หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ksn24

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางไพบูลย์ บุญรัตน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางนางจุไรรัตน์ จันทร์เรืองโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางลักขณา อัฐนาคโรงเรียนกุฉินารายณ์ กรรมการ
4. นางเกษร วิชาชัยโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
5. นางนุจรี เพิ่มสุขโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางรจนา อินทร์เหล้าใหญ่ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กรรมการ
3. นางเกศนีย์ ภูทองนาคโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ
4. นางเกษรินทร์ ดลอารมณ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางรุณณี รุ่งระวีวิลาศโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุชีรา กันอุปัทว์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเนตรดาว ประทุมวันโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางปรารถนา ศรีชุบร่วงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอุมาพร ภูศรีโสม โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดวงแก้ว ภูกองชนะโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางประสพสุข เขตอนันต์ โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัส มณีพันธ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายบันเทิง ภวภูตานนท์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางรังษี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางประสพสุข คำชนะโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางประดับศรี กรรณิการ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณวดี นนทแสนโรงเรียนฆ้องชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุชานาฎ วรรณพฤกษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวิกา แสงฤทธิ์ โรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางปภาดา จันทยุทธโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นางแก้วใจ โสภาพรหมโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพร ศรีแถลงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางกมลรส โมฆรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ
3. นางกมลรัตน์ เหง้าเกษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางเวชมณี ถวิลการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางถนอมเกียรติ ศรีชัยเชิดโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเพียงฤทัย ไหมทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
7. นางภัชชา ภักดีย่องโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายจุดหมาย อารมณ์สวะโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวอภิรดี เสนาลอยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางลมโชย ด่านขุนทดโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุวรรณี เจริญท้าวโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ศรีแสนดี โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
6. นายสว่าง ไชยสงค์โรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
7. นายอัจฉรา เหง่างามโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอุบลรัตน์ ภูปรางค์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ ปัญญามีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสนิดาพร รอดไวโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางวราลักษณ์ โชติจำลองโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
6. นางอรสา ศรีเวียงโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายทองเย็น จงลือชา โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางบุญล้อม ภูขามคมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ นิราราชโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางพิมพ์นิภา เศรษฐ์จันทร์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายถวิล ดลอารมณ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางพิณทอง สุขเกษมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายถนอม แก้วสะอาดโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร จำปาสารโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นางประกอบ ภูสมศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายไพรัช ศรีราชาโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นางวัชรา สายประสาทโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เทียมทันรองผอ.โรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นางวิริยาภรณ์ มูลรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรรณิภา วงศ์สวาสดิ์ โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางวราภรณ์ แสบงบาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เทียมทันรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายสถาพร คำพะวงค์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภัทรา ศรีเกิดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุนทร คำภักดีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา พลเยี่ยมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา คงสมมาตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นายสงวนศักดิ์ โกสินันท์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายแต้ม สมศิริ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นายมงคล สายแววโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา พลเยี่ยมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศณ์ชนก ยันตะบุศย์โรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ภูพานทองโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยยงค์ แสนณรงค์โรงเรียนโนนคำวิทยา กรรมการ
5. นางสาธนา ขุนทิพย์ทองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา พลเยี่ยมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายคำดี ขินานาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางจริยา วัลลานนท์โรงเรียนกมลาไสย กรรมการ
4. นางมาลินี ถวิลการโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นางพัฒนาพร เขจรนิตย์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา พลเยี่ยมโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางจุลจิรา อรรคพงษ์โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ไชยเดชโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายอโศก หอมหวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายตรี ภูวิโคตรธนกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีศุทธิภัณฑ์ นาชัยธงโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายวาสนา พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพัตรา ภูหงษ์สูงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายตรี ภูวิโคตรธนกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต กอศักดิ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ ยงประพัฒน์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายประสงค์ เทียบจันทึกโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นายสิทธิชัย ยุบลวัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประชิต ภูครองหินรองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน อมรพิทธิกุลโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวนงนุช นาพรมเทพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชนีย์ ไชยทองยศโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางฐิติกรณ์ นาทุมาโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นางสาวลัดดา คำภิรมย์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นายอาทิตย์ คลังกลางโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
8. นายภาณุสิษฐ์ ศรีจิตรานนท์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
9. นางสาวสายชล สิมสินโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนวรัตน์ โยวะบุตรโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษากรรมการ
11. นางสาวสุกันยา ภาโสม โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
12. นางสมควร พันเดชโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม กรรมการ
13. นางภราดร โพธิ์แท่นโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
14. นายชุมพล นิยมธรรมโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
15. นางนฤมล จันทะรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายประชิต ภูครองหินรองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางฑิตยา หันชัยศรีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายเรณุวัฒน์ พงษ์อุทธาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระยุทธ มณีโคตรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกอร ภูนาสูงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
7. นางเดือนฉาย จงสมชัยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
8. นายนิคล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นายวิทยา ภูวงษ์โรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
10. นางปฑิตตา ขัณฑ์ชลาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
11. นางวันธะนา ปัญญาพิมพ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
12. นายประสงค์ เกษาพรม โรงเรียนสามชัยกรรมการ
13. นางสาวยุธิน คนซื่อโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ กรรมการ
14. นางสุทธิลักษณ์ เสริมศรี โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา”กรป.กลางอุปถัมภ์”กรรมการ
15. นายสุระศักดิ์ ศรีเกิดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล ศรีวังสุขวิวัฒน์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี สมภารโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ บุตรสมบัติ โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางวราภรณ์ พงษ์อุทธาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
6. นางธัญวรัตน์ ถิตย์เจือโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ พงษ์หรรษาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ ดวงทองพลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
9. นางพูนสุข สว่างบุญครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเสนาะ จันทร์แหล่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒินนท์ วิมลศิลป์โรงเรียนสมด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางเมตตา ซองศิริโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นายสามารถ สวัสดีโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นายวรชัย อุปนิโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นางบุษวรรณ บุญแนนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
7. นางชลธิชา คำศิลาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
8. นางมณีรุ่ง เรืองไชยโรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการ
9. นางคงขวัญ ไสยนิตย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
10. นางหฤทัย นวลบัตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กรรมการ
11. นางยุวิไล ขันธุแสงโรงเรียนสามชัยกรรมการ
12. นางประภาพร จงลือชาโรงเรียนโคกศรีเมือง กรรมการ
13. นายวรวิทย์ อะสุรินทร์โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
14. นายศุภชัย ชารีรักษ์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
15. นายนฤเทพ รุ่งระวีวิลาศครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายไกรวร แสงชมภูรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางประภัสศรี ภิรมย์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ ดอนหัวบ่อโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางจิตร์วดี ผุสดีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางปราณี เค็งชัยภูมิ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางกุลนิตย์ มีสารพันธ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
7. นางสมคิด ภูถมดีครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย ภูเฉลิมรองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางสาวดุจเดือน ไชยพิชิตโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางกาญจนา เรืองฤทธิ์กูลโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวชยดา มูลเจริญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางอัจฉราพัน โยศรีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางยุภาพร ผลสว่างโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นางเครือมาศ ธรรมวงศาครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเดชา ศรีรักษารองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ เสนาวังโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุกัญญา ปัตลาโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นายเขต ดอนประจำ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางณิชากร สงวนกลิ่นโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายทองสุข วงษ์อนันท์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
7. นางจิตติมา เจริญศักดิ์ขจรโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
8. นางสาวอนงค์ บุตรวงศ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
9. นางรัตนา ลครรำครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติภพ โพนเงินรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณ บุรผากาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นายอดุลย์ ทุมมาดาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาวดี ไชยศรีหาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
6. นางปิยรัตน์ ชารีรักษ์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
7. นางศิรนันท์ บำรุงกุลครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สมพันธ์พงศ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางสุปราณี พันธุ์เทศโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวขัตติยา ผารุธรรมโรงเรียนหนองสอพิทยาคมกรรมการ
5. นายสรกฤษ ฆารโสภณโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
6. นายอนุราช ภูเยี่ยมจิตรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวดุจเดือน ไชยพิชิตโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวนิภา ชูรัตน์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศุภาพิชญ์ ชินฤทธิ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวรจนา บุญสารโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
11. นางนันทิยา ไชยมัชฌิมโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
12. นางดารุณี ดวงวงษาโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
13. นางนันทนา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
14. นางพิสมัย พงษ์ศรีลาโรงเรียนพงษ์ศรีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวเทียนทอง ดีรักษาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง กมลชัยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวนภัคมณ พิศภาณ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร จันทรจตุรภัทรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นิตยโรจน์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางประกิต วรรณพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์ ไชยคำโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
8. นางวราภรณ์ ยนต์ชัยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
9. นายรชธร สุวรรณหารโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
10. นายชาญน์ ฉายฉันท์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
11. นางสาวขนิษฐา ชัยศีลาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์กรรมการ
12. นางขวัญจิตต์ เชาว์พานิชโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สีแก้วก่ำโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเดิม วรรณทองโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางราตรี ธรรมโหรโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมพงษ์ ศรีสมพรโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นายอมรฤทธิ์ อุทรักษ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมนต์ชัย ไวมาตย์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมณี อิ่มเจือโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางชนิกา ไผ่ผาดโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิรันดร สาจันทร์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นางสุธารพิงค์ โนนศรีชัยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก่นจันทร์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญอุ้ม พันธุ์คุ้มเก่าโรงเรียนเขาวงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศรีสมพรโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นางยุภาพร ภักดีชนโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายธนศักดิ์ เจริญธรรมโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นายไชยรัตน์ สุริยคุปต์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
7. นางสาวปารินทร์ ราชภักดีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนูศิลป์ กั้วนามนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ คนใจบุญโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วรพันธุ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ อำไพโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายบุญชัย ไกรวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายนพคุณ สดใสโรงเรียนร่องคำกรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย อดิสรณกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเมืองมนต์ โสภารีย์โรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นายโกวิท มีตาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศศิณา ลาภบุญเรืองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางศิรินทร์รัตน์ โคตรสาขาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชญาณี อาจวิชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายกานต์ทิชา หีบแก้วโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางอนุรักษ์ ภูสมหมายโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเมืองมนต์ โสภารีย์โรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นางประหยัด ทองภูธรณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางผาสุข เจริญศักดิ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ สรรพเลิศโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ ภูธรมิตรโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร กรรมการ
6. นางจรรยารักษ์ ภูเกิดพิมพ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
7. นางอนุรักษ์ ภูสมหมายโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุดม กัสมังโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ อนุแสนโรงเรียนกมลาไสยรองประธานกรรมการ
3. นางอุบล อังคะรุดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางมยุรีย์ ศรีชมภูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯกรรมการ
5. นางสุภาสินี ถวิลไพรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางละเอียด พิพัฒน์โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา กรรมการ
7. นายปิยรัตน์ วันทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอุดม กัสมังโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายประภาส เขตอนันต์โรงเรียนร่องคำรองประธานกรรมการ
3. นายมาพิชิต วรสารโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญลักษณ์ ศิริเดชโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายพรมงคล วงศ์วิเศษโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ กรรมการ
7. นางปิยรัตน์ วันทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ทาระขจัดโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนรินทร์ พุดลาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุณยกฤต หนองเสนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุรชาติ ดวงประทุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายพยนต์ จันทเคลิ้มโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายสมพจน์ ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯกรรมการ
7. นางสาวณัฎฐ์ธยาน์ มณีโคตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ทาระขจัดโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ พุดลาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุณยกฤต หนองเสนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุรชาติ ดวงประทุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายพยนต์ จันทเคลิ้มโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายสมพจน์ ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯกรรมการ
7. นางสาวณัฎฐ์ธยาน์ มณีโคตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเธียรชัย เฉวียงวาศโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายทวี บัวคำภูโรงเรียนกมลาไสยรองประธานกรรมการ
3. นางดวงกมล ยงประพัฒน์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางศิริพร ประทุมขันธ์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายจำนง เศษฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ ภูพลอยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
7. นางพิสมัย แสงพันธุ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสายันต์ ไมยะปันโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายไชยยศ วันอุทาโรงเรียนร่องคำรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา พันธุ์ทุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมเด็จ เหล่าประชาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
5. นายบวร วรรณนิตย์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางแพรวพรรณ การสว่างโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสมลักษณ์ ภูปลื้มโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภูวดล ภูสิมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ศรีวรสารโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตตะวัน อินทฤทธิ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุวรรณี คงแสนคำโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุพิน สุนทรสโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
6. นางศิริยา ศรีดาบุตรโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
7. นางสาววิไลพร อ่อนภูเขาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายภูวดล ภูสิมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ กองทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช มีตาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญทัน นนทะคำจันทร์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นายเทอด เทพบาทโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางปาริฉัตร ชมภูเพชรโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
7. นางปิยวรรณ ภูนาสูงโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรธนา กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เรืองศรีมั่นโรงเรียนกมลาไสยรองประธานกรรมการ
3. นางประดับศิลป์ อินทร์พรหมโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรินทรา สุจิตตกุลโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ จิตต์พงษ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นายดำรงศักดิ์ ศรีตะวันโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ วรสารโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวรรธนา กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ อรรถเนติกุลโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางตรีญากุล จันทรสมบัติโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายยุทธศิลป์ ธรรมอินทร์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางเบญจมาศ เรืองชาญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุคนธ์ ภูชำนิโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
7. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสายันต์ ไมยะปันโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายพจกร แจ่มสุวรรณ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางกฤษณา หัสนิสสัยโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นายธนารักษ์ สุชะไตรโรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นายอุดม นามศรีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
7. นางจีรวรรณ ฆารประเดิมโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางประสพสุข ศรีหงษ์ทองโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ เอกตาแสงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายมณี ฉิมพลีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายนพรัตน์ นันชัยศรีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางประยูรศรี ผาสุกโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายมานะ จันทะรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสมหมาย วิเศษชูโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ เสนฤทธิ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ธรรมวงศาโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย นิราราชโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรินดา โคตรนาวังโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพร ศรีขอดเขตโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
6. นายวิไล ใจอ่อนโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
7. นายยุทธนา จันทร์เพ็ญโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ เสนฤทธิ์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงบุหรัน มหิพันธ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ปังอุทาโรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นายประกาศิต ฉายจรัสโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางสมาพร ศรีอ่อนจันทร์โรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิรันดร์ เพชรวิชิตโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯกรรมการ
7. นายปราโมทย์ ชุมนุ้ยโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล ทองสารโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายผดุงเดช เถาว์ชาลีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายกฤษฎาคม ปัญจะโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอนุชา ไชยเลิศโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล ทองสารโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายผดุงเดช เถาว์ชาลีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายกฤษฎาคม ปัญจะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอนุชา ไชยเลิศโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี แสงพงษ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์ โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี แสงพงษ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสงวนศักดิ์ นามพุทธาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ได้เกียรติโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา กมลสินธุ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสงวนศักดิ์ นามพุทธาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ได้เกียรติโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา กมลสินธุ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักขณา จารุพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายบันลือ ยุบลมาตย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักขณา จารุพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายบันลือ ยุบลมาตย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางปิยนาฎ นาสุวรรณโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระพล โป๊ะตะคารโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นายโสภณ งามสวยโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัดโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางปรารถนา ทักษิมาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายศิลปชัย นาคศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายเดชฤทัย ฉายจรุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯประธานกรรมการ
2. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางปรารถนา ทักษิมาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายศิลปชัย นาคศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายเดชฤทัย ฉายจรุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมงกฎ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี พรมมาโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
4. นายเรศ แสงทองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางอรพินท์ อุตระโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายมงกฎ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี พรมมาโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
4. นายเรศ แสงทองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นางอรพิน อุตระโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประเดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชูชัย ประทุมขันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นายอนุชิต วรชินโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
6. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชูชัย ประทุมขันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นายอนุชิต วรชินโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายบรรจลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
6. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชูชัย ประทุมขันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นายอนุชิต วรชินโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
6. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชูชัย ประทุมขันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นายอนุชิต วรชินโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
6. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใสโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก บุญศรีนาคโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายสมถวิล ไชยเอนกโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ คาดีวีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
6. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใสโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก บุญศรีนาคโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายสมถวิล ไชยเอนกโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ คาดีวีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
6. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใสโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก บุญศรีนาคโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายสมถวิล ไชยเอนกโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ คาดีวีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
6. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใสโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายชนะศึก บุญศรีนาคโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายสมถวิล ไชยเอนกโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ คาดีวีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
6. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัคเรศ ป้องกันโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอัคเรศ ป้องกันโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัคเรศ ป้องกันโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัคเรศ ป้องกันโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัคเรศ ป้องกันโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบุญกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอัคเรศ ป้องกันโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัคเรศ ป้องกันโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัคเรศ ป้องกันโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเวียงชัย ราชฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทธโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย พันธ์โพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายชาติเกรียงไกร โสภาการโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเวียงชัย ราชฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทธโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย พันธ์โพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายชาติเกรียงไกร โสภาการโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเวียงชัย ราชฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทธโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย พันธ์โพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายชาติเกรียงไกร โสภาการโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเวียงชัย ราชฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทธโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย พันธ์โพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายชาติเกรียงไกร โสภาการโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเวียงชัย ราชฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทธโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย พันธ์โพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายชาติเกรียงไกร โสภาการโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเวียงชัย ราชฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทธโธภาวนาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย พันธ์โพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายชาติเกรียงไกร โสภาการโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายระวี พะยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวัชราพรรณ ขวัญสกุลโรงเรียนวังมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ เพริดพราวโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นางศวรรยา มณฑนะพสุทธิ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวัชราพรรณ ขวัญสกุลโรงเรียนวังมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ เพริดพราวโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นางศวรรยา มณฑนะพสุทธิ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภัสชล โคตรชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภัสชล โคตรชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทองเคียบ เหลาแหลมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีฯประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญญลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางทองเคียบ เหลาแหลมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีฯประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญญลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน วรวะไรโรงเรียนวังมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯกรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ ศิริกิจโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นางสาวกุลนันท์ อัฐนาคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายภัณกร สุระวรนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน วรวะไรโรงเรียนวังมนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯกรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ ศิริกิจโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นางสาวกุลนันท์ อัฐนาคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายภัณกร สุระวรนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯกรรมการ
4. นายภัณกร สุระวรนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายบุญศรี ธรรมประชาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯกรรมการ
4. นายภัณกร สุระวรนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
5. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายไมตรี ศิลปแก่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายปิติภัทร พาโสมมนัสสกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม กรรมการ
4. นายอภิชัย นิละปะกะ โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายอธิปติ จิตภักดี โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
6. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
7. นางนันติมา สุทธิประภา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
8. นางบังอร โคตรยอดโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
9. Mr.David Meeham โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
10. MissKarlee Marie Humphry โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นางสาวมุทิตา อุดรแผ้วโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวพัชรา อุ่นบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายไมตรี ศิลปแก่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายปิติภัทร พาโสมมนัสสกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชัย นิละปะกะ โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายอธิปติ จิตภักดี โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
6. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
7. นางนันติมา สุทธิประภา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
8. นางบังอร โคตรยอดโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
9. Mr.David Meeham โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
10. MissKarlee Marie Humphry โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นางสาวมุทิตา อุดรแผ้วโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวพัชรา อุ่นบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ ลาภเสถียรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัทราพร ลาภบุญเรืองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิริยะ สารผลโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
4. นางปวีณา ภูหัดการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนพร ศรีขัดเค้าโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
6. นางเมตตา แพงคำโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
7. นางบุศรา พลเชียงสา โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
8. นายนพดล ทองสุพรรณโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
9. Mr.Curtis Richard Thomsonโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
10. Mr.Lachlan Murrayโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวธัญญภรณ์ ดีรักษาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
12. นางทิพพวรรณ์ เขตเจริญโรงเรียนหนองสอพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ ลาภเสถียรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัทราพร ลาภบุญเรืองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิริยะ สารผลโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
4. นางปวีณา ภูหัดการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนพร ศรีขัดเค้าโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
6. นางเมตตา แพงคำโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
7. นางบุศรา พลเชียงสาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
8. นายนพดล ทองสุพรรณโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
9. Mr.Curtis Richard Thomsonโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
10. Mr.Lachlan Murrayโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวธัญญภรณ์ ดีรักษาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
12. นางทิพพวรรณ์ เขตเจริญโรงเรียนหนองสอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางรจนา สังข์ชาตรี โรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ คำแหงพล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐนพิน สุณะไตรย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวไลกิติ์ สระแก้วโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิเชียนศักดิ์ ทิพย์สิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กรรมการ
6. นายจุดประสงค์ ทองน้อยโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
7. นางนวลปราง เขจรสัตย์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางจินดารัตน์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
9. Mr.Magaret Gormleyโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กรรมการ
10. Mr.James Hayes โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
11. นางสาวสุภารัตน์ โขมะพัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
12. นายปิยพงษ์ ภูหงษ์สูงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางรจนา สังข์ชาตรีโรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ คำแหงพลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐนพิน สุณะไตรย์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาววไลกิติ์ สระแก้วโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิเชียนศักดิ์ ทิพย์สิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายจุดประสงค์ ทองน้อยโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
7. นางนวลปราง เขจรสัตย์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางจินดารัตน์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
9. Mr.Magaret Gormleyโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
10. Mr.James Hayesโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
11. นางสาวสุภารัตน์ โขมะพัฒน์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
12. นายปิยพงษ์ ภูหงษ์สูงโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วรชินโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางศรีมาลา จตุพร โรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางวัลลิณีย์ ชื่นชมภู โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาพ โคตรเพ็งโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุมาลี ตรีพงษ์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี ปัสสะโรงเรียนสามชัยกรรมการ
7. นางสาวธีรัตน์ พลขยันโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร กรรมการ
8. นางนงนุช นามพุทธาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
9. MissElizabeth Chase Moyerโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
10. Mr.Micheal David Mcphersonโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
11. นางสุภาพร สีสังข์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
12. นางจุฑาศินีย์ ศรีลาพัฒน์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายวิทยา วรชินโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางศรีมาลา จตุพรโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางวัลลิณีย์ ชื่นชมภูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาพ โคตรเพ็งโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสุมาลี พรมนัสโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี ปัสสะโรงเรียนสามชัยกรรมการ
7. นางสาวธีรัตน์ พลขยันโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
8. นางนงนุช นามพุทธาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
9. MissZuri Milanziโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
10. Mr.Simeon Benitโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
11. นางสุภาพร สีสังข์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวจุฑาศินีย์ ศรีลาพัฒน์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ สุเพ็ญศิลป์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ อินทะสีดา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ไชยกาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางปวีณา เหมาะทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางวรรณาภรณ์ สกุลซ้งโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางนุช ถินกะไสย โรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเพชรไพลิน ค้ำชูโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกุสุมา เสนานาค โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
9. นายวงศ์ชีวพันธ์ พันธ์แก้ว โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
10. Mr.Anwar Abdulwahbโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
11. นายสมเจต ฤทธิ์สุวรรณโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
12. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรแก้ว ชาครีรักษ์ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ สุเพ็ญศิลป์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ อินทะสีดาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ไชยกาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางปวีณา เหมาะทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางวรรณาภรณ์ สกุลซ้งโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางนุช ถินกะไสยโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเพชรไพลิน ค้ำชูโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกุสุมา เสนานาคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
9. นายวงศ์ชีวพันธ์ พันธ์แก้วโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
10. Mr.Anwar Abdulwahbโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
11. นายสมเจต ฤทธิ์สุวรรณโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
12. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรแก้ว ชาครีรักษ์โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ โพนะทาโรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย หาญอาษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิภาดา สุเพ็ญศิลป์ โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวกมลพรรณ ศรีชะตา โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอุไรพรรณ อุปนิ โรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายไชยรัฐ พัฒนโพธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศิริชัยวัฒนกุลโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิรินญา กลีบจำปาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก เสมาทองโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวกวิสรา ฤทธิ์รุ่งโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
7. MissZhang Xue โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
8. Mr.Su Huaโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
9. Mr.Wang Shao Shaui โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
10. นางสาวยุภาพรรณ เหล่าทองสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวปิยะดา พิมพะจันทร์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายไชยรัฐ พัฒนโพธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ ศิริชัยวัฒนกุลโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายกริช ธีรางศุโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายศิรินญา กลีบจำปาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก เสมาทองโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวกวิสรา ฤทธิ์รุ่งโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
7. MissZhang Xueโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
8. MissSu Huaโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
9. Mr.Wang Shao Shauiโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
10. นางสาวยุภาพรรณ เหล่าทองสารโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวปิยะดา พิมพะจันทร์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ โพนะทาโรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Tetsuya Oe โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. MissMegu Konnoโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. Mr.Masaaki Suezakiโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. Mr.Seiichiro Tatsunoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นางสาวอุไรพรรณ อุปนิโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวกมลพรรณ ศรีชะตาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ โพนะทาโรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Tetsuya Oeโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. MissMegu Konnoโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. Mr.Masaaki Suezakiโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. Mr.Seiichiro Tatsunoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นางสาวอุไรพรรณ อุปนิโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวกมลพรรณ ศรีชะตาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ภูปาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ อนุกูล โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา พาโสมมนัสสกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายจุมพล วงศ์ษร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางกาญจนา ประจำเมือง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางดวงตา จันทชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
7. นางหัตถพร มิเรโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
8. นายวิภาคย์ หนูสายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวเทียมจิต เทวิญญา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
10. Mr.Brendan Lapham โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
11. นางชนิดาภรณ์ อุ่นจรัสโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
12. นางนวยนุช ภูสิม โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ ภูปาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ อนุกูลโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา พาโสมมนัสสกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายจุมพล วงศ์ษรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางกาญจนา ประจำเมืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางดวงตา จันทชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
7. นางหัตถพร มิเรโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
8. นายวิภาคย์ หนูสายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเทียมจิต เทวิญญาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
10. Mr.Brendan Laphamโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
11. นางชนิดาภรณ์ อุ่นจรัสโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
12. นางนวยนุช ภูสิมโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ จันทะคัด โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายอภิสัณห์ ลาภเสถียรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโดม เศรษฐจันทร์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายบุญส่ง อันอาสาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม กรรมการ
5. นายชัยพฤกษ์ มูนเมืองแสนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายนิรันต์ ม่องคำหมื่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเผด็จศักดิ์ คำดี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายกมล ละอองคำ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์”รองประธานกรรมการ
3. นายสมจิตร จำปาสารโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายสฤษดิ์ ศรีพนมยมโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางบังอร สมิทธิกันต์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤตวิทย์ ชุมศรี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสินีนาฏ ศิริชัยวัฒนกุล โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย พยัคฆ์ทอง โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ภูโอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิภาดา สุเพ็ญศิลป์ โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางนิตยา ตรัสศรี โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์”กรรมการ
5. นางรชนีกร สุริยาวงษ์ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
6. นางสุกัญญา กัญญสกุลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายคำเสาร์ ปัญญา โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายสุรเชฐ์ ไพรสณฑ์ โรงเรียนกุฉินารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพรนภัส มหิพันธุ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือนโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวชลธิดา นาสมยนต์ โรงเรียนร่องคำกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ จำเริญสาร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยุวดี จันทะรัง โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนพพร ศรีมงคล โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา สุราสา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางปรารถนา ศรีชุบร่วง โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์”กรรมการ
5. นางวิภาษณีย์ ศรีวิพันธ์ โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นางสาวอรอนงค์ รุทเทวิน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
7. นางสุลักขณา รัดทีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ ชัยปัญญาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายนิคม ชมภูพงษ์ โรงเรียนโนนคำวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายสำเริง การรัศมี โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวิกา แสงฤทธิ์โรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลรส โมฆรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
6. นางลำยอง สกุลซ้ง โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์”กรรมการ
7. นางสาวปราณี นาถมทองโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจงศิริ พัฒนสระคูโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางดอกรัก อรัญถิตย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางละอองดาว จิตต์พิริยะการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสุกัลยา บุญเลิศโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางราตรี ทุมมาวัดโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ โสภาพรหมโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา ฆารชมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางผกามาศ สีหาบุญมากโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดใจ บุษบงค์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายไมตรี ศิลปแก่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางณภัค จันดอนโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ไชยกาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฎฐ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางอภินันท์ พิลายนต์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางปวีณา ภูหัดการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญโฮม บุญรัตน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
8. นางกิติพร ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายไมตรี ศิลปแก่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางณภัค จันดอนโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ไชยกาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฎฐ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางอภินันท์ พิลายนต์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางปวีณา ภูหัดการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญโฮม บุญรัตน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
8. นางกิติพร ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายประชิตร์ ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ มหาแสนโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล สายแววโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุพรรณี วิเศษสอนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางบังอร สุริยคุปต์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
6. นางสุมนา มุกดาใสโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
7. นางรัชนก โยธะไชยสารโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางวันเพ็ญ ถวิลการโรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายประชิตร์ ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ มหาแสนโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล สายแววโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุพรรณี วิเศษสอนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางบังอร สุริยคุปต์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
6. นางสุมนา มุกดาใสโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
7. นางรัชนก โยธะไชยสารโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางวันเพ็ญ ถวิลการโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางอรพิน นนทมาโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงฤทัย ไหมทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ จำปาทองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางอารีย์ เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางอมรวรรณ สุภารีย์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นางกชมน พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิริภร วงวิเชียรโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางอรพิน นนทมาโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงฤทัย ไหมทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ จำปาทองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางอารีย์ เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางอมรวรรณ สุภารีย์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นางกชมน พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิริภร วงวิเชียรโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เทียมทันโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางยุพิน อมรพิสุทธิกุลโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางนภวรรณ ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเกวลิน ชาวนาฮีโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางปรียา แสบงบาลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นางนฤมล จันทะรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิริพร ดวงทองพลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เทียมทันโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางยุพิน อมรพิสุทธิกุลโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางนภวรรณ ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเกวลิน ชาวนาฮีโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางปรียา แสบงบาลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นางนฤมล จันทะรัตน์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิริพร ดวงทองพลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสงกรานต์ พันธ์โนราชโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพจิต บุตรดา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัย โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาววีระนุช ศรฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายสงกรานต์ พันธ์โนราชโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพจิต บุตรดา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัย โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาววีระนุช ศรฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายสงกรานต์ พันธ์โนราช โรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพจิต บุตรดา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัย โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาววีระนุช ศรฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นางนันทิยา สงวนตระกูล โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายสงกรานต์ พันธ์โนราชโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพจิต บุตรดา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัย โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาววีระนุช ศรฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสงกรานต์ พันธ์โนราชโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แฝงศรีจันทร์ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพจิต บุตรดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววีรนันท์ เจตินัย โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาววีระนุช ศรฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางรติกรณ์ แสบงบาลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ เวียงสงค์โรงเรียนกมลาไสยรองประธานกรรมการ
3. นายวรพงษ์ เถาว์ชาลีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางชินัญญา จันทรอุปฬรีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายเสกสรร เรืองเดชโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ จิระสมบัติโรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมัย ภูชาบุตร โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปานใจ โพธิ์หล้าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนเทพ วิเศษสอนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ตุ้มมีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ จิระสมบัติโรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ บุษบงค์ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม วรรณพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายโอภาส พลเยี่ยมโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายชวลิต แสงศิริทองไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.รัศมี ศรีหงษ์ทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ ดอนพรทันโรงเรียนอนุกลนารี รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางศิริวรรณ์ มีสารพันธุ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นางสุพัตรา ฤทธิ์เจริญวัตถุโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.รัศมี ศรีหงษ์ทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ไสยสาลี โรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายกวีภัทร ภูสมศรี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายพนมพร คะโยธาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์”กรรมการ
5. นางวรนุช เจิ่งชัยภูมิโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายคุณากร ศรีสองเมืองโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพดี ปรีดีโรงเรียนร่องคำรองประธานกรรมการ
3. นางชาลินี สังข์วิเศษโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติชัย คะอังกุโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางฐิตาพร ดอนโอฬารโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
6. นางกฤติกา แกล้วกล้าโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตร โรงเรียนร่องคำ ประธานกรรมการ
2. นายวิญญู มุทิตาโรงเรียนกุฉินารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย โอษะคลังโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
4. นางสาวนิตยา นากองศรีโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยมงคล รัตนประกรณ์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายสุรจิตร โลหะมาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายเทวัญ ภูพานทองโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางปุณญานันทน์ จิตราชโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบลโรงเรียนคำม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายไชยยันต์ พันธ์เสถียรโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนภาพร อัยวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ปทุมวัน โรงเรียนกมลาไสยรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภวิชญ์ วรสาร โรงเรียนเขาวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ บุตรแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรียากร พิรพัชยานันท์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพลกฤษณ์ รินทรึกโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงค์ แสงฤทธิ์โรงเรียนหนองสอพิทยาคมกรรมการ
5. นางนริศรา ดอนพรทันโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียากร พิรพัชยานันท์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปรางทิพย์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคินพรรณ ภูโตนนาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ พันโพธิ์ดาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรณิชชา หาชื่นโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ มิมาชา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาดา ผลาเลิศ โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายชัยมงคล กล้าขยันโรงเรียนสามชัยกรรมการ
5. นางสาวรมิตา พิมพะไสย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชูชัย วันชูเพลา โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย บุตรวงษ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ ศรีนาแพงโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ปุณะตุง โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”กรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ วรสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ พิมพ์ศรีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมารุต วรสารโรงเรียนกมลาไสยรองประธานกรรมการ
3. นายขันทอง มาลาหอมโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุจิตราภรณ์ หันไชยเนาว์โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
5. นางวนิดา อ่อนประสงค์โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวิทูลย์ ดอนพรทันโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นายสุรบดินทร์ ใจเย็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์กรรมการ
8. นายภาสกร เอกตาแสงโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
9. นางยุพดี ปรีดีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
10. นางนริศรา ดอนพรทันโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพลกฤษณ์ รินทรึกโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ นาสุวรรณโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย อุทรักษ์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ คำทองโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
5. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวรมิตา พิมพะไสย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
7. นายศรายุทธ เสนาวังโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
8. นายอดุลย์ แจ้งภูเขียวโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีกรรมการ
9. นายเจษฎา นาจันทองโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
10. นางพวงลดา วรสารโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
11. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนร่องคำกรรมการ
12. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประสาท บรรยงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ โคตะวินนท์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายบรม โกหาแสงโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายไพบูลย์ นาเทวา โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายจำรูญ บำรุงกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประสาท บรรยง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ โคตะวินนท์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายบรม โกหาแสง โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายไพบูลย์ นาเทวาโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายจำรูญ บำรุงกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายผจญ พิมประสงค์โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร ภูตีกา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ
3. นายสถิตย์ บุตรศาสตร์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กรรมการ
5. นายวินิพล โพนไสวโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายผจญ พิมประสงค์โรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร ภูตีนกา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ
3. นายสถิตย์ บุตรศาสตร์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายวินิจพล โพนไสวโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายบุญกว้าง สุภาษี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกำไล ตุระชอง โรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมุขดา สีมี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนาพร เหล่านายอโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” กรรมการ
5. นางยุภาพร กมลผาดโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายไพจิตร พิมพิสัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ นามโสโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
3. นางอุเทนศิลป์ อุทโท โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายวีระยุทธ์ จันทร์สดโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายองอาจ แสนมาโนช โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์” ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ คำทองโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นายโดม อุดรแผ้วโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นางรุ่งนภา ทะรังศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ กล้าชยันโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางกันตา พรานป่าโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสยาม นามมุณี โรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายศรีบุญเรือง เฉลิมแสน โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายกำพล พลเชียงสาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางสาวไพลิน ชิณเทศโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วิเศษ ดีโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบัวลอง อุ่นประเดิม โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
3. นายเกรียงไกร รัตนศรีหา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายยศรวี วุฒิสารโรงเรียนสามชัยกรรมการ
5. นายวิโรจน์ พิพัฒย์ยานนท์ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนิยม สารปรังโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ไพรสณฑ์โรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัตนาพร วิไลเพชรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิพนธ์ สกลใต้โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์ลาวัลย์ แอคะรัจน์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจารุณี แสงหิม โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ถิตย์รัศมี โรงเรียนสามชัยกรรมการ
3. นางสุกัลยา ดีบุตรศรีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ฤาชัยรามโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจารุณี แสงหิมโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ถิตย์รัศมีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
3. นางสุกัลยา ดีบุตรศรีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุรวงค์ สุดสนธิ์ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ฤาชัยรายโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายเสรี ทรัพย์เกิด โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางราตรี ศรีสุเพชร กุลโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิวา หาญอาหา โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายอิทธิพล พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายเสรี ทรัพย์เกิดโรงเรียนอนุกูลนารี ประธานกรรมการ
2. นางราตรี ศรีสุเพชรโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิวา หาญอาหาโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
5. นายอิทธิพล พลโคกก่อง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา ไมยะปันโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางพันพิละ อุทรังษ์ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางรัชนีพร ดอนสมจิตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางนรีรัตน์ แสงพันธุ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางประพิทธิ์ โยมศรีเคนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเสาวภา ไมยะปันโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางพันพิละ อุทรังษ์ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางรัชนีพร ดอนสมจิตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางนรีรัตน์ แสงพันธุ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางประพิทธิ์ โยมศรีเคนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษ์ ปัตบุตร โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์”ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร หีบทอง โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กรรมการ
3. นายไชยยันต์ พันธ์เสถียรโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางยุภา กุลมงกฎ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางเพ็ญสิริ คลังบุญครองโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
6. นายกำพล พลเชียงสาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายสุระชิต ชนาสิทธ์โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายจักรจิตร ปัตตาบุตร โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์”ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร หีบทอง โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายไชยยันต์ พันธ์เสถียรโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางยุภา กุลมงกฎโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางเพ็ญสิริ คลังบุญครอง โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นายกำพล พลเชียงสาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายสุรชิต ชนาสิทธ์ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญหล้า โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ทุมวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายเข็มทอง จิตจักร โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม กรรมการ
4. นางศิรินุช ชัยช่วย โรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุข โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางพิสมัย บุญรอด โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางเพชรสิริ ภูงามเงิน โรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญหล้า โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ทุมวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายเข็มทอง จิตจักร โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิรินุช ชัยช่วย โรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา มีสุข โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
6. นางพิสมัย บุญรอด โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางเพชรสิริ ภูงามเงิน โรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญหล้า โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ทุมวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ
3. นายเข็มทอง จิตจักร โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม กรรมการ
4. นางศิรินุช ชัยช่วย โรงเรียนนามนพิทยาคม กรรมการ
5. นางจินดา มีสุข โรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
6. นางพิสมัย บุญรอด โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางเพชรสิริ ภูงามเงิน โรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ อาคมศิลป์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นางนิติยา ทรงมงคลรัตน์ โรงเรียนกมลาไสยรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา โยคะสัย โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางสาวกัญจนา แข็งฤทธิ์ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้ว โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรณกฤต กุมสิน โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ภูครองหิน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นายเรียบเรียง อุทรักษ์ โรงเรียนโนนคำวิทยา กรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็น โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม กรรมการ
5. นางลักขณา จตุรงพงษ์ภักดี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ สารพันธ์ โรงเรียนคำม่วง ประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยรองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เวียงวะลัย โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางบุณยกานต์ โสภาภาร โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสุภาพร คุณแสง โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม กรรมการ
7. นางนิตยา อุดรแผ้ว โรงเรียนกุฉินารายณ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ สารพันธ์ โรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางบุณยกานต์ โสภาภาร โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสุภาพร คุณแสง โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
7. นางนิตยา อุดรแผ้ว โรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ สารพันธ์โรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์ โรงเรียนกมลาไสยรองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เวียงวะลัย โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายวีระพล เหล่าชัย โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางบุณยกานต์ โสภาภาร โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสุภาพร คุณแสง โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
7. นางนิตยา อุดรแผ้ว โรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ สารพันธ์โรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยรองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสุภาพร คุณแสงโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
7. นายนิตยา อุดรแผ้วโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายปัญญา ปาระภา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางนภัสชล โคตรชมพู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์ กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายมงคล ดอนละครโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวเจริญ คุ้มอักษร โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายปัญญา ปาระภา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนภัสชล โคตรชมพูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายมงคล ดอนละคร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวเจริญ คุ้มอักษร โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายปัญญา ปาระภา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนภัสชล โคตรชมพู โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายมงคล ดอนละคร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
6. นางสาวเจริญ คุ้มอักษร โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]