หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kkn

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา สว่างโรจน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบงกช วิลาศรีโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางบัวสุวรรณ โสภาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ เขตอนันต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบุญวิภา เชื้อสาวะถีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ทัพซ้ายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ทองล้นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ เก้าเกศเกียรติกุลโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวจริยาพร สงิมทองโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ วัฒนะพิทักษ์สกุลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางพรรณี ชัยทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวรรณวรางค์ โอฬาริกพนธุ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางไพศรี จันทร์แดงโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ เลขะพัฒนพลโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ อภัยพันธุ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ สงวนญาติโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางธัญวรัตน์ บัวระภาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางนิดาวัลย์ วิวัฒนะโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางขวัญตา นามศรีฐานผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร โพธิจักรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายโยธิน อ่างยานต์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางไยดี หงษ์เหินโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี สีมาพลโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางภัชราภรณ์ ค่ำคูณผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เหลาหาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวณัฐาภรณ์ ชมพูนุชผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เชาว์พานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร แสงลับโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางปทิตตา ไชยทิพย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสอนศรี อนุชนโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นางสุมาลา ดำเนตรโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายประยูร ลาแสงโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางจีระนันท์ พรประเสริฐโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ จันทร์ศิลาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัมภา พิมพุฒโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา ปินใจยศโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นายสุทธี พวงมาลัยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกฤติมา กึกก้องโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสุนันทา ศิริตื้นลีโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
7. นางสาวจิรานนท์ หงษ์ดีโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
8. นายรัฐศักดิ์ แก้วหานามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นางสาวกรกนก สุริยเย็นโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
10. นางสุภัทรา โพธิ์หล้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกัญญา บุญรอดโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางพรพิรุณ แจ้งใจโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษากรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรัสโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ แสงกระจายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางพิสมัย พรหมเมืองคุณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางจิรภัทร ทองชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางนิกัญชลา ล้นเหลือโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญเกิด ศิริวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวศศิวิมล จันทรังษีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายภูพัน รัตนจักรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอุเทน นันสมบัติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางลักษณี รักษาเคนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริพัฒน์ ไสยสาลีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายอธิวัต วโรพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสงกรานต์ สาระมณีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิมสิริ แก้วศรีหาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
8. นางอุมาพร พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
9. นายวรภัทร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
10. นางเอมอร สิทธิสงวนพันธ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
11. นางวิลาวัลย์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
12. นางปราณี ถิ่นเวียงทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
13. นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สมบัติธีระโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางฐานัส โภคานิตย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ คำมูลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายบุญมา คำชนะชัยโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
7. นางวรรณา ตางจงราชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสถาพร ไชยศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการ
9. นายสมศักดิ์ อ้วนสาเลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
10. นายประมวล สุขสนิทโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
11. นายกิตติปกรณ์ อ้มเถื่อนโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
12. นางสุดาพร พาระพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายภูพัน รัตนจักรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอุเทน นันสมบัติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางลักษณี รักษาเคนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริพัฒน์ ไสยสาลีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายอธิวัต วโรพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นายสงกรานต์ สาระมณีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิมสิริ แก้วศรีหาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นางอุมาพร พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
9. นายวรภัทร ิพิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
10. นางเอมอร สิทธิสงวนพันธ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
11. นางวิลาวัลย์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
12. นางปราณี ถิ่นเวียงทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
13. นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สมบัติธีระโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางฐานัส โภคานิตย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ คำมูลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายบุญมา คำชนะชัยโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
7. นางวรรณา ตางจงราชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสถาพร ไชยศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการ
9. นายสมศักดิ์ อ้วนสาเลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
10. นายประมวล สุขสนิทโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
11. นายกิตติปกรณ์ อ้มเถื่อนโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
12. นางสุุดาพร พาระพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ คำพิลาโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง สีแนนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ โพธิจารย์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นายพรพิชิต ทิทาโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ สันทาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางลออ ใหลสุขโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
7. นายเทวา รุทเทวินโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
8. นางชนกนาถ อาจยะศรีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายบพิธ แสงสว่างโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ทองล้นโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางสาวนิตยา อุดมผลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางอุทัยรัตน์ เอี่ยมศรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นายนาคิน สัจจะเขตต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายเจริญ ราคาแก้วโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นายชาญชัย หาญสีนาคโรงเรียนภููผาม่านกรรมการ
8. นางชลกร เสริฐสมโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
9. นายสมสรรค์ กันยาหลงโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
10. นางนิสานันท์ ชามะรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางบรรทง อาศนะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางรดาวัลย์ น้อยเสนาโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภชัย ศรีมันตะโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางอัศวีนา ม่วงภูเขียวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ แสงกระจายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายชูชาติ วงษ์กลางโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นายธนะสิทธิ์ วงศ์ศรีธาตุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นายณัฐพงศ์ สิงขรณ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
9. นายกัมปนาท ศรีอุทธาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิสิทธิ์ บิงไสย์โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางกุลภัสสร มะเสนาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ลีเลิศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางนันทิยา หล้าจันดาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางมยุรา ศรีทานันท์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาวนัฏชริดา รังกุพนธ์โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ สมบูรณ์โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
7. นายภาคิไนย กะสินรัมย์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายชัชวาล นามปรีดาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
9. นางสาวอรรถวรรณ สำเภาทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
10. นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนนทพร ภาระพงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุทิศา อารามพงษ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นางจารุพร รุทเทวินโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ นุชิตโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางสุนทรี สร้างสมวงษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางดวงพร เอ่นนูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นายทศพณ ทองแย้มโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
8. นางโสภิดา หันชะนาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นางมณีรัตน์ คำพรมมีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นางสาวพรนภา ศิลาอ่อนโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
11. นางอุมาพร คำนาโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
12. นายสถิตย์พงษ์ ศรีจิวังษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
13. นายชายธวัช แสงวงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
14. ดร.สุธี ศรศักดาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
15. นางยุคุนธร น้อยสุวรรณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ธนพงศ์เดชะโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิริพร กาทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ หล้าหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายอดุลย์ เปรมโตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจิตติมา ยุบลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสมดี ศรีบุญมานนท์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นายสุธี ศรศักดาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
8. นางสาววาสนา สอดศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
9. นายฉลอง รักษาภักดีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
10. นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
11. นายสุนทร กองเพชรโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
12. นางพรโสภิต กองรัตน์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
13. นายถนอมศักดิ์ เพียเอียโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
14. นายสุวิทย์ ดิษฐเนตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางชวนชื่น มลิลาโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ปัญญาบุตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางพูนศรี นิยมศาสตร์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวรุ่งลาวัลย์ จำลองโพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสันติ พันธุ์ชัยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิรังรอง ทองวิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางสาวตักษนันท์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นางสาวณปภัช พิมพ์ดีโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
9. นางวิไลวรรณ มนูศิลป์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
10. นางสาวแววธิดา เกตุดาวโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
11. นางพรพิศ แก้วบ้านเหล่าโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
12. นางสาวรุจิรัฐิฏิกร สุวรรณไตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวชูจิต บุตรดีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนครราช เทียนเพ็ชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชวาลา น้อยหมากหญ้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา นามจำปาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นายวิทยา ภาชื่นโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
6. นางปาริชาต ปาลินทรโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางนภวรรณ โชคสวัสดิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
8. นางวรารัตน์ ชาปู่โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
9. นายบัณฑิต นวนภูมิวันโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
10. นางเกษร ต้นโพธิ์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
11. นางปรารถนา โสสีหาโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
12. นายไกรเพชร เจริญศิริโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
13. ดร.นรินทร รัตนทาโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
14. นางสาวกุลธิดา ทีน้อยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุลักษณ์ มูลจันทร์โรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา รอดปั้นโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายณัฏฐพัทร แสงทองโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายประจักษ์ ภูมิเวียงศรีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ สิงห์สมานโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นางสาวภัทรวดี นามวงษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายดำรงค์ ชาแท่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ คุ้มสุขโรงเรียนพลกรรมการ
3. นายปรีดา ตรีธวัชโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมนึก สิมพงษ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยศวัฒน์ พาผลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นายวรวุฒิ บ่อคำโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายชุมพร อินทรจักรพงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธ์ ราศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาวสินีนาฏ ภูมีศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญณรัตน์ ปรินทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางอัจฉรา กีรติรังสรรค์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางอัมพร บุษราคัมโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
7. นางสาวรุ่งทิวา มูลสาระโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
8. นางปิม ศิริมั่งมูลโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
9. นายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาลโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางสายชล ชาติไทยโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางละมุล สายสุดตาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ อึ้งจะนิลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ลักขณานุกูลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางบุษกร สีดามลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
7. นางวันเพ็ญ ปัญญาสิงห์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
8. นางสาวพนิดา คงเจริญโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
9. นายปัทมพันธุ์ ปัทมสีแก้วโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางศิริรุ่ง ดนตรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทวี ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิระ ราชธิสารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางษุภรัศมิ์ เพ็ญสุขโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมฃกรรมการ
4. นายวิทยากร บะคะโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางกัลยาภรณ์ สุขเสริมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ชัยครรชิตโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นางสาวอาริศรา อรรคษรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นายนิกร สีกวนชาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
10. นายกิตติพงษ์ สะท้านบัวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
11. นายยงยุทธ สุขเกษมโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
12. นายธงชัย กองกะมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทวี ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิระ ราชธิสารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยากร บะคะโรงเรียนพลกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางกัลยาภรณ์ สุขเสริมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพิพัฒน์ ชัยครรชิตโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
7. นางสาวอาริศรา อรรคษรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นายนิกร สีกวนชาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ สะท้านบัวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
10. นายยงยุทธ สุขเกษมโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
11. นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุขโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
12. นายธงชัย กองกะมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช คุ้มโภคาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ ธนภูมิชัยโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายไผ่ล้อม ชมพุดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายมนตรี อาจมนตรีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นายกญพัทธ์ ศรีครามโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายพงศธร ทิพรักษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช คุ้มโภคาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายก่อเกียรติ ธนภูมิชัยโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายไผ่ล้อม ชมพุดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายมนตรี อาจมนตรีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นายกญพัทธ์ ศรีครามโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายพงศธร ทิพรักษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบวร ใจป้ำผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐิณี ลีปาครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิดครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา สุคนธ์ขจรครูโรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวบรรจง มุกดาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ เชื้อทองรองผู้อำนวยโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเตรียมศิลป์ แสงนางามครูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางสิริญดา เลิศบุญสถาพรครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางอัจฉราวรรณ คัมภีระมีครูโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ แพงปัสสาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรุวรรณ ศักดิ์คำดวงครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย เดิมสันเทียะครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางสาวตรียนุช เกิดมีครูโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางกิ่งทอง เชื้อทองครูโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นายศักฎิ์ชัย เชษฐบุตรครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมพล จันทร์แดงผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางนิฤมล จันทร์ดาเสือครูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางกมลวรรธน์ ขุนน้อยครูโรงเรียนสาวะถึพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ บุญญานุสนธ์ครูโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นางเสน่ห์ พวงมาลาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ศรีสารคามผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นายสุริยา งามเจริญครูโรงเรียนมัธยมโพนเพ็กกรรมการ
4. นางรุจิรา ยืนยิ่งครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
5. นางสาวรัชนี ภูหลงเพียครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายแวง พลบุรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุหงา ภักดีครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นายอารมณ์ดี อาจนุการครูโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายสุทธิพล ทองเทียมครูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางอรวรรณ กองพิลาครูโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายจเด็จ อาศนะรองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ เลิศศึกษากุลครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางรพิธร เสนาไชยครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร โพธิเกตุครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิภา เมืองสอนครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายโสภณ มาตราสงครามผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรีดาวัลย์ ทองสิงห์ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายกฤตชัย ชุมแสงครูโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางอรนุช ไวบรรเทาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ข้อยุ่นโรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนรงค์ เติมอินทร์ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลี เสาร์สิงห์ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายวุฒิไกร ภูมิภูเขียวครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพิน ภูคำแสนครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเสรี น้อยผางรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาประธานกรรมการ
2. นางภมร สุวรรณประสิทธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพ้ฒนาการขอนแก่นกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ คงรักช้างครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายอุดมพร อภิญญาเมธากุลครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางพรจิตต์ ไกรขุนทศครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ ฆารพันธุ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ)ประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ แก้วกัณหาครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
3. นางทิวาวรรณ หล้าอภัยครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพิน พันธุ์ดิษฐ์ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางนันทยา พรหมกูลครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษารองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2ประธานกรรมการ
2. นายฆนรุจ สุทธิแพทย์ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ลาจันทึกครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นายมนตรี กรมทำมาครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
5. นางสุชาดา ทองสมบูรณ์ครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ จันทร์สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. พระไพศาล จนฺทธมฺโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวลกรรมการ
3. พระอาจารย์ฮอนด้า วาทสทฺโทครูพระโรงเรียนประภัสสรวิทยา/เลขานุการวัดศรีนวลกรรมการ
4. นายธัฒนคร พวงคำครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ปราบวิชิตร์ครูโรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางนพวรรณ เพชรสุริวงษ์ครูโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
7. นางสุภาวดี กุศเลิศจริยาครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
8. นางกัลยาณี พลบำรุงครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นางยุพิน ขุนทองครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายจักรี ปรินทองครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางเอี่ยมละออ ชมพูนุชครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุทัย แท่นแก้วครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นางกมลวรรณ ซื่อตรงครูโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางอภิญญดา ภัทรบัวพุฒครูโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
7. นางเกษิณี สุดตาสอนครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นายชัยขจร บัวช่วยครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
9. นายปริวรรต ประจันตเสนครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
10. นายชัยมงคล บัวช่วยครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นายเสกสรรค์ สีหาโมกครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวดารุณี งอสอนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ชาญวิรัตน์ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผลครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายสมชาย ไวคำครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายชาญชัย วงษ์ศรีครูโรงเรียนน้ำพองศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายเอกชัย วิวัฒน์วงตระกูลครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรวุฒิ เคนคำภาครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
8. นายสุรพล ล้อเทียนครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางสาวอมรา นามพรหมครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
10. นายสุนันท์ เพ็ชรฤาไชยครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
11. นางช่อพุทธรักษา หมายบุญครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นายแมน พิมพะสอนครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฐ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนนครประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร เจริญสุขครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นางยุวดี คำตาครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวทำเนียบ โสแสนน้อยครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายสุรพล ล้อเทียนครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นายสุเมท ราชสุวอครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายปราโมทย์ สมภักดีครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
8. นางสุพิดา โนพันธ์ครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นายวรวิทย์ สุดตาสอนครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุรัญชนา สระบัวครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
11. นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหมครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
12. นางชนิดา ดวงบรรเทาครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
13. นายสุชาติ แม้นดินแดงครูโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ มนูญศักดิ์โรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้าโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธรโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางดิจิตรตะ แวดล้อมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ มนูญศักดิ์โรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้าโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธรโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางดิจิตรตะ แวดล้อมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้ายโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายสัณฐิติ จ้ำนอกโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้ายโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายสัณฐิติ จ้ำนอกโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ เกษจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรา บุญลือโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
3. นายเทพพนม บุระคำโรงเรียนลำน้ำพองกรรมการ
4. นางสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วิเศษหวานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
6. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เกษจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรา บุญลือโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
3. นายเทพพนม บุระคำโรงเรียนลำน้ำพองกรรมการ
4. นางสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วิเศษหวานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
6. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นายชานนท์ มุ่งเขตกลางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายวัฒนชัย สุขกระโทกโรงเรียนพลกรรมการ
6. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นายชานนท์ มุ่งเขตกลางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายวัฒนชัย สุขกระโทกโรงเรียนพลกรรมการ
6. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจิตประสงค์ ไพศาลพงศ์โรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญประภา วันละคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร มาลาเพชรโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นายอนันต์ ชุมผางโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ พันธ์รัตน์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง วงษ์ปัญญาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ พันธุ์สุระโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ มณีเรืองโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นายพินิจ กุณาศลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุนันท์ พันธ์รัตน์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง วงษ์ปัญญาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ พันธุ์สุระโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ มณีเรืองโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นายพินิจ กุณาศลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทินกร สดสุชาติโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางอรภาวิน งามดีโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
3. นางสาวกันยกานต์ เขตคามโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายทศยันต์ โยชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิพงษ์ ยั่งยืนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทินกร สดสุชาติโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางอรภาวิน งามดีโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
3. นางสาวกันยกานต์ เขตคามโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายทศยันต์ โยชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิพงษ์ ยั่งยืนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมณ์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประพฤติพันธ์ ชวลีโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์โรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการ
4. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ หางามโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์โรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วรรณชัยโรงเรียนหนองนาคำกรรมการ
4. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ หางามโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์โรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วรรณชัยโรงเรียนหนองนาคำกรรมการ
4. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
4. นายรัตนชัย ไวมุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
4. นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
3. นายจตุพล นนทบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายสิทธฺิชัย แสงใสรัตน์โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนชุมแพพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
3. นายจตุพล นนทบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แสงใสรัตน์โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัจฉริยวุุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนชุมแพพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภูริชญ์ วิทยาพัฒนชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นายไกรษร พรมทองโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสระ พัฒนพิมพงศ์โรงเรียนศรีหนองกาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภูริชญ์ วิทยาพัฒนชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นายไกรษร พรมทองโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสระ พัฒนพิมพงศ์โรงเรียนศรีหนองกาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายตะวันชาย มยุรีสวรรค์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ศิริสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
4. นายสรายุทธ แพงเพ็งโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ หางนาคโรงเรียนท่าศาลาประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา รัศมีศิวโสภาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายตะวันชาย มยุรีสวรรค์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ เกตุพิบูลย์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาคมกรรมการ
4. นายสรายุทธ แพงเพ็งโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ หางนาคโรงเรียนท่าศาลาประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา รัศมีศิวโสภาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ รูปต่ำผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติ คุวาจารย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรลักษณ์ ฟองจามรครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา วงษ์ชมภูครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีสุวงษ์ บัวผันครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายภักดี วิชาราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
7. นางสาวชลดา สาโคตรวันครูโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
8. นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์ครูโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา ลันนันท์ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
10. นางชลิตตา พรสุวรรณ์ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
11. นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจเอื้ิอครูโรงเรียนซำยางวิทยายนกรรมการ
12. นายทนงศักดิ์ ขันทกรรมโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
13. นายกริช ถนอมจิตต์โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
14. นางอารีรัช ผิวดีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
15. นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
16. นางสาวมิ่งขวัญ สายเมืองครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ รูปต่ำผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติ คุวาจารย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรลักษณ์ ฟองจามรครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา วงษ์ชมภูครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีสุวงษ์ บัวผันครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายภักดี วิชาราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
7. นางสาวชลดา สาโคตรวันครูโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
8. นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์ครูโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา ลันนันท์ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวชลิตตา พรสุวรรณ์ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
11. นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจเอื้ิอครูโรงเรียนซำยางวิทยายนกรรมการ
12. นางอารีรัช ผิวดีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
13. นายกริช ถนอมจิตต์โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
14. นายทนงศักดิ์ ขันทกรรมโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
15. นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
16. นางสาวมิ่งขวัญ สายเมืองครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายภูวดล หมื่นสีพรมผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางนภธร อัครธรสกุลครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารียา บุตรทาครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยา แฝงด่านกลางครูโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นายธนิต ห้าวหาญครูโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
8. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญญาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นางสาววาสนา นนตาครูโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นางนพัธรพร มาลาโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
11. นายวีรชัย ผาสุขโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
12. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
13. นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจเอื้ิอครูโรงเรียนซำยางวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวมิ่งขวัญ สายเมืองโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายภูวดล หมื่นสีพรมผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางนภธร อัครธรสกุลครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารียา บุตรทาครูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายวิทยา แฝงด่านกลางครูโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นายธนิต ห้าวหาญครูโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
8. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญญาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นางสาววาสนา นนตาครูโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นางนพัธรพร มาลาครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
11. นายวีรชัย ผาสุขโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
12. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
13. นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจเอื้ิอครูโรงเรียนซำยางวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พลธรรมครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉรา แท่นแก้วครูโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางเกศแก้ว บุตรโสครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
6. นางอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยกรรมการ
7. นางชนิภากานต์ หวังมวนกลางครูโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
8. นายนรินทร์ สมบูรณ์ครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
9. นางสุปรีดา ประภาการครูโรงเรียนพลกรรมการ
10. นางสาวปิยฉัตร ดวงจำปาครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พลธรรมครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉรา แท่นแก้วครูโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางเกศแก้ว บุตรโสโรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
6. นางสาวอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยกรรมการ
7. นางชนิภากานต์ หวังมวลกลางครูโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
8. นายนรินทร์ สมบูรณ์ครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
9. นางสุปรีดา ประภาการครูโรงเรียนพลกรรมการ
10. นางสาวปิยฉัตร ดวงจำปาครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล นามมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิมาน โทวิรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ดียาครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางนิตยา วรรณไชยครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดูครูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมยวดี บัวใหญ่รักษาครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
7. นายกฤษณะ ปานะศรีครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
8. นายมนัสนันท์ ชำนิงานครูโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษากรรมการ
9. นางสาวสาวิตรี พรมศรีแก้วครูโรงเรียนอมตะวิทยากรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ ทองโปรยครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
11. นางสาววนิดา เทพาลุนครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
13. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
14. นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสีรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล นามมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิมาน โทวิรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ดียาครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางนิตยา วรรณไชยครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดูครูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
6. นางสาวเมยวดี บัวใหญ่รักษาครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
7. นายกฤษณะ ปานะศรีครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
8. นายมนัสนันท์ ชำนิงานครูโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษากรรมการ
9. นางสาวิตรี พรมศรีแก้วครูโรงเรียนอมตะวิทยากรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ ทองโปรยครูโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
11. นางสาววนิดา เทพาลุนครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
13. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
14. นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสีรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุธรรม โพธิ์งามผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาแก้วผูู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณเพ็ญ ศิริไชยจำนงค์ครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ สุวรรณโสภาครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางสาวกาญจนาพา ดอนประถมครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
6. นางนฤมล พรมบุตรครูโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ แก้วโสภาโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการ
8. นายทรงชัย หิรัญเกิดโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
9. นายจิระศักดิ์ ธรรมโรจน์ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวุฒิชัย แสงสุดตาผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล วังคำแหงผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล มณีแสนครูโรงเรียนบัวใญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางอพชนี เย็นสวัสดิ์ครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรืองครูโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
6. นายวิทยา เชิมชัยภูมิโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
7. นายมิตรศิลป์ แก้วมาตย์โรงเรียนบึงไทรวิทยายนกรรมการ
8. นายพงษ์เทพ ไวบรรเทาโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการกรรมการ
9. นายเชิดชัย ดีสุขครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอินทุกานต์ พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอังคณา รัตนเพชรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.David Medougalโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. MissArmie Mayang Cantillerโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางพัฒนาพร ศรีโปฎกโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ทองแย้มโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชนี โพธิกุลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวรัมภลดาวัณย์ เพชรล้ำโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ พันธ์จันทร์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายก้าวผ่านเมฆ นวภาสกรโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสาวสำราญ สิกขากิจโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. Mr.Keith Hodgesโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. Mr.Nkongtu Amos Bitideโรงเรียนพลกรรมการ
7. นางถนอมศรี เหลาหาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางณัฐชยา เรืองสุวรรณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสถาวรัตน์ เจริญสว่างโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรัทยาภรณ์ คำพิชิตโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางนิลาวัณย์ หมู่ดีโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. Mr.Mark Antcliffeโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวงโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
6. นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายวิรัช พิมพาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ จัตุชัยโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางพนิดา สินโพธิ์โรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสุพิน ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.James Ian Carrโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางจิตติมา เปลรินทร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสมวาสนา ชนเมธีกุลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศิริยา ตระกูลสุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สายเมฆโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายบรรพต จันทร์ดาเสือโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางมลฤดี บุญเกาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิรญา จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนพลกรรมการ
6. นางพรชนก ลาดพันนาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
7. นางสาวปิยนุช เที่ยงสงค์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล บุบผาโสภาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางประสพ แสงสุทธิโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
3. นายถนอม กองเสนาโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัยกรรมการ
4. นายกานต์พงษ์ พงศ์ประภาสรณ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. Mr.Abdullai Jallohโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
6. นางชลธิชา คำภาบุตรโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
7. นางสาวอาณารัฐ กกกนทาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกัณฑิมา พาลีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Munaya Colin Gadinyaโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางมยุรา มงคลดีโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นางสาวจันทร์นภา ชาธรรมาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ใจคงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุล สุขสงครามโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา งามสุทธิโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวรจเรข เหลาลาภะโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Marcus Dareโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรวิพล อุ่นลอยโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางมะลิ วงษ์อรุณโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. Mr.Chester L. Acainโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางสาวจิตรา ปลัดชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ อาจนุการโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นายชุมพล มณีแสนโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิวาทิพย์ ภูสะทดโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางญาณินี พวงมาลัยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดศิริ ศิริคุณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โพธิ์ชัยรัตน์โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยกรรมการ
3. Mr.Mark Carrolโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ้งตะวัน สังฆทิพย์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณพร ศรีมีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางระวีวรรณ เวียงเพิ่มโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. Mr.Dominique Bouzyโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจินตนา โยวทิตย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธณัฐชัย สายถิ่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ชวเดชารัตน์กุลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาดา ลาปะโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissZhang Manสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. Miss Wang Zheสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. Mr. Zhang Yi Fanสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
5. นางพัชรีพรณ์ สุริยะเดชโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาวธิดาพร มุละชิวะโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอกโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. Miss Ding Qiu Yueสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. MissCao Yangสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. Mr.Sun Teng Feiสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวปวีณา สมัครการโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พรโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววรรษมน พืชผักหวานโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นางสาวอุไร จันทิมาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววรรษมน พืชผักหวานโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นางสาวอุไร จันทิมาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ขันทะวงษ์โรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางธันยกร พิมพ์ดีดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางวรรณา ดีโนนโพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิพา น้อยดีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางอนงค์ พระคุณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ เลอยุกต์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. Mr.Bernie Hartโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
8. นางกัญษิญา ไชยเดชโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นางฉวีวรรณ เพียรชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางศศิธร ไวท์ยางกูรโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางพนิตพร อาจหาญโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอรพิน สรรเสริญสุขโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางพนิดา สินโพธิ์โรงเรียนพลกรรมการ
6. Mr.Mark Sandersonโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
7. Mr.Peter Lawtonโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิมพ์พร อุ่นผางโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ทองคำโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสงโรงเรียนพลกรรมการ
4. นายสุขุม ปลัดกองโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายเช้า วาทโยธาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุวัฒน์ ปักเกตุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
8. นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นายทองแดง นาหนองตูมโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นางสาววิไล ทองแท่งไทยโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสถียร เหล่าประเสิริฐโรงเรียนบ้านไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา เดิมสันเทียะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นายพัสกร คำโคตรโรงเรียนเมืองพลพิทยากรรมการ
5. นางรพิธร เสนาไชยโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ พนมหิรัญโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุจิณ มณีพรายโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายนำพล พงศ์พัสนันท์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางเครือวัลย์ พนมหิรัญโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายพงศ์เทพ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุจิน มณีพรายโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายนำพล พงศ์พัสนันท์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายอาคม เชิดจอหอโรงเรียนน้ำพองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางดวงแข วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรนุช บุญเกษมโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางวัชรียา แจ่มใสโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายอาคม เชิดจอหอโรงเรียนน้ำพองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางดวงแข วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรนุช บุญเกษมโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางวัชรียา แจ่มใสโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัมภาภรณ์ มังคะตาโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ปิยะสิงห์โรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา นาแถมเงินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสาววัชรีพร แดงทนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา สว่างโรจน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุธีพรรณ ดวงลีดีโรงเรียนฝางวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ศรีคำมุงโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นายศิวะ มโนขันธ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางนิศากร มูลเพียโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภัสสรีวัลย์ ทะคงโรงเรียนชุมแพศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางดวงสุดา ทั้งพรมโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางญาณิศา เครือวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางวัชรีย์ เหลืองกระโทกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภัสสรีวัลย์ ทะคงโรงเรียนชุมแพศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางดวงสุดา ทั้งพรมโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางญาณิศา เครือวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางวัชรีย์ เหลืองกระโทกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร กาเจริญโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย โคตุเคนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหินโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายประมวล พิมพ์เสนศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายฉัตรดนัย เดชกวินเลิศโรงเรียนบ้านหนองเไฮแจ้งบูรณะกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ มีจินดาโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายสุดใจ กมลตรีโรงเรียนสนามบินขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายโกมินทร์ คนกลางโรงเรียนสนามบินขอนแก่นกรรมการ
3. นายวุฒิไกร แสงแสนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวพิลัยพร เรืองเจริญโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายสนอง ผาสุขศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายปานเพชร สุขคำแสงศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแก่นกรรมการ
3. นายสุนทร แพงพุทธศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแก่นกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายประมวล พิมพ์เสนศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสนอง ผาสุขศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแก่นกรรมการ
3. นายสุนทร แพงพุทธศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแก่นกรรมการ
4. นายปานเพชร สุขคำแสงศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแก่นกรรมการ
5. นายสมควร สีทาพาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชขอนแก่นกรรมการ
6. นางเยาวพา ทองแย้มโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
8. นายอลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีระชน แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ดีมากโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชนัญนิช รัตรองใต้โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็งโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ ใจสุขโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไชยศ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางปริยากร ศรีวงษาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นายสุริยา งามเจริญโรงเรียนมัธยมโพนเพ็กกรรมการ
4. นางเอ็มอร บำขุนทดโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ พรหมใจรักษ์โรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวพรรณ พรหมรับโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายบุญนำ อรรคฮาตโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤติเดช จันทร์เพ็งโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางพรนิภา สุริยันต์โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอุไร ทองดีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ บุดดาดวงโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
3. นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นางมัณฑนา เสาหล่อนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางกาญจนา ทวนวิเศษกุลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทัพเทพ คงวิเชียรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางลักษเดือน สนทองโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ โพธิ์นอกโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
4. นางสาวกฤษติยากร บุญสอนโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาววิมลมณี ไสบาลโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
6. นางสาวปรียานันท์ อัครวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
7. นายประเวส นามสีฐานโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวคำปัน พุทสะท้านโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
9. นางณัฐภัสสร เพชรธนกุลโรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
10. นางลภัสสรณ์ สิงห์เทพโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
11. นางวิลาสินี โพธิ์นิลโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
12. นางสาวอรพรรณ อาจใจโรงเรียนดงมันพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวธีมาพร วันละคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
15. นางนิภาพร พินิจมนตรีโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุธนาพรรณ ธนสีลังกูรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายพรพนา พาโคกทมโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยากร ยาสิงห์ทองโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา สนิทชนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอาคม ศรีวะโสภาโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชำนาญพลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางกัญญาพร จันทรโสภณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มยินดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
5. นางนิตยา ปานมีศรีโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชัยพฤกษ์ แก้วหย่องโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายขวัญชัย บำขุนทดโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรวิชญ์ สมอนาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นายโยธิน ธีระนันท์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ขุนภักดีโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐกร สีใสโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นางกัลยา แก้ววิเชียรโรงเรียนท่านางแนววิทยาคมกรรมการ
4. นางแก้วตา เสมอหน้าโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา แก้วหาญโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงศ์ เรืองวงศ์วิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสมปรารถนา จันทร์ประทัดโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ วงค์นราโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ จุมพลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรศักดิ์ มนูประเสริฐโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายสุติพงษ์ อมูลราชโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอินธิรา ดำรงกุลโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ อินทราโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จรัญศิริไพศาลโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายคเชนทร์ กองพิลาโรงเรียนฝางวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรัตน์สุดา สิงหันต์โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ดรชัยโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
5. นายนพคุณ สืบเลยโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย ปานเนาว์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
3. นายสมประสงค์ มูลมณีโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
4. นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นายอนุพงศ์ แก้วหาวงษ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
6. นางสาวอรดี จอมบุตรโรงเรียนบึงไทรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชญานิทิพย์ บุญลบโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนันทนา สุวรรณปาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
9. นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
10. นายชินกรณ์ หงษ์สนิทโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัยกรรมการ
11. นางชมัยพร โคตรโยธาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
12. นายสุรชาติ สารแสนโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
13. นายสุรชาติ ประวะโทโรงเรียนดงบังวิทยายนกรรมการ
14. นายชัยนันท์ คำหลายโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
15. นายสิริธัญญ์ ประสุนิงค์โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายธีระ ไสไม้วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายเชิด ชารีผลวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวสุมามาลย์ ทะวาปีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายเรืองสิทธิ์ นามกองโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายธีระ ไสไม้วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายเชิด ชารีผลวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวสุมามาลย์ ทะวาปีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายโยธิน ธีระนันท์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนายจำรอง ขัวนาโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายมีรัตน์ ฆ้องคำ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพฤทธิ์พล ชารี โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวงเดือน สมรือแสน โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายโชคดี วงษ์หาญ โรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
7. นางเบญจพร ตังคณิตานนท์โรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
8. นายทวีรักษ์ มิตรโยธิน โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
9. นางสาวทัตินา อินทิแสน โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ นามวงษ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ฝ่ายบุญ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายพฤทธิ์พล ชารี โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายมีรัตน์ ฆ้องคำ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางจารุวรรณ เวียงเหล็ก โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายโชคดี วงษ์หาญ โรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
7. นางเบญจพร ตังคณิตานนท์ โรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
8. นายทวีรักษ์ มิตรโยธิน โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
9. นางสาวทัตินา อินทิแสน โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
10. นางเพ็ญแข ประทุมชาติ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
11. นายคทาวุธ สมทรัพย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ พลคชา โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนราธิป ผาสุก โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายสาคร พินิจมนตรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรจง โชติชัย โรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร งามสมหาญ โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายนายพยัพ สมลือแสน โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ พลคชา โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนราธิป ผาสุก โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายสาคร พินิจมนตรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรจง โชติชัย โรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นายชัยยุทธ์ พระสว่าง โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นายปาณท เวียงเหล็ก โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางพชรกมล ปินะเก โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางบุษบง นิรันต์สุข โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางธัญชนก สท้านพบ โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยะเวช โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกพรรณ ผาตะพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ สุวรรณเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางพชรกมล ปินะเก โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางบุษบง นิรันต์สุข โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางปราณี เหล่าจำปา โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยะเวช โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกพรรณ ผาตะพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายนายเรืองยศ แวดล้อม โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ จตุรบูรณ์ โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นายนภดล เจริญทรัพย์ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ คุณกัณหา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางเกสร ลากะสง โรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวจารุตา อินทรกองแก้ว โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
7. นางอัมพร เสือช้าง โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
8. นางพัชรินทร์ เนตรพระ โรงเรียนหนองวิทยากรรมการ
9. นางสาวศิริพร แสนศรี โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
10. นางนันทนา บุรีจันทร์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายนายเรืองยศ แวดล้อม โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ คุณกัณหา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจารุตา อินทรกองแก้ว โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชนี มหาโพธิ์ โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร แสนศรี โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
7. นายอ๊อด มูลสาร โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
8. นายเขื่อน วีระพันธ์ โรงเรียนจระเข้วิทยากรรมการ
9. นางเกษร ลากะสงโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
10. นางสาวพัชรา บุพิโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
11. นางศยมน พันธุ์นายม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายเรืองวิทย์ ผ่านจังหาร โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
3. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
4. นางสาวชิดนภา ศรียา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายประหยัด สุ่มมาตย์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมกรรมการ
6. นางธาริณี หินโน โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
7. นางทัศนีย์ งามสมหาญ โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
8. นางสุกัญญา พักวัน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการ
9. นางพรรณี สุดน้อย โรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
10. นางสุภาวดี ชาวดง โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
11. นายณัฐวุฒิ ชีกว้าง โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
12. นางสาวพจนา ทิพย์พิชัย โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
13. นายปราโมทย์ พูนปริญญาโรงเรียนขามแ่นนครกรรมการ
14. นางสาวสิริรักษ์ โยวะโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
15. นายเรืองศักดิ์ เทศสีหา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววิริรักษ์ โยวะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวชิดนภา ศรียา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
5. นางสาวเอื้อมพร พิมพ์ไกร โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายประพิทย์ ผิวแดง โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษากรรมการ
7. นางธาริณี หินโน โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
8. นายกิตติ ทับขันต์ โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
9. นางสุกัญญา พักวัน โรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
10. นางพรรณี สุดน้อย โรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
11. นายสุดตา ศรีอ่างเงิน โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
12. นายณัฐวุฒิ ชีกว้าง โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
13. นางสาวพจนา ทิพย์พิชัย โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
14. นายนายวีระพล จันทร์ศิลาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
15. นายปิยชัย ไกรทอง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ หมอกชัย โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นางทองพัตร ทันที โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี แสนหล้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ หมอกชัย โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นางทองพัตร ทันที โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงเพ็ชร อัคคะ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
5. นางดุษฎี แสนหล้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประไพ สุโพธิ์ชัย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ศรีขา โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง โรงเรียนเวียงนครวิยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัย โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
6. นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติ โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางอนุรักษ์ ชีกว้าง โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางประไพ สุโพธิ์ชัย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ศรีขา โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง โรงเรียนเวียงนครวิยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัย โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
6. นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติ โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางอนุรักษ์ ชีกว้าง โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง ยศเรือง โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเอื้องบุษบา ชำนาญพล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงเพ็ชร อัคคะ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
4. นาง สมภาร ศิริโนนรัง โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายธัญญา ศรีสูงเนิน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
6. นางรัชนี หล้าจาด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมหวัง ยศเรือง โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเอื้องบุษบา ชำนาญพล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมภาร ศิริโนนรัง โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางรัชนี หล้าจาด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายธัญญา ศรีสูงเนิน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ บุญมากโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญติยา เที่ยงตรงโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
3. นางยุวดี จันทร์โพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยะเวชโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ บุญมากโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญติยา เที่ยงตรงโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
3. นางยุวดี จันทร์โพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยเวชโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสุนภา ทิทาโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสุนภา ทิทาโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสุนภา ทิทาโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวลักขณา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสุนภา ทิทาโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรอาภา หาญวระโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา สำราญวงษ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจริยา ใยปางแก้วโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการกรรมการ
3. นายรชฏ แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุนิสา สำราญวงษ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจริยา ใยปางแก้วโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการกรรมการ
3. นายรชฏ แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงค์นุช ทองภูบาลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ สิมโฮงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ พันธุตาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวสกาว สีนางโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายมนูญศักดิ์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
6. นางสาวรัตนา ศิริมาโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
7. นายเทพนรินทร์ แก้วตีนแท่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นางปิยนารถ สุริยหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัชโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยากรรมการ
5. นายธนโอฬาร ธนพึ่งพงษ์ทองโรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัชโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยากรรมการ
5. นายธนโอฬาร ธนพึ่งพงษ์ทองโรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัชโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยากรรมการ
5. นายธนโอฬาร ธนพึ่งพงษ์ทองโรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัชโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยากรรมการ
5. นายธนโอฬาร ธนพึ่งพงษ์ทองโรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัชโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนโอฬาร ธนพึ่งพงษ์ทองโรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
4. นายรัตนชัย ไวมุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
4. นายรัตนชัย ไวมุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เกตุพิบูลย์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
4. นายรัตนชัย ไวมุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
4. นายรัตนชัย ไวมุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา สุริยันต์โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นายวชิระ ศิริสุนทรโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นายวิทยากร ยาสิงห์ทองโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
6. นางรุ่งอรุณ อุทัยนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา สุริยันต์โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นายวชิระ ศิริสุนทรโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นายวิทยากร ยาสิงห์ทองโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
6. นางรุ่งอรุณ อุทัยนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา สุริยันต์โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นายวชิระ ศิริสุนทรโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ อุทัยนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]