สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 94 7 2 5 103
2 สมเด็จพิทยาคม 93 9 8 8 110
3 อนุกูลนารี 71 17 6 6 94
4 ร่องคำ 64 12 12 6 88
5 กมลาไสย 58 22 5 5 85
6 ห้วยเม็กวิทยาคม 50 15 8 11 73
7 เมืองกาฬสินธุ์ 44 19 6 15 69
8 ยางตลาดวิทยาคาร 41 10 9 7 60
9 หนองกุงศรีวิทยาคาร 39 21 5 7 65
10 คำม่วง 39 11 3 7 53
11 สหัสขันธ์ศึกษา 38 15 3 11 56
12 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 35 11 11 7 57
13 ห้วยผึ้งพิทยา 31 9 3 7 43
14 สามชัย 27 14 8 11 49
15 เหล่ากลางวิทยาคม 25 11 2 7 38
16 ดอนไทรงามพิทยาคม 21 21 6 9 48
17 บ้านนาคูพัฒนา 21 12 3 11 36
18 ดอนจานวิทยาคม 18 13 4 13 35
19 ไตรรัตน์วิทยาคม 18 6 5 9 29
20 กุฉินารายณ์ 17 12 5 11 34
21 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 17 5 3 6 25
22 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 16 1 1 9 18
23 ท่าคันโทวิทยาคาร 15 6 7 9 28
24 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 13 9 11 4 33
25 นามนพิทยาคม 13 9 6 9 28
26 นามะเขือพัฒนศึกษา 13 7 5 3 25
27 โนนศิลาพิทยาคม 12 10 6 6 28
28 เขาวงพิทยาคาร 12 9 4 10 25
29 โคกศรีเมือง 12 8 5 4 25
30 ธัญญาพัฒนวิทย์ 12 3 8 6 23
31 โนนสูงพิทยาคม 12 2 6 11 20
32 อนุบาลชุลีพร 11 6 3 4 20
33 แก้วเสด็จพิทยาคม 10 2 4 4 16
34 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 9 6 7 6 22
35 รวมบัณฑิตศึกษา 9 0 5 0 14
36 นิคมหนองแก้วญาณเวที 9 0 2 0 11
37 โนนคำวิทยา 8 9 2 4 19
38 จำปาหลวงวิทยาคม 8 6 4 10 18
39 หัวหินวัฒนาลัย 8 6 1 10 15
40 เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 7 9 3 7 19
41 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 6 3 5 8 14
42 เขาพระนอนวิทยาคม 6 3 2 7 11
43 อนุบาลพรประดิษฐ์ 6 2 7 4 15
44 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 6 1 6 5 13
45 แก่งนาจารย์พิทยาคม 6 1 4 6 11
46 มหาไชยพิทยาคม 5 7 3 5 15
47 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 5 3 1 3 9
48 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 5 2 1 1 8
49 หนองสอพิทยาคม 4 6 1 8 11
50 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 4 4 1 2 9
51 คำเจริญวิทยาคม 4 2 5 2 11
52 สามขาสว่างวิทย์ 4 1 0 6 5
53 เมืองเหนือวิทยาคม 4 0 0 0 4
54 ฆ้องชัยวิทยาคม 3 3 5 0 11
55 ผาเสวยรังสรรค์ 3 3 4 7 10
56 ประชารัฐพัฒนศึกษา 3 2 3 6 8
57 ดงกลางพัฒนศึกษา 3 0 1 0 4
58 วังมนวิทยาคาร 2 1 2 0 5
59 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 2 1 1 3 4
60 บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1 0 2 3 3
61 มัธยมธษพล 0 5 4 8 9
รวม 1,152 430 265 379 2,226