รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนนครขอนแก่น และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  คำแพงตา
 
1. นางปราณี  วโรพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงอิสรีย์  ว่องไว
 
1. นางวันชยาภรณ์  นันททิพรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงใจงาม  ปิยะวัฒนกูล
 
1. นางยุพารัตน์  คำใสสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชลนิกานต์  ชำนาญไพร
 
1. นางบัวสุวรรณ  โสภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  ดงบังสถาน
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  อาษาสนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นางสาวรนัฐชา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางจริยา   ใยปางแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวสุภารตี  หงษ์เวียง
 
1. นางสุกัญญา  เสาร่อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  พรหมพันใจ
 
1. นางสาวณัฐญากานต์  บุญแสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายภาสกร  อ่อนช้าง
 
1. นางอภิรดี  นิราศสูงเนิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวปริษา  ศิริอาภากุล
 
1. นางพิชญ์สมร  อินทรจักรพงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉันทสวัสดิ์
 
1. นางสาธิฏา  เห็มชะนาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงปรารถนา  ศิลป์ประกอบ
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ตรีเพชร
 
1. นายนิกร  สิทธิเลาะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงสมรัชนี  สูงแข็ง
 
1. นายประคอง  กองเงิน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนิดา  เชิญชัย
 
1. นางวิไลพร  ทัพซ้าย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นางสาวธาราวดี  พิมพ์สิงห์
 
1. นางจริยา  ใยปางแก้ว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวพรรษาศิริ  น้ำใจตรง
 
1. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  อินทรา
 
1. นางสมสมัย  พรมดี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวศิรินภา  เฉื่อยไธสง
 
1. นางสาวพิกุล  ทองภู
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธีรธร  รังสีปัญญา
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนะพิทักษ์สกุล
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จรูญสนธิ์
 
1. นางจิราธัณย์  กิตติกรธัญวัฒน์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กาภูคำ
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายโชคทวี  ทับทิมแสน
 
1. นางสาวนภาพร  ตาดี
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชนิตา  คำแพงศรี
 
1. นางคำตุ่น  มาตุ้ม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายนิรวัฒน์  สมนาม
 
1. นางเพียงพิมล  กองวารี
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายธนพล  มหามาตร
 
1. นางพูลสุข  พรหมโว
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  กองเกิด
 
1. นางรัชนีวัลย์  พรหมแสง
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายฐิติศักดิ์  ทองสุขแก้ง
 
1. นางยุพาพิน  บูรณสรรค์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจิรายุทธ  โฮ้หนู
 
1. นางธัญวรัตน์  บัวระภา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นางสาววารุณี  น้อยเสนา
 
1. นางสาวกัณญา  ภูมิสุวรรณ์
 
31 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  โพธิขำ
2. เด็กหญิงสลักจิตร  วงษ์ราชสีห์
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  มาลาศรี
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
2. นางภัทราภรณ์  ดอนสท้าน
 
32 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจารุวรรณ  วรรณโพธิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ธิธรรม
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  คางคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
2. นางบัวสุวรรณ  โสภา
 
33 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจิฬาภรณ์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวมณีรัตน์  แก้วคำ
3. นายศิรสิทธิ์  เนื่องมัจฉา
 
1. นางสาวพิกุล  ทองภู
2. นางสาวภิรพร  พิสสาพิมพ์
 
34 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  แก่นนาคำ
2. เด็กหญิงณฐินี  โวหาร
3. เด็กชายปิยากร  วงษ์มั่น
 
1. นางเนาวรัตน์  วิลาวรรณ์
2. นางสาคร  บริหาร
 
35 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑาวดี  เพชรเทศ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จงสมชัย
3. เด็กหญิงศศลักษณ์  โสภา
 
1. นายวีระยุทธ์  ศิลาศรี
2. นางพิมพ์สินี  ธเนศนิษฐ์
 
36 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวปานตะวัน  ศรีลาลัด
2. นางสาววรรณธิดา  ไพรศรี
3. นายศุภชัย  เบ้าทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ไชยดี
2. นายพัฒนวิชญ์  นามราช
 
37 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวจิรานพรัตน์  อันทะเกตุ
2. นายธวัชชัย  ทานาฤทัย
3. นางสาวพัชรีย์  หมื่นนนท์
 
1. นางภัทราภรณ์  ดอนสท้าน
2. นางสาวสุพักตร์  มาซา
 
38 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายธนโชติ  บัวหลวง
2. นางสาวสุชานันท์  พิศิษฐ์
3. นางสาวโฉมพิลาศ  โม้วงษ์
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
39 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชาลิสา  ดะนัย
2. นางสาวปนัดดา  อัมพวัลย์
3. นางสาวปรัชญา  คงโนนกอก
 
1. นางปุญญา  ดงใหญ่
2. นางสาวจุภาพรณ์  ชีกว้าง
 
40 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวณัฐธิดา  โพนยงค์
2. นายธนากร  อินอาจ
3. นางสาวอัญอร  อุทัยยศ
 
1. นางนงลักษณ์  เชาว์พานิช
2. นางสาวญาตา  กรุณากร
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายทักษ์ดนัย  เนาะสิงหา
2. นางสาวหทัยชนก  ยินดี
 
1. นางสุมาลา  ดำเนตร
2. นางปนัดดา  นามวิจิตร
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญใบ
2. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่จัง
 
1. นางรุ่งทิพย์  อิ่มพูล
2. นางสาวพรสวรรค์  นิติเกตุโกศล
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กหญิงกุสุมา  ลีคะ
2. เด็กหญิงเทียนสี  วรรณปะเก
 
1. นางสาวนันทิกา  จันทร์เทพย์
2. นางบุญจันทร์  บัวพา
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  กัณหาป้อง
2. เด็กหญิงจันจิรา  พฤกษหิรัญ
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญธิชา   พลเสนา
2. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางผาณิต  นามวงษ์
2. นางสาวจิรัฐยาพร  หมื่นจร
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวนริสรา  พรมผิว
2. นางสาวโสรยา  เจริญมี
 
1. นางฉวีวรรณ   แสนวิเศษ
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  โงนชารี
2. นางสาวสุรีย์พร  โยวผุย
 
1. นางสาวนฤมล  พิพัธนบรรจง
2. นางมลศรี  คำแก้ว
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายพีรณัฐ  ดรปัญญา
2. นายเจษฎากร  เถื่อนแอ้น
 
1. นางจีระนันท์  พรประเสริฐ
2. นางอรษา  สอนเอี่ยม
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นางสาวปิยรัตน์  แทนแสง
2. นางสาวสมใจ  สมอหอม
 
1. นางสาวอัญชลี  สกุลอินทร์
2. นางวิมลวรรณ  สร้อยทิพย์เจริญ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวกาญจนธร  นาคมณี
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  นานอก
 
1. นายประยูร  ลาแสง
2. นางดารารัตน์  ชัยชนะ
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายพรภวิทย์  สันดี
 
1. นางเนตร์นภา  มูลสาร
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนงนภัส  จรทะผา
 
1. นางทิวาพร  เศรษฐโสภณ
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายทัชชนก  คำพิทักษ์
 
1. นายวรเทพ  ฉิมทิม
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงณิชากร  ขนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศศิญาฎา  พรมสุบรรณ์
3. เด็กหญิงเพชรณิชา  คนหาญ
 
1. นางสาวอุษณี  ชาติพหล
2. นางสาวลลิตา  ชาวกะมุด
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ภาษิต
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ภูคำวงค์
3. เด็กหญิงพิมพ์  ประทุมชาติ
 
1. นายมัณฑนกร  พูนขุนทศ
2. นางสาวพัชรินทร์  บูชาอินทร์
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  พิลาดา
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ดิเรกผล
3. เด็กหญิงอารยา  สีสิทธิ์
 
1. นายมนูญศักดิ์  รัชโพธิ์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  สีน้ำคำ
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนนามวงษ์
2. เด็กหญิงภัทริยา  หางาม
3. เด็กชายเดชนุชา  ทุมคำ
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  แก่นจันทร์
2. นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีปัญหา
2. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  ปาใจประเสริฐ
3. เด็กหญิงเจนนิสา  ศรีพลแสน
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  สาระคาญ
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายนิรวิทย์  สุโคตร
2. นางสาวศุภาพิชญ์  แสนราษฎร์
3. นางสาวอุทุมพร   โคตรทุม
 
1. นางสาววิลาวัณย์  คำมูล
2. นางนงค์รัก  ไทธานี
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุพัตรา  จงใจหาญ
2. นางสาวสุภาวดี  บุญสุภา
3. นางสาวสุรีย์พร  โคตรชุม
 
1. นางรัญชิดา  แสงวงศ์
2. นางพีรภาว์  ภูมิช่วง
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวปิติญา  สังคะโชติ
2. นางสาวฟาริดา  โม้คำ
3. นางสาวรวิวรรณ  ธีระพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางพรพิรุณ  แจ้งใจ
2. นางสาวเริงนภา  อำทะวงษ์
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปภานัน  เผียงสูงเนิน
2. นายพิชยากรณ์  สุขคำ
3. นายสิรวิชญ์  จวบสมบัติ
 
1. นายพิชต  ทองล้น
2. นางรุ่งนภา  อารยะธรรมโสภณ
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวณิชา  ทีทา
2. นางสาวปิยะธิดา  แก้วตา
3. นางสาวภัครมัย  วัชรวิทยสุนทร
 
1. นางนิกร  ประวันตา
2. นายสุรชัย  สุขรี
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สอาดจันดี
2. เด็กหญิงอาภาพร  ฤทธิลือชัย
3. เด็กหญิงเกสรา  กันยาบัญดิษฐ์
 
1. นายสมเดช  ปริตรวดี
2. นางสาวนิตยา  อุดมผล
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสุรัตน์
2. เด็กหญิงศศธร  วงค์กระต่าย
3. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ยุวิช
 
1. นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวอนงค์  ศิริมา
 
66 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ตะวงค์
2. นางสาวอนิลธิตา  จุลโนนยาง
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ทะสังขา
 
1. นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง
2. นางกัลยา  เรืองจันทร์
 
67 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินี  ธำรงวีระชาติ
2. เด็กหญิงศิริกมล  ยอดสุวรรณ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันตะคาม
 
1. นายอธิวัติ  วโรพัฒน์
2. นางสาวเกษร  มโนสัย
 
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ยะสุทธิ์ตา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พันธ์แสง
3. เด็กหญิงวรรณษา  สริกรรณ์
 
1. นายสุวิทย์  บุตรเสรีชัย
2. นายอดิศักดิ์  บุญประคม
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวดุสิตา  ไชยธรรม
2. นายทวีศักดิ์  แซ่เอียว
3. นางสาวศศินา  ใจสู้ศึก
 
1. นางเอมอร  แก้วบ่อ
2. นายสุนทร  สมบัติธีระ
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวมาริษา  อุสาย
2. นางสาวศิริญญา  พลชามาตร์
3. นางสาวอรัญญา  ชูปาน
 
1. นางอรวรรณ  ตรีนอก
2. นางประยูร  สันดี
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  สุขเอิบ
2. นางสาวอภิญญา  โกรธา
3. นางสาวเพชรมณี  เพ็ชรภา
 
1. นายสัญญา  ประชากูล
2. นายสงกรานต์  สาระมณี
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  ภูมะลา
2. นายศรัณยู  อภัยสุข
3. นางสาวอมรรัตน์  โม้ทองศรี
 
1. นางนิกัญชลา  ล้นเหลือ
2. นางสาวจุรีมาศ  จำปาพันธ์
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย   มุริจันทร์
2. นางสาวสุพัตรา  ผลถวิล
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พัดเพ็ง
 
1. นายศศิวัฒน์  สุริยะแก่นทราย
2. นางรุ่งฤดี  ศิริบุรี
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายณ.ณรรฐชนน  กุลดา
2. เด็กชายสุริเยนต์  คำโมง
 
1. นางสาวศุภมาศย์  ประจวบมอญ
2. นายบุญธรรม  บึงมุม
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทัพซ้าย
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  ทาขันทา
 
1. นายเสกสรรค์  จันสนิท
2. นายพิชิต  ทองล้น
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์   อัตนา
2. เด็กหญิงสุรัชดาภรณ์  พิทักษ์
 
1. นางสุนันทา  ศิริตื้นลี
2. นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายฐิาปกรณ์  ศิลปกรร์
2. เด็กชายสหรัฐ  วรรณโท
 
1. นายชัยณรงค์  คำภูมิหา
2. นางสาวกนกนันท์  วรรณภาส
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายศิรวิทย์  สวาทนา
2. เด็กชายสุรพัศ  ทีทา
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
2. นางวัลย์นิภา  เพิ่มพูน
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชนทัช  อรรถาเศรษฐ์
2. นายธนพงศ์  รัตนทิพย์
 
1. นางจตุพร  จิตมาตย์
2. นายพิชิต  ทองล้น
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายชาติชาย  คำหว่าน
2. นางสาวปิยาพร  วิลาศวชิรโสภณ
 
1. นายเรืองฤทธิ์  คำพิลา
2. นายบพิธ  แสงสว่าง
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายชานนท์  อึ้งปัญสัตวงศ์
2. นายรุจิกร  ชรากร
 
1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
2. นางนิสานันท์  ชามะรัตน์
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐิพร  ไทยเมืองพล
2. นางสาวสินีญา  ยะปะภา
 
1. นายสุรชัย  สุขรี
2. นายสมชาติ  ตังคณิตานนท์
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายศุภฤกษ์  วันตา
2. นางสาวสุกัญญา  หลักฐาน
 
1. นางอุทัยรัตน์  เอี่ยมศรี
2. นางสาวนันท์นภัส  สารพินิจ
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงอริศรา  แบ่งสันเทียะ
 
1. นางสาวนัสนิศา  ตันมิ่ง
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายประชา  ศรีประมาณ
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กชายรังสันต์  แอแดง
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอรรถชัย   ดีรักษา
 
1. นางสาววิยดา  แก้วใส
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงคณัญณภา  คำเมือง
 
1. นางรัญจวน  แคนติ
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจิรวงศ์  ภูมิบุตร
 
1. นางวิไลวรรณ  โพธิจารย์
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชระวุฒิ  ผลกุศล
 
1. นายภัทรพงษ์  แซงจันดา
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  ศรีชัยมูล
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ทัศสุพล
 
1. นายสัญญา  กระจ่างวงค์
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนรินธร  พันรังษี
2. เด็กหญิงวงษ์เพชร  โคประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิริยากร  กิจโป้
 
1. นางพรโสภิต  กองรัตน์
2. นางสาวพัชราวัณย์  พันโน
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจิตตกาญจน์  ถิรชุดา
2. เด็กหญิงสุธิณี  แก้วทอง
3. เด็กหญิงเก็จมณี  ไสยกิจ
 
1. นางทัศนีย์  อัศวขจรศักดิ์
2. นางลักขณา  ไสยกิจ
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วกัลยา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กลางหล้า
3. เด็กชายเกริกกรวิขญ์  อินทะสร้อย
 
1. นางไสว  ภักดิ์ศรีแพง
2. นางไขศรีวิไล  ยอดเสนีย์
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงจังคนิภา  แก้วกุลชัย
2. เด็กหญิงธัญ  ปักเข็ม
3. เด็กชายสิริพล  สุทธิวรรณา
 
1. นางสงวนวรรณ  ศิลปวิทย์
2. นางสาวจุฑามาศ  นุชิต
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  แคนหนอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปราณี
3. เด็กชายภาณุ  ประภาวสิทธิ์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  สิทธิศร
2. นางสาวดลศจี  มธุราพิลาศ
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายกฤษฎา  นักทำนา
2. นายอนุชา  อวยพรตระกูล
3. นายเจตน์ดำรงค์  ทองหลา
 
1. นางสาวศศิธร  ฤทธิ์รักษา
2. นางวรรณภา  ปานเนาว์
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายนรินทร์  ชูตระกูล
2. นายปฏิภาณ  ศิวกุล
3. นายร่มฉัตร  ทองไทย
 
1. นางศิริพร  กาทอง
2. นางลักษณาวดี  ศรีสุข
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวปฏิญญา  เสริมเหลา
2. นายพัฒรพงษ์  วงค์แสนชุม
3. นายอธิสันต์  พร้อมพาณิชย์
 
1. นางสาวนครราช  เทียนเพ็ชร
2. นางวราฤทธิ์์  ขวัญพรม
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกาญจน์ภิเษก  สาสุข
2. นางสาวธัญจิรา  พาชัย
3. นายอุกฤษฎ์  เจษฎาเมธาขจร
 
1. นางมุตจรินทร์  ดีทะเล
2. นายธาตรี  พิมพ์บึง
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายคณิน  เหล่าธรรมยิ่งยง
2. นายภานุุพงศ์  ชาตะมีนา
3. นางสาววณิชา  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นายทศพณ  ทองแย้ม
2. นางชวนชื่น  มลิลา
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  สิงห์ศรี
2. เด็กหญิงภัสธิราพร  ชัยภูมูล
3. เด็กหญิงอภิญญา   สุดเพราะ
 
1. นางทิพย์วัลย์  ปัดลี
2. นางสาวมลิวัลย์  เย็นเสนาะ
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงสรัลพร  เผือกผ่อง
2. นายสุทธิรักษา  ฉะกระโทก
3. เด็กหญิงอุษา  จารย์โพธิ์
 
1. นางปิยวรรณ  อุณาศรี
2. นางละเอียด  กองสมบัติ
 
105 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ยันต์ชมภู
2. เด็กหญิงรังสิมา  ทักสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ฉัตรพัฒนาศิริ
 
1. นางภาวิดา  นามเดช
2. นางสาวชนิดาพร  พลนามอินทร์
 
106 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายธีรดนธ์  ภูคัสมาส
2. เด็กหญิงสิรินยา  สังคะพันธ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มนต์กล้า
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
107 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  รุจิโรจน์อำไพ
2. เด็กหญิงพรไพรินทร์  อนุชน
3. เด็กหญิงพัชรีพร  แสนขันธ์
 
1. นายเกริก  เสโส
2. นางสาววิรังรอง  ทองวิเศษ
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกิตยาพร  กองกะมุด
2. นายขวัญ  ปานด้วง
3. นางสาวจุฑามาศ  สมศรี
 
1. นางนิภา  ถาเขียว
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์  เพชรตะกั่ว
2. นางสาวพนิดา  จันทร์มงคล
3. นายสรชัย  งามแสง
 
1. นางปริดา  คุ้มสุข
2. นางสาวอภัสรินทร์  หลานวงษ์
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวปรัชญาภรณ์  ดีรักษา
2. นางสาวพิมพิกา  อุไรวรรณ
3. นางสาวมณฑิตา  ช่างยันต์
 
1. นางสาววราภรณ์  หล้าหาร
2. นางสาวกุลธิดา  ทีน้อย
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวดวงดาว  ศรีชมภูพาน
2. นางสาวอนุชิดา  ศรีพุทธา
3. นางสาวอรพรรณ  ศรีหาทัพ
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  มโนศิลป์
2. นางสาวจันจิรา  หลวงจันทร์
3. นางสาวประภัสสร  ราชพันนา
 
1. นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า
2. นางจินตนา  เถาว์เมฆ
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงธัญญา  จันทร์ถอด
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เพ็งมอ
3. เด็กหญิงอริยาภรณ์  นามดวง
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นายนฤพงษ์  วุฒิพันธ์
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายชัดชัย  สมบูรณ์
2. เด็กชายปฐวี  มูลกัน
3. นางสาวพลอยไพริน  ประวันเน
 
1. นายประภากร  ไชยเสนา
2. นางวราภรณ์  ไชยเสนา
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัลป์สุดา  ป้องปาน
2. นางสาวปวันรัตน์  ปัญญาสาร
3. นางสาวรัตนาวดี  วิชัยธรรม
 
1. นายวรวุฒิ  บ่อคำ
2. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมพ์สอ
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีไชยา
2. เด็กหญิงสุปรียา  อุ่นชัย
3. เด็กชายไชยภัทร  มอญขาม
 
1. นางสาวชุติมา  นันตื้อ
2. นางสาวสกาวเดือน  มืดแคน
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายจักรินทร์  หยาดเกษมศักดิ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยลิ้นฟ้า
3. นายวันเฉลิม  คำเข้า
 
1. นายสถิตพงษ์  ศรีจิวังษา
2. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ป่าไผ่
2. นางสาวนิชดา  ศรีพลกรัง
3. นางสาวประกายวรรณ  เชื้อกุล
 
1. นายบุญเทียน  สุนารี
2. นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายวันเฉลิม  เศษศิริ
2. นายวีรยุทธ  เพชรรัตน์
3. นายอดิศักดิ์  เนื่องแก้ว
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ประเสริฐสุข
2. นางสาวสุวรรณา  ใจกล้า
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกมลนัฐ   ไชยหงษ์
2. นางสาวจริยา  ถะยอด
3. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวรรณสม
 
1. นายดำรงค์  ชาแท่น
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายปรากรณ์กิจ  วิชาทา
2. นายมนัสนันท์  ชูศรีพัฒน์
3. นายเมธัส  ชูศรีพัฒน์
 
1. นายวรวุฒิ  บ่อคำ
2. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวกันทิชา  เจริญศรี
2. นายจักรกฤษณ์  เรียนสูงเนิน
3. นางสาวสุภาวดี  แฉล้มไธสง
 
1. นายวสันต์  คุ้มสุข
2. นางสุภาจิตต์  พลอ่อนสา
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปริมประภา  นาสมวาส
2. เด็กหญิงพรสุภัค  หงอประดิษฐ์
3. นางสาวสุภิดา  ขันทะม่วง
 
1. นางสาวศุภธิดา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
2. นางสาวปิยรส  ลาภารัตน์
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายขวัญชัย  สีทองนาค
2. เด็กหญิงอิสฎาภรณ์  ชูคันหอม
3. เด็กหญิงเพลินสุดา  สมสวนจิตร
 
1. นางปิยวรรณ  อุณาศรี
2. นางยุพาพักตร์  คล่องดี
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณชนก  บุญเชิด
3. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  บุญทางนัง
 
1. นางหมอกฟ้า  ที่รัก
2. นายจร้ส  ที่รัก
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐฐา  พรมดง
2. เด็กหญิงวาสนา  เรียงพร
3. เด็กหญิงอัยลัดดา  คำภักดี
 
1. นางสาวอุดม  ศรีสวัสดิ์
2. นางวราณี  วงคุย
 
127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  เพิดภูเขียว
2. นางสาวชนากานต์  มุมอ่อน
3. นางสาวพรธิดา  พระศรี
 
1. นายกญพัทธ์  ศรีคราม
2. นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายณัฐสิทธิ์  ปัตตาเนย์
2. นางสาวปาริชาติ  ทุยเทศ
3. นางสาวพูนสิริรังสี  ภาคมฤค
 
1. นางสาวเบญญา  แสงสว่าง
2. นางปิม  ศิริมั่งมูล
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกานต์ชนก  ศรีถนัด
2. นางสาวจิดาภา  วัชรกิตติ
3. นางสาวนันทพร  พันธุ์คุ้มเก่า
 
1. นางจิราวดี  กองกะมุด
2. นางไพรินทร์  เจริญศิริ
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  มลาเหลือง
2. นางสาวชื่นกมล  อุ่นทะมณี
3. นายนฤมล  สิงมะม่อ
 
1. นางสาวจิรภา  ดู่ดำ
2. นางประทุมมา  มั่นใจ
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวดารัตน์  โคกคำ
2. นางสาวฟ้าสวย  ริศรี
3. นายเสรี  ปากศรี
 
1. นางประยูร  ศรีเสน
2. นางสาวแคทรียา  คุ้มคง
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรทิภา  ไชยศรีหา
2. นางสาววิภา  ไชยสาร
3. นายอาทิตย์  คำนกคุ้ม
 
1. นางละมุล  สายสุดตา
2. นางสาวศิรินทรัตน์  ประไพเพชร
 
133 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนันทมน  เหลาเมืองเพีย
2. เด็กชายอาทิตย์  ชาติศรี
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ทาโบราณ
2. นางอัญชลี  สิมเสน
 
134 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายศราวุธ  ดำมินเศก
2. เด็กชายเจษฎา  สาตุ่น
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นายองอาจ  ประจันตเสน
 
135 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายธนดล  คำบ้ง
2. นายอภิศักดิ์  แมนละกิจ
 
1. นายเขตต์  เขตวิจารย์
2. นายเบญจพล  บรรพตะธิ
 
136 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายธนาดล  จ่าบาล
2. เด็กหญิงสิริยากร  สุนนท์
 
1. นายสัมฤทธิ์  ไสยกิจ
2. นายชาญยุทธิ์  วงคุย
 
137 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงนลินนิภา  เม็ดไธสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยดวง
 
1. นายยงยุทธ  ชำนาญกิจ
2. ว่าที่ร้อยเอกศรายุทธ  จันทร์สว่าง
 
138 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  สมภาร
2. นายยอดมนู  สเตศรี
 
1. นายสันติ  พันธุ์ชัย
2. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมพ์สอ
 
139 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาววริศรา  ศิริพลไพบูลย์
2. นายเอกวรรธน์  วรารัศมี
 
1. นายยศวัฒน์  พาผล
2. นางสาวภัทรวดี  นามวงษ์
 
140 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนุจรินทร์  เหล่าสมบัติ
2. นางสาวสุวิณี  มะณีเทพ
 
1. นายวุฒิชัย  จำปาหวาย
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
141 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  กะวิวังสกุล
2. นายณัฐพงศ์  รัฐเมือง
 
1. นางสาวชุติมา  นันตื้อ
2. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
 
142 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวจันทิมา  แข็งฤทธิ์
2. นายจิรายุ  ศรีทาสร้อย
 
1. นายวสันต์  คุ้มสุข
2. นางสุภาจิตต์  พลอ่อนสา
 
143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กชายธรรมวัฒน์  กระฉอดนอก
2. เด็กชายศักดิธัช  สุขพอดี
 
1. นายเสงี่ยม  ช่างเกวียน
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายพัทธนันท์  ปลื้มสุด
2. เด็กชายวิศรุษ  ชำนาญพล
 
1. นายภูวนาท  นิสัยตรง
 
145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญศรี
2. เด็กชายเจตริน  เชื้อพรมมา
 
1. นายทนัย  สิงห์พันธ์
 
146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจตุพล  หัสดร
2. เด็กชายศรัญญู  ปาลสาร
 
1. นางสาวกัญญา  ราชหุ่น
 
147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กชายรุ่งเพชร  อ่อนทึกภูมิ
2. เด็กชายวรรัตน์  ภักดีธา
 
1. นางสาวอุดม  ศรีสวัสดิ์
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์   สุภาพ
2. เด็กชายบุญส่ง  พันธ์นาง
 
1. นางณัฐพัชร์  งานไว
 
149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนวงศ์
2. เด็กชายธวัชชัย  นาคแก้ว
 
1. นายนเรศ  นาจำเริญ
 
150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นายชยุตติ  ตาลชัยภูมิ
2. นายอนุชา  พิมชาต
 
1. นายอภิลักษ์  ทวีวัฒน์
 
151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธนพัฒน์  รองชัย
2. เด็กชายปรนิม  แสงมี
 
1. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกร  เสาสำราญ
2. เด็กชายภานุ  ไชยจอเกี้ย
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดงน้อย
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  โยธา
3. เด็กหญิงนาลิณี  หอมทอง
4. เด็กหญิงภูษณิษา  ปลัดศรีช่วย
5. เด็กหญิงศิรินธร  แนวเงินดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ภูครองนาค
2. นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงประภาพร  ตอชัยภูมิ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  สุพัฒนาเศรษฐกุล
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  แก้วอ่อนตา
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แน่นสันเทียะ
 
1. นางพนมมาศ  ชาแท่น
2. นางอัจฉราวรรณ  คำภีระมี
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วริยา  สมัครเขตรการ
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  โชคชัย
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีหามงคล
4. เด็กหญิงมุฑิตา  กันเม็ด
5. เด็กหญิงลลิตา  พิมพ์จำปา
 
1. นายสุพล  พรหมกูล
2. นายปัญญา  พราหมณ์ไธสง
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวพัชราภา  อาจจำปา
3. นางสาวศลิษา  บูรณพิสุทธิ์
4. นายสหัศวรรษ  นามรินทร์
5. นางสาวอลิชา  นิลหล้า
 
1. นางปพัชญา  ฤทธิชัย
2. นางสาวอัจฉรี  นามรินทร์
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สากาลี
2. เด็กหญิงนฤมล  อ่อนละออ
3. เด็กหญิงปนัดดา  เทพเรียน
4. เด็กหญิงสิมิลัน  เป้งทอง
5. เด็กหญิงอนัดดา  แก้วมาลา
 
1. นางสวลี  ปุญญา
2. นางสาวสุพัตรา  เหมทานนท์
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกวินนาถ  ศรีสำราญ
2. นางสาวทักษินาภรณ์  แหวนนิล
3. นางสาวปาริชาต  คุณศรีรักษา
4. นางสาวสตรีรัตน์  ทองจันทร์
5. นางสาวสิริญากร  สิมผิว
 
1. นางสาวบรรจง  มุกดา
2. นางอรนุช  ไวบรรเทา
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นางสาวปาริชาติ  อ้อมแก้ว
2. นางสาววรรณิศา  ศิริเวช
3. นางสาวสุกานดา  ช่องเชิญ
4. นางสาวสุภิญญา  ยศเสนา
5. นางสาวอัญชลี  เต็มวงษ์
 
1. นายกฤษณะ  แสงมี
2. นางสาวพรโพยม  ทัศนสนวิจารณ์
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  ซื่อตรง
2. นายยศพล  หมู่มูลตุ่น
3. นางสาวสลินดา  กิ่งโรชา
4. นางสาวอังสุดา  ชาวนาฮี
5. นางสาวเจษฎาพร  พรเฉลิมเกียรติ
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ยอดอ่อน
2. นางสาวจันทิรา  พันเทศ
3. นางสาวบุศยาพร  พลแรง
4. นางสาวปิยะดา  ไทยสงค์
5. นางสาวสุนิศา  ทองถิน
 
1. นายเดชอนันต์  ไชยเดช
2. นายจิตติศักดิ์  แก้วปัญญา
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  บุญอนันต์
2. นางสาวนัฐฐา  เพียรไธสง
3. นางสาวปรียาภรณ์  นุกูลด่านกลาง
4. นางสาวเมธาพร  สาหรี
5. นางสาวเยาวมาลย์  กองเกิด
 
1. นางสาวภควดี  มาตย์นอก
2. นางสาวเสาวคนธ์  ศรีโยธี
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุมเป้า
2. เด็กหญิงนิภาพร  สุปัดคำ
3. เด็กหญิงปิยะดา  เงางาม
4. เด็กหญิงพัสดา  นาคทั่ง
5. เด็กหญิงสุนิษา  เขาโพธิ์
 
1. นางวิยะดา  พิมพ์เบ้าธรรม
2. นายฐปนวัฒน์  เอกศิริ
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เวียงสอนศิริกุล
2. เด็กชายนภสิทธิ์ุ  ทองโคตร
3. เด็กหญิงลักษณา  คำเรืืองศรี
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  สีทน
5. เด็กหญิงอนงค์รัก  กุดกัญญา
 
1. นางตรียนุช  เกิดมี
2. นางอารีรัตน์  เสาวรัตนพงษ์
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีษา
2. เด็กหญิงกัลยา  บุบผา
3. เด็กหญิงจุฑาศิริ  เนี้ยวสุภาพ
4. เด็กชายวีระพล  ศรีหลัก
5. เด็กชายอธิไตย  โชติทอง
 
1. นางสุวิมล  พรอินทร์
2. นางวงเดือน  แรมลี
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำงาม
2. นางสาวภัทราวดี  ดวงหอม
3. นางสาววรรณิภา  ปานด้วง
4. นางสาวสุทธิดา  วงศรีแก้ว
5. นางสาวเบญจวรรณ  ไชยมิ่ง
 
1. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ
2. นางจิราพร  แฝงดาหาร
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองตุ้ม
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีเดช
3. เด็กหญิงพีรดา  สุดสะอาด
4. เด็กหญิงหัทยา  วงษ์หาแก้ว
5. เด็กหญิงอนุธิดา  สิทธิยา
 
1. นางเรณู  นันททิพรักษ์
2. นางอมรพรรณ  จรูญแสง
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายธนาธิป  วันทองหลาง
2. นายพงศธร  วงศาสุข
3. นายภาณุพงศ์  เข่งพิมพ์
4. นายภูวดล  ขุนภูมิ
5. นายอภิวัฒน์  คุตโค
 
1. นางสาวยุวะภา  ราวี
2. นางสาวสุกัญญา  ภูครองนาค
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นางสาวธณิกานต์  แทนวัน
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ปะละกัง
3. นางสาวสลินทิพย์  ธุระพันธ์
4. นางสาวอมรรัตน์  มะลิโฆ
5. นางสาวเพ็ญนภา  ปัสสาวะภา
 
1. นางสาวหอมจันทร์  เจริญอินทร์
2. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  มั่นคง
2. นางสาวจันทร์จิรา  ประวิเศษ
3. นางสาวธิดารัตน์  ผามณี
4. นางสาวพิจิตรา  คุณน้อย
5. นางสาวสุดารัตน์  คำเรืองศรี
 
1. นางวิจิตรา  ถุงวิชา
2. นางสาวสุจิตรา  ชาเคน
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกชนันท์  ไชยรา
2. นางสาวทักษิณา  มาแสง
3. นางสาวนิราพร  พาลี
4. นางสาวศศินันท์  ดีพลงาม
5. นางสาวสุกรี  ศรีสว่างปัญญากุล
 
1. นางแสงอรุณ  พรรณรื่น
2. นางสุวลักษณ์  เรืองวิเศษ
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกนกนาฏ  กาพย์มณี
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ราชสีห์
3. นางสาวจิตรทิวา  บุญยะโพธิ์
4. นายจิรโชติ  สุทธิโชติ
5. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  แก้วมหานิล
 
1. นางมารยาท  ครเจริญ
2. นางพจนา  สานุสัตย์
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กชายจิระเกรียงไกร  แสนยาโต
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วธานี
3. เด็กชายธนสาร  อิทธิสัมพันธ์
4. เด็กชายนิธิพงษ์  พรมตา
5. เด็กชายเอกรินทร์  เลิศอัศวพล
 
1. นางสาวพรพิมล  เจียพงษ์
2. นางสาวพรรณราย  เจียพงษ์
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงธนาพร  ศรีโชติ
2. เด็กหญิงพิมพา  เชิดเขว้า
3. เด็กหญิงภานุชนาถ  บัวจันทร์
4. เด็กหญิงศุภลักษณา  บัวจันทร์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองพิชิตกุล
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวทิพย์วรรณ  บุญใหญ่
2. เด็กชายธนพงษ์  บุญมี
3. นางสาวปิยธิดา  โทชัยภูมิ
4. นางสาวสุวรรณษา  เมตรสันเทียะ
5. นางสาวอนุสรา  อันพิมพ์
 
1. นายไพฑูลย์  เพ็งแจ่ม
2. นายอนันท์  เขียวสี
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายกฤษดา  สุกขันต์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ผองบุญธรรม
3. นายธรรมลักษณ์  ภูมี
4. เด็กหญิงศิวะพร  ศรีนาค
5. นางสาวสุภาวดี  มิ่งศิริ
 
1. นางกมลวรรณ  สิมมาคำ
2. นายภาสกร  จำปานิล
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คงเจริญ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มะลิ
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  โคกแปะ
4. เด็กหญิงภัสสร  อาจพงษ์สา
5. เด็กหญิงรุจิรา  อาจจำปา
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวทิพย์สุดา  รินไธสง
2. นางสาวปานชีวา  ซื่อตรง
3. นายศุภวิชญ์  แก้วเฮียง
4. นายสิทธิโชค  โจทย์ครบุรี
5. นายอนุสรณ์  แปลกจังหรีด
 
1. นางศีตลา  สนิทโกศัย
2. นายประมวลพจน์  สนิทโกศัย
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวณัฐธิดา  พันธ์ทอง
2. นายธีระศักดิ์  แก้วประกาย
3. นางสาวมนต์นภา  โคตรศิริ
4. นายวรากร  คงศิลา
5. นางสาวสุภาวดี  ผางชัยภูมิ
 
1. นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
2. นางสาววัชราพร  ศรีเมืองบุญ
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกฤติญา  สุพรม
2. นางสาวชลธิชา  คอนสูงเนิน
3. นางสาวณัฐญา  สุนา
4. นายศรคม  สุริยวงศ์
5. นายเมธาพร  เข็มทอง
 
1. นายสุทธิพล  ทองเทียม
2. นางสาวกรกนก  หลอดอาสา
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายคณศวร  ต้นกันยา
2. นางสาวชญานิษฐ์  วงษ์ชารี
3. นายชลวัฒน์  เตโพธิ์
4. นายธนพงศ์  ไชยแพน
5. นางสาวพัชรินทร์  อนันทะวัน
 
1. นางสาวนรงค์  เติมอินทร์
2. นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายกันตพงศ์  ศรีจันทา
2. นายณัฐนันท์  ไทยพุทรา
3. นางสาวนภัสสร  เดชะสุระวาณิชย์
4. นางสาวภัศรา  เสนามนตรี
5. นางสาววีรยา  ทาระพันธ์
 
1. นายกิตติพล  ตางจงราช
2. นางณภาพร  พัฒนจักร
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีลาพัฒน์
2. นายกฤษฏา  หีบแก้ว
3. นางสาวจิรัตติยา  บัวเมือง
4. นายณัฐดนัย  จันทฤทธิ์
5. นายณัฐพงษ์  ลากุล
6. นายณัฐพล  นามวิเศษ
7. นายทักษ์ดนัย  ลุขวรรณ์
8. นายนครินทร์  นามวงษา
9. นางสาวนริสรา  รัตนพลที
10. นายนวพงษ์  ผุยพงษ์
11. นายประดิษฐ์  ทรัพย์พงษ์
12. นายพงศกร  แซ่ตั้ง
13. นายภาสกร  งามไข่น้ำ
14. นายมานพ  วรรณทอง
15. นางสาวศิริลักษณ์  อัตเสน
16. นางสาวศิริวรรณ  อัตเสน
17. นางสาวอาทิตยา  บุตตะ
18. นายอุเทน  ไชยคำ
19. นางสาวเกวลิน   วันพิมาย
20. นายเจษฎา  วงค์มณี
 
1. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
2. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
3. นายอิทธิพล  ภูผิวผา
4. นายวศิน  หีบแก้ว
5. นายวัฒนพงษ์  ผุยพงษ์
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกวินชนา  หมุดผา
2. นางสาวขวัญฤดี  เที่ยงธรรม
3. นายณัฐวุฒิ  บุญโกฏิ
4. นายธนพล  อ่อนหล้า
5. นายธนิต  บัวแดง
6. นางสาวธิดานาฏ  คำสิงห์วงษ์
7. นายธีรพงษ์  สีสันต์
8. นายนิติพงษ์  มิลไธสง
9. นายปฐมพร  มั่งมา
10. นางสาวภัสสร  ใจแน่น
11. นายวรรณเทพ  กองค้า
12. นางสาววิภาพร  คมคาย
13. นางสาววิภาวีณี  นาเหล็ก
14. นายวีรยุทธ  เทพาขันธ์
15. นางสาวศราวดี  ผือลองชัย
16. นางสาวสุนิตษา  บุญเพ็ง
17. นางสาวอรพรรณ  ผิวขม
18. นางสาวอินทิรา  ทองพูน
19. นางสาวเฉิดโฉม  ค่างาม
20. นางสาวเบญจวรรณ  มูลคำ
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
3. นางสาวเตรียมศิลป์  แสงนางาม
4. ว่าที่ร้อยเอกภาคภูมิ  มุพิลา
5. นางวรรณศรี  คมขำ
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ประดับชาติ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หารจิตร
3. เด็กหญิงจริญญา  นราพินิจ
4. เด็กหญิงณัฏฐพิชา  พรมพิมพ์
5. เด็กหญิงทานตะวัน  เพ็งพันธ์
6. เด็กหญิงปทิตตา  อื้อศรีวงศ์
7. เด็กหญิงปนิตา  แก้วสิมมา
8. เด็กหญิงพรรพษา  ก๋าแก้ว
9. เด็กหญิงมิเชลล์  เฟอร์รี่
10. เด็กหญิงสกุลธิดา  ไชยธงรัตน์
11. เด็กหญิงอรอนงค์  บุตรแสนโคตร
12. เด็กหญิงอารฎา  ทองสงคราม
13. เด็กหญิงเจนณิสตาร์  กลิ่นกมล
14. เด็กหญิงแพรนวล  นำสินชัย
15. เด็กหญิงโชติกา  ศรีจันทร์ฮด
 
1. นางหทัยชนก  ถาวร
2. นางสาวนัยน์ปพร  สุวรรณไชยรบ
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ละลี
2. นางสาวดอกเตย  หูตาชัย
3. นายต้นตระการ  ศรีนามเพ็ง
4. นางสาวทัศนวรรณ  โคตรนรินทร์
5. นายนนทวัฒน์  จันดาเบ้า
6. นางสาวนพมาศ  วงษ์เบาะ
7. นางสาวนฤมล  สุขเหล่า
8. นางสาวมณฑิรา  จำปาหอม
9. นายวีรวิทย์  แสงทอง
10. นางสาวศิริรัตน์  ถามาสา
11. นายสมรักษ์  พลเสนา
12. นางสาวสิรินดา  ณ ศรีโต
13. นางสาวสุนิตา  พลงาม
14. นายสุริยะ  ศรีเทพ
15. นายอนุสรณ์  พลงาม
16. นายอมรศักดิ์  สองเป็ง
17. นางสาวเกศเกล้า  เหล่ามาลา
18. นายเกียรติศักดิ์  ศรีจันดี
19. นายเจษฎา  สิงห์โท
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โลมจันทร์
 
1. นายสุหัชชา  พิมพ์เนาว์
2. นายพงษกร  พร้อมสุข
3. นางสาวนัฐนภัสสร  โสดา
4. นางนรินทร์ทิพย์  พร้อมสุข
5. นางรัชนีกร  สอนศรี
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ชัยลอย
2. นางสาวกมลเนตร  เสนผาบ
3. นายกฤษฎากรณ์  สีดำ
4. นายขวัญชัย  หินกอก
5. นางสาวจุฑามาศ  ไกรชน
6. นางสาวจุรีรัตน์  ทิ้งโคตร
7. นางสาวณัชฌานันท์  หม้อทอง
8. นายธนาธร  อะโน
9. นางสาวธนิยา  โชคชัยวุฒิกุล
10. นางสาวนิธิกร  ณีระพงษ์
11. นายปรีชาพล  ผึ่งไธสง
12. นางสาวพรพิมล  คำหารพล
13. นายพัชรพล  ไทยมานี้
14. เด็กชายพินัยธร  พันธศรี
15. นางสาวมัธนา  สมพิทักษ์
16. นางสาวศารญา  เชียงเครือ
17. นายศุภกิจ  กันหาบาง
18. นางสาวอัญชฎา  จันทะนามศรี
19. นางสาวอารียา  พิมสาร
20. นางสาวอินทิรา  มาคะรมย์
 
1. นายทศพร  ชาวนาฮี
2. นายศุภูวนัยญ์  ไกรยะแจ่ม
3. นางสาวภควดี  มาตย์นอก
4. นางสาวเสาวคนธ์  ศรีโยธี
5. นางจิดาภา  ถ้วยแก้ว
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สีอาษา
2. นายจักรินทร์  ถาวรสวัสดิ์
3. นางสาวชฎากานต์  ดีวันรอง
4. นายชาญณรงค์  พละลด
5. นายชินกร  แสนพันธ์
6. นายณัฐวุฒิ  เดชพละ
7. นางสาวธัญลักษณ์  ธนยศเมธี
8. นายปฏิวัติ  พันธ์สว่าง
9. นางสาวปวีณา  ภูมิ่งศรี
10. นางสาวพัชริดา  พลหมอ
11. นายภูริภัทร  สืบสารคาม
12. นางสาวรุจิรา  นวนทา
13. นางสาววราภรณ์  ชาญฉลาด
14. นางสาววิลาสินี  สุวิวรรณ
15. นายศิริพงษ์  คำแหงพล
16. นายสมภพ  ศรีไชย
17. นางสาวอภิญญา  วงษ์ชารี
18. นางสาวอาทิตยา  สุดจาชารี
19. นายอานนท์  ช่วงชิต
20. นางสาวแพรวา  นาแพงสอน
 
1. นายประจักษ์   ศักดิ์คันธภิญโญ
2. นางสาววิรากร  เจริญเชื้อ
3. นางภัสดา  วงศ์ชารี
4. นายสมัย  บัวพัฒน์
5. นายฐนธัช  วินทะไชย
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายคมกริช  พิลาคง
2. นายจักรพรรดิ์  เผ่าบ้านฝาง
3. นางสาวชฎาภรณ์  หาญปรี
4. นายธีรพล  อินกอง
5. นายนลธวัช  ขวัญทอง
6. นางสาวนิภาพร  ถุงแก้วหงส์
7. นายปัญญาวุฒิ  ทองกุนา
8. นางสาวปานตะวัน  หาญหนองบัว
9. นายพงษ์พิทักษ์  คณานิตย์
10. นายภูวเดช  ศิลาศรี
11. นางสาวมณฑณา  โสภา
12. นางสาวมินตรา  ดิษฐ์จุ้ย
13. นางสาวรุ่งไพลิน  อาภา
14. นายศตวรรษ  พรมเมืองขวา
15. นายศุภชัย  นามจันดี
16. นายสุชาติ  สุภกรรม
17. นางสาวสุธาสินี  กิ่งดอกไม้
18. นายอภิสิทธิ์  สิงห์โอ
19. นางสาวเจนจิรา  นามนัย
20. นายเอกรัตน์  ร่มเย็น
 
1. นางทิวาวรรณ  หล้าอภัย
2. นายภาสกร  จำปานิล
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  การอรุณ
4. นายณรงค์วิทย์  ตรีพงษ์รัตนกุล
5. นางบุษกร  หวานเพราะ
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงอาทิตติยา  เหล่าพรม
 
1. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  จิตอรุโณทัย
 
1. นางนพลักษณ์  พงษ์รักษ์
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายไชยวุฒิ  จันทร์โนนแซง
 
1. นางสาวศิลายุ   ชาบัณฑิตพุฒ
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐรัชน์  ศิริภัคกุลวัฒน์
 
1. นางสาวบุษบากร  บงแก้ว
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  พลบำรุง
 
1. นายภานุวัฒน์  จันทราช
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวชลนิษา  วงษ์จันลา
 
1. นางสาวบุหงา  จันทนากร
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ภูครองจิตร
 
1. นางสาวสมพิศ  จังอินทร์
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นางสาวกนิษฐา  พลล้ำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ป้ายนอก
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจิรานุวัฒน์  ทองมูล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวขวัญชญา  นิลชำนาญ
 
1. นางนวลจันทร์  เลิศศึกษากุล
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  มิสา
2. เด็กชายอินทัช  โพธิหล้า
 
1. นายศุภูวนัยญ์  ไกรยะแจ่ม
2. นางสาวเสาวคนธ์  ศรีโยธี
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายชัยวัตน์  ชัยภูมูล
2. เด็กหญิงวิมลมาส  หล้ากันหา
 
1. นายปรมินทร์  ดรหลาบคำ
2. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภูเบศวร์  เลิศรุจีศยานนท์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็งทะเล
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงษ์ฉลาด
2. เด็กหญิงสิริธรรม  สวัสดิ์วงษ์
 
1. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
2. นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายนิติธรรม  ศรีทาดี
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ  กล้าหาร
 
1. นางสมปอง  โฆษจันทรา
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นายฉมาดล  ชานนท์
2. นางสาวศิวพร  วิชัยศึก
 
1. นายมนตรี  กรมทำมา
2. นางสาวเสาวนีย์  พรหมมาหล้า
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภคิน  ไชยคำ
2. นางสาวสุพัตรา  ศุภลักษณ์
 
1. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
2. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวมินตรา  อินทรวาส
2. นายอรรคชัย  ปราบหลอด
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางวิไลวรรณ  สุวรรณสิงห์
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชัชโชติ  กาเจริญ
2. นางสาวปดิวรัดา  เงินขาว
 
1. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
2. นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายพิชินาถ  ดิลกลาภ
2. นางสาวรัชนีกร  นิลคุณ
 
1. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
2. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายณัฐกาล  ทองอาจ
2. นางสาวดาวเรือง  ลีตานา
3. นายนวมินทร์  แสงทอง
4. นางสาวนิตยา  เสนาจ
5. นายปิยะพงษ์  โพธิ์อุดม
6. นายพลาธร  โสมงาน
7. นางสาวมนัญญา  ศรีคาม
8. นางสาวอัจฉรา  จารี
9. นายเด่นชัย  จันทจร
10. นางสาวเยาวภา  กาสี
 
1. นายปรมินทร์  ดรหลาบคำ
2. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
3. นางสาวหอมจันทร์  เจริญอินทร์
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัลญาณี  เวียงวิเศษ
2. นางสาวจิราวรรณ  อึ่งหนองบัว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีกุล
4. นางสาวธิดาภรณ์  พรมแพง
5. นางสาวปณิดา  จันดีสา
6. เด็กหญิงศุภิสรา  มุขรัตน์
7. นางสาวสายชล  พระภูมี
8. เด็กหญิงสิริกัญญา  แหวนนิล
9. เด็กหญิงอินทิรา  หลวงกอง
10. นางสาวโศรดา  ฤาชา
 
1. นายวะนิช  อุประชัย
2. นางเยาวนิตย์  อุประชัย
3. นางประทิ่น  ลือชา
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชัยวิเศษ
2. นางสาวคัทรียา  น้อมมะณี
3. นางสาวชลธิชา  เนาวะราช
4. นางสาวธิดารัตน์  มิสา
5. นางสาวลาวัลย์  พาที
6. นางสาววริศรา  รามแสง
7. นางสาวศจีวรรณ  พรมบุรี
8. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์นาฝาย
9. นางสาวสุธิสา  งาคม
10. นางสาวสุพรรษา  สกุลดี
 
1. นายมนตรี  กรมทำมา
2. นางสาวเสาวนีย์  พรหมมาหล้า
3. นายวิทวัส  นาบำรุง
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทร์สะอาด
2. นางสาวจารุพร  สำราญ
3. เด็กชายชัยพล  อุไรล้ำ
4. นางสาวณริศรา  มีสวรรค์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  น้อยหา
6. เด็กชายนัทวัฒน์  คำมูล
7. เด็กชายปพน  แสนนาใต้
8. นางสาวภาวิณี  เสนาสิงห์
9. เด็กชายสุมงคล  เครือสิงห์
10. นางสาวอรทัย  ชัยอินศูนย์
 
1. นางกัลยาณี  พลบำรุง
2. นางรัชนีย์  เชิดสูงเนิน
3. นางยุพิน  ขุนทอง
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกชกร    วงษ์มนตร์
2. นางสาวจิราภรณ์   คำสา
3. นางสาวช่อฟ้า   คาดสนิท
4. นางสาวฑิฆัมพร   แสนจันทร์
5. นางสาวณัฐธิยา   สิงหาปัด
6. นางสาวนิตติยา   ไชยพิเดช
7. นางสาวพรธิดา    สาทิพย์จันทร์
8. นางสาวมัทนา   ชัยโยราช
9. นางสาวอรทัย    สุรินันท์
10. นางสาวเพชรมณี    โพธิ์ศรี
 
1. นางจิรนันท์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
3. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
 
215 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 99.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายจักรกฤษณ์  ลำเลียว
2. นายชัชวาณย์  กองน้ำ
3. นายณัฐวุฒิ  ราษฎร์สงขลา
4. นางสาวทิพาพร  สะดู่
5. นายนนทชัย  แสงจำปา
6. นางสาวประรัตน์ฎา  ประชากูล
7. นางสาววิรัญญา  วังคาม
8. เด็กหญิงศกลรัตน์  ประกลาง
9. นายศรัญ  ประกลาง
10. นางสาวสุพัตรา  ประชาโชติ
11. เด็กชายอรชุน  ทองรักษ์
12. นางสาวอรนัฐ  งามชัด
13. นางสาวอังคณา  พลครบุรี
14. นายเทวารักษ์  ลำภูเขียว
15. เด็กชายเอกพงศ์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางอุบล  ทองถม
2. นางวาสนา  เจริญวิภารัตน์
3. นางนุชนาถ  มาตยภูธร
 
216 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  นาใจคง
2. เด็กหญิงจิราพร  บัวระบัติทอง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมวงษ์
4. เด็กหญิงณัฐธนาภรณ์  สมบัติหล้า
5. นางสาวทานตะวัน  นามพุทธา
6. เด็กหญิงนารินทร์  หาญประชุม
7. เด็กหญิงปทิดตา  ด่างตาดทอง
8. เด็กหญิงมาลิสา  เมืองแสน
9. เด็กหญิงรัตติกร  ทองหนองค้า
10. นางสาววรินทร  ทำสันเทียะ
11. นางสาวศิริวรรณ  หงษ์เวียง
12. เด็กหญิงสุกัญญา  บำรุงชีพ
13. เด็กหญิงสุชาดา  อารีเอื้อ
14. เด็กหญิงสุปราณีต  ขาวหนู
15. นายสุพจน์  สืบอนนท์
 
1. นายทนงค์  สีรอด
2. นายพศิรวัชร  จำใจ
3. นางชุติมา  สีรอด
4. นางวิภารัตน์  โยปัดทุม
 
217 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 1. นางสาวธนภรณ์  คำมูล
2. เด็กหญิงธัญนันท์  ปัญญาภักดี
3. เด็กหญิงนริศรา  โทรัตน์
4. เด็กชายปฏิภาณ  วงษ์คำ
5. นายปริญญา  ด่านซ้าย
6. เด็กชายภานุพงษ์  พยัคมะเริง
7. นางสาวมาติกา  สอนพร
8. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยี่ขิง
9. นางสาวสาวิตรี  สิงห์เสนา
10. นางสาวอนงค์นาฎ  พลเยี่ยม
11. นายอัษฎาวุธ  คุณเสน
12. เด็กชายอาทิตย์  เบ้ามูลตรี
13. นางสาวอาธิมา  นรินทร์
14. เด็กชายเกษมสันต์  ทองดี
15. นางสาวเจนจิรา  โกสุมสัย
 
1. นางทองทิพย์  ทองแขก
2. นางวิภาวดี  แก่นโสม
 
218 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายครรชิต  เทิงสูงเนิน
2. นางสาวชนิภา  ศรีสนิท
3. เด็กหญิงชมพูนุช  กระลาม
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  พงษ์สมชาติ
5. นางสาวนิยากร  นครกลาง
6. นางสาวนิโลบล  ทองอนงค์
7. เด็กหญิงพรสวรรค์  มาตย์นอก
8. นางสาววาสนา  สุระพันธ์
9. เด็กหญิงวิภาภัทร  จันร้อยเอ็ด
10. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์กลาง
11. นางสาวศิริลักษณ์  แพนไธสง
12. เด็กหญิงสิรินดา  มีมาก
13. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงลุน
14. เด็กหญิงอรวรรญา  สำโรงพล
15. นางสาวอังคณา  คิดเข่ม
 
1. นายสืบพงษ์  วิชัยผิน
2. ว่าที่ร้อยตรีคมกริช  อาจชมภู
3. นางสาวพรทิพย์  สุพรรณ
4. นางสาวพัชราภรณ์   รูปต่ำ
 
219 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยา  หมูสี
2. เด็กชายกิตติธัช  แถมกลาง
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จุ้ย
4. นางสาวจิตติมา  ตู้เงิน
5. นางสาวชลธิชา  เศรษฐิณิช
6. นางสาวนวลอนงค์  กงบัว
7. นางสาวพรรพิน  สรรพอาษา
8. นางสาวยุภา  พรมแพง
9. นางสาววรรณวิภา  แย้มพราย
10. นางสาววัชราภรณ์  สิทยา
11. นางสาววันทะนา  บัวป้อม
12. นางสาววิไลรัตน์  คำบ้ง
13. นางสาวสุชาดา  แสงแอะ
14. นางสาวอภิชญา  เวียนพิษ
15. นางสาวอุไรพร  สืบสิงห์
 
1. นายุยุทธศาสตร์  สีหาบง
2. นายสวัสดิ์  ดีสร้อย
3. นายประพจน์  กองสมบัติ
4. นางสุมาลี  กุลแสนไชย
 
220 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวณิชาภัทร   พรมน้อย
2. นางสาวสุฑามาศ   อุ่นเวียง
 
1. นายสมชาย  สระมุณี
 
221 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจักรรินทร์  มะชะรา
2. นางสาวสุทธิดา  แมนระจิตร
 
1. นางดวงกมล  ชุมแวงวาปี
2. นางสุวิมล  ทรงอาจ
 
222 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร  วิเศษ
2. เด็กหญิงภัทรวรัญชน์  แสนเวียง
 
1. นายกิตติพันธ์  เหล่าสุวรรณ
2. นายสนั่น  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
223 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนครินทร์  เปล้ากระโทก
2. นางสาวปภาวี  สิงห์ทองอนันต์
 
1. นายเสถียร  เหล่าประเสริฐ
2. นางสาวกฤษณา  อึ้งตระกูล
 
224 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. เด็กหญิงสุนันทา  ยางวัน
2. เด็กหญิงอาริยา  กองสันเทียะ
 
1. นายสุนันท์  เพ็ชฤาชัย
2. นางวัชรกร  สุรพงษ์รัตน์
 
225 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายกิตติกร   รักสอนจิต
2. นายจตุพล   สอนละ
 
1. นายสมชาย  สระมุณี
 
226 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  เกตุสิทธิ์
2. นายวรเชษฐ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายจำลอง  ไชยภาฤทธิ์
2. นายเฉลิมพล  สิมลี
 
227 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวธนัญญา  ทัันหา
2. นางสาวหทัยพร  โนนศรี
 
1. นายชูเกียรติ  วิเศษกุลพรหม
2. นายอุทัย  แท่นแก้ว
 
228 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายณัฐวัฒน์  โฮมวงศ์
2. นายภควัฒน์  เปล้ากระโทก
 
1. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
2. นายบรรณวิทย์  สุขเกษม
 
229 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายฤชัย  หวานแท้
2. นางสาวสิริรัตน์  สุดน้อย
 
1. นางวิชริญฎา  พรมเย็น
2. นางมลิวรรณ  ศรีบุญลือ
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริรางกุล
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายหัสดี  ตรีเมฆ
 
1. นางจิตประสงค์  ไพศาลพงศ์
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรวิมลศึกษา 1. เด็กหญิงสกาวจันทร์  รักษาสิทธิ์
 
1. นายเฉลิม  นาใจคง
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายภูวดล  อันธิแสน
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผิวดำ
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวอรอุมา  อินไธสง
 
1. นางวชิรา  กมลผุด
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวเมธิกานต์  กันทะเนตร
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวธัญญารัตน์   คณะวาปี
 
1. นางธนภรณ์   เหล่าคนค้า
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายฉัตรมงคล  ไตรธิเลน
 
1. นางสาวกาญจนาพา  ดอนประถม
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวชลิตา  ตุ้มเมืองโดน
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษิกา  ทาเนตร
 
1. นายนิติวุฒิ  แก้วรักษา
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐาปณี  เหง่าสี
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงอิสริยา  หินวิเศษ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรวิมลศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  วงศ์ฤกษ์งาม
 
1. นายเฉลิม  นาใจคง
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายเกียรติศักดิ์  ดอนประจง
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาววริศพร  แสนอินต๊ะ
 
1. นายบรรจบ  ทัพซ้าย
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวพรวิภา  แหล่ป้อง
 
1. นายนิติวุฒิ  แก้วรักษา
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. นางสาวศุภัสรา   พินิจการ
 
1. นายเอกพล   เขียวปาน
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวจริญญา  ชาญบุพ
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวจริยาพร  นนทะคำจันทร์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปัญจรัศม์  อุตรนคร
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สนทาธร
 
1. นางสาวปารฉัตร  ป้องเรือ
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงทิวากร  กองแก้ว
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวอาทิตยา  หอมโคกค้อ
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายพิมลเมธ  ศรีธรรม
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวพรนิภา  สุดงาม
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. นายพงษ์สิทธิ์  ก้านภูเขียว
 
1. นางรัตนศรี  พรหมใจรักษ์
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวขวัญภิรมย์  แทบแสน
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายอัฏษาวุธ  ภูยาทิพย์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายพงษ์สิทธิ์  อุสาชน
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมมนต์
 
1. นางสาวกันยากร  ชื่นชม
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำงาม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาสุทธิ์
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายสุณัฐพงศ์  นามศรี
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ป้องเรือ
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 1. นางสาวมณีรัตน์  แก้วแผ่ว
 
1. นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  บุดดีเหมือน
 
1. นางมยุรี  จันทรา
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายเจตพล  พลศรี
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายอดิเทพ   ศรีโนนม่วง
 
1. นางธนภรณ์   เหล่าคนค้า
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอภิชัย  พันธ์น้อย
 
1. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายสันชัย  นามมนตรี
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวบุษยมาศ  สังทอง
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สมอนา
2. เด็กชายลือชา  ปัสสาระกัง
 
1. นายณัฐพงษ์  สุวรรณโสภา
2. นายอนันท์  ชุมผาง
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงมาริษา  อานแดง
2. เด็กหญิงวารีรัตน์  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ร้อยดี
2. นายสานิตย์  รูปชัยภูมิ
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงภัทรลดา  ขุมดินพิทักษ์
 
1. นางนิตยา  วรรณไชย
2. นายสุนันท์  คำภูมี
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวนันธิดา  เสาร์สิงห์
2. นางสาวเนตรนภา  โยหาเคน
 
1. นางจิตประสงค์  ไพศาลพงษ์
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจรรยา  สีพุทธา
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ยามี
 
1. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายดลชัย  ศรีอภัย
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนใจวุฒิ
 
1. นายทวนทอง  วงษ์ปัญญา
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายอภิเดช  วงษ์อินทร์จันทร์
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพัชรีวรรณ  พันธะไหล
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายสุเมธ  น้อยหา
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายสอน  ศรีโชติ
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายวรายุทธ  พิมน
 
1. นางวชิรา  กมลผุด
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวปวรวรรณ  ไทยงามศิลป์
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายเฉลิมพร  ภาษีภักดี
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาววิสสุตา  พันธ์เพชร
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายชนันเทพ  ปู่พันธ์
2. เด็กชายพีรพล  หมื่นอภัย
3. เด็กชายอาทิตย์  กลางแม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อัครพิทยาอำพน
2. นายณรงค์ฤทธิพงษ์  ยั่งยืน
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนพงษ์  รามหริ่ง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  หิรัญรัตน์
3. เด็กชายเอกชัย  สมตา
 
1. นายโรมรัน  วันที
2. นางสาวสุจิตรา  น้อยศรี
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายทรงกลด  โสวารี
2. นายพงษ์พิภัก  ศรีธรรม
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  โนนทิง
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายกิตติชนม์  ทองสุข
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายจักกฤษณ์  ผิวสอาด
2. เด็กชายชินวัฒน์  เสวะโก
3. เด็กชายวรเมธ  สุจริต
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรฉัตรชัย  นาเมืองรักษ์
2. สามเณรปรัษฐา  นันทะแสง
3. สามเณรพงษ์พัฒน์  ย่อยไธสง
 
1. พระสมคิด  สนฺตจิตฺโต
2. นายบุญมี  ละคร
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายพิชัย  แสนนา
2. นายวีระยุทธ  บุดสา
3. นายอนุสรณ์  เทมาลุน
 
1. นายณรงค์ฤทธิพงษ์  ยั่งยืน
2. นายพงษ์ศักดิ์  อัครพิทยาอำพน
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายฉัตรชัย  แสนศรี
2. นายวัชรินทร์  แสนโคตร
3. นายอลงกต  วงษ์ชาลี
 
1. นายทินกร  ศรีมุงคุณ
2. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายภรวิทย์  ตาสาย
2. นายวรุฒต์  พลทองวิจิตร
3. นายวีระศักดิ์  ซอลี
 
1. นายทินกร  สดสุชาติ
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายนิพิธพล  มูลผาลา
2. นายพงษ์ธวัช  โคตรแป
3. นายอรรถวิท  อำทะวงษ์
 
1. นางสาวเริงนภา  อำทะวงษ์
2. นายไกรวุฒิ  เกรียรัมย์
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายชลธนาลักษณ์  แก้วพรม
2. นายประชา  สมอหมอบ
3. นายสิทธิกร  ไชโย
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายศุภวัฒน์   บุญชัยวงศ์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายนิพนธ์  พรมเมืองขวา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสันติ  สิทธิสงคราม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายธีระศักดิ์  ศรีเตชะ
 
1. นางนิภาพร  โคตุเคน
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายวชิราวุธ  เสโส
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นาคศรี
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายเอกรัฐ  ศิริคุณ
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสันติ  สิทธิสงคราม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายรัฐเขต  สีเหลือง
 
1. นางนิภาพร  โคตุเคน
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายวารินทร์  มหาวัน
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายชาคริต  เฟื่องภูเขียว
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันชุลี  พิมพ์แก้ว
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายบรรณวัชร  ลันดา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายอนุเทพ  มาตย์นอก
 
1. นางนิภาพร  โคตุเคน
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศิริกัลยา  ทิพราช
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธรรมนูญ  ยอดศิริ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายรุ่งรพี  สีชิน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวสมปอง  ศรีเตชะ
 
1. นางนิภาพร  โคตุเคน
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  มาสิม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายราชัน  แสนสว่าง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณฐรัตน์  สิกขา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  บุญฮวด
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  สีแก้วนำ้ใส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศราวดี  ขวาลา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัสยา  ทาลี
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปิยะกุล   ไข่มุกข์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  จันทนะ
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มวลทอง
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายนวเมษฐ์  หาจันดา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายชินวัตร  เรียงความ
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ละครขวา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธนาธิป  พงศ์ด้วง
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์ศิริรักษ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ชุยศิริ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ช้างสีทอง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กชายเมษา  สีโม้
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  โคตะนา
 
1. นายธีรวุธ  วณิชาติ
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. นายจีระพันธ  พักจรุง
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกชกร  ประจันตะเสน
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  กุระกัน
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ชาวเกวียน
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมลมาศ  กางจันทา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  เหล่าวงสี
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. นางสาวปาริชาติ  ปัญญาสาร
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวธิดารัตน์  นาคอุดม
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายไพรัช  ท้าวโคตร
 
1. นางแววดาว  ไทยธานี
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวอัศราภรณ์   ชาติมนตรี
 
1. นายฐิติพงศ์   ทองศรี
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกชกร  ประจันตะเสน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
3. เด็กหญิงณฐรัตน์  สิกขา
4. นางสาวปิยะกุล   ไข่มุกข์
5. นางสาวศราวดี  ขวาลา
6. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
7. นางสาวศิริกัลยา  ทิพราช
8. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  กุระกัน
2. นายภาคภูมิ  ละครขวา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  นาคศรี
4. นางสาวภาวิณี  สีแก้วนำ้ใส
5. นายวชิรวิญช์  พละกล้า
6. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
7. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
8. เด็กชายอภินันท์  จันทเจียง
9. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายสุระศักดิ์  จันพิทักษ์
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  กุระกัน
2. เด็กชายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
3. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
4. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนะ
5. นายภาคภูมิ  ละครขวา
6. เด็กชายภานุวัฒน์  นาคศรี
7. นางสาวภาวิณี  สีแก้วนำ้ใส
8. เด็กหญิงวันชุลี  พิมพ์แก้ว
9. เด็กหญิงวิมลมาศ  กางจันทา
10. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
11. นายศุภวัฒน์  บุญชัยวงค์
12. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
13. เด็กชายอภินันท์  จันทเจียง
14. เด็กชายอภินันท์  จันทะเจียง
15. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายสุระศักดิ์  จันพิทักษ์
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกชกร  ประจันตะเสน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
3. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
4. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
5. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
6. นางสาวจุราณี  เพียชัย
7. นายจุลจักร  สอนจันทร์
8. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
9. นายนิกร  แสงโทโพ
10. นางสาวนิภาพร  มูลอามาตย์
11. นางสาวปิยะกุล   ไข่มุกข์
12. นางสาวพิมลวรรณ  ตะริสุน
13. นางสาวรัชดาพร  หวานดี
14. เด็กหญิงศรัณภรณ์  มั่งมีศรี
15. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายจรัล  รัตนบุญทา
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายธีระศักดิ์  ศรีเตชะ
2. เด็กชายนิราวิทย์  ณีราพงษ์
3. นายพงศกร  มาตย์นอก
4. นางสาวมะลิวัลย์  โทแหล่ง
5. นายรัฐเขต  สีเหลือง
6. เด็กชายรุ่งโรจน์  แสงเมฆ
7. เด็กชายศิวกร  จันทร์ศรี
8. นางสาวสมปอง  ศรีเตชะ
9. เด็กชายสหฤทธิ์  แก้วมนตรี
10. นายสุรสิทย์  นอกตะแบก
11. นายอนุเทพ  มาตย์นอก
12. นายเฉลิมชัย  โพธิ์แสน
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
2. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. นางนิภาพร  โคตุเคน
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  กรุะกัน
2. เด็กชายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
3. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
4. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนะ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  นาคศรี
6. นางสาวภาวิณี  สีแก้วนำ้ใส
7. เด็กหญิงวิมลมาศ  กางจันทา
8. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
9. เด็กชายศุภวัฒน์   บุญชัยวงศ์
10. เด็กชายอภินันท์  จันทเจียง
11. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายสุระศักดิ์  จันพิทักษ์
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
2. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
3. นายจุลจักร  สอนจันทร์
4. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
5. นายนิกร  แสงโทโพ
6. นายประดับ  อุ่นภักดิ์
7. นางสาวปิยะกุล   ไข่มุกข์
8. นางสาวรัชดาพร  หวานดี
9. นางสาวศรวณีย์  จิตแสง
10. นางสาวศิริลักษณ์  สมองาม
11. นางสาวสุมิตตรา  เอี่ยมสะอาด
12. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
4. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ชาวเกวียน
2. นายณัฐพล  สันวิจิตร
3. เด็กชายทัตดนัย  ผิวรัตน์
4. นางสาวธนัญญา  เจริญผล
5. นายธนาธิป  พงศ์ด้วง
6. นายธรรมนูญ  ยอดศิริ
7. เด็กหญิงพรไพลิน  สุดจริง
8. เด็กหญิงพิมพ์ประพัฒน์  ศรีหลัก
9. เด็กชายรักษ์เกียรติ  กลีบจำปา
10. นายวชิราวุธ  เสโส
11. เด็กชายสถิตย์พงษ์  อันทพิระ
12. นางสาวอังศุมาลิน  ลี่แตง
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
2. นางสาวจุราณี  เพียชัย
3. นายจุลจักร  สอนจันทร์
4. นางสาวนันทิกานต์  ปลัดกอง
5. นายนิกร  แสงโทโพ
6. นางสาวนิภาพร  มูลอามาตย์
7. นางสาวพรวิสา  วิรุณพันธ์
8. นางสาวพรศิรา  ปาระณิต
9. นางสาวพิมลพรรณ  สมน้อย
10. นางสาวรัชดาพร  หวานดี
11. เด็กหญิงศิรนันท์  มาลาสาย
12. นางสาวศิริณภา  สีถิน
13. นางสาวศิริลักษณ์  สมองาม
14. นางสาวสุนิสา  ศรีภูมิ
15. นางสาวสุนิสา  วงษาจันทร์
16. นางสาวสุลิษา  ยอดสง่า
17. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
18. นางสาวอภิญญา  คุณราช
19. นางสาวอรวรา  ศรีดาเลิศ
20. นางสาวอัญชลี  ใสจูง
21. นางสาวเปรมฤดี  คำมา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
4. นายมนตรี  เบ้าศรี
5. นายพลสัณห์  พิมพ์ภักดี
6. นายจรัล  รัตนบุญทา
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายธีระพงษ์  ภูศรีฤทธิ์
2. นายนาวินต้า  ประวะเค
3. นายวีระชัย  ดีสี
4. นายศราวุฒิ  นาอุดม
 
1. นายมนัส  นาคำ
2. นายเกียรติพันธิ์  แป้นขำ
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายทวีรัตน์  กองกะมุด
2. เด็กชายนวมินทร์  ชอบประดิษฐ์
3. เด็กชายปกรสิน  จันเรืองศรี
4. เด็กชายพันชัย  สีสมพาน
5. เด็กชายอภิราบ  นูวบุตร
6. เด็กหญิงอ้อนนภา  พรมมาสิต
 
1. นายเจษฎา  รัศมีศิวโสภา
2. นายฤทธี  กัญญาสิทธิ์
3. นายวิเชียร  กันยานะ
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  มหาบัน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คำมูลมาตย์
3. เด็กชายภานุวัตร  ศรีมูลลาด
4. เด็กชายวสุ  เดชสันเที๊ยะ
5. เด็กชายเอกราช  สุขโข
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
2. นายไกรษร  พรมทอง
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายกำธรพล  วิชาชัย
2. นายจิตรกร  สุดาจันทร์
3. นายตะวัน  จันดาเวียง
4. นายธนบดี  วงษ์วิชัย
5. เด็กชายศุภชัย  ศิริธรรมจักร์
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
2. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1. เด็กชายนนทนันท์  อนันต์กิติคุณ
2. เด็กชายนิธิกร  วงษ์นาม
3. เด็กชายพงศกร  มหิสนันท์
4. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ยามี
5. เด็กชายภัทร  วงศ์โพธิสาร
6. เด็กชายสิรภพ  นากกระแสร์
 
1. นายอมรชัย  แสงดี
2. ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์  สังฆธรรม
3. นายบุญรอด  ศรีขวัญ
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายจักรี  หินคล้าย
2. นายชยานันท์  พันชัย
3. นายนพเกล้า  ชิดโคกสูง
4. นางสาวรัชนีกร  ศรีทับรักษ์
5. นางสาวสุพิน  แซ่ซึง
6. นายอชิรวิทย์  ชูวา
 
1. นายสุเมธ   เชษฐา
2. นายอาทิตย์  เกตพิบูลย์
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายชานนท์  จงจินากูล
2. นายนิรัตติศัย  ไชยปาน
3. นายปกรณ์  ราชม
4. นายปฏิพัทธ์  จำนงค์กิจ
5. นายวีระวุฒิ  รอดมาลัย
6. นายสุภโชค  โพธิเศษ
 
1. นายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์
2. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
3. นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  นันตื้อ
2. นายธีระพงษ์  นนทะเสน
3. นายมังกร  ศรีจันทร์
4. นายรัชพล  สุขเกษม
5. นายหัตฐชัย  บัวแพร์
6. นางสาวอรอนงค์  คงเจริญ
 
1. นางสาววรพรรณ  เทวะหะ
2. นายทวี  โพธิกุดไสย
3. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายกิตติศักดิ์  สุรภักดิ์
2. นายณัฏฐิกร  ศรีโคตร
3. นายวรากรณ์  วรลักษณ์
4. นายสหรัฐ  หมีแสง
5. นายเสกสรร  นาหัวนิล
6. นายเอกสิทธิ์  ทองกลัด
 
1. นายบรรจง  นวลพัด
2. นางวิภาวดี  นวลพัด
3. นางสุมลรัตน์  โยธะพล
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจิตวิสุทธิ์  บุดดาดวง
2. นายธีรวุฒิ  เกสร
3. นายฤทธิพร  สมัครการ
4. นายวงศธร  พุทธาศรี
5. นายศราวุฒิ  ทรัพย์สม
 
1. นางสาคร  พันธะลี
2. นายจักรี  อบมา
3. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาพร  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงจันทรลักษณ์  บูรณถาวรสม
3. นางสาวจิราภา   จันทร์เทา
4. นายจิรายุทธ   สิงห์อ่อน
5. เด็กชายจิรายุทธ   มีสอาด
6. นางสาวจุฑามาศ  ถมพลกรัง
7. เด็กชายจุลจักร  บูรณถาวรสม
8. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัดไพร
9. นางสาวณัฐธิดา  อันละคร
10. นายทนงศักดิ์  ยนต์พันธ์
11. นายธนชัย  ไชยปัญญา
12. เด็กชายธิติวัฒน์  วงษ์ชารี
13. เด็กชายธีรพงษ์  กล่อมกำเหนิด
14. เด็กชายธีรพัฒน์  กล่อมกำเหนิด
15. นายนครินทร์   เขตบุรี
16. นายนริศร  กองปัญญา
17. เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบเสน
18. นางสาวพิมพิลัย  สุนประสพ
19. นายภาคภูมิ  โคตรก่ำ
20. นายภาคิน  ทุ่นทอง
21. นายภาณุกรณ์  สุจันทร์
22. นายภานุวัฒน์  สิงห์ลี
23. นายภานุเดช  สิงห์อ่อน
24. นายภาสกร  สิงห์ลี
25. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
26. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แก้วสีหา
27. นางสาววิยะดา  สีบุญฮุง
28. นายวีระยุทธ   ยอดจันทร์
29. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไชยตอกเกี้ย
30. นางสาวศิริขวัญ  หาจันดาห์
31. นางสาวศิริพรรณวดี  มูลนิคม
32. นายศิลปกร  พันสวัสดิ์
33. นายศุภศิลป์  น้อยแวงพิม
34. นางสาวสุนิศา   อาสาสนา
35. เด็กหญิงสุปรานี  ภูคำวงค์
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทบแก่น
37. เด็กหญิงอรยา  พละพันธ์
38. เด็กชายอัครเดช  หมอแพทย์
39. นางสาวอัญชลี  เพียรไม่คลาย
40. นางสาวเบญจวรรณ  ภูวงษ์ผา
 
1. นายสุนันท์   บุญหล้า
2. นางสาวศิริเพ็ญผกา   อินทรปัญญา
3. นางสมควร  หาจันดาห์
4. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
5. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
6. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
7. นายรำไพ  แสงนาค
8. นายเชาวลิต  หาจันดาห์
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวจิรัชยา  ปันสาย
2. เด็กชายชาญชล  ลามุล
3. นายชานนท์  จงจินากูล
4. เด็กหญิงชุติมาพร  สีโท
5. เด็กหญิงญานิกา  ผิวแดง
6. เด็กหญิงดลยา  สารพัน
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์   อุปฮาต
8. เด็กชายธันย์ชนก  จักรเสน
9. นางสาวธิภาดา  ผุยพัฒน์
10. เด็กชายธีรเทพ  เล็บขาว
11. เด็กชายนิรัตติศัย  ไชยปาน
12. เด็กหญิงนุจรี   โพธิ์ศรี
13. นางสาวบุษรินทร์  ปู่คาน
14. นายปกรณ์  ราชม
15. นายปฏิพัทธ์  จำนงค์กิจ
16. เด็กหญิงปริยาดา  อากามะ
17. นายปัทรมย์   พรมผา
18. นางสาวพรรรณชนก  ดวงจำปา
19. นายพสิษฐ์  บุญกว้าง
20. นางสาวภัทรวิจิตรา  วีระศักดิ์
21. นายภูวนาท  พลโยธา
22. เด็กชายรัตนพงศ์  จันทรังศรี
23. นางสาววชิรา   สุทธิศาสตร์
24. นายวรพล  อัคคะ
25. เด็กหญิงวันทนา  อยู่สุข
26. นางสาววิชยา  ธุระนนท์
27. เด็กหญิงศิรินทร  ดอนหลาบคำ
28. นางสาวศุภลักษณ์  คำสวนมอญ
29. เด็กหญิงสายสุดา  เหลากัน
30. เด็กชายสิรภพ  บุญยรัชนิกร
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ส่วยนนท์
32. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี
33. นางสาวสุธิดา  อัมมะพะ
34. เด็กหญิงสุธิดา  นาชัยภูมิ
35. นางสาวสุวิสา  เทพพันธ์
36. นางสาวอุบลรัตน์  ข้อยุ่น
37. เด็กชายเจษฎาพร  จิตติเคนา
38. นางสาวเนตรชนก   วงษ์ชัยเพ็ง
39. นางสาวเนติยา  คำภักดี
40. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กองฝ่าย
 
1. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
3. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
4. ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล
5. นางสาวชโลธร  โชติกีรติเวช
6. นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ์
7. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
8. นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกกร  งาทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  หนูกลาง
3. นางสาวกฤษณา  พันธ์ทอง
4. นางสาวกฤษณา  ชินแสง
5. นางสาวกิ่งแก้ว  พรมสิงห์
6. นายคงกระพัน  อนุเวช
7. เด็กหญิงจิตสุดา  แน่นอุดร
8. นางสาวจิราพร  พิมพ์ทอง
9. นางสาวจุฑามาศ  มุ่งดี
10. นางสาวชญานุช  จำปาบุญ
11. นายชัยวัฒน์  กาภูคำ
12. นางสาวณัฐนันท์  ลีละพัฒน์
13. นางสาวธณิสร  ใจร้อน
14. นางสาวนิภาพรรณ  สันที
15. นายบดินทร์  รัตนกนกสิน
16. นางสาวปรียานุช  จันทุม
17. นางสาวปัญชลี  ศรีตาล
18. นายปัญญา  พิลาโท
19. นายพงศธร  พิมพาภรณ์
20. นางสาวพจนีย์  มาลาสาย
21. นายภัทรพงษ์พันธ์  สัตยวาที
22. นางสาวมัณฑิกา  ไก่ดำ
23. นางสาวรวิวรรณ  ผาสกุล
24. นางสาวรัตนาภรณ์  แย้มสุข
25. นายวิชญา  สุวรรณชมภู
26. นางสาวสิรินธร  สว่าง
27. นายสุทธิศักดิ์  พูคำ
28. นางสาวสุนิสา  ป้องอาสา
29. นางสาวสุวิภา  แก้งคำ
30. นางสาวสโรชา  อันแสน
31. นายอนุกูล  ชาวโพธิ์
32. นายเจริญชัย  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกนกกานต์  อายุวัฒน์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุนทอง
3. นายคฑาเทพ  คำสอน
4. นายจตุรพร  เจือจุน
5. เด็กหญิงจุฑาธิป  เนตรวิลา
6. เด็กหญิงชนัญธิดา  ปานเนาว์
7. นายฐาปกรณ์  ชื่นชม
8. นายฐิติพงศ์  อ่อนละมุล
9. นางสาวณัฐริกา  จันทร์รัตนวงศ์
10. เด็กหญิงณิติยา  แคนใหญ่
11. เด็กหญิงณิลณา  ใจแน่น
12. นางสาวธิดารัตน์  เม่นคล้าย
13. นายธีรพันธ์  สุขสุวรรณ
14. เด็กชายธีรเดช  บุญมี
15. เด็กชายนรินทร  ศรีนาง
16. เด็กหญิงปทุมวดี  แสงลี
17. เด็กหญิงปรปริญญ์  สุขโข
18. เด็กหญิงประภาวี  ศรีบุญ
19. นายปราโมทย์  ซาบุ
20. นางสาวพัชดาพร  หอมตา
21. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์ชิน
22. เด็กชายมงคล  อิ่มละมัย
23. เด็กชายรณฤทธิ์  บัวชน
24. นางสาวรัตนาภรณ์  หัสดี
25. นางสาวรัศมี  พันธุ์เพ็ง
26. นางสาววรรณภา  สีสา
27. เด็กหญิงวรรณิศา  บุตรี
28. นายวรวิช  ช่างคำ
29. นายวีรพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
30. นายศราวุธ  สุขสุวรรณ
31. นางสาวศิริวรรณชนก  พิลาลี
32. นายศิลป์ศุภกร  สีลาดเลา
33. นายศุภกร  เมืองน้ำเที่ยง
34. นางสาวสิริวิมล  การรัมย์
35. นายอภิสิทธิ์  เลบ้านแท่น
36. เด็กหญิงอลิสา  ซอลี
37. นายอวิรุทธิ์  บุตรี
38. นางสาวอาทิตยา  ผุยคำพิ
39. นางสาวเจนจิรา  แก้วคำใส
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เทียบเพีย
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
4. นางประดับศรี  พิศพล
5. นางเพ็ญลักษณ์  เผ่าไพศาล
6. นายธรรมนูญ  บุญเรือง
7. นายณัฐธณิศวร์  สุขรี่
8. นางอรสา  สุุไกรธิ
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกพร  ประวรรณกี
2. นางสาวกัญญารักษ์  โยควัตร์
3. นางสาวกันต์กมล  แสงสุรินทร์
4. เด็กชายจักกฤษ  สังฆทิพย์
5. นายชนุดม  ศรีสุรัตน์
6. นางสาวชลธิชา  เนื่องโพนงาม
7. นางสาวชลิตา  ธิสานนท์
8. นายชาคริต  วีระพงษ์
9. นายธนวัฒน์  แซ่โค้ว
10. เด็กชายธนากร  ภิญโญ
11. เด็กหญิงธนาภรณ์  ส่งเสริฐ
12. นายธีรศักดิ์  ร้อยพรมมา
13. นางสาวนฤมล  ถนอมสัมบัติ
14. นางสาวนิศาชล  บุญช่วย
15. นางสาวปนัดดา  สิงเหิน
16. นางสาวปนัดดา  เหลาลาภะ
17. นางสาวปภัสรา  ดอนแสง
18. เด็กหญิงปริชาติ  พวงสด
19. นายปารวัตร  ไทยะลา
20. นายพงศ์พีระ  ชนะชัย
21. นายพงษ์พิพัฒน์  พิมพ์ชายน้อย
22. นางสาวพัชรี  นามแสง
23. นายภาณุพงศ์  โพธิ์อัน
24. นายภาณุวิชช์  โคตรแปร
25. นางสาวมณีมณฑ์  วงหาจัก
26. นางสาวมนทกานต์  บัวใหญ่รักษา
27. นางสาวยุไพรินทร์  โยสูงเนิน
28. นางสาววานิชา  แข็งขัน
29. นางสาววิภาดา  พิสสาพิมพ์
30. นางสาววิศราภรณ์  คำอ้อ
31. นางสาวศลิษา  แสนศรี
32. นางสาวศิริลักษณ์  เจนชัย
33. นางสาวสิรินยา  ชนะบัว
34. นางสาวสุพรรณิภา  ภูชมศรี
35. นายสุรพิชญ์  วิชาชัย
36. นางสาวอรอนงค์  ชาวเหนือ
37. นายอัษฎาวุธ  โชติบ้าขาม
38. เด็กชายอิทธิกร  พุ่มแก้ว
39. นายอินทนน  ดงเจริญ
40. เด็กหญิงเบญจสิริ  เหล็กยัง
 
1. นายภูวดล   พิทยาวัฒนชัย
2. นายสมพล  สมภักดี
3. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
4. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวกมลทิพย์  ทับสมบัติ
2. นายกฤษฎา  แสนสิมมา
3. นายกิติพันธ์  พรมลับ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  มีผล
5. นางสาวจิราภรณ์  สุบรรณ
6. นางสาวจุฑามาศ  ราชคง
7. นายชัยณรงค์  ชากฐิน
8. นายชัยวัฒน์  สีลาด
9. นางสาวฐิติพร  นามวิชัย
10. เด็กชายดุษฎี  พิบูลย์
11. นายธนะพงษ์  ชาแก้ว
12. เด็กชายนฤดล  พิมพ์วงศ์
13. เด็กหญิงนัฐมล  ด้วงลำโกน
14. นางสาวนันทิญา  เภาพานต์
15. นายนายณัฐพงษ์  ทวยเที่ยง
16. เด็กชายนิติพงศ์  จันทาสี
17. นางสาวนิภาภรณ์  ดิษฐสูงเนิน
18. นายปรเมศวร์  ภูสีเงิน
19. นางสาวปัทมาวรรณ  ดิษฐ์สูงเนิน
20. นายพงศกร  ไชยป่ายาง
21. นายพงศาสตรา  เชื้อวงศ์
22. นางสาวพิชญา  อาคมอิสราวัฒน์
23. เด็กชายพิบูลย์  เวชนันท์
24. เด็กชายภูวดล  บุตรตะวงษ์
25. เด็กชายมานพ  สงฆะเทพ
26. เด็กชายยุทธพล  ไชยสงคราม
27. นายรพีพัฒน์  ฮมภิรมย์
28. เด็กหญิงวรนุช  ยางนอก
29. นางสาวศิรินาท  พันเทศ
30. นายสหชาติ  โพธิ์ชัย
31. นายสานิช  ชานันโท
32. นางสาวสิรินาท  มะธิปิไข
33. นายสุทธิชัย  แปน้อย
34. นางสาวสุนิตา  สะมาลี
35. นางสาวสุรีรัตน์  เสาหิน
36. เด็กชายสุวัฒน์  ทาจันทร์
37. นางสาวอนุธิดา  เงินจันทร์
38. นางสาวอรธิชา  หมวกรัศมี
39. นางสาวเบญจมาศ  พลรักษา
40. นายโกเมน  บรรยง
 
1. นายสุรสิทธิ์  หางาม
2. นางแววดาว  ไทยธานี
3. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
4. นายวัฒนชัย  สุขกระโทก
5. นางสุปรีดา  ประภาการ
6. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
7. นายวีรดนย์  หอมทอง
8. นายณฌณ  นนทะคำจันทร์
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกนกพร  ตาสีมูล
2. นายกิตติพล  ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงกุลนิษฐุ์  ม่วงนิล
4. นางสาวขวัญฤทัย  ไกรยะวงศ์
5. นายจตุพล  สมภาร
6. นายจักรกฤษณ์  เกิดบัณฑิตย์
7. นายจิรวัฒน์  วงศ์อุดม
8. นางสาวจุฑามาศ  จินจิว
9. นายชินกร  โคตรหนองปิง
10. เด็กชายธนากร  สมบัติ
11. นายธนเทศ  ด่อนศรี
12. เด็กชายธนโชติ  สีบ้านบาก
13. นางสาวบงกช  สุวรรณวงศ์
14. เด็กหญิงปิณฑิรา  คามะนา
15. นายพงศกร  พรมบุญเรือง
16. นายพงษ์สิทธิ์  เย้ยกระโทก
17. นางสาวพงษ์อัมพร  นุบาล
18. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
19. เด็กหญิงพรสินี  ธิสานนท์
20. นางสาวพัชราภรณ์  วันทอง
21. นายภานุพงศ์  ข้อยุ่น
22. นายภานุพงศ์  พลเยี่ยม
23. เด็กหญิงมุตธิตา  วังสีดี
24. เด็กชายยุทธศาสตร์  บุญจวง
25. นายยุทธศิลป์  ดอนเชียงใหม่
26. นางสาวลลนา  ขำกล่อม
27. เด็กชายศุภกฤต  สมปวง
28. นายสันติภาพ  ชมภูเวียง
29. นายสิทธิยา  เรืองหา
30. เด็กหญิงสุกัญญา  โหยงโสภา
31. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีกลชาญ
32. นายสุรพงศ์  ภูมินำ
33. นางสาวอนงค์นาถ  ปัตริยะ
34. เด็กชายอนุชาติ  แสงสุวรรณ
35. นางสาวอภิญญา  พาป้อ
36. นางสาวอรกนก  นุบาล
37. นางสาวอินทิรา  นาใต้
38. นางสาวเกศราภรณ์  บุดดาน้อย
39. นางสาวเจลวรินทร์  แจ้งคำ
40. เด็กหญิงเพชรชฎา  แคว้นเขาเม็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
2. นายนพชัย  เผ่าหัวสระ
3. นายนรินทร์  สมบูรณ์
4. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
5. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภาควุฒิ
2. นางสาวกาญจนา  แซงบุญนาง
3. นายจิตวิสุทธิ์  บุดดาดวง
4. นางสาวจุไรทิพย์  บุคคำ
5. เด็กหญิงชไมพร  วงภูธร
6. นายณัฐพงษ์  ปลื้มใจ
7. นายณัฐวุฒิ  ตู้ดี
8. นายธีรวุฒิ  เกสร
9. นางสาวปนัสยา  อริยเดชกุล
10. นางสาวปัทมาพร  ปัดไทย
11. นางสาวพรไพลิน  พันซ้าย
12. นายพอเจตน์  หลวงซา
13. นายพิเชษฐ์  กุลวงศ์
14. นางสาวภัสสร  แสนภูเขียว
15. นางสาวมินตรา  กองราชา
16. เด็กหญิงยุพารัตน์  นามหล้า
17. นางสาวรสรินทร์  ทุมแก้ว
18. นายฤทธิพร  สมัครการ
19. นางสาวลลิตา  น้อยโนนทอง
20. นายวงศธร  พุทธาศรี
21. นางสาววนารินทร์  เพ็งวงศ์ศา
22. นางสาววรฤทัย  ณ พล
23. เด็กชายวสันต์  เดชครอบ
24. นายวัชรินทร์  โสดอน
25. นายศราวุฒิ  พิมพ์คำไหล
26. นายศราวุฒิ  ทรัพย์สม
27. เด็กหญิงศิรินธร  กูดทา
28. นายศิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า
29. เด็กชายสายชล  วินทะไชย
30. นางสาวสุกัญญา  วิรัชวัฒนะ
31. นางสาวสโรชา  ธงพิสิงห์
32. นางสาวสโรชา  ศรีหามาตร
33. นายอนุพงษ์  กำลังทวี
34. นายอภิสิทธิ์  ศิลาพิมพ์
35. นางสาวอารียา  เพียมณี
36. นางสาวเจนนิเฟอร์  กรีนลิ่ง
37. นางสาวโฉมศิลป์  บุญบำรุง
38. นางสาวโสภิดา  แข็งแอ
39. นายไชยนันท์  เจริญเกียรติ
40. เด็กชายไชยวัฒน์  คำแหล้
 
1. นางสาคร  พันธะลี
2. นายจักรี  อบมา
3. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
4. นายธีรศักดิ์  วิจิตรปัญญา
5. นายอัครวิทย์  ทองใบ
6. นายสรวิท  ธีรรัตน์รักษ์
7. นางสาวอภิญญา  แฮดจ่าง
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธ  กุลโฮง
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายนันทชัย  โนนทิง
 
1. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนพล  ยืนยิ่ง
 
1. นายพรศักดิ์  ภูมิสวาสดิ์
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายประกิจ  ดวงมาลา
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นายภูมิสิทธิ์  แขวงด่านกลาง
 
1. นางสาวบุณยานุช  จันทะขึ้น
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นายรัฐธรรมนูญ  ศิริแวว
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายปัทรมย์  พรมผา
 
1. นายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายเชษฐา  แฝงทา
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายจักรพรรดิ์  มีผล
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นายชานนท์  สัมมา
 
1. นางรุจิรา  ถิรดิษสกุล
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรลักษณ์  บูรณถาวรสม
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา   อินทรปัญญา
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  มณีวงศ์
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  คำป้อง
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงโอบขวัญ   กิ่งหลักเมือง
 
1. นายขวัญอ้อม   กิ่งหลักเมือง
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  พรมเวียง
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวศิริขวัญ  หาจันดาห์
 
1. นางสมควร  หาจันดาห์
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจุฬารักษ์  พรมสมบัติ
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชลิดา  พิมศรี
 
1. นางดวงรัตน์  ดียา
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิภาพรรณ  สันที
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวภัทราภรณ์  พลพิทักษ์พงษ์
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายมังกร  จันทร์ขึ้น
 
1. นางแววดาว  ไทยธานี
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายนนทพัฒน์  แก้วโวหาร
 
1. นางสาวณัฐมน  วันสืบ
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายนิธิศ  ยารังษี
 
1. นางณัฏฐิญา  คุ้มตะบุตร
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายจีระภัทร  พลเยี่ยม
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายทวีวุฒิ  มูลตรี
 
1. นางสาวเกศรานี  นามลา
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายเชิดชนะชัย  โพธิ์ชัย
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  บำรุงถิ่น
 
1. นางจินตนา  หาแก้ว
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณัฐพงษ์  เจียงภูเขียว
 
1. นายชูขาติ  วงศ์กลาง
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายปฐวี  วิเศษวุฒิ
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนมี
 
1. นางสาวณฐมน  วันสืบ
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ขอเอิบกลาง
 
1. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวรุจธิดา  คนขยัน
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลาะไธสง
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงโอบขวัญ  กิ่งหลักเมือง
 
1. นายขวัญอ้อม  กิ่งหลักเมือง
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจุฬารักษ์  พรมสมบัติ
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฎฐ์ธิดาธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวสุดธิดา  ปัญจนะ
 
1. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวสุจิวรรณ  พวงทอง
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปรวรรณ  คำวงศ์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนนางใย
 
1. นายอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายโชคชัย  วาโรเย
 
1. นางดวงรัตน์  ดียา
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายเกียรติชัย  สินสิงห์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  มัญจาวงษ์
 
1. นางอรพินท์  พันธ์ุรัตน์
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  ย่อมสูงเนิน
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกฤติเดช  แวะศรีภา
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  โพยนอก
 
1. นายสุเมธ   เชษฐา
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์ศิริรักษ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงโอบขวัญ   กิ่งหลักเมือง
 
1. นายขวัญอ้อม   กิ่งหลักเมือง
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแสพัฒนา 1. เด็กหญิงศศิธร  กองเกิด
 
1. นายวีระ  เภียบ
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวขติยา  ชัยนิตย์
 
1. นายสมพล  สมภักดี
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวอภิชญา  พงอุดทา
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุนทร
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวสุนิชา  นามศรี
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  สุขใส
 
1. นายสุเมธ   เชษฐา
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวปัญญ์ศศิธร  วงค์ชัย
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มลวัง
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายธนภัทร  เเซ่อุง
 
1. นางสาวกาญจนาพา  ดอนประถม
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแสพัฒนา 1. เด็กชายธีระพัฒน์   ง่อนไธสง
 
1. นางสาวอรพรรณ  คลังเรือง
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร  สมศรี
 
1. นายเศรษฐวุฒิ  ประทุมวัน
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายภัทรภณ  น้อยเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายประวุฒิ  ศรีวงษ์
 
1. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายเพ็ญเพชร  วรรณดี
 
1. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายศราวุธ  ทิพยเนตร
 
1. นายสุนันท์   บุญหล้า
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นางณัฏฐิญา  คุ้มตะบุตร
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายนพเกล้า  ชิดโคกสูง
 
1. นายสุเมธ   เชษฐา
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แท่นคำ
 
1. นายสุขุม  บรรยงค์
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ถาแพง
 
1. นายดนุพนธ์  เขตคาม
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  วงแต้ม
 
1. นางพัทธวรรณ  เหลาไชย
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลนิษฐุ์  ม่วงนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เข็มวัน
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฎฐ์ธิดาธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาววราพร  สีกา
 
1. นางอรพินท์  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวบุษราคัม  คงทวี
 
1. นางสาววรพรรณ  เทวะหะ
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  มุ่งเครือกลาง
 
1. นางอารีรัช  ผิวดี
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  ศรีนัมมัง
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายกิตติ  แวดอุดม
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  หิรัญอร
3. เด็กหญิงจุฑาธิป  แน่นอุดร
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  พูลนู
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกี่ยวแก่
6. เด็กหญิงชนากานต์  รอดณรงค์
7. เด็กชายชุติพนธ์  โคตรสะขึง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลาถาเน
9. เด็กชายธนวัฒน์  อักษรศักดิ์
10. เด็กหญิงธนิษฐา  ลุนสำโรง
11. เด็กชายธิตินันท์  ธรรมกัณหา
12. เด็กหญิงนนทรี  สิงหนะ
13. เด็กชายนพดล  หวานแท้
14. เด็กหญิงนัทยา  ลมดาห์
15. เด็กชายนิรุต  สามังสา
16. เด็กชายบุญธนะวัฒน์  กำลังรัมย์
17. เด็กหญิงปวีณา  ลมดาห์
18. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไทยพันธ์
19. เด็กหญิงพรญาณี  ชาสำโรง
20. เด็กหญิงพรรณพัชร  เพ็งลา
21. เด็กชายภูธเนศ  โพภักดี
22. เด็กหญิงรวิสรา  ขามประไพ
23. เด็กหญิงวราพร  อ่่อนมาสาย
24. เด็กหญิงวิยะดา  สมอนา
25. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ปัญญาครอง
26. เด็กชายศตวรรษ  ผาจ้ำ
27. เด็กหญิงศิริโสภา  สำโรงพล
28. เด็กชายศุภกรณ์  สนิทท้าว
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  หลงน้อย
30. เด็กหญิงสุรีมาศ  อาจเคย์
31. เด็กหญิงสุวนันท์  เทียบแก้ว
32. เด็กหญิงอภิสรา  อุทัย
33. เด็กหญิงอรอนงค์  กองเกิด
34. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  กองเกิด
35. เด็กหญิงเกศรินทร์  ภักดีวงษ์
36. เด็กหญิงเพ็ญพิกุล  อาษานอก
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
2. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
3. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
4. นายสถิตย์  บุญเทียม
5. นายประเสริฐ  สร้างนอก
6. นางเพ็ญวิศา  พระสุรัตน์
7. นางคุณากร  ภะวะพินิจ
8. นางสาวพัชรพร  กะลาม
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์ทร
2. เด็กชายกัลยา  ไชยชาติ
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วงค์สา
4. เด็กชายกิตติภพ  ไมตรี
5. เด็กหญิงชลธิชา  ทักษิน
6. เด็กหญิงชวิศา  แซ่เถา
7. เด็กหญิงชาลินี  หอมทอง
8. เด็กชายณัฐพล  จารุสาร
9. เด็กชายณัฐพล  ตางจงราช
10. เด็กหญิงณีรนุช  ปะวะโก
11. เด็กชายธัญธวัช  ภูทะวง
12. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชุ่มฉ่ำใจ
13. เด็กชายบุญพิชิต  จัมทริมา
14. เด็กหญิงประภาวรินทร์  อนุมาตย์
15. เด็กชายพงศธร  ไชยโยกุล
16. เด็กหญิงพรชิตา  ทองมาก
17. เด็กหญิงพัสดาพร  กุลมา
18. เด็กหญิงพิพกานต์ทอง  แซ่เถา
19. เด็กหญิงมลธิรา  แซ่ท้าว
20. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีบุญมา
21. เด็กชายวิกครอน  วิชลาส
22. เด็กหญิงสาระญา  ประสิทธิ์พันธ์
23. เด็กหญิงสาวิตรี  ประะเสริฐศรี
24. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วรักษา
25. เด็กชายสุริยา  ราชรินทร์
26. เด็กชายอนุชา  สิทธิภา
27. เด็กชายอัศดา  บุญสุระ
28. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวนาค
29. เด็กหญิงอาทิติยา  ภมร
30. เด็กหญิงอุมาพร  โนนตานอก
31. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  ชาระมาลย์
32. เด็กชายโยธิน  อันไชยบุญ
33. เด็กหญิงโสภาวรรณ  ทุ่งแดง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
2. นายดนุพนธ์  เขตคาม
3. นายภักดี  วิชาราช
4. นายธีรวัฒน์  ชำนาญ
5. นายสันติ  สกุลเดช
6. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
7. นางอภิชา  ถีระพันธ์
8. นายอภิชาติ  ศรีสารคาม
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายกมล  เพชรพลอย
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองดี
3. นางสาวกัญญารัตน์  คำทุ่น
4. นางสาวกาญจนา  พลขวา
5. นางสาวกุลธิดา  ทองหมื่น
6. นายฉัตรชัย  บัตรเสนา
7. นางสาวชญาน์นันท์  บูรพันธ์
8. นางสาวชลนิชา  มาตรา
9. นายชวกรณ์  ใจบุญ
10. นายชัยชนะ  พิลาศรี
11. นายธนานันท์  ภูคำวงษ์
12. นายธีระวัฒน์  สะตะ
13. นางสาวนงนุช  ละครพล
14. นางสาวนิตยา  พุทธสังข์
15. นางสาวนิศาชล  คำผิว
16. นายประเสริฐ  แสงบุตรดา
17. นางสาวปรารถนา  ซุยกระเดื่อง
18. นางสาวพรรณธร  สมานจิต
19. นางสาวมัทนี  ดาบไธสง
20. นางสาวลัดดาวัลย์  เหมกุล
21. นายวุฒิชัย  ภูมิโยชน์
22. นางสาวศศธร  พิมพบุตร
23. นางสาวศศิธร  สาระบูรณ์
24. นางสาวสมหญิง  ชนะริน
25. นายสัญญา  คำแก้ว
26. นายสุพรรษา  วงษาหาราช
27. นางสาวสุพัตรา  ไกสาลี
28. นายอดิศักดิ์  สาคำนะ
29. นายอธิศ  ภูศรีฤทธิ์
30. นางสาวอนงค์นาฏ  โครตสา
31. นางสาวอนุสรา  สามารถ
32. นางสาวอรทัย  พบสมัย
33. นางสาวอรสา  ณเรียนไธสง
34. นางสาวเดือนเพ็ญ  แก้วเหลายูง
35. นางสาวเสาวลักษณ์  เหลือล้น
36. นายเอกชัย  กันสีชา
37. นางสาวโสรญา  หงษ์ทอง
 
1. นายจิรเวช  แสนศรี
2. นายธัญญา  สามารถ
3. นายธนเดช  ศิริสุนทร
4. นายจักรพงษ์  อามาตย์สมบัติ
5. นางสาวลัดดา  อาจภักดิ์ดี
6. นางศิริกุล  ชิณช้าง
7. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
8. นายวีรยุทธ  ภูพาที
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. นางสาวขวัญตา  ราชแสง
2. นายจตุพงศ์  มูลเหลา
3. นายจักนรินทร์  นามป้อง
4. นางสาวจิตติมา  แสงศรีเรือง
5. นายชยากร  สิงห์โต
6. นางสาวชลมาศ  โคตตาแสง
7. นายณัฐวุฒิ  มะกา
8. นายทรงวุฒิ  บัวอิ่น
9. นายทศพล  คำทุ่น
10. นายธนากร  สีแก่นกูด
11. นายธีระศักดิ์  วีระพันธ์
12. นายธีรโชติ  สินธุบัว
13. นางสาวพรรณฑามาศ  โนจา
14. นางสาวพรสุดา  แก้วโบราณ
15. นายพัสกร  อุพลเถียร
16. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศิริรัตน์
17. นางสาวพิรัญญา  ข้อยุ่น
18. นายพิสิทธิ์  หิรัญยศเลิศกุล
19. นายรัฐศาสตร์  สิทธิโชค
20. นางสาววรรณภร  แสนนาม
21. นางสาววรัญญา  บางเพ็ชร
22. นายวิทวัส  แสงประกาย
23. นางสาววิภาดา  จันทร์สีดา
24. นายศักรินทร์  สิงห์เทพ
25. นางสาวศิริญาพร  ใจกว้าง
26. นางสาวศุภรัตน์  อารีเอื้อ
27. นางสาวสกาวเดือน  ลิ้มสวัสดิ์ธารา
28. นายสันติภาพ  ศรีกันหา
29. นางสาวสาธิฐา  แอมโคก
30. นายสุกฤษฎ์  ศรีหนองโคตร
31. นางสาวสุทธิดา  หวังดี
32. นางสาวสุพรรษา  พรมดวงศรี
33. นางสาวสุภาภรณ์  เทียบมา
34. นายอดิศร  บุญพา
35. นายอดิเทพ  บุญพา
36. นางสาวอินทุอร  วงษาเวียง
37. นางสาวอุสรา  แปชล
38. นายเจริญชัย  สุภิรมณ์
39. นางสาวเบญจมาศ  พลเยี่ยม
40. นายไตรวุฒิ  คำภักดี
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  รัตนานนท์
2. นายคำพันธ์  วรหาญ
3. นายทองเพชร  รัตนธรรม
4. นายพีระเพชร  ศรีมงคล
5. นางศยมน  พันธ์ุนายม
6. นางไพรวรรณ  แก้วโบราณ
7. นางวัชรินทร์  ค้อวัง
8. นางรมย์วสุ  สินสวัสดิ์
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  สมอคำ
2. นายขจรศักดิ์  โคตรแก้ว
3. นายคธาธัช  พิมเสน
4. นายจิรวัฒน์  สุทธิศาสตร์
5. นายชินกร  สากุล
6. นางสาวชไมพร  โมคศิริ
7. นางสาวณัธิญา  เติมเต็มรัมย์
8. นางสาวทัศศินา  สมอหมอบ
9. นายธีระ  ตะกิมนอก
10. นายนพพร  เสนาสุธรรม
11. นายปฎิพาน  บรรดาศักดิ์
12. นางสาวปฐมาวดี  สมีดี
13. นางสาวปรียาภรณ์  นามจำปา
14. นางสาวปาริฉัตร  ฤทธิ์คำ
15. นางสาวปิยะธิดา  จันโทแพง
16. นายมงคล  นามแสงผา
17. นางสาวรุ่งนภา  มีมาก
18. นางสาววรรณภา  นาดา
19. นางสาววรรณิภา  ประนัดโส
20. นางสาววริศรา  มะสิกา
21. นางสาววัชราภรณ์  ศรีแก้ว
22. นายวัฒนา  หวานจิต
23. นางสาววิลาวัลย์  สันเพชร
24. นายวีรยุทธ  ยงประดิษฐ์
25. นายศรานนท์  โคตรแก้ว
26. นายศราวุฒิ  เพชรน้อย
27. นายสมัย  อาดี
28. นางสาวสุพัตรา  ลุนรักษา
29. นายสุรนันท์  หวานจิตร์
30. นางสาวสุวนันท์  อภัย
31. นายอนุสรณ์  สงมูลนาค
32. นางสาวอัญชนา  นิทัศน์
33. นายอานนท์  กมลรัตน์
34. นายเกริกเกียรติ์  แก้วภักดี
35. นายเอกพงษ์  นิลสมบูรณ์
 
1. นางสาววรพรรณ  เทวะหะ
2. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
3. นางปราณี  ตั้งกุลบริบูรณ์
4. นางวาสนา  ราชปัญญา
5. นายเดชา  วรดี
6. นายทวี  โพธิกุดไสย
7. นางสาวพรเทวี  บุญมาตย์
8. นางอุมาพร  ภูสุดสูง
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวจิตรวรรณ  ด้วงกระโทก
2. นางสาวจิระพินยา  ประกอบนันท์
3. นางสาวจิราพร  พิทักษ์
4. นางสาวจิราวรรณ  ปานชาลี
5. นางสาวจุฑามาศ  พรมลี
6. นายฉัตรชัย  เรืองวชิรปัญญา
7. นางสาวณัฐชยา  ศรีนัมมัง
8. นางสาวณัฐนันทิญา  เกียมมนต์
9. นายณัฐวุฒิ  มีชาญ
10. นายณัฐวุฒิ  แสงสารวัด
11. นายธนกรณ์  ภูผาพันธ์
12. นายธนกฤต  อัครจรรยา
13. นายธนภัทร  แสนศรี
14. นายธีรวัฒน์  รักคำพันธ์
15. นางสาวนิรชา  ทาน้อย
16. นายปราชญ์รวี  บาลี
17. นายปริญญา  เหล็กกล้า
18. นางสาวปาริฉัตร  บุญราษฏร์
19. นางสาวปาลินี  ขัยชัยภูมิ
20. นางสาวพฤกษา  คล้ายสุบรรณ
21. นางสาวพัชรินทร์  ประจักร์
22. นายพูพิพิธ  หนูตอ
23. นางสาวภัทราภรณ์  พลพิทักษ์พงศ์
24. นายมงคล  เรืองวชิรปัญญา
25. นายมงคล  เรืองวชิรปัญญา
26. นางสาวรมณีย์  ทองดี
27. นายวิทยา  พุทธทรวง
28. นายวิทยา  พุทธทรวง
29. นางสาวศิริรัก  นุทน
30. นายศุภกานต์  นาอุดม
31. นายสมรัก  แงวกุดเรือ
32. นายสหทรัพย์  วรินทรเวช
33. นางสาวสุพัตรา  ชัยอาษา
34. นายสุริยาวุธ  สุขขี
35. นางสาวอนันตยา  โคตรศรี
36. นางสาวอาทิตยา  พาสี
37. นางสาวอาทิยา  ภูมิรินทร์
38. นายอิทธิพล  พลทา
39. นายเจษฎาพงศ์  ไกรสี
40. นายเลอมาน  ผ่องแผ่ว
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
2. นายพิพัชรพล  นาอุดม
3. นางเพ็ญประภา  วงษ์ชมภู
 
467 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  สอนอ้น
2. เด็กหญิงจันทริยา  ป้องคำสิงห์
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  พานแก้ว
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดม
5. เด็กหญิงฐิติพร  นามบุรี
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  วานนท์
7. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขอาษา
8. เด็กชายภูวดล  โสทอง
9. เด็กชายวีระศักดิ์  ศรีบุญมี
10. เด็กชายสุทธิพันธ์  ขรรค์แก้ว
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
3. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
468 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายนนทกร  คำปัน
2. เด็กชายนัศรากร  สีกา
3. เด็กชายภูมัย  เหล่าพร
4. เด็กหญิงวราพร  จันสด
5. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  มีศรีดี
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ชาวลัย
7. เด็กหญิงสุมินตรา  คำหาร
8. เด็กหญิงอภิญญาพร  คำเบ้า
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทะกรรม
 
469 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกฤษณวงศ์  โสคำแก้ว
2. นางสาวชฎาพร  จอมทอง
3. เด็กหญิงชุลีพร  นักธรรม
4. เด็กหญิงฐิติวรรณ  วัดเวียงคำ
5. นายดอกรัก  มีผล
6. เด็กชายตะวัน  เทพบุญวิทย์
7. นายธนกร  มังคะตา
8. เด็กหญิงประภัสสร  ชัยพิมูล
9. นางสาววรดา  วงษา
10. เด็กชายวรายุทธ  โคตรโสภา
 
1. นางสาวสุพาสน์  แสงสุรินทร์
2. นางจินตนา  นาธงชัย
3. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
 
470 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกฤษณะ  ภาระพันธ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทสูตร
3. เด็กหญิงพอนมะนี  ลานขามป้อม
4. เด็กชายราเมณร์  จีนฉาย
5. เด็กหญิงศศิธร  โคตรรักษา
6. เด็กหญิงสกุลพร  เอนเกสร
7. เด็กชายสมชาย  ปาปะตัง
8. เด็กชายสิปปวิชญ์  วงษ์ละคร
9. เด็กหญิงสโรชา  มลตรี
10. เด็กชายไพรัตน์  แสงคำ
 
1. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นายกติกา  บัวผา
 
471 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คนรู้
2. เด็กชายจักรี  แอแป
3. เด็กชายชนาธิป  ภูดินแดน
4. เด็กหญิงชมพูนุชก์  จารุภุมมิก
5. เด็กหญิงนฤพร  เบิกบาน
6. เด็กหญิงพชรมน  เปสุริยะ
7. เด็กชายวงศธร  เรืองทอง
8. เด็กชายสุขสันต์  พลดงนอก
9. เด็กหญิงสุชีรา  ทองสุข
10. เด็กชายอภิวัฒน์  นามโคตร์
 
1. นางเพ็ญประภา  วงษ์ชมภู
2. นางสาวกาญจนา  บุญศรี
 
472 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นายชัยณรงค์    กดนอก
2. นายธีระศักดิ์  เอกวงษ์
3. นางสาวนิตศญา  นามวงษ์
4. นางสาวประกายฟ้า  จันมา
5. นางสาวปรียานุช   วงษ์คำ
6. นายพงศกร   สิงคง
7. นายศักดิ์สิทธิ์  เอกวงษ์
8. นางสาวศิวปรียา  คูหา
9. นายศุภณัฐ   เรืองวิเศษ
10. นางสาวแพรวพรรณ  ครุฑไชย
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ   สายเมือง
2. นายวิชัย  บุญรอด
3. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์สว่าง
 
473 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาว อัญชิษฐา   หลงจำปา
2. นางสาวณัฎฐากร  ภูกัน
3. นายภูวนัย   ปะวะเค
4. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
5. นายวัชรพล   สำนัก
6. นายศราวุธ  พรมเทพ
7. นายศุภศิลป์   น้อยแวงพิม
8. นางสาวอัจฉรา    สีโรย
9. นางสาวอัณลิตา   พิลาหา
10. นางสาวอารญาภรณ์   น้ำรักษ์
 
1. นางฉวีวรรณ   พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
474 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
2. เด็กชายนนทกร  คำปัน
3. นางสาวปนัดดา  จันทหา
4. นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์ชู
5. นางสาวมริสา  ศรีสุวอ
6. นายวัชรพล  ดรเสนา
7. นายวีรชัย  น้อยเชียงคูณ
8. นางสาวสุทธิดา  สัยตานุกูล
9. นายอภิสิทธิ์  อาพา
10. นายเจษฎา  จำปานิล
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันทะกรรม
2. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
 
475 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกฤษณา  เจตนากลาง
2. นายณัฐพล  ชัยเดช
3. นายนพพล  พระชัยอม
4. นายปัญญวัต  โยธาภักดี
5. นายภูวดล  คำภูเวียง
6. นางสาวยุพารัตน์  ตุ้มจันดี
7. นางสาวฤดีนาฏ  จุ้มอังวะ
8. นางสาววริศรา  ณ สงขลา
9. นางสาวอัจฉราภรณ์  เอี่ยมสะอาด
10. นายเชาวรัตน์  แก้วลาน
 
1. นางเอื้อมเดือน  ถิ่นปัญจา
2. นางรมณี  รำเพยพล
3. นางวนิดา  ทองศรี
 
476 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายจตุพร  เจริญคุณ
2. นายจักรี  สว่างใจ
3. นายธนพล  จันทร์โบราญ
4. นายปฏิพล  สีสูนนท์
5. นางสาวมยุรี  สุขรมย์
6. นายสถาปัตย์  ศิริทองสุข
7. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพ็ชร
8. นางสาวอริสา  พงษ์จันทร์
9. นางสาวเกวลิน  กองจันทร์
10. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
 
1. นายสันติ  สกุลเดช
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นายกติกา  บัวผา
 
477 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐากร   ภูกัน
2. นายธวัชชัย   ศรีสุโข
3. เด็กหญิงปนัดดา   นาประทุม
4. เด็กหญิงพิชชาภรณ์    ภูคำวงค์
5. เด็กหญิงรจนา   ศรีวิลัย
6. เด็กหญิงอรอุมา   แสนฤดี
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
478 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  พลโคตร
2. เด็กชายพิมลดา  สุขเพีย
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำศรี
4. เด็กหญิงลัดดา  วังโตนด
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  พิมพ์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงสุจิรา  พลไธสง
7. เด็กหญิงสุชัญญา  สร้างนอก
8. เด็กหญิงสุมิตรา  มูลเทพ
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
2. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
 
479 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์ุชาติ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อุปสรรค
3. เด็กหญิงมนตรา  ชัยมหา
4. เด็กหญิงวันวิสา  บัวผิว
5. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีหอมชัย
6. เด็กหญิงเจตนรินทร์  ขวัญปาก
 
1. นายวีระชัย  ผาสุข
 
480 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงณรินดา  ฟ้องเสียง
2. เด็กหญิงนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
3. นางสาววรดา  บุญศรี
4. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถมมา
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูนเจดีย์
6. นางสาวเมย์ญาณี  เขตปัญญา
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทะไพร
8. เด็กหญิงแพรววนิด  รัชชามณี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
481 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูกลาง
2. เด็กหญิงกฤษณา  พันธ์ทอง
3. เด็กชายทศพร  วงศ์ศินีรัตนา
4. เด็กหญิงศิริประภา  แวงยางนอก
5. เด็กหญิงศุดาวรรณ  ราชมะโรง
6. เด็กหญิงสิริมาพร  เจริญไชย
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นางสาววาสนา  นนตา
 
482 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐากร    ภูกัน
2. นางสาวประภาศิริ   รัตนทิพย์
3. นางสาวอัจฉรา   สีโรย
4. นางสาวอัญชิษฐา   หลงจำปา
5. นางสาวอัณลิตา   พิลาหา
6. นางสาวอารญาภรณ์   น้ำรักษ์
 
1. นายทศพร  พลธรรม
2. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
483 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชญาภรณ์  ภูงามเงิน
2. นางสาวชฎารัตน์  พิมล
3. นางสาวธีราพร  เพชรดง
4. นางสาวบุษบา  สีดา
5. นางสาวปรีชญา  ภัทรจิตติกุล
6. นางสาวมนัชชา  เฮียงสอน
7. นางสาวศุภิสรา  ปนตะคุ
8. นางสาวสุธาสินี  น้อยโนนงิ้ว
9. นางสาวสุธาสินี  ฉลูทอง
10. นางสาวอภิญญา  ซื่อตรง
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
2. นางเอื้อมเดือน  ถิ่นปัญจา
3. นางรมณี  รำเพยพล
 
484 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวช่อผกา  ฝาชัยภูมิ
2. นางสาวณัฐรดา  สนธิสุข
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  สีคต
4. นางสาวภัทราภรณ์  อรรถวงษ์
5. นางสาววรพนิต  ธรรมะ
6. นางสาวอิงฟ้า  ประเสริฐสวัสดิ์
7. นางสาวเพ็ญนภา  ถมมา
8. นางสาวเมทณี  อุดม
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
485 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกพิชญ์  งามรูป
2. นางสาวปิยะธิดา  อนุวรรณ์
3. นางสาวภาวิณี  แสนแมน
4. นายวิชญา  สุวรรณชมภู
5. นางสาวสุพัตรา  กางแม
6. นางสาวอธิศรี  ยศวิไล
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นางสาววาสนา  นนตา
 
486 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวจริญชญา  ยอดเพชร
2. นางสาวจาณิตราลักษณ์  ร้อยลา
3. นางสาวนิรชา  ศรีภิลา
4. นางสาวบุษราคัม  รวมแก้วมณี
5. นางสาวรมิดา  ทองภูธร
6. นางสาววรรณธิภา  วิลูนนะพันธ์
7. นางสาววิมลนิตย์  พรศรีศิริศักดิ์
8. นางสาวสุภาภรณ์  คำแก้ว
9. นางสาวเมธจิตร  ทีหัวช้าง
10. นางสาวเมธจิตร  ทีหัวช้าง
 
1. นายธนิต  ห้าวหาญ
2. นายกริช  ถนอมจิตต์
3. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
4. นางสาวชลดา  สาโคตรวัน
 
487 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สัตวุธ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดม
3. เด็กหญิงฐิติมา  วันเพ็ชร
4. เด็กหญิงประทุมภรณ์  จวบจาบศิลป์
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชาโชค
6. เด็กหญิงวิชุตา  ประเสริฐศรี
7. เด็กหญิงสมัญญา  บุรีนอก
8. เด็กหญิงอิสศิริญา  แอมนนท์
 
1. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
488 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชญานิน  เผียงสูงเนิน
2. เด็กหญิงณรินดา  ฟ้องเสียง
3. เด็กหญิงนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
4. เด็กหญิงพรรณธร  เมืองสอน
5. นางสาววรดา  บุญศรี
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูนเจดีย์
7. นางสาวเมย์ญาณี  เขตปัญญา
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทะไพร
9. เด็กหญิงแพรวพนิต  รัชชามณี
10. เด็กหญิงไอรดา  ทาโสม
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
489 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทสูตร
2. เด็กหญิงชโรชา  มลตรี
3. เด็กหญิงปภัสรา  จันทร
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร
5. เด็กหญิงพอนมะนี  ลานขามป้อม
6. เด็กหญิงศศิธร  โคตรรักษา
7. เด็กหญิงสกุลพร  เอนเกสร
8. เด็กหญิงสาลินี  ขุนชาญ
 
1. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นายกติกา  บัวผา
 
490 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  อนันต์
2. เด็กหญิงจุรียา  ศรีษะ
3. เด็กหญิงณัชชา  นาชัยทอง
4. เด็กหญิงณัฐกมล  หลาบพา
5. เด็กหญิงภัทลดา  ปฏิตังโข
6. เด็กหญิงวรางคณา  ปัทม์สา
7. เด็กหญิงวริศรา  คำโส
8. เด็กหญิงสิรีธร  เทียมทะนงค์
9. เด็กหญิงอฐิติญา  โรมไธสง
10. เด็กหญิงอังคณา  ชัยภักดี
11. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  มาตย์วิเศษ
12. เด็กหญิงอารียา  กองเกิด
 
1. นายธนิต  ห้าวหาญ
2. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
3. นายธาดา  เจริญสว่าง
4. นายกริช  ถนอมจิตต์
 
491 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวขวัญเรือน  บุญพรม
2. นางสาวบุษรินทร์   ปู่คาน
3. นางสาวพัชรา   ภูโท
4. เด็กหญิงพินา  ลี้ทวีสุข
5. นางสาวลักขณา  ผาสุข
6. เด็กหญิงศรันณ์พร  จักรนารายณ์
7. นางศุภิสรา  ราชรี
 
1. นางนภธร  อัครธรสกุล
2. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
3. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศสนนท์
4. นางชโลทร  โชติกีรติเวช
 
492 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐรดา  สนธิสุข
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  สีคต
3. นางสาวภัทราภรณ์  อรรถวงษ์
4. นายภูเบศร์  แหไธสง
5. นายรัชชานนท์  ประเสริฐทรัพย์
6. นางสาววรพนิต  ธรรมะ
7. นายศตวรรษ  ตั๋น
8. นายศาสตรา  ลืนภูเขียว
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
493 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวกรรณิการ์  วันจงคำ
2. นางสาวจิราพร  ชาวพลทอง
3. นางสาวชลธิชา  วิจิตโชติ
4. เด็กหญิงชัญญานุช  กฤษณา
5. นางสาวชุติมา  สุดเฉลียว
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  กองมะณี
7. นางสาวศิริธร  นอกพล
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นางสาวอมรรัตน์  พาลี
3. นางสาวชุติกร  ธนาวัฒนากร
4. นางนงเยาว์  เถาหมอ
 
494 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกัลยกร  พรมเสาร์
2. นางสาวจิตรลดา  บุญสา
3. นางสาวชฎาภรณ์  หวังสุขเจริญ
4. นางสาวบุษราคัม  โคตะมะ
5. นางสาวมยุรี  สุขรมย์
6. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพ็ชร
7. นางสาวเกตวิลัย  ศรีวรรณะ
8. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
 
1. นายสันติ  สกุลเดช
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นายกติกา  บัวผา
 
495 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อุ่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชญานิน  เผียงสูงเนิน
3. เด็กหญิงณรินดา  ฟ้องเสียง
4. เด็กหญิงพรรณธร  เมืองสอน
5. นางสาววรดา  บุญศรี
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กมมา
7. นางสาวเมย์ญาณี  เขตปัญญา
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทะไพร
9. เด็กหญิงแพรววนิด  รัชชามณี
10. เด็กหญิงไอรดา  ทาโสม
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
496 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลย์อนันณภัส  มงคลภัคณ์
2. เด็กหญิงชนันพร   ลิ้มธรรมรส
3. เด็กหญิงณัฐริกา   ศรีพลาย
4. เด็กหญิงธาดารัตน์   เขียววิเศษ
5. เด็กหญิงนนทิชา   ศรีอ่อน
6. เด็กหญิงปลายฝน   ณะรงค์
7. เด็กหญิงพรพิชญานิน   ช่างเรือนกลาง
8. เด็กหญิงเนตรชนก  เหง้าวิชัย
 
1. นางสาวทัศนีย์   สีทาแก
2. นางมยุรี  จันทรา
3. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
4. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
5. นางสาวธิติมา  ผาริโน
 
497 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทสูตร
2. เด็กหญิงปภัสรา  จันทร
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร
4. เด็กหญิงพอนมะนี  ลานขามป้อม
5. เด็กหญิงศศิธร  โคตรรักษา
6. เด็กหญิงสกุลพร  เอนเกสร
7. เด็กหญิงสาลินี  ขุนชาญ
8. เด็กหญิงสโรชา  มลตรี
 
1. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นายกติกา  บัวผา
 
498 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุระมรรคา
2. นางสาวณัฐมล  ฤกษ์บวรมงคล
3. นางสาวธิดารัตน์  วรรณวิจิตร
4. นางสาวนิตยา   มอไธสง
5. นายนิธิพงษ์  ขำผา
6. นางสาวนุชลิน  จำปามูล
7. นายภาณุวัฒน์  ปุระสะทำมัง
8. นางสาวมณฑิตา  ดวนขันธ์
9. นายสหัสวรรษ  ดอกไม้
10. นางสาวสุดารัตน์  ปุยแก้ว
11. เด็กชายอชิตพล  อินนอก
12. นายอนุรักษ์  อังคณา
13. นางสาวอภิญญา  ภาระไพร
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
2. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
3. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
4. นายสุเมธ  เชษฐา
5. นายอาทิตย์  เกตุพิบูล
 
499 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกมลฤทัย  หีบแก้ว
2. นางสาวจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
3. นางสาวปนัดดา  จันทหา
4. นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์ชู
5. นางสาวมริสา  ศรีสุวอ
6. เด็กหญิงวราพร  จันสด
7. นางสาวสุทธิดา  สัยตานุกูล
8. เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์ชู
9. เด็กหญิงอภิญญาพร  คำเบ้า
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทะกรรม
 
500 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวช่อผกา  พรมวงษา
2. นางสาวณัฐริกา  จำปาบุญ
3. นายธนพล  นาคศิลา
4. นางสาวนิภาวรรณ  ผาภู
5. นางสาวนุสรา  ศรีชมพู
6. นางสาวประภาพร  ปราบเพ็ชร
7. นางสาวพรรณวรส  นามจันดา
8. นางสาวพิไลวรรณ  จันทร์ขาว
9. นางสาวรุ้งลาวรรณ  ลายเมฆ
10. นายศักดิ์สิทธิ์  มุสตาฟา
11. นางสาวสุนิตา  แสนสะอาด
12. นางสาวอนุรักษ์  สีเชียงสา
13. นายอภิวัฒน์  ศรีสมบัติ
14. นางสาวอมีนา  คงน้อย
15. นางสาวอรัญญา  เนตรแสงสี
 
1. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์
2. นางสาวดารณี  ไชยเชษฐ์
3. นางสาวเบญญาภา  สายสิญจน์
 
501 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกัลยกร  พรมเสาร์
2. นายจตุพร  เจริญคุณ
3. นายจักรี  สว่างใจ
4. นายธนพล  จันทร์โบราญ
5. นางสาวบุษราคัม  โคตะมะ
6. นายปฏิพล  สีสูนนท์
7. นางสาวมยุรี  สุขรมย์
8. นายสถาปัตย์  ศิริทองสุข
9. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพ็ชร
10. นายอัคพล  สุทธิแพทย์
11. นางสาวเสาวลักษณ์  จำนวน
12. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
 
1. นายสันติ  สกุลเดช
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นายกติกา  บัวผา
 
502 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  จ๊อดมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินวงศ์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สิมมาพิมพ์
4. นายสิทธิพร  พิมประจบ
5. เด็กชายเสกสันต์  นามจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
2. นางสาวเบญจมาศ  สิทธิเลาะ
 
503 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นายชาตรี  ศรีโชติ
2. นายวัชรภูมิ  มั่นบ่แก
3. นายอัมรินทร์  ชารีกัน
4. นายเจษฎาวุฒิ  รักษากุล
5. นายไกรรินทร์  เรืองแสง
 
1. นายชูศักดิ์  สีปากนา
2. นายวัชรา  เจริญวิภารัตน์
 
504 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  วิเศษทุม
2. เด็กชายวรวุฒิ  คำจุลลา
3. เด็กชายสุริยา  พิสาลา
4. เด็กชายสุรเดช  แก้วเหล่า
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีหล้า
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  ศิริไชยจำนงค์
2. นางอพชนี  เย็นสวัสดิ์
 
505 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายนิธิพงษ์  ขำผา
2. นายภาณุวัฒน์  ปุระสะทำมัง
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ดอกไม้
4. นายอชิตพล  อินนอก
5. นายอนุรักษ์  อังคณา
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
2. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
 
506 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายขัติยะ  จันทะวงษ์
2. เด็กชายนัยพินิจ  หลานวงค์
3. เด็กชายปริญญา  ศรีพุทธา
4. เด็กชายภควัต  ปานประไพ
5. เด็กชายอนุรักษ์  เวียงสีมา
 
1. นายชัชชัย  โชมขุนทด
2. นางสาวเบญญาภา  สายสิญจน์
 
507 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายพงศกร  หนูแสน
2. นายพชรพล  แสนโท
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ประเสริฐสุข
2. นางอรภาวิน  งามดี
 
508 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาพร  ขันแข็ง
2. นางสาวสุนิศา  อาสาสนา
 
1. นายนายสุนันท์  บุญหล้า
2. นางสาวศิริเพ็ญผกา   อินทรปัญญา
 
509 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงคาริน  ยามาดะ
 
1. Mr.Jason  Edwards
 
510 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิวา  สารคาม
 
1. นางสุกัญญา  ศรีภูมิ
 
511 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชนิตาภา  พิชัย
 
1. นางรัชนี  โพธิกุล
 
512 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปวีณา  จำปาศักดิ์
 
1. นางสาวสุวารี  ดีดิลก
 
513 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุบลครุฑ
 
1. นางสุกฤตา  อุบลครุฑ
 
514 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวสาริณี  อ้วนทอง
 
1. นางพิมพ์พร  แสงจันทร์
 
515 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายอมรเทพ  น้อยเพ็ง
 
1. นางฉวีวรรณ  ทองแย้ม
 
516 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวสุวรัตน์  จันทคาม
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทูลธรรม
 
517 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณแพง
 
1. นางพรพิมล  บุบผาโสภา
 
518 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวญานิศา   นนทโมลี
 
1. Mr.์่Njingang Ntingwa  Aloysius
 
519 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงนภวฤณ  สุภธีระ
 
1. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์
 
520 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวอังควิภา  วาลมูลตรี
 
1. นางนภารัตน์  จันทร์ไพรินทร์
 
521 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวสุนารี  ชาจันทึก
 
1. นางสุพิน  ภูพานเพชร
 
522 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นางสาวอัญชลี  ชูชานันท์
 
1. นางสาวพนิดา  แสนจันแดง
 
523 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวณัฐนันท์  สำราญวงษ์
 
1. นายวิรัช  พิมพา
 
524 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวลักษุภา  สิริธนธีรบดี
 
1. นางสมวาสนา  ธนเมธีกุล
 
525 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  ขุนภักดี
 
1. นางสุภาภรณ์  เลอยุกต์
 
526 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงอังสุภา  ยุทไธสง
 
1. นายวิชัย  สายเมฆ
 
527 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวรำไทย  มาคะเซ็น
 
1. นางนพมาศ  ประภา
 
528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานนี้
 
1. นางจริญญา  บุญเสริม
 
529 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  แป้นทอง
 
1. นางกาญจนา  เจริญศรี
 
530 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวสุธาทิพย์  จันทร์บ้านโต้น
 
1. นายกานต์พงษ์  พงศ์ประภาสรณ์
 
531 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชมพูนุช  ชำกรม
 
1. นางสาวระวีวรรณ  บุญพิคำ
 
532 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวพัชชา  เพ็งเรา
 
1. นางกัณฑิมา  ทิศสีราช
 
533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นางสาวสิริยากร  นนท์เสนา
 
1. นายถนอม  กองเสนา
 
534 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายธุวานนท์  โมฆรัตน์
 
1. นายตระกูล   เสนานอก
 
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กริ่งสันเฑียะ
 
1. นางสาวอรทัย  มังคละ
 
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชุมฝาง
 
1. นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ
 
537 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปานชีวา  สมลือแสน
 
1. นางนพวรรณ  นันตา
 
538 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายเดชไชยนันท์  สอนโกษา
 
1. นางอังคณา  รัตนเพชร
 
539 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงธัญยพร  เต
 
1. นางพุทธินันท์  โคตรภูเขียว
 
540 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  บัวแก้ว
 
1. นางกัณฑิมา  พาลี
 
541 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกัญญาวีร์  จันทภูมิ
 
1. นางพิสมัย  พิมพา
 
542 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายพันธวิศ  กิตติสุวรรณ
 
1. นางสาวพิกุล  สุขสงคราม
 
543 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  มุริจันทร์
2. นายณัฐชานนท์  โคตรบรรเทา
3. นายนิติกรณ์  ลากุล
4. นางสาวสุทธิดา  คำภูเวียง
5. นางสาวเหมือนแพร  สนทอง
 
1. นางอภิรดี  ศักดิ์คันธภิญโญ
2. นางสาวสุธารัตน์  ระวินู
 
544 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกชนันย์  ชมภูมาตย์
2. เด็กชายกฤษฏิ์  กฤตเวทิน
3. เด็กชายชุมแพ  ฤาชา
4. เด็กหญิงดวงกมล  ดีนวล
5. เด็กหญิงวริศรา  สีหานาถ
 
1. นางรัชดาพร  จันฤาชา
2. นางณัฏฐิยาภรณ์  นิราศสูงเนิน
 
545 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เกตุวงษ์
2. เด็กหญิงปานชีวา  ไชยสาน
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขรี
4. เด็กชายอธิกศิษฏ์  มหาดิลก
5. เด็กชายอินทนนท์  ติยะจามร
 
1. นางวาริษา  ประเสริฐทรง
2. นางสาวสุวัลยา  นิราชสูงเนิน
 
546 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ภิญโญยงค์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  กล่อมจิตร์
3. เด็กหญิงรจรินทร์  เหมือยไธสง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ทาอุสาห์
5. เด็กหญิงอรณัฐ  สุดชา
 
1. นายทนงศักดิ์  ศิลป์ประกอบ
2. นางอรอุมา  สุวรรณหงษ์
 
547 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจินตนา  สีตาล
2. นายณัฐวุฒิ  สุวะศรี
3. นายพีรพัฒน์  โสภา
4. นายวโรดม  รัตนบุญทา
5. นายศักดิ์สิทธิ์  ลำน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวสุนิสา  จันหัวนา
 
548 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนันธิชา  ลำน้ำ
2. นางสาวปาจรีย์  ว่องเชิงยุทธ
3. นางสาววราภรณ์  ทุมพา
4. นางสาวอมิศรา  ปังประเสริฐ
5. นางสาวเบญญทิพย์  สมบูรณ์
 
1. นางจุไรรัตน์  อาจนุการ
2. Mr.Ian  Andrew Bowker
 
549 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายจตุพรชัย  ครึ้มค้างพลู
2. นางสาวณภักดิ์สุดา  ภูผาลา
3. นางสาวณัฐกานต์  สิทธิจันทร์
4. นายนวพล  เพิ่มพูนผล
5. นางสาวสุชานาถ  เผือดนอก
 
1. นางกัญษิญาภัทร์  ไชยเดช
2. นางสาวนิตยา  เสนาคำ
 
550 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัญธิกา  ปัทถาพงษ์
2. นายธนวัฒน์  ป่าลั่นทม
3. นายปิยณัฐ  นามแดง
4. นายวุฒิภูมิ  มวลชัยภูมิ
5. นางสาวเสาวณี  เหลาชุมแพ
 
1. นางปรียา  แสงศรี
2. นางสาววรรณพร   ศรีมี
 
551 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวนรีรัตน์  คุวานิชกุล
2. นางสาวรุ่งนภา  แซ่เตี๋ย
3. นางสาววชิรนันท์  แคนชัย
4. นายอภินันท์  จันดี
5. นางสาวอมลรุจี  ตลอดไธสง
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
2. นางสาววรลักษณ์  กะลาม
 
552 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธนกฤต  กุลดา
2. นายวิวรรธน์  บุษราคัม
3. นางสาวสงกรานต์  พันทัง
4. นางสาวสุวิมล  มองเพ็ชร
5. นางสาวอรญา  มะโน
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน   สังฒทิพย์
2. นายเอกภพ  พันธุ์จันทร์
 
553 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายธนวิทย์  นะวะกาศ
 
1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม
 
554 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจันทรวิมล  อารยะธรรมโสภณ
 
1. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
555 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงผไทมาศ  โชคกิจ
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ศรีภิรมย์
 
556 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1. นางสาวสิริกร  ชลภาค
 
1. Mr.Wang   Hao
 
557 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรนิภา  อุ่นทองดี
 
1. นางสาวกนกศรี  แสนทวีสุข
 
558 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายสุภัค  นาคทองคำ
 
1. นางสาวมติมนต์  ชาวบ้านใน
 
559 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  บอนไธสง
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
 
560 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกานดาภร  ประชากูล
 
1. นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
 
561 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีโสภา
 
1. นางสาวปัทมา  ปักการะนา
 
562 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐิติยา  คำแดง
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธ์ินอก
 
563 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชฎาพร  วรรณทัต
 
1. นางสาวปวีณา  สมัครการ
 
564 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ประการะโต
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
565 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตมาส  ภักดีลุน
 
1. นางสาวจิตมุทิตา  แก้วมุกดา
 
566 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวิรงรอง  คงคารักษ์
 
1. นางสาววรรษมน  พืชผักหวาน
 
567 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  นาศพัฒน์
 
1. Mr.Mutsumi  Kaneda
 
568 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงฟ้าใหม่  รัตนะโช
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
 
569 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายจิณณวัตร  ศรีบุญโรจน์
 
1. นางสาวไอยริณรัตต์  วังขันธ์
 
570 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนัฐวัฒน์  หารฟ้า
 
1. นางสาวอุไร  จันทิมา
 
571 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวนันท์นภัส  สุวรรณไพบูลย์
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
572 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวประภาวดี  ผาลา
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
 
573 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงจรรยา  เพชรลุน
2. เด็กหญิงนิภา  ศรีแก้วน้ำใส
 
1. นางสาววีรญา  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวปัทมา  สุวรรณเทศ
 
574 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงศศิธร  หวานขม
2. เด็กหญิงเปมิกา  พรมพิมพ์
 
1. นางนิตยา  ขันทะวงษ์
 
575 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายนวดล  สมทา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ธีรศิริพัฒน์
 
1. นางเกศินี  ทองสรรค์
2. นายสินธุ์  สมีพวง
 
576 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  วิชาเรือง
2. นายชุติพนธ์  ทรัพย์สำราญ
 
1. นายธิติ  แสงเขียว
2. นางสาวสุภาพร  มรกฎ
 
577 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกันยกานต์  วิทยา
2. เด็กชายธีรพงษ์  พลตื้อ
 
1. นางธันยกร  พิมพ์ดีด
 
578 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวภัทจิรา  มุสิกบุญเลิศ
2. นางสาวสุรางคนา  ไร่ขาม
 
1. นางชมพูนุท  ประทุมมา
2. นางนงลักษณ์  ศรีนาง
 
579 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวพัชชา  เพ็งเรา
2. นางสาวอภิญญา  หงษ์แดง
 
1. นางกัณฑิมา  ทิศสีราช
 
580 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายวีรชัย  เจนวิถี
2. นางสาวอารีรัตน์   นันทะปัติ
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
2. นางโฉมฉาย  เพชรผล
 
581 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกรรวี  เจริญโชคมณี
2. นางสาวนรีกานต์  นิธิกาญจนธาร
 
1. นางสถาวรัตน์  เจริญสว่าง
 
582 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายวุฒิชัย  คุณเนตร
2. นางสาวเพ็ญพิชญา  พรมแม้น
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประดาพล
2. นางสาวพิชณัฐ  สมภักดี
 
583 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ภาคพรม
2. เด็กหญิงฐิติพร  สระพล
3. เด็กชายทรงพล  ฉลาดพันธ์
4. เด็กชายธนพล  จันทม่วง
5. เด็กหญิงพนิดา  บุราณรัตน์
6. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ซาซิโย
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปัสสาวะภา
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ชัยภูมูล
 
1. นายอนุชา  สายสิงห์
2. นายอภิสิทธิ์  แพไธสง
3. นายบุญชิต  ดอนแสง
 
584 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายธราธร  ธีรฐิติธรรม
2. นายภัทรพงษ์  สว่างศรี
3. นายภัทรศักดิ์  สว่างศรี
4. นายภาณุวัฒน์  บัณฑิตกุล
5. นายวุฒิชัย  น้อยน้ำเที่ยง
6. นายศิรินิวัฒน์  พุทธศร
7. นายสรวิศ  สังฆมณี
8. นายอภิสิทธิ์  แซ่เล้า
 
1. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
2. นางรพิธร  เสนาไชย
3. นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์
 
585 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายธนากร  วิชาศรี
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  คนรู้
3. เด็กชายพฤตินันท์  มาตย์นอก
4. เด็กชายภานุวัฒน์  จิตไพศาล
5. เด็กชายวชิราวุธ  พลพันธ์ุุ
6. เด็กชายสุรศักดิ์  ภาคพรม
7. เด็กชายสุรินันท์  ต้นทอง
8. เด็กหญิงอารยา  แก้วคุณ
 
1. นายวิทยา  เดิมสันเทียะ
2. นางพิศมัย  เดิมสันเทีย
3. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
 
586 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายกมลเทพ  อักษรนู
2. เด็กชายกรรฐพล  วงษ์หนองแล้ง
3. เด็กชายจิณณวัตร  คำภา
4. เด็กชายธณากร  ขำวุฒิ
5. เด็กชายนิติธร  ทองล้น
6. เด็กชายปริญญา  สัตนาโค
7. เด็กชายปางเทพ  เหล่าประเสริฐ
8. เด็กชายระวิโรจน์  พรทุม
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นายชัยรัตน์  บูรณสรรค์
3. นางวิไลลักษณ์  พระบรรเทา
 
587 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  นากอก
2. เด็กชายยอดมนู  เจริญชัยเปรมปรีดิ์
3. นายวรมันต์  บุญปลอด
4. นายวีระเดช  พิมูลขันธ์
5. เด็กชายศิวกรณ์  กออำไพร
6. นายอดิศร  ศรีจักร
7. นายอมรเทพ  นามบัวลือ
8. เด็กชายเศรษฐโชค  ศรีคำมูล
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
3. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
 
588 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายชนาธิป  ศิริภูมิ
2. นายธนกฤต  สิมมา
3. นายธนาคาร  ปิตตาระพา
4. นายวรพล  คุณสิงห์
5. นายวัชรินทร์  ยิ้มวิไล
6. นายหนึ่งนที  สุริรักษ์
 
1. นางรพิธร  เสนาไชย
2. นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์
3. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
 
589 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธรรมรงค์  สมนึก
2. นายมานพ  วรรณทอง
3. นายฤทธิรงค์  จันทะสาร
4. นายวรพจน์  อุ่นพรพันธุ์
5. นายวุฒิพงษทร  บรรเทา
6. นายโสภณ  นันตะนัย
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
3. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
 
590 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกฤตวิทย์  สุธรรม
2. นางสาวกัลยา  วงค์ทหาร
3. นางสาวจิตสุภา  โพธิผา
4. นางสาวนุชนาฎ  สันเสนาะ
5. นางสาวศศิธร  แยงไธสง
6. นางสาวเสาวลักษณ์  เหล่าสมบัติ
 
1. นายพัศกร  คำโคตร
2. นายปริศนา  คำโคตร
 
591 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจักรพงษ์  คณะรัตน์
2. นายธนกร  คำอาจ
3. นายธีระสุภัค  ลองจำนงค์
4. นายสหรัฐ  ยโสธร
5. นายอนันตชัย  กรึงพุทธา
6. นายอิทธิพัทธ์  พันธ์ศิลา
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ
3. นางปาริชาต  ปาลินทร
 
592 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกชพร  พิมพุฒ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ผ่องแผ้ว
3. นายธาดา  รัตนติวสร้อย
4. นายธีรศักดิ์  ภูผาลา
5. นางสาวนฤมล  กาทา
6. นางสาวนิรมล  ศรีพุทธา
7. นายปฏิพัทธ์  ขานหยู
8. นางสาวรัตติยากร  ชินหัวดง
9. นางสาวศิริรัตน์  เกตุเนียม
10. นางสาวอริยากร  ภูฮอน
 
1. นายณัฐวุฒิ  เคนทรภักดิ์
2. นายประจักษ์  ศักดิ์คันธภิญโญ
3. นางสาวิตรี  ทัดพินิจ
 
593 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวกมลชนก  พรมแดง
2. นายคุณานนท์  คำน้อย
3. นางสาวจันทิมา  เรืองรัตน์
4. นางสาวชลธิชา  พิลาดี
5. นางสาวฐิติมา  ขาวพา
6. นางสาวณัฏฐณิชา  กองชนะ
7. นางสาวนริศรา  ทายัง
8. นางสาวบุญญิสา  เจริญใจ
9. นางสาวพิมพ์นิภา  อาศิรเลิศศิริ
 
1. นายสมชาย  หาดวรรณ์
2. นางนงเยาว์  เถาหมอ
3. นางวิภาวรรณ  กัญญาคำ
 
594 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  ประจำม่วง
2. นางสาวคณิติน  คลังชำนาญ
3. นายจิรวัฒน์  เพชรตาด
4. นางสาวฐิติรัตน์  นพแก้ว
5. นายธนกฤต  พุทสะท้าน
6. นางสาวธัญชนกพร  สุวรรณสิงห์
7. นายพงศกร  กันหาเรียน
8. นางสาวพนิดา  เรืองกิจพิริยกุล
9. นางสาววรันดา  ทองมูล
10. นายสิงหราช  เวียงอินทร์
 
1. นางสาวชูจิต  รักษ์มณี
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกุลสตรี  สังเสวี
2. นายชินวัฒน์  เมืองมัจฉา
3. นางสาวณัฐนันทร์  แก้วลาน
4. นางสาวถนอมลักษณ์  ติวเรือง
5. นางสาวธนภรณ์  วรรณวิจิตร
6. นางสาวปิติยา  ทองบุญมา
7. นายภาคภูมิ  เจริญวิภาส
8. นายเกษมสันต์  เดินชาบัน
9. นางสาวเพชรรัตน์  กองจันทร์ดี
10. นายเอกวิทย์  มุ่งงาม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วงศ์ศิริรักษ์
2. นายปรีดา  มุขพรหม
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  นนตรี
2. เด็กหญิงณริษา  รินต๊ะ
3. เด็กหญิงศศินุช  สายบัณฑิต
4. เด็กหญิงสุมาลี  โตเล็ก
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  พานทอง
 
1. นายกัมปนาท  อ่อนพร้อม
2. นางลำดวน  รินทะไชย
 
597 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  จังพล
2. เด็กหญิงณัฐธิญา  นิระพันธ์
3. เด็กหญิงธีมาพร  ชัยมา
4. เด็กหญิงมุขริน  ใจอารีย์
5. เด็กหญิงอิสราภรณ์  คำภาษี
 
1. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
2. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายชยุทธนาท  นันท์ดี
2. เด็กหญิงนริศรา  นามสา
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บุญมานาง
4. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นจันที
5. เด็กหญิงอุมาพร  พุทธบุตร
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางสมพิศ  แก้วบุดดา
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัญยาณี  ทองอ้ม
2. นางสาวคิ้วนาง  พลวงษา
3. นายจตุรงค์  ทับปะโมง
4. นางสาวจุฑาทิพย์  เสมานู
5. นางสาวณัฐชยา  แฝงเมืองคุก
 
1. นางสาวจิรัฐยาพร  หมื่นจร
2. นางลิขิตรา  พลเยี่ยม
 
600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  ไล่เขีย
2. นางสาวจิราภา  เจริญเกียรติ
3. นางสาวฐิตาภา  สุยะใหญ่
4. นางสาวณัฐฏพร  วงษ์พรม
5. นางสาวธัญญารัตน์  ไพลดำ
 
1. นางอรนุช  บุญเกษม
2. นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวฐิติภัทร  อินทมาตย์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  วึบชัยภูมิ
3. นางสาววรรณภา  ศิลป์ประกอบ
4. นายอนุสรณ์  พันธิ์สิทธิ์
5. นายอมรเทพ  ฉิมพลี
 
1. นางสาวภาวิณี  ปักกะทานัง
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายนัฐพงษ์  ศรีภาชัย
2. นางสาวภัชชา  ชนะภักดี
3. นางสาวศศิวิมล  จันทมาตย์
4. นางสาวสิมิลัน  ไชยชุม
5. นางสาวสุภาพร  มะลาศรี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  จุฑากฤษฎา
2. นางสาวภาวดี  แสงศร
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกัณทิมา  กระฉอดนอก
2. เด็กหญิงพรรณชรี  ปริวันตัง
3. เด็กหญิงแสงระวี  สีหาบุตร
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
2. นางสาวสุพักตร์  มาซา
 
604 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองศรีมะดัน
2. เด็กหญิงมนัญญา  กัลยาสนธิ์
3. เด็กชายสพลพชร  อุ่นทะยา
 
1. นางสุจิตรา  สว่างโรจน์
2. นางสาวปัทมา  นาแถมเงิน
 
605 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สีภาพล
2. เด็กหญิงสิริมา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  คำสิงห์วงษ์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  จิตผดุงวิทย์
2. นางสาวสุดาวรรณ  ซื่อตรง
 
606 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีชาติ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  มูลคำ
3. เด็กหญิงรุจิรา  มีชิน
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
607 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติญา  โคตรอาษา
2. เด็กชายณัฐนันท์  เยี่ยนทรง
3. เด็กหญิงศศิธร  พรมพฤกษ์
 
1. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
2. นายฉัตรบดินทร์  มะลัย
 
608 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวฐานนันท์  แสงแก้ว
2. นางสาวอารียา  ทะสา
3. นางสาวอินทิรา  จันทร์โสดา
 
1. นางสาวปัทมา  นาแถมเงิน
2. นางปิยะธิดา  ดีรักษา
 
609 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  พลไธสง
2. นางสาววรรณภา  วาลย์มนตรี
3. นางสาววาเลนไทน์  ภูมีแกดำ
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
2. นางภัทราภรณ์  ดอนสท้าน
 
610 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  นามศิริ
2. นางสาวสุพรรษา  น้ำใจตรง
3. นายอัครพงษ์  คุณหงษ์
 
1. นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา  มาตร์นอก
 
611 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายทรงวุฒิ  อาสนาชัย
2. นางสาวธีรนาฏ  โพธิพรม
3. นางสาวอังคณา  พุทธิคุณ
 
1. นางคนึงนิจ  หมื่นแก้ว
2. นางมัณฑนา  โพธิสัย
 
612 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวรุ่งนภา  พิมพา
2. นายศรายุท  วิไลปาน
3. นางสาวศศิธร  คำชัยภูมิ
 
1. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
2. นางจรรยา  แสวงธรรม
 
613 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงนัทมล  จันทมาศ
2. เด็กชายนิติธาดา  สุภา
3. เด็กหญิงปราณี  สมศรี
 
1. นางอำไพ  วุฒิพันธุ์ชัย
2. นางสาววรัญญาภรณ์  สมเด็จ
 
614 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐานิดา  วงษางาม
2. นางสาวปนัดดา  ศาลางาม
3. นางสาวสโรชา  บาลอุบล
 
1. นายสุขุมาลย์ชาติ  วาทวิจารณ์
2. นางวัชรีย์  เหลืองกระโทก
 
615 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงประวีณา  โลภา
2. เด็กชายพีระพล  สืบแสน
3. เด็กชายรุ่งตะวัน  เศรษฐี
 
1. นางรัชนีวัลย์  พรหมแสง
2. นางรัชนีพร  ศิริแสง
 
616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สารเดช
2. เด็กหญิงจุฑามาตร  อ่อนสีไพ
3. เด็กหญิงมัทนพร  อุปประชา
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
617 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวดวงพร  ดวงพลพรม
2. นางสาวธัญชนก  กองธรรม
3. นางสาวนิศมา  สีหามาตย์
 
1. นางเบญจรัตน์  จันทะรัง
2. นางสาวอุไล  พักลา
 
618 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิศารัตน์  ประเสริฐ
2. นายพิชัยยุทธ  โยธาทูน
3. นางสาวสุนิทรา  กันพล
 
1. นายศิวะ  มะโนขันธ์
 
619 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวคณิตตา  มานาดี
2. นางสาวชเนตตี  ศรีมาน
3. นางสาวนาตชา  โดยเคน
 
1. นางสาวณิชากร  อุ่นทะวงษ์
2. นางทิพย์สุคนธ์  นันโมง
 
620 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพิกุลทอง  ถ่องตะคุ
2. นางสาวศิวะลักษณ์  เสพรม
3. นางสาวสุธาริณี  กุญชนะรงค์
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
621 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   คำแก้ว
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
622 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอนุชา  คำวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
623 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายวรวิช  ช่างคำ
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
 
624 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. นายธนาธร  ยุทธศิลป์เสวี
 
1. นายธนาวุฒิ  โคตรลุน
 
625 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายเฉลิมชัย  สกุลครอง
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
626 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์    อาจเจริญ
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
627 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอนันต์  ชาคาร
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
628 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายคฑาเทพ  คำสอน
 
1. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
 
629 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. นายวสันต์  สอนศักดา
 
1. นางเกศแก้ว  บุตรโส
 
630 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวสมปอง  ศรีเตชะ
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
631 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายพิริพงษ์  โนนทิง
 
1. นายนพคุณ  นาครินทร์
 
632 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายบรรณสรณ์   พลบำรุง
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
633 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายอวิรุทธิ์  บุตรี
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
 
634 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายชินเขต  ศรีนภาดร
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
635 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายพลวัฒน์  พรมมาวงษ์
 
1. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
 
636 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายเฉลิมชัย  โพธิ์แสน
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
 
637 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 99.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภูมิศักดิ์เสรี   สาสีดา
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
638 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายวีรพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
 
1. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
 
639 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายวีระยุทธ  งามจิตร
 
1. นายประกฤติ  เยาวพันธุ์
 
640 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายชนะชัย  บุริทัด
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
641 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แคว้นคอนฉิม
2. นางสาวกมลทิพย์  วิลัยวรรณ์
3. นายจีรวัฒน์  อุทัยกัน
4. นายณัชชัย  ปี่คุณ
5. นายณัฐวิฒิ  คืนภูเขียว
6. นายดนฤทธิ์  แวมประชา
7. นายธณาการ  โทอึ้น
8. เด็กชายธนทร  เทนอิสสระ
9. นายธัญญะ  ภูรับพา
10. นางสาวธีรกมล  ขาลรัมย์
11. นางสาวนิธิพร  แดนกระใส
12. นางสาวปาลี  ชำกุล
13. นางสาวพัฒชริดา  คำสุ่ย
14. นางสาวมณีรัตน์  ตุ้มวัด
15. นางสาวยุพาพร  แฝงกาหาร
16. นางสาวลลิตา  พิทักษ์
17. เด็กหญิงวรดา  พิมพ์แดง
18. นางสาววราภรณ์  บุญคำ
19. นายวัชรินทร์  สินชู
20. นายวิจิตร  สท้าน
21. นางสาววิชุดา  เชื่อมแก้ว
22. นางสาวศศิฉาย  นาพิบูลย์
23. นายสหรัฐ  บาลี
24. นางสาวสุภิสรา  วังอายุ
25. เด็กชายสุรเชษฐ์  มาติกา
26. นายอนุชิต  ภูนา
27. นายอภิชัย  ทองเงิน
28. นางสาวอมรรัตน์  อกอุ่น
29. เด็กหญิงอรญา  อินทรา
30. นายเฉลิมชัย  สกุลครอง
 
1. นายมานิต  ชาวงษ์
2. นายเฉลิมชัย  โคตรเคน
3. นายเฉลิมพล  นามมนตรี
4. นายพิมาน  โทวิรัตน์
5. นายเชษฐ์รัตน์  น้อยสี
6. นายนายเดชณรงค์  เคนคำภา
7. นางสาวเพชรา  เทือกเพีย
 
642 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นาย วัชรพล   สำนัก
2. นาย สหรัฐ   มาป้อง
3. นางสาวกฤติยาภรณ์   นิตยารส
4. นางสาวขวัญฤทัย   พาเหลื่อม
5. เด็กชายชัยธวัช   ภักดีวรรณ
6. นายชัยวัฒน์   บุญประคม
7. นางสาวณัฏฐากร   ภูกัน
8. นางสาวธวัชชัย  ศรีสุโข
9. นายนาวิน   มีธรรม
10. นายนิติพงษ์   อาจเจริญ
11. นายบรรณสรณ์   พลบำรุง
12. นางสาวบุษบากร  อาจเอี่ยม
13. เด็กหญิงปนัดดา   นาประทุม
14. นางสาวประภาสิริ   รัตนทิพย์
15. เด็กหญิงพิชชาภรณ์   ภูคำวงค์
16. นายพุทธลักษณ์   แสนโคก
17. นายภูมิศักดิ์เสรี    สาสีดา
18. เด็กหญิงรจนา   ศรีวิลัย
19. นายวชิรวิชฌ์  มิ้งแม้น
20. นายวัชระ   แพนไธสง
21. นางสาวอภิญญา   ภูงามนิล
22. เด็กหญิงอรอุมา   แสนฤดี
23. นางสาวอัจฉรา   สีโรย
24. นางสาวอัจฉราพร   โพธิ์ศรี
25. นางสาวอัญชิษฐา   หลงจำปา
26. นางสาวอัณลิตา   พิลาหา
27. นางสาวอารญาภรณ์   น้ำรักษ์
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์   คำแก้ว
29. เด็กชายเอกรัตน์   ภูนิคม
30. เด็กชายไกรสิทธิ์   ครองวงค์
 
1. นายทศพร  พลธรรม
2. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
643 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกมลฤทัย  หีบแก้ว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุนทรแต
3. นางสาวจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
4. นายชินกร  ยืนสุข
5. นายชูเกียรติ  ศรีวิบูลย์
6. เด็กชายนนทกร  คำปัน
7. เด็กชายนัศรากร  สีกา
8. นางสาวปนัดดา  จันทหา
9. นายพงศกร  ครบุรี
10. เด็กชายพนมกร  ดวงดี
11. นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์ชู
12. เด็กหญิงภาวิกา  หงษ์กา
13. เด็กชายภูมัย  เหล่าพร
14. นางสาวมริสา  ศรีสุวอ
15. เด็กหญิงวราพร  จันสด
16. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  มีศรดี
17. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิริ
18. เด็กชายศิวกร  สุภาพิชิต
19. นางสาวสุทธิดา  สัตยานุกุล
20. เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์ชู
21. เด็กหญิงสุมินตรา  คำหาร
22. นายอนันต์  ชาคาร
23. นายอนุชา  คำวงศ์
24. เด็กชายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
25. เด็กหญิงอภิญญาพร  คำเบ้า
26. นายอภิสิทธิ์  อาพา
27. นางสาวอรอุมา  ไทยศิลา
28. นายอโนชา  เพียเพ็ง
29. นายเจษฎา  จำปานิล
30. นายเมธา  โนนโม้
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
2. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
3. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
4. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
5. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
6. นายทนงศักดิ์  ขันทะกรรม
7. นายอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
644 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกนกกานต์  อายุวัฒน์
2. นายคฑาเทพ  คำสอน
3. เด็กหญิงจุฑาธิป  เนตรวิลา
4. นายฐาปกรณ์  ชมชื่น
5. นายฐิติพงศ์  อ่อนละมุล
6. นางสาวณัฐธิดา  มิสา
7. เด็กหญิงณิติยา  แคนใหญ่
8. เด็กหญิงณิลณา  ใจแน่น
9. นายธีรพันธ์  สุขสุวรรณ
10. เด็กชายธีรภัทร  มาศยะ
11. เด็กชายนรินทร  ศรีนาง
12. เด็กหญิงปรปริญญ์  สุขโข
13. เด็กหญิงประภาวี  ศรีบุญ
14. นายปราโมทย์  ซาบุ
15. นางสาวพัชดาพร  หอมตา
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์ุชิน
17. เด็กชายมงคล  อิ่มละมัย
18. นางสาวรัตนาภรณ์  หัสดี
19. นางสาวรัศมี  พันธุ์เพ็ง
20. เด็กหญิงวรรณิศา  บุตรี
21. นายวรวิช  ช่างคำ
22. นายวีรพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
23. นายศราวุธ  สุขสุวรรณ
24. เด็กหญิงศศิลาวัลย์  จันทร
25. นางสาวศิริวรรณชนก  พิลาลี
26. นายศิลป์ศุภกร  สีลาดเลา
27. เด็กชายสรวัตร  จรรยา
28. นางสาวสิริวิมล  การรัมย์
29. นายอวิรุทธิ์  บุตรี
30. นางสาวเจนจิรา  แก้วคำใส
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
4. นางประดับศรี  พิศพล
5. นางเพ็ญลักษณ์  เผ่าไพศาล
6. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
7. นางอรสา  สุไกรธิ
 
645 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สัตวุธ
2. นายจตุพล  สมภาร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดม
4. เด็กชายธนโชติ  สรรสมบัติ
5. เด็กชายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
6. เด็กชายประทีป  หักขุนทด
7. เด็กหญิงประทุมภรณ์  จวบจาบศิลป์
8. เด็กหญิงปิณฑิรา  คามะนา
9. เด็กชายพงศกร  พรมบุญเรือง
10. เด็กชายพรชัย  ทวีกุล
11. นางสาวพรชิตา  ตุ้ยแป้
12. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
13. เด็กหญิงพรสินี  ธิสานนท์
14. นางสาวพัชราภรณ์  วันทอง
15. เด็กชายภานุพงษ์  ผ่องแผ้ว
16. นายภานุพงษ์  พลเยี่ยม
17. นายรัชภูมิ  แสงสิงห์
18. เด็กชายรัฐกาล  พานพันธ์
19. นางสาวลดาวัลย์  โสเส
20. นางสาวลลนา  ขำกล่อม
21. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชาโชค
22. เด็กหญิงวิชุตา  ประเสริฐศรี
23. เด็กหญิงสมัญญา  บุรีนอก
24. เด็กหญิงสุกัญญา  โหยงโสภา
25. นายสุรเกียรติ์  หนูนวลจันทร์
26. นางสาวอภิญญา  พาป้อ
27. นางสาวอินทิรา  นาใต้
28. เด็กหญิงอิสศิริญา  แอมนนท์
29. นางสาวเกศราภรณ์  บุดดาน้อย
30. นางสาวเจลวรินทร์  แจ้งคำ
 
1. นายนพชัย  เผ่าหัวสระ
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
4. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
646 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เทียบเพชร
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีเสถียรวงศ์
 
1. นายไชยยศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางเพ็ญศิลป์  แสนใจวุฒิ
 
647 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  พรมเมืองขวา
2. เด็กหญิงวัชรากร  เมฆวัน
 
1. นายสุติพงษ์  อมูลราช
2. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
 
648 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายทรงยุทธ  บาลีี
2. เด็กชายนฤบดินทร์  สัมพันธสิทธิ์
 
1. นางนงลักษณ์  ประำไกรวัน
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
649 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายสตางค์  ไสวงาม
2. เด็กชายอภิวิชญ์  พวกเมืองพล
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
 
650 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พิมพ์ชายน้อย
2. เด็กชายสรายุทธ  โปร่งฟ้า
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
651 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายพงศ์พล  จงเทพ
2. เด็กหญิงสิริธิดา  วิริยะ
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์  วงค์นรา
 
652 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กชายภานุพันธ์  แสงสุข
2. เด็กชายเพชร  ภาคะ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางภัทรภรณ์  แสงเวณี
 
653 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายภัทรธร  ดีสุรกุล
2. เด็กชายเอกัคตา  อ่อนตา
 
1. นางกัญญาพร  จันทรโสภณ
2. นางปริยากร  ศรีวงษา
 
654 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงธนพร  วรเวชกาญนา
2. เด็กชายรวิสุต  คำนา
 
1. นางสาวอุไร  ทองดี
2. นางสาวศศิวิมล  สีโม
 
655 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกิตติชัย  สมมาตย์
2. เด็กชายจักรพงษ์  ขันอาษา
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นายสมศักดิ์  แก่นณรงค์
 
656 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาววราพร  ศรีนารถ
2. นายศราวุฒิ  เหล่าจำปา
 
1. นายศรุต  จิตติธำรงเดช
2. นางนิตยาพร  กินบุญ
 
657 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นายภานุพงษ์  หาปัชชา
2. นายไชยณรงณ์  ศรีพุทธ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
658 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวสิริยากร  ทาศิริ
2. นางสาวเกศินี  สะตะ
 
1. นายสุระ  น้อยสิม
2. นางสาววาทินี  บัวพัฒน์
 
659 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายจารุพจน์  คำไพเราะ
2. นายพงศกร  แว่นใหญ่
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
660 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฐวรา  พรพิรุณโรจน์
2. นางสาวอุรชา  ภูดิฐวัฒนโชค
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายเผ่า  พันธโคตร
 
661 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายภานุกร  ณะวังสา
2. เด็กชายสรวิศ  อุตมูล
 
1. นางสาวสุภาศรี  สีสมน้อย
2. นายพีรวิชญ์  สมอนา
 
662 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวสุภาพร  คำคูณ
2. นายเกียรติศักดิ์  ย่องเหล่ายูง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
2. นางลลิดา  บุญร่วม
 
663 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชนพศุตฆ์  ปลัดขวา
2. เด็กชายธรณ์ธันย์  บุตรชารี
 
1. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
2. นางสาวฉัตรกมล  โพธิ์แท่น
 
664 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ดรซุย
2. เด็กชายอมฤต  เหล่าทองสาร
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายเผ่า  พันธโคตร
 
665 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกีรดิต  สุขญาติ
2. เด็กชายนัทพร  ดอนเทพ
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
666 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวอคิราภ์  คตภูธร
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
2. นางจุฑาภรณ์  เที่ยงมา
 
667 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายรักสิทธิ์  ดวงท้าวเศษ
2. นางสาวแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นางสาวชลธิชา  แก้วหย่อง
 
668 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายธีรพงษ์  สิทธิการ
2. นายภาณุพงศ์  พรมดวงศรี
 
1. นางสาวมาณวิกา  นาคนอก
2. นางสาวเบอรี่  เพลิดภูเขียว
 
669 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกฤษณวัฒน์  เงาะปก
2. นายวิทวิน  โสนายะ
 
1. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
 
670 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายอาทิตย์  วงษ์ธานี
2. นางสาวอินทิราพร  เกลี้ยงกลม
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
671 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวพิมพ์รภัทร   นาบำรุง
2. นางสาวศศิวิมล   หาญชนะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงค์นรา
2. นางจุฬาพร  ภักดี
 
672 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพิชา  เหลาเพ็ง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อมมังกร
 
1. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
673 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงวรรณพร  อุตตะมะ
2. เด็กชายสุทธิราช  ศิริบาล
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
674 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงพร   ทองคุณ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์   ค้าโค
 
1. นางสาวชญาณิทิพย์  บุญลบ
2. นางรุ่งอรุณ  อุทัยนา
 
675 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. เด็กหญิงลิลลทิพย์  จันทปัญญา
2. เด็กหญิงอารดา  สร้อยหิน
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
676 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายชาคริต  ทาพอลา
2. เด็กชายธวัชชัย  สินธพ
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
677 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพริมวดี  บุญทรง
2. เด็กหญิงพัชราภา  คำแท่ง
 
1. นายวีระพล  เจริญชนม์
2. นางชฎากาญจน์  เจริญชนม์
 
678 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายจิรายุ   มาลัย
2. นายนันทวัฒ   บุญเหลือ
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์  วงค์นรา
 
679 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายกรวีร์  ศรีคราม
2. เด็กชายปุณณกิตต์  ทิพย์รักษ์
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
680 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวฐิติยา  หาญสระคู
2. เด็กหญิงนริศรา  นูสีหา
 
1. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์
2. นางสาวศิรินภา  แวงชัยภูมิ
 
681 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายพงศธร  อินทิรักษ์
2. เด็กชายวิชัย  วิชัยวงษ์
 
1. นายไพโรจน์  ผมงาม
2. นางนิตยา  ปานมีศรี
 
682 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ยืนอ๊อด
2. เด็กชายอนุชิต  ทบประดิษฐ์
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
683 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ครัวกลาง
2. เด็กชายวสันต์  พรมเวียง
 
1. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
2. นายสวัสดิ์  เทศารินทร์
 
684 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  กองแก้ว
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  บับพาน
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
685 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พระลับรักษา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เวียงผดุง
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
686 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวสุรัมภา  ศรีวงษา
2. นางสาวอันดามัน  พงษ์เทพิน
 
1. นายวีระพล  เจริญชนม์
2. นางน้ำอ้อย  กาญจนเส็ง
 
687 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  ภักดีวัน
2. นางสาวศิริพร  ดอนน้ำขาว
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
688 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ดอกนารี
2. นางสาววิภาภรณ์  อ่างบุญมี
 
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
689 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจุรีพร  ตาหล้า
2. นายเจตะศิลป์  ดอกไม้
 
1. นายชัยพฤกษ์  แก้วหย่อง
2. นางสาวฉัตรกมล  โพธิ์แท่น
 
690 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายคมเพชร  มีทรัพย์
2. นางสาววรลดา  แสนแก้ว
 
1. นางปาริฉัตต์  ไวคำ
2. นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง
 
691 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายพิทวัส  ตรีศาสตร์
2. นายอัคคพล  งอสอน
 
1. นายชัยนันท์   คำหลาย
 
692 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกาญจนาพร  คืดนอก
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ช้างสาน
 
1. นางวาสนา  ปัจจุฐาเน
2. นางศิวาพร  สุภา
 
693 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายปณชัย  โชว์ใหม่
2. นายอนุวัต  แสงเงินรอด
 
1. นายวีระพล  เจริญชนม์
2. นายศุภชัย  สุวรรณศักดิ์
 
694 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ท่าสะอาด
2. นายพงษ์พัฒน์  ต้นงาม
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางสาววิชรียา  สิทธิแก้ว
 
695 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นางสาวกนกพิชญ์  กองอนันตระกูล
2. นางสาวยุพารัตน์  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวมาณวิกา  นาคนอก
2. นางสาวเบอรี่  เพลิดภูเขียว
 
696 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายสหรัฐ  ประดาพล
2. นายสิทธิกร  หงษ์วันนา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
2. นางธิดารัตน์  ใจสุข
 
697 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายปรีติ   ญวนกระโทก
 
1. นายณัฐกานต์  เมยเค้า
2. นายนนท์  จรุงศิรวัฒน์
 
698 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวประภัสสร  วิหาร
2. นางสาววารุณี  มาตย์นอก
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงค์นรา
2. นางจุฬาพร  ภักดี
 
699 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายขวัญชัย  แร่อรุณ
2. นายวัชรพงษ์  โสภณพัฒนา
 
1. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
2. นางสาวณัฐธิดา  สุทธิสัย
 
700 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายดำรงค์  เครือศรี
2. นายอธิปัตย์  อ่อนแพง
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายนพคุณ  สืบเลย
 
701 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คำแพงหิน
2. เด็กหญิงขวัญกมล  กลมตรี
3. นายชยุตม์  สะท้านบัว
 
1. นายเชิดเกียรติ  พูนพิพัฒน์
2. นายนิพนธ์  เพียรทอง
 
702 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายจิระวัฒน์  จรูญแสง
2. เด็กชายภานุเดช  เมฆะสุวรรณดิษฐ์
3. เด็กชายเสฏฐนันท์   ยอดมานะพงษ์
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
 
703 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญตา  บุตรกุล
2. เด็กชายชาญชล  ชมภูราช
3. เด็กหญิงรักษณาลี  สารพันธ์
 
1. นายอนุ  แก้วสาธร
2. นางศิริพร  วันสาสืบ
 
704 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายธนภัทร   สารวงษ์
2. นายนครินทร์  ขุนศิริภิรมย์
3. เด็กหญิงศิริมลภัคน์  สุรมาตร
 
1. นางสาวปรียานันท์  อัครวงศ์
2. นายวีระชน  เเสงศรีเรือง
 
705 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  เวชไทยสงค์
2. เด็กชายปองพล  พรหมหลวงศรี
3. เด็กชายพงศธร  ทุมมี
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายธนาศักดิ์  เสี่ยมแหลม
 
706 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  สีหาบง
2. นางสาวปฐิมา  บุพผา
 
1. นายทองสิทธิ์  กิติราช
 
707 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางสาวอภิญญา  พลแก้ว
3. นางสาวอรณิชา  ยอดอ่อน
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
 
708 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวณัฐธิดา  พิกุล
2. นางสาววรดา  วิราหา
3. นายอิทธิพล  ปากเมย
 
1. นายวีระชน  เเสงศรีเรือง
2. นางสาวปรียานันท์  อัครวงศ์
 
709 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายคุณากร  จันทร์สง่า
2. นายเฉลิมพล  โภคยะสุพัสตร์
 
1. นางอนงค์รัตน์  วิริยสถิตย์กุล
2. นายศุภชัย  สุวรรณศักดิ์
 
710 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกิตธิศักดิ์  พิมพ์โนนทอง
2. นางสาวพรพรรณ  ธัญญเจริญ
3. นายวรภพ  น้อยศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายนพคุณ  สืบเลย
 
711 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายกฤษณพงษ์  วงษ์ยิ้มใย
2. นางสาวนภัสวรรณ  ขาวสร้อย
 
1. นายภูมรินทร์  แสนไชยสุริยา
2. นางสาววรางคณา  พระลับรักษา
 
712 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายตะวัน   อุยหล้า
2. นางสาวศิวัชญา  โพธิ์นา
 
1. นายชัยนันท์   คำหลาย
 
713 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นางสาววรดา  ศรีทาสังข์
2. นายศุภกิจ  พรมรัตน์
 
1. นายเดชา  ทะมานันท์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ทะมานันท์
 
714 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศุภศิริวรรณ  จันปาน
2. นางสาวโสภิดา  เลาะไธสง
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นางสุนันทา  ดีมาก
 
715 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวถิราพร  น้อยศรี
2. นายศุภกิจ  สีมาวัน
 
1. นายสมประสงค์  มูลมณี
2. นายจตุรพร  มณีโนนโพธิ์
 
716 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายพิสุทธิ์  สืบสะบก
2. เด็กชายวชิรญาณ์  ใจไว
3. เด็กชายศรายุทธ  ยักขลา
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายรักษพงศ์  สุรพล
 
717 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายชุติมันต์  แสนโคตร
2. เด็กชายปิยวัฒน์  แสนศรี
3. เด็กชายเทียนชัย  ราศรี
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
 
718 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  สมณะ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เหล่าแก้ว
3. เด็กชายอภิชาติ  รสโสดา
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นายจีรวัชร์  หลานวงศ์
 
719 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายธนากร   เฮ้าแสง
2. เด็กชายอาทิตย์  ภูหลวง
3. เด็กชายอิทธิพล  จันทร์ดี
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
720 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชาสิงห์แก้ว
2. เด็กชายธนพงษ์  ป้องขวาพล
3. เด็กชายพงศกร  ทองกอง
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
721 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายจตุพล  โสภาจิตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  กำไรทอง
3. นายปรีดา  บัวแสง
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายกวีพงษ์  อบมาลี
 
722 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎาวุธ  หงษ์สา
2. นายชัยยุุทธ  เฮียนคำ
3. นายศักดิ์บรรลือ  ศรีจันท้าว
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
 
723 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายจิรายุ  สุจริต
2. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์ทองงาม
3. นายอชิรวิชญ์  แสนวงษ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
 
724 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายพัทธนันท์   สมลือแสน
2. นายอรงณ์กฎ   ทินเต
3. นายแสนชัย   ขันเงิน
 
1. นายศิรวัฒน์   ศรีหาคำ
2. นางสาวสุขกัญญา   มูลสัน
 
725 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชนาธิป  นีสร้อย
2. นายนัฐพงษ์  สุวรรณชัยรบ
3. นายพุฒพงศ์  กรมรัตน์
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเผ่า  พันธโคตร
 
726 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายฉัตรชัย  งอยภูธร
2. เด็กชายปิยะ  แฝงดาหาร
3. เด็กชายภานุพงษ์  แถมภูเขียว
 
1. นายพิทักษ์  เชียงนางาม
2. นายวิทยา  วงษ์ภูเย็น
 
727 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายการิน  นาคทวง
2. เด็กชายปิยราช  หนองน้ำ
3. เด็กชายวิชานนท์  คำมูลแสน
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นางสำราญ  ใจเที่่ยง
 
728 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ม่วงลาด
2. เด็กชายรังสิมันต์  ผ่องใส
3. เด็กชายเปรมศักดิ์์  หงษ์ทอง
 
1. นายมีรัตน์  ฆ้องคำ
2. นายไพบูลย์  มุมอ่อน
 
729 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา 1. เด็กหญิงศศิประภา  ประโพทานัง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนเหลา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ไปดี
 
1. นางเบญจพร  ตังคณิตานนท์
 
730 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายก้องเกียรติ  ทานะผล
2. นายสุรพัศ  โทแสง
3. นายเกียรติศักดิ์  เทพแดง
 
1. นางอุไร  ครองผา
2. นางสาวศศิกานต์  ยามสุข
 
731 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายฤทธิกาตน์  ผ่องคำพันธ์
2. นายสมรัฐ  นาคทวง
3. นายอิศเรศ  สุดสา
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นายอภิวัฒน์  ศรีสงค์
 
732 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายณัฐพงษ์  เวียงอินทร์
2. นายธีระชาติ  อาษานอก
3. นายสหรัฐ  ทองรักษ์
 
1. นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
 
733 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายทสพร  คนสันต์
2. นายพงษ์สันต์  บุญไตร
3. นายพิรุณ  ภาไพฑูรย์
 
1. นายสมพร  รัตนวัตร์
2. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา
 
734 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  หารปราบ
2. นายวัชระศักดิ์  คำแก้ว
3. นายอนันต์  ตะติฉิม
 
1. นายวัชรินทร์  ภิรมย์
2. นายสมบูรณ์  เพียยุระ
 
735 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายต้นตระการ  ชิณศรี
2. นายภาณุวัตน์  โคตรเพชร
3. นายเจษฎา  เขตปัญญา
 
1. นายสมบูรณ์  วงวิลาศ
2. นางสาวปิยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย
 
736 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาต  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายพงศธร  บุญจวง
3. เด็กหญิงสุภนิดา  ศรีกัน
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นางมะลิวรรณ  ทองคำ
 
737 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายธัญวุฒิ  โสดาวัน
2. เด็กชายนวพล  กองกะมุด
3. เด็กชายวัชรกร  อุทัยเลี้ยง
 
1. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
2. นายบุญพบ  พิมพ์แสง
 
738 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติยา  อุปฮาด
2. เด็กชายมนูญ  จันทรพิทักษ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชูคันหอม
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
2. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
 
739 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงนริศรา  ชยมชัย
2. เด็กหญิงผกามาศ  จันทร์หนูวงษ์
3. เด็กหญิงวิกานดา  หล้ามาชน
 
1. นางพยอม  บุญจันทร์
2. นายพิเชฐ  ประภาการ
 
740 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงจรีย์พร  อัตถภูมิ
2. นางสาวรักษา  กองฆ้อง
3. นางสาวอังคณา  หมื่นแก้ว
 
1. นายเศรษฐวุฒิ  ประทุมวัน
2. นายพัชรพงศ์  ขันขวา
 
741 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  แสนบุราณ
2. นางสาวชมภูนุช  ภูพิมสัน
3. นางสาวอรญา  กันหา
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นางมะลิวรรณ  ทองคำ
 
742 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. นายกฤษดา  เกิดตรวจ
2. นายภานุวัฒน์  มุงคุณ
3. นายอภินันท์  อุปลา
 
1. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
2. นางสังวาลย์  สงค์จันทร์
 
743 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจิรวัฒน์  กบล
2. นายพิทยา  เจริญวรรณ
3. นายสุรพล  ถุงวิชา
 
1. นายปาณท  เวียงเหล็ก
2. นางจารุวรรณ  เวียงเหล็ก
 
744 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายปัญญาวุธ  แข็งขัน
2. นางสาวอิ่มฤทัย  ชุมพล
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  เนืองใต้
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
2. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
 
745 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวพรพิมล  แจ้งสูงเนิน
2. นางสาวศิรินภา  มั่งสมบัติ
3. นางสาวอรอนงค์  ขอสูงเนิน
 
1. นางพยอม  บุญจันทร์
2. นายพิเชฐ  ประภาการ
 
746 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชลดา  โสบุญมา
2. เด็กชายนัทธพงศ์  กุดภูเขียว
3. เด็กหญิงปนิดา  ชัยบุรี
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทำมาก้อม
5. เด็กชายภาณุพงศ์  อุดม
6. เด็กหญิงสุมาพร  เสนจัน
 
1. นางงามพิศ   ศรีเฉลา
2. นางสาวปาริชาติ  อังกาบ
 
747 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขแท้
2. เด็กชายวรวุฒิ  คำพิทูล
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  หาญโคกกรวด
4. เด็กชายวีระพล  แสนสี
5. นางสาวศศิธร  เขี่ยงถุ่ง
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กองกะมุด
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
3. นางศรีวรรณ  พันธ์สวัสดิ์สกุล
 
748 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายธวัชชัย  กรรณรัตน์
2. เด็กหญิงนัยนา  พิมพ์สิงห์
3. เด็กหญิงนิตธิพร  เสนเหลา
4. เด็กชายปิติกร  คำเรืองศรี
5. เด็กหญิงรัชนี  คำหา
6. เด็กชายสหรัฐ  อุดเลิศ
 
1. นางธัญชนก  สท้านพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
749 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจินตหรา  จำปาทอง
2. เด็กชายธัณกรณ์  เข็มลา
3. เด็กหญิงปนัดดา  เบนนาเยีย
4. เด็กชายวัชระชัย  ศรีชาทุม
5. เด็กหญิงวิราวรรณ  วงษ์วอ
6. เด็กหญิงอรทัย  อุทัยสะวัง
 
1. นางดวงแก้ว  เจริญเชื้อ
 
750 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  สียางนอก
2. เด็กหญิงพัชธิดา  ยานไชย
3. เด็กหญิงวรารัตน์  มีศรี
4. เด็กหญิงอินทิรา  กองเกิด
5. เด็กชายอิศรา  ศรีวงศา
6. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ทองหมื่น
 
1. นายกริช  ถนอมจิตต์
 
751 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกฤษดา  โฮมทุมมา
2. นายธราธร  ถานะ
3. นางสาวพัชราพร  ดวงคำน้อย
4. นายวีรชน  ดวงชาญ
5. นางสาวอรัญญา  เดชอุทัย
6. นางสาวเจนจิรา  เมืองเก่า
 
1. นางบุญนภา  สิงห์ศักดา
2. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
 
752 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายณัฐกานต์  สารสุข
2. นายประเสริฐวิทย์  เฉียวกลาง
3. นางสาวพลอยไพลิน  พุทธสอน
4. นายวีระชัย  ขุมดินพิทักษ์
5. นางสาวสุภัทรา  นะลาคุณ
6. นางสาวแพรวนภา  ชำนาญ
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นายพงษ์สวัสดิ์  ศิริขันธ์
3. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
753 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกฤษดา  ศรีชัย
2. นางสาวณัฐมล  อามาตย์
3. นายวิรัตน์  หล่อคำ
4. นางสาวสุกัญญา  อัสสาภัย
5. นางสาวสุดารัตน์  กว้างขวาง
6. นางสาวไอลดา  กองทรัพย์
 
1. นางจันทรพร  เกตุพิบูลย์
2. นางสุดา  เถาว์ทิพย์
3. นางสุทธาสินี  กันยาสุด
 
754 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  คาระโส
2. นายจิตติพงษ์  สุขษาเกษ
3. นางสาวธิดารัตน์  ฐานะ
4. นายภานุวัฒน์  จำนงค์
5. นายศักดิ์ชัย  โนนทิง
6. นางสาวไพลิน  เกตุหอม
 
1. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
3. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย
 
755 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายต้นตระการ  รุณนากัน
2. นายนัันทวัฒน์  รัชวงค์
3. นางสาวพัชราภรณ์  วาโยบุตร
4. นายอดิศร  ถือสยม
5. นายอนุชิต  สระขาม
6. นายโชคชัย  คำจันทา
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
3. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
 
756 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิดา  สีโยแก้ว
2. เด็กหญิงศศินา  สีบัวฮาม
3. นายสุชาติ  พิลามา
 
1. นางสาวศันสนีย์  รัตนถา
2. นายสาคร  พินิจมนตรี
 
757 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกนกพร  เหมะเทวัน
2. นางสาวนิรมล  รอดฉัยยา
3. นายอภิชัย  มิ่งแสง
 
1. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
2. นายบุญพบ  พิมพ์แสง
 
758 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  สร้อยแก้ว
2. เด็กชายธรรพ์ณธร  แสนปัญญา
3. นางสาวมัตติกา  จอกสถิตย์
 
1. นางรัตนาภรณ์  พูนพัฒนาชัย
2. นายกษิภัท  อย่างบุญ
 
759 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  กันภักดี
2. เด็กหญิงรัตนา  กลิ่นละออ
3. เด็กชายวุฒิชัย   ตาปู่
 
1. นางปินอนงค์  ชัชวัชวิมล
2. นางรัชนีภรณ์  นันทะแสง
 
760 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนุสรา  ถมมา
2. เด็กหญิงปราณปรียา  จันทศิลป์
3. เด็กหญิงวรรณวลี  โททอง
 
1. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
 
761 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวปัทมาวี  ซุ้ยไกร
2. นางสาวรัชนีกร  โยชารี
3. นางสาววิชุดา  บุญค้ำ
 
1. นางพัชนี  มหาโพธิ์
2. นางศิริกุล  เทศเรียน
 
762 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธิดาชนก   จุ้ยหมื่นไวย
2. นางสาวปาริชาติ  สามเมือง
3. นางสาวสุภาพร  ทองกรณ์
 
1. นางรัชนี  หล้าจาด
2. นางสาวชญาณิทิพย์  บุญลบ
 
763 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกชกร  มูลทิพย์
2. นายพีรพล  จ่าเคน
3. นางสาวเฌนิยา  พานิชย์เจริญผล
 
1. นายวีระศักดิ์  วัฒนราช
 
764 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. นางสาวกมลรัตน์  วอนศิริ
2. นางสาวศุภิสรา  จุมก้อน
3. นางสาวสุวิชาดา  ลุนจันทร์
 
1. นางสาวศีริพร  แสนศรี
2. นางสาวพจนา  ทิพย์พิชัย
 
765 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวธนภรณ์  ยอดไม้
2. นางสาวพัชราภรณ์  ละเหลา
3. นางสาวพัชรินทร์  ผิวบาง
 
1. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
2. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
 
766 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกัลธิมา  คำไสย์
2. นางสาวสิริธร  ธรรมวงษ์
3. นางสาวอรณี  แสนจันทร์ฮาม
 
1. นางสุภาวดี  ชาวดง
2. นายพรสมบัติ  ศาสตร์นอก
 
767 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงปราณี  ปานโรจน์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปานเรือนแสน
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชอบสอาด
 
1. นายประพิทย์  ผิวแดง
2. นางสงัด  ผิวแดง
 
768 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชลพอง
2. เด็กหญิงวารีรัตน์   อ่องกลิ่น
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พิเรศรัมย์
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นายวินิตย์  นาสถิตย์
 
769 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงคธาธรณ์   ปลัดศรีช่วย
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  จันทพันธ์
3. นางสาวชญานี  สีโนนเฮียง
 
1. นางสาวพจนา  ทิพย์พิชัย
2. นางสาวศิริพร  แสนศรี
 
770 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงกันตนา  เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงบุษกร  มนตรีภักดี
3. เด็กหญิงมุฑิตา  อารีรอบ
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
771 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายชรินทร์  มูลวารี
2. นางสาวภัทราภรณ์  งามเชื้อ
3. นางสาววิมลรัตน์  ชินอาจ
 
1. นายประพิทย์  ผิวแดง
2. นางสงัด  ผิวแดง
 
772 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิภาพร   บุตรลาเพ็ง
2. นางสาวสุชาวดี  โคตรหล่อน
3. นางสาวเจนจิรา  จันปา
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นายวินิตย์  นาสถิตย์
 
773 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. นางสาวปรีญาดา  กำเนินกลาง
2. นางสาวพัชรี  ศิริสุวรรณ
3. นางสาวมะลิวัลย์  ภูงามเขียว
 
1. นางสาวพจนา  ทิพย์พิชัย
2. นางอนุรักษ์  โตสมภาพ
 
774 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวณัฐกรณ์  สุภาพกุล
2. นางสาวพรรษชล  สมัย
3. นางสาวพรรษชา  สมัย
 
1. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
2. นางสุภาพร  พิศฐาน
 
775 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  ธนะภูมิชัย
2. นางสาวประทุมษร  มั่งสมบัติ
3. นายฤทธิไกร  ธงชัย
 
1. นางสาวชิดนภา  ศรียา
2. นายอาคม  นิธิรุจโรจน์
 
776 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงชุติมา  แก้วอาษา
2. เด็กหญิงศศิภา  เชื้อวังคำ
3. เด็กหญิงอภิชญา   แก้วอาษา
 
1. นางสาวธัญญารักษ์  เอี่ยมศรี
2. นางรัตนาพร  น้อยลำ
 
777 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อิติปิ
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  มาตาเบ้า
3. เด็กหญิงจิราพร  คำอ่อน
 
1. นางสุวิมล  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
778 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปทุมวดี  สิทธิ
2. เด็กหญิงยศวดี  หารภูมิ
3. เด็กหญิงอาฐิตยา  มะโรงฤทธิ์
 
1. นางดุษฎี  แสนหล้า
2. นางเอื้องบุษบา  ชำนาญพล
 
779 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจดี
2. เด็กหญิงวรารัตน์  แสนอาจ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ไทยอ่อน
 
1. นางสายสุณี  จิตเอื้อ
2. นางกานต์ชนา  สายทองยนต์
 
780 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวปิยฉัตร  มุงคุณโคตร
2. นางสาวมุกดา  มหามูลตรี
3. นางสาววราพร  ปิ่นศรี
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
2. นางสาวศศิธร  วิชัยวงค์
 
781 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวณัชชา  นนยะโส
2. นางสาวปภาวี  ภูดรนาว
3. นางสาวอรพิมล  เนียมไธสง
 
1. นางสุวิมล  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
782 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  จันทะพจน์
2. นางสาวจิราพร  เหลาเกตุ
3. นางสาวจุฬาลักณ์  ชะหล้า
 
1. นางศิริภรณ์  หมอกชัย
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
783 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  ปัจจุโส
2. นางสาวจุฑามาศ  สารสมัคร
3. นางสาวนงคราญ   แสนสุข
 
1. นางรัชนี  หล้าจาด
2. นายประดิษฐ์  บุญสุวรรณ
 
784 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจิราพร  คำป้อม
2. นางสาวชนิษฏา  แทนนิกร
3. นางสาวฐิติรัตน์  ศิรินามมนตรี
 
1. นางกานต์ชนา  สายทองยนต์
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
785 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์มณี  นามรัตน์
2. นางสาวภารดี  คำภูษา
3. นางสาวสุภาภรณ์  ประจวบแท่น
 
1. นางมาลี  ร้อยดา
2. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
 
786 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิยา  สุธีวราพล
2. เด็กหญิงอัมมิกา  สะเดาว์
3. เด็กหญิงอำพร  สุดดี
 
1. นางสวรรค์จิต  อ่อนตา
2. นายสมใจ  อ่อนตา
 
787 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษกร  โนนหว่านไฟ
2. เด็กชายพิทยา  ตรีเหลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  แสงสุด
 
1. นางสาวอรพรรณ  อาจใจ
2. นางสาวจิราพร  พวงประดิษฐ์
 
788 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงญาตาวี  ยอดพุทธ
2. เด็กหญิงฐิติมา  สำนักโนน
3. เด็กหญิงลักษิกา  กรณีสุข
 
1. นางเจริญศรี  ชูถิ่น
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
789 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายจักริน  มาตุ้ม
2. เด็กชายธันยธรณ์  โสภา
3. เด็กชายวิทวัส  ทิพย์สุทธิ์
 
1. นางนราวดี  วงศ์กิ่งคำ
2. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
 
790 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชมัยภรณ์  อิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ชาติมนตรี
3. เด็กหญิงนริศรา  ทับทิมไสย
 
1. นางอมรรักษ์  มะลาด
2. นางพิมพ์ใจ  กาวีละ
 
791 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกิตติยาพร  จังหวะ
2. นางสาวปติญญา  เชื้อสาวะถี
3. นายเอกพงษ์  จันทร์ทองสุข
 
1. นางงามพิศ  ศรีเฉลา
2. นางสาวปาริชาติ  อังกาบ
 
792 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวพิจิตรา  อัคคะ
2. นางสาวศิีิริลักษณ์  ทองสุทธิ
3. นางสาวอรัญใจ  งามคุณ
 
1. นางจริยาวรรณ  พลนิกร
2. นางจันทลักษณ์  เถื่อนสมบัติ
 
793 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายนัฐพงษ์  หนูพวก
2. นายสุทธิพงษ์  ตอนทอง
3. นางสาวสุนันท์ญา  แก้วบังสัน
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สุนสุข
2. นางสาวอัจฉรา  สอนโว
 
794 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวคัทรียา  ชัยบุตร
2. นางสาวปิ่นอนงค์  ขันตี
3. นางสาวอุไรรัตน์  หงษ์ชุมแพ
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางนราวดี  วงศ์กิ่งคำ
 
795 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวจันจิรา  ปินมณี
2. นางสาวปัทมาภรณ์  ขันธ์สาลี
3. นายอนุชา  ดังก้อง
 
1. นางจริยาวรรณ  พลนิกร
2. นางจันทลักษณ์  เถื่อนสมบัติ
 
796 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พาผล
2. เด็กหญิงนัฐสิตา  จำปาจิต
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  ผาจันทร์
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางบุญนภา  สิงห์ศักดา
 
797 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไฟแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลบำรุง
3. เด็กหญิงประทุมวรรณ  แก้วมูลมุข
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
2. นางสาวศศิธร  วิชัยวงค์
 
798 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  บุญลาภ
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ศรีหาวัตร
3. เด็กหญิงภัทชฎา  เกษจันทร์
 
1. นางมยุรี  ตรึกตรอง
2. นางสมหวัง  ยศเรือง
 
799 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวมลิษา  คำชนะ
2. นางสาวศิริประภา  วงค์ประพันธ์
3. นางสาวเหมือนฝัน  สีม่วง
 
1. นางรัชนี  หล้าจาด
2. นางมณีรัตน์  บริบูรณ์วัฒน์
 
800 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวจันทร์เทวี  พิมพ์ศิริ
2. นางสาวน้ำฝน  จิตรธรรม
3. นางสาวศิริพร  ชาญชำนิ
 
1. นางจริยาวรรณ  พลนิกร
2. นางจันทลักษณ์  เถื่อนสมบัติ
 
801 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายก้องกิดากร  จันทร์หนองแวง
2. นางสาวสุนิสา  ภารสวัสดิ์
3. นายสุรชัย  พุทธโส
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
2. นางสุภาพร  โคตรมณี
 
802 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณชนก  สุวรรณคร
2. นางสาวนฤมล  บัวศรี
3. นางสาวโชติรส  ตาทอง
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางเจริญศรี  ชูิถิ่น
 
803 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวธิราลักษณ์  อุนาศรี
2. นางสาวพนิดา  แก้วพา
3. นางสาววิรัลยุพร  มณีแผลงทวีชัย
 
1. นางมยุรี  ตรึกตรอง
2. นางบุษบง  นิรันต์สุข
 
804 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชา  พิระภาค
2. นายพันธวัฒน์  นามอาสา
3. เด็กหญิงอริสรา  ย่องเหล่ายูง
 
1. นางอุไร  ปาปะสา
2. นางสาวนีนาถ  ยวนทะเล
 
805 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  นวลโสภา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  นาสังข์
3. เด็กชายแซม  แสนสงค์
 
1. นางสาวนุจนาฏ  ประทุมจร
2. นางอรุณี  งวงช้าง
 
806 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กหญิงมณีรุ่ง  สุขสมพร้อม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์วิชัย
3. เด็กหญิงเปรมิกา  เจริญไชย
 
1. นางสาวพวงพยอม  บุราณ
 
807 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายชัยยศ   คำมี
2. เด็กหญิงสโรชา   เครือภักดี
3. เด็กหญิงเบญจพร   ลาสา
 
1. นางกัลยา  ทองอ้วน
2. นายไพบูลย์  ทองอ้วน
 
808 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกันทิมา  กองอ้น
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชมพุฒ
3. เด็กหญิงไอรดา  สิงห์น้อย
 
1. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย
2. นางปาริฉัตต์  ไวคำ
 
809 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวกรรณิการ์  แสงห้าว
2. นางสาวมัลลิกา  พลศรีชา
3. นายสมเจตน์  ดวงจันทร์แดง
 
1. นางดวงแก้ว  เจริญเชื้อ
 
810 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวณัฐมล  สีหาวงษ์
2. นายนัฐวุฒิ  จำปาสี
3. นางสาวมินตรา  พุทธวงษ์
 
1. นางพชรกมล  ปีนะเก
2. ว่าที่ร้อยโทสุนทร  บุญเยี่ยม
 
811 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นางสาวคริษฐา  จัดนอก
2. นางสาวพัทธิรา  เศษวิสัย
3. นางสาวสิรินาถ  บาคะรม
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นางสาวณัฐิดารัตน์  อินทิแสน
 
812 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศรินณา  โยทาธี
2. นางสาวศิรินยา  นาชัยเวท
3. นางสาวสิรินยา  อินทะสี
 
1. นางอัมรา  อุ่นมีศรี
2. นางจรัญญา  อ่อนเบ้า
 
813 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวจริยา   ลีทองดี
2. นางสาวบุญยดา   เวียงยูร
3. นางสาวศิริวรรณ   เป้งสะท้าน
 
1. นางกัลยา  ทองอ้วน
2. นายไพบูลย์  ทองอ้วน
 
814 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐินันท์  ด่านกระโทก
 
1. นางวัชรี  ชื่นใจ
 
815 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วเงา
 
1. นางสุภลักษณ์  สีตะวัน
 
816 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กชายวรวุฒิ  พลบุญ
 
1. นางสาวสายฝน  มาตสีมา
 
817 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวอังสุฎา  ภูมิมะนาว
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
 
818 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงสุมิสา  ทองบ่อ
 
1. นางสุภลักษณ์  สีตะวัน
 
819 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายไชยันต์  มะโฮงคำ
 
1. นางสาวโพยมรัตน์  จันโทริ
 
820 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายธนากร  เสาร์ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงสุนิดตา  บุญชิด
3. เด็กชายเดชณรงค์  พันธุ์อำมาตย์
 
1. นายสายชล  ชัยสิทธิ์
2. นางสมฤดี  ชัยสิทธิ์
 
821 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายประพันธ์  คำมูล
2. เด็กชายสตางค์  นันทลุน
3. เด็กชายอรรถพล  สว่าง
 
1. นางสาวพีรดา  เนื่องอาชา
2. นางสาวดวงพร  มีนา
 
822 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงวิราลัย  มูลไพร
2. เด็กหญิงศรุตา  เผยศิริ
3. เด็กหญิงเมธาวี  หนันทุม
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
2. นางสาวศศิธร  จำรัสไว
 
823 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุรีรัตน์  เยือกเย็น
2. นางสาวปิยะฉัตร  เรียนทิพย์
3. นางสาวสโรชา  ทำบุญ
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
2. นางเฟื่องลดา  บุญศิริไพศาล
 
824 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวศรัญญา  ภูมิพิพัฒน์
2. นางสาวศิราวรรณ  ผุยมี
3. นางสาวเบญจวรรณ  ไข่ทอง
 
1. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
2. นางฉวีวรรณ   แสนวิเศษ
 
825 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  โกรธา
2. เด็กชายรัฐพงค์  คำมูล
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
2. นางโชติกา  วรรณรัตน์
 
826 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายณัชพล  วงษ์มณี
2. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีโยจาน
 
1. นายประเสริฐ  ขวาคำ
 
827 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กชายพันธนากรณ์  หอมคำ
2. เด็กชายสุเทพ  สมสีแก้ว
 
1. นายฟ้าสาง  คำทองเขียว
2. นางสาวจันทนา  ฉายจรุง
 
828 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐพงศ์  เอี่ยมสะอาด
2. นายสุพศิน  แน่นอุดร
 
1. นายวิเชียร  กันยานะ
2. นางสาวชุณิษรักษ์  หมื่นศรีจูม
 
829 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายภราดร  วันที
2. เด็กชายศิวพงษ์  แสนสีมนต์
 
1. นางสาวยุพิน  ศรีธรณ์
 
830 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบพระ
 
1. นายสงวนศักดิ์  วรบุตร
 
831 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. เด็กชายศรพิชัย  นามจันดี
 
1. นางวาสนา  กำกูด
 
832 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มีศิลป์
 
1. นางรัตนศรี  พรหมใจรักษ์
 
833 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  ศิริวรรณา
 
1. นางกนกวรรณ  แนวคำดี
 
834 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายเนวิน  ตุ่นทอง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์พงษ์  ยั่งยืน
 
835 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายชิตณรงค์  ธานี
 
1. นางพิสมัย  อ่อนตา
 
836 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. นายสุพัฒพัต  กาพย์แก้ว
 
1. นางกาญจนา  พัดเพ็ง
 
837 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายสุริยะ  รัตนโรจน์
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
838 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. เด็กชายสุปัญญา  โกสุมภ์
 
1. นางชุติมา  สีรอด
 
839 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินเทพ
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
840 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
841 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงศริญา  สุโข
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
842 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  นิยม
 
1. นางวรัญญา  พลไธสงค์
 
843 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายอนุสรณ์  เพียคำลือ
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
844 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  โทเมือง
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
 
845 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยา  ทึกทา
 
1. นายสุลักษณ์  บุญนา
 
846 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายสุทิวัส  กล้าหาญ
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
847 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวณัฐชา  ไตรรัตน์
 
1. นายสมชาย  คำหล้า
 
848 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นายรัฐธรรมนูญ  หล้าดี
 
1. นางวาสนา  กำกูด
 
849 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวสรญา  ตาลวันนา
 
1. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล
 
850 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  มณีแฮด
 
1. นายพัชรพงศ์  ขันขวา
 
851 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายทศพล  เลาลาด
 
1. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
 
852 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายชัยยุทธ  ลาอ่อน
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
 
853 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายภูดินันท์  เอกลาภ
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
854 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวณัฐวดี  แสงเทียน
2. นายนนทพัทธ์  มาตราช
 
1. นายสุรพงษ์  ปัญญา
2. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
 
855 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจิริสุดา  คงสี
2. เด็กหญิงธันยพร  คุ้มดอน
 
1. นางสาวปนัดดา  จันทวงศ์
 
856 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายธนากร  ลุนลอด
2. นายศรายุทธ  นามไพร
 
1. นางสาวปิยะฉัตร์  ชัยมาลา
2. นางพรนิภา  สุริยันต์
 
857 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุนิสา  ชุ่มอภัย
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วอแพง
 
1. นายทองสิทธิ์  กิติราช
2. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
 
858 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  แทนอิสสระ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เม้ามีเมือง
 
1. นางสุนันทา  ดีมาก
2. นายพรพนา  พาโคกทม
 
859 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  อินทรกัญหา
2. นายยุทธภูมิ   นาโพนทัน
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
 
860 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายพรเทพ  จันทร์เวช
2. นางสาวลลิตา  จิตติพิมพ์
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นายองอาจ  ประจันตเสน
 
861 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายณรงค์  คนซื่อ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดาสมกุล
 
1. นางวิภาวี  สร้อยคำ
2. นายทองสิทธิ์  กิติราช
 
862 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐญากุล  ชาญศรี
2. เด็กหญิงพกาวรรณ  เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
2. นางวาทินี  ทองอาสน์
 
863 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายดาวอังคาร  บำรุงลาด
2. เด็กชายพลรัฐ  จันทร์ร้อยเอ็ด
 
1. นางจินตนา  บริหาร
2. นายระวี  เผ่าภูธร
 
864 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายปัญญา  สีขน
2. นายสิทธิพร  ผ่องใส
 
1. นางทิพวรรณ  สุภักดี
2. นางสาวรุ่งลาวัลย์   บุดดาดวง
 
865 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวทักษิณา  ชำนาญ
2. นางสาวลภัสรดา  ชรารัตน์
 
1. นายประโมทย์  นันนิล
2. นายวิเชียร  กันยานะ