หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ,โรงเรียนอนุกูลนารี,โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนร่องคำ.....
ระหว่าง วันที่ .11-13 เดือน .พฤศจิกายน. พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   11 พ.ย. 2557   12 พ.ย. 2557   13 พ.ย. 2557   14 พ.ย. 2557   21 เม.ย. 2558   22 เม.ย. 2558   23 เม.ย. 2558   24 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 (โปงลาง) ชั้น 3 ห้อง 132 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 (โปงลาง) ชั้น 3 ห้อง 134 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 (โปงลาง) ชั้น 3 ห้อง 131 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
4 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 (โปงลาง) ชั้น 2 ห้อง 126 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 1 (โปงลาง) ชั้น 3 ห้อง 133 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 (ดอกคูณ) ชั้น 4 ห้อง 343 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
2 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 (ดอกคูณ) ชั้น 4 ห้อง 345 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
3 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 (ดอกคูณ) ชั้น 3 ห้อง 331 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122,123,124 ห้องโสตฯ 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134,135,136 ห้องโสตฯ 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636,637,638 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633,634,635 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627,628 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624,625,626 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ใต้ถุนอาคาร 5 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ หน้าเสาธง บริเวณลานประดู่ 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 6 ห้อง 611,612 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621,622 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงฝึกพลศึกษา สนามกีฬากลาง 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงฝึกพลศึกษา สนามกีฬากลาง 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421-422 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425-426 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี โรงยิม 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
4 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องคอมพิวเตอร์ 3 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
5 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องคอมพิวเตอร์ 3 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
6 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น ล่าง 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
7 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น ล่าง 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
8 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
9 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
10 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องโสตฯ 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 13.00-16.30
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 13.00-16.30
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 13.00-16.30
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 13.00-16.30
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 08.30-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 13.00-16.30
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 12 พ.ย. 2557 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ หอประชุม 12 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ หอประชุม 12 พ.ย. 2557 09.00-16.30
3 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ห้อง หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 12 พ.ย. 2557 08.30-16.30
4 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ห้อง หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 12 พ.ย. 2557 08.30-16.30
5 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ห้องโสตโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ห้อง ห้องโสตโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 12 พ.ย. 2557 08.30-12.00
6 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ห้องโสตโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ห้อง ห้องโสตโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 12 พ.ย. 2557 13.00-16.00
7 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ห้องโสตโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ห้อง ห้องโสตโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 12 พ.ย. 2557 08.30-12.00
8 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ห้องโสตโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ห้อง ห้องโสตโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 12 พ.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ลานมรกต 12 พ.ย. 2557 09.00-10.30
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ลานมรกต 12 พ.ย. 2557 09.00-10.30
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ลานมรกต 12 พ.ย. 2557 13.30-14.30
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ลานมรกต 12 พ.ย. 2557 13.30-14.30
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ลานมรกต 12 พ.ย. 2557 14.30-17.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ลานมรกต 12 พ.ย. 2557 14.30-17.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ลานมรกต 12 พ.ย. 2557 10.30-12.30
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ลานมรกต 12 พ.ย. 2557 10.30-12.30
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ลานมรกต 12 พ.ย. 2557 11.30-12.30
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ลานมรกต 12 พ.ย. 2557 13.00-13.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135-136 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ห้อง 125 (lab) ติดห้องพักครูภาษาอังกฤษ 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 3 ห้อง ศูนย์คณิตศาสตร์ 313,314,315 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ห้อง 124 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
7 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ห้อง 124 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
8 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี หอประชุม 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย สนามฟุตบอล 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย สนามฟุตบอล 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 (ดอกคูณ) ชั้น 2 ห้อง 326 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 (ดอกคูณ) ชั้น 2 ห้อง 326 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 (ดอกคูณ) ชั้น 2 ห้อง 322 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 (ดอกคูณ) ชั้น 2 ห้อง 322 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 (ดอกจาน) ชั้น 2 ห้อง 231 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 (ดอกจาน) ชั้น 2 ห้อง 232 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 (ดอกจาน) ชั้น 2 ห้อง 233 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 (ดอกจาน) ชั้น 2 ห้อง 234 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ TOT 12 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 พ.ย. 2557 13.00-15.00
3 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 12 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2557 13.00-15.00
6 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 12 พ.ย. 2557 09.00-12.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคารหอประชุม ชั้น ล่าง 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
8 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคารหอประชุม ชั้น ล่าง 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี ศาลาทรงไทย หลังอาคาร 4 12 พ.ย. 2557 08.30-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ศาลาทรงไทย หลังอาคาร 4 12 พ.ย. 2557 13.00-16.30
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้อง to be ด้านหน้า ด้านใน 12 พ.ย. 2557 08.30-12.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้อง to be ด้านหน้า ด้านใน 12 พ.ย. 2557 13.00-16.30
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ที่จอดรถสนามบาสฯ 12 พ.ย. 2557 08.30-12.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องปฺฏิบัติการอาหาร 12 พ.ย. 2557 08.30-12.00
7 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี สนามบาสเก็ตบอล 12 พ.ย. 2557 09.00-12.00
8 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องปฺฏิบัติการอาหาร 12 พ.ย. 2557 08.30-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องประดิษฐ 12 พ.ย. 2557 08.30-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]