หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกัลยาณวัตร 143 345 216
2 005 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 68 130 90
3 006 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 42 56 52
4 003 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 52 92 71
5 010 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 46 89 73
6 013 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 91 178 130
7 011 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 25 39 31
8 012 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 49 121 70
9 014 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 23 41 29
10 016 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 42 92 61
11 017 โรงเรียนขามแก่นนคร 119 348 205
12 019 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 72 133 102
13 024 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 119 270 188
14 025 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 45 116 71
15 029 โรงเรียนชนบทศึกษา 100 265 162
16 030 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 49 87 73
17 031 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 36 77 54
18 032 โรงเรียนชุมแพศึกษา 141 459 235
19 034 โรงเรียนซำยางวิทยายน 28 53 45
20 037 โรงเรียนดงบังวิทยายน 14 26 21
21 038 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 19 33 27
22 046 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 50 124 74
23 042 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 43 95 66
24 045 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 22 52 36
25 053 โรงเรียนนครขอนแก่น 100 310 156
26 056 โรงเรียนนาจานศึกษา 21 30 26
27 057 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 10 20 12
28 058 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 103 275 164
29 064 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 18 37 23
30 065 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 70 141 97
31 072 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 18 24 20
32 070 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 48 92 72
33 071 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 68 139 101
34 069 โรงเรียนบ้านไผ่ 116 342 181
35 067 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 61 159 97
36 068 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 24 61 42
37 076 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 29 49 33
38 077 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 66 102 89
39 081 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 23 37 28
40 085 โรงเรียนผาขามวิทยายน 20 35 29
41 086 โรงเรียนฝางวิทยายน 54 111 82
42 089 โรงเรียนพล 104 253 159
43 090 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 29 54 42
44 091 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 57 119 81
45 096 โรงเรียนภูผาม่าน 77 159 118
46 097 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 133 410 234
47 104 โรงเรียนมัญจาศึกษา 114 262 179
48 105 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 26 45 37
49 106 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 20 55 26
50 100 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 46 93 70
51 110 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 35 75 48
52 113 โรงเรียนลำน้ำพอง 32 63 42
53 127 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 147 455 240
54 129 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 59 163 100
55 131 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 17 35 21
56 135 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 77 139 109
57 137 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 21 33 29
58 140 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 10 19 14
59 141 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 32 56 41
60 142 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 88 203 119
61 146 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 141 386 235
62 144 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 119 304 185
63 147 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 40 61 55
64 151 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 77 173 125
65 018 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 63 111 81
66 040 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 60 108 91
67 047 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 52 119 71
68 074 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 43 80 58
69 084 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 75 155 117
70 123 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 70 170 115
71 124 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 52 103 76
72 148 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 24 38 32
73 008 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 112 280 173
74 007 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 31 80 46
75 125 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 50 104 78
76 126 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 86 183 116
77 020 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 47 78 66
78 022 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 63 164 98
79 021 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 90 173 134
80 059 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 43 91 55
81 061 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 59 134 88
82 062 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 27 57 44
83 139 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 33 63 51
84 041 โรงเรียนไตรคามวิทยา 45 85 62
85 001 โรงเรียนกระแสพัฒนา 21 33 21
86 004 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 46 79 50
87 009 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 29 50 41
88 015 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 26 34 30
89 078 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 0 0 0
90 092 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 0 0 0
91 093 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 8 10 7
92 098 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 37 78 41
93 099 โรงเรียนมนตรีศึกษา 0 0 0
94 101 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 39 90 60
95 102 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 27 68 45
96 103 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 88 163 105
97 156 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 20 44 31
98 114 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 23 50 24
99 120 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 9 17 11
100 138 โรงเรียนสุดารัตน์พิทยาคม 0 0 0
101 149 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 0 0 0
102 150 โรงเรียนอมตวิทยา 107 278 158
103 152 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 39 61 47
104 033 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 27 38 31
105 035 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 2 14 6
106 055 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 59 155 100
107 066 โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 0 0 0
108 087 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 0 0 0
109 088 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 25 48 32
110 094 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 52 105 68
111 095 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 0 0 0
112 107 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 1 2 2
113 128 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 19 28 24
114 136 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 79 166 112
115 143 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 0 0 0
116 048 โรงเรียนเทศบาล1(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 52 54 49
117 083 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 0 0 0
118 109 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 104 277 153
119 051 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 27 39 37
120 023 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 9 32 11
121 063 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 61 122 80
122 060 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 0 0
123 026 โรงเรียนจันทรประสิทธิ์ 0 0 0
124 027 โรงเรียนจันทวิทยาคม 0 0 0
125 036 โรงเรียนญาณสังวร 0 0 0
126 039 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 5 9 8
127 043 โรงเรียนท่าน้ำพอง 0 0 0
128 044 โรงเรียนท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 0 0 0
129 052 โรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
130 054 โรงเรียนนพคุณวิทยา 0 0 0
131 073 โรงเรียนบูรพารามวิทยาสรรค์ 3 4 4
132 075 โรงเรียนประชาพัฒนาราม 0 0 0
133 079 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 12 28 17
134 080 โรงเรียนประสิทธิ์ธรรมสาร 0 0 0
135 082 โรงเรียนปุญยสารโสภิตวิทยา 0 0 0
136 153 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญญาณสังววร 4 5 4
137 108 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 0 0 0
138 111 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 3 16 5
139 115 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 7 9 9
140 116 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 0 0 0
141 117 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0
142 155 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 6 8 8
143 121 โรงเรียนวัดสระแก้วพิทยาคม 0 0 0
144 154 โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา 4 6 6
145 118 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 0 0 0
146 119 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยศึกษา 0 0 0
147 122 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 17 27 17
148 130 โรงเรียนสว่างรังษีวิทยา 0 0 0
149 134 โรงเรียนสารคุณวิทยา 0 0 0
150 145 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 0 0 0
151 028 โรงเรียนแจ้งสว่างนอก 0 0 0
152 132 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 33 47 42
153 133 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 14 17 18
154 112 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 80 288 141
155 049 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 0 0 0
156 050 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 36 57 46
รวม 6173 13932 9096
23028

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]