หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนนครขอนแก่น และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกําธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.25 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายลิขิต เพชรผล ประธาน กพท. สพม.25 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อํานวยการ สพม. 25 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
6 นายทวีศิลป์ สารแสน รองผู้อํานวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ
7 นายศิริชัย วงศ์พุฒ รองผู้อํานวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ
8 นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อํานวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ
9 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อํานวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ
10 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อํานวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ
11 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ
12 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ คณะกรรมการอํานวยการ
13 นายวีระเดช ซาตา ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร คณะกรรมการอํานวยการ
14 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ คณะกรรมการอํานวยการ
15 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี คณะกรรมการอํานวยการ
16 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล คณะกรรมการอํานวยการ
17 นายเฉลิมพล นามมนตรี ประธานสหวิทยาเขตแวงใหญ่ คณะกรรมการอํานวยการ
18 นายวทัญญู ภูชาดา รองประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น คณะกรรมการอํานวยการ
19 นายสมยศ รัตนถา ประธานสหวิทยาเขตน้ําพอง-กระนวน คณะกรรมการอํานวยการ
20 นายโสภณ มาตราสงคราม ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคํา คณะกรรมการอํานวยการ
21 นายธํารง ชื่นนิรันดร์ ประธานสหวิทยาเขตชุมแพ คณะกรรมการอํานวยการ
22 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการอํานวยการ
23 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการอํานวยการ
24 นายอํามาตย์ นิรันดร์กูล รอง ผอ.รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการอํานวยการ
25 นางสาวิตรี ซาตา รอง ผอ.รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการอํานวยการ
26 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม คณะกรรมการอํานวยการ
27 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม คณะกรรมการอํานวยการ
28 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม คณะกรรมการอํานวยการ
29 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม คณะกรรมการอํานวยการ
30 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา คณะกรรมการอํานวยการ
31 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ รก. ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.25 เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการ
32 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
33 นายสมยศ รัตนถา ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
34 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
35 ว่าที่ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
36 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
37 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
38 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
39 นายสมพล จันทร์แดง ผู้อํานวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
40 นายอินทร กิตติก้อง ผู้อํานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
41 นายบัณฑูร ชุมแวงวาปี ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
42 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อํานวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
43 นายวรวุธ ดาวงษา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
44 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
45 นายพลสันณ์ พิมพ์ภักดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
46 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
47 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
48 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
49 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
50 นางไพศรี จันทร์แดง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
51 นางจิตประสงค์ ไพศาลพงษ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
52 นายนรินทร์ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
53 นายบุญนํา งิ้วสีดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
54 ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
55 นางกัญญาภัทร์ ปทุมมชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
56 นางรมย์วสุ สินสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
57 นางปิยาณี จันทภูมิ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
58 นางวรรณฑา บริราชเดชากุล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
59 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
60 นายสมชาติ กัลยาบาล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
61 นายสุนันท์ บุญหล้า ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
62 นายเชาวลิต หาจันดาห์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
63 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
64 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
65 นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
66 นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
67 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
68 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
69 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
70 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
71 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
72 นายสุชาติ ชัยทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
73 นางดวงจันทร์ เจือกุดขมิ้น ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
74 นางเสาวนีย์ กิจสําเร็จ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
75 นายทินกร สดสุชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
76 นายสกรรจ์ อุดมมาก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
77 นายภูมรินทร์ แสนไชยสุริยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
78 นายจตุพล สิทธิ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
79 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น
80 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
81 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
82 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
83 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
84 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
85 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
86 นางรัมภา พิมพุต ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
87 นายไชยยศ วัฒนวาทิตกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
88 นายปัณณพงษ์ บุปผาพรม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
89 นายทรงธรรม ชินบุตร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
90 นายสุจินต์ หอมสิน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
91 นางสาวอุมาพร สระมูล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
92 นางปนัดดา นามวิจิตร ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
93 นางวิภา มีใจดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
94 นางนงลักษณ์ อภัยพันธุ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
95 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
96 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
97 นายสมเดช สอนถม รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
98 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
99 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
100 นางรําเพย ภาณุสิทธิกร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
101 นางสุกัญญา สมรือแสน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
102 นางอาภรณ์ ศรีวรสาน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
103 นางน้ําอ้อย กาญจนเส็ง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
104 นางมยุรี จันทรา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
105 นายกุศล ทัดโคกกรวด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
106 นางประภาพันธ์ โพธิรุกข์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
107 นางสุกัลยา บูรณประเสริฐกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
108 นางกัลยา เพชรชารี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
109 นายวรวุธ ดาวงษา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
110 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
111 นางมยุเรศ บรรพโคตร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
112 นายอํามาตย์ นิรันดร์กูล รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร
113 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร
114 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร
115 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร
116 นางบุญช่วย กัณหาบัว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร
117 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร
118 นางกัญญา บุญรอด ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร
119 นางกัลยา ดีงาม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร
120 นายทองสิทธิ์ กิติราช ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร
121 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร
122 นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร
123 นายวีระเดช ซาตา ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร
124 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร
125 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร
126 นายนําพล พงศ์พัสนันนท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร
127 นางวิไล ทองแท่งไทย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร
128 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร
129 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร
130 นายสมจิตร เจริญสุข ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร
131 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
132 นายไมตรี โพธิ์นิล รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
133 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
134 นายทองเพชร รัตนธรรม ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
135 นายคําพันธ์ วรหาญ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
136 นายณัฏฐ์พัชร์ รัตนานนท์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
137 นายรําไพ แสงนาค ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
138 นายปิยชัย ไกรทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
139 นายสําเนียง มิ่งขวัญ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
140 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
141 นายธิติ แสงเขียว ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
142 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
143 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
144 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
145 นายสมพล จันทร์แดง ผู้อํานวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
146 นายบัณฑูร ชุมแวงวาปี ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
147 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อํานวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
148 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
149 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
150 นายสัญญา พันธะไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
151 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
152 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
153 นายประเทศ วิเศษสา ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
154 นายประทิน โพธิ์ปริสุทธิ์ เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
155 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
156 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
157 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
158 นายสุภาพ ผิวขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนคําแคนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
159 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อํานวยการโรงเรียนชนบทศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
160 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
161 นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
162 นายสงกรานต์ อุดทารุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
163 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
164 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อํานวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
165 นางปนัดดา นามวิจิตร เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
166 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
167 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
168 นายอินทร กิตติก้อง ผู้อํานวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
169 นายอดุลเดช ฐานะ รองผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
170 นายวรวุธ ดาวงษา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
171 นายวิรัช คุ้มโภคา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
172 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
173 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
174 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
175 นายธํารง ชื่นนิรันดร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
176 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
177 นายนิพล นิราศสูงเนิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนาจานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
178 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อํานวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
179 นายสมควร ไกรพน ผู้อํานวยการโรงเรียนภูผาม่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
180 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
181 นางสุดสวาท ประไพเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนซํายางวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
182 นางสายสมร ศักดิ์คําดวง ผู้อํานวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
183 นายพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
184 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อํานวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
185 นายสันติ พรมขันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
186 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
187 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
188 นายสมเดช สอนถม รองผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
189 นางสุกัญญา สมรือแสน เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
190 นายอํามาตย์ นิรันดร์กูล รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
191 นายอารมณ์ ศรีเชียงสา ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
192 นายมนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
193 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
194 นายวิชัย อ่อนเบ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
195 นายสุรกฤษฎิ์ คําปิคา ผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
196 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
197 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
198 นายสุพล พรหมกูล เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
199 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําพองศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
200 นายบวร ใจป้ำ ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
201 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
202 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อํานวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
203 นายธนชัย ศรีโพธิ์ชัย ผู้อํานวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
204 นายอํามาตย์ นิรันดร์กูล รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
205 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ช่วยปฏิบัติงาน สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
206 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําพองศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
207 นายทองสิทธิ์ กิติราช เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) กรรมการและผู้ช้วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
208 นายสมยศ รัตนถา ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
209 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อํานวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
210 นายวิทยา บัวพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
211 นางณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนยางคําพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
212 นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
213 นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
214 นายชูเดช แก้วดวง ผู้อํานวยการโรงเรียนลําน้ําพอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
215 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ รก. ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
216 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
217 นายสาคร พนิจมนตรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
218 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
219 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
220 นายสุนันท์ คําจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
221 นายอุดม ประมะคัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
222 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
223 นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
224 นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
225 นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
226 นางปรียาดา สุขสวาง ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
227 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
228 นายสนั่น มาลาสาย เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา (ดนตรี) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
229 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
230 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อํานวยการโรงเรียนพล รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
231 นายบุญหนา บัวนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
232 นายมนตรี ถ้ําหิน ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
233 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
234 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อํานวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
235 นายสุริยา ทองบุญมา ผู้อํานวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
236 นางสดใส สวัสดิรมย์ นักวิชาการชํานาญการ สพม. 25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
237 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
238 นายอนันท์ ชุมผาง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
239 นายเฉลิมพล นามมนตรี ผู้อํานวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
240 นายภูวดล หมื่นสีพรม ผู้อํานวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
241 นายสุรเชษฐ รูปต่ํา ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
242 นายอิทธิพล วังคําแหง ผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
243 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
244 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
245 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อํานวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
246 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
247 นางรมณียา ภู่ชัยภูมิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
248 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
249 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
250 นายวีระพงษ์ ไชยรา ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
251 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
252 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
253 นายสมนึก ทองคํา ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
254 นายนิคม จําปานิล ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
255 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
256 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
257 นายวิฉัตร มาสภา รองผู้อํานวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
258 นางพูลสุข มหัทธนะโชค นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
259 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
260 นางชรีพร กุลพันธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
261 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา (กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
262 นายวีระเดช ซาตา ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
263 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
264 นายอารมณ์ ศรีเชียงสา ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
265 นายมนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
266 นายวิชัย อ่อนเบ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
267 นายสุรกฤษฎ์ คําปิตา ผู้อํานวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
268 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
269 นายทินกร ทองดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
270 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฐ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
271 นางชุติกาญจน์ นกเด็น นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
272 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
273 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล เลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
274 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
275 นายวีระเดช ซาตา ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
276 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
277 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
278 นายทินกร ทองดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
279 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฐ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
280 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
281 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
282 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
283 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
284 นายมาโนช ฝั้นฉิม ครูโรงเรียนพล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
285 นายปริญญา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
286 นางสาวอมรา นามพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
287 นายอร่าม วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
288 นายสมพงษ์ วรรณกิจชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
289 นางสุรัญชนา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
290 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
291 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
292 นายชัยขจร บัวช่วย รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน โรงเรียนขามแก่นนคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
293 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
294 นายวีรพงษ์ ไชยรา ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
295 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
296 นายนิคม จําปานิล ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
297 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
298 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
299 นายวิฉัตร มาสภา รองผู้อํานวยการโรงเรียนจระเขวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
300 นายอดิศักดิ์ ฝ่ายบุญ ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
301 นายสมนึก ทองคํา ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
302 นายแวง พลบุรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
303 นายประภาส วินิจสิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
304 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ช่วยปฏิบัติงาน สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
305 นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
306 นางพรพิศ แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
307 นายกอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
308 นางกัญญาภัทร์ ปทุมมชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
309 นางวัชรี ชื่นใจ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
310 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
311 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
312 นางสุวิมล กอบกุลวัฒน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
313 นางกุลวดี บงแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
314 นางเนาวรัตน์ วิลาวรรณ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
315 นางพรพิมล บุปผาโสภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
316 นางศิริรุง ดนตรี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
317 นางเทียมจันทร์ บัวช่วย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
318 นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
319 นางพัทธ์ธีรา ศิริธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
320 นางสมจิตร ชินบุตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
321 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
322 นางไอลดา ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
323 นางณัฐธัญญา สุนทโรจน์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
324 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
325 นายไมตรี โพธิ์หล้า รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
326 นางนันทนา บุรีจันทร์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
327 นายพรชัย บรรจง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
328 นายบุญนํา งิ้วสีดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
329 นายสุชาติ ชัยทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
330 นางสาววรางคณา พระลับรักษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
331 นายสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
332 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
333 นายไชยศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
334 นายประหยัด จันทะบัณฑิต ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
335 นายศิริกุล ทาแดง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
336 นายสุรเชษฐ เหลาอัน ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
337 นายนิพนธ์ เพียรทอง ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
338 นายมัชรพงศ์ โชติพัชรอนันต์ ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
339 นายพิทักษ์ สิริเลิศธีรกุล ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
340 นางมยุรี จันทรา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
341 นางกัลยา เพชรชารี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
342 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
343 นายกุศล ทัดโคกกรวด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
344 นายสุรชาติ สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
345 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
346 นายอลงกรณ์ บุตรกสก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
347 นายพงษ์พานิช สอนคําหาญ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
348 นายอาคม ศรีวะโสภา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
349 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
350 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
351 นายชายชัย พรมมาหลง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
352 นายอนุสรณ์ ปันใจยศ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
353 นายไมตรี โพธิ์นิล รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
354 นายคําพันธ์ วรหาญ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
355 นายณัฏฐพัชร์ รัตนานนท์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
356 นางสาววลัยภรณ์ แสนโยธา นร.ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
357 นางสาวปาลิตา ปัญสุวรรณ นร.ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
358 นางสาวอัญชรัตน์ เนตรน้อย นร.ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
359 นายทองเพชร รัตนธรรม ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
360 นางนันทนา บุรีจันทร์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
361 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
362 นายอร่าม วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
363 นายทองพูล เมืองวงษ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
364 นายสนอง พรหมที ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
365 นายนพดล โพธิ์ถิรเลิศ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
366 นายบุญมา คําชนะชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
367 นายเถาวัลย์ สันวิลาศ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
368 นายสุนันท์ บุระกรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
369 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
370 นายพงษ์ธนา มูลแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
371 นายสุดเขต เชื้อสาวะถี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
372 นายชัชวาล ชาญวิรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
373 นายอุดม คําสะอาด ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
374 นายธนะสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
375 นายฉัตรชัย ทิมจะโปะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
376 นายวิสูตร สุทธิปญโญ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
377 นายธงชัย ทองถม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
378 นายชาญชัย มาตย์ภูธร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
379 นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
380 นายวิเชียร เสาวกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
381 นายมาโนชญ ทับทิม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
382 นายประชา ศิริลิมประพันธ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
383 นายปัญญา พราหณ์ไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
384 นายอนุศักดิ์ ชาติศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
385 นายทินกร ทองดี ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
386 นายอดิเทพ พลบํารุง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
387 นายลิขิตพันธ์ อมรสิรินันท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
388 นางสาววิไล ทองแท่งไทย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
389 นายสําเนียง มิ่งขวัญ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
390 นายคําพันธ์ วรหาญ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
391 นายณัฏฐพัชร์ รัตนานนท์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
392 นายทองเพชร รัตนธรรม ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจร สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
393 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
394 นางธนพร ศรีพล ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
395 นางสําเนียง เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
396 นางศิริลักษณ์ โคจรประเสริฐ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
397 นางรุงตะวัน ครองทรัพย์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
398 นางพัชนี คํามูล ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
399 นางศิริมาศ แสนโสภา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
400 นางสาวอุษณีย์ วรรณดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
401 นางเอื้องพร คําออ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
402 นางสุมณฑา จันทราช ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
403 นางนวลจิรา มหาวีรวัฒน์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
404 นางขวัญกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
405 นางนิยุบล จารย์โพธิ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
406 นางปรีดา บุตรดีวงศ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
407 นางปยนารถ สุริยหาร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
408 นางสาววิไลวรรณ สิมโฮง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
409 นางนัฎทกร ศรีทําบุญ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
410 นางนิยรัตน์ แก้วกันยา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
411 นางนภัสดล ลํานามนต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
412 นางอรทัย พรมลี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
413 นางสาวปัทมา นาแถมเงิน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
414 นางสาวจุฑามาศ นุชิต ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
415 นางมณฑวรรณ เอี่ยมปุ้น ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
416 นางสาวเพลินพิศ พระโคตร ลูกจ้างโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
417 นางเชาวนาท กราพันธ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
418 นายอลงกต โรจนลิ้มสกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
419 นายเสริมสุข แก้ววงษา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
420 นางนัดดา พิมพ์ดีด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
421 นางสุดฤดี วีรภัทรสกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
422 นางประไพร ทิมจะโปะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
423 นางบุญช่วย กัณหาบัว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
424 นางสุพิดา โนพันธุ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
425 นางสุปรียา ธุระการ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
426 นางประไพศรี ศิริลิมประพันธ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
427 นางสาวพัฒน์ชญา ปิตาระเต ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
428 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
429 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
430 นางต้องตา ไชยเสือ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
431 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
432 นางรมย์วสุ สินสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
433 นางศยมน พันธุ์นายม ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
434 นางสาวจิตรา เกินชัย ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
435 นางศิริลักษณ์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล สถานที่แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
436 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
437 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
438 นางอารมณ์ มินา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
439 นางอมรพรรณ รักษาเคน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
440 นางรัตติกาล ขวาคํา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
441 นายมนัสชัย ทองสา อัตราจ้างโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
442 นายชาญชัย พรมมาหลง อัตราจ้างโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
443 นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง อัตราจ้างโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
444 นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ อัตราจ้างโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
445 นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
446 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
447 นางกนกพิชญ อนุพันธ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
448 นางราตรี หาญสุโพธิ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
449 นายศิริชัย วงศ์พุฒ รองผู้อํานวยการ สพม. 25 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
450 นางวิไลวรรณ อุทธตรี รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
451 นางรัชนี ธีรกิจภาคิน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
452 นายฤทธิรงค์ ศรีตระกูล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
453 นางน้ําอ้อย กาญจนเส็ง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
454 นางจงกล ศรีวิไล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
455 นางนวลจันทร์ เลิศศึกษากุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
456 นางกนกพรรณ ผาตะพงษ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
457 นางณัฎฐิยาภรณ์ เทศน้อย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
458 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
459 นางสาวณฐมน วันสืบ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
460 นางอัมพลิกา เปรมศรี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
461 นางสุนันทา ดีมาก ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
462 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
463 นางนงนุช พูลลาภ ครูโรงเรียนน้ําพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
464 นางพัชรินทร์ เนตรพระ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
465 นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
466 นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
467 นางสาวภัทราภรณ์ เลิศคอนสาร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
468 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อํานวยการ สพม. 25 ประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
469 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อํานวยการ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
470 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา รองประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
471 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
472 นางอารุณี สินทรัพย์ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
473 นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
474 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
475 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
476 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
477 นายบุญนํา อรรคฮาต ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
478 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการกองเลขานุการ
479 นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการกองเลขานุการ
480 นางสาวนันทนา สุวรรณปา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการกองเลขานุการ
481 นายชานนท์ มุ่งเขตกลาง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการกองเลขานุการ
482 นางธันยพร แบนอภัย ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) คณะกรรมการกองเลขานุการ
483 นายกฤตพล อินทร์เสนลา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) คณะกรรมการกองเลขานุการ
484 นายองอาจ ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการกองเลขานุการ
485 นางสุธัมมา นามวงษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการกองเลขานุการ
486 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครูโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม คณะกรรมการกองเลขานุการ
487 นายวีระชน แสงศรีเรือง ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
488 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการกองเลขานุการ
489 นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการกองเลขานุการ
490 นายชาญชัย พรมมาหลง อัตราจ้างโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการกองเลขานุการ
491 นางสาวรตนวรรณ จินดาภู บุคลากรปฏิบัติงาน สพม. 25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
492 นางสาวปนัดดา ศรีหาวงศ์ พนักงานธุรการ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
493 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ รักษาการ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม. 25 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
494 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
495 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครูช่วยปฏิบัติงาน สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
496 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
497 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
498 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
499 นายสุภาพ ผิวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
500 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
501 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
502 นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
503 นายสงกรานต์ อุดทารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
504 นายวิเชียร ชาโนสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
505 นายวิแมน บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
506 นายนพดล ชาลีคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
507 นายกฤษฎางค์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
508 นายพิเชษฐ์ เชื้อทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
509 นายกุศล หาญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
510 นายสุชีวิน ปิตานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
511 นางวิไลวรรณ พรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
512 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ รก.ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
513 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
514 นางปนัดดา นามวิจิตร ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
515 นางไยดี หงษ์เหิน ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
516 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
517 นางปนัดดา นามวิจิตร ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
518 นางไยดี หงษ์เหิน ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
519 นายวินัย ปานเนาว์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
520 นางสาวกนกรัตน์ จิตผดุงวิทย์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
521 นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
522 นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
523 นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้า ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
524 นางสุมาลา ดำเนตร ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
525 นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสุจริต ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
526 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
527 นางสาวกนกรัตน์ จิตผดุงวิทย์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายรับและตรวจสอบผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
528 นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายรับและตรวจสอบผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
529 นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับและตรวจสอบผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
530 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
531 นายอรรถกร โคตนารา ครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
532 นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสุจริต ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
533 นางนงลักษณ์ อภัยพันธุ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
534 นางจรรยง กระพี้แดง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
535 นางนฤมล อัครปรีชาศาสตร์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
536 นางนงลักษณ์ วัฒนะพิทักษ์สกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
537 นางจรี วรชิณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
538 นางนงลักษณ์ เชาว์พานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
539 นางพิชญ์สมร อินทรจักรพงษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
540 นางปารมี คุณแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
541 นางสาวปัทมา นาแถมเงิน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
542 นางสาวญาตา กรุณากร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
543 นางจันทร์เพ็ญ ทองล้น ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
544 นางปทิตตา ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
545 นางปิยนาถ ฝ่ายอุประ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
546 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
547 นางนภัสดล ลำนามนต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
548 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
549 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
550 นางกุลวดี บงแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
551 นางสุจิตรา สว่างโรจน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
552 นางจันทร์เพ็ญ ทองล้น ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
553 นางนวลจันทร์ เขตอนันต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
554 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
555 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
556 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
557 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
558 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
559 นายประมวล กานต์รังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
560 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
561 นายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
562 นางนงนุช นุแปงถา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
563 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. 25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
564 นายประเทศ วิเศษสา รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
565 นายประทิน โพธิ์ปริสุทธิ์ เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
566 นายประเทศ วิเศษสา ผช.ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
567 นางเยาวกุล จุฬานนท์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
568 นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
569 นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรัส ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
570 นายอภิสิทธิ์ บึงไสย์ ครูโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
571 นางสุดาพร พาระพัฒน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
572 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
573 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
574 นางกุลวดี บงแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
575 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
576 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
577 นายวรวุธ ดาวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
578 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
579 นางรำเพย ภาณุสิทธิกร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
580 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ เลขาศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
581 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ผู้ช่วยเลขาศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
582 นางไพรินทร์ เจริญศิริ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
583 นางจิราวดี กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
584 นางสาวสุธาสินี ผานาค อัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
585 นางธิติมา อินทร์เสนลา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
586 นายระชานนท์ ศรีเพชร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
587 นางพัทธนันท์ แสบงบาล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
588 นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
589 นางปิยะวรรณ มัธยมนันท์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
590 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
591 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
592 นายชุมพร อินทรจักรพงษ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
593 นายวิรัช คุ้มโภคา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
594 นายอดุลย์ ผ่องสนาม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
595 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
596 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
597 นายระชานนท์ ศรีเพชร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
598 นายคฑาวุธ สมทรัพย์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
599 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
600 นางธิดาวัลย์ มโนคุ้น ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
601 นางจันทิพา ปรีดี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
602 นางประณีต คมสาคร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
603 นางกนกพร ทาราศรี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
604 นางปาลิดา เร่งพัฒนกิจ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
605 นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
606 นางจุฬารัตน์ แก้วหานาม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
607 นางสาวสุภาพร วงเวียง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
608 นางวิชดา หงษ์จ้อย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
609 นางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
610 นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
611 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
612 นางมยุรี จันทรา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
613 นายแมน พิมพะสอน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
614 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
615 นายวิรัช คุ้มโภคา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
616 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
617 นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
618 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
619 นายอารมณ์ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
620 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
621 นายอุดม ประมะคัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
622 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
623 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
624 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
625 นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
626 นายสุพล พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
627 นางนิธิดา เบ้าศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
628 นางพิณภาคย์ บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
629 นางอรุวรรณ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
630 นางพิณภาคย์ บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
631 นางสาวเจษราภรณ์ ตรีศาสตร์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทสกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
632 นางสาวทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทสกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
633 นางสาวนิภาพร ศรีสุวรรณ์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทสกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
634 นางสาวทอขวัญ ภูธนาทรัพย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทสกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
635 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำเบ้า นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทสกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
636 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
637 นางสาวอรนภา เทพเกาะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
638 นายสุรชาติ สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
639 นายอาคม ศรีวะโสภา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
640 นายพงษ์พานิช สอนคำหาญ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
641 นางมัญชรี คีรีรัตน์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
642 นางบุญช่วย กัณหาบัว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
643 นางสาวเจษราภรณ์ ตรีศาสตร์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
644 นางสาวทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
645 นางสาวนิภาพร ศรีสุวรรณ์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
646 นางสาวทอขวัญ ภูธนาทรัพย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
647 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำเบ้า นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
648 นางสุดาวดี โชติกีรติเวช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
649 นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
650 นางสมจิตร ชินบุตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
651 นางสุพิดา โนพันธุ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
652 นางสุปรียา ธุระการ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
653 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
654 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
655 นายบุญหนา บัวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
656 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
657 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
658 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
659 นายสุริยา ทองบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสนกเต็นประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
660 นางสดใส สวัสดิรมย์ นักวิชาการชำนาญการ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
661 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
662 นายอนันต์ ชุมผาง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
663 นางดัชนีพร จงเทพ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ทัศนศิลป์)
664 นายชัยยา เวฬุวรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ทัศนศิลป์)
665 นายปริพัฒน์ ไสยสาลี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ทัศนศิลป์)
666 นายสืบพงษ์ วิชัยผิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ทัศนศิลป์)
667 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ทัศนศิลป์)
668 นางประภัสสร ปะทะวัง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ทัศนศิลป์)
669 นางสาววรลักษณ์ กะลาม ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ทัศนศิลป์)
670 นางสาวทัศนีย์ วงค์นรา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ทัศนศิลป์)
671 นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ทัศนศิลป์)
672 นางขนิษฐา ถ้ำหิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม(ทัศนศิลป์)
673 นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม(ทัศนศิลป์)
674 นายประยุทธ บัวแสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม(ทัศนศิลป์)
675 นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม(ทัศนศิลป์)
676 Mr.Bien Doan The ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม(ทัศนศิลป์)
677 นายขัตติยะ มีแก้ว ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม(ทัศนศิลป์)
678 นางอรอุมา สุวรรณหงษ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม(ทัศนศิลป์)
679 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
680 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
681 นายสุนันท์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
682 นายอุดม ประมะคัง ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
683 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
684 นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
685 นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
686 นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามพิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
687 นางปรียาดา สุขสวาง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
688 นายจรัล รัตนบุญทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
689 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
690 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
691 นายธีรศักดิ์ พิลาทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
692 นายเดชา ภูมาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
693 นายเสรี น้อยผาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
694 นายกาญจนิก บุษปวนิช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
695 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
696 นางรัญจวน แคนติ ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
697 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
698 นางชุมสาย ชาวงษ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
699 นางจรรยา บุญศรีประกอบ ครูโรงเรียนกุ่ทองพิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
700 นางปอเรียม แสงชาลี ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
701 นายบรรลุ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
702 นายบุญเปรียบ น้ำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
703 นายเอกชัย จันประสพชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
704 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
705 นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
706 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
707 นายมนตรี เบ้าศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
708 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
709 นายกาญจนิก บุษปวนิช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
710 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
711 นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
712 นางสาววาสนา นนตา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
713 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
714 นายสมชาติ กัลยาบาล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
715 นางสาวมนสิชา โคตรตาแสง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
716 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
717 นางธรรมมาภรณ์ พิณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
718 นางสาวสุพรรษา แถวโนนงิ้ว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
719 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
720 นายสมโภช พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
721 นางจันทร์ศรี สว่างภพ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
722 นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
723 นายภิญโญ โจมศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
724 นายพินิจ กุณาศล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
725 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
726 นางมัณฑนา โพธิสัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
727 นางสาววรัญญาภรณ์ สมเด็จ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
728 นางสาวเบญจรัตน์ สุวภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
729 นางสาวสุพรรษา แถวโนนงิ้ว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
730 นางประยูร สันดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
731 นางสาววาสนา นนตา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
732 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
733 นายสมชาติ กัลยาบาล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
734 นางสาวควรครอง ปัญโญวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
735 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
736 นางสาวดารุณี ศิริมา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
737 นางสาวมนสิชา โคตรตาแสง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
738 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
739 นายเฉลิมพล นามมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
740 นายภูวดล หมื่นสีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
741 นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
742 นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
743 นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
744 นางรมณียา ภู่ชัยภูมิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
745 นายอิทธิพล วังคำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
746 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
747 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
748 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
749 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
750 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคระกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
751 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการและเลขานุการคระกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
752 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
753 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
754 นายสันติ คุวาจารย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
755 ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
756 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
757 นางสาวเบญจมาศ เอกวุธ ครูโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
758 นางสาวดวงพร มีนา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
759 นายสมบูรณ์ เพียยุระ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
760 นางชญาภา ราษฏร์เจริญ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
761 นางสาวยุภาพร เอมโอษฐ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
762 นางสาวกุสุมา ผิวขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
763 นางสุภาพร โคตรมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
764 นางสาวพีรดา เนื่องอาชา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
765 นางสาวสุกัญญา ภูครองนาค ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
766 นางอรุณี ขุนทิพย์ทอง ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
767 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
768 นายธานินทร์ เลิศพันธ์ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
769 นางธัญญารัตน์ พิลาบุตรธนานันท์ ครูโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
770 นายประหยัด คำน้อย ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
771 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
772 นางจินตนา หาแก้ว ครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
773 นางตุรกี สมสา ครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
774 นางภานุมาศ จันทร์ศรี ครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
775 นายอนันต์ เวียงภักดี ครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
776 ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
777 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการการเงินและพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
778 นางวันทนา ทานุมา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการการเงินและพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
779 นางชญาภา ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการการเงินและพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
780 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
781 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
782 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
783 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
784 นายสมพล จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
785 นายอินทร กิตติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
786 นายบัณฑูร ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
787 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
788 นายวรวุธ ดาวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
789 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
790 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
791 นายทินกร ทองดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
792 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
793 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผูู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
794 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
795 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
796 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
797 นายมาโนช ฝั้นฉิม ครูโรงเรียนพล คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
798 นายปริญญา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
799 นางสาวอมรา นามพรรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
800 นายอร่าม วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
801 นายสมพงษ์ วรรณกิจชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
802 นางสุรัญชนา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
803 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
804 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
805 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
806 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
807 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
808 นายสมเพชร ป้อมสุววรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
809 นายปริวรรต ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
810 นายสุรพล ล้อเทียน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
811 นายณรงค์ ท่วมไธสง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
812 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
813 นายเสกสรรค์ สีหาโมกข์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
814 นายปริญญา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
815 นายอร่าม วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
816 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
817 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเรขานุการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
818 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
819 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
820 นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
821 นายสมจิตร เจริญสุข ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
822 นางไอรดา ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเรขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
823 นายอภิรัฐ จันทร์เทพ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสาระสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
824 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสาระสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
825 นางขวัญกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสาระสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
826 นางบุหลัน ถาวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสาระสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
827 นายสมภพ รักษาพงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสาระสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
828 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
829 นางสาวจาวรี วงษ์สละ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
830 นางรัชนี ธีรกิจภาคิน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเรขานุการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
831 นายปริญญา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
832 นายประสาท โนพันธ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
833 นายชาญวิทย์ มนตรี ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
834 นายสุวิทย์ ศรีดาจักร ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
835 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
836 นางบุหลัน ถาวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
837 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
838 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
839 นายสมควร ไกรพน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
840 นายนิพล นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
841 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
842 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
843 นางสุดสวาท ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
844 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
845 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
846 นายพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
847 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
848 นายขันติ พรมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
849 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
850 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
851 นายวรวุธ ดาวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
852 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
853 นายสมเดช สอนถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา เลขาคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
854 นางสุกัญญา สมรือแสน เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชุมแพศึกษา ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
855 นางสาววรีพร ชาติชนะ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนชุมแพศึกษา ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
856 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
857 นางนพมาศ ประภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
858 นางพิตตินันท์ ศรีธนธรณ์ ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
859 นางสาวปราณี ชุ่มจิตต์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
860 นางสาวณัฏฐ์กฤตา จุรีมาศทวีศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
861 นางสาววิรังรอง ทองวิเศษ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
862 นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
863 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
864 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
865 นายรวิพล อุ่นลอย ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
866 นางศิริวัฒนา ต่อนี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
867 นางจตุพร จิตมาตย์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา เลขาคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
868 นายเถลิงศักดิ์ ยุบล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขาคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
869 นางรัชดาพร จันฤาชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
870 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
871 นางมยุเรศ บรรพโคตร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
872 นางมยุรี จันทรา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
873 นายแมน พิมพะสอน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
874 นายกุศล ทัดโคกกรวด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
875 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
876 นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
877 นางยุภานิตย์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
878 นายวรเทพ หาจันดา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ผู่ช่วยเลขาคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
879 นางอาภรณ์ ศรีวรสาร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
880 นางประภาพันธ์ โพธิรุกข์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
881 นางสุกัลยา บูรณประเสริฐกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
882 นางพัชราภรณ์ ทักษะวรบุตร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
883 นางกัลยา เพชรชารี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
884 นางเอี่ยมละออ ชมพูนุท ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
885 นางประไพศรี รื่นรมย์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
886 นางสาวสุวัลยา นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
887 นางวาริษา ประเสริฐทรง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
888 นางสาวปารณีย์ ศรีพระนาม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
889 นางสุมาลี กองเกิด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
890 นางสาวณัฏฐ์กฤตา จุรีมาศทวีศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
891 นางสิรยา นามสง่า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
892 นางกมลรัตน์ เยาวพันธ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
893 นายเสริมสุข แก้ววงษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
894 นางสุดฤดี วีรภัทรสกุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
895 นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา เลขาคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
896 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
897 นางเนาวรัตน์ วิลาวรรณ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
898 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
899 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร เลขาคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
900 นางพรพิมล บุบผาโสภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
901 นางสุกัญญา สมรือแสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
902 นางมยุเรศ บรรพโคตร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
903 นางพนิดา สินโพธิ์ ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
904 นางสาวพิกุล สุขสงคราม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
905 นางจิราภรณ์ ชาดี ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
906 นางสุนทรทิพย์ เชิดจอหอ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
907 นางวิศนี มิเถาวัลย์ ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
908 นางจุไรรัตน์ อาจนุการ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
909 นางโฉมฉาย เพชรผล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
910 นางนพวรรณ นันตา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
911 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา เลขาคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
912 นางสาวสุดศิริ ศิริคุณ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
913 นายสมยศ รัตนถา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
914 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
915 นายวิทยา บัวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
916 นางณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
917 นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
918 นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
919 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
920 นายสำเนียง มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
921 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ รก. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
922 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เลขาคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
923 นางวิลาสินี โพธิ์นิล ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
924 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
925 นายสาคร พินิจมนตรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
926 นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติ ครู โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
927 นายคทาวุธ สมทรัพย์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
928 นายพยัพ สมลือแสน ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
929 นายปาณท เวียงเหล็ก ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
930 นางกนกพรรณ ผาตะพงษ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
931 นางกนกพรรณ ผาตะพงษ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
932 นางนันทนา บุรีจันทร์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
933 นางศยมน พันธุ์นายม ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
934 นายเรืองศักดิ์ เทศสีหา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
935 นายปิยชัย ไกรทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
936 นางดุษฎี แสนหล้า ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
937 นางดุษฎี แสนหล้า ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
938 นางอนุรักษ์ ชีกว้าง ครูโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
939 นางอนุรักษ์ ชีกว้าง ครูโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
940 นางรัชนี หล้าจาด ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
941 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
942 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
943 นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
944 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
945 นางภัสดา วงษ์ชารี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
946 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
947 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
948 นางปิยะฉัตร แสงอินทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
949 นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
950 นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
951 นายอนุรักษ์ พีรพรพิมล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
952 นางสาวเนาวรัตน์ อาษาสนา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
953 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
954 นางพรพรรณ์ เจนการช่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
955 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
956 นางนันทนา บุรีจันทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
957 นางสาววลัยภรณ์ แสนโยธา นักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
958 นางสาวปาลิตา ปัญสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
959 นางสาวอัญชรัตน์ เนตรน้อย นักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
960 ว่าร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
961 นายไมตรี โพธิ์นิล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
962 นายสำเนียง มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
963 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
964 นายรำไพ แสงนาค ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
965 นายปิยชัย ไกรทอง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
966 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
967 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
968 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
969 นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
970 นายทองเพชร รัตนธรรม ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
971 นายคำพันธ์ วรหาญ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
972 นายณัฏฐ์พัชร์ รัตนานนท์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
973 นายสมหมาย พรมสา ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
974 นายชัยยันต์ กันสีธา ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
975 นายศิลป์ เดินหลักคำ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
976 นายพัฒนพล อากาศ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
977 นายณรงค์ฤทธิ์ สาคำ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
978 นายธนภูมิ น้อยเสนา ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
979 นายประสบโชค คำพิลัง นักการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
980 นายสาคร แก้วบุญเรือง นักการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
981 นายประกอบ กลางโบราณ นักการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
982 นายสนิท แสงไชยราช นักการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
983 นายนพรัตน์ ภูพลผัน นักการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
984 นายสังเวียน ชาบัณฑิตพุฒ พนักงานขับรถ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
985 นางวิลาสินี โพธิ์นิล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
986 นายสาคร พินิจมนตรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
987 นางรมย์วสุ สินสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
988 นางศยมน พันธุ์นายม ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
989 นางศิริลักษณ์ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
990 นางสาวจิตรา เกินชัย ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
991 นายบัญชา คำธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
992 นางสัญญาลักษณ์ คำธานี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
993 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
994 นางโสภา พุฒซ้าย ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
995 นางสังวาล ลอยดี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
996 นางบุปผา วาสิงหน ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
997 นางปรารถนา สีเชียงสา ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
998 นางวริศรา อากาศ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
999 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1000 นายไมตรี โพธิ์หล้า รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1001 นางนันทนา บุรีจันทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1002 นายพรชัย บรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1003 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1004 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1005 นายรำไพ แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1006 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1007 นายบัญชา คำธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1008 นางอนุวรรณ สิมลี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1009 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1010 นางภัสดา วงษ์ชารี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1011 นางนันทนา บุรีจันทร์ ครู โรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1012 นางรัชนี หล้าจาด ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1013 นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1014 นางสาวณาตยานี บุตทนุ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1015 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1016 นางพรพรรณ์ เจนการช่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1017 นางนิตยา สมอหมอบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1018 นางสาวหทัยรัตน์ ภูมิพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1019 นายสาคร พินิจมนตรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพฯ)
1020 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1021 นายบวร ใจป้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1022 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1023 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอรฺ)
1024 นายธนชัย ศรีโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอรฺ)
1025 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอรฺ)
1026 ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอรฺ)
1027 ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอรฺ)
1028 นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอรฺ)
1029 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ครูช่วยปฏิบัติงาน สพม.๒๕ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอรฺ)
1030 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1031 นายทองสิทธิ์ กิติราช เลขานุการศูนย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1032 นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1033 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1034 นายอลงกรณ์ บุตรกสก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1035 นายทองสิทธิ์ กิติราช โรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1036 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1037 นางสาวสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1038 นายชัยนันท์ คำหลาย โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1039 นายโยธิน ธีระนันท์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1040 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1041 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1042 นางธิดารัตน์ ใจสุข โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1043 นายอาทิตย์ อายุโย โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1044 นายธีรศักดิ์ มุลทา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1045 นางสาวมณฑกานต์ ภักดีศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1046 นายวัชรพล เที่ยงปา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1047 นายลิลักษณ์พงษ์ ชัยพรมเขียว โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1048 นายธนบัตร กองแก้ว โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1049 นายนนทชัย พิมพิสนท์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1050 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1051 นายเผ่า พันธโคตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1052 นายอลงกณ์ บุตรกสก โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1053 นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1054 นายเกรียงไกร รักษาวงศ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1055 นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1056 นางอารยา จันทวน โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1057 นางไพฑูรย์ วงษ์ใหญ่ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1058 นางกาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1059 นางบังอร เวทย์วีระพงศ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1060 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1061 นางประครอง สอนกุลภักดี โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1062 นายอาทิตย์ อายุโย โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1063 นายธีรศักดิ์ มุลทา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1064 นางสาวมณฑกานต์ ภักดีศรี โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1065 นายวัชรพล เที่ยงปา โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1066 นายลิลักษณ์พงษ์ ชัยพรมเขียว โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1067 นางสาวปริตา ดวงงาม โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1068 นางสาวมนฤทัย นามศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1069 นางสาวปัทมา นามแสงผา โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1070 นายดิษฐพงษ์ ดอนหมื่นศรี โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1071 นางสาวสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1072 นางจรรยา แสวงธรรม ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1073 นางศิริรัตน์ เจือสกุล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1074 นางสายหยุด กล้าหาญ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1075 นางรุจิรา ยศวงษ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1076 นางจรรยา แสวงธรรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1077 นางศิริรัตน์ เจือสกุล โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1078 นางสายหยุด กล้าหาญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1079 นางรุจิรา ยศวงษ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1080 นางปราใส ขันตรีกรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1081 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1082 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1083 นางนงนุช พูลลาภ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1084 นางนงนุช พูลลาภ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1085 นางสุภาพร อ้วนสาเล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1086 นางสุภาพร อ้วนสาเล โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1087 นางสาวแววธิดา เกตุดาว โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1088 นางสาวแววธิดา เกตุดาว ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1089 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1090 นายมนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1091 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1092 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1093 นายทินกร ทองดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1094 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1095 นางญาณิศา เครือวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1096 นางรพิธร เสนาไชย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1097 นางสาววิไล ทองแท่งไทย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1098 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1099 นางชุติกาญจน์ นกเด่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1100 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1101 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล เลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1102 นางรัตติกาล ขวาคำ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1103 นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1104 นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1105 นางสาวกรรณิการ์ ทองยศ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1106 นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1107 นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1108 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง และบันทึกภาพ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1109 นายวิเชียร กระพี้แดง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง และบันทึกภาพ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1110 นายพัฒนพงษ์ ศรีวะรมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง และบันทึกภาพ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1111 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง และบันทึกภาพ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1112 นายชาญชัย พรมมาหลง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง และบันทึกภาพ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1113 นางจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม พยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1114 นางสาวภาวดี แสงศร ครูโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม พยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1115 นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคม พยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1116 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคม พยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1117 นางต้องตา ไชยเสือ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคม พยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1118 นางสาวสุทธิรัตน์ แขรัมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม พยาบาล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1119 นางจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1120 นางสาวภาวดี แสงศร ครูโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1121 นางกนกวรรณ ศิลปศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1122 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1123 นางต้องตา ไชยเสือ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1124 นางสาวสุทธิรัตน์ แขรัมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1125 นายวีระพงษ์ ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1126 นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถุิ่นอีสาน
1127 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถุิ่นอีสาน
1128 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1129 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1130 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1131 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1132 นายวิฉัตร มาสภา รองอำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1133 นายชูศักดิ์ แก้วไตรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1134 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1135 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1136 นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1137 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1138 นายวิญญู ผิวรัตน์ ครูโรงเรียนชนบทศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1139 นางพูลสุข มหัทธนะโชค นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1140 นางชรีพร กุลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1141 นางจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1142 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1143 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1144 นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1145 นายทนงศักดิ์ ขันทะกรรม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1146 นายอลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1147 นางชรีพร กุลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1148 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1149 นายฉลวย ดำดุลย์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1150 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1151 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1152 นางสาวพิลัยพร เรืองเจริญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1153 นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1154 นางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1155 นายแวง พลบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1156 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1157 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1158 นางสาวสุภาดา พันอินทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1159 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1160 นางสาวพิลัยพร เรืองเจริญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1161 นางสาววารุณี ศรเสนา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1162 นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฎิคม/พยาบาลกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1163 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฎิคม/พยาบาลกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1164 นางสาวสุภาดา พันอินทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฎิคม/พยาบาลกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1165 นางสาววารุณี ศรเสนา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฎิคม/พยาบาลกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1166 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฎิคม/พยาบาลกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1167 นางสาวเปรมใจ ศักดาสิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฎิคม/พยาบาลกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1168 นายสุราวุฒิ นักปราชญ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1169 นายเชษฐา วันสุทะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1170 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1171 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
1172 นางถนอมจิตร ศิริมั่งมูล ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]