หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ,โรงเรียนอนุกูลนารี,โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนร่องคำ.....
ระหว่าง วันที่ .11-13 เดือน .พฤศจิกายน. พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภูมิชน วัฒนะ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายมรกต กลัดสอาด รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายวิจิตร ภูลวรรณ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายเสน่ห์ คำสมหมาย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสมชาย เชาว์พานิช กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสมบัติ คุ้มครอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสุรปรีชา ลาภบุุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายพิริยะ อุทโท กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายคำก้อน วงแสนสุข กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางบุญหนา บุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายทักษิณ ทักษิมา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายเจสดา ขวัญสกุุล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางปิยพร สุจิตตกุล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายปกรณ์ศักดิ์ ถินอภัย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายธีระพร ภาคมฤกษ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายทรัพย์ นาทองหล่อ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายประวีณ จำเริญสาร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายวิทยา ศิลารัตน์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางวรรณธนา เถายะบุตร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายนิคม วิชัยโย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายวรุตม์ เขจรสัตย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายชูชัย ประทุมขันธ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายชูศักดิ์ สารผล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายวิรัตน์ โสไธสง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสงกรานต์ พันธ์โนราช กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายธีระ ลูกอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายมานิต วรสิทธิกร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายเอกรักษ์ สารปรัง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางจารุวัลย์ รัตนมาลี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายอนันต์ ภูกองไชย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายทวนทอง อาระลา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายสาโรจน์ จันทรบุตร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายปริญญา ทองเสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายเทิดทูน วรวะไล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายวีระศักดิ์ กุญชนะรงค์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายธงชัย บุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายเผดิมชัย ศรีโท กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายปราโมทย์ วังสะอาด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายพิสิฐพงษ์ แจ่มใส กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายสัญชาติ ตาลชัย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายบรรจง วันทา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นางทวีภรณ์ วรชิน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายกนก ยนต์ชัย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายวิริยะ ศิริกุล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
57 นางสาวทศพร ทักษิมา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายสมเล็บ คุ้มหินลาด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายอัคเรศ ป้องกัน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายวัชราภรณ์ มะปะรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายสุพจน์ ศรีวงศ์แสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
63 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางปรางทิพย์ ศรีทา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางสาวอินทิรา ศรีทา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
66 นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
67 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นายเทวัญ ภูพานทอง ครูโรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
69 นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
70 นางปรางทิพย์ ศรีเครือดง ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
71 นายสุดใจ มิมาซา ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
72 นายพลกฤษ รินทรึก ครูโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
73 นางฐิตาพร ดอนโอฬาร ครูโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
74 นายภานุพงษ์ แสงฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
75 นายภาสกร เอกตาแสง ครูโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
76 นายฉัตรชัย โอษะคลัง ครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
77 นายวิทูลย์ ดอนพรทัน ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
78 นางสาวกัญญา แมดเจริญ ครูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
79 นางสาวอุรา บุรีรัตน์ ครูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
80 นายชวลิต แสงศิริทองไชย ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
81 นายสุรจิต โลหะมาศ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
82 นางเขมจิรา สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
83 นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
84 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
85 นางปรางทิพย์ ศรีทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
86 นายวิจิตร ภูลวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
87 นางสาวกิ่งไผ่ แสงแก่นสาร ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางปาริชาติ ราชฤทธิ์ ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นางสาววิไลรัตน์ พาดี พนักงานราชการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นายประวีณ จำเริญสาร ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นายอนันต์ ภูกองไชย กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นางสาวพิชญ์พัณณกุณ พันสด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
94 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
95 นางสาวทศพร ทักษิมา กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
96 นายเอกรักษ์ สารปรัง กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
97 นายวิญญู อุตระ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
98 นายสมบัติ คุ้มครอง ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
99 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
100 นายนิคม วิชัยโย กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
101 นางศิริพร วรรณหอม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
102 นายสมชาย เชาว์พานิช ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
103 นายสุรปรีชา ลาภบุุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
104 นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
105 นางนฤมล ธรรมประชา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
106 นางลัดดา จงนุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
107 นายคำก้อน วงแสนสุข ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
108 นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
109 นายมานิต วรสิทธิ์กร กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
110 นายปริญญา ทองเสน กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
111 นางสาวรัศมี ภูกันดาน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
112 นายสัญชาติ ตาลชัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
113 นายบรรจง วันทา กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
114 นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
115 นายวิทยา ศรีชาติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
116 นายธีระ ลูกอินทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
117 นายวรุตม์ เขจรสัตย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
118 นางวรรณธนา เถายะบุตร กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
119 นายชำนาญ เครือวรรณ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
120 นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
121 นายปราโมทย์ วังสะอาด กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
122 นางจารุวัลย์ รัตนมาลี กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
123 นายกนก ยนต์ชัย กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
124 นายวิญญู อุตระ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
125 นายพิริยะ อุทโท ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
126 นายชูศักดิ์ สารผล กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
127 นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
128 ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
129 นายวิรัตน์ โสไธสง ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นายทวนทอง อาระลา กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นางกุสุมาลย์ ถินอภัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมท้องถิ่น
135 นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมท้องถิ่น
136 นายสาโรช จันทรบุตร กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมท้องถิ่น
137 นายวิทยา ศรีชาติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมท้องถิ่น
138 นางนฤมล ธรรมประชา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมท้องถิ่น
139 นายวิริยะ ศิริกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
140 นายทักษิณ ทักษิมา กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
141 นางทวีภรณ์ วรชิน กรรมการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
142 นางกุสุมาลย์ ถินอภัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
143 นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
144 นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
145 นายมรกต กลัดสอาด ีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
146 นายวิจิตร ภูลวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
147 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
148 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
149 นายสมชาย เชาว์พานิช ประธานสหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
150 นายสมชาย เชาว์พานิช ประธานสหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
151 นายสมบัติ คุ้มครอง ประธานสหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
152 นายสุรปรีชา ลาภบุุญเรือง รองประธานสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
153 นายพิริยะ อุทโท ประธานสหวิทยาเขตสมเด็จ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
154 นายคำก้อน วงแสนสุข ประธานสหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
155 นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า ประธานสหวิทยาเขตพลังผึ้ง คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
156 นางบุญหนา บุญเรือง รองประธานสหวิทยาเขตวงนารายณ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
157 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ประธานสหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
158 นายทักษิณ ทักษิมา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
159 นายทรัพย์ นาทองหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
160 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
161 นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
162 นายเจสดา ขวัญสกุุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
163 นายธีระพร ภาคมฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
164 นายปกรณ์ศักดิ์ ถินอภัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
165 นางปิยพร สุจิตตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
166 นายชำนาญ เครือวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
167 นายวิทยา ศรีชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
168 ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
169 นางกุสุมาลย์ ถินอภัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
170 นางนฤมล ธรรมประชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
171 นางสาวรัศมี ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
172 นางศิริพร วรรณหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
173 นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
174 นางสาวพิชญ์พัณณกุณ พันสด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
175 นางลัดดา จงนุเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
176 นางวัชราภรณ์ มะปะรัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
177 นายสุพจน์ ศรีวงศ์แสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
178 นางปรางทิพย์ ศรีทา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
179 นางสาวอินทิรา ศรีทา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
180 นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
181 นายเทวัญ ภูพานทอง ครูโรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
182 นายพลกฤษ รินทรึก ครูโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
183 นางฐิตาพร ดอนโอฬาร ครูโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
184 นายภานุพงษ์ แสงฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
185 นายภาสกร เอกตาแสง ครูโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
186 นางปรางทิพย์ ศรีเครือดง ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
187 ่นายฉัตรชัย โอษะคลัง ครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
188 นายชวลิต แสงศิริทองไชย ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
189 นายสุรจิต โลหะมาศ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
190 นายวิทูลย์ ดอนพรทัน ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
191 นางสาวกัญญา แมดเจริญ ึครูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
192 นางสาวอุรา บุรีรัตน์ ครูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
193 นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
194 นางสาวรมิตา พิมพะไสย์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
195 นางสาวกฤติกา แกล้วกล้า ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
196 นางเขมจิรา สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
197 นางปราณี ระคาน นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
198 นางนาตยา มณีโชติ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
199 นางดอกอ้อ ทองวิจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
200 นางสาวเกสร ปัญจิต นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
201 นางสาวสุพัตรา วริวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
202 นางพิมพร ไพเราะ เจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
203 นางสาวหฤทัย คำหารพล เจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
204 นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
205 นายณรัตน์ โนนศรีชัย ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
206 นายอิทธิพล พลโคกก่อง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
207 นายเดชฤทัย ฉายจรุง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
208 นายสมัย สังวิเศษ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
209 นายอภิชาติ บัวเกิด ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
210 นางศิริวรรณ ศรีทอง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
211 นางรัตนา แสงบุญ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
212 นางพูนสุข สว่างบุญ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
213 นางบุญรดา ทรงบุญศาสตร์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
214 นายเจษฎา ฉายถวิล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
215 นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรือง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
216 นายพจศกร ศีลแสน อัตราจ้างโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
217 นายนิติภูมิ แสงบุญ อัตราจ้างโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
218 นายกฤษภาคม ปัญจะ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
219 นายชิตวิชัย อิ่มรุ่ง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
220 นางสาวปารินทร์ ราชภักดี ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
221 นายสมชาย เชาว์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
222 นายสัมฤทธิ์ สุเพ็ญศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
223 นายชูชัย วันชูเพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
224 ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
225 นางประสพสุข ศรีหงส์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
226 นางพรทิพย์ ดลโสภณ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
227 นายบันลือ ยุบลมาตย์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
228 นายสิรวิชญ์ มหิพันธ์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
229 นายกิตติศักดิ์ วรรณทอง ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
230 นางจันทนา ดวงอัน ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
231 นายสุรเดช พัฒนสระคู ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
232 นายมณี อิ่มเจือ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
233 นางวนิดา วงศ์คำจันทร์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
234 นายพิเชฎฐ์ ธรรมสินธุ์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
235 นายศิลปชัย นาถศรีทา ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
236 นายประเสริฐ สองสี ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
237 นางเพ็ญศิริ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
238 นายวิทูลย ดอนพรทัน ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
239 นายธนศักดิ์ เจริญธรรม ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
240 นายประจง วรรณศิริ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
241 นางรัชนีพร ดอนสมจิตร ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
242 นายเสรี ทรัพย์เกิด ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
243 นายประวีณ จำเริญสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
244 นายภูวดล ภูสิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
245 นายทองดี เดชพรรณา ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
246 นายมนตรี แสงพงษ์ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
247 นายพิชัย แก้วแกมเกษ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
248 นายวีระยุทธ มงคลสินธุ์ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
249 นายเผด็จศักดิ์ คำดี ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
250 นางจันทร์เพ็ญ นามโส ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
251 นางยุพา กุลมงกุฎ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
252 นายจาตุรนต์ มงคลศิลป์ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
253 นายองอาจ ศิรธรานนท์ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
254 นางพิณทอง สุขเกษม ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
255 นางสุภาภรณ์ มณีศิลป์ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
256 นายสุรปรีชา ลาภบุุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
257 นายเกรียงไกร ไชยโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
258 นายสยาม นามมณี ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
259 นายเจษฎา กมลสินธุ์ ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
260 นายสาโรจน์ ทองนาค ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
261 นายวรชัย อุปนิ ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
262 นายปรีชา ชอคำสี ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
263 นายจตุรงค์ กมลเลิศ ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
264 นายณัฐพล ไสยสาลี ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
265 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
266 นายไมตรี ศิลปแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
267 นายสัมฤทธิ์ สุเพ็ญศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
268 นายภูวดล ภูสิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
269 ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
270 นายพรชัย ครองยุติ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
271 นางสาวสุคนธมารินทร์ สว่างภพ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
272 นางสาวสัตตบงกช เวียงสมุด ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
273 นางพิสมัย พงษ์ศรีลา ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
274 นางสาววีรนันท์ เจตินัย ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
275 นางสาวญานษา สุวรรณรักษ์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
276 นางสาวรสรินทร์ ทาบรรหาร นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
277 นางสาวปริษฐา อารีย์ นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
278 นางสาววิลาณี ไพรสณฑ์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
279 นางกมลรัตน์ เหง้าเกษ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
280 นางสาวสาวิกา แสนกลาง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
281 นายสฤษดิ์ ศรีพนมยม ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
282 นางนพมาศ ชัยศิริ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
283 นางจิตตรา พลวิจิตร์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
284 นางมาลี จุลบุรมย์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
285 นางประหยัด ทองภูธรณ์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
286 นางดวงกมล ยงประพัฒน์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
287 นายจำรูญ บำรุงกุล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
288 นางจิตตะวัน อินทฤทธิ์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
289 นางพรมงคล วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
290 นางศศิณา ลาภบุญเรือง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
291 ่นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
292 นางอรุณศรี โชติไสว ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
293 นางสุรีรัตน์ มะธิปะโน ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
294 นางสาวสุพัตรา นนทะภา ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
295 นางสาวยุพาพรรณ เหล่าทองสาร ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
296 นางสาวพิรดา มาลาม ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
297 นางสาวกัลยาณี ชูศรีวัน ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
298 นางสาวอุทุมพร มัดทะมณฑล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
299 นางวันเพ็ญ สืบบุตร ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
300 นางสาวประภาพร พลโคกก่อง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
301 นางสาวสุกัญญา มะราชะรี ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
302 นางสาวมารินทร์ นวนงาม ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
303 นางกมลรัตน์ ภูดอกไม้ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
304 นางสาววิไลรัตน์ พาดี ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
305 นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
306 นางวนิดา ฆารไสว ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
307 นางสาวเกศรินทร์ นาทองคำ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
308 นางอุษณีย์ รื่นกลิ่น ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
309 นางสาวดารัน ชริชกิตติกูล ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
310 นางสาวปราณี นันทะแสน ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
311 นางสาวจิราพร ฆารสมบูรณ์ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
312 นางสาวอรวรรณ นิตยโรจน์ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
313 นางสาวรุ่งนภา สอนสกุล ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
314 นางเยาวเรศ สีพรมติ่ง ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
315 นายคำเสาร์ ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
316 นางเพียงพิศ ยุบลชิต ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
317 นางสาวยุพดี ปรีดี ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
318 นางสาวอภิรดี สืบชมพู ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
319 นางเอื้อกาญจน์ คำภักดี ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
320 นางกนกกาญจน์ ดอนหัวบ่อ ครูโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
321 นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
322 นางนาถนภา สารทะวงศ์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
323 นางธัญลักษณ์ ศิริเดช ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
324 นางจุฬาพร ภูโอบ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
325 นางอโนมา เย็นใจ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
326 นางสุภาพร ธารพล ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
327 นางนงเยาว์ ธรรมวงศา ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
328 นางตรีญากุล จันทรสมบัติ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
329 นางปราณี ภูช่างทอง ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
330 นางตรีทิพย์ ไพรัตน์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
331 นางสาวจริญญา สุริสาร ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
332 นางเพียงตะวัน บุญแสน ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
333 นายอุดม กัสมัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
334 นางสาวจิระวรรณ แสงจันดา ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
335 ว่าที่ร้อยเอกเนติ คิมหันต์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
336 นายทินกร ฉายมงคล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
337 นายกริชรัตน์ แพทย์ผล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
338 นายอดิศักดิ์ เพชรฤาชา ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
339 นางมัณฑนา แพทย์ผล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
340 นางบุณยกฤต หนองเสนา ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
341 นายวิโรจน์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
342 นางรัตนา ลครรำ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
343 นายศักดิ์ชัย อดิสรณกุล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
344 นางสาวสมจิตร อุดรสวาท ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
345 นายสุพัฒน์ วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
346 นายสมบูรณ์ บุหงาเกษมสุข ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
347 นายทศพล ภูบุญรอด ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
348 นายยุทธนา จันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
349 นายราเชนทร์ ทับทิม ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
350 นายสมเกียรติ จุรุเทียบ ยามโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
351 นายบุญพิศ กิ่งข่อยกลาง ยามโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
352 นายวิทักษ์ มูลมาตย์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
353 นางศิริวรรณ นัยปราโมทย์ ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
354 นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
355 นางวิลาวัลย์ อนนทสีหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
356 นางสุรีรัตน์ พันธุกูล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
357 นางละอองดาว จิตติพิริยะการ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
358 นายณัฐวัฒน์ ภูดอกไม้ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
359 นางสาวนันทิญาพร นาเรือง ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
360 นายอัคเรศ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
361 นายบรรจง วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
362 นายเชาวลิต ศรีภูชัย ครูโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
363 นางวัชราภรณ์ ศิริเวิน ครูโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
364 นางรัตนา ยี่วาศรี ครูโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
365 นางวาสนา รัตนศรีหภูมิ ครูโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
366 นายสุพิศ เพ็ชรภา ครูโรงเรียนโนนคำวิทยา คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
367 นายชัยยงค์ แสนณรงค์ ครูโรงเรียนโนนคำวิทยา คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
368 นางทวีภรณ์ วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
369 นางรติกรณ์ แสบงบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
370 นางสาวยาณีฐาน์ แก้วพันมา ครูธุรการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
371 นางสาววรินดา ยุทธยงค์ ครูธุรการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
372 นางสาวนันทิญาพร นาเรือง ครูธุรการโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
373 นางสาวกิ่งไผ่ แสงแก่นสาร ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
374 นางปาริชาติ ราชฤทธิ์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
375 นางสาววิไลรัตน์ พาดี พนักงานราชการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระด้บเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
376 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
377 นายวิจิตร ภูลวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประธานกรรมการฝ่ายดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
378 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]