสิทธิ์
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1. นางสาวชลธิชา  รื่นเริง
 
1. นางบุญล้ำ  ธรรมสินธุ์
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงจัทรกานต์  ทุมรัง
 
1. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสร  วันชูพริ้ง
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวพิมพ์พร  พันตูล
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เวียงนนท์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกวี  ไชยคำนวน
2. เด็กชายกิตติพงศ์  สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาชิโย
4. เด็กชายจตุพงศ์  ชาดง
5. เด็กชายจิรวัฒน์  เพ็ชรนนท์
6. เด็กหญิงจีรนันท์  สุทธิพรม
7. เด็กชายฉัตรชัย  กมลมูล
8. เด็กหญิงฉัตรมณี  ศรีพันธ์
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีเสมอ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  จำเริญไกร
11. เด็กหญิงธัญญา  อุ่นมีศรี
12. เด็กหญิงธัญญา  ผลสวิง
13. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไขโพธิ์
14. เด็กหญิงนฤมล  ยิ่งยังแมน
15. เด็กชายนันทชาติ  นาใจดี
16. เด็กหญิงนารีรัตน์  ผลบุลภ
17. เด็กหญิงนิภา  ภูส่งศรี
18. เด็กชายปฐมพร  มาตย์นาเรียง
19. เด็กหญิงปนัดดา  เอี่ยมสอาด
20. เด็กชายประณต  ผลประสาท
21. เด็กชายพงศกร  ถิ่นรัศมี
22. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  อุดรรัตน์
23. เด็กหญิงพรนิภา  วงศ์ชาลี
24. เด็กชายพรลภัส  ยิ่งยงยุทธ
25. เด็กหญิงพัชรี  จันทา
26. เด็กชายพันธ์ศักดิ์  การภักดี
27. เด็กชายมงคล  มีด้วง
28. เด็กหญิงมัลลิกา  จำเพาะ
29. เด็กหญิงยลรดา  คำเสียง
30. เด็กหญิงวรินญา  ภูเนานิล
31. เด็กหญิงวันวิสา  ปิโยบล
32. เด็กชายวุฒินันท์  ศรีฤทธิ์
33. เด็กหญิงสุดา  เมืองงาว
34. เด็กชายสุรวุฒิ  เครือวรรณ์
35. เด็กชายอดิศร  จำปาแถม
36. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองเติม
37. เด็กหญิงอรจิรา  อิ่มแมน
38. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ภูเกิดพิมพ์
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์เพชร์
40. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  หน่อปรีชา
 
1. นายวีระศักดิ์  ศุขศานต์
2. นายคฤหัสถ์  ทรายหมอ
3. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
4. นางเยาวเรศ  สีพรมติ่ง
5. นางปราณี  ภูช่างทอง
6. นางรุณณี  รุ่งระวีวิลาศ
7. นางชนัฎฎา  จำเริญสรรพ์
8. นางพัชรากร  น่วมมะโน
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูกาสอน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อุ่นทะยา
3. เด็กชายจิตต์พิสิทธิ์  โฉมไธสง
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญเสริม
5. เด็กชายจีรวัฒน์  วิชาพล
6. เด็กชายจุลจักร  ภูมิเขตร
7. เด็กหญิงชารีพัชร  นนยะโส
8. เด็กชายชิณวัฒน์  พรมมาไว
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันวัตร์
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีชาคำ
11. เด็กชายทักษิณ  อินอุ่นโชติ
12. เด็กชายธนพงษ์  ภูจอมจิตร
13. เด็กชายธนาวุธ  ไชยสีหา
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูลายสี
15. เด็กหญิงนวพร  ศิริจำปากุล
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมบัติ
17. เด็กหญิงปรินทร์ทิพย์  ภูลมเขา
18. เด็กหญิงพรนภา  ญาติสมบูรณ์
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทะชัย
20. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยสีหา
21. เด็กหญิงศศิธร  พลตื้อ
22. เด็กชายศุภชัย  ภูกิ่งหิน
23. เด็กชายสหัสวรรษ  ชารีรักษ์
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูศรีโสม
25. เด็กหญิงสุพรรษา  มะโนรัตน์
26. เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่คุ้ม
27. เด็กหญิงหทัยพันธน์  เหลืองดอกไม้
28. เด็กหญิงอลิชา  ชินกร
29. เด็กชายอานนท์  จงมุม
30. เด็กหญิงเกวลิน  สินทรม
31. เด็กหญิงเบญญาภา  ผิวผ่อง
 
1. นายวิทยา  ภูครองหิน
2. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน
3. นางเดือนฉาย  จงสมชัย
4. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
5. นายโกศล  ภูพลอย
6. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
7. นายชินวุฒิ  หวายฤทธิ์
8. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายกฤษฎา  นระแสง
2. นายกฤษณรักษ์  พระบุญเรือง
3. นางสาวคณาพร  บุญโชติ
4. นางสาวจันทนา  นันสะอาด
5. นางสาวณัฐชญา  ผลิใบ
6. นายณัฐวุฒิ  ทองเปลว
7. นายทวีทรัพย์  แก้วมาลา
8. นายทศชัย  มูลเหลา
9. นายธนากร  ยลละออ
10. นายธราดล  บุญจรัล
11. นางสาวนราภรณ์  อุตรโส
12. นางสาวนฤมน  แข็งขยัน
13. นางสาวนัฐวรรณ  กันยาสนธิ์
14. นางสาวนางสาวสิริพร  ฤทธิ์เรือง
15. นางสาวนิรชา  สุวรรณดี
16. นางสาวนิลยา  ผลเจริญ
17. นายบุญญฤทธิ์  อุ่นสิม
18. นางสาวปทิตตา  สินธุรักษ์
19. นายปิยะพันธุ์  สุธรรมมา
20. นายพัฒิพงษ์  ภูงามตา
21. นางสาวพิณญาณี  ภูครองนาค
22. นางสาวพิไลวรรณ  จันทะคัด
23. นางสาวมนตริยา  นาใจดี
24. นางสาวระติยา  หาระมี
25. นายลิขิต  แสงอาทิตย์
26. นางสาววิภาวี  วันถุนัด
27. นายศราวุธ  คำบุดดา
28. นางสาวสายฝน  ฤทธิ์เรือง
29. นางสาวสาวิตรี  ไชยเชษฐ์
30. นายสุขผล  โสมทอง
31. นางสาวสุพรรณี  ไร่เกื้อ
32. นายอภิชาติ  คงพิบูลย์
33. นางสาวอภิญญา  ปรีอารมย์
34. นางสาวอภิญญา  หัดระวี
35. นายอภิสิทธิ์  ภูอุทา
36. นางสาวอรพิน  ภูครองหิน
37. นางสาวเกษมณี  จินดา
38. นางสาวเปรมฤทัย  ภูตาลพบ
39. นางสาวเอรวดี  ญาติประชุม
40. นางสาวแก้วทิพย์  โพนชัยแสง
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
2. นายคฤหัสถ์  ทรายหมอ
3. นายวีระศักดิ์  ศุขศานต์
4. นางเยาวเรศ  สีพรมติ่ง
5. นางรุณณี  รุ่งระวีวิลาศ
6. นางปราณี  ภูช่างทอง
7. นางชนัฎฎา  จำเริญสรรพ์
8. นางพัชรากร  น่วมมะโน
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายกฤษณรักษ์  ภูบัวคำ
2. นางสาวกัลยาณี  แก้วมาลา
3. นางสาวกาญจนา  สุดาสิทธิ์
4. นางสาวขนิษฐา  พิมพิวาล
5. นางสาวจิรวรรณ  ภูนามมา
6. นางสาวจีระพรรณ  วังทะพันธ์
7. เด็กหญิงชลดา  ภูระบัตร
8. เด็กหญิงชลลดา  ภูชัน
9. เด็กหญิงฐิติมาพร  ผ่องแผ้ว
10. นายณัฐชา   ภูแล่นหยุด
11. นายณัฐพงศ์  ปัญญาวิบูล
12. นายณัฐพงษ์  สีแลง
13. นางสาวณัฐริกา  ภูชมชื่น
14. นางสาวณัฐวดี  อุทัยรัตนกิจ
15. เด็กหญิงดลนภา  ไชยเรือง
16. นายดวงนิมิตร  โพธิ์พันธ์
17. นายทศพร  ภูชมศรี
18. นางสาวธัญชนิดา  ภูศรีโสม
19. เด็กหญิงธัญรัตน์  ชูพันธุ์
20. นางสาวธัญลักษณ์  ภูดรม่วง
21. นางสาวนวรัตน์  เทียนน้อย
22. นางสาวนันทวรรณ  พรมเลิศ
23. เด็กหญิงนันทวรรณ  ระวิโรจน์
24. นายนำโชค  ภูกองไชย
25. นางสาวนุจรีย์  ภูนี
26. เด็กหญิงประภัสสร  ภูยอดนิล
27. นางสาวปรียาภรณ์  ภูระบัตร
28. นายพัชรพล  ภูจอมจิตร
29. นางสาววิจิตตรา  มาตชรา
30. นายวิวัฒน์  ภูเลื่อนลม
31. นางสาวศิรินยา  ภูทองเงิน
32. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร
33. นางสาวสายสุดา  ศรีคงเพ็ชร
34. นายอรรถพล  อุ่นทะยา
35. นางสาวอัญชิสา  พละมาตย์
36. นายอาทิตย์  ภูครองทุ่ง
37. นางสาวอารียา  พรทิพย์
38. นางสาวอารีย์  ชิตบุตร
39. นายเทวราช  ภาคมฤกษ์
40. นางสาวเบญจวรรณ  แก่นจัด
 
1. นายวิทยา  ภูครองหิน
2. นางสาวนัณฑณา  นาตรีชน
3. นางเดือนฉาย  จงสมชัย
4. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
5. นายโกศล  ภูพลอย
6. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
7. นายชินวุฒิ  หวายฤทธิ์
8. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
227 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ดรภาบุญ
2. นายจีรวัฒน์  ภูกิ่งเงิน
3. นายธีระภัณฑ์  เกียรติพุฒิรักษ์
4. เด็กหญิงบุญธริดา  ศรีภักดี
5. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  มูลรัตน์
6. เด็กชายพงศกร  บุรพันธ์
7. เด็กชายวรายุส  ภูทัดหมาก
8. เด็กหญิงวิสิตา  ดรภาบุญ
9. เด็กชายศุภกิตต์  ภูจอมดาว
10. เด็กหญิงอริสา  อินทปัตถา
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
228 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  อัคฮาดศรี
3. นายตะวัน  จำได้
4. นางสาวธารณา  บุญวงศ์ทะ
5. นางสาวนวลศิริ  อินลี
6. นางสาวบุษรินทร์  สบู่ทอง
7. นางสาวปิยธิดา  บุตรวงค์
8. นางสาวภัทรวดี  เกษนาค
9. นายภีรพล  บุตรเรือง
10. นายรัตนศักดิ์  วงศ์ราศรี
 
1. นางสาวไพจิตร  บุดดา
2. นางดวงจันทร์  คลังแสง
3. นางสาวมุขดา  สีมี
 
229 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวจารุซัฒน์  ภาลีนนท์
2. นางสาวฐิติมา  ศิริโยธา
3. นายณัฐวุฒิ  ศรีพอ
4. นายนรินทร์  ศรีโต
5. นายนารธป  แสงสาย
6. นายนิติพงษ์  ควรขุนทด
7. นางสาวพรลภัส  บุตรพรม
8. นางสาวพัณณิดา  เพริดพราว
9. นางสาวสุปราณี  ไชยบัณฑิต
10. นายโชคชัย  นรสาร
 
1. นางศิริวรรณ  เพริดพราว
 
230 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายจักรกฤษ  แสนโบราณ
2. นายจีรวัฒน์  ภูกิ่งเงิน
3. นายธีระภัณฑ์  เกียรติพุฒิรักษ์
4. นางสาวปัณฑิตา  ปัญญามี
5. นางสาวรัตติยา  เฉิดเจือ
6. นางสาวศุิริพร  พรมดี
7. นางสาวสิริรัตน์  บุญเกิน
8. นางสาวอรพรรณ  ชื่นอภัย
9. นายเกริกพล  เหล่าศรี
10. นายไชยยศ  พานทอง
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
231 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. เด็กชายจักรพงษ์  น้อยไพรนา
2. เด็กหญิงจันทร์จุรีย์  เบาราญ
3. เด็กหญิงชณิกา  ขันธ์ประจง
4. เด็กหญิงพรชิตา  วิชาชัย
5. เด็กหญิงวิกัญดา  ปัญจิตร
6. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีแสนยงค์
 
1. นายจักราวุฒิ  จงเทพ
 
232 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาธาร  ภูพลบุตร
2. นายณรงค์ศักดิ์  อัคฮาดศรี
3. นางสาวดารารัตน์  โภคสมบัติ
4. นางสาวบุษบง  ภูนาเชียง
5. นายภีรพล  บุตรเรือง
6. นายรัตนศักดิ์  วงศ์ราศรี
 
1. นางดวงจันทร์  คลังแสง
2. นางสาวไพจิตร  บุดดา
 
233 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายกิตติโชค   สุขทอง
2. เด็กหญิงจามรี   ดอนสินพลู
3. นายณัฐกร   บริหาร
4. นางสาวนฤมล  นามวงศ์
5. นางสาวปวรรณพรรณ   มระคบ
6. นางสาวพรนภา   ขัติยมาตย์
7. เด็กหญิงพรนิภา   นาสินพร้อม
8. นายรัตน์ชนก   บุญบุบผา
 
1. นางจารุณี  เขตอนันต์
2. นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค
 
234 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เหล่าหว้าน
2. เด็กหญิงจิราภา  อ่อนภูเขา
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  สอนล้อม
4. เด็กหญิงภาวิตา  วิชาดี
5. เด็กหญิงวชิรดา  หลวงปากดี
6. เด็กหญิงเฟื่องรัตน์ดา  กลัดกันแสง
 
1. นางทองเคียบ  เหลาแหลม
2. นางสุกัญญา  แสงจันทร์
3. นางนิตยา  ยะมะหาร
 
235 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กหญิงกัลยากร  ศรีธรรม
3. เด็กหญิงนงนุช  ทรัพย์สมบัติ
4. เด็กหญิงนฤมล  พิกุลหอม
5. เด็กหญิงบุญธริดา  ศรีภักดี
6. เด็กหญิงบุญธริดา  ศรีภักดี
7. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  มูลรัตน์
8. เด็กหญิงวริศรา  จันทเสน
9. เด็กหญิงวสิตา  ดรภาบุญ
10. เด็กหญิงวิชุดา  รอดทรัพย์
11. เด็กหญิงอรพรรณ  ชื่นอภัย
12. เด็กหญิงอริสรา  อินทปััตถา
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
236 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิชาชัย
2. เด็กหญิงทิพย์อาภา  สารผล
3. นางสาวธัญญาพร  ภารประดิษฐ์
4. เด็กหญิงธีริศรา  พรมโนนศรี
5. นางสาวพิมพ์นภา  ป้องโพนทอง
6. เด็กหญิงสิริวิมล  ปัญญา
7. เด็กหญิงสิรโสภา  จุลบุษย์
8. นางสาวสุจิรา  อันดี
9. เด็กหญิงสุดาพร  พัสดร
10. นางสาวสุพัตรา  พละสาร
11. นางสาวอารยา  พละสาร
12. เด็กหญิงอารียา  หาญเชิงชัย
 
1. นายสาโรช  จันทรบุตร
2. นายรณกฤต  กุมสิน
3. นางภัทรียา  ภูพุทธา
4. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
 
237 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวจีรฉัตร  วรสาร
2. นางสาวทิมพิกา  วรรณพรม
3. นางสาวนิตยา  อ้วนละมัย
4. นางสาวบุญยานุช  สกุลโพน
5. นางสาววรันทร  อัศวธีรากล
6. นางสาวสิริพร  ระม้ายศรี
7. นางสาวสุนิดา  นิละปะกะ
 
1. นายจำนงค์  สำราญทัศน์
2. นางพิชยาพร  ศรีวังสุ
3. นางอรุณี  วรรณรส
4. นางดาวธีรัตน์  พลขยัน
 
238 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิง-  -
2. นางสาวจิณัฐตา  ปัญญามี
3. นางสาวนฤมล  ดากล่ำ
4. นางสาวปัณฑิตา  ปัญญามี
5. นางสาวรัตติยา  เฉิดเจือ
6. เด็กหญิงวิชุดา  รอดทรัพย์
7. นางสาวศิริพร  พรมดี
8. นางสาวศิริวิมล  แซ่เตีย
9. นางสาวสิริรัตน์  บุญเกิน
10. เด็กหญิงสุพัตรา  ธรมีฤทธิ์
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
239 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกชญาภาณ์  สังฆะสอน
2. นางสาวกนกนิภา  อาษาวิเศษ
3. นางสาวกุสุมา  จำปาบุรี
4. นางสาวจริยา  สระทองมืด
5. นางสาวจิราภรณ์  แฟสันเทียะ
6. นางสาวชนัญญา  รุ่งเทิน
7. นางสาวณัฐริกา  หนองภักดี
8. นางสาวปภัสสร  ไชยชราเเสง
9. นางสาวพจนีย์  ภาระพงษ์
10. นางสาวลลิตา  บุระสิทธิ์
11. นางสาวอินทุกานต์  สรรพโชติ
 
1. นายสาโรช  จันทรบุตร
2. นายรณกฤต  กุมสิน
3. นางภัทรียา  ภูพุทธา
4. นางทัศนีย์  อาจอำนวย
 
240 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนัชพร  ภูสีลา
2. เด็กหญิงบุษบา  ภูขมัง
3. เด็กหญิงบุษยา  คำหงสา
4. เด็กหญิงประภัสรา  คุณุรัตน์
5. เด็กหญิงภัคจีรา  ภูยางดี
6. เด็กหญิงมนต์นภา  ผาลิผล
7. เด็กหญิงลลิตา  พันธุ์เสถียร
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญสงค์
9. เด็กหญิงสุจิตา  วันถุนัด
10. เด็กหญิงสุภาวดี  ทวีชัย
11. เด็กหญิงสุรัสวดี  ภูอาจคั้น
12. เด็กหญิงสโรชา  ภูส่งสี
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
2. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
3. นางสาวอรทัย  ไชยโสดา
 
241 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรจง
2. นางสาวกานดา  ยุระตา
3. นายจักรพงษ์  หอมหวล
4. นางสาวจินตนา  อุทะลา
5. นางสาวจุฑาทิพย์  ผาชาตา
6. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีบัว
7. นายถาวร  คำเสนาะ
8. นางสาวนริศรา  ไชยผา
9. นางสาวน้ำหวาน  พระธุระ
10. นางสาวบุษราภรณ์  ยุระพันธ์
11. นางสาวปวีณา  บาลศรี
12. นางสาวอัญญาลักษณ์  ทะวงษา
13. นางสาวเกศศินี  ศรีบัว
14. นางสาวเจนจิรา  ภูจันหา
15. นางสาวเสาวลักษณ์  อุทานิตย์
 
1. นายทำเนียบ  คะอังกุ
2. นางสาวกัลยารัตน์  นวลนาม
3. นางประเทือง  ปาระภา
4. นางสาวสุนิจ  วิลาศรี
5. นางสาวสุนิจ  วิลาศรี
 
242 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญมา
2. นายชราวุฒิ  ภูสามารถ
3. นางสาวดวงหทัย  ปรีบุญ
4. นายนรินทร์  สมสุขเจริญ
5. นายพัธรพงษ์  อิ่มฤทธิ์
6. นายวรสิทธิ์  แดงศิริ
7. เด็กหญิงวรัญรัตน์  เนาวสาร
8. นางสาวสุดาพร  ภูนาคพันธ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูนาคพันธ์
10. นายสุรสิทธิ์  ภูงามเงิน
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
2. นางสาววรีนันท์  เจตินัย
3. นางสาวอรทัย  ไชยโสดา
 
243 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ุนามสง่า
2. เด็กชายกฤษดา  ศรีพลลา
3. นายธีระเมธ  แก้วบุญมา
4. นายปัญญา  ถาวร
5. นายเทพพร  นาสำแดง
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
2. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
244 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นายนฤพล  นาชัยแพง
2. นายพายุ  พุทธทอง
3. นายรัฐพงษ์  ภักดีสุวรรณ
4. นายอภิวัฒน์  ตาลจรัส
5. นายอภิศักดิ์  ศรีแพงมนต์
 
1. นางวิไล  ไชยช่วย
2. นายวรสิทธิ์  พรหมมา
 
245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจิรายุ   แวดไชสง
2. นางสาวปิยาพร  กันธาแก้ว
3. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีภักตรา
4. นายศรัญ  นามนทา
5. เด็กชายศิวกร  สุวรรณพรม
 
1. นายหัสชัย  เปาะวัน
2. นางสาวศิริภร  วงวิเชียร
 
246 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายธนพล  สินอ่อน
2. นายมนัสวิน  มุ่งสูงเนิน
 
1. นายบันลือ  ยุบลมาตย์
2. นางนรีรัตน์  แสงพันธุ์
 
247 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายชาตอานนท์  ศรีกมล
2. เด็กชายพงศธร  วิชาชัย
 
1. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
2. นางลำจวน  หนองภักดี
 
248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1. เด็กหญิงซิลเวีย  ซิงห์
 
1. นางสาวไอศวรรย์  สิริฤทธานุภาพ
 
249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงศุภสุนันท์  การศักดิ์
 
1. นายปิติภัทร  พาโสมมนัสกุล
 
250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงแดเนียล  เมาคาโด
 
1. นางศรีประทุม  เศษฤทธิ์
 
251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายพชร  ปาระมัด
 
1. นางนงคราญ  อนุกูล
 
252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวแพรวพรรณ  จำเริญไกร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  ศิริชัยวัฒนกุล
 
253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  แรมพังเทียม
 
1. นางสาววิริยะ  สารผล
 
254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงภาดา  พ่อค้า
 
1. นางภัทราพร  ลาภบุญเรือง
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวฤทัยชนก  เนาวพันธ์กุล
 
1. นางณัฐนพิน  สุณะไตร
 
256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวปิ่นมนัส  อรรถประจง
 
1. นางสาวณิชมน  ภูหนองโอง
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  วริวรรณ
 
1. นางมธุลัดดา  ศรีละออน
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวกุลชรี  วงวิพัฒน์
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงศิริสุดา  ภูทองปิด
 
1. นางปิยะรัฎณ์  ภูเฉลิม
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุธีธิดา  แสนณรงค์
 
1. นางสันทนา  หาระคุณ
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาววิภารัตน์  ภูงามทอง
 
1. นางดวงใจ  คำแหงพล
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธธิติมา  พิลากุล
 
1. นางวรรณี  พันธ์ไสว
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายปวรุตม์  ญาณประเสริฐ
 
1. นางพนิดา  พาโสมมนัสกุล
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวศลิษา  สวัสดี
 
1. นายสมเจต  ฤทธิ์สุวรรณ
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนวพร  ศิริจำปากุล
2. เด็กชายนิธิ  สีโสดา
3. เด็กชายปริญญา  ไทยงาม
4. เด็กหญิงศศิธร  พลตื้อ
5. เด็กชายสรยุทธ  อาจสิทธิ์
 
1. นางวัลลิณีย์  ชื่นชมภู
2. นางสาววิลาวัณย์  ทวีพันธ์ุ
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายกิตติพงษ์   แสงกล้า
2. เด็กหญิงชัญญา  ฉายฉันท์
3. นางสาวบุษกร  แซ่หลี
4. นางสาวศศิธร  ปรีพูล
5. นายศุภกฤต  ไพรสณฑ์
 
1. นางสาวชบาไพร  ดลจำรัส
2. นางสาวโชติกา  ภูมิศาสตร์
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขรัตน์
2. เด็กชายกิตติธัช  พรดอนก่อ
3. เด็กชายทัศนศักดิ์  ถนอมสิทธิ์
4. เด็กหญิงวรุณทิพย์  สนอุทา
5. เด็กชายหริณโรจน์  งามเสน่ห์
 
1. นางพนิดา  พาโสมมนัสกุล
2. นางรัตนา  แสงบุญ
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  พันธุ์ผา
2. นางสาวนภาวรรณ  คำภักดี
3. นางสาวนุชนาฏ  สารวัน
4. นางสาวปิยาภรณ์  รินทราช
5. นางสาวรุพิยา  กมลมูล
 
1. นางสาววไลกิติ์  สระแก้ว
2. นางสาวณัฐธิรา  พิมพะทิตย์
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ภูพันนา
2. นางสาวตรึงตรา  ถิตย์ผาด
3. นางสาวรัตนา  เชตวัน
4. นางสาววรัญญา  ก้อนวิมล
5. นายอดิศักดิ์  ภูกองชนะ
 
1. นางวัลลิณีย์  ชื่นชมภู
2. นางสาววิลาวัณย์  ทวีพันธ์ุ
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวดารุณี  อาสาพนม
2. นางสาวนงนภัส  เทศมาก
3. นายรณกร  สุระเสียง
4. นางสาวศตนันท์  จันทรสมบัติ
5. นางสาวสมศิริ  พลโคกกล่อง
 
1. นางไพรวรรณ  นามวิเศษ
2. นางเพ็ญศิริ  พูลสวัสดิ์
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวลักษณา  พนามวัง
 
1. นายจักรี  ชมภูศรี
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขานหยู
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วบุญไสย์
 
1. นางสาวศิรินญา  กลีบจำปา
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสิรภิณ  ไขแสง
 
1. นางสาวสุจิรา  คงวัน
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายกฤษณรักษ์  ภูบัวคำ
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวอนุวรรณ  อันเนตร์
 
1. นางสาวศิรินญา  กลีบจำปา
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชาลิสา  แซ่หลี
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  เหล่าทองสาร
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวธารินี  รัตน์อนันต์
 
1. นางเพชราภรณ์  แสนพาน
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศุภริกานต์  สิงขรอาจ
 
1. Mr.Seiichiro  Tatsuno
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพีรดา  ธนูศรี
 
1. นางเพชราภรณ์  แสนพาน
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนลินี  รัตนประภา
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิทักษ์วาปี
2. เด็กหญิงรพีพร  หอมพิกุล
 
1. นางนงเยาว์  ยศคำลือ
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวภัทราวรรณ  จุนใจ
2. นางสาวมลธิตา  สาระโป
 
1. นางสาวชบาไพร  ดลจำรัส
2. นางสาววิภวาณี   โพนะทา
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงดลวรรณ  ศิริบุตร
2. เด็กชายอานนท์  ภูนิลวาลย์
 
1. นางนันทพร  มุลวิไล
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวธนภรณ์  แก้วสวัสดิ์
2. นางสาวสุวพัชร  ถวิลการ
 
1. นางณัฐชฎา  วิชัยโย
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายพิสิฐ  ทองภู
2. นางสาวศิวภรณ์  น้อยคำภา
 
1. นางดวงใจ  คำแหงพล
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายธัญวิทย์  เพชรผ่องพันธุ์
2. นางสาวเกษฎาพร  พรรณขาม
 
1. นางวราภรณ์  สุวรรณศรี
 
288 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. เด็กชายชัชวาลย์  ศิริภักดิ์
2. เด็กชายชาตรี  ศรีหนองกรุง
3. เด็กชายภูวดล  อามาตย์มนตรี
4. เด็กชายวีรพล  จ่าบุญ
5. เด็กชายสหรัฐ  เห็มชูยิ่ง
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  ระวิสิทธิ์
7. เด็กชายอธิวัฒน์  มัธนัง
8. เด็กชายอนิรุฒน์  อรัญสาร
 
1. นายสมควร  เหมนวล
2. นายวินิพล  โพนไสว
3. นายนฤชัย  สุ่มมาตย์
 
289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ภูกองไชย
2. เด็กชายกิตติชัย  ศรีโยธี
3. เด็กชายธวัชชัย  เหมกุล
4. เด็กชายพัชรพล  พ่วงลาภ
5. เด็กชายฤทธิพร  นาชัยฤทธิ์
6. เด็กชายสถาพร  เหล่าชัย
7. เด็กหญิงเขมจิรา  แสงน้อย
8. เด็กหญิงเขมิกา  แสงน้อย
 
1. นายศักดิ์ศิลป์  สีหาบุญมาก
2. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
3. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
290 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. นายชัชวาลย์  ฤทธิ์มนตรี
2. นายชิงชัย  หมั่นเขตกิจ
3. นายนิติกร  นพวัฒน์
4. นายประณต  จงลือชา
5. นายวสันต์  จันทวงศ์
6. นายสุริยา  หลงสวนจิต
 
1. นายสมควร  เหมนวล
2. นายวิชิต  โพนกองเส็ง
3. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  คำทอง
 
291 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  ชมภูจักร
2. นายชัชชัย  วงศ์เจริญ
3. นายตะวัน  คาดีวี
4. นายธรรม์ญวัฒน์  ดุลนีย์
5. นายอภิสิทธิ์  โพนะทา
6. นายเกรียงไกร  ยิ้มแย้ม
 
1. นายสกุลชัย  ศิริ
2. นายโกวิท  บูรพาพรพันธ์
3. นายอภิสัณห์  ลาภเสถียร
 
292 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายทศพล  สีโท
2. นายปานตะวัน  ภูผาแพว
3. นายวัชรพงษ์  ภูผาแพว
4. นายวิทยา  วะราศรี
5. นายวุฒิชัย  คำมา
6. นายสมจิตร  มะธิปิไข
 
1. นายบุญส่ง  อันอาสา
2. นายอรรถสิทธิ์  อุดรรัตน์
3. นางนงนุช  ยิ่งยืน
 
293 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายกิตติพงษ์  องละลอย
2. นายชวิน  อำภรณ์
3. เด็กชายธนพล  จุฑาเทศ
4. เด็กชายนนทศักดิ์  มีสุดชา
5. เด็กชายปกรณ์  ศุภเมืองแสน
6. นางสาวปวีณา  ห่อฟ้าม
7. นางสาววาสนา  อุทรักษ์
8. เด็กหญิงศศิธร  ภูกิ่งดาว
9. นางสาวเมวดี  อุ่นมีสี
10. นายไวทยา  ศรีกุตา
 
1. นายสฤษดิ์  ศรีพนมยม
2. นางนพมาศ  ชัยศิริ
3. นายวันเฉลิม  ศรีกุตา
 
294 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวกนิษฐา  การผ่อง
2. นายนาวิน  ดาเลิศ
3. นางสาวปิยนาถ  สกุลโพน
4. นายพาราตรี  สอนจิตร
5. นางสาวมุศรินทร์  ไชยพรม
6. นางสาววชิรญาณ  เพียรภายลุน
7. นายวีระชาติ  กลีบมะลิ
8. นางสาวอทิตยา  กั้วเสถียร
9. นายอภิวัฒน์  สาริสิทธิ์
10. นางสาวอรยา  พิมพ์รส
 
1. นายกมล  ละอองคำ
2. นางจิรัฐติกาล  ศรีวังสุขวิพัฒน์
 
295 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชุติมา  พันธ์เพ็ชร
2. นายปฏิมา  เสืองามเอี่ยม
3. นางสาวปิยาดา  โพระเดา
4. นายพิริยะ  จุลสอน
5. นางสาวมยุรา  กันทะเชียร
6. นายศรัณย์พัชร  ภูพานเพชร
7. นายสหรัฐ  ภูประวิง
8. นางสาวอรัญญา  ภูปรางค์
9. นายเกริกพล  โพธิ์แสง
10. นางสาวเนตรนภา  แหล่งสนาม
 
1. นายกฤตวิทย์  ชุมศรี
 
296 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  รักษาภักดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีพันดอน
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยงคะวิสัย
4. เด็กชายอภิวัฒน์  มาตรเลี่ยม
5. เด็กชายเศรษฐสิน  ศรีแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  กัญญสกุล
2. นายประสิทธิ์  ไชยกาล
 
297 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงการดา  แสงสุดตา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีสร้าง
3. เด็กหญิงปนัดดา  นามสว่าง
4. เด็กหญิงรติมา  ยุบลพาส
5. เด็กหญิงวรนุช  บุตรโสภา
 
1. นางสาวถนอมจิต  คงพูลเพิ่ม
 
298 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวชุตินันท์  เรียงแก้ว
2. นางสาวดวงกมล  โพธิ์งาม
3. นายปริทัศน์  ฉ่ำสบาย
4. นายภานุพงศ์  วรรณทอง
5. นางสาวสุกาญดา  เนินเขา
 
1. นายสมพจน์  ตรัสศรี
2. นางนิตยา  ตรัสศรี
 
299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกัลยานุกูล  สมตน
2. นางสาวณัฐถา  ลือจินดา
3. นางสาวดาเรศ  ภูยาดาว
4. นางสาวสุรัญชณา  ชมเขาซอง
5. นางสาวอารียา  ศรีสมุทร
 
1. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์
2. นางจงศิริ  พัฒนสระคู
 
300 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ภูจอมแก้ว
2. เด็กหญิงนรินธร  ไชยสีหา
3. เด็กหญิงเอมิกา  ประพัฒศร
 
1. นางอุ่นเรือน  ช่างนอก
2. นายสวาท  ภูอยู่เย็น
 
301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ภูบรรทัด
2. เด็กหญิงพรรณวดี  ภูล้นแก้ว
3. เด็กหญิงเจษฏาพร  จำเริญศรี
 
1. นางละอองดาว  จิตต์พิริยะการ
2. นางสาวกรรณิกา  สมจิตร์
 
302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิยา  พวงกุล
2. เด็กหญิงพรนิภา  จันทร์จรัส
3. เด็กหญิงวฐิราภรณ์  เรืองช่อ
 
1. นางสุลักขณา  รัดที
2. นางอมรวรรณ  สุภารีย์
 
303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  ศรประสิทธิ์
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วเหลา
3. นางสาวอนุธิดา  วงศ์ชาลี
 
1. นางกชมน  พลขยัน
2. นางนพวรรณ  สาระฆัง
 
304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาววาสนา  นามรักษา
2. นางสาวสุพินดา  สมีงาม
3. นางสาวอัจิมา  ทรัพย์สิงห์
 
1. นางดอกไม้  โคตะนนท์
2. นางไพวรรณ์  เครือวรรณ
 
305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำประสาร
2. นางสาวศศิธร  อุดศรี
3. นายอภินันท์  โทขันติ์
 
1. นางสุลักขณา  รัดที
2. นางอมรวรรณ  สุภารีย์
 
306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงตติยาพร  ตรีศร
2. เด็กหญิงนารีนาฏ  ปุ๋ยนอก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวผาย
 
1. นางสาวสุพิษา  คำสำลี
2. นางกาญจนา  มั่นกิจ
 
307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  มะลิฉิม
2. เด็กหญิงธิดา  นาชัยทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขำจันทร์
 
1. นางมณีรัตน์  กรรณิกา
2. นางถนอมเกียรติ  ศรีชัยเชิด
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  มั่นกิจ
2. นางสาววงเดือน  ภักดี
3. นางสาวเพ็ญชนก  ตีกามน
 
1. นางกาญจนา  มั่นกิจ
2. นางสาวสุพิษา  คำสำลี
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิุฑามาศ  ภูวันนา
2. นางสาวดาวทิพย์  รสโสดา
3. นางสาวอัรอนงค์  แดนหงส์ศรี
 
1. นางละอองดว  จิตต์พิริยะการ
2. นางสาวกรรณิกา  สมจิตร์
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายกฤตภาส  จุฬาเสรีกุล
2. เด็กชายเจษฏา  เจริญแสน
 
1. นางสาวธัญญภรณ์  ดีรักษา
2. นางสาวมุทิตา  อุดรแผ้ว
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูลายสี
2. เด็กหญิงอารียา  โกสินันท์
 
1. นางกิติพร  ภูครองหิน
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวภัทรนันท์  วิชาหา
2. เด็กหญิงรัตน์ติกาล   ทีดี
 
1. นายบุญโฮม  บุญรัตน์
2. นายบุญกว้าง  วิชาเงิน
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวมาริสา  สุกใส
 
1. นางณภัค  จันดอน
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวอรุณรัตน์  ไชยสุข
 
1. นางกิติพร  ภูครองหิน
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวธาวินี  ปัจจุโส
 
1. นางสาวอุไรพรรณ  อุปนิ
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายชิษชนุพงค์  ศรีโยธี
2. เด็กชายเกริกไกร  โตรอด
 
1. นางรัชนีวรรณ  มหาแสน
2. นางสาวแพรไหม  สามารถ
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขานหยู
2. เด็กหญิงปรินทร์ทิพย์  ภูลมเขา
 
1. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
2. นางสุพัตรา  ภูหงษ์สูง
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายพัทธนันท์  การสอาด
2. นายโยธิน  วรรณสุข
 
1. นางบังอร  สมิทธิกันต์
2. นางสาวลัดดา  คำภิรมย์
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวรัตนา  แดนนารัตน์
 
1. นางรัชนีวรรณ  มหาแสน
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายสุขวิทย์  กรีเทพ
 
1. นายมงคล  สายแวว
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ประทุมชาติ
 
1. นางปาริชาติ  ศรีชมภู
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เยี่ยมสมบัติ
2. เด็กชายสุวพัชร  บริหาร
 
1. นางสาวดารัณ  ชรัชกิตติกูล
2. นางสาวนันทิยา  ฉัตรธนะพานิช
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  มูลประเสริฐ
2. เด็กหญิงมลิตา  ไชยโชติ
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  จิตจักร
2. นางผินนภา  โพธิ์มูล
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายจิตต์พิสุทธิ์  โฉมไธสง
2. เด็กหญิงหทัยพันธน์  เหลืองดอกไม้
 
1. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
2. นางคำฟ้า  นาสมบูรณ์
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ริคำแง
 
1. นายปรีชา  ปุริศรี
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวนริศรา  สุทธิอาจ
 
1. นางเพชรรัตน์  จำปาทอง
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวหทัยภัทร  เหลืองดอกไม้
 
1. นางคำฟ้า  นาสมบูรณ์
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกวลิน  สินทรม
 
1. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายศุฆวัฐช์  วงศ์วิสุทธิ์
 
1. นางสาวเกวลี  ศรีทอง
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายเปรมปรีดา  พลอ่อน
 
1. นายประสงค์  เทียบจันทึก
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกัลยากร  ขนันแข็ง
 
1. นางยุพิน  อมรพิสิทธิกูล
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวอรวี  ใจคุ้มเก่า
 
1. นางยุพิน  บุญเลิศ
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เวียงนนท์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
334 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์  ธรรมไข
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
335 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 1. นายณัฐพงษ์  ภูกะฐิน
 
1. นายจันทรัสม์  วารินปบภพพณ
 
336 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายภานุเดช   กัณหาแก้ว
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
337 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  หงส์จำนงค์
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
338 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายไวยากร  ไวแสน
 
1. นายเจษฏา  ฉายถวิล
 
339 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายหนึ่งศรัณย์  ปรึกไธสง
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
340 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. นายอิทธิกร  ภูจอมขำ
 
1. นายวราวุฒิ  ส่องสว่าง
 
341 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายอนุรักษ์  สุขสีกี
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
342 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายฉันทัช  ไกรสินธุ์
 
1. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
 
343 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายธนาคม  บุญเอก
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
344 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ศรีธรรม
2. นายจักรกฤษ  แสนโบราณ
3. นายจิณวัตร  สิงห์ฉลาด
4. นางสาวจิณัฐตา  ปัญญามี
5. นางสาวจิรารัตน์  ดรภาบุญ
6. นายจีรวัฒน์  ภูกิ่งเงิน
7. นายชัยชนะ  คำประเทือง
8. นายธีระภัณฑ์  เกียรติพุฒิรักษ์
9. เด็กหญิงนงนุช  ทรัพย์สมบัติ
10. นายปฐมฤกษ์  วรวะลัย
11. นายปรมินทร์  ชวนชัยลึก
12. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  มูลรัตน์
13. นายปลายมนัส  หวัดวาปี
14. นางสาวปัณฑิตา  ปัญญามี
15. นางสาวรัตติยา  เฉิดเจือ
16. เด็กหญิงวสิตา  ดรภาบุญ
17. เด็กหญิงวิชุดา  รอดทรัพย์
18. นายศุภกร  สุจันทร์
19. นายศุภกร  ภุมวงศ์
20. นางสาวศุิริพร  พรมดี
21. นางสาวสิริรัตน์  บุญเกิน
22. นางสาวสุพัตรา  ธรมีฤทธิ์
23. นายสุภาคาร  โพธิสิงห์
24. นายสุรเชษฐ์  สินั่นเอื้อ
25. เด็กหญิงอรพรรณ  ชื่นอภัย
26. เด็กหญิงอริสา  อินทปัตถา
27. นายเกริกพล  เหล่าศรี
28. นายเสริมสุข  ทินคาม
29. นายแบงค์ชาติ  ญาณสิทธิ์
30. นายไชยยศ  พานทอง
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่
3. นายเจษฏา  ฉายถวิล
4. นางสาวิกา  แสนกลาง
 
345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวฐิติมา  ศรีวิเศษ
2. นายณัฐพล  ศรีชมพู
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดวงฤทัย
2. นายฉัตรชัย  โอษะคลัง
 
346 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ปักเขมายัง
2. นางสาวรุ่งไพลิน  มาตรา
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายสุดใจ  มิมาชา
 
347 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงซายูริ  โทคุฮาระ
2. เด็กชายสุทธิภัทร  สุรำนาจ
 
1. นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์
2. นางนิภาภรณ์  วรสาร
 
348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายภาสกร  วงศ์พิพัฒน์
2. นางสาวสุนันทรา  เรื่องฤทธิ์
 
1. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
2. นางชาลีนี  สังข์วิเศษ
 
349 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 1. เด็กชายสิทธิเดช  วัฒโน
2. เด็กชายอนุชา  ความหมั่น
 
1. นายศรัณยพงศ์  ระเวงวรรณ์
 
350 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  มนทชาติ
2. เด็กชายอธิพงษ์  นาชัยโชติ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวอนุสรา  แสนพาน
 
351 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายพชร  บุญเกิด
2. นายเสฎวุฒิ  วิชัยผิน
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศิริวิไล  อุดมศักดิ์
 
352 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายทศพร  เสียงดัง
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  โพธิแท่น
 
1. นายทองสัน  แสนขาว
2. นายอนุชิต  เกณสาคู
 
353 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวพิไลวรรณ  โพธิ์หิรัญ
2. นายสิทธิศักดิ์  อุทัศน์
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายสมัย  ภูชาบุตร
 
354 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สีหลิ่ง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อารีบ่อ
 
1. นายวิรัตน์  บุษบงค์
2. นายถนัดกิจ  คำปัน
 
355 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายพีรนนท์  ศรีพันนา
2. เด็กชายเอกภพ  อ่อนสำอางค์
 
1. นางสุพัตรา  ฤทธ์เจริญวัตถุ
2. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
 
356 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  ประทุม
2. นางสาวรวิวรรณ  เสนฤทธิ์
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายณัฐกฤษฏ์  กลางประพันธ์
 
357 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  ประทุมชาติ
2. นายอนุพงค์  อุตมสีขันธ์
 
1. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
358 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวปรารถนา  ไร่สงวน
2. นายเศรษฐการณ์  กลัดกันแสง
 
1. นางสุพัตรา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ
2. นางสาวจุฑามาศ  มีสุข
 
359 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายวินัย  ภูสีทอง
2. นายเมธี  ทาคำใจ
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายณัฐกฤษฏ์  กลางประพันธ์
 
360 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  โพธิ์หล้า
2. เด็กหญิงพัชรี  คำภักดี
 
1. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
2. นางชาลีนี  สังข์วิเศษ
 
361 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงศิรดา  ฤทธิ์ช่วย
2. เด็กชายเกริกไกร  โตรอด
 
1. นางกฤติกา  แกล้วกล้า
2. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
 
362 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายธีระ  สิงห์สุธรรม
2. เด็กหญิงนฤภรณ์  เรืองศรี
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  ชวนชัยลึก
2. นางสาวนุภาพร  ศรฤทธิ์
 
363 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ภูครองตา
2. เด็กหญิงวรรณิดา  พันธ์รักษ์
 
1. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
2. นางสาวพิรดา  มาลาม
 
364 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นิลจิตร์
2. เด็กชายชนาธิป  เหล่าไชย
 
1. นายศิริโยทิน  สีรักษ์
2. นายดนุพล  นาราช
 
365 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  วินิจกุล
2. เด็กหญิงอรัญญา  แสนละคร
 
1. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
2. นายอนิรุต  เสียงล้ำ
 
366 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายจิตต์พิสุทธิ์  โฉมไธสง
2. เด็กหญิงมินตรา  บังวัด
 
1. นายนิคม  วรรณพงษ์
 
367 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. นางสาวลัดดาวรรณ  อินทะใจ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยมาลี
 
1. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
2. นางสาวอรทัย  ธารแผ้ว
 
368 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายนัฐกร  รวมทรัพย์
2. เด็กชายปราโมทย์  ประนมศรี
 
1. ดร.วรพงษ์  เถาว์ชาลี
2. นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์
 
369 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกฤตภัทร  ศิริวัตร
2. นายณัฐพงษ์  บุญแสน
 
1. นางสาวกนกรัตน์  บุญไชโย
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
370 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. นายจักวิน  จันทะคัด
2. นายพนิต  เนื่องชุมพล
 
1. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
2. นางสาวอรทัย  หัดประกอบ
 
371 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายรณชัย  แก้วคำจันทร์
2. นายอติเทพ  ทองยา
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นายกรพิพัฒน์  คำอินทร์
 
372 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. นางสาวดาริกา  ผลชื่น
2. นางสาวเบญจมาศ  การนิตย์
 
1. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
2. นางสาวนิตยา  ชัยหาเทพ
 
373 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายนิธิพงษ์  อุทธา
2. นายวีระพล  ทุมมี
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นายกรพิพัฒน์  คำอินทร์
 
374 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวจินดารัตน์  วาดสีดา
2. นายนคร  พลสวัสดิ์
 
1. นางวรรณิภาภรณ์  ยนยุบล
2. นายดนุพล  นาราช
 
375 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวนรารัตน์  รินทราช
2. นายอดิศร  ฆารไสว
 
1. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
376 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายพัฒนพงศ์  กุมสิน
2. นางสาวมยุรา  กันทะเชียร
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายศรายุทธ  เสนาวัง
 
377 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายนรากร  วิเชียรไชย
2. นายมงคล  สมานญา
 
1. นายฉัตรชัย  โอษะคลัง
2. นายมงคล  ดอนละคร
 
378 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ทองงาม
2. เด็กหญิงดุจฤทัย  อ่อนนะนัย
3. เด็กหญิงภัทรธีรา  ไล่เสือ
 
1. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
2. นางสาวพิรดา  มาลาม
 
379 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐสุดา  กว้างสวาสดิ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ยี่วาศรี
3. นางสาวสวามินี  แจ่มปรีชา
 
1. นางสาวณัฐพร  บุญเทพ
2. นางสาวรัชนี  ภิญโญ
 
380 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายธนานนท์  กมลภพ
2. เด็กหญิงภัทรมน  ภูชมศรี
3. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วมาลุน
 
1. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
2. นางสาวภัทรธีรา  นิลวดี
 
381 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวชนิกา  ตาทิพย์
2. นางสาวลลตา  สิงห์ครุย
3. นางสาวสุดารัตน์  บุษมงคล
 
1. นายวราวุธ  ไชยา
2. นางศิริวรรณ  มีสารพันธ์
 
382 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญสอน
2. นายธีรธร  นาสมตรอง
3. นายเศรษฐการณ์  กลัดกันแสง
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางกฤติกา  แกล้วกล้า
 
383 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  ไชยศรีหา
2. นางสาวรัตนา  รักเสนาะ
3. นางสาวสุดา  รักษาภักดี
 
1. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
2. นางสาวสุภาพร  มหาชัย
 
384 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวจิตต์จุฑา  โพธิแท่น
2. นายอดิศร  กมลผาด
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นายสุเมธ  ศรีนาแพง
 
385 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายนราวิชญ์  เพชรวิชิต
2. นางสาววัชชิรญา  มิระสิงห์
 
1. นายอรุณฤทธิ์  ศรีพูล
2. นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์
 
386 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  พรหมพัฒน์
2. นายอุฎฐายี  สุขมั่น
 
1. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
387 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายวิทธิกร  หาญกุล
2. เด็กชายหัสวรรษ  อัคติ
3. เด็กชายอนุพงค์  พิมพิลา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นายสุรบดินทร์  ใจเย็น
 
388 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายณชพล  โพธิแท่น
2. นายพีรพัฒน์  ปัญญา
3. เด็กชายฤทธิเดช  เตชาธนาพัฒน์
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ปรีดีึ
 
389 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายชินภัทร  ภูถมดี
2. เด็กชายธีรภัทร  นันทารักษ์
3. เด็กชายอนิรุต  ภูจอมขำ
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายศรายุทธ  เสนาวัง
 
390 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายธนาวุฒิ  เหลือผล
2. นายวรโชติ  หวังเจริญเวทย์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นายธีระวัฒน์  สิมมะลิ
 
391 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษณ์  นุขันธ์
2. นายวีระยุทธ  วรรณคำ
3. นายสุรเชษฐ์  ไชยเนตร
 
1. นายศิริวัฒน์  พันธฤทธิ์
2. นายเจษฎา  นาจันทอง
 
392 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายทศพล  คำสุวรรณ์
2. นายสมพร  แวงวรรณ
3. นายไตรรัตน์  ผดุงไสย์
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ปรีดีึ
 
393 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. เด็กชายชุตินันท์  ภูขมา
2. นายนิรันดร์  ภูศรีเมือง
3. นายพิพัฒน์  ต้นกันยา
 
1. นายธีรพงษ์  กล้าขยัน
2. นายนิพนธ์  สกลใต้
 
394 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. เด็กชายทศพร  กาญปัญญา
2. เด็กชายทศรักษ์  บุญสิงห์
3. เด็กชายเถลิงศักดิ์  บุญแสน
 
1. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์
2. นายพีรนันท์   เกษทองมา
 
395 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. เด็กชายดิเรก  นาเชียงเครือ
2. เด็กชายพิระพัฒน์  ฤทธิ์มนตรี
3. เด็กชายเทพพนม  แจกกระโทก
 
1. นางสุจิตราภรณ์  หันไชยเนาว์
2. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  คำทอง
 
396 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1. นายนิกร  บุญมั่ง
2. นายยรรยง  นาชัยฤทธิ์
3. นายเจริญศักดิ์  เมาะระศรี
 
1. นายธีรพงษ์  กล้าขยัน
2. นายสุรวงศ์  สุดสนธิ์
 
397 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นายธวัชชัย  ไกรศูนย์
2. นายภานุพงศ์  ร่องวารี
3. นายรณชัย  แก้วกล้า
 
1. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์
2. นายพิภพ  ชิณเทศ
 
398 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายดนุพร  คำอุ่น
2. นายธเนศ  คำฤาเดช
3. นายศักดิ์สกร  รอดถนอม
 
1. นายสมเด็จ  ภักมี
2. นายวัชรชาติ  โอภากาส
 
399 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชธิดา  บุรีรัตน์
2. เด็กหญิงปริญญา  พิมษร
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  โนพา
 
1. นายสวาท  ภููอยู่เย็น
2. นางสิริณัฏฐ์  ทองวิสูง
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  เครือศรี
2. เด็กหญิงพชรพร  อุทโท
3. เด็กหญิงศิริพักตร์  สนทยา
 
1. นางสุกัญญา  หาศิริ
 
401 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไมยโศก
2. เด็กหญิงไขนภา  ภานุรักษ์
3. เด็กหญิงไขแสง  ภานุรักษ์
 
1. นางบัวลอง  อุ่นประเดิม
2. นายไพบูลย์  นาเทวา
 
402 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายยศพล  ศิริชัย
2. นายวิชัย  คำสมหมาย
3. นายศิวกร  แก่นสาร
 
1. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
2. นายศรีบุญเรือง  เฉลิมแสน
 
403 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายกิตติชัย  สารพันธุ์
2. นายสมชาย  ใยขุนทศ
3. นายเกียรติศักดิ์  จริงเพ็ชร
 
1. นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์
2. นายบรม  โกษาแสง
 
404 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุนิศรา  จุลลาย
2. นางสาวอรนุช  แดนพิมสาย
3. นายเสกสรรค์  สุวรรณศรี
 
1. นายจรูญ  ปุณขันธุ์
2. นายพบ  พันธุขันธ์
 
405 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายชนะภัย  เรืองโพน
2. เด็กหญิงทานตะวัน  ไวแสน
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เตรียมกลม
4. เด็กหญิงศิริมา  หอมคำ
5. เด็กหญิงสาวิกา  ไชยอุดม
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัชวาลธ์
 
1. นางวงจันทร์  บุตรสมบัตร
2. นางสมพร  สิงหศิริ
3. นางอภาภรณ์  วรรณสวัสดิ์
 
406 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงจิญาภา  ทาระเวท
3. เด็กหญิงนพมาศ  จำเริญไกร
4. เด็กหญิงมนทิราพร  บรรเจิด
5. เด็กหญิงสริญญา  โพธิ์ไชยแสน
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  อุปกอบ
 
1. นายบัณฑิต  อนันตะบุตร
2. นายปริญญา  ท่าไคร้กลาง
3. นางสาวกมลรัตน์  มะธิปาปัง
 
407 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติญา  จีนแสง
2. เด็กชายณัฐพล  โคกกลาง
3. เด็กหญิงประวีณา  ทบครัง
4. เด็กหญิงปรางค์วลัย  เพ็งพรม
5. เด็กหญิงศิริเนตร  บุญธรรม
6. เด็กหญิงสุนิสา  ทองพิลา
 
1. นางรุ่งนภา  ทะรังศรี
2. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม
3. นายเกียรติศักดิ์  บุญศรี
 
408 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายคณิศร์  บุญชีต
2. นางสาววิภาลี  ภูทองพน
3. นางสาวศศิวิมล  นันสอาด
4. นายสัมภาษณ์  จุงกุลณี
5. นายสิทธิศักดิ์  ธารสมบัติ
6. นายอนุชิต  ศรีกาฬสินธุ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  คลังบุญครอง
2. นายสิรวิชญ์  มะหิพันธุ์
 
409 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายกวินรัฐ  ภูสุจริตร
2. นายณัฐกร  ภูสมจิตร
3. นายธนวัฒน์  ภูอาจสูง
4. นายพัทรพงศ์  ราชโคตร
5. นายสง่า  ภูพาดทอง
6. นางสาวสุไมภรณ์  พลขวา
 
1. นางเสาวนีย์  ลาภบุญเรือง
 
410 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นายชุติพนธ์  แก้วโท
2. นางสาวปิยะเรศ  พลขยัน
3. นายวรากร  ยังอยู่
4. นางสาววิจิตรา  โชติราศรี
5. นายสิทธิพงษ์  จรัสแสง
6. นางสาวสุมาลี  บุญแสน
 
1. นางสมคิด  คุ้มหินลาด
2. นางรัตนพร   เหล่านายอ
 
411 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาววัชรินทร์  จันทะปะทัด
2. เด็กหญิงอรัญญา   นาสมใจ
3. นางสาวอินทุอร  ออทอลาน
 
1. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
2. นางสิมลา  เฉลิมแสน
 
412 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิราอร  พลาศรี
2. เด็กหญิงสุมณฑา  สุขแดง
3. เด็กหญิงอรอุมา  คะอังกุ
 
1. นางขวัญนภา  คงประพัฒน์
2. นายสุระชิต  ชนาสิทธิ์
 
413 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญธิภาลักษณ์  เทพศรี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วันชูพริ้ง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทองภู
 
1. นายยิ่งยศ  ผลภิญโญ
2. นายสัญญา  รัตนวรรณี
 
414 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวจริยภา  ลาศา
2. นายประสิทธิ์  พวงสวัสดิ์
3. นางสาวสุภาริพักษ์  สุริยะวรรณกูล
 
1. นางหฤทัย  นวลบัตร
2. นางคิณธนา  พุ่มศรี
 
415 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวชฎา  อัสพันธ์
2. นางสาวบุษกร  วิชาชัย
3. นางสาวศุภาพิชญ์  วรรณโสกเชือก
 
1. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
2. นางสาวชนิดา  นาชัยพูล
 
416 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  นันทา
2. เด็กชายติณภพ  สีบานเย็น
3. เด็กชายโรม  รัศมี
 
1. นายสุรชาติ  ไพรสณฑ์
2. นางณิฐาพร  บุญสรรค์
 
417 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายนันทวัฒน์  เหลื่อมกุมาร
2. เด็กหญิงนิรัชพร  เขจรจักร
3. นางสาวปฐมาวดี  โทอะรัญ
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นายถนอม  แก้วสะอาด
 
418 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. เด็กชายวรพงษ์  ศรีลาปาว
2. เด็กหญิงศันสนีย์  พลทองเติม
3. เด็กหญิงอนุชิดา  ศรีเสมอ
 
1. นางรัตนา  ถิตย์รัศมี
2. นายยศรวี  วุฒิสาร
 
419 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวมินตรา  ภูุลายขาว
2. นางสาวรวิวรรณ  ล้นตื้อ
3. นางสาวสร้อยสุดา  เลพล
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภููกองไชย
2. นางสาวนิภา  ชูรัตน์
 
420 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวกัลยา  แสงอ่อน
2. นางสาวนภารัตน์  ภูบุญพา
3. นางสาวศิรินทร  ไม้น้อย
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
421 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  อุดมวงษ์
2. นางสาวพัชรี  แน่นอุดร
3. นางสาววิลาลินี  น้อยมณี
 
1. นางขวัญนภา  คงประพัฒน์
2. นายสุระชิต  ชนาสิทธิ์
 
422 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวนันทนา  เผื่อนงูเหลือม
2. นางสาวประภัสสร  โสพันธ์
3. นางสาวอุมาพร  นาชัยฤทธิ์
 
1. นางประพิทธ์  โยมศรีเคน
2. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
 
423 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกุลชาติ  บุตรวัง
2. นางสาวจันทร์จิรา  บุญใหญ่
3. นางสาวธนภรณ์  กั้วมาลา
 
1. นางรัตนาพร  วิไลเพชร
2. นางมันตา  จารุวรพงษ์
 
424 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกิติกร  ไชยทองศรี
2. เด็กชายพุทธรัตน์  ศิริกุล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประกิคา
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นายพิทักษ์  โคตะวินนท์
 
425 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทองเมฆ
2. เด็กหญิงนภัสสร  อุ่นอ้าย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญจันทร์ศรี
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  นามโส
2. นางสาวจุฬาพร  ภูโอบ
 
426 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ศิริกูญ
2. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  จรรยาท
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ภูชะหาร
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางกรรณิกา  พงษ์หรรษา
 
427 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤดี  โสภารี
2. นางสาวมลิวัลย์  แฉล้มชาติ
3. นายอภิรักษ์  โคตรจันทร์
 
1. นายพิทักษ์  โคตะวินนท์
2. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
 
428 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาววรรณภา  บุญมา
2. นางสาววลัยพร  ผลสว่าง
3. นางสาวเจนจิรา  จันทวะลิต
 
1. นางเพ็ญจันทร์  นามโส
2. นางจุฬาพร  ภูโอบ
 
429 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  ภูส่งศรี
2. นางสาวสุภาวรรณ  ภูสิมมา
3. นายอังคูณ  คงหา
 
1. นางณัฏยา  ภาระโข
2. นางสุวรี  ไพรสณฑ์
 
430 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  ไชยนาถ
2. เด็กหญิงศรัญญา  คำบอน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ภูแสงศรี
 
1. นางมันตา  จารุวรพงษ์
2. นางกาญจนา  มั่นกิจ
 
431 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนัฐชา  รามศรี
2. เด็กหญิงพรรณี  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงศิริพร  สุทธิพรม
 
1. นางเพ็ญจันทร์  นามโส
2. นางจุฬาพร  ภูโอบ
 
432 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชิกา  ธรรมเกษร
2. นางสาวมะลิวรรณ  สารพันธุ์
3. นางสาวสุนิตา  สร้อยอุดม
 
1. นางมันตา  จารุวรพงษ์
2. นางรัตนาพร  วิไลเพชร
 
433 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวณัชชา  วงศ์สรรพ
2. นางสาวสรัชนา  วรรณพาหุล
3. นางสาวสิรินาถ  บัวศรี
 
1. นางณิชาภา  ชูศรีทอง
 
434 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  ภานวาลย์
2. นางสาวนิภาพร  เจีอกรัมย์
3. นางสาวนุชนารถ  สารีพันธ์
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางสุุทธิรัตน์  วรชินา
 
435 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรพร  ลาสำรอง
2. เด็กหญิงวนิดา  อักษร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาออน
 
1. นายยิ่งยศ  ผลภิญโญ
2. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
 
436 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีไสย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อิ่มเพชร
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ภูจอมจิตร
 
1. นางสาวธนพร  สังฆมณี
2. นางกรรณิการ์  นนทวัน
 
437 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. เด็กชายกรปรีชา  บุตรสาร
2. เด็กหญิงฐิติพร  อุดมวงค์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  โพภะนา
 
1. นางสาวปรียนุช  ขันธ์ดวง
 
438 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. นางสาวขวัญฤดี  วัลลักษณ์
2. นางสาวจารุตา  ศรีโยธี
3. นางสาวสุนันทา  ศรีชมภู
 
1. นางพัชนี  ชิณโสม
2. นางสาวพิศมัย  ฤทธิโรจน์
 
439 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวพศิกา  ภูต้อม
2. นางสาวอรพรรณ  รัตน์เพชร
3. นางสาวแพรวพรรณ  ภูพาที
 
1. นางสาวธนพร  สังฆมณี
2. นายจำเนียร  ภูตีกา
 
440 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวกนกกร  แย้มเมืองไชย
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ศิริระ
3. นางสาวอัญชุลี  สุขสวาท
 
1. นางวรารัตน์  นามโนรินทร์
2. นางสาวปรียนุช  ขันธ์ดวง
 
441 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปัญญา
 
1. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
442 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กชายอุ้มบุญ  โชติเอี่ยม
 
1. นางสาวยุพิน  สุนทรส
 
443 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กงละวัล
2. เด็กชายพัฒนะ  ภาโนมัย
3. เด็กชายพัฒนะ  ภาโนนัย
 
1. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
2. นางสาวศุภานัน  หนองโยธา
 
444 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวจีระนันท์  มูลประเสริฐ
2. เด็กหญิงนริศรา  ยาหอม
3. เด็กหญิงสุนิสา  ธิมาชัย
 
1. นางผินนภา  โพธิ์มูล
2. นางสาวยุวภาภรณ์  จิตจักร
 
445 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  รัตนแสง
2. เด็กชายอิทธิพร  เรียกศิริ
 
1. นายสมเกียรติ   คุ้มนายอ
2. นางรวิวรรณ  คุ้มนายอ
 
446 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายจักราทิตย์  ยุบลเลิศ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  เหล่าพงศ์พิชญ์
 
447 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  น่าบัณฑิตย์
 
1. นางสาวชมพูนุท  สมศิริ
 
448 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายหยกทัย  โชติรื่น
 
1. นายศราวุธ  กุดแถลง
 
449 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 1. นางสาวศิรประภา  คำชนะ
 
1. นางสาวสุมีนชา  ลาโคตร
 
450 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ภารจรัส
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มะธิปาปัง
 
451 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายพีระพงศ์  บุราณรูป
 
1. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
 
452 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1. นางสาวรัตนวดี  หาศิริ
2. นางสาวเจนจิรา  อุทโท
 
1. นางภัททิยา  ศรีหาตา
2. นายไชยวัฒน์   เพ็ญธิสาร
 
453 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวสร้อยสุดา  โนพา
 
1. นางนิรัญดา  ภูโอบ
 
454 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วรจักร
2. เด็กชายนฤเดช  โชติประดับ
 
1. นางรัดดา  สว่างวงค์
2. นางสาวรัชดาวรรณ  โชติบุญ
 
455 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. นางสาวตะวันนา  แซ่ตั้น
2. นางสาวสุพรรษา  เพรชสมัย
 
1. นายสุริยา  ทรงเดชกล้า
2. นางสาวแสงจันทร์  นามศรีฐาน